Офіційний веб сайт

Розробка методів технiко-експлуатацiйної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту

М83

 

Автор: Козаченко Д.М.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академiка В.Лазаряна (Мінтрансзв’язок України).

 

Кількість публікацій:  90 наукових публікацій, в т.ч.2 монографії, 24 статті64 тези доповідей3 свідоцтва на авторські права (програмні комплекси).

 

Автором розроблено методи оцінки безпеки руху поїздів та ефективності роботи об’єктів залізничного транспорту з урахуванням їх технічних та технологічних особливостей, що важливо для залізничного транспорту України.

Розроблена імітаційна модель скочування відчепів з гірки в якій відчеп розглядається як динамічна система. Запропонована модель дозволяє визначити показники безпеки руху при виконанні сортувального процесу на станціях.

Вперше розроблено імітаційну модель процесу розформування составів, яка враховує випадковий характер параметрів відчепів і умов навколишнього середовища, всі основні зовнішні фактори, які впливають на рух вантажних вагонів та методику розв’язання задачі оптимізації режимів гальмування відчепів в стохастичній постановці Вона дозволяє отримувати техніко-економічну оцінку конструкції сортувальних гірок та систем їх управління.

 Удосконалено математичні моделі технічного оснащення та технології роботи залізничних станцій, що дозволило формалізувати та уніфікувати їх структуру і забезпечити виконання їх параметризації в автоматизованому режимі. Удосконалено методику побудови адекватних статистичних моделей станцій, які використовуються як елементи моделі транспортної системи, що можуть бути використані при аналізі роботи вагонів на транспортній мережі.

Надіслати коментар

Коментарі

В.В. Михаськів, д. ф.-м.н., зав. відділу ІППММ НАНУ

Подана наукова робота лежить у руслі сучасних державних та галузевих програм розвитку залізничного транспорту України. Актуальність теми полягає в тому, що вона спрямована на розробку нових сучасних методів підвищення безпеки руху та ефективності роботи об’єктів залізничного транспорту з урахуванням техніко-експлуатаційної оцінки. В роботі запропоновані загальна оригінальна методологія та модель функціонування транспортних систем різного рівня – від окремих пристроїв до транспортних мереж в цілому. Запропоновані моделі та методи доведені до програмної реалізації, використані в практичній діяльності залізниць, проектних установ та навчальних закладів, що підтверджує їхню практичну цінність. В цілому вважаю, що робота Козаченка Д.М. безумовно заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Михаськів Віктор Володимирович, д.ф.-м.н., завідувач відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Сокол Едуард Миколайович, д.т.н., Львівський НДІ суд. експ.

До теперішнього часу скочування відчепів при розформуванні-формуванні поїздів розглядалось лише в задачах визначення перереробної спроможності гірок. В той же час вирішення задач аналізу конструкції сортувальних гірок, їх технічного стану з позицій безпеки руху та встановлення причин сходів вагонів були ускладеними через недосконалість використаного математичного апарату.
В запропонованих математичних моделях відчепи, що скочуються з гірок, розглядаються як складні динамічні системи. Це дозволяє визначати зусилля між окремими вагонами відчепів, між колесами вагонів та рейковою колією і уповільнювачами і, в результаті, забезпечує розв’язання задач безпеки розформування-формування поїздів на гірках.
В цілому усі елементи роботи виконані на високому рівні, мають наукове та практичне значення, широко упроваджені в виробництво. Робота заслуговує на відзнаку премією Президента України для молодих учених за 2010 р.

Сокол Едуард Миколайович, д.т.н., судовий експерт вищого класу, провідний науковий співробітник Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз

Копитько О.О., к.т.н., доцент ДРІДУ НАДУ при Президентові Ук

Представлена робота "Розробка методів технiко-експлуатаційної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту" є надзвичайною цікавою і корисною як з наукової, так і з практичної сторони. Запропоновані математичні моделі та методи дозволяють отримувати оцінку технічного забезпечення транспортних систем. При цьому враховано те, що наведені системи є ергатичними, динамічними та стохастичними. На мою думку, представлений цикл робіт заслуговує присудження премії Президента України.

Бичков О.А., УКБ "МЗ "Дніпросталь"

Задачі, які було вирішено у поданій роботі є дуже актуальними в сучасних умовах. Впровадження в Україні металургійних підприємств нового покоління, таких як металургійний завод «Дніпросталь», вимагає їх відповідного транспортного забезпечення. Представлені в роботі методи і моделі, та розроблені на їх основі програмні продукти дозволяють суттєво розширити кількість аналізуємих варіантів конструкції та технології роботи залізничних станцій і підвищити якість проектних рішень.
Вважаю необхідним підтримати роботу Козаченка Д.М. на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Гера Б.В. д.т.н., проф. ЛФ ДНУЗТ

Україна має зручне географічне розташування і потужну залізничну мережу. Повне використання цих можливостей є однією із стратегічних завдань країни, що відображено у низці державних пограм. Запропоновані у роботі «Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту» моделі та методи дозволяють визначати "вузькі" місця у функціонуванні залізничної транспортної системи та виконувати комплексну оцінку заходів по удосконаленню технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту.
Робота має суттєве наукове та практичне значення, її результати знайшли досить широке впровадження у виробництво та представлені у значній кількості публікацій. Тому вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

І.С. Тревого, д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка"

Залізничні станції являють собою дуже складні системи в яких одночасно взаємодіють сотні об’єктів, при цьому для кожного з таких об’єктів характерна складна технологія. Адекватне моделювання транспортних систем практично можливе лише шляхом імітації на ЕОМ. В той же час і сама побудова імітаційних моделей станцій та окремих їх елементів є складною задачею і вимагає залучення професійних програмістів. Тому цей метод техніко-експлуатаційної та техніко-економічної оцінки роботи станцій до теперішнього часу не знайшов широкого застосування при вирішенні практичних задач. Для вирішення цих суперечливих проблем в роботі «Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту» запропоновано суттєве ускладнення структури моделі, щоб забезпечити її адекватність. При цьому скорочення часу побудови моделі забезпечується за рахунок використання розроблених автоматизованих засобів, що стало можливим завдяки формальному представленню моделі технічного забезпечення та технології роботи станції.
Представлена робота є актуальною, має вагомі елементи новизни та наукове і практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Левицький Ілля Юхимович

Залізничний транспорт є однією з базових галузей економіки України. Незважаючи на те, що окремі його об'єкти розташовані на значних відстанях, досягнення конкурентоспроможних позицій залізничного транспорту на ринку перевезень можливо лише при системному підході до розвитку інфраструктури та організації роботи всього залізничного комплексу. При вирішенні таких задач особливу актуальність набувають питання адекватної техніко-експлуатаційної і техніко-економічної оцінки роботи залізничного транспорту, а також питання оцінки забезпечення безпеки руху в різних умовах експлуатації. У зв'язку з цим представлена робота є актуальною. Необхідно відмітити практичну спрямованість досліджень. Незважаючи на складність внутрішньої побудови моделей, завдяки їх формальній структурі вдалося досягти того, що побудова моделей та аналіз результатів моделювання здійснюється у формі, прийнятній для інженерних працівників залізниць. Проведені дослідження мають значне наукове значення, доведені до практичної реалізації, широко обговорювались на конференціях і семінарах. Тому вважаю, що робота Козаченка Д.М. "Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту", яка представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених за 2010 рік.

Начальник Одеської залізниці, к.т.н. Левицький Ілля Юхимович

Механік

Представлена робота має велику актуальність при забезпеченні безпеки руху поїздів під час формування составів на сортувальних гірках. Запропоновані методи оцінки динамічних показників руху вантажних вагонів при скочуванні з гірок являються новаторськими та унікальними в своєму роді, тому що аналогів у світовій практиці немає. Відомо багато наукових робіт з динамікм рейкових єкіпажів та динаміки поїзду, але наукові роботи з визначення динамічних показників окремих вагонів, які рухаються коліями сортувальних гірок були відсутні. Велика заслуга Козаченка Д.М. в тому, що він вдало використав відомий математичний аппарат для вивчення просторових коливань рейкових екіпажів з урахуванням особливостей руху окремих вагонів та зчепів вагонів.Робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Мямлін С.В., д.т.н., професор

Робота має актуальність та велике значення для залізничного транспорту України.
В роботі присутня наукова новизна та використане сучасне математичне забезпечення. Розроблені методи оцінки безпеки руху поїздів та ефективності роботи обєктів залізничного транспорту ураховують особливості їх функціонування. Новаторським в методах оцінки також є поєднання показників безпеки руху та економічних показників, що дає можливість сприяти підвищенню безпеки руху. Результати виконання теоретичних та експериментальних досліджень оприлюднені достатньо- більше 90 наукових праць, в тому числі 2 монографії та 24 статті. Робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.