Офіційний веб сайт

Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця

м75

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І.Пирогова.

Автор: Ходаківський О.А., д.м.н.

Метою роботи є експериментальне обґрунтування можливості підвищення ефективності первинної церебро- і кардіопротекції при гострій ішемії головного мозку та міокарда шляхом доклінічної оцінки цих видів фармакологічної активності у 1,0 % ампульного розчину, що в якості діючої речовини містить 1-адамантилтилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлорид (умовна назва ЮК-1, адемол), якому одночасно притаманна NMDA-модулювальна та неселективна β-адреноблокуюча дії, а також встановити додаткові внутрішньоклітинні механізми цитопротективних ефектів нового лікарського засобу.

Автором визначено спосіб вирішення актуальної наукової проблеми фармакології, що виявляється у підвищенні ефективності терапії гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та інфаркту міокарда (ІМ), шляхом застосування нового цитопротектораадемолу.

Реалізовано доклінічну оцінку ефективності та безпечності нового лікарського засобу (адемол) для лікування ГПМК та ІМ. В умовах модельного ГПМК та ІМ адемол вірогідно переважає ефективність цитиколіну, пірацетаму, мексидолу, актовегіну, тіотриазоліну, вінпоцетину, кордарону, перлінганіту, такорвітину.

Здійснено впровадження адемолу у виробництво ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями.

Економічний ефект від впровадження – створено новий, вітчизняний більш ефективний церебро- та кардіопротекторний засіб (адемол), конкурентоспроможний із вітчизняними та закордонними цитопротекторами.

 

Кількість публікацій: 24, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей, 2 інформаційні листи МОЗ України, 6 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 115 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Лікар-інтерн спеціальності ЗПСМ

Це просто смішно переносити результати дослідів на тваринах в площину терапії таких важких захворювань як ГПМК та ІМ. Ще жодний "протектор" не довів своєї клінічної ефективності в ході подвійних сліпих рандомізованих досліджень і не рекомендований жодною європейською чи американською асоціацією для лікування вищезгаданих станів. Робота Ходаківського - типовий приклад розробки фуфломіцина на пострадянському просторі шляхом уявного розширення показів до старих препаратів, які вже давно вийшли з ужитку.

Дейко Р.Д., асистент кафедри фармакології НФаУ, к.фарм.н

Шановний колего, немає нічого смішного у проведенні послідовних досліджень нового лікарського засобу: спочатку доклінічних (експериментальних - на тваринах), а потім клінічних. Саме такою є практика створення нових лікарських препаратів як на пострадянському просторі, так і скрізь у світі. По-друге, щодо "протекторів" і "фуфломіцинів". Ви праві, говорячи, що ефективність таких ліків як цитопротектори чи ноотропні засоби наразі не доведена за принципами доказової медицини. Але це не відміняє потреби у таких ліках і дослідженні нових "протекторних" препаратів. Тому перспективним і бажаним є клінічне вивчення, зокрема, церебропротекторних ЛЗ. Чи Ви готові заявити, що в майбутньому не буде віднайдено препарату з доведеною "протекторною" активністю? Знаєте, таких "спеціалістів" дуже багато, які говорять, а самі нічого не здатні зробити. Ну, і по-третє. Фармакологічний засіб пана Ходаківського ЮК-1 є похідним адамантану - гетероциклу, похідним якого є, зокрема, мемантину гідрохлорид. До Вашого відома, шановний колего, мемантин наразі - єдиний ЛЗ, використовуваний у світовій медицині для терапії помірних стадій сенильної деменції альцгеймерівського типу. У світовій літературі про нього не говорять "протектор", але цей засіб є реально ефективним у людей із хворобою Альцгеймера на ранніх та помірних стадіях. Скажіть, чи можете Ви гарантувати, що похідне адамантану ЮК-1 - це черговий постсовковий "фуфломіцин", а не новий лікарський засіб, ефективність якого може бути клінічно доведеною в майбутньому? На жаль, у Вас занадто упереджений погляд на фармакологію "протекторних" засобів.

Гість

Робота цікава, тільки насторожує мала кількість публікацій у реферованих виданнях з провідних науковометричних баз (всього дві).

Н. Д. Філіпець

Одним із основних патогенетичних напрямів інтенсивної терапії гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) та інфаркту міокарда (ІМ) є цитопротекція. Результати експериментальних досліджень д.мед.н., професора О. А. Ходаківського щодо протиішемічних властивостей адемолу вказують на переваги нового лікарського засобу на основі похідного адамантану, порівняно з ефективністю визнаних церебро- і кардіопротекторів. Встановлення ключових ланок комплексного механізму захисної дії за умов ГПМК та ІМ свідчать про багатогранність фармакодинаміки і доцільність застосування адемолу у вигляді 1,0 % ін’єкційного розчину на етапі первинної цитопротекції.
Враховуючи актуальність і практичну значущість, робота д.мед.н., професора О. А. Ходаківського «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця» заслуговує на присвоєння її автору премії Президента України для молодих вчених.

Н. Д. Філіпець, д.мед.н., професор кафедри фармакології
Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці.

Жабоєдов Д.Г., д. мед. н., доцент

Це самостійно виконана, завершена робота, в якій отримано нові експериментально обґрунтовані результати, які у сукупності є суттєвими для медичної науки і практики. Вона має високу академічну цінність за новизною отриманих результатів, їх теоретичною та практичною значимістю, високим рівнем узагальнень і висновків, а також технічним оформленням роботи.

Т. О. Дев’яткіна

Представлена робота д.мед.н., професора О.А. Ходаківського «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця» виконана на високому науковому рівні, обґрунтувана з позицій доказової медицини, відповідає запитам сучасної фармакології і клінічної медицини, має суттєве практичне значення, про що свідчить впровадження у виробництво нового конкурентоспроможного цитопротектора для лікування гострої ішемії мозку та міокарда.
Автор роботи д.мед.н., проф. О.А. Ходаківський заслуговує одержання премії Президента України для молодих вчених.

Зайков С. В., д.мед.н., професор, НМАПО ім. П.Л.Шупика

Вважаю, що робота О.А. Ходаковського має беззаперечні наукову новизну та практичне значення. Розроблений ним препарат, який має широкий спектр важливих фармакологічних властивостей може в перспективі з успіхом використовуватися для лікування пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу та інфарктом міокарда. Застосування такого препарату не лише здатно підвищити ефективність лікування відповідних категорій хворих, але й має суттєвий економічний ефект. Актуальність теми, її наукова новизна, практичне значення, рівень впровадження переконують у перспективності даної розробки. Слід підтримати наукову працю О.А. Ходаковського.

Скок М.В.

Вважаю, що робота О.А.Ходаківського є актуальною і перспективною для вітчизняної фармакології та медицини. Поєднання в одному препараті властивостей модулятора активності NMDA-рецепторів та бета-адренорецепторів підвищує його протективну здатність, що показано у порівнянні з декількома відомими і широко застосованими лікувальними засобами. Впровадження адемолу у клінічну практику матиме важливе значення для лікування хворих на ішемічний інсульт та інфаркт міокарду.

Зав.лабораторії імунології клітинних рецепторів
Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
член-кор. НАН України
д.б.н. М.В.Скок

Скок М.В.

Вважаю, що робота О.А.Ходаківського є актуальною і перспективною для вітчизняної фармакології та медицини. Поєднання в одному препараті властивостей модулятора активності NMDA-рецепторів та бета-адренорецепторів підвищує його протективну здатність, що показано у порівнянні з декількома відомими і широко застосованими лікувальними засобами. Впровадження адемолу у клінічну практику матиме важливе значення для лікування хворих на ішемічний інсульт та інфаркт міокарду.

Дерябіна Олена Григорівна

Перш за все, робота є край актуальною, враховуючи кількість хворих на інфаркт міокарду та гострі порушення мозкового кровообігу. Отримані дані досклінічних випробувань, які свідчать про високу ефективність препарату навіть в порівнянні з такими, які традиційно використовуються в медичній практиці при лікування даних захворювань, вказують на перспективність його виробництва тазастосування в великому об'ємі. В той же час, поряд з практичним значенням та економічною доцільністю впровадження розробки, має місце її виражена теоретична вагомість, оскільки встановлені додаткові внутрішньоклітинні механізми цитопротективних ефектів нового лікарського засобу.
Вважаю, що робота проф. Ходаківського О.А. "Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця" заслуговує на присвоєння її автору премії Президента для молодих учених.

Зав.відділу генних технологій
ДУ"Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України",
к.б.н., с.н.с. Дерябіна О.Г.

Орлов М.Ю., зав. клиникой сосудистой нейрохирургии ИНХ НАМНУ

Зважаючи на об’єктивні перепони на шляху широкого впровадження методів екстреної реваскуляризації при гострому порушенні мозкового кровотоку за ішемічним типом та інфаркту міокарда, вітчизняний препарат із цитопротекторною дією на ішемізований головний мозок та міокард вкрай потрібен для інтенсивної терапії хворих нейрокардіологічного профілю. Зважаючи на це, актуальність розробки та важливість впровадження лікарського засобу із такими якостями - є нагальною задачею практичної медицини. Сьогодні, силами проф. Ходаківського О.А., на основі результатів доклінічних випробовувань промислового зразка ампульного розчину препарату «Адемол», створеного на базі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»», відбувається ренесанс цього лікарського засобу за новим призначенням в царині кардіології та неврології. Тому, вважаю д.мед.н, проф. Ходаківського О.А., автора представленої практично-наукової розробки в медичній галузі, за сукупністю критеріїв наукової, практичної новизни та економічним значенням - достойним для отримання премії Президента України для молодих вчених.

Редькін Р.Г., к. фарм. н., доцент

Створення нових оригінальних лікарських препаратів – це актуальне завдання фармацевтичної та медичної науки вцілому, тим більше, що представлена у даній роботі активна субстанція – 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду (ЮК-1, адемол) є новою оригінальною субстанцією, вперше синтезованою українськими вченими. Структура молекули поєднує 2 фармакофори – адамантановий та аміноалкілно-спиртовий і гіпотетично здатна проявляти фармакологічні властивості сполук обох класів.
Згідно цій гіпотезі пошукач Ходаківський О. А. зосередився на всебічному, глибокому й комплексному дослідженні фармакодинаміки зазначеної субстанції, яка, як виявилося в ході досліджень, володіє одночасно NMDA-модулювальними та неселективними β-адреноблокуючими властивостями. Автору вдалося встановити й додаткові внутрішньоклітинні механізми цитопротективних ефектів нового лікарського засобу (фармацевтичної композиції) – 1,0 % ампульного розчину адемолу, зокрема на моделлі гострої церебральної ішемії за курсового лікувального введення сполука ЮК-1 (адемол) умовно ефективною дозою 2 мг/кг подібно до цитиколіну (250 мг/кг) створює 100% захист головного мозку гербел в умовах гострого порушення мозкового кровообігу впродовж перших 8 год. В сучасних умовах високого розвитку фармакології та вимог до нової фармацевтичної розробки підвищуються вимоги до вивчення фармакодинаміки ЛЗ, тож автором роботи застосовано широку панель методів для вивчення «тонких» особливостей механізму дії заявленого лікарського засобу, як in vitro так і in vivo. Зокрема, привертає увагу кропітке дослідження біохімічних складових механізму церебропротекторної дії сполуки ЮК-1 (адемолу) при гострій церебральній ішемії, які характеризуються відновленням енергопостачання головного мозку (збільшення вмісту АТФ, малату та пірувату), зменшенням вмісту лактату та усуненням декомпенсованого метаболічного ацидозу (нормалізація рН крові, що відтікає від мозку, та інших показників кислотно-лужної рівноваги), коригувальним впливом на активність NOS та вміст стабільних метаболітів монооксиду азоту, зниженням інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів і окисної модифікації білків, активацією ферментативної ланки антиоксидантного захисту мозку (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза). За цими властивостями адемол перевершує цитиколін та мексидол (р<0,05).
Також автор вміло поєднав ці дослідження із трудомісткими моделями ГПМК та ІМ у тварин. Це дозволило здійснити впровадження адемолу у виробництво ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями (наказ по ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» № 1/2164 від 23.09.2013 р.).
Представлена робота широко розпублікована, має високий імпакт-фактор, має фундаментальну основу механізмів перебігу ГПМК та ІМ, поєднану із актуальною фармацевтичною розробкою нового ЛЗ, а новизна та практична цінність захищені патентами на винахід, виконана на високому науково-методичному рівні, тому вважаю, що представлена наукова робота «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця» д.мед.н., проф. Ходаківський О.А., заслуговує присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Редькін Р.Г., к. фарм. н., доцент кафедри органічної хімії
Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Дерябіна О.Г.

Перш за все, робота є край актуальною, враховуючи кількість хворих на інфаркт міокарду та гострі порушення мозкового кровообігу. Отримані дані досклінічних випробувань, які свідчать про високу ефективність препарату навіть в порівнянні з такими, які традиційно використовуються в медичній практиці при лікування даних захворювань, вказують на перспективність його виробництва тазастосування в великому об'ємі. В той же час, поряд з практичним значенням та економічною доцільністю впровадження розробки, має місце її виражена теоретична вагомість, оскільки встановлені додаткові внутрішньоклітинні механізми цитопротективних ефектів нового лікарського засобу.
Вважаю, що робота проф. Ходорковського О.А. "Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця" заслуговує на присвоєння її автору премії Президента для молодих учених.

Алексей Оболенский

Исследования проф. Ходаковского А.А. посвящены повышению эффективности фармакотерапии нарушений мозгового кровообращения и инфаркта миокарда путем использования модулятора NMDA-рецепторов 1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-пропанол гидрохлорида (адемол), который благодаря корригирующему воздействию на формирование глутаматной эксайтотоксичности и влиянию на ключевые внутриклеточные звенья патобиохимического каскада в нейронах и кардиомиоцитах,включая апоптотические программы, способствует реализации принципов первичной церебро- и кардиопротекции. Результаты работы являются экспериментальным обоснованием целесообразности создания на основе адемола оригинального церебро- и кардиопротекторного лекарственного препарата в инъекционной форме. Считаю, что в совокупности,по научной новизне, практической ценности, экономическому значению и комплексу методологических подходов к решению вопроса, посвященному созданию нового лекарственного средства, проф. Ходаковский А.А. заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

А.Оболенский, к.м.н, доктор философии
Ведущий научный сотрудник
Университетская клиника Адасса, Иерусалим

Рожковський Я.В.

Створення нового вітчизняного конкурентноздатного церебропротектора,який би не поступався за ефективністю перед зарубіжними аналогами і переважав за критерієм ціна-якість є нагальною потребою вітчизняної фармації. Наукове впровадження д.мед.н., професора Ходаківського Олексія Анатолійовича на тему: «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця», є закінченою, самостійною кваліфікаційною науково-дослідною роботою, в якій наведено експериментально обґрунтовані дані щодо органопротекторної дії препарату на основі 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду в умовах ішемії мозку та гострого порушення мозкового кровообігу. Робота містить нові, раніше не захищені науково обґрунтовані положення з фармакології та кардіоневрології, які в комплексі є суттєвим внеском у розв’язання академічної проблеми – підвищення ефективності лікування ішемічних уражень головного мозку та серця. Впровадження віддзеркалює провідний особистий внесок автора в оптимізацію терапії інсульту та інфаркту.
Таким чином, безсумнівна наукова новизна, практична, теоретична та економічна цінність основних положень та висновків, перспектив впровадження одержаних результатів у практичну систему охорони здоров’я України, автор наукової роботи «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця» д.мед.н., проф. Ходаківський О.А., заслуговує присвоєння статусу лауреата премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри фармакогнозії та технології ліків
Одеського національного медичного університету
д.мед.н., професор Рожковський Я.В.

Олещук О.М.

Відгук
на наукове впровадження професора кафедри фармакології ВНМУ імені М.І. Пирогова, завідувача Навчально-науково-дослідної лабораторії з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар», д.мед.н. Ходаківського Олексія Анатолійовича на тему: «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця», представлене для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених

Актуальність обраної теми
Cудинна патологія вже багато років займає лідуючі позицйії серед причин інвалідності та смертності людей працездатного віку. Серед таких захворювань найбільш важкими, а інколи фатальними, є гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) та інфаркт міокарда (ІМ). Інсульт є причиною близько 10 % від загального числа смертей на планеті. Щороку 5 млн людей, які виживають після інсульту, назавжди залишаються залежними від сторонньої допомоги. В Україні щороку офіційно реєструється 100–120 тис. інсультів, 30–40 % хворих на інсульт помирають протягом першого місяця і 20–40 % з тих, які вижили, мають тяжку інвалідність. Фахівці вважають, що якщо не змінити ситуацію на краще, до 2025 року кожен п’ятий із жителів нашої країни помре від інсульту і ще кожен п’ятий після інсульту стане залежним від сторонньої допомоги.
Традиційні методи лікування судинної патології налічують велику кількість лікарських засобів різних фармакологічних груп, що, з одного боку, свідчить про відсутність дійсно дієвих препаратів, а з іншого, зумовлює поліпрагмазію, з усіма її наслідками. Надання допомоги хворим у перші години та дні від початку захворювання має неабиякий вплив на результати захворювання. Внутрішньовенний тромболізис є єдиним видом фармакотерапії, який має доведену клінічну ефективність і рекомендований для використання при ішемічному інсульті та інфаркті в розвинених країнах, але обмеження, пов’язані з цим втручанням, підкреслюють необхідність розробки альтернативних підходів. Іншою стратегією є використання цитопротекторів, що можуть зменшити пошкодження мозку та серця при вогнищевій ішемії. До важливих потенційних переваг цитопротекторів належить можливість більш раннього введення (наприклад, на догоспітальному етапі) та подовження «терапевтичного вікна». За останні десятиріччя експериментально та клінічно тестувалися понад 100 потенційних цитопротекторів, але наразі жоден із них переконливо не продемонстрував ефективності у клінічних дослідженнях. За допомогою однієї молекули з певним механізмом дії навряд чи вдасться істотно вплинути на сукупність складних патологічних процесів при ішемічних ураженнях головного мозку та інших органів. Тому пошук нових сполук, придатних для створення на їх основі лікарських засобів з вазоактивною та органопротекторною діями є актуальним та сучасним. Саме на це спрямована наукова робота проф. О.А. Ходаківського.
Одним із класів хімічних сполук із доведено високою біологічною активністю є похідні адамантанів, які відомі в фармакології досить давно та добре зарекомендували себе при лікуванні різних патологічних станів. Враховуючи вже відомі фармакологічні властивості цих сполук та їх механізми дії, доречним стало взяте науковцем за мету патогенетичне обґрунтування доцільності використання одного із похідних адамантану (адемолу) при експериментальній терапії ішемічних уражень головного мозку та серця, виконане науковцем, яке повністю відповідає запитам теоретичної та практичної медицини.
Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій. Їх достовірність, новизна практичне та економічне значення, повнота викладення в опублікованих працях
Наукові положення і висновки, що сформульовані у науковій роботі, відповідають меті роботи і поставленим завданням дослідження. Отримані проф. О.А. Ходаківським результати досліджень кардіо- та церебропротекторної дії промислового зразка ампельного розчину адемолу базуються на достатній кількості експериментальних досліджень на трьох видах тварин. Ці дослідження проведено на апробованих моделях ішемічного ураження головного мозку – білатеральної каротидної оклюзії, однобічної каротидної оклюзії та ішемії-реперфузії, а також двох моделях кардіальної ішемії – адреналіновоій та пітуїтрин-ізадриновій.
Достовірність результатів не викликає сумнівів, оскільки базується на інформативних методах досліджень з використанням коректної сучасної статистичної обробки цифрового матеріалу. Всі теоретичні узагальнення та висновки дисертації базуються на результатах власних досліджень і повністю відображають закономірності, які були виявлені в ході проведення експериментів. Тому вважаю наукові положення та висновки наукової роботи проф. Ходаківського О.А. обґрунтованими, узгодженими з метою та задачами дослідження.
Наукова новизна полягає в тому, що автором вперше з використанням єдиного комплексного підходу у дослідах іn vivo та in vitro була протестовано сполука під шифром сполука ЮК-1 (1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлорид), яка стала основою для створення нового лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями (адемол), яка виявляє якості модулятора NMDA-рецепторів і має найбільш виражені, порівняно із вітчизняними та закордонними референсними препаратами аналогічної спрямованності, нейропротективні і кардіопротективні властивості. Вперше виявлені молекулярно-біохімічні каскадні механізми, за допомогою яких реалізується його захисна дія на ішемізований головний мозок та міокард. Вперше встановлено широкий спектр нейро- і кардіопротективної дії адемолу на різних рівнях (від молекулярних і морфологічних змін в нейронах та кардіоміоцитах до формування поведінкових і неврологічних функцій). Вперше встановлено, що адемолу в умовно-ефективних дозах притаманна стимулювальна дія на кровопостачання каротидного та вінцевого басейнів головного мозку і міокарда без наявного негативного впливу на серцевий викид та центральну гемодинаміку. Вперше встановлено, що курсове лікувальне введення адемолу в умовах гострого порушення мозкового кровотоку та інфаркту міокарда, як і цитиколіну, мексидолу та корвітину, супроводжується відновлювальним впливом на енергетичні процеси, показники оксидантно-антиоксидантного балансу, окисної модифікації білків, кислотно-лужної рівноваги, обміну монооксиду азоту та цитоархітектоніку соматосесорної кори головного мозку та міокарда. За зазначеними властивостями адемол не поступається або перевершує референс-препарати. Вперше доведено, що покращання морфологічних показників сомато-сенсорної кори головного мозку та міокарда корелює із зменшенням активності раннього маркера ушкодження мембран нейронів нейронспецифічної енолази та пригніченням процесів нейро- та кардіоапоптозу. Наукову новизну підтверджено 2 патентами України, які пройшли кваліфікаційну експертизу, та 2 патентами України на корисну модель.
Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи експериментально обґрунтовують доцільність створення та клінічного випробування лікарського препарату на основі 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду (ЮК-1, адемол) в ін’єкційній формі для лікування ГПМК та ІМ. Наявні цитопротекторні властивості адемолу в умовах гострої церебральної та кардіальної ішемії є головними, оскільки, враховуючи можливість парентерального введення та наявність впливу на первинні патогенетичні ланки ішемічного каскаду, є всі підстави для його можливого призначення хворим у ранні строки судинної катастрофи. Отримані в роботі дані значно розширюють уявлення про механізми нейропротекторної і кардіопротекторної дії модуляторів NMDA-рецепторів та дадуть можливість проводити цілеспрямований синтез сполук вказаного ряду із зазначеною дією. За матеріалами роботи видано два інформаційних листа про нововведення в системі охорони здоров’я № 465-2012 та № 3-2013. Результати проведеного дослідження впроваджено у навчальний та науковий процес кафедр фармакології і біологічної та загальної хімії ВНМУ імені М.І. Пирогова, кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету, кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету, кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Здійснено впровадження адемолу у виробництво ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями (наказ по ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» № 1/2164 від 23.09.2013 р.).
Економічний ефект від впровадження – створено новий, вітчизняний більш ефективний церебро- та кардіопротекторний засіб (адемол) конкурентоспроможний із вітчизняними та закордонними цитопротекторами, що дозволить знизти показники летальності та інвалідизації хворих з ішемічним інсультом і інфарктом міокарда, покращуючи якість їх життя та його тривалість.
Матеріали дисертації були достатньо оприлюднені й обговорювались на 6 наукових форумах Українського та міжнародного рівня.
Теоретичне і практичне значення результатів дослідження
Отримані в процесі виконання роботи дані доповнюють та поглиблюють існуючі уявлення про фармакологічні властивості похідних адамантану, зокрема доводять їх ефективність в якості цитопротекторних агентів. Результати дисертаційної роботи О.А. Ходаківського обґрунтовують доцільність клініних досліджень застосування найбільш активної сполуки – препарату адемол за новим призначенням у хворих з судинною патологією головного мозку та серця..
Результати роботи впроваджено в навчальний і науковий процес на кафедрах фармакології та клінічної фармакології цілого ряду медичних вузів України, про що є відповідні акти впровадження.
Оцінка змісту наукової роботи, її завершеність у цілому, логічність та послідовність основних положень
У вступі проф. Ходаківський О.А. обґрунтовує актуальність проведеного дослідження, сформулював мету та завдання роботи, визначив об’єкт та предмет дослідження, аргументовано вказав методи досліджень, показав наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, зазначив свій особистий внесок, вказав рівень апробації результатів виконаного наукової праці.
Проаналізовано сучасні погляди на патогенез мозкового інсульту та інфаркту міокарда, дано характеристику лікарських засобів, які використовуються для лікування цих станів, звернуто увагу на проблеми, переваги та недоліки кожної із основних груп лікарських засобів. Аналізуючи сучасний фармацевтичний ринок препаратів для лікування ішемічних уражень мозку та серця, Ходаківський О.А. відмітив, що незважаючи на чималий їх арсенал, проблема пошуку нових нових лікарських засобів із цитопротекторною дією ще далека до остаточного розв’язання. Тому з цією метою цілком обґрунтовано увагу дослідника привернув адемол, який за сукупністю відомих фармакодинамічних властивостей цілком обґрунтовано може розглядатись як потенційний органопротектор із точкою прикладання – головний мозок та серце. Наведено узагальнення, яке підсумовує викладені факти та створює теоретичне обґрунтування для дослідження промислового зразка апмульного розчину адемолу виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»» в якості церебро- та кардіопротекторного засобу при ішемічних ураженнях мозку та серця. Розділ побудований логічно, читається і сприймається легко.
Далі, дана характеристика досліджуваного препарату, вказана його хімічна будова, а також наведено препарати, які автор використовував для порівняння із обґрунтуванням їх дозування та режимів введення. Також узагальнено схему експерименту, детально описано методики моделювання ішемічних станів, способи оцінки церебро- та кардіопротекторної активності. Цінним є те, що класичні фармакологічні методи дослідження церебро- та кардіопротекторної дії у даній роботі продовжуються та підкріплюються дослідженнями на високому сучасному рівні з використанням біохімічних, морфометричних, імуногістохімічних, методів протокової цитометрії.
Безперечно доцільним та виправданим є використання для цієї мети не тільки щурів, але і тварин іншого виду – монгольських піщанок (гербел), які мають роз’єднане вілізієво коло кровообігу, використання який найбільш адекватно відповідає моделі експериментального інсульту. В цій серії дослідів також було встановлено терапевтична ефективність лікувального курсового введення ЮК-1 в дозі 2 мг/кг при однобічній каротидній оклюзії у гербел, що проявлялось стовідсотковим захистом головного мозку тварин протягом перших 8 годин. Отримані результати представлені і підкріплені статистичним аналізом, на основі якого в роботі побудовано таблиці і рисунки-діагнами, які обґрунтовують описані в дисертаційній роботі положення і висновки.
Проведені дослідження відповідають етичним і морально-правовим вимогам згідно наказу МОЗ України від 01.11.2000 р. Таким чином, науковець застосував різноманітні методики, які можна характеризувати як сучасні, загальновизнані та такі, що є адекватними меті і завданням дисертаційного дослідження.
Автором було встановлено, що позитивний вплив адемолу на стан головного мозку зумовлений спроможністю стимулювати кровопостачання головного мозку та нормалізувати основні показники гемодинаміки (артеріальний та центральний венозний тиск, та ступінь насичення крові киснем). Додаткові докази церебропротекторної дії ЮК-1 при ГПМК отримані при дослідженні динаміки мікрофотометричних змін сомато-сенсорної кори головного мозку тварин. Адемол сприяв збереженню площі, щільності неушкоджених нейронів та вмісту в них нуклеїнових кислот. Дані морфологічного аналізу цілком підтверджені позитивною динамікою неврологічного статусу експериментальних тварин, а саме зменшенню проявів неврологічного дефіциту в гострому та відновному періодах ГПМК та покращенню мнестичних функцій щурів. За цією спроможністю адемол виявився більш ефективним, ніж препарат порівняння цитиколін.
Автором показано спроможність адемолу в дозі 2 мг/кг відновлювати порушені енергетичні процеси та усувати накопичення лактату як складової метаболічного ацидозу, перешкоджати розвитку оксидативного та нітрозуючого стресу.
Додаткові докази на користь церебропротекторної дії адемолу отримано при дослідженні активності маркера порушення мембранної цілісності нейроцитів – NSE зони пенумбри, а також імуногістохімічної оцінки експресії генів раннього реагування c-fos та bcl-2. Показано, що як в гострому, так і у відновному періоді ГПМК (4-та та 21 доба) адемол суттєво знижував вказані показники, що свідчить про наявність у цієї сполуки цитопротекторного ефекту. Крім того, отримані дані доводять, що в гострому періоді мозкового інсульту адемол викликає трансформацію некротичного виду загибелі клітин мозку на більш «фізіологічний» - апоптичний, тоді як зменшення експресії антиапоптичного гену bcl-2 в зоні пенумбри, а також на моделі репер фузійного ураження мозку свідчить про гальмування процесів апоптозу , що дозволяє зберегти площу, щільність неушкоджених нейронів та вмісту в них нуклеїнових кислот. Таким чином, автор переконливо показує, адемол є цілком перспективним препаратом для подальших досліджень з метою клінічної оцінки нового лікарського засобу, який можна використовувати в будь-які періоди ГПМК.
В подальшому, проф. Ходаківським О.А. показано, що адемол в мінімально ефективній дозі 10 мг/кг виявляв виразні кардіопротекторні властивості на моделі пітуїтрин-ізадринового ІМ, що підтверджувалось показниками коронарної та системної гемодинаміки, електрокардіографічними змінами, а також морфологічними показниками. За цією здатністю адемол перевершував препарат порівняння перлінганіт. Виявлена О.А. Ходаківським відсутність у адемолу негативного впливу на системну гемодинаміку та одночасне покращення вінцевого кровообігу свідчить на користь його застосування у хворих з ІМ та гострою лівошлуночковою недостатністю (кардіогенним шоком).
Провідними механізмами, що лежать в основі кардіопротекторнох дії адемолу, як і на моделі мозкового інсульту є його спроможність попереджати розвиток метаболічного ацидозу, енергодефіциту, оксидативного та нітрозативного стресу, що безпосередньо гальмує розвиток деструктивних процесів в міокарді. Імуногістохімічна оцінка експресії генів c-fos та bcl-2 свідчить на користь апоптоз-модулюючої дії адемолу, що з одного боку, зменшує масштаби некротичних змін у вогнищі ураження, а з іншого – підвищує репаративну спроможність периінфарктної зони.
Результати власних і відомих досліджень проаналізовано і узагальнено автором досить кваліфіковано. Автор не лише повторює найбільш суттєві результати досліджень, але і проводить кореляційний аналіз та виявляє зв’язки між виявленими церебро- та кардіопротекторними властивостями адемолу та змінами біохімічних, морфометричних та іміуногістохімічних показників, що дає змогу з’ясувати механізми органопротекторного впливу досліджуваного препарату за умов модельованої патології. Отримані результати вміло порівнюються з даними інших авторів.
Кращому сприйняттю викладеного матеріалу сприяють і схематичні зображення основних патогенетичних ланок церебро- та кардіопротекторної дії адемолу
Висновки відповідають поставленим завданням і повністю віддзеркалюють отримані результати досліджень, є достатньо конкретними і науково обґрунтованими.
Враховуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що робота д.мед.н., проф. О.А. Ходаківського «Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця», представлена для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, є самостійною завершеною науковою працею. Результати, отримані в процесі дослідження, в сукупності вирішують актуальну науково-практичну задачу фармакології, оскільки теоретично обґрунтовують та вперше експериментально доводять доцільність застосування промислового зразка ампульнго розчину похідного адамантану 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанол гідрохлорид (ЮК-1 адемол) в лікуванні порушень мозкового кровообігу та інфаркту міокарда.
Вважаю, що на підставі викладеного аналізу наукова розробка проф. О.А. Ходаківського за актуальністю, об’ємом, адекватними методами дослідження, науковою новизною одержаних результатів, теоретичним і практичним значенням, достатністю й повнотою опублікування матеріалу, апробацією на наукових форумах різного рівня відповідає встановленим вимогам щодо присудження шуканої премії.

Зав. кафедри фармакології з клінічною
фармакологією ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»
доктор медичних наук, професор О. М. Олещук

Чернишенко В.О., н.с., Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна

Робота Ходаківського О.А. становить беззаперечну практичну цінність, оскільки демонструє не лише науковий пошук, апробацію та всебічне дослідження нового антиішемічного препарату, але й завершується його впровадженням у виробництво. Особливо важливим є те, що церебро- та кардіопротекторні властивості препарату обґрунтовано на молекулярному рівні, його ефективність підтверджено як експериментально, так і у процесі доклінічних та клінічних досліджень. Вважаю, що робота заслуговує на присвоєння її автору премії Президента для молодих учених.

Шевчук Оксана Олегівна, доцент кафедри фармакології ТДМУ

У роботі Ходаківського О.А. вирішено актуальну фармакологічну проблему щодо пошуку нових середників для покаращення фармакотерапії порушень мозкового кровообігу та інфаркту міокарда, а саме модулятора активності NMDA-рецепторів 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанол гідрохлориду (ЮК-1 – адемол), який, завдяки коригувальній дії на формування глутаматної ексайтотоксичності та впливу на ключові внутрішньоклітинні ланки патобіохімічного каскаду в нейронах та кардіоміоцитах. Ідея його застосування у сприяє реалізації засад первинної церебро- та кардіопротекції.

Вастьянов Р.С.

Тема наукових досліджень є актуальною, оскільки йдеться про розробку та впровадження в практику нового препарату - адемолу, якому притаманні цитопротективні властивості. За результатами проведених експериментальних досліджень виявлені церебропротективні та кардіопротективні ефекти адемолу. Пріоритетність результатів підтверджено 2 патентами України, які пройшли кваліфікаційну експертизу, та 2 патентами України на корисну модель. Важливим є економічний та соціальний аспекти наукової роботи, оскільки адемол є новим вітчизняним, більш ефективним церебро- та кардіопротекторним засобом, який є конкурентоспроможним при порівнянні із вітчизняними та закордонними цитопротекторами. Його застосування, як переконливо запевняють фахівці, дозволить знизити показники летальності та інвалідизації хворих з ішемічним інсультом і інфарктом міокарда, покращуючи їх якість та тривалість життя.
Підтримую цю работу.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.