Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості

М65

Автори: Толстолуцький В.О., Соловйов В.М., Стрімовський С.В.

Представлена Казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова" (Мінпромполітики України).

Кількість публікацій: 18 наукових публікацій, в т.ч. 15 статей, 3 тез доповідей

Автором вирішено науково-технічне завдання, що полягає в розробці та впровадженні автоматичної трансмісії для легкоброньованих колісних військових машин українського виробництва.

В роботі знайшли подальший розвиток методи проектування, математичного моделювання та аналізу автоматичних трансмісій транспортних військових машин. Запропоновано метод параметричного синтезу мікропроцесорної системи автоматичного керування гідромеханічною трансмісією для легкоброньованих колісних військових машин та обґрунтовано вибір раціональних параметрів автоматичної системи керування.

Результати роботи втілені в колісному бронетранспортері БТР-4, який розроблено у КП ХКБМ ім. О.О. Морозова. Результати ходових випробувань зразка БТР-4 довели ефективність впроваджених науково-технічних рішень. Порівняно зі зразками військової техніки провідних світових виробників (БТР-90, Piranha IV, Fuchs II, Pandur II) запропонована трансмісійна установка забезпечує найвищий показник питомої потужності, найвищу максимальну та середню швидкість руху машини, найвищу динамічність розгону.

Поряд із кращими тактико-технічними характеристиками порівняно із світовими зразками легкоброньованої техніки БТР-4 також є більш привабливим економічно. Впровадження автоматичної трансмісії забезпечує економію 113,4 тис. грн. на один БТР при 100000 км пробігу та збільшує надходження до бюджетів всіх рівнів та цільових фондів на 3519,9 тис.грн. у 2010 році.

Надіслати коментар

Коментарі

Стрімовський Сергій Вікторович

За темою конкурсної роботи у 2010 році опубліковано ще дві наукові статті:

1. Веретенников А.И. Математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора / А.И. Веретенников, В.М. Соловьев, С.В. Стримовский, В.А. Толстолуцкий, В.А. Кошман, С.В. Журавлев // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2010. – №3. – С. 50 – 57.

2. Борисюк М.Д. Дослідження характеристик рухливості легкоброньованої колісної військової машини з гідромеханічною трансмісією / М.Д. Борисюк, В.О. Толстолуцький, С.В. Стрімовський, В.М. Соловйов // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2010. – №4. – С. 102 – 108.

Здобувач Стрімовський С.В.

НТУ "ХПИ" Потетенко О.В., Завьялов П.С.

Предложенная в работе математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора хорошо известна учебно-преподавательскому составу кафедры. Она является логическим развитием идей крупного ученого в области гидромашиностроения, д.т.н., проф. кафедры Дмитрия Яковлевича Алексапольского, а также его соратников и последователей. Представленное уравнение баланса гидравлической энергии, являющееся основой математической модели, предназначено для расчета внешних и внутренних параметров гидротрансформатора на различных режимах работы, основано на использовании в качестве исходных данных базовых геометрических параметров его лопастных систем, и содержит ряд нововведений, позволяющих более полно моделировать особенности структуры потока в гидротрансформаторе. В настоящее время предложенная математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора используется в учебном процессе кафедры ГМ НТУ "ХПИ".

Относительно представленной на рассмотрение работы «Разработка и внедрение автоматической трансмиссии ….» и присоединяясь к высказанным выше комментариям специалистов, добавим, что созданная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором для военной колесной техники (в УССР аналогичными разработками для автобусов занимался ЛАЗ) является первой подобной разработкой в Украине.
Считаем, что основные результаты работы обоснованны, актуальны и характеризуются высоким уровнем научного и практического значения.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", кафедра гидравлических машин,
к.т.н., заведующий кафедрой, к.т.н., проф. Потетенко О.В., к.т.н., доцент, проф. кафедры Завьялов П.С.

Національний технічний університет "Харківський політехнічни

Предложенная в работе математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора хорошо известна учебно-преподавательскому составу кафедры. Она является логическим развитием идей крупного ученого в области гидромашиностроения, д.т.н., проф. кафедры Дмитрия Яковлевича Алексапольского, а также его соратников и последователей. Представленное уравнение баланса гидравлической энергии, являющееся основой математической модели, предназначено для расчета внешних и внутренних параметров гидротрансформатора на различных режимах работы, основано на использовании в качестве исходных данных базовых геометрических параметров его лопастных систем, и содержит ряд нововведений, позволяющих более полно моделировать особенности структуры потока в гидротрансформаторе. В настоящее время предложенная математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора используется в учебном процессе кафедры ГМ НТУ "ХПИ".

Относительно представленной на рассмотрение работы «Разработка и внедрение автоматической трансмиссии ….» и присоединяясь к высказанным выше комментариям специалистов, добавим, что созданная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором для военной колесной техники (в УССР аналогичными разработками для автобусов занимался ЛАЗ) является первой подобной разработкой в Украине.
Считаем, что основные результаты работы обоснованны, актуальны и характеризуются высоким уровнем научного и практического значения.

Гупал Анатолій

У цей час існує ряд принципових підходів до підвищення експлуатаційних характеристик військових машин (ВМ). Основними з них є підвищення потужності двигуна, впровадження нових більш ефективних трансмісій і автоматичних систем керування рухом.
Колективом авторів КП ХКБМ ім. А.А. Морозова розроблений і представлений найбільш прогресивний варіант трансмісії для колісних військових машин (КВМ), отриманий у результаті аналізу характеристик вже наявних різних варіантів трансмісій, які використовуються на КВМ, що враховує всі недоліки існуючих варіантів. Він заснований на використанні гідродинамічної трансмісії (ГДТ) із системою автоматичного керування (САУ) і який реалізований у сучасному БТР-4 української розробки. Ефективність розробленої конструкції автоматичної трансмісії для КВМ підтверджена проведеними експериментальними дослідженнями.
Вважаю, що автори впоралися з поставленим в роботі завданням, а сама робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених в 2010 році.

Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, зав.відділом, член кор.НАН України, доктор фіз.-мат наук, професор Гупал А.М.

Волонцевич Дмитро Олегович

Високі тактико-технічні характеристики української військової техніки забезпечують її конкурентоспроможність на світовому ринку. Для збереження цієї тенденції необхідно постійне підвищення характеристик рухливості, економічності та ергономічності керування бойових машин вітчизняного виробництва. Цей факт підтверджує актуальність роботи «Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості» авторів Толстолуцького В.О., Соловйова В.М. і Стримовського С.В., що представляється Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова на здобуття премії Президента України для молодих вчених в 2010 році.
Результатом роботи є розроблена і впроваджена уніфікована автоматична трансмісія для легкоброньованих колісних військових машин українського виробництва. Конструкція її дозволяє застосовувати на машинах з колісними формулами 4х4, 6х6, 8х8. Ефективність використаних наукових підходів і технічних рішень при виконанні поставленого завдання підтверджена результатами випробувань, які свідчать про те, що виріб БТР-4 із представленою конструкцією автоматичної трансмісії має найбільші максимальну і середню швидкості руху, найменший час розгону до швидкості 50 км/г.
Вважаю, що автори роботи впоралися з поставленим перед ними науково-технічним завданням й заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, доцент Волонцевич Д.О.

Чепков Игорь Борисович

Одним из главных развивающихся направлений в мировом бронетанкостроении в последние годы является проектирование и разработка колесных боевых бронированных машин, тенденции развития которых обусловлены новыми требованиями ведения боевых действий. Колесные ББМ обладают более высоким уровнем тактической подвижности, что ставит перед учеными и конструкторами предприятий оборонно-промышленного комплекса целый ряд актуальных проблем. С другой стороны, высокая защищенность и мощное вооружение увеличивает вес машины, что вступает в противоречие с обеспечением необходимой подвижности. Разрешение данного противоречия является одной из основных задач танкостроения, при этом важно на начальных этапах проектирования выявлять и отклонять ошибочные концепций.

Будучи хорошо знакомым с научными разработками ведущего в стране конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и авторского коллектива, изучил работу "Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості". Работа посвящена решению проблемы по обеспечению необходимой подвижности и связана с новым научным направлением в разработке, проектировании и испытаниях автоматических коробок передач для многоцелевых колесных ББМ. Изложенные методы анализа и синтеза, проектирования и математического моделирования послужили основой для развития теории автоматических трансмиссий транспортных систем. Заслугой авторского коллектива есть не чисто теоретические исследования, полученные на «кончике пера», а практическая направленность, суть которой состоит в улучшении важных для боевых машин характеристик. Так авторами, предложен метод параметрического синтеза микропроцессорной системы автоматичного управления гидромеханической трансмиссией колесных ББМ, который позволил обосновано выбрать рациональные параметры автоматической системы управления, обеспечив высокие показатели удельной мощности, скорости и разгонных характеристик. Благодаря последнему факту, представленная работа, помимо достаточно высокого научного уровня, имеет успешную практическую реализацию.

Поэтому считаю, что работа заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 году.

Заместитель начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины по научной работе доктор технических наук старший научный сотрудник Чепков Игорь Борисович.

Хыжняк Владимир Виталиевичч

Чепков далекий от науки вообще, а от автоматических трансмиссий в частности. Институт, в котором он работает, памяти вооружения имени алкоголика Ковтуненка, проводит именно теоретические исследования, полученные на «кончике пера». Вдумайтесь в его фразу: "...улучшении важных для боевых машин характеристик". А что есть не важные? Чепков списал свою докторскую диссертацию с учебника МГТУ им.Баумана Физика взрыва. Учитывая коррупционные связи, предлагаю отзыв Чепкова не учитывать.

Чепков И.Б.

Хыжняк Владимир Виталиевичч, Олег Станиславович, Сергей Григорьевич, Сергей Валерьевич, Олег Александрович, Игорь Барбарисович или как, там вас – Владимир Петрович Школяренко, из 10 грехов человека (по библии), грех - «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход 20:16) -Грех клеветы, «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей» (1Петр 3:10). Клевета – это ложь, порочащая другого человека. Слово «дьявол» в переводе означает «клеветник», и человек, согрешая клеветой, уподобляется дьяволу.
Подумай об этом. Может и проблемы твои в этом?

Заславський Володимир

Робота "Розробка й впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості" містить у собі як результати детально розроблених теоретичних розв'язків комплексу актуальних питань із області транспортного машинобудування, так і, що особливо важливо, вдалу практичну реалізацію отриманих результатів, містить розв'язок достатьньо складних для практичного вирішення завдань.
Варто відзначити досить високий науковий рівень роботи, що містить складну, але достатьньо викладену й обґрунтовану концепцію сучасної автоматичної трансмісії, що характеризує її авторів як кваліфікованих вчених.

Київський національний университет імені Тараса Шевченко, факультет кібернетики, д.т.н., професор Заславський В.А.

Гість Аврунин Г.А.

Проектирование гидромеханических передач, предназначенных для эксплуатации в современной военной технике транспортного назначения, является комплексом сложных задач, связанных, главным образом, с разработкой, проектированием и изготовлением механических передач, гидродинамического трансформатора и устройств электрогидроавтоматики для их управления.
Автореферат представленной работы содержит основные сведения о разработанных математических моделях гидромеханических коробок передач, включая наиболее сложные аспекты, связанные с совместной работой гидротрансформатора и механической коробки передач. В результате проведенных исследований предложена оригинальная электронная система управления трансмиссией.
Результаты работы являются новыми и актуальными, имеют высокое научно-техническое значение.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, к.т.н. доцент Аврунин Г.А.

Тимашов Олександр

Автореферат роботи демонструє, що вона містить розв'язки ряду складних науково-технічних питань, що мають істотне практичне значення, що зачіпає проектування, виготовлення й експлуатацію сучасних автоматичних трансмісій. Цінним є порівняння тактико-технічних характеристик кінцевого виробу – нової розробленої машини з гідромеханічною коробкою передач із закордонними аналогами (табл.2), що показує відповідність запропонованого БТР-4 сучасним тенденціям у даній галузі.
Підтримую роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Тимашов Олександр Олександрович,
провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, кандидат технічних наук, доцент, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Довбня Анатолій Миколайович

Робота є актуальною та має велику практичну цінність для вітчизняного машинобудування. Отримані важливі науково-практичні результати спрямовані на підвищення експлуатаційних характеристик вітчизняної військової техніки та можуть буди використані при створенні конкурентоспроможної цивільної техніки. В роботі розглянуті та вдосконалені сучасні методи проектування та математичного аналізу силових установок транспортних засобів. Результати роботи успішно втілені у діючому зразку бронетранспортеру БТР-4 українського виробництва.
Вважаю за необхідне підтримати роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Довбня Анатолій Миколайович,
директорІнституту фізики високих енергій та ядерної фізики, Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України,
член-кореспондент Національної Академії наук України,
доктор фізико-математичних наук, професор.

Егоров Олексій Михайлович

ВІДГУК НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РОБОТУ

«Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості»

Автори: Толстолуцький В.О., Соловйов В.М., Стрімовський С.В.
http://kdpu-nt.gov.ua/work/rozrobka-ta-vprovadzhennya-avtomatichnoyi-tra...

В сучасних умовах ринку військової техніки постійно зростають вимоги до параметрів рухливості машин призначених для транспортування особового складу мотострілкових військ при забезпеченні надійного захисту засобів ураження супротивника. Цей факт підтверджує актуальність наукових досліджень проведених авторами.
В роботі отримані важливі наукові результати, а саме вдосконалені існуючі методи проектування та математичного моделювання трансмісій транспортних машин, розроблено метод параметричного синтезу мікропроцесорної системи автоматичного керування та формалізовані вимоги до набору інформаційних вхідних параметрів електронної системи керування, обґрунтовані алгоритми закону керування гідромеханічною трансмісією. Запропоновані технічні рішення, що дозволяють підвищити надійність і живучість системи автоматичного керування трансмісією.
Особливу увагу заслуговує практичне значення результатів роботи, авторами розроблена та впроваджена у діючому зразку БТР-4 автоматична трансмісія, елементна база якої повністю українського виробництва.
Вважаю, що авторів представленої науково-практичної роботи Толстолуцького В.О., Соловйова В.М. та Стрімовського С.В. слід рекомендувати до присудження премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

* Заступник генерального директора
Національного наукового центру
«Харківський фізико-технічний інститут»,
Член-кореспондент Національної Академії
Наук України,
Доктор фізико-математичних наук,
Професор Егоров О.М.

Артюх С.Ф.

В роботі продемонстровано сучасний підхід до проектування високоефективних силових передач з автоматичною системою керування. Поряд з провідними технічними рішеннями ми бачимо глибоке теоретичне дослідження фізичних процесів, які здійснюються за допомогою сучасних методів математичного моделювання. Завдяки чому отримана автоматична гідромеханічна трансмісія, яка вдало конкурує з кращими світовими зразками, що підтверджує порівняльний аналіз даних отриманих у процесі ходових випробувань зразка БТР-4 і характеристик військових машин провідних світових виробників. Тому і не дивно, що впровадження розробленої трансмісії має значимий економічний ефект та забезпечить збільшення надходжень до Державного бюджету України. Тому вважаю, що роботу треба підтримати та присудити колективу авторів премію Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Завідувач кафедри електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії,
Заслужений діяч науки і техніки України,
д.т.н., професор
Артюх С.Ф.

Анипко О.Б.

Отзыв на работу
«Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості» авторов Соловьева В.М., Стримовского С.В. и Толстолуцкого В.А., представленную на соискание премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 году.

Актуальность темы работы и решенных в ней задач для народного хозяйства Украины вообще и оборонного комплекса в частности не вызывает сомнений. На основе проведенного комплексного теоретического и экспериментального исследования разработана гидромеханическая трансмиссия с системой автоматического управления коробкой переключения передач для легкобронированной колесной машины разработки КП ХКБМ им. А.А.Морозова. Предложенные в работе методы моделирования шасси колесных машин и параметрического синтеза микропроцессорной системы автоматического управления трансмиссией позволили провести вариантные конструкторские проработки, которые сократили объем натурных испытаний разрабатываемой техники. В целом работа выполнена на высоком уровне, ее научные положения и практические рекомендации могут быть использованы для решения аналогичных задач других типов автомобильной техники. По ее результатам опубликовано 17 статей. Все это в совокупности позволяет заключить, что представленная работа заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 году.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии ВВ МВД Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
д.т.н., профессор
Анипко О.Б.

Шатохин В. М.

Робота присвячена вирішенню складного питання розробки та впровадження сучасної автоматичної трансмісії військової колісної машини. Світові зразки колісної військової техніки вже давно оснащуються системами автоматизованого керування, але для української техніки це новий напрямок. Тому робота виконана співробітниками Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова має особливе значення для збройних сил та транспортного машинобудування України. Необхідно відмітити високий науковий рівень представленої роботи та значимі практичні результати, які були втіленні у зразку легкоброньованої колісної машини розробки КП ХКБМ БТР-4. Результати виконаного дослідження оприлюднені достатньо - за темою роботи опубліковано 17 наукових праць. Тому вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

д.т.н., проф. Шатохин Володимир Михайлович

Качанов П. О.

Покращення ергономіки, економічності та надійності транспортних засобів завжди залишається актуальним завданням, тому існує багато публікацій присвячених цій темі. Однак, колективу авторів вдалося зробити наступний крок у цьому напрямку завдяки застосуванню сучасних методів проектування та аналізу складних механічних систем. У той же час, окрім практичної цінності, в роботі присутня наукова новизна, яка полягає у подальшому розвитку методів проектування, математичного моделювання та аналізу автоматичних трансмісій транспортних машин, а також у запропонованому методі параметричного синтезу мікропроцесорної системи автоматичного керування гідромеханічною трансмісією. Робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Завідуючий кафедрою автоматика та управління в технічних системах НТУ «ХПІ», д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Качанов П. О.

Лебедєв С.А.

Робота має актуальність та велике значення для вітчизняного машинобудування. Розроблені методи параметричного синтезу мікропроцесорної системи автоматичного керування гідромеханічною трансмісією, аналізу робочого процесу ГТР, який базується на модифікованому безрозмірному рівнянні балансу гідравлічної енергії з додатковим обліком: кінцевого числа лопаток всіх лопаткових коліс ГТР, зміни площі живого перетину потоку, стиснення потоку лопатками коліс ГТР і коефіцієнтів ударних втрат та навантаженого стану шасі колісної військової машини. Розроблена та впроваджена в виробництво універсальна гідромеханічна трансмісія, яка задовольняє вимогам експлуатації в екстремальних умовах сучасного бою у складі колісної машини масою до 25 т. Теоретичні та практичні результати роботи можуть бути використані при створенні сучасної цивільної техніки та техніки спеціального призначення, а також у процесі навчання молодих спеціалістів. В цілому робота виконана на високому науковому рівні та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

к.т.н., доц. Лебедєв С.А.

М.Дзядик, пенсіонер, колишній автобусобудівник

Значимість роботи для економіки і збереження науково-технічного потенціалу України неспівставима з іншими представленими в галузі машинобудування роботами. Фактично створено 5 нових заводів з виробництва автобусів всіх типів і класів, що дозволило на фоні різкого падіння обсягів виробництва до 2000р. фактично монопольного ЛАЗу (з 14 тис.шт. в 1990р. до 300шт. в 2008р.) повністю забезпечити потреби громадського транспорту України і вийти на річні обсяги виробництва понад 8тис. шт. у 2008р., в т.ч. значні поставки на експорт. Десятки спеціалістів ЛАЗу знайшли своє місце роботи на нових заводах Богдан, Еталон, ЗАЗ. Звичайно, прикро для Львова, що ЛАЗ вперто тримається своєї спеціалізації на великі автобуси, попит на які впав в десятки разів внаслідок реформ Мінтрансу (фактично розвалу існуючих з часів Радянського Союзу автобусних парків), але знаменним для України є те, що на базі робіт інституту в складні часи вдалось спроектувати нове покоління автобусів європейського типу всіх типів, необхідних для ринку та створити конкурентну ситуацію на ринку виробництва (Богдан, Еталон і ЗАЗ, на які припадає понад ()% від загального обсягу виробництва).
Присвоєння державної премії РФ в галузі науки і техніки у 2008р. за значно скромніші успіхи в оновленні модельного ряду на давно існуючих 4 автобусних заводів є додатковим свідченням значимості даної теми – як соціально значимої проблеми громадського транспорту. Прикро за ЛАЗ, що не захотів, не зумів вчасно перебудуватись під умови ринку, але як громадянину України приємно, що хоч в автобусобудуванні вдалось зберегти і наростити потенціал галузі, в т.ч. і в умовах зняття митних бар’єрів доступу до внутрішнього ринку.

М.Дзядик, пенсіонер, колишній автобусобудівник

Антощенков В.М.

Колективом авторів вирішено актуальне науково-технічне завдання, що полягає в розробці та впровадженні автоматичної трансмісії для легкоброньованих колісних військових машин українського виробництва. В роботі розглянуті та вдосконалені сучасні методи проектування та аналізу силових установок транспортних засобів. Практичним результатом роботи є впровадження розробленої трансмісії та системи керування у діючий зразок сучасної військової машини та розробка програмного забезпечення, у якому реалізовані методи математичного моделювання та аналізу представлені в роботі. За усіма ознаками робота має велике значення для вітчизняного машинобудування, армії та економіки України, тому вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

к.т.н., доц. Антощенков В.М.

Сандомирський М.Г.

В роботі вирішено актуальне завдання розробки автоматичної трансмісії для вітчизняної колісної машини. Для досягнення основної мети дослідження авторами застосовані сучасні методи проектування та математичного моделювання гідромеханічних трансмісій. Отримані значимі наукові та практичні результати, які дозволили створити сучасну автоматичну трансмісію для військової колісної машини, яка спроможна конкурувати з провідними світовими зразками. Впровадження розробленої автоматичної трансмісії збільшить надходження до державного бюджету України та створить додаткові робочі місця, що також важливо на фоні фінансової кризи в Україні. Вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

к.т.н., проф. Сандомирський М.Г.