Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу

р11

Автори:

Алещенко В.І., Грінчук В.М., Пивоваров А.С., Сербін В.Г., Стрельніков В.П.,

Сухомлин А.І., Теслер Г.С., Третяк В.В., Фесієнко В.І., Яценко Б.Д.

 

Представлена Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України.

 

В роботі виконано наукові дослідження у галузі створення та розвитку локальних адаптивних інформаційно-телекомунікаційних технічних засобів і мереж органів управління Збройних Сил України.

Авторами розробленоконцепцію побудови, архітектури та методів застосування типових технічних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу.

За результатами досліджень створено комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення військових формувань на основі застосування активних методів аудіо-медіа впливу.

Впроваджено у вітчизняне серійне виробництво комплексу у складі:

- високоефективного базового подвійного призначення мультимедійного комплексу- військової стереофонічної радіотрансляційної установки ВСТУ-50;

- рухомого багатофункціонального базового інформаційного програмно-технічного центру пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ – пересувного кіновідеосалону ПКВС.

Створено замкнутий цикл серійного виробництва зразків мобільних відмовостійких комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення Збройних сил України.  На ВАТ "Завод "Маяк" виготовлено та поставлено у 2007-2008 роках за оборонними замовленнями серійні партії цих виробів для потреб Збройних Сил України.

 За результатами виконаних робіт опубліковано  4 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 51 стаття, в т. ч.  2 – у виданнях бази SCOPUS.

Надіслати коментар

Коментарі

Анатолій Анісімов

Запропонована робота є результатом системних наукових досліджень отриманих при виконанні ряду науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт проведених в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України. Авторським колективом створено та впроваджено у вітчизняне серійне виробництво комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно- психологічного впливу (Комплекс) у складі базового стереофонічного мультимедійного радіотрансляційного виробу подвійного призначення (ВСТУ-50) та мобільного багатофункціонального програмно-технічного центру пропаганди і морально-психологічного і інформаційного забезпечення військ (ПКВС), які не мають аналогів, як в Україні так і в державах СНД.
Наукова новизна роботи полягає в розробці концепції та принципів побудови і методів застосування мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу, методик оцінки і забезпечення показників надійності відмовостійких систем на основі використання ймовірносно-фізичної теорії надійності.
Вперше в оборонній галузі незалежної України створено замкнутий цикл промислового виробництва відмовостійких подвійного призначення комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів пропаганди та інформаційно-психологічного впливу, що дозволяє отримати суттєвий економічний ефект.
Впровадження комплексу у серійне вітчизняне виробництво ліквідувало залежність держави від зарубіжних закупівель аналогічних зразків ОВТ для потреб силових структур України.
Робота виконана на сучасному науково – технічному рівні і має суттєве практичне значення.
За складністю та повнотою проведених досліджень, важливістю отриманих результатів робота та її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії у галузі науки і техніки у 2010 році.

Декан факультету кібернетики
Національного університету ім. Т.Г. Шевченка,
член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор А.В. Анісімов

Валерій Азарсков

На протязі останніх 9 років творчий колектив українських вчених, інженерів та військових спеціалістів розробив, виготовив та впровадив у вітчизняне серійне виробництво комплекс мобільних відмовостійких програмно-технічних засобів інформаційно-психологічного забезпечення військ за рахунок використання активних методів аудіо-відео інформаційного впливу. Слід відмітити, що розроблений авторами комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів інформаційно-психологічного впливу відрізняється від існуючих вітчизняних і зарубіжних засобів аналогічного призначення підвищеною надійністю розширеними можливостями інформаційно-психологічного забезпечення військових підрозділів Збройних Сил та інших державних військових формувань України і немає аналогів як в Україні, так і в країнах СНД. Основними науково-технічними результатами є розробка концепції побудови, архітектури та методів застосування типових відмовостійких комп'ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу, створення та впровадження у вітчизняне серійне виробництво високоефективного базового стереофонічного мультимедійного комплексу (військової стереофонічної радіотрансляційної установки та мобільного багатофункціонального інформаційного програмно-технічного центру пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ). Створені технічні рішення дозволили суттєво зменшити загальну кількість автотранспортних та інших технічних засобів, значно скоротити кадровий персонал, підвищити надійність зразків, скоротити терміни технічного обслуговування і ремонту, спростити процеси підготовки та бойових розрахунків. Таким чином, вперше в Україні створено замкнутий цикл серійного вітчизняного виробництва відмовостійких комп'ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу. По глибині і повноті виконаних розробок представлена робота заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Зав. кафедрою Систем управління літальних апаратів Інституту електроніки і систем управління Національного Авіаційного Університету, д.т.н., професор В.М. Азарсков

Афанасенко Валерій

Досвід війн і воєнних конфліктів двох останніх десятиліть переконливо свідчить, що будь-який противник намагається активно впливати на моральні та психологічні якості, психофізіологічний стан, настрій, бойову активність особового складу протилежної сторони у мирний і воєнний часи.
Тому, безпосередня робота, яка здійснюється у військових колективах з виховання воїна-патріота готового до захисту суверенітету та територіальної цілісності української держави зі зброєю в руках виходить на перший план.
Крім того, у військових підрозділах плануються та здійснюються основні заходи культурно-виховної та просвітницької роботи, проводиться безпосередня робота з кожним військовослужбовцем, відбувається подальше становлення молодої людини як гідного громадянина своєї країни. На наш погляд значну допомогу у вирішенні цих завдань надають впроваджені сучасні технічні засоби виховання: військова стереофонічна радіотрансляційна установка ВСТУ-50 та пересувний кіновідеосалон ПКВС.
Зважаючи на вище викладене комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу заслуговує на присудження державної премії України у галузі науки і техніки.
Заступник начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
з виховної роботи
кандидат психологічних наук професор
полковник Афанасенко Валерій Сергійович

Володимир Скуріхін

Актуальність і важливість поданої роботи не викликає сумнівів. Робота виконувалась у межах наступних програм: - програма НАН України "Наукові основи створення інтелектуальних інформаційних систем"; - "Державна програма будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року"; - "Державна програма реформування озброєння і військової техніки на період до 2005 року". Розробці мобільних аудіо - медіа засобів інформаційно – психологічного впливу на особовий склад військовослужбовців попередував накопичений досвід Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, ВАТ "Завод "Маяк" і ВАТ "Меридіан" у розробці та виготовленні широкої номенклатури виробів, як для військових, так і для народного господарства України і колишнього СРСР. Робота, що розглядається, має добре наукове підгрунття у вигляді виконаних чотирьох фундаментальних науково-дослідних робіт "Гарантоздатність", "Відмовостійкість", "Обмеження", "Надійність" і однієї пошукової роботи "Інтелект". З цих робіт автори використали наступне: концепції, принципи, методики, математичні моделі, комплексні критерії ефективності, конкретні рекомендації щодо втілення отриманих результатів у практику тощо. Крім того, при розробці мобільних аудіо - медіа засобів інформаційно-психологічного впливу використані результати досліджень, які були проведені при виконанні НДР "Інтелект''. Ці дослідження пов'язані з тим, яким чином аудіо - медіа засоби можуть безпосередньо впливати, як на окрему людину, так і на натовп. При цьому враховувались як особливості центрів людини на сприйняття різних видів аудіо - відео інформації, так і залежність цих впливів від психологічного типу людини. Таке дослідження є досить важливим у зв'язку з тим, що в наш час у світі ведуться інформаційні війни і, крім того, виникає додаткове напруження у військовослужбовця при проходженні військової служби. Це напруження особливо відчувається при проходженні служби у віддалених районах і при виконанні миротворчих місій. Тому є нагальна потреба підтримувати на певному рівні психічний статус здоров'я військовослужбовців. Робота ґрунтується на принципово нових підходах і сучасних методах цифрових інформаційних технологій медіа індустрії із застосуванням перспективної елементної бази. Це відкриває Міністерству оборони України можливість широкого використання сучасних форм виховання стійких морально-психологічних та військово-патріотичних якостей особового складу ЗС України шляхом застосування прогресивних інформаційних технологій і спеціальних методів забезпечення оборонних завдань на військовому та державному рівнях. Особливо хотілось відмітити втілення в запропонованих засобах використання сучасних конструктивних рішень, нових методик розрахунку надійності та оцінки залишкового ресурсу апаратури, а також використання функціонального дублювання не стільки елементів системи, а її найбільш вагомих функцій, як це робиться у живих організмах. Представлена робота виконана на достатньо високому науково-технічному рівні і має практичне втілення. З урахуванням вищенаведеного, вважаю, що робота "Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо — медіа засобів інформаційно-психологічного впливу" заслуговує присудження "Державної премії України в галузі науки і техніки".
Академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор, лауреат державних премій УРСР і СРСР В.І.СКУРІХІН

Панфілов Олександр

У той час коли армії провідних країн світу активно використовують сучасні інформаційні технології, впроваджують високотехнологічні засоби комунікації в арсеналі технічних засобів пропаганди Збройних Сил України з часів СРСР практично не відбувалося радикального оновлення. Така ситуація створює передумови неспроможності Збройних Сил України протистояти негативним інформаційним впливам і загрозам в умовах глобальних викликів сучасності.
Тому впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу дасть змогу ефективно вирішувати завдання морально-психологічного забезпечення діяльності Збройних Сил України.
На нашу думку комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Начальник кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба доктор філософських наук доцент полковник О.Ю.ПАНФІЛОВ

Широбоков Юрій

В умовах активної миротворчої діяльності підрозділів та частин Збройних Сил України великого значення набувають питання морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) під час виконання завдань за призначенням. Особливо гостро постає проблема застосування технічних засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення для підрозділів розташованих поза межами постійної дислокації або на значній відстані від основних сил. В цій ситуації розробка та впровадження військової стереофонічної радіотрансляційної установки ВСТУ-50 та пересувного кіновідеосалону ПКВС збільшує можливості інформування особового складу, культурологічного-забезпечення та організації дозвілля військовослужбовців.
Таким чином, комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Начальник кафедри психології та педагогіки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба кандидат психологічних наук доцент
підполковник Широбоков Юрій Миколайович

Грицюк Валерій

Практика підготовки військ до захисту Батьківщини свідчить про надзвичайну важливість формування та підтримку належного рівня морально-психологічного стану особового складу. У цій справі важливу роль відіграють технічні засоби виховання. До недавнього часу, нажаль, у Збройних Силах України використовувались застарілі та малоефективні зразки.
Нарешті ситуація змінюється.Комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу надає нові можливості та розкриває перспективи.Він сучасний та ефективний при організації морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил)- одного із основних видів всебічного забезпечення.
На нашу думку комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національного університету оборони України
полковник Валерій Грицюк

Сергій Василенко

На даний час існує складна ситуація із забезпеченням Збройних Сил та інших військових формувань України ефективними вітчизняними технічними засобами пропаганди та інформаційно-психологічного впливу, які мають відповідати сучасним вимогам. Основні з цих засобів, виготовлені в 70-80-ті роки минулого століття, що знаходяться на забезпеченні Збройних Сил та інших військових формувань України, морально та фізично застаріли, що і зумовлює нагальну потребу розробки та впровадження вітчизняних зразків засобів пропаганди та інформаційно-психологічного впливу, що не мають аналогів у країнах СНД.
Похідний кіновідеосалон (ПКВС) під час експлуатації у військах засвідчив свою високу ефективність щодо виконання завдань морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) шляхом проведення відповідних заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурологічного забезпечення та культурно-виховної і просвітницької роботи.
Отже, зазначений похідний кіновідеосалон заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2010 році.

Доцент кафедри
Національного університету оборони України
підполковник С.В. ВАСИЛЕНКО