Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота

р21

 

Автори:

Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П.

 

Представлена Кримським державним медичним університетом імені С. І. Георгієвського.

 

Роботу присвячено підвищенню ефективності хірургічного лікування хворих з грижами живота на основі вивчення нових ланок патогенезу захворювання, розробці сучасних ефективних методів діагностики та хірургічних технологій із використанням найновіших полімерних пластичних та шовних матеріалів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку та прогресування грижі живота. Реалізовано в практиці охорони здоров’я алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Впроваджено нову стратегію й диференційований підхід до хірургічного лікування хворих з грижею живота, розроблено систему комплексного хірургічного лікування, визначено показання і протипоказання, обсяг передопераційної підготовки, тактику та способи оперативного лікування і післяопераційного забезпечення хворих.

Із застосуванням полімерних пластичних та шовних матеріалів реалізовано нові сучасні хірургічні технології, що сприяють підвищенню ефективності хірургічного лікування, попередженню рецидивів захворювання, запобігають розвитку ускладнень та сприяють скороченню терміну непрацездатності, зменшенню летальності та інвалідності.

 

Наукові результати опубліковано у 15 монографіях, 3 підручниках, 7 методичних рекомендаціях,  465 статтях. Отримано 55 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 4 докторські  та 20  кандидатських  дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Коллега

Найдите, ребята, филолога для вычитки текстов!

Десятерик В.І., д.мед.н., професор

Хірургічне лікування гриж живота є актуальною проблемою сучасної хірургії. Питання оптимізації різних способів розтину грижі достатньо широко обговорюються як у відчизнянній, так і в зарубіжній літературі. Основна проблема - рецидиви захворювання, частоту яких можливо реально зменшити шляхом впровадження низки сучасних хірургічних технологій. Саме розробці таких технологій представлений відомий в Україні колектив авторів присвятив кілька десятеліть плідної та наполегливої роботи. Наукові та практичні досягнення, які представлені в численних наукових статтях, монографіях та підручниках, авторських свідоцтвах та патентах, захищенних докторських й кандидатських дисертаціях дозволили підняти рівень надання допомоги хворим співставний зі світовим.
Вважаю, що цикл наукових робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике науково-практичне значення, а його автори Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО Дніпропетровської державної медичної академії, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Десятерик В.І.

С.Д.Шаповал, д.мед.н., професор

Проблема лікування гриж живота є важливою в клінічній медицині, що не втрачає своєї актуальності. Останніми роками були розроблені та впроваджені нові технології оперативних втручань хворих на зазначену патологію. Значний внесок у розвиток вітчизняної герніології належить групі авторів у складі:Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П. Нові підходи до лікування гриж живота дозволило авторам отримати відмінні результати, що співставні зі світовими. Рахую, що цикл робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» заслуговує на присудження Державної премії України в гадузі науки і техніки за 2011 рік.
Шаповал Сергій Дмитрович - перший проректор ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерсва охорони здоровя України", заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України, доктор мед. наук, професор.

Г. І. Івахненко, лікар–хірург вищої категорії

Проблема діагностики та хірургічного лікування гриж живота – дуже складна й актуальна проблема сучасної хірургії. Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік цикл наукових робіт, присвячений покращенню хірургічного лікування гриж живота, має не тільки велику наукову цінність, а й важливе практичне значення. Впровадження розробок авторів дозволило значно покращити результати хірургічного лікуванні пацієнтів з грижами живота.
Вважаю, що цикл наукових робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике науково-практичне значення і направлений на покращення здоров’я населення України, а його автори Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Г. І. Івахненко лікар–хірург вищої категорії

професор М.М. Велигоцький

Не дивлячись на сучасні досягнення в хірургії, проблема лікування гриж живота залишається актуальною. Авторами розроблено і втілено в практику велику кількість сучасних методик діагностики і хірургічного лікування, що дало можливість значно покращити результати лікування гриж, а саме зменшити кількість їх рецидивів.
Виходячи з цього, цикл робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота», авторами яких є група хірургів у складі Андреєщева С.А., Білянського Л.С., Гринцова О.Г., Жебровського В.В., Ільченка Ф.М., Мясоєдова С.Д., Сербула М. М., Фелештинського Я.П. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р.
Завідувач кафедрою торакоабдомінальної хірургії ХМАПО, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор М.М. Велигоцький.

Матвійчук Б.О., д.м.н., професор

У структурі хірургічних захворювань та операцій в абдомінальій хірургії грижі посідають одне з провідних місць практично на усіх рівнях надання медичної допомоги населенню України. На жаль, доводиться стверджувати, що результати герніотомій та герніопластик є ще далекими від оптимальних, передовсім у контексті виникнення рецидивів, відтак необхідності виконання подальших операцій. У той же час, хірургія гриж у економічно розвинених країнах за останнє десятиріччя отримала бурхливий розвиток, зокрема у застосуванні пластичних матеріалів та відеолапароскопічної техніки. В Україні за останні роки відчутний деякий "пробіл" у теоретичних підходах та практичних методиках з позицій сучасних досягнень у царині герніології. Приймаючи до уваги сказане, цикл наукових праць "Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота" за авторства провідних герніологів країни є актуальною і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.м.н., професор Матвійчук Б.О.

Криворучко І.А., д.м.н., професор

Баготорічні дослідження, які провели автори циклу робіт, дозволили впровадити їх у багатьох хірургічних установах України. Авторами були розроблені новітні технології хірургічного лікування хворих, у тому числі - на "гігантські" грижі живота, що призвело до поліпшення результатів лікування цієї категорії хворих. Вважаю, що цикл наукових праць «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике значення для охорони здоровя України, а його автори С.А. Андреєщев, Л.С.Білянский, О.Г.Гринцов, В.В. Жебровський, Ф.Н. Ільченко, С.Д. Мясоєдов, М.М. Сербул, Я.П.Фелештинський заслуговують присудження Державної премиї України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач кафедри хірургії № 2 Харківського національного медичного університету, лауреат Державної премії України, д.м.н., професор Криворучко І.А.

Вільцанюк Олександр Афанасійович

В зв’язку з тим, що грижі живота посідають одне з провідних місць в структурі хірургічних захворювань їх лікування залишається однією з актуальних проблем. Проведені фундаментальні дослідження по вдосконаленню методів герніопластики за рахунок власних тканин та з використанням алопластики сітчастими трансплантатами з індивідуальним підходом до кожного пацієнта дозволили авторам створити доктрину хірургічного лікування гриж живота, удосконалити існуючі методи герніопластики та покращити якість життя хворих в післяопераційному періоді. Крім цього колективом авторів створені підручники, атласи, монографії по хірургічному лікуванні гриж живота, які є ґрунтовним матеріалом при підготовці висококваліфікованих лікарів-хірургів та їх післядипломного навчання. Вважаємо, що цикл наукових робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике науково-практичне значення і направлений на покращення здоров’я населення України, а його автори Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011рік.
Вільцанюк О. А. – доцент кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Дейкало І.М., д.мед.н., професор

Незважаючи на те, що герніотомія своєю історією сягає глибини віків і є найбільш класичним і вивченим розділом клінічної хірургії, проблема діагностики та хірургічного лікування як внутрішніх так і зовнішніх гриж живота залишається надзвичайно актуальною. Насамперед це зумовлено великою частотою цих захворювань, значним відсотком післяопераційних рецидивів.
Збільшення кількості оперативних втручань на органах черевної порожнини породило не менш актуальну проблему післяопераційних вентральних гриж. Кількість защемлень і летальних випадків має тенденцію до збільшення. Виходячи з цього, цикл робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота», авторами яких є група хірургів у складі Андреєщева С.А., Білянського Л.С., Гринцова О.Г., Жебровського В.В., Ільченка Ф.М., Мясоєдова С.Д., Сербули М. М., Фелештинського Я.П.є надзвичайно актуальними як з наукової так і з практичної точки зору, оскільки виносять проблему герніології на якісно новий рівень вирішення. Вважаємо, що і робота і колектив авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р.
Завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор І.М.Дейкало

Дзюбановський І.Я., д.мед.н., професор

Широке впровадження в хірургічну герніологію алопластичних сітчатих матеріалів суттєво покращило результати операційних втручань і суттєво знизило частоту рецидивів гриж. Автори представленої роботи відомі хірурги-герніологи України і світі. Отримано 55 авторських свідоцтв і патентів, що свідчить про новизну отриманих результатів. Вважаю, що, цикл наукових праць «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике значення для охорони здоровя України, а його автори С.А. Андреещев, Л.С.Білянский, Гринцов О.Г. , В.В. Жебровський, Ф.Н. Ильченко, С.Д. Мясоєдов, М.М. Сербул, Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премиї України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Павловський М.П., академік НАМН України

Грижі живота - найпоширеніша патологія, що вимагає прецизійної діагностики й оптимального для кожного "гриженосія" хірургічного методу лікування, а число і характер цих методів важко перечислити. Незважаючи на сучасні нові підходи до лікування, пацієнти і хірурги все ще не задоволені результатами лікування деяких, особливо післяопераційних і гігантських гриж, різними ускладненнями, що трапляються в час і після втручання. Пошуки радикальних способів тривають.
Автори циклу численних публікацій "Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота" - відомі в Україні та Європі хірурги-герніологи, без сумніву заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, дійсний член НАМН України, доктор медичних наук, професор М.П.Павловський

Ярешко В.Г., д.мед.,н., професор

Колектив авторів, що представив свої напрацювання в розділі хірургії гриж живота, давно відомий в Україні та поза її межами новітніми підходами до рішення цієї проблеми.Кожен з авторів має безпосереднє відношення до хірургічних шкіл Сімферополя, Києва таінш., що десятилітями вивчали етілогію, патогенез грижеутворення,відпрацьовували хіругічні аспекти операцій, які завжди відзначалися актуальністю, новизною, оригінальністю рішень. На основі проведеної наукової роботи в практиці охорони здоровя реалізувалися питання організації в країні спеціалізованих центрів хірургії гриж. На основі тільки цих коротких аспектів та попередніх думок авторитетних хірургів України можна рекомендувати колектив авторів до високої державної нагороди - премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри хірургії з курсом гійної хірургії ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерсва охорони здоровя України", лауреат Державної премії Ярешко В.Г.

Шапринський Володимир Олександрович

Шапринський В. О. д.м.н., проф.
Проблема лікування гриж живота залишається актуальною і складною особливо при гігантських грижах.Авторами запропоновано і втілено в практичну охорону здоровя велику кількість сучасних методик діагностики і хірургічного лікування, рівень яких відповідає міжнародним стандартам. Все це дало можливість значно покращити результати лікування,а саме зменшити кількість рецидивів. Все це дає підстави говорити не тільки про наукове і практичне значення, а й про економічний ефект.
Вважаю, що, цикл наукових праць «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике значення для охорони здоровя Украины, а його автори С.А. Андреещев, Л.С.Білянский, Гринцов О.Г. , В.В. Жебровський, Ф.Н. Ильченко, С.Д. Мясоєдов, М.М. Сербул, Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премиї України в галузі науки і техніки за 2011 рік.Автори є провідними фахівцями в Україні з лікування гриж живота.
Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафеди хірургії №1 Вінницького національного медичного университету ім.М.І.Пирогова, доктор мед. наук, професор

Гість

Шапринський В. О. д.м.н., проф.
Проблема лікування гриж живота залишається актуальною і складною особливо при гігантських грижах.Авторами запропоновано і втілено в практичну охорону здоровя велику кількість сучасних методик діагностики і хірургічного лікування, рівень яких відповідає міжнародним стандартам. Все це дало можливість значно покращити результати лікування,а саме зменшити кількість рецидивів. Все це дає підстави говорити не тільки про наукове і практичне значення, а й про економічний ефект.
Вважаю, що, цикл наукових праць «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» має велике значення для охорони здоровя Украины, а його автори С.А. Андреещев, Л.С.Білянский, Гринцов О.Г. , В.В. Жебровський, Ф.Н. Ильченко, С.Д. Мясоєдов, М.М. Сербул, Фелештинський Я.П. заслуговують присудження Державної премиї України в галузі науки і техніки за 2011 рік.Автори є провідними фахівцями в Україні з лікування гриж живота.
Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафеди хірургії №1 Вінницького національного медичного университету ім.М.І.Пирогова, доктор мед. наук, професор

Полінкевич Б. С. д.м.н., професор

Проблема діагностики та хірургічного грижі живота на сучасному етапі не втратила своєї актуальності і має суттєве практичне та економічне значення. Щорічно лише близько 15% гріжоносіїв в Україні оперують у плановому порядку, а більше 13 тис. втручань виконують по екстреним показанням. Грижі живота виявляють у 4-10% дорослого населення, вони займають 3-4-е місце в структурі хірургічних захворювань. Щорічно у світі виконують понад 20 млн. операцій з приводу грижі, що становить 10-15% всіх втручань. Більшість з них, близько 90%, здійснюють в умовах лікувальних установ загального профілю і лише 1-2% - у спеціалізованих. Поліпшенню результатів хірургічного лікування гриж живота сприяли поглиблені дослідження авторів циклу робіт. Вивчення морфофункціональних особливостей черевної стінки та діафрагми, вдосконалення існуючих та розробка патогенетично обґрунтованих методів герніопластики із застосуванням сучасних пластичних і шовних матеріалів, лапароскопічних технологій, дотримання принципів індивідуального підходу до лікування пацієнтів мають не абияке наукове та практичне значення.
Тому вважаю, що цикл наукових робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.
Професор кафедри хірургії та трансплантології НМАПО ім. П.Л.Шупика, лауреат Державної премії України, доктор мед. наук, професор Б. С. Полінкевич

Подпрятов С.Є. д.м.н.

Автори є провідними фахівцями в Україні з лікування гриж живота. Ними розроблено та впроваджено високоефективні способи передопераційної підготовки хворого, виконання оперативних втручань. Отримані дуже хороші як безпосередні, так і віддалені результати лікування. Автори є керівниками або провідними фахівцями клінік, що спеціалізуються на лікуванні таких хворих, кількість пацієнтів складає десітки тисяч. Зважаючи на широке розповсюдження гриж, соціальна значимість роботи висока.
Цикл робіт "Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Ничитайло М.Ю. д.м.н. НАМН Украины

Проблема діагностики і хірургічного лікування гриж живота є актуальною і дуже складною. Це дуже поширене захворювання, зустрічається у 2-4% всіх людей, має давню історію, широко відоме населенню з давніх часів. Авторами зроблений дуже суттєвий внесок в діагностику і хірургічне лікування цієї патології. Впровадження в практику охорони здоров’я нових підходів до корекції гриж живота дозволило авторам отримати значно кращі результати лікування співставні зі світовими.
Вважаю, що цикл наукових робіт «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Березницкий Я.С. д.м.н., профессор

Грыжи передней брюшной стенки и внутренние грыжи являются сложной и важной проблемой клинической медицины, которая несёт в себе помимо медицинской и чрезвычайно важную социальную составляющую, т.к. у пациентов с грыжами резко снижается трудоспособноть, качество жизни, наличие грыжи любой локализации чревато развитием жизнеугрожающих осложнений. Кроме этого, хирургичекое лечение грыж живота это и наиболее часто применяемое хирургическое вмешательство в абдоминальной хирургии. О важности и сложности лечения таких больных свидетельствует и значительное количество оперативных методик представленных в атласпх и руководствах по хирургии. В последнее десятилетие многое изменило разработка и внедрение новых технологий в лечение этой группы больных, разработка и внедрение синтетических материалов,позволяющих надёжно протезировать дефекты брюшной стенки, использование миниинвазивных технологий. Мы не можем не отметить, что значительный вклад в развитие отечественной гернилогии вложила группа хирургов в составе С.А.Андреещева, А.Г.Гринцова, Л.С.Белянского, В.В.Жебровского, Ф.Н.Ильченко, С.Д.Мясоедова, М.М. Сербула, Я.П.Фелештинского, которые обобщили свой научный и практический опыт в цикл работ "Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота", которые имеют большое медицинское, социальное и экономическое значение. Мы считтаем, что и работа и коллектив авторов заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Березницкий Яков Соломонович, зав.кафедрой хирургии №1 Днепропетровской государственной медицинской академии МЗ Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, доктор мед.наук, профессор

Лупальцов В.И. чл.-кор. НАМН Украины

Авторами предложено и внедрено большое количество современных методик диагностики и хирургического лечения грыж живота. Использование этих разработок дало возможность значительно улучшить результаты лечения, уменьшить число осложнений и рецидивов заболевания. Их внедрение в практику здравоохранения позволило не только уменьшить число осложнений, но и сократить сроки пребывания больного в стационаре. Все это позволяет говорить не только о научном и практическом значении работы, но и об огромном экономическом ее эффекте.
Считаю, что цикл научных работ «Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота» имеет большое значение для здравоохранения Украины, а его авторы С.А. Андреещев, Л.С., Гринцов А.Г. Белянский, В.В. Жебровский, Ф.Н. Ильченко, С.Д. Мясоедов, М.М. Сербул, Фелештинский Я.П. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Лупальцов Владимир Иванович – зав. кафедрой хирургических болезней Харьковского национального медицинского университета, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, чл.-кор. НАМУ, доктор мед. наук, профессор