Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України

Р20

Представлено Івано-Франківським  національним  медичним  університетом.

АвториРожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С.,  Семчук Я.М., Соловйов В.В., Білецька Е.М., Шматков Г.Г.

Запропоновано основи формування системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо створення та впроваджена систем захисту населення від екологічно обумовлених захворювань в екологічно кризових регіонах України. Робота містить наступні пріоритетні результати: розроблено концептуальні ландшафтно-хімічні й біогеогідрохімічні моделі екологічно кризових регіонів України; створено систему локалізаційних технологічних заходів для мінімізації екологічної небезпеки в екологічно кризових регіонах; обґрунтовано систему методів та заходів профілактики та лікування основних захворювань населення, яке проживає в екологічно кризових регіонах. 

Запропоновано нові підходи вирішення низки проблем у сфері поводження з твердими відходами, а також систему інструментальної підтримки і прийняття принципово нових рішень по вибору пріоритетних стратегій зменшення техногенного навантаження у екологічно кризових регіонах. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо комплексного управління екологічною безпекою в екологічно кризових регіонах на основі досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля (створення системи антиоксидантного захисту населення), а також щодо вирішення проблем, кризові явища якого мають всі регіону України – проблеми поводження з відходами на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування ризиків.

Результати циклу мають значення для вирішення першочергово важливої науково-технічної проблеми створення та впровадження комплексної системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей.

 На другому етапі розгляду роботи до складу авторського колективу включено Білецьку Е.М., Шматкова Г.Г.

Кількість публікацій: 747, в т.ч. 72 монографїх, 413 статей (32 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 14 (згідно з базою даних Scopus). Отримано 70 патентів. За даною тематикою захищено 11 докторських та 43 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Інституту проблем природокористування та екології НАН України  10  вересня 2014 року о 14 годині за адресою: Дніпропетровськ, вул. Московська, 6, (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

dieting and headaches

The plans vegetables provide some carbohydrates, however the protein provides the meal stamina and suppressing of your appetite ability.
Everyone fantasizes that reducing your weight
will transform his or her entire life. Obesity may be
the outcome of busy life style and bad food habits.

Ісаєнко В.М.,доктор біологічних наук,професор, академік АНВШ

Цикл наукових праць "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" спрямований на вирішення актуальної проблеми сьогодення – забезпечення захисту довкілля від антропогенного тиску на біосферу в екологічно кризових регіонах України.В результаті виконаних досліджень розроблена концепція оцінки регіонів України з критичним станом довкілля, що дозволяє формувати науково-обгрунтовані заходи зменшення техногенного тиску на отчуюче середовище та здоров’я людей, уникати виникнення необоротних критичних ситуацій, прогнозувати його вплив на вірогідність появи захворювань населення. Розроблені авторські інтегральні методики оцінки збитку за забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку та екологічного ризику здоров’ю населення дозволили сформовати систему інструментальної підтримки і прийняття рішень по вибору пріоритетних збиткомінімізуючих стратегій екологічно безпечного розвитку економіки України та її регіонів. У даному контексті у рамках концепції «нульового зростання» вперше розроблено еколого-енергетичну модель ресурсного циклу у контексті фізичної економії, яка базується на визначенні енергетичних втрат у циклі та сформовано концептуальні засади організації ресурсозбереження у сфері поводження з твердими відходами регіону на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних моделей.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Нижник О.В., д.т.н., с.н.с., ПНТУ

Робота "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" є актуальною та своєчасною. Зокрема заслуговує на увагу науково-обґрунтований підхід авторів до вирішення поставлених завдань із використанням новітніх інформаційних та теоретичних технологій - дослідження кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля, застосування імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування екологічних ризиків та збитків за забруднення довкілля. Вважаю що дана робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Нижник О.В., д.т.н., с.н.с.,
декан електромеханічного факультету
Полтавського національного
технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Л.Ф. Бабицький, д.т.н., професор

Враховуючи постійне зростання кількості екозалежних захворювань у населення, що проживає у екологічно кризових районах регіонів України, робота «Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України» (Рожко М.М., Ерстенюк Г.М. Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.), яка направлена на передбачення та нівелювання екологічних ризиків та загроз здоров'ю населення, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки на основі принципів фізичної економії є актуальною та своєчасною. Авторським колективом запропоновано нові методи профілактики та лікування стоматологічних та онкозахворювань на основі комплексних геомедичних моделей, розробки кореляційних зв'язків щодо передчачення захворювань. Робота має практичний і науковий характер. Вважаю дану роботу гідною Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.

А.А. Смердов, д.т.н., проф., академік академії інженерних на

Вперше авторами сформовано систему покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.Основні наукові результати, отримані авторами, безумовно повинні бути використані для підвищення рівня екологічної безпеки екологічно крихових регіонів. Вважаю що дана робота "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
А.А. Смердов, д.т.н., проф. ПДАА, академік академії інженерних наук України,

Омельчук А. О., член кореспондент НАН України, ІЗНХ ім. В.І.

Представленаий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р. цикл наукових праць спрямований на вирішення актуальної проблеми сьогодення – забезпечення захисту довкілля від антропогенного тиску на біосферу в екологічно кризових регіонах України.
В результаті виконаних досліджень розроблена концепція оцінки регіонів України з критичним станом довкілля (Карпатський регіон, Східноєвропейська платформа, Калуський, Червоноградський, Яворівський та інші гірничопромислові райони), що дозволяє формувати науково-обгрунтовані заходи зменшення техногенного тиску на отчуюче середовище та здоров’я людей, уникати виникнення необоротних критичних ситуацій, прогнозувати його вплив на вірогідність появи захворювань населення. Розроблено та впроваджено комплексну систему поводження з техногенними відходами, методи відновлення земель та рекультивації полігонів твердих побутових відходів; шламонакопичувачів промислових відходів у Калуському промисловому районі та Потавській області, систему лікувально-профілактичних заходів та методів антиоксидантного захисту населення на основі нових лікарських препаратів.
З огляду на актуальність виконаної роботи, науково-практичну значимість отриманих результатів вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує високої оцінки громадськості та присудження авторам Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Лобанов В.В., д.х.н., професор

Внаслідок зростаючого антропогенного забруднення довкілля у регіонах України, особливого значення набуває проблема забезпечення екологічно безпечних умов існування суспільства, адже ускладнення екологічної ситуації спричиняє не тільки регрес економічного розвитку, але і погіршення здоров’я населення, особливо в екологічно кризових районах. У той же час територія України насичена потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, ряд її регіонів мають техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища.
Для вирішення даних проблем авторами розроблені комплексні системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах на основі синергічного підходу, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей. Практичну і наукову цінність роботи склали наступні положення:
- досліджено вплив геологічного середовища на здоров’я населення у межах техногенно порушених територій, проведено районування території за критеріями екологічних ризиків та виникненням певних хвороб, сформовано понятійно-індикаційну модель щодо геологічних чинників, які впливають на стан здоров’я населення та розроблено стратегію, тактику і технологію формування оптимізаційних заходів з метою зменшення негативного впливу геологічного середовища на здоров’я людини;
- оцінено рівень техногенного навантаження регіонів на прикладі Калуського гірничо-промислового комплексу та на цій основі з метою мінімізації екологічної небезпеки в регіоні розроблено локалізаційні та технологічні заходи;
- розроблено систему біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля, на основі чого запропоновано методи профілактики та лікування основних, зокрема онкологічних та стоматологічних, захворювань населення, яке проживає в екологічно кризових регіонах України;
- вивчено соціальну складову техногенного навантаження населення екологічно-кризових регіонів, досліджено кореляційні зв’язки між захворюванням населення та екологічними чинниками, на основі чого сформовано програмно-цільовий підхід до боротьби із соціально-вагомими захворюваннями, зокрема, онкологічними та стоматологічними;
- розроблено комплексну методологію вирішення низки проблем у сфері поводження з твердими відходами на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних моделей для державного, регіонального, місцевого та локального рівнів, а також систему інструментальної підтримки і прийняття принципово нових рішень щодо вибору пріоритетних збиткомінімізуючих стратегій екологічно безпечного розвитку економіки України та її регіонів.
На основі власних досліджень, виконаних впродовж тривалого періоду, авторами запропонований системний підхід для зменшення техногенного навантаження територій і населення, що мінімізує значну частину ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, упередити прояви та напрацьовані науково-обгрунтовані практичні заходи, спрямовані на нейтралізацію та пом’якшення дії негативних техногенних процесів.
Результати досліджень викладено у 447 публікаціях, в т.ч. в 55 монографіях підручниках та навчальних посібниках, 326 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 18 зарубіжних) та підтверджено 64 патентами. Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Картель М.Т., академік НАН України, ІХП ім. О.О.Чуйка НАНУ

У сучасних умовах техногенна трансформація природних екосистем регіонів України супроводжується зменшенням запасів природних ресурсів та зниженням їх якості, знищенням багатьох біологічних видів, уповільнення економічного розвитку регіонів подальшим ускладненням екологічної ситуації та, як наслідок – погіршенням здоров’я населення. Враховуючи той факт, що територія України насичена потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, для ряду її регіонів характерним є техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища, тому особливої актуальності набувають питання щодо мінімізації екологічних ризиків здоров’ю населення в екологічно кризових районах.
Зважаючи на це, у висунутій на Державну премію України роботі розроблені комплексні системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах на основі синергічного підходу, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей. Наукову цінність роботи склали розроблені концептуальні ландшафтно-хімічні й біогеогідрохімічні моделі екологічно кризових регіонів України, що дають змогу визначити екологічні показники та спрогнозувати їх вплив на здоров'я населення в межах відповідної організації геологічного середовища; системи захисту населення від екологічно обумовлених захворювань в екологічно кризових регіонах України, що враховує результати досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля через функцію сукупності дії факторів: соціально-економічних, генетичних, екологічних та медичних; локалізаційні та технологічні заходи для мінімізації екологічної небезпеки; системи інструментальної підтримки і прийняття принципово нових рішень вибору пріоритетних збиткомінімізуючих стратегій екологічно безпечного розвитку економіки України та її регіонів.
Сумарний народногосподарський ефект від впровадження технічних, медико-екологічних, медико-геологічних, соціальних та еколого-економічних рішень дозволять зменшити збиток від забруднення навколишнього середовища у Калуському гірничопромисловому районі у розмірі 811,1 млн. грн. та ліквідувати збитки минулих часів, щорічно отримувати прибуток в обсязі 15,5 млн. грн., у Полтавській області відповідно зменшити збиток на 39,1 млн. грн. та щорічно отримувати прибуток від реалізації вторинної сировини в обсязі 144, 9 млн. грн. Результати досліджень викладено у 447 публікаціях, в т.ч. в 55 монографіях підручниках та навчальних посібниках, 326 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 18 зарубіжних) та підтверджено 64 патентами.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, яка заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

V. Pizlo, Dr hab, Poland

With participation of authorial collective the cycle of works «Development and introduction of the reduction system of technogenic loading of territories and population in the ecological crisis regions of Ukraine» was executed Тhe paper presents the system of improvement of living conditions of the population in environmentally critical regions, reducing technogenic influence on the ecosystems and human health on the basis of complex geological, ecological, medical, technical, physical and chemical, social, and economical researches.
The authors set new non-traditional tasks as for complex management of environmental safety in environmentally critical regions of Ukraine on the basis of investigation of correlational relationship between environmental pollutants and diverse diseases of population, medical and geological monitoring, and biogeochemical monitoring of environmental components (system of antioxidant protection of population) as well as for the solving problems, crisis phenomena of which are present in all regions of Ukraine – the problems of waste management on the basis of simulating ecological-economical optimization and ecological-energetic models taking into account all the hazards.
The results of the cycle are of particular importance for solving the primary scientific-technic problem as for establishing and implementing complex system for improving living conditions of the population in the environmentally critical regions, reducing technogenic influence on the ecosystems and human health. Consider hired deserving the State prizes of Ukraine in science and technology 2014.

А.А. Гетя д.с.-г.н. директор Департаменту тваринництва

У циклі праць "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" розв’язана важлива соціально-економічна та екологічна проблема – забезпечення екологічної безпеки у екологічно кризових регіонах України на основі розроблення та впровадження комплексної системи зменшення техногенного навантаження територій і населення за результатами геологічних, екологічних, техніко-технологічних, медичних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень. Узагальнені результати багаторічних досліджень умов та масштабів впливу техногенних чинників на довкілля у Калуському техногенно-навантаженому регіоні, що призвело до формування зон екологічного лиха. Успішно розв’язаний техніко-технологічний аспект проблеми за рахунок створення новітніх локалізаційних технологічних заходів мінімізації екологічної небезпеки у даному регіоні.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
А.А. Гетя д.с.-г.н. директор Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства

Ж. Каня, Dr hab (Польша)

Підтримую дану роботу, яка має значне наукове значення як для регіонів України, так і інших країн (зокрема Польші).Вперше авторами сформовано систему покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.Підтримую дану роботу та її авторів (Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.) та вважаю, що робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Ж. Каня, доктор габілітований (Польша)

С.Л. Войтенко, д.с.-г.н., професор, зав. кафедри генетики та

Підтримує дану наукову роботу, адже авторами вирішено актуальну проблему - сформовано систему покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.Основні наукові результати, отримані авторами, безумовно повинні бути використані для підвищення рівня екологічної безпеки екологічно кризових регіонів. Вважаю що дана робота "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

В.М. Тищенко, д.с.-г.н., професор ПДАА

Результати наукової роботи "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" мають практичне та наукове значення для екокризових регіонів України, зокрема вирішення першочергово важливої науково-технічної проблеми створення та впровадження комплексної системи покращення умов проживання населення, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей. Авторами (Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.) здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо комплексного управління екологічною безпекою в екологічно кризових регіонах на основі досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля (створення системи антиоксидантного захисту населення), а також щодо вирішення проблем, кризові явища якого мають всі регіону України – проблеми поводження з відходами на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування ризиків. Вважаю, що дана робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
В.М. Тищенко, д.с.-г.н., професор ПДАА

Федорчук Михайло Іванович, д.с.-г.н., професор ХДАУ

Враховуючи той факт, що територія України насичена потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, ряд її регіонів мають техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища, особливої актуальності набувають питання щодо мінімізації екологічних ризиків здоров’ю населення в екологічно кризових районах. Вважаю, що ця робота є закінченою фундаментальною працею, яка дуже важлива та корисна не тільки для професіоналів, а є актуальною та необхідною й для всієї країни. Регіони України насичені потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, ряд її регіонів мають техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища, тому особливої актуальності набувають питання щодо мінімізації екологічних ризиків здоров’ю населення в екологічно кризових районах. Зважаючи на це, в висунутій на Державну премію України роботі запропоновано основи формування системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.
Підтримую надання колективу авторів (Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.) Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.
Федорчук Михайло Іванович, д.с.-г.н., професор, проректор по науковій роботі ХДАУ

Шереметьєва Олександра Іванівна, голова Полтавського Регіона

У підтримку даної роботи хочу вілмітити, що провадження авторської комплексної системи поводження з відходами у регіоні (Полтавська область) забезпечує щорічне зменшення економічного збитку за забруднення від даної сфери у розмірі 39,1 млн. грн. та дозволяє отримати прибуток від реалізації вторинної сировини при впровадженні роздільного збору відходів на першому етапі – 31,1 млн. грн. щорічно. Результати комплексного дослідження проблем поводження з твердими відходами та їх вирішення покладені в основу: програми «Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012-2015 рр.», «Регіональна комплексна програма поводження з твердими відходами до 2015 року», «Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року», «Агроекологічного атласу Полтавщини» та «Екологічного атласу Полтавщини».

Шереметьєва Олександра Іванівна,
голова Полтавського Регіонального відділення
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

Філоненко Іван Олексійович, заступник начальника Департамент

У даний час важливого наукового, так і практичного значення набувають питання щодо мінімізації екологічних ризиків здоров’ю населення в екологічно кризових районах. Зважаючи на це, в висунутій на Державну премію України роботі запропоновано основи формування системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей на основі комплексних геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень.
Як людина, що має практичний досвід у розробці систем зменшення техногенного навантаження на територію, розумію важливість даної роботи, а тому підтримую надання роботі "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.
Філоненко Іван Олексійович, заступник начальника Департаменту агропромислового розвитку і АПВ Полтавської ОДА

Ткаченко О.П., заступник начальника Департаменту

У поданій на Державну премію України роботі "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" розглянуті актуальні та важливі для сьогодення питання, вирішення яких є необхідним та нагальним для держави та її регіонів, а саме покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей. Основні наукові результати, отримані авторами, безумовно повинні бути використані для підвищення рівня екологічної безпеки цих проблемних регіонів, а також держави в цілому. Особливо важливим науковим та практичним здобутком для держави є успішно розв’язаний техніко-технологічний аспект проблеми впливу техногенних чинників на довкілля у Калуському техногенно-навантаженому регіону. Підтримую роботу та її автоський колектив Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.
Заступник начальнака Департамену з питань нафтогазового комплексу,
промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА
Ткаченко О.П.

Подгорбунский Павел Юхимович, д.э.н., профессор, ректор

Хочу поддержать эту интересную, важную и актуальную работу, так как ее актуальность бесспорна как для Украины, так и для других стран, где последствия индустриальной сырьевой экономики на сегодня отражаются на здоровье людей и будущих поколений. Необходимость решения проблем,связанных с экологическими рисками и угрозами здоровью и жизни населения, есть первоочередной для правительства страны, а ученые, которые берутся за решение данных проблем -всяческой поддержки. От себя хочу отметить, что данной работой сделанный значительный взнос у мировую науку, определены взаимосвязи между экологически обусловленными заболеваниями и загрязнениями, подана новая энтарпритация понимания сбалансированного развития за счет переведения антропогенных циклов в природные.
Подгорбунский Павел Юхимович,
д.э.н., профессор,
ректор Курганской государственной сельськохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева

Дорофеев Олександр Вікторович, к.е.н., доцент

Територія України насичена потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, ряд її регіонів та районів мають техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища, особливої актуальності набувають питання щодо мінімізації екологічних ризиків здоров’ю населення в екологічно кризових районах.
Для вирішення даних проблем авторами роботи "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" розроблені комплексні системи покращення умов проживання населення в екологічно кризових регіонах на основі синергічного підходу, зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей. Сумарний народно-господарський ефект від впровадження технічних, медико-екологічних, медико-геологічних, соціальних та еколого-економічних рішень дозволять зменшити збиток за забруднення навколишнього середовища у Полтавській області відповідно зменшити збиток на 39,1 млн. грн. та щорічно отримувати прибуток від реалізації вторинної сировини в обсязі 144, 9 млн. грн. Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Дорофеев Олександр Вікторович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії

Гамаюнова Валентина Василівна, д.с.-г.н., професор

Екологічні проблеми, які супроводжують економічний розвиток, виходять у сучасному світі на перший план. Навіть незначна деградація довкілля приводить, як показує практика, до серйозних негативних соціальних і економічних наслідків. Погіршення стану навколишнього і виробничого природного середовища в останні десятиліття стало у більшій мірі відбиватися на якості життя населення, лімітувати можливості економічного і соціального розвитку великих регіонів і міст. У даному аспекті робота «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО КРИЗОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ", яка грунтується на комплексних геологічних, екологічних, техніко-технологічних, медичних, фізико-хімічних, соціальних та економічних дослідженнях зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України є актуальною та своєчасною. Особливо актуальною є авторська система запобіжних й лікувально-профілактичних заходів, необхідних для успішного вирішення поточних і планування перспективних завдань економічного розвитку територій, втілення в життя різноманітних соціальних проектів, основою яких є інтереси усіх верств населення. Створена авторами система біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля дозволила розробити та впровадити методи профілактики та лікування основних захворювань населення, зокрема методів нормалізації кісткового метаболізму у дітей, які проживають в екологічно кризових регіонах України. Вважаю дану роботу гідною Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Гамаюнова Валентина Василівна, д.с.-г.н., професор
зав. кафедри землеробства
Миколаївського національного аграрного університету

Галич О.А., к.е.н., доц., директор ННІ "Економіки і бізне і

Відгук на наукову роботу
«Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України» (автори: Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.)
Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується активним втручанням людини в навколишнє природне (у тім числі геологічне) середовище; поява нових технологій, виробництв, підвищення комфортності, інтенсивне ведення сільського господарства пов'язані зі зростаючим використанням хімічних сполук, фізичних і біотичних чинників. Як наслідок масштабна антропогенна трансформація природних екосистем супроводжується зменшенням запасів природних ресурсів, знищенням багатьох біологічних видів, подальшим погіршенням екологічної ситуації та, як наслідок – погіршенням здоров’я населення та створення екологічно кризових регіонів.
Для вирішення даних проблем авторами розроблена, апробована та частково впроваджена система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України за результатами комплексних геологічних, екологічних, техніко-технологічних, медичних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень. Вивчення обставин і чинників впливу геологічних об'єктів та процесів на здоров'я людей дало змогу розробити систему запобіжних й лікувально-профілактичних заходів, необхідних для успішного вирішення поточних і планування перспективних завдань економічного розвитку територій, втілення в життя різноманітних соціальних проектів, основою яких є інтереси усіх верств населення. Створена система біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля дозволила розробити та впровадити методи профілактики та лікування основних захворювань населення, зокрема методів нормалізації кісткового метаболізму у дітей, які проживають в екологічно кризових регіонах України.
Розроблена авторські інтегральні методики оцінки збитку за забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку та екологічного ризику здоров’ю населення, за результатами оцінки яких сформовано і апробовано систему інструментальної підтримки і прийняття рішень по вибору пріоритетних збиткомінімізуючих стратегій екологічно безпечного розвитку економіки України та її регіонів. У даному контексті у рамках концепції «нульового зростання» вперше розроблено еколого-енергетичну модель ресурсного циклу, яка базується на визначенні енергетичних втрат у циклі та сформовано концептуальні засади організації ресурсозбереження у сфері поводження з твердими відходами регіону на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних моделей.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Галич О.А., к.е.н., доц., директор ННІ "Економіки і бізнесу" ПДАА

В.Л.Чергинець, д.х.н., професор

До теперішнього часу економіка України продовжує зберігати зберігає сировинну орієнтацію. Інтенсифікація розвитку виробництва, неефективне використання природних ресурсів часто супроводжується підвищенням рівня забруднення навколишнього середовища, а в деяких регіонах цей рівень досягає критичного стану. Все це, в свою чергу, ставить на порядок денний задачу створення та впровадження заходів з метою мінімізації впливу екологічних ризиків на здоров’я населення в екологічно кризових районах.
Тому безсумнівною є актуальність даної роботи, спрямованої на розробку системи заходів щодо зменшення техногенного впливу на природні екосистеми та здоров’я населення на основі комплексних технічних, екологічних, медичних, геологічних, фізико-хімічних, соціальних, економічних досліджень. Автори провели розподіл території України за екологічними ризиками виникнення певних захворювань.
На основі узагальнення дослідження умов і ступеня впливу техногенних чинників на довкілля у Калуському техногенно-навантаженому регіоні, розв’язаний техніко-технологічний аспект проблеми шляхом створення сучасних локалізаційних технологічних заходів мінімізації екологічної небезпеки у даному регіоні. Розроблено та впроваджено систему лікувально-профілактичних заходів, спрямовану на покращення здоров’я населення у екологічно кризових районах та методів антиоксидантного захисту населення на основі створення нових лікарських препаратів. Створено систему заходів щодо утилізації та переробки твердих відходів, спрямовану на мінімізацію збитків та економічних ризиків у даній сфері та отримання максимального соціально-економічного прибутку.
Результати досліджень викладено у численних публікаціях та підтверджено патентами.
Все вище викладене дозволяє високо оцінити роботу і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
В.Л.Чергинець, доктор хімічних наук, професор
Завідувач відділу синтезу сцинтиляційних матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Горб Олег Олександрович, к.с.-г.н., професор

Актуальність циклу праць "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" є безумовною, адже проблема покращення проживання населення в екологічно кризових регіонах та зменшення техногенного впливу на екосистеми й здоров’я людей є насьогодні обнією із найбільш важливих для України та її регіонів.
Авторами отримані нові фундаментальні результати щодо створення і впровадження систем захисту населення від екологічно обумовлених захворювань в екологічно кризових регіонах України. Особливий інтерес викликає розробка ландшафтно-хімічних і біогеогінічних моделей і заходів для мінімізації екологічної безпеки в екологічно кризових регіонах.
В роботі переконливо демонструється вирішення важливої науково-технічної проблеми створення та впровадження комплексної системи покращення умов проживання населення України в екологічно кризових регіонах.
Підтримую роботу і вважаю її гідною Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Горб Олег Олександрович, к.с.-г.н., професор, проректор по міжнародним зв'язкам Полтавської державної аграрної академії

Шевніков Микола Янайович, д.с.-г.н., професор

Хочу відмітити важливість та актуальність роботи "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" для вирішення першочергово важливої проблеми щодо зменшення техногенного впливу на екосистеми та здоров’я людей у екокризових регіонах. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо комплексного управління екологічною безпекою в екологічно кризових регіонах на основі досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля (створення системи антиоксидантного захисту населення), а також щодо вирішення проблем, кризові явища якого мають всі регіону України – проблеми поводження з відходами на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування ризиків. Пібтримую дану роботу та її авторів (Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.) та вважаю, що робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Шевніков Микола Янайович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри рослинництва ПДАА

Писаренко Володимир Вікторович, д.е.н., професор

Вважаю, що дана робота міститьт цінні практичні та наукові здобутки світового значення. Зокрема, авторами Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В. отримано низку фундаментальних результатів щодо створення та впроваджена систем захисту населення від екологічно обумовлених захворювань в екологічно кризових регіонах України. Робота містить наступні пріоритетні результати: розроблено концептуальні ландшафтно-хімічні й біогеогідрохімічні моделі екологічно кризових регіонів України; створено систему локалізаційних технологічних заходів для мінімізації екологічної небезпеки в екологічно кризових регіонах; обґрунтовано систему методів та заходів профілактики та лікування основних захворювань населення, яке проживає в екологічно кризових регіонах. Підтримую дану роботу та вважаю, що робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Писаренко Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії

Торонченко О.М., к.мед.н., доц. кафедри екології ПНТУ

Цикл праць "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" містить нові підходи вирішення низки проблем у сфері поводження з твердими відходами, а також систему інструментальної підтримки і прийняття принципово нових рішень по вибору пріоритетних стратегій зменшення техногенного навантаження у екологічно кризових регіонах. Авторами ( Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В.) здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо комплексного управління екологічною безпекою в екологічно кризових регіонах на основі досліджень кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля. Підтримую дану роботу та її авторів, вважаю, що дана робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. у галузі науки і техніки.

Торонченко О.М., к.мед.н., доц. кафедри екології ПНТУ

Л.Е. Купінець,д.е.н., професор, Інститут проблем ринку і еко

Дана робота є своєчасною і актуальною. Автори вперше серед вітчизняних вчених розробили модель забезпечення екологічної безпеки на екокризових територіях на основі комплексного підходу різних фахівців. Серех основних досягнень авторів потрібно відзначити модель поводження з енергетичними та матеріальними ресурсами , що особливо є актуальною у зв'язку з сировинно орієнтованою вітчизняною економікою. Крім того, особливо нагального вирішення вимагють проблеми повязані із екологічними ризиками здоров'ю населення , що потребує глибокого дослідження, яке було здійснено у даній роботі. Потрібно відзначити і технічні рішення, розроблені у двній роботі щодо забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у кризових районах, які крім вирішення екологічних проблем, дають можливість отримати значний економічних ефект та покритиекономічний збиток за забруднення минулих поколінь.
Л.Е. Купінець,д.е.н., професор, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Борисюк Борис Васильович, декан екологічного факультету ЖНАЕ

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується активним втручанням людини в навколишнє природне (у тім числі геологічне) середовище; поява нових технологій, виробництв, підвищення комфортності, інтенсивне ведення сільського господарства пов'язані зі зростаючим використанням хімічних сполук, фізичних і біотичних чинників. Як наслідок масштабна антропогенна трансформація природних екосистем супроводжується зменшенням запасів природних ресурсів, знищенням багатьох біологічних видів, подальшим погіршенням екологічної ситуації та, як наслідок – погіршенням здоров’я населення та створення екологічно кризових регіонів.
Для вирішення даних проблем авторами розроблена, апробована та частково впроваджена система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України за результатами комплексних геологічних, екологічних, техніко-технологічних, медичних, фізико-хімічних, соціальних та економічних досліджень. Вивчення обставин і чинників впливу геологічних об'єктів та процесів на здоров'я людей дало змогу розробити систему запобіжних й лікувально-профілактичних заходів, необхідних для успішного вирішення поточних і планування перспективних завдань економічного розвитку територій, втілення в життя різноманітних соціальних проектів, основою яких є інтереси усіх верств населення. Створена система біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля дозволила розробити та впровадити методи профілактики та лікування основних захворювань населення, зокрема методів нормалізації кісткового метаболізму у дітей, які проживають в екологічно кризових регіонах України.
Розроблена авторські інтегральні методики оцінки збитку за забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку та екологічного ризику здоров’ю населення, за результатами оцінки яких сформовано і апробовано систему інструментальної підтримки і прийняття рішень по вибору пріоритетних збиткомінімізуючих стратегій екологічно безпечного розвитку економіки України та її регіонів. У даному контексті у рамках концепції «нульового зростання» вперше розроблено еколого-енергетичну модель ресурсного циклу, яка базується на визначенні енергетичних втрат у циклі та сформовано концептуальні засади організації ресурсозбереження у сфері поводження з твердими відходами регіону на основі імітаційних еколого-економічних оптимізаційних моделей. Тому, вважаю, що робота "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" гідна Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Борисюк Борис Васильович, к.с.-г.н., доцент, декан екологічного факультету ЖНАЕУ

Тамара

Брехня від першого до останнього слова!!! Ніякої розробки, а тим паче впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України ніколи не було і не буде. Заявлена "система біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля" - це ті кілька присадибних ділянок, які були теоретично (!) обстежені? Так, шановний пан Борисюк Б.В. від скромності не загине. Вже на державну премію замахнувся, нічого не роблячи. А який розмах: від геологічних об'єктів до нормалізації кісткового метаболізму у дітей.

Бабенко Д.В., к.т.н., професор, МНАУ

На мою думку, дана робота є актуальною та своєчасною, заслуговує на увагу науково-обґрунтований підхід авторів до вирішення поставлених завдань із використанням новітніх інформаційних та теоретичних технологій - дослідження кореляційних зв’язків між екологічними забруднювачами та різними захворюваннями населення, медико-геологічного моніторингу та біогеохімічного моніторингу компонентів довкілля, застосування імітаційних еколого-економічних оптимізаційних та еколого-енергетичних моделей з урахування ризиків. Вважаю що дана робота "Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України" заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Бабенко Дмитро Володимирович, к.т.н., професор,перший проректор МНАУ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.