Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні

р35

 

Автори:

Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Огородніков П.І., Поліщук О.Ф.,

Саприкін С.О., Світлицький В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р.Я., Щербатюк Ю.З.

 

Представлена Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

 

Авторами  проведено наукові дослідження особливостей експлуатації  підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта.

Створено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи свердловин, зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи .

За результатами досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах.  Запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів. Створено методики і технічні засоби контролю та діагностування технічного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність його експлуатації.

Розроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобування впроваджено в Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї. Економічний ефект від впровадження склав  понад 4 млн. доларів США.

Технології та технічні засоби віброконтролю та вібродіагностування, вихорострумові прилади впроваджено на  КС ДК «Укртрансгаз»,  ДК «Укргазвидобування», ВАТ »Укрнафта», буровому управлінні «Укрбургаз», КС «Укравтогаз». Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає понад 4 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 9 монографіях,  250 статтях.  Новизну технічних рішень захищено понад 120  авторськими свідоцтвами і патентами України та Росії.  

 

Громадське обговорення роботи відбулося   в  ДП  НДІ  "Наука-Нафтогаз НАК  Нафтогаз України 23 вересня 2011 року о 10 годині (зал засідань). 

Надіслати коментар

Коментарі

Кириленко Олександр

У роботі вирішено важливі науково-технічні завдання, що мають велике значення для нафтогазового комплексу України. Дуже важливим є комплексний характер роботи. В ній вирішуються проблеми буріння і підвищення надійності елементів бурильних колон, ефективного підземного зберігання газу, питання, пов’язані зі збільшенням продуктивності свердловин, а також проблеми надійності функціонування компресорних станцій. Науковий рівень виконаних робіт досить високий, що підтверджується відповідними публікаціями, в тому числі монографіями.
Підтримую представлену роботу та вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Директор Інституту електродинаміки НАН України Кириленко О.В.

Гість Мартиненко І.І. канд. тех. наук

Комплекс наукових розробок технологій та технгічних засобів для забезпечення надійності поствчання вуглеводнів в Україні має велике наукове і народногосподарське значення. Розроблені технології і засоби знайшли широке застосування в нафтогазовій галузі України і країнах СНД і підтвердили високу ефективність.
Особливої уваги, на мій погляд,заслуговують технічні засоби і технології, які спрямовані на підвищення темпів буріння нафтогазових свердловин та надійності їх кріплення і якості розмежування водонафтогазоносних горизонтів, що дозволяє продовжити термін міжремонтних періодів, а також запобігти проявленню екологічних катаклізмів.
Вважаю, що комплекс робіт (автори Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В. та інші) заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Мартиненко І.І. Спілка буровиків України, Держгеонадра України,заступник голови правління СБУ, кандидат технічних наук.

Тершак Б.А. канд. техн. наук

Робота «Розробка технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні» (автори Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В. та інші) має загальнодержавне значення, оскільки сприяє вирішенню проблеми забезпечення енергетичної незалежності України. Насамперед приваблює цикл глибоких досліджень з проблематики буріння і кріплення глибоких нафтогазових свердловин, видобування вуглеводнів, забезпечення ефективного зберігання газу у підземних сховищах тощо, створення умов для раціонального використання спеціального обладнання, що пройшли промислове впровадження.
Слід зазначити, що дослідження з підвищення надійності кріплення свердловин і розмежування пластів дозволяють не тільки створити умови для застосування сучасних, надпотужних методів діяння на при вибійну зону пласта з метою забезпечення максимального нафтогазовилучення, але й сприяють збереженню довкілля, що особливо актуально для старих родовищ Прикарпаття.
Загальновизнані результати досліджень номінантів, спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних з вивченням та узагальненням сучасних уявлень про основні причини, що призводять до зниження продуктивності свердловин, а також методи її відновлення і збільшення в умовах природного виснаження родовищ є особливо актуальними.
Вважаю, що подана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Тершак Б.А. Начальник Управління контролю робіт із споруджування свердловин ПАТ «Укрнафта», к.т.н., доцент

Вітрик В.Г., к.т.н; Лазаренко О.Г., к.т.н.

В.Г.Вітрик, канд.техн.наук

У роботі, яка номінується на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік представлено результати багаторічних досліджень відомих в галузі вчених в області буріння, видобування, транспорту і зберігання вуглеводнів. Такий комплексний підхід визначив виняткову цінність і ефективність отриманих результатів.
Слід відмітити дослідження авторів з розробки математичної моделі динаміки взаємодії породоруйнівного інструменту з вибоєм та використання хвильової енергії в бурильній колоні, результати яких дають змогу вибирати раціональні компоновки колон та спеціальних пристроїв, забезпечити їх безаварійну роботу та збільшити механічну швидкість і проходку на долото. Використання складних віброполів для часткової зміни реології бурового розчину та удосконалення вібраційних та вакуумних машин дозвололи значно покращити очищення бурового розчину. Суттєво збільшило надійність свердловин нові рецептури ущільнюючого мастила з заданим строком полімеризації, цементних розчинів на кремнійорганічній основі та нові методи кріплення обсадних колон в складних гірничо-геологічних умовах.
Важливі і актуальні дослідження авторів в області відновлення і збільшення продуктивності діючих свердловин. Впровадження нових технологій і обладнання на багатьох родовищах України дало значний економічний ефект, що дозволило авторам ефективно провести відповідні роботи і за кордоном.
Цінність роботи в тому, що автори також провели великий обсяг теоретичних і експериментальних досліджень в напрямку підвищення ефективності зберігання і транспортування вуглеводневої продукції, тут в першу чергу потрібно відмітити розроблені нові ефективні методи та прилади вібраційного контролю та діагностування деталей бурового та газокомпресорного обладнання.
Вважаємо, що робота «Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні» заслуговує нагородження Державною премією України в галузі наки і техніки за 2011 рік.

Генеральний директор
ТОВ «НТП «Бурова техніка», канд.техн.наук В.Г.Вітрик
Головний інженер, канд.техн.наук О.Г.Лазаренко

Іваненко В.І.

Найважливішою задачею науковців і спеціалістів нафтогазової галузі України є досягнення значного збільшення власного видобутку вуглеводнів та надійне його зберігання і транспортування. Автори даної роботи розробили і впровадили у виробництво цілий ряд високоефективних технологій інтенсифікації дебітів свердловин, а також розв’язали багато проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності буріння та функціювання газотранспортної системи. Представлена робота містить нові патентозахищені технології та технічне устаткування, які доведені до промислового впровадження з великим економічним ефектом, тому робота «Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні» і її автори заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.
Головний технолог «Енерго-сервісної компанії «Еско-Північ» В.І. Іваненко

Кондрат Р.М., докт. техн. наук., професор

Актуальність та цінність наукових і техніко-технологічних результатів, отриманих авторами даної роботи, не викликає сумнівів. Проблема енергетичної безпеки України сьогодні одна з найважливіших і представлена робота є значним внеском у її вирішення.
Відомо, що багато діючих свердловин працюють значно нижче своїх потенційних можливостей і причини цього закладаються вже під час їх буріння та цементування. Подальша розробка покладів ще більш ускладнює процеси нафтогазовидобування, особливо це проявляється на українських родовищах, більшість яких вступила в пізню стадію розробки і характеризується низьким енергетичним станом продуктивних пластів та високою обводненістю.
Тому в першу чергу слід відмітити дослідження авторів в області підвищення ефективності буріння свердловин та якісного розкриття продуктивних пластів, результатом яких є розробка цілого ряду нових технічних і технологічних рішень, які значно покращили техніко-технологічні та економічні показники будівництва свердловин.
Другий надзвичайно актуальний та важливий напрямок досліджень – розроблення нових технологій та технічних засобів інтенсифікації дебітів нафтогазовидобувних свердловин. Авторами створено багатоцільовий комплект технологій та технічних засобів відновлення та збільшення продуктивності пластів-колекторів, в який входять нові хімічні і термокислотні методи, способи гідроімпульсного депресійно-репресійного впливу на пласт, технології ізоляції припливу пластових вод та інші. Автори глибоко теоретично та експериментально вивчили процеси та явища, які відбуваються у привибійній зоні пластів, що стало передумовою успішного розроблення нових високоефективних технологій.
Дослідження авторів та отримані результати в області транспортування та підземного зберігання вуглеводнів є органічним продовженням вирішення проблеми забезпечення України вуглеводнями і роблять дану розробку цілісною та завершеною.
Світова новизна розроблених технологій та устаткування підтверджена тим, що всі вони захищені авторськими свідоцтвами та патентами, а практична цінність − високими результатами впровадження нових розробок у виробництво як в Україні, так і ряді інших держав.
Вважаю, що робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач кафедри розробки та експлуатації
нафтових і газових родовищ Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу,
докт. техн. наук., професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Р.М. Кондрат

Гість Зезекало .Г. д.т.н, професор

Стратегічною задачею України є ефективний розвиток нафтогазової галузі та максимальне забезпечення нафтою та газом власного видобутку. В представленій роботі охоплено практично більшість найскладніших задач нафтовидобування та транспортування вуглеводнів в Україні. Враховуючи високу обводненність більшості вітчизняних родовищ, слід відмітити оригінальність та ефективність розробленої технологій ізоляції і обмеження водопритоків з використанням магнітоактивних речовин і генераторів магнітного поля, технології кислотного та термохімічного оброблення зі збільшеною глибиною проникнення активного розчину в пласт і зниженою корозією нафтопромислового устаткування.
Велику теоретичну та практичну цінність представляють розроблені математичні моделі визначення тиску в свердловині та його розподілу в пласті під час дії постійної та змінної депресії тиску в однорідному та зонально неоднорідному пласті, а також при створенні депресійно-репресійних циклів. Поглиблене вивчення цього складного явища дозволило розробити нові технічні та технологічні рішення для інтенсифікації видобутку нафти і газу шляхом гідроімпульсного діяння на пласт з використанням нового устаткування.
Вважливими і актуальними є результати досліджень авторів, які значно підвищать ефективність буріння свердловин та первинне розкриття.
Як відомо газотранспортна система України є унікальним народногосподарським об’єктом. Авторами також проведено важливі дослідження в цьому напрямку і розроблено технічні засоби та методи, що значно збільшують ефективність підземного зберігання і транспортування вуглеводнів.
В цілому, потрібно відмітити надзвичайно великий масштаб наукових досліджень, представлених у роботі, комплексний характер вирішення важливих проблем забезпечення України нафтою та газом. Отримані практичні результати свідчать про правильність та цінність наукових розробок авторів.
Робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” має велике значення в науковому плані, а, враховуючи великий народногосподарський ефект від впровадження розробок авторів, і в практичному плані. Ця робота в повній мірі заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік..

Заступник директора Полтавського відділення Українського
геологорозвідувального інституту, доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України І.Г. Зезекало

Васильєв А.Й.

ВІДГУК
на роботу “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів
для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”

Дана робота є одним із успішних прикладів вирішення комплексних проблем шляхом поєднання фундаментальних та прикладних досліджень, результати яких впроваджені в промисловість. Отримані результати вирізняються науковою новизною та важливі для забезпечення енергетичної безпеки України. Вони втілені в різноманітні технології та устаткування.
Розроблено технології та устаткування для очищення привибійної зони пласта створенням високих миттєвих депресій та репресій тиску, пристрої УСМД в поєднанні з гідроструминним насосом, пристрої імплозійного типу, способи, які забезпечують вирівнювання проникності пластів. Розроблені технології та технічні засоби підвищення продуктивності пластів пройшли успішні міжвідомчі випробування і успішно впроваджені у видобувних та нагнітальних свердловинах ВАТ „Укрнафта”.
Запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів.
На основі проведених досліджень розроблено методику розрахунку параметрів режиму формування і циклічної експлуатації ПСГ, створених в водоносних структурах.
Для вирішення завдань вібраційного діагностування ГПА колективом авторів розроблені методи та технічні засоби для оцінки технічного стану агрегатів різних типів та потужностей, а також розроблена та впроваджена концепція комплексного діагностування енергомеханічного й технологічного обладнання компресорних станцій.
Розроблено ефективну технологію збільшення продуктивності нафтових свердловин шляхом термохімічної дії на привибійну зону пласту.
Розроблено та випробувано технологію ізоляції і обмеження водоприпливів з використанням магнітоактивних речовин і з застосуванням генераторів магнітного поля. Технологія дає змогу однаково ефективно проводити операції з обмеження водоприпливів як у поровому, так і тріщинному та тріщинно-поровому колекторах.
Таким чином у роботі вирішено важливі науково-технічні завдання, що мають велике народногосподарське значення і сприяють підвищенню надійності постачання вуглеводнів в Україні.
За результатами роботи опубліковано багато наукових праць, отримано більш ніж сто авторських свідоцтв та патентів, що є достатньо вагомим багажем науково-публікаційної діяльності авторів.
Вважаю, що робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постатачання вуглеводнів в Україні” заслуговує на присуд-ження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Президент Інженерної академії України
Заслужений діяч науки і техніки України Васильєв А.Й.

С.О. Кутінов

ВІДГУК
на роботу “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”

Дана робота висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік. Авторський колектив складають відомі вчені та виробничники.
Робота є важливим внеском до комплексної програми "Нафта і газ України до 2010 року", якою передбачено поступове збільшення власного видобутку вуглеводнів та покращення функціонування всіх виробництв, пов’язаних з нафтогазовим комплексом.
Вирішення цих масштабних проблем можливе лише шляхом впровадження у нафтогазову галузь нових високоефективних науково-технічних досягнень, причому на всіх напрямках виробничого процесу забезпечення країни вуглеводневими ресурсами - буріння свердловин, видобування вуглеводнів, їх зберігання та транспортування до споживачів.
У роботі висвітлено основні чинники, які ускладнюють цей процес та представлено результати теоретичних та експериментальних робіт з вивчення проблемних питань, на основі яких розроблено нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу значно підвищити ефективність роботи галузі.
З метою забезпечення надійного постачання вуглеводнів в Україні вирішено такі проблеми:
- створено комплекс технологій, методик і технічних засобів для підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких забезпечує збільшення терміну безаварійної роботи свердловин, зниження витрат на ремонтно-відновлювальні роботи, дотримання проектних режимів розробки родовищ і експлуатації свердловин та підвищення коефіцієнта вилучення нафти та газу з пластів;
- в результаті теоретичних та експериментальних досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах і запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів;
- проведено наукові дослідження особливостей експлуатації ПСГ в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки, спрямовані на вивчення формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей прояву пружно-водонапірного режиму за циклічної експлуатації сховища, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта, що важливо для прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації підземних сховищ газу в водоносних структурах;
- розроблено вітчизняні апаратні, програмні засоби та технології віброконтролю та вібродіагностування основних вузлів ГПА типу ГТН-25
(СПВК-14), ГПА-16 із двигуном ДЖ-59 і ГТ-750-6 (СПВК-8), КУ АГНКС (СПВК-3), ГМК10 ГКН; СТД-4000,, ГМК МК8, ДР12, Z330, п'яти типів КУ АГНКС. Системи мають широкі функціональні можливості для включення до їхнього складу різних методик вібродіагностування на базі кореляційного, спектрального, фазового аналізу вібросигналів та інших методів. Безперервне діагностування дозволило ряду агрегатів відпрацювати подвійний міжремонтний період і зберегти експлуатаційні характеристики;
- розроблені стаціонарні й переносні апаратні та програмні засоби, технології й методики віброконтролю та вібродіагностування ГПА та КУ витримали відомчі приймальні випробування, впроваджені на КС й АГНКС НАК «Нафтогаз України».
Необхідно відзначити, що вперше експериментальні дослідження і впровадження для ГТ-750-6 виконувались на Шебелинській КС, а для ГМК 10ГКН на Червонодонецькій та Глазунівській ДКС ГПУ "Шебелинкагазвидобування".
Наукові дослідження в області діагностування ГПА продовжуються. Авторами роботи розроблено модернізований прилад СВіК – ГМК – М -07, який згідно з наказом по ДК "Укргазвидобування" № 613 від 16.12.2010 р. пройшов відо-
мчі приймальні випробування на Червонодонецькій ДКС ГПУ "Шебелинка-газвидобування" та рекомендований для впровадження на компресорних станціях
ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз" України.
Діагностування основних вузлів ГМК 10ГКН зараз проводиться приладами СВіК-ГМК та індикатором тріщин ІТ-22 під керівництвом та за участі заступника директора УкрНДІгаз Саприкіна С.О.
Практична цінність роботи визначається тим, що охоплювані нею завдання ставилися й вирішувалися, виходячи з поточних потреб нафтогазового комплексу в процесі його розвитку.
Належить відзначити високий науковий рівень результатів досліджень, патентозахищеність технічних засобів, широке й ефективне впровадження в промисловість. Все це дає змогу вважати дану роботу та її авторів такими, що заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний інженер
ГПУ "Шебелинкагазвидобування" С.О. Кутінов

Соляник В.Г.

ВІДГУК
на роботу “Розробка технологій та технічних засобів забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”
Україна має найбільшу у світі газотранспортну систему до складу якої входять 72 компресорні станції із газоперекачувальними агрегатами 27 типів.
Забезпечення надійного й економічного транспорту газу по магістральних газопроводах України значною мірою залежить від технічного стану обладнання компресорних станцій, зокрема компресорів. Для забезпечення ефективності функціонування компресорів, що використовуються на магістральних газопроводах необхідно впровадження методів та засобів технічного контролю та діагностики, зокрема тих, що грунтуються на аналізі вібраційних процесів.
В результаті багаторічної праці з вирішення завдань вібраційного діагностування ГПА колективом авторів розроблені методи та технічні засоби для оцінки технічного стану агрегатів різних типів та потужностей.
Авторами роботи виконано великий обсяг досліджень для виявлення взаємозв'язків вібраційних процесів із технічним станом агрегатів різних типів - газомоторних, електропривідних, газотурбінних. Для кожного типу агрегатів визначені інформативні параметри вібрації, розроблені методики визначення технічного стану основних вузлів, які головним чином забезпечують надійність функціонування, а також апаратура, що забезпечує реалізацію цих методик. Отримані результати досліджень дозволяють виявити та усунути причини відхилень від нормальних режимів функціонування, вчасно планувати виведення з експлуатації та проведення ремонту агрегатів.
Розроблені на підставі теоретичних і експериментальних досліджень методики, програмні й апаратні засоби діагностування дали змогу підвищити достовірність діагностування причин підвищеного рівня вібрації. Це дає можливість передбачати і планувати обсяги ремонтних робіт та цілеспрямовано вдосконалювати технологію обслуговування і ремонту ГПА.
Апаратні та програмні засоби, технології й методики віброконтролю та вібродіагностування ГПА та КУ витримали відомчі приймальні випробування, впроваджені на КС й АГНКС НАК «Нафтогаз України», дозволили сформулювати й реалізувати концептуальні положення комплексного діагностування газоперекачувального обладнання, що в свою чергу стало основою галузевої системи діагностування з новими структурними підрозділами газової промисловості України. Отримані результати втілені в ДСТУ, СОУ та регламентах НАК «Нафтогаз України».
Робота має високий науковий рівень. Про це свідчать багато наукових праць, більш ніж сто авторських свідоцтв та патентів. Все це дає змогу вважати дану роботу і її авторів такими, що заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Перший заступник директора, головний інженер виробничого ремонтно-технічного підпри-ємства "Укргазсервіс", канд. техн. наук Соляник В.Г.

Стефурак Р.І.

Наукові дослідження та розробки виконані авторами, присвячені вирішенню важливої проблеми, органічно пов’язані між собою і спрямовані на вирішення спільного завдання – підвищення надійності постачання вуглеводнів в Україні.
Дослідженнями встановлено, що ефективним резервом щодо зменшення матеріальних витрат під час буріння свердловин є раціональне використання хвильової енергії. Авторами розроблені науково-обгрунтовані уявлення про механізм розповсюдження хвильових процесів і на цій основі розроблені методики застосування раціональних компоновок бурильної колони та спеціальні пристрої. Розроблені технології і технічні засоби з підвищення надійності кріплення свердловин, її відновлення в процесі експлуатації, технології і тампонажні матеріали впроваджені буровими підприємствами і підтвердило високу їх ефективність і технологічність.
Промислове впровадження результатів теоретичних та експериментальних досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин дало змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та підвищити коефіцієнт нафтогазовилучення з пластів.
На основі аналізу формування підземних сховищ Прикарпаття проведено моделювання газогідродинамічних процесів в ПСГ для умов пружного і пружно-водонапірного режимів. Розроблено методику розрахунку параметрів режиму формування і циклічної експлуатації ПСГ, що працюють в умовах пружного і пружно-водонапірного режимів.
Авторами вирішена важлива науково-практична та народногосподарська проблема забезпечення надійності функціонування різного типу стаціонарних і переносних систем, апаратних і програмних засобів, технологій і методик з віброконтролю та вібродіагностування газоперекачувального обладнання. Використання результатів досліджень дозволило змінити графіки профілактичних робіт, знизити витрати на ремонтні роботи і зменшити число вимушених зупинок.
На мій погляд подана авторами робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

канд.техн.наук Стефурак Р.І.

Велкий О.І.

Проблема забезпечення України вуглеводневою сировиною на сьогоднішній день є однією з найбільш актуальних. Видобування нафти і газу на Луквинському, Гвіздецькому, Довбушансько-Бистрицькому, Микуличинському, Битків-Бабченському родовищах НГВУ “Надвірнанафтогаз” та багатьох інших вітчизняних родовищах ускладнене випаданням твердої фази парафінів, що суттєво знижує ефективність розробки родовищ та експлуатації свердловин. Тому особливо важливими є дослідження авторів процесу парафіновідкладів та розроблені ними технології боротьби з цим негативним явищем. Ефективність методів дії на пласт значною мірою залежить від своєчасного і повного очищення його від розплавлених чи розчинених продуктів кольматації. Ця проблема також успішно вирішена авторами, а саме вивчено гідродинамічні процеси, які відбуваються у свердловині і пласті та розроблено нове ефективне устаткування і технології гідроімпульсної дії на привибійну зону пласта. Ці технології виявилися успішними як в умовах виснажених родовищ Прикарпаття, так і родовищ ДДЗ і дали значний економічний ефект. Не менш важливими є результати досліджень пов’язаних з підвищенням ефективності буріння свердловин, експлуатації підземних сховищ газу, створення методик і технічних засобів контролю та діагностування технічного стану нафтогазового обладнання, які представлені в роботі. На мою думку, робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.

Головний інженер НГВУ “Надвірнанафтогаз” ПАТ “Укрнафта” О.І. Велкий

Стасенко Володимир Миколайович,НАК "Нафтогаз України", к.т.н

Робота «Розробка технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні» (автори Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В. та інші) має велике народногосподарське значення, так як вона охоплює широкий діапазон виконаних досліджень, а саме з буріння і кріплення нафтових і газових свердловин, стимулювання процесу вилучення вуглеводнів, розроблення концепції розвитку підземного зберігання газу, методів та технічних засобів діагностування газоперекачувального обладнання, які успішно пройшли перевірку в промислових умовах.
Результати досліджень з підвищення надійності кріплення свердловин і розмежування проектів дозволяють не тільки продовжити термін міжремонтних періодів експлуатації свердловин, але і створити умови для уникнення екологічних небезпек.
У роботі наведені результати досліджень, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних з вивченням та узагальненням сучасних уявлень про основні причини, що призводять до зниження продуктивності свердловин, а також методи її відновлення і збільшення.
Наукові дослідження особливостей експлуатації підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки, спрямовані на вивчення формування газонасиченого об’єму покладу, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта, є актуальними з точки зору підвищення надійності газопостачання.
У поданій роботі наведені розробки, які забезпечують надійність функціонування різнотипного газоперекачувального обладнання за рахунок отримання оперативної інформації про його фактичний технічний стан в експлуатаційних умовах і усунення аварійних ситуацій.
Використання розроблених технологій, технічних засобів та обладнання дозволило підвищити показники буріння і зменшити зношення бурового обладнання, підвищити надійність кріплення і розмежування продуктивних пластів, додатково видобути понад 180 тис. тонн нафти і 14 млн. м3 газу, отримати економічний ефект понад 4 млн. дол. США.
Вважаю, що подана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Кунцяк Я.В., к.т.н., доцент, лауреат Держ. премії України

Робота „Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні", що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, охоплює широкий спектр наукових досліджень в області буріння свердловин, видобування і транспортування вуглеводнів, формування та експлуатації підземних газосховищ, діагностування газоперекачувального обладнання.
Розроблені авторами новітні технології, методики і технічні засоби впроваджені підприємствами нафтогазової галузі України, що сприяло її стабілізації і створило екологічно безпечні умови видобування, зберігання і транспортування вуглеводнів. Результати наукових досліджень відомі не тільки в Україні, але і поза її межами, достатньо аргументовані, тому подальше їх впровадження в Україні має велике народногосподарське значення.
Ознайомившись із змістом роботи, вважаю за необхідне підтримати її, так як на мій погляд вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Генеральний директор Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту, канд. техн. наук, доцент, лауреат Державної премії України Кунцяк Я.В.

Майстренко Олександр Юрійович, акад.НАН України

Робота є важливим внеском до розвитку комплексної програми "Нафта і газ України до 2010 року", якою передбачено поступове збільшення власного видобутку вуглеводнів та покращення функціонування всіх виробництв, пов’язаних з нафтогазовим комплексом.
Вирішення цих масштабних проблем можливо лише шляхом впровадження у нафтогазову галузь нових високоефективних науково-технічних досягнень, причому на всіх напрямках виробничого процесу забезпечення країни вуглеводневими ресурсами - буріння свердловин, видобування вуглеводнів, їх зберігання та транспортування до споживачів.
У роботі висвітлено основні чинники, які ускладнюють цей процес та представлено результати теоретичних та експериментальних робіт з вивчення проблемних питань, з урахуванням яких розроблено нові технологічні та технічні рішення, що дають змогу значно підвищити ефективність роботи галузі.
Авторами для забезпечення надійного постачання вуглеводнів в Україні вирішено такі проблеми:
- створено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких збільшує термін безаварійної роботи свердловин, зменшує затрати на ремонтно-відновлювальні роботи, забезпечує дотримання проектних режимів розробки родовищ і експлуатації свердловин та підвищує коефіцієнт нафтогазовилучення з пластів;
- в результаті теоретичних та експериментальних досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах і запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів;
- проведено наукові дослідження особливостей експлуатації ПСГ в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки, спрямовані на вивчення формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта, що важливо для прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації підземних сховищ газу в водоносних структурах.
- створено методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність його експлуатації.
Практична цінність роботи визначається тим, що охоплювані нею завдання ставилися й вирішувалися, виходячи з поточних потреб нафтогазового комплексу в процесі його розвитку.
Належить відзначити високий науковий рівень результатів досліджень, патентозахищеність технічних засобів, широке й ефективне впровадження в промисловість. Авторський колектив складають відомі вчені та виробничники.
Все це дає змогу вважати дану роботу такою, що заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України,
академік НАН України Майстренко О.Ю.

Тарабаринов П.В.

Запаси нафти і газу України, в основному, відносяться до важковидобувних, крім того більшість родовищ, які експлуатуються, знаходяться на завершальній стадії розробки. В силу різних, перш за все об’єктивних причин, ступінь нафтовилучення на вітчизняних родовищах вуглеводнів досить низький і не перевищує в середньому 35-40%. Тому особливу актуальність мають наукові дослідження, направлені на збільшення коефіцієнту нафтовилучення та поточного видобутку вуглеводнів.
Якраз над цими проблемами тривалий час плідно працюють доктори технічних наук, професори Світлицький В.М. і Тарко Я.Б. Світлицький В.М. провів значний обсяг теоретичних та експериментальних досліджень з вивчення такого важливого ускладнюючого процес видобування вуглеводнів явища, як парафіновідкладення. Ним розроблено та впроваджено у виробництво на вітчизняних і зарубіжних нафтогазопромислах ефективні технології збільшення видобутку нафти і газу, в основу яких покладено використання нових екзотермічних реакцій та розчинів полімерів з магнітоактивними наповнювачами, в тому числі з застосуванням нового свердловинного генератора магнітного поля. Професор Тарко Я.Б. вніс значний вклад у вивчення характеру розповсюдження гідродинамічного збурення в гірській нафтонасиченій породі під час здійснення депресійно-репресійної та імплозійної дії на пласт, а також дослідив основні причини кольматації привибійної зони пласта як в процесі первинного розкриття, так і під час подальшої експлуатації свердловин. На основі отриманих результатів ним розроблено нове устаткування гідроімпульсної дії та ефективні технології інтенсифікації видобутку нафти і газу, які захищені авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Ці розробки впроваджено на багатьох родовищах України з великим народногосподарським ефектом.
Цінність висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботи в тому, що це комплексна розробка, в якій представлено науково-технічне вирішення складних проблем всіх основних етапів процесу забезпечення України вуглеводнями і ці розробки стосуються декількох галузей промисловості: буріння свердловин, видобування нафти і газу та транспортування вуглеводнів.
Робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”, безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор науково-дослідного і проектного
інституту ПАТ "Укрнафта",
Заслужений винахідник України,
кандидат технічних наук П.В. Тарабаринов

канд. техн. наук. О.О. Прищепо

ВІДГУК
На роботу «Розробка та впровадження технологій та технічних засобів забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні»
Актуальність теми. Україна має одну з найбільших у світі газотранспортних систем довжиною 36,7 тис.км, до складу якої входять 72 компресорні станції (КС) із газоперекачувальними агрегатами (ГПА) 27 типів, загальною потужністю 5609 МВт, 89 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) із п’ятьма типами компресорних установок (КУ) вітчизняного й закордонного виробництва та мережа підземних сховищ газу.
Забезпечення надійного й економічного транспорту газу по магістральних газопроводах України значною мірою залежить від технічного стану обладнання компресорних станцій, зокрема компресорів. Для забезпечення ефективності функціонування компресорів, що використовуються на магістральних газопроводах, необхідно впровадження методів та засобів технічного контролю та діагностики, зокрема тих, що ґрунтуються на аналізі вібраційних процесів.
Вирішення цієї проблеми сформульовано в якості головної мети роботи, реалізація якої передбачає дослідження поставлених теоретичних, експериментальних, методичних, конструктивно-технологічних задач зі своїми труднощами та особливостями (вибухопожежонебезпека, різнотипність агрегатів, технологічних схем та термінів експлуатації тощо).
В результаті виконаних теоретичних й експериментальних досліджень під керівництвом Саприкіна C. О. і за його участю вирішена важлива науково-прикладна та народногосподарська проблема забезпечення надійності функціонування різнотипного парку ГПА та КС і КУ на АГНКС газової галузі України шляхом створення нових вітчизняних стаціонарних і переносних систем, апаратних засобів, технологій і методик, нормативних актів з віброконтролю та вібродіагностування газоперекачувального обладнання, які дозволили з високою точністю та надійністю без зупинки й розбирання оцінювати технічний стан основних вузлів агрегатів, а також сформулювати та реалізувати положення галузевої системи комплексного діагностування.
Вперше розроблені вітчизняні стаціонарні (СПВК–14, СПВК–8, СПВК–3 та переносні (АВ-ЕГПА, СвіК-ГМК, СвіК-60, СвіК-100, АСОК) технічні та програмні засоби, методики та технології віброконтролю і вібродіагностування, які дозволяють визначати дефекти основних вузлів працюючих агрегатів на ранній стадії їх виникнення, зупиняти ГПА і КУ для ремонту за умови дійсної необхідності з урахуванням технічної та економічної доцільності – за фактичним станом, прогнозувати і раціонально випрацьовувати залишковий ресурс, попереджувати аварійні ситуації, зменшувати обсяги ремонтів і профілактичних оглядів, оцінювати якість ремонтних робіт.
Розроблені технології та технічні засоби віброконтролю й вібродіагностування витримали приймальні випробування та впроваджені на КС ДК «Укртрансгаз» й ДК «Укргазвидобування», ВО «Кавказтрансгаз», ВО «Каспморнафтогаз», ПО «Сахалінморнафтогаз» та на АГНКС «Укравтогазу».
Постійне діагностування дозволило деяким агрегатам відпрацювати подвійний міжремонтний період та мати задовільний технічний стан, а іншим, ще не відпрацювавши і половини міжремонтного періоду, провести ремонт з метою попередження незапланованих аварійних зупинок.
Економічний ефект за період з 1985 по 2004 рік склав 4 млн.дол. США.
Робота має високий науковий рівень. Про це свідчать багато наукових праць, більш ніж сто авторських свідоцтв та патентів. Все це дає змогу вважати дану роботу і її авторів такими, що заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Начальник управління нормування
паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності
та екології ДК «Укртрансгаз», канд. техн. наук,
член-кореспондент Інженерної академії України О.О. Прищепо

Алексей

Бойко М.В. - это Семенов В.Г. №2

проф., д.т.н. О.М.Давиденко

В представленій роботі автори систематизували результати своїх багаторічних наукових досліджень, присвячених вдосконаленню техніки і технології буріння свердловин та видобування вуглеводнів і модернізації газотранспортної системи України, а також їх впровадження у виробництво.
Враховуючи, що більшість нафтогазових родовищ України відносяться до важко видобувних, важливою проблемою є покращення техніко-економічних показників буріння та підвищення надійності і довговічності свердловин. Авторами розроблено ряд технологій буріння і технічних засобів забезпечення надійності кріплення вертикальних та похило-скерованих свердловин. Особливу цінність представляють дослідження, пов’язані з технологією проведення, управління та обладнання горизонтальних ділянок свердловин, що забезпечило підвищення видобутку вуглеводнів та ступінь їх вилучення. Удосконалено технологію підвищення стійкості та надійності колон бурильних та обсадних труб за рахунок використання нових конструкцій з’єднань та нових високоякісних ущільнюючих мастил, методику розрахунку крутного моменту згвинчування та пристрій для контролю за його величиною під час спуску обсадних колон.
Створені нові методики підвищення надійності кріплення похило-скерованих свердловин в інтервалах залягання соленасичених порід, що важливо для підвищення нафтогазовилучення з пластів з низькими колекторськими властивостями.
Розроблено вдосконалені технології буріння і цементування свердловин з використанням нових промивних рідин та тампонажних матеріалів у складних гірничо-геологічних умовах, що забезпечило підвищення якості розмежування пластів та попередження екологічних небезпек.
Вказані розробки впроваджено при спорудженні свердловин буровими підприємствами ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», Росії, Туркменістану зі значним економічним ефектом.
У представленій роботі досліджено, вирішено та впроваджено у виробництво комплекс питань, пов’язаних з бурінням, видобуванням та транспортуванням вуглеводнів, що дозволило збільшити їх видобуток та ступінь вилучення з пластів, підвищити надійність і термін міжремонтного періоду свердловин у складних гірничо-геологічних умовах вітчизняних родовищ та ефективність роботи газотранспортної системи України.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач кафедри техніки розвідки
родовищ корисних копалин
Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет»,
доктор технічних наук, професор О.М.Давиденко

Гість

Згідний з Вами, що представлена робота в цілому заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, але стосовно авторства Саприкіна С.О. сумнів Ви не розвіяли.

Гість

...Авторами проведено наукові дослідження особливостей експлуатації підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта.

Слід звернути увагу Саприкіна С., що зі звільненням у 2007р. Федутенка А. з УкрНДІгазу відділ підземного зберігання припинив роботи по проектуванню і вивченню проблемних питань на ПЗГ??? Окрім того, проекти на експлуатацію ПЗГ і їх аналіз виконували відомі фахівці галузі Лебедев Г.Д., Федутенко А.Н.
Слід відмітити, що собливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища і вплив покладу на водоносну зону пласта вивчені давно. А питання, що відносятся до підвищення ефективності експлуатації ПЗГ (заміна буферного газу інертним-азотом) в Україні вперше вивчалась Федутенка А. і Фиком І.

Семенов Владимир Григорьевич

Ученому секретарю Комитета к.т.н.Стогний В.С. вопрос: так таки да,или таки нет?

Стогний

Таки да. Згідно документів, поданих до Комітету, рішення прийнято згідно Інструкції.

Гість

Підтверджую, що перед Вченою Радою УкрНДІгазу, яка відбулася 10 березня 2011 року не було інформації (оголошення), що це питання буде розглядатися.

Михаил Бойко

На Вченій Раді Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгазу) 10 березня 2011 року розглядалося питання про включення заступника директора з наукової роботи С.О.Саприкіна до складу авторів циклу „Розробка та впровадження технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”. Слід відмітити, що С.О.Саприкін вже подавав розробки на здобуття Державної премії України в 2010 році. Але тоді він подав роботи, яких не було. Тобто С.О.Саприкін подавав на здобуття Державної премії України 2010 року неіснуючі наукові роботи.
Перед Вченою Радою УкрНДІгазу, яка відбулася 10 березня 2011 року не було інформації, що це питання буде розглядатися. Виступ С.О. Саприкіна був коротким - не більш 3-х хвилин. В своєму виступі він сказав, що перелік робіт, порівняно з переліком, що подавався в 2010 році, відкоригований у напрямку зменшення. Жоден з членів Вченої Ради з підтримкою подання цих робіт на здобуття Державної премії України не виступав. Виступів і запитань на Вченій Раді не було зовсім. Об’явили таємне голосування. Деякі Члени Вченої Раді проголосували „за” деякі „проти”.
В бібліотеці УкрНДІгазу інформації для вільного ознайомлення з роботами, що подані С.О.Саприкіним на здобуття Державної премії України 2011 року не було. На цьому сайті у рефераті до циклу робіт „Розробка та впровадження технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” приведені роботи, які є плагіатом. Наприклад, „Методики оцінки технічного стану переносними приладами ГПА ГТ-750-6, ГТК-10” С.О. Саприкін не розробляв. Інші автори також їх не розробляли. Слід відмітити, що цей плагіат не єдиний у циклі робіт, що поданий С.О.Саприкіним на здобуття Державної премії України 2011 року.
Таким чином під час представлення співавтора циклу робіт „Розробка та впровадження технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” С.О. Саприкіна на здобуття Державної премії України 2011 року їм був порушений пункт 2.1 „Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки”. Цей пункт передбачає, що висунення робіт та їх авторів повинно проходити в обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки робіт і значимості творчого внеску претендента. Керівники установ та організацій зобов'язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску претендентів, що висуваються, у трудових колективах за місцем їх роботи. До участі в обговоренні залучаються працівники відділів, лабораторій, а також спеціалісти інших установ і організацій, які працюють у даній галузі науки і техніки, представники громадських організацій.

Член Вченої Ради УкрНДІгазу
М.В. Бойко

Голова Вченої ради УкрНДІгазу С.В. Кривуля

Члену Вченій ради УкрНДІгазу М.В. Бойку
Шановний Михайло Васильовичу!
На засіданні 10 березня 2011 року Вчена рада УкрНДІгазу розглянула лист від інституту проблем машинобудування (ІПМаш НАН України) про підтримку включення Саприкіна С.О. до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.
Більшістю голосів включення кандидатури Саприкіна С.О. до колективу претендентів підтримано.
Засідання проведено в повній відповідності до "Положення про Вчену раду УкрНДІгазу" та "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки".
Підняті Вами питання не є коректними і є намаганням з Вашої сторони дискредитувати результати робіт, що проведені колективом газотранспортного напрямку під керівництвом Саприкіна С.О. та інституту в цілому.
З повагою
Голова Вченої ради УкрНДІгазу С.В. Кривуля