Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України

р36

 

Автори:

Гребьонкін С.С., Костенко В.К., Павлиш В.М., Бузило В.І., Рябічев В.Д.,

Попов С.О., Матлак Є.С., Топчий С.Є., Керкез С.Д.

 

Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення і впровадження єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень еколого-орієнтованої діяльності підприємств базових галузей економіки України.

В роботі сформульовано нові шляхи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, системного розвитку еколого-економічної діяльності підприємств і реалізовано нові методи проектування та розрахунку параметрів систем екологізації, а також технологічні розробки,  які не мають аналогів у світовій практиці.

Науково обґрунтовано методологію організації та реалізації процесу формування механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств. Створено фізико-хімічні основи технології освітлення, демінералізації та обеззаражування шахтної води. Розроблено методи фізико-хімічної деструкції її бактеріальних та токсичних домішок.

Сформована математична модель процесів тепломасообміну між шахтним повітрям, вміщуючими породами та закладним масивом. Розроблено якісно нову технологію одержання геотермальної енергії, науково обґрунтовано режими функціонування шахтних геотермальних теплообмінників.

Розроблено теоретичні засади та механізм екологічного банківського кредитування підприємств, а також теоретичні засади екологічного лізингу та механізм проведення лізингових операцій у сфері еколого-економічної діяльності підприємств. Розроблена принципова модель системи екологічного управління.

Економічний ефект від впровадження рекомендацій роботи склав 1, 75 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 7 монографіях, 25 статтях.  Новизну технічних рішень захищено  17  авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських, 4  кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Міненко О.С.

Робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України» представляє собою комплекс наукових досліджень у вітчизняній екологозберігаючій та еколого-економічній практиці, що включає найважливіші результати аналітичних досліджень і лабораторно-промислових експериментів у важливіших аспектах проектування обладнання для удосконалення технологічних процесів у напрямку боротьби за збереження навколишнього середовища, створенні, розробці і впровадженні єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень, засобів і способів еколого-орієнтованої, ефективної діяльності підприємств важкої індустрії. Нагальні проблеми збереження довкілля в умовах розвитку підприємств галузей важкої промисловості особливо актуальні для Донецько-Придніпровського регіону.
Теоретичні здобутки колективу авторів послужили основою для розробки нових технологій модернізації екологічної діяльності підприємств, які не мають аналогів у світовій практиці і зорієнтовані на зниження негативного впливу еколого небезпечних виробництв на стан довколишнього середовища. Колектив авторів представлений відомими вченими, і на мою думку, робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України», заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2011 р.
Д.ф.-м.н., професор, зав.кафедри системного аналізу і моделювання Державного університету інформатики і штучного інтелекту О.С. Міненко

Д.ф.-.м.н., професор, зав.кафедри системного ананлізу і моде

Робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України» представляє собою комплекс наукових досліджень у вітчизняній екологозберігаючій та еколого-економічній практиці, що включає найважливіші результати аналітичних досліджень і лабораторно-промислових експериментів у важливіших аспектах проектування обладнання для удосконалення технологічних процесів у напрямку боротьби за збереження навколишнього середовища, створенні, розробці і впровадженні єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень, засобів і способів еколого-орієнтованої, ефективної діяльності підприємств важкої індустрії. Нагальні проблеми збереження довкілля в умовах розвитку підприємств галузей важкої промисловості особливо актуальні для Донецько-Придніпровського регіону.
Теоретичні здобутки колективу авторів послужили основою для розробки нових технологій модернізації екологічної діяльності підприємств, які не мають аналогів у світовій практиці і зорієнтовані на зниження негативного впливу еколого небезпечних виробництв на стан довколишнього середовища. Колектив авторів представлений відомими вченими, і на мою думку, робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України», заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2011 р.
Д.ф.-м.н., професор, зав.кафедри системного аналізу і моделювання Державного університету інформатики і штучного інтелекту О.С. Міненко

Д-р техн. наук Е.Е. Гарковенко

Одной из актуальных проблем технологий переработки минерального сырья является стабилизация параметров технологической воды. Определяется это, прежде всего, тем, что гравитационное обогащение наиболее распространено на обогатительных фабриках предприятий горно-металлургического комплекса Украины.
В представленной работе указанная проблема успешно решена на основе разработанных и прошедших промышленную апробацию механических и физико-химических методов очистки и деструкции примесей шахтных вод. Предложенные методы реализованы с помощью оборудования, которое освоено в горной, металлургической и химической промышленности.
Особое внимание в работе уделено методологии выбора технологических схем водоподготовки с учетом существенного дефицита свежей воды.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что работа «Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов Украины» заслуживает высокой оценки, а ее авторы – присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Директор ГП «Укруглекачество», д-р техн. наук Е.Е. Гарковенко

Д.т.н. Семерак Михайло Михайлович

Розвиток промисловості України на даному етапі нерозривно пов'язаний з інтенсифікацією негативного впливу виробництва на стан довколишнього середовища, яку все частіше називають проблемою екологобезпечної орієнтації (екологізації) діяльності підприємств. Особливе місце серед екологічно небезпечних підприємств України займають підприємства важкої промисловості, зокрема вуглевидобувні шахти Донецького, Придніпровського, Кіровоградського та Львівсько-Волинського вугільних басейнів, а також металургійні та хімічні заводи.
Вирішенню цих проблем присвячена робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України».
Визначальною характеристикою роботи є те, що в ній дано теоретичне обґрунтування і практична реалізація засобів екологобезпечної орієнтації підприємств на всіх етапах їх життєдіяльності від проектування до закриття.
Науковий рівень роботи дає підстави стверджувати, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки
України, Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки М.М. Семерак

Дмитров Сергій Олегович

Приріст обсягів випуску продукції на підприємствах важкої індустрії України сприяє поліпшенню її загального економічного становища, однак разом з тим інтенсифікація виробничих процесів на цих підприємствах негативно впливає на екологічну ситуацію, що підтверджує актуальність та необхідність для народного господарства України результатів наукових досліджень і практичних розробок, викладених у представленій роботі «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України».
Зазначена робота представляє собою закінчений етап наукових досліджень у вітчизняній екологозберігаючій та еколого-економічній практиці, що містить серйозні теоретичні результати та важливі практичні розробки, які достатньо широко впроваджені у промисловості.
Слід відзначити комплексний характер роботи, який полягає в тому, що авторами розроблені рекомендації з підвищення рівня екологічної безпеки на підприємствах майже всіх екологонебезпечних галузей, а також вражає інноваційний підхід у вирішені питань екологічної безпеки на територіях промислового виробництва.
Робота цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор
Заступник директора Навчально-методичного центру
Державної служби фінансового моніторингу України

lД.б.н., професор Горова Алла Іванівна

Інтенсивний видобуток корисних копалин сформував несприятливу екологічну ситуацію в більшості гірничодобувних регіонів України. Результатом діяльності гірничопромислових підприємств є підвищення рівнів забрудненості атмосферного повітря, водних об'єктів, земельних угідь та накопичення значної кількості промислових відходів. Така ситуація призводить до зміни природних умов існування живих організмів, включаючи людину, зменшення біорізноманіття, підвищення рівнів захворюваності населення та скорочення тривалості життя.
Тому, актуальність роботи, спрямованої на впровадження високоефективних природоохоронних технологій на гірничопромислових підприємствах, не викликає сумніву.
Важливим результатом роботи є розробка методів фізико-хімічної очистки шахтних вод від токсичних домішок, впровадження яких зменшить рівень екологічної небезпеки процесів видобутку корисних копалин. Для оцінки ефективності впровадження розроблених технологій запропоновано метод оперативного екологічного контролю.
Представлена робота дозволить значно покращити екологічні параметри діяльності гірничопромислових підприємств та зменшити рівень антропогенної трансформації компонентів довкілля в гірничопромислових регіонах.
Враховуючи вище наведене, вважаємо, що представлена колективом авторів робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член Національної комісії радіаційного захисту населення України Верховної Ради України,
завідувач кафедри екології Державного ВНЗ "НГУ" д.б.н., проф. А.І. Горова

АЛЕЙНИКОВ Геннадий Петрович

Проблемы экологической безопасности выходят на первый план в первую очередь для угледобывающих регионов Украины, однако в последнее время не меньшую угрозу окружающей среде представляют предприятия металлургического, химического, строительного и других производств.
Авторами работы "Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов Украины" решены важнейшие задачи снижения экологической опасности со стороны как действующих, так и закрывающихся предприятий.
Разработки носят системный характер, ряд результатов превышает мировой уровень. что дает основание утверждать обоснованность выдвижения работы на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.
Технический директор ГП "Дзержинскуголь" АЛЕЙНИКОВ Г.П.

Гість СОЛОП Петр Степанович

В промышленных регионах Украины конец ХХ - начало ХХ1 века характеризуются резким возрастанием техногенной нагрузки на окружающую среду. Интенсификация промышленного производства и процессов добычи полезных ископаемых без достаточного внимания к их вредному воздействию на природу привели к недопустимому ухудшению условий существования, к ряду экологических катастроф.
Выполненные авторами исследования и разработки носят комплексный характер, они включают как теоретичесие результаты, так и практические рекомендации, которые нашли применение в ряде отраслей промышленности, особенно на горнодобывающих предприятиях.
Принимая во внимание важность полученных результатов, их фундаментальный уровень, превышающий мировые достижения в данной области, считаю, что присуждение авторскому коллективу Государственной премии бкдет адекватной оценкой их научно-технической деятельности.
Технический директор ГП "Антрацит" Солоп П.С.

Антипов Игорь Владиславович

Авторский коллектив решил актуальную для Украины проблему разработки и внедрения высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов. Подтверждением практической ценности этой работы является экономический эффект 1 750 000 грн. Научная значимость работы заключена в 2-х докторских и 4-х кандидатских диссертациях.
Полагаю, что работа "Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов Украины" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Антипов И.В.,
зам. директора по научной работе
Института физики горных процессов НАН Украины,
д.т.н., профессор, Лауреат Государственной премии Украины
в области науки и техники

Д.т.н., Стаднік М.І.

Сучасний розвиток промисловості України нерозривно пов’язане з необхідністю вирішення проблеми зниження негативного впливу виробництва на стан довколишнього середовища. В зв’язку с цим, проблема яка розглядається у роботі «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України» є своєчасною та актуальною.
Робота відрізняється закінченістю наукових досліджень. Важливо зазначити практичну цінність роботи, яка полягає у розробці технологій підготовки до споживання шахтних вод, що є надзвичайно важливим для Донбасу, а також створенню засобів використання відновлюваних джерел. Цінним є те, що запропоновані рішення захищені більш як 17 патентами на винаходи. Наукова цінність роботи підтверджена 7 монографіями і значною кількістю публікацій. Зазначене в комплексі дало можливість отримати економічний ефект 1,75 млн. грн.
На підставі викладеного, вважаю, що робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України» має велике науково-технічне та практичне значення і заслуговує присудження ії Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.

Перший заступник директора ДП «Дондіпровуглемаш», д.т.н., Лауреат Державної премії України – М.І. Стаднік

Д.т.н., професор Бондаренко В.І.

При стабільному розвитку техніки і постійно зростаючої проектної продуктивності, енергооснащеності, актуальною науково-прикладною проблемою є зниження негативного впливу вугледобувних підприємств на стан навколишнього середовища. Тому питання, які розглядаються у роботі «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України» є своєчасними.
Зазначена робота представляє собою закінчений етап наукових досліджень. У ній широко представлена практична цінність, яка підтверджується 17 патентами на винахід та авторськими свідоцтвами, 7 монографіями і значною кількістю публікацій. Доведено широкий обсяг впроваджень результатів роботи в підприємства вугільної галузі. Це дало можливість отримати економічний ефект – 1,75 млн. грн у комплексі з поліпшенням умов праці робітників.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за вирішення важливої науково-технічної проблеми створення і впровадження єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень еколого-орієнтованої діяльності підприємств базових галузей економіки України.

Завідуючий кафедрою
підземної розробки родовищ
Національного гірничого університету,
д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки
України, Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки В.І. Бондаренко

Мнухин А.Г.

Одной из наиболее современных и перспективных как в научном, так и в практическом плане является работа "Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов Украины". Эта работа является тем более выигрышной, что количество работ соответствующего высокого уровня в настоящее время на Украине весьма и весьма невелико. Таким образом, указанная работа может быть утверждена.

Зам. директора МакНИИ по научной работе,
Заслуженный изобретатель Украины,
доктор технических наук,

Мнухин А.Г.