Офіційний веб сайт

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва

р32

Автори:

Гребьонкін С.С., Костенко В.К., ., Тихонов В.М., Єфремов О.С., Павлиш В.М.,

Полозов Ю.А., Рябічев В.Д., Попов С.О., Матлак Є.С., Топчий С.Є.

 

Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.

В роботісформульовано нові шляхи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, системного розвитку еколого-економічної діяльності підприємств і реалізовано нові методи проектування та розрахунку параметрів систем екологізації, а також технологічні розробки,  які не мають аналогів у світовій практиці.

Науково обґрунтовано методологію організації та реалізації процесу формування механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств. Створено фізико-хімічні основи технології освітлення, демінералізації та обеззаражування шахтної води. Розроблено методи її фізико-хімічної деструкції бактеріальних та токсичних домішок.

Сформована математична модель процесів тепломасообміну між шахтним повітрям, вміщуючими породами та закладним масивом. Розроблено якісно нову технологію одержання геотермальної енергії, науково обґрунтовано режими функціонування шахтних геотермальних теплообмінників.

Розроблено теоретичні засади та механізм екологічного банківського кредитування підприємств, а також теоретичні засади екологічного лізингу та механізм проведення лізингових операцій у сфері еколого-економічної діяльності підприємств. Розроблена принципова модель системи екологічного управління.

Результати роботи опубліковано в 7 монографіях та посібниках, в багатьох інших наукових працях.

Надіслати коментар

Коментарі

Демидова А.Л.

Втручання людини у навколишнє середовище стало носити особливо інтенсивний, та, як правило, негативний характер. Науково-технічний прогрес і стрімке зростання темпів виробництва обумовили появу цілої низки факторів, що впливають на здоров'я людини. Нервово-емоційне перенавантаження, напружена екологічна ситуація та пов’язані з нею забруднення ґрунту, води, повітря, змінили характер захворюваності населення. На перший план вийшли захворювання серцевої-судинної системи, імунодефіцити і захворювання пов’язані з порушенням обміну, так звані «хвороби цивілізації». Зі всього комплексу екологічних факторів найбільш впливовими на здоров’я населення є якість повітря, води та ґрунту.
Робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва» піднімає одну з найбільш актуальних проблем сьогодення - проблему зниження негативного впливу виробництва на стан довколишнього середовища та пов'язаного з ним здоров'я людини. Принципи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, основи розробки системно-економічних аспектів екологізації виробництва та управління підприємством, нові методи проектування та розрахунку параметрів систем екологізації, що сформульовані авторами, відкривають нові перспективи для вирішення означеної проблеми.
Вважаю, що робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва» актуальна, має велике теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам до праць на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році.
каф.терапії №1ФПДО,ЛНМУ ім.Данила Галицького, к.мед.н., Демидова А.Л.

Маслова Н.О.

На сучасному етапі створення екологобезпечного виробництва є основним напрямком подальшого розвитку промисловості України. Економіко-екологічні проблеми природокористування, забезпечення населення і галузей народного господарства певними ресурсами високої якості, проблеми охорони довкілля від забруднення та деградації, а ресурсів — від виснаження та вичерпання можуть бути успішно розв'язані тільки за комплексного, системного та науково обґрунтованого підходу.
Одним з найголовніших природних багатств України є вода, яка більш, ніж у 200 населених пунктах України за окремими фізико-хімічними показниками (жорсткість, загальний солевміст, концентрація нітратів, заліза, наявність аміаку, перманганатна окисність та ін.) не відповідає вимогам ДержСанПіН "Вода питна". Використання води у процесах виробництва нерозривно пов'язано з необхідністю розробки нових, сучасних технологій зниження забрудненості, механічної та біологічної очистки води, що була застосована у промислових технологіях та виносить проблему очищення води на перший план.
Робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва»-це закінчена науково-практична розробка, що містить у собі аналітичні дослідження і технологічні рішення, науково обґрунтовані методи розрахунку параметрів і рекомендації щодо визначення шляхів подальшого вдосконалення еколого-економічної діяльності підприємств. Системний підхід, який застосовано авторами дозволив не тільки реалізувати нові методи проектування систем екологізації, а й знайти шляхи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва.Таким чином,робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва», заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2010 р.
Маслова Н.О.-к.т.н.,доц.,нач.ОПіКО КП"Компанія"Вода Донбасу"

Антипов И.В.

Представленная работа посвящена решению актуальнейшей для Донбасского региона проблемы экологизации производства. Хотя основные исследования посвящены решению задач экологобезопасной ориентации горнопромышленных предприятий, ее результаты полезны и для других регионов, основу жизнедеятельности которых составляет тяжелая индустрия.
Следует отметить, что проблемам экологии придатся беспрецедентное значение в странах Евросоюза, причем европейские ученые немалое внимание уделяют в числе прочих экологическим проблемам Украины в целом, как страны, расположенной в центре Европы, и в особенности проблемам Донбасса, как наиболее экологически неблагополучного региона. Об этом в частности свидетельствует проходящая с 28.05 начно-практическая конференция с участием ученых-экологов из Польши и Германии в г. Антрацит Луганской области. В итоге предложено на базе закрывающейся ш. Центральная провести комплекс работ по получению энергоресурсов и питьевой воды с участием европейских инвесторов.
Результаты представленной работы имеют мировой уровень, причем особо важно, что они используются для подготовки специалистов в техническом университете, чтобы молодые специалисты были готовы к внедрению экологобезопасных технологий.
Работа "Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производства" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 г.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, зав. кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами Государственного университета управления, докт. техн. нуак, проф., академик Академии горных наук Украины Антипов И.В.

Міненко О.С., д.ф.-м.н., професор

Робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва» представляє собою комплекс наукових досліджень у вітчизняній екологозберігаючій та еколого-економічній практиці, що включає найважливіші результати аналітичних досліджень і лабораторно-промислових експериментів у важливіших аспектах проектування обладнання для удосконалення технологічних процесів у напрямку боротьби за збереження навколишнього середовища, створенні, розробці і впровадженні єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень, засобів і способів еколого-орієнтованої, ефективної діяльності підприємств важкої індустрії. Нагальні проблеми збереження довкілля в умовах розвитку підприємств галузей важкої промисловості особливо актуальні для Донецько-Придніпровського регіону.
Теоретичні здобутки колективу авторів послужили основою для розробки нових технологій модернізації екологічної діяльності підприємств, які не мають аналогів у світовій практиці і зорієнтовані на зниження негативного впливу еколого небезпечних виробництв на стан довколишнього середовища. Колектив авторів представлений відомими вченими, і на мою думку, робота «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва», заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2010 р.
Д.ф.-м.н., професор, зав.кафедри математики Державного університету інформатики і штучного інтелекту