Офіційний веб сайт

Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів

М46

Автори: Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М.

Представлена Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Кількість публікацій: 81 наукові публікації, в т.ч. 9 навчальних посібників, 26 статей, 42 тези доповідей, 2 патенти України, 1 авторське свідоцтво, 1 Національний стандарт.

Загальний індекс цитування робіт претендентів: 1.

Авторами розроблено елементи теорії та інструментальні засоби інформаційних технологій проектування приладів і засобів для експрес-діагностики стану біологічних об`єктів та відповідне методичне забезпечення. Розроблені моделі знайшли застосування у проектуванні нових комп`ютерних приладів та розрахунку їх параметрів, а також при розробці програмного і методичного забезпечення для таких приладів. Людино-машинне спілкування відбувається через спеціально розроблений "інтелектуальний" інтерфейс у вигляді, властивому для людини, зокрема, за допомогою голосової взаємодії.

Нові інформаційні технології дозволяють скоротити терміни розробки і зменшити витрати на проектування нових інтелектуальних приладів і систем на їх основі, об`єднати зусилля територіально віддалених спеціалістів з різних галузей науки в рамках одного проекту, а також навчати майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій.

Ці технології використані при розробці портативних приладів для експрес-діагностики стану рослин та визначення інфекційних захворювань, які підготовлені до серійного виробництва, та створенні нових промислових методик для цих приладів.

Результати роботи пройшли апробацію більше ніж на 40 вітчизняних і міжнародних конференціях, а також виставлялися на 8 національних і міжнародних виставках, включаючи міжнародну виставку інформаційних технологій "CeBIT" (2007, 2008) в Ганновері, Німеччина.

Надіслати коментар

Коментарі

Артюхов Валерий Григорьевич, д.б.н., проф.

Научная работа Галелюки И., Шавановой Е., Шатковского Н. "Разработка и применение информационных технологий проектирования средств экспресс – диагностики состояния биологических объектов", несомненно, интересна благодаря своей практической направленности и своевременности.
Спектр использования биосенсоров чрезвычайно широк. В различных направлениях медицинской практики, биотехнологии и охраны окружающей среды чрезвычайно важна роль химических, биологических и иммунологических анализов, которые должны быть простыми, доступными и недорогими. Для их проведения необходимы инструментальные электронные устройства, обладающие соответствующими характеристиками. Такими устройствами и являются биосенсоры.
Кроме медицины биосенсоры могут найти широкое применение в других областях науки и практики. Например, в последнее время актуальна проблема фитопатогенной инфекции растений (это и чернеющие помидоры, и усыхающие деревья), которую можно контролировать с помощью биосенсоров. Однако наиболее животрепещущим вопросом является охрана окружающей среды. С помощью биосенсоров возможен одновременный контроль всех токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ в воде или продуктах питания.
Считаю, что работа выполнена на высоком научном уровне, а коллектив авторов заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 г.

ЯШАНОВ С. М. Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач

Відгук на наукову роботу «Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів» Галелюки І.Б., Шаванової К.Є., Шатковського М.М., яка подана на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

Однією з проблем, що виникають при розробці нових приладів і засобів для різних галузей науки і техніки є те, що на даний час існують тисячі пов’язаних між собою дисциплін на стиках котрих працюють сучасні науковці. Відповідно, для проведення наукових досліджень і створення нового приладу розробникам необхідно володіти знаннями з тих галузей, для яких створюється даний прилад. Саме тому, актуальною є орієнтація нових інформаційних технологій на міждисциплінарні дослідження, тобто на такі, які мають місце на стику кількох наукових напрямків чи дисциплін. Розроблені авторами засоби дозволяють фахівцям з багатьох напрямків ще на етапі пілот-проекту або технічного завдання у віддаленому режимі перевірити можливість створення нового приладу, розрахувати його параметри, розробити документацію та перевірити на моделях працездатність і конкурентоспроможність цього приладу.
Авторам вдалось розробити елементи теорії та інструментальні засоби інформаційних технологій проектування приладів і засобів для експрес-діагностики стану біологічних об'єктів, напрацювати методичне забезпечення та створити засоби людино-комп’ютерної взаємодії, які забезпечують обмін інформацією між комп'ютером та користувачем за допомогою синтезованих голосових сигналів. Розробка засобів комунікацій між комп’ютером і користувачем за допомогою звичайної мови є важливим етапом і актуальним напрямом у розвитку як обчислювальної техніки, так і відповідних програмних засобів.
Вважаю, що автори наукової роботи (Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М.) заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Яшанов С.М.
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Інституту гуманітарно-технічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Боюн В.П. член-кор.НАН України

Наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" присвячена актуальному для нашої країни питанню створення нових інформаційних технологій та їх застосуванню у різних галузях науки і народного господарства. Хочу відмітити високий професіоналізм та цілеспрямованість колективу молодих авторів при вирішенні поставлених у даній роботі наукових задач. Системний підхід дозволив молодим науковцям розробити та впровадити інформаційні технології для проектування інтелектуальних приладів і систем, розрахунку їх параметрів та напрацювання методичного забезпечення. Охоплення елементами запропонованих інформаційних технологій майже всього життєвого циклу інтелектуального приладу, забезпечення зручної взаємодії комп'ютера і користувача та можливість використовувати розроблений інструментарій для навчання майбутніх спеціалістів дозволяє високо оцінити отримані при виконанні цієї наукової роботи результати.
Робота Галелюки І., Шаванової К., Шатковського М. заслуговує присудження Премії Президента України.

Завідуючий відділом Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, д.т.н., член-кореспондент НАН України, Заслужений винахідник України Боюн Віталій Петрович.

ОМЕРІ Ірина Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент

Перш за все, хочу відмітити, що наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" присвячена такій важливій проблемі, як розробка нових методик діагностики стану біологічних об'єктів.
Розробка нових методик діагностики стану біологічних об'єктів та методичного забезпечення нових комп'ютерних приладів потребує удосконалення і автоматизації проведення експериментальних досліджень. Сучасні методики оцінки стану біологічних об'єктів, включно рослин, відрізняються довготривалістю, потребують використання лабораторного обладнання і присутності кваліфікованого персоналу. Тому, гостро стоїть завдання розробки експрес-діагностичних методів і засобів автоматизації експериментальних досліджень.
В науковій роботі Галелюки І.Б., Шаванової К.Є., Шатковського М.М. увага приділена засобам підтримки напрацювання промислових методик з використанням нових комп'ютерних приладів, які основані на теорії планування експерименту. Розроблені авторами моделі та спеціальне програмне забезпечення будуть корисними і доцільними при експериментальному обґрунтуванні можливості промислового використання різних методів діагностики біологічних об'єктів, дослідженні закономірностей зміни параметрів біологічних об'єктів (включно рослин) у різних умовах, оптимізації умов утримування або вирощування с/г культур. Наявність цього програмного забезпечення в складі віртуальної лабораторії дозволяє після створення нового комп'ютерного приладу розробляти методичне забезпечення для нього з урахуванням умов прикладного застосування. Необхідно зазначити, що розроблений авторами інструментарій може використовуватися в багатьох сферах, де потрібно опрацьовувати масиви даних при напрацюванні промислових методик діагностики біологічних об'єктів. Розроблене методичне забезпечення комп'ютерного приладу "Флоратест" дозволило в експресному режимі визначати посухостійкість виноградних рослин, захворюваність на хлороз тощо.
Вважаю, що запропоновані авторами інформаційні технології є актуальними і своєчасними для розробників нових приладів та сенсорних систем, а молоді науковці Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М. заслуговують присудження Премії Президента України для молодих учених.

ОМЕРІ Ірина Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Романов Володимир Олександрович

Ринкові відносини в Україні активізували конкурентну боротьбу серед виробників різної продукції і інформаційних послуг, що в свою чергу зробило досить актуальним прискорення розвитку теорії та методів автоматизованого проектування засобів комп'ютерної і вимірювальної техніки. Натурне проектування портативних приладів і пристроїв, яке ще й зараз традиційно використовується у нашій країні, вимагає багато часу, а також коштів і кваліфікованого персоналу. Тому, перед вітчизняним розробниками засобів комп'ютерної техніки і приладів постає досить складна задача підвищення конкурентоздатності, яка полягає у значному скороченні термінів розробки нових пристроїв і зниженні вартості їх проектування.
Наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" присвячена розробці методик та інструментальних засобів віртуального проектування комп'ютерних пристроїв для експрес-діагностики біологічних об'єктів. Необхідність скорочення термінів розробки нових приладів, зменшення матеріальних і людських затрат на їх проектування, підтримання проектів міждисциплінарного характеру зумовлює прискорення розвитку нових елементів інформаційних технологій, зокрема віртуальних лабораторій. Тому, увага авторів цілком природно зосереджена на створенні концепції та елементів віртуальної лабораторії автоматизованого проектування, нових методик віртуального проектування та інструментальних засобів розробки нового методичного забезпечення для проектованих пристроїв.
Варто відмітити, що розв'язання такої задачі потребує високої наукової кваліфікації у різних областях знань, що і продемонстрували молоді науковці Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М. в своїй роботі.
Авторами розроблено інформаційні технології віртуального проектування комп'ютерних портативних приладів і їх компонентів, а також програмні моделі і бази даних в складі віртуальної лабораторії, включно процедури здійснення попередніх розрахунків за допомогою програмних моделей і модулів віртуальної лабораторії, а також запропоновано нові методики напрацювання методичного забезпечення для розроблюваних та існуючих приладів, які були випробуванні при виконанні НДР і показали високу ефективність при застосуванні.
Вважаю, що отримані результати становлять теоретичну і практичну основу при реалізації методик віртуального проектування портативних приладів і підтримання проектів міждисциплінарного характеру.
Наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" виконана на високому науковому рівні, а її автори Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М. заслужено претендують на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р.

Завідуючий відділом перетворювачів форми інформації Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, доктор технічних наук, лауреат премії С.О Лебедєва НАН України В.О. РОМАНОВ

Ільїн О.В.

Застосування нових інформаційних технологій для вирішення проблем в області людино-машинного спілкування, з якими стикаються розробники нових сенсорів, є актуальною задачею. Молоді науковці поставили перед собою актуальні мету і завдання дослідження, які полягають, в тому числі, і в розробленні інтелектуального природного людино-комп’ютерного інтерфейсу, основаного на принципово нових підходах, концепціях, моделях і методах розробки засобів голосового озвучення текстової інформації на основі комп’ютерного синтезу українського мовлення.
Сучасні системи комп’ютерного синтезу мовлення є невід’ємною складовою засобів людино-комп’ютерного інтерфейсу інформаційних технологій, високоінтелектуальних гіпермедійних технологій, навчаючих програм і віртуальних середовищ та мають широкий спектр практичного застосування – апаратні та програмні засоби озвучування даних вимірювальних та контролюючих приладів; бібліотечні, довідникові, енциклопедичні комп’ютерні системи та web-системи; підсистеми озвучення текстової інформації web-джерел та телекомунікаційні системи IP-телефонії тощо.
Слід зазначити, що вирішення вказаної вище задачі дає великий соціальний ефект від впровадження нових розроблених інформаційних технологій. Який полягатиме у відкритті нових можливостей використання комп’ютерів більш широким загалом користувачів, що дозволить значно розширити комп’ютеризацію суспільства, а значить поліпшити ефективність праці, зекономити людські та матеріальні ресурси.
Вважаю, що молоді автори (Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М.) вирішили всі поставлені перед собою задачі та заслуговують високої відзнаки і присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

О.В. Ільїн
к.т.н., с.н.с, декан факультету інформаційної безпеки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Стародуб Микола Федорович,доктор біологічних наук, професор

Сучасний розвиток біосенсорики і інформаційних технологій дозволяє створювати портативні неінвазійні прилади для діагностики здоров'я людини, інфекційних захворювань тварин, оцінки стану рослин, визначення стану навколишнього середовища тощо. Слід зазначити, що на ринку України присутні подібні прилади лише іноземного виробництва. Вітчизняні портативні прилади не представлені внаслідок високої вартості розробки нового приладу та відсутності прогресивних інформаційних технологій, придатних для застосування нефахівцями у сфері інформаційних технологій при проведенні міждисциплінарних досліджень. Відповідно, гостро постає проблема у розробці нового інструментарію для проектування нових комп'ютерних приладів таким фахівцями, як біологи, біохіміки, медики, екологи та ін.
З урахуванням зазначених обставин, наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" (автори: Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М.) вирішує актуальні для нашої країни задачі.
Як видно з цієї роботи, автори розробили елементи теорії та створили інструментальні засоби віртуального проектування комп'ютерних портативних приладів. Авторами проаналізовано системи автоматизовано проектування і на основі цього аналізу обґрунтовано доцільність розробки віртуальної лабораторії автоматизованого проектування комп'ютерних приладів, наведено суттєві переваги віртуального проектування перед натурним, чітко визначено послідовність проектування нового приладу у створеній віртуальній лабораторії. Суттєвою позитивною рисою є те, що віртуальна лабораторія призначена не тільки для проектування нових приладів, але і надає можливість подальшого супроводження розробки у вигляді допомоги у напрацюванні методичного забезпечення цього приладу.
Розроблений за участю молодих авторів прилад для неінвазійної оцінки стану рослин та напрацьоване авторами методичне забезпечення показало ефективність використання інформаційних технологій для експрес-діагностики біологічних об'єктів.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що результати наукової роботи "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" (автори: Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М.) мають суттєве значення для науки і практики з точки зору розвитку нових інформаційних технологій у сфері міждисциплінарних досліджень, наприклад, для створення сенсорних систем і біосенсорних приладів.
Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента для молодих вчених у 2010 році.
Стародуб Микола Федорович
доктор біологічних наук, професор кафедри молекулярної генетики та біобезпеки Національного університету біоресурсів і природокористування України

Кацев А. М., к.х.н.

Сегодня среди многочисленных стран, проводящих исследования в области биосенсорики, Украина находится в первой десятке, поэтому так важны подобные работы для дальнейшей разработки и внедрения биосенсоров для промышленно-технологических нужд. Для нашей страны важнейшей задачей является создание недорогих и простых в применении приборов, доступных для стационарного использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях, например, для быстрого определения глюкозы в крови. Закупать нужное количество приборов за рубежом Украина не в состоянии, да в этом и не будет необходимости при разработке и создании собственных приборов. Именно поэтому биосенсорные исследования украинских ученых имеют огромное значение для развития медицинской диагностики, экологического мониторинга, контроля биотехнологических процессов и т.д.
В связи с этим считаю, что научная работа И. Галелюки, Е. Шавановой, Н. Шатковского "Разработка и применение информационных технологий проектирования средств экспресс – диагностики состояния биологических объектов" заслуживает высокой оценки, а коллектив авторов заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых в 2010 г.

Микола Сажок

Застосування нових інформаційних технологій для вирішення проблем у галузі проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів та людино-машинного спілкування, з якими стикаються розробники нових приладів і засобів комп'ютерної техніки, є актуальною задачею, що вимагає складних міждисциплінарних досліджень.
Молодими авторами розроблено інформаційні технології, які є новітніми програмно-технічними комплексами, з необхідним набором периферійних пристроїв, що забезпечені необхідними програмними засобами. Слід відзначити один із засобів, що вдосконалює обмін інформацією між користувачем та комп'ютером на основі інформаційної технології озвучення тексту. Використання інформаційних мовленнєвих технологій дає змогу збільшити продуктивність праці, зменшити навантаження на зір, вберегтися від шкідливого опромінення монітора та полегшити взаємодію з комп'ютером користувачам, які не мають достатніх знань з інформаційних технологій.
Вважаю, що молоді автори (І. Галелюка, К. Шаванова, М. Шатковський) вирішили поставлені перед собою задачі та заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих учених.

Старший науковий співробітник відділу розпізнавання та синтезу звукових образів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, к.т.н. Сажок Микола Миколайович

Литвиненко Володимир Іванович

В І Д Г У К
на наукову роботу
"Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів
експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" Галелюки Ігоря
Богдановича, Шаванової Катерини Євгенівни, Шатковського Миколи
Миколайовича,
яка подана на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених 2010 року.

Актуальність даної наукової роботи зумовлена практично відсутністю в
Україні інформаційних технологій проектування інтелектуальних приладів і
засобів для експрес-діагностики стану біологічних об'єктів, необхідністю
орієнтації нових інформаційних технологій на міждисциплінарні дослідження
та потребою в напрацюванні відповідного методичного забезпечення.
В науковій роботі авторами розроблено нові інформаційні технології
проектування інтелектуальних засобів експрес-діагностики стану біологічних
об'єктів. Слід зазначити, що використання цих технологій уже зараз
збільшує ступінь автоматизації етапів проектування нових приладів різного
призначення, включно приладів для міждисциплінарних досліджень, та
пришвидшує напрацювання нових промислових методик для експрес-діагностики
стану біологічних об'єктів.
Серед створених авторами інформаційних технологій є "інтелектуальний"
людино-комп’ютерний інтерфейс, який забезпечує засоби взаємодії між
комп’ютером та користувачем на основі голосового озвучення інформації з
урахуванням просодичних властивостей звучання природного мовлення.
Отримані результати можуть мати важливе практичне значення в задачах озвучення природною мовою великих масивів текстових даних, обміну
інформацією в телекомунікаційних системах, озвучення даних вимірювальних
та контролюючих приладів.
Вважаю, що Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М. як автори
наукової роботи «Розробка та застосування інформаційних технологій
проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів»,
заслуговують присудження їм щорічної премії Президента України для молодих
вчених у 2010 році.

Доценткафдри технічної кібернетики Херсонсього національного університету, к.т.н., доцент
Литвиненко Володимир Іаноич

Співаковський Олександр Володимирович

Авторами роботи розроблено нові інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів, які відзначаються високим науковим рівнем і можливістю прикладного застосування. Особливо цікавим є те, що результати роботи отримано на стику кількох наукових напрямків.
Так, на основі створених моделей комп’ютерного синтезу мовних образів розроблено засоби взаємодії між комп’ютером та користувачем – «інтелектуальний» людино-комп’ютерний інтерфейс. В основу якого покладено програмний комплекс голосового озвучення текстової інформації, який надає можливість озвучення великих масивів текстових даних та даних вимірювальних і контролюючих приладів. В тому числі і таких, наприклад, як прилади експрес-діагностики стану біологічних об'єктів. Загалом же, в рамках роботи також створено web-орієнтовану лабораторію автоматизованого проектування як інструмент міждисциплінарних досліджень.
Створені авторами інформаційні технології, включаючи "інтелектуальний" інтерфейс та методики, впроваджені в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Національному університеті біоресурсів та природокористування України.
Наукові результати, отримані молодими науковцями, викликають моє схвалення. Саме тому, вважаю, що робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Проректор з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, завідувач кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, почесний професор академії імені Яна Длугоша, професор, заслужений працівник освіти України Співаковський Олександр Володимирович

Скришевський Валерій Антонович

Пошук нових інформаційних технологій, які дали б змогу не лише поліпшити якість приладів вітчизняного виробництва, а й були б економічно вигідніші у виробництві, зумовило створення програмно-технічних комплексів, що уже зараз збільшує ступінь автоматизації етапів проектування нових приладів різного призначення, включно приладів для міждисциплінарних досліджень, та пришвидшує напрацювання нових промислових методик для експрес-діагностики стану біологічних об'єктів. Тому, надзвичайно актуально є розробка та застосування інформаційних технологій для проектування, створення та використання інтелектуальних приладів та засобів для експрес-діагностики стану рослин, прогнозування урожайності, керування штучним поливом, напрацювання промислових методик.
При виконанні роботи автори використовували сучасні й загальновизнані методи, що й дало їй можливість одержати не лише нову й цікаву інформацію, але й накреслити шляхи подальшої роботи в цьому перспективному напряму. Основну увагу автори приділили створенню основних елементів інформаційних технологій, такі як формалізовані методики, програмні модулі та електронні бібліотеки.
Підводячи підсумки викладеному вище, вважаємо, що наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" є важливим закінченим розділом нового й сучасного науково-практичного напряму. Одержані фактичні матеріали характеризуються новизною й мають істотне значення як для наукових фахівців, так й спеціалістів-практиків.
Представлена робота виконана на належному науковому рівні, а колектив її авторів (Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М.) заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р.
Скришевський В.А., доктор фіз.-мат.наук, проф., завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Volodymyr Turchenko

I am writing this review in order to support the scientific work entitled "Development and Application of Information Technologies for Designing Devices for Express-Diagnostics of Biological Object State" developed by the team of young scientists Galelyuka Igor, Shavanova Kateryna and Shatkovskyy Mykola, Ukraine.

The theory and tools of information technologies for designing devices and tools for express-diagnostics of biological object state and proper methods were worked out by the authors within this scientific work. These technologies were verified during designing of devices for express-diagnostic of plant state and acute infectious disease, which had been developed in the V.M. Glushkov Institute of Cybernetics, Kyiv, Ukraine. I have checked the list of publications and it seems to me the most part of the materials of this scientific work have been published in domestic and international scientific journals and discussed on more than forty conferences, more than 15 of them were held abroad. It is important to note, that partially this work was demonstrated on several international exhibitions of modern information technologies, such as "CeBIT", Hannover, Germany.

I would like to admit a high scientific and application level of this work. I, therefore, would like to recommend the authors of this work, namely Galelyuka Igor, Shavanova Kateryna and Shatkovskyy Mykola, as the proper candidates to award the Prize of the President of Ukraine.

Dr. Volodymyr O. Turchenko, Ph.D.
Associate Professor
FP7 Marie Curie Research Fellow
Department of Electronics, Informatics and Systems
University of Calabria
via P. Bucci, 41C, 87036, Rende(CS), Italy

Сакевич Олександр Йосипович

Наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" (автори: Галелюка І.Б., Шаванова К.Є., Шатковський М.М.) присвячена актуальній проблемі як у практичному, так і в науковому планах, а саме розробці та застосуванню інформаційних технологій для проектування, створення та використання інтелектуальних приладів і засобів для експрес-діагностики стану рослин, прогнозування урожайності, керування штучним поливом, напрацювання методичного забезпечення. Важливим також є створення засобів взаємодії між користувачем і комп'ютером, так званого "інтелектуального" інтерфейсу, який забезпечує обмін інформацією між користувачем та комп'ютером у вигляді властивому для людини, а саме за допомогою голосової взаємодії. Ознайомлення з рефератом наукової роботи свідчить, що автори виконала методично складну, кропітку й значну за об’ємом науково-дослідну роботу. Найбільш важливі досягнення та наукова новизна ці роботи полягає в створенні та застосуванні інформаційних технологій як інструменту для міждисциплінарних досліджень, автоматизованого проектування, автоматизації експериментальних досліджень та створення нового методичного забезпечення. На основі аналізу і визначення характерних особливостей процесу проектування сформульовано основні принципи створення інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів. Підводячи підсумки викладеному вище, вважаю, що робота виконана на належному науковому рівні, а колектив її авторів заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р.

доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу екологічної фізіології водяних рослин Інституту гідробіології НАН України О.Й. Сакевич.

Китаєв Олег Ігоревич

Наукова робота Галелюки І., Шаванової К., Шатковського М., висунута на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, вирізняється актуальністю тематики і практичною спрямованістю. Запропоновані інформаційні технології можуть бути використані при розробці та впровадженні у виробництво портативних приладів для експрес-діагностики стану рослин. Заслуговують на увагу результативні зусилля авторів по розробці засобів взаємодії між комп’ютером та користувачем, так званий «інтелектуальний» інтерфейс, що дозволить збільшити продуктивність праці, зокрема при проведенні міждисциплінарних досліджень.
Вважаю, що робота виконана на належному науковому рівні, а колектив її авторів заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р.

завідувач сектору фізіології рослин Інституту садівництва НААН України, старший науковий співробітник, к. б. н., О. І. Китаєв

Стрельніков В.П., д.т.н.

Розробці надійних мікроелектронних компонентів, приладів і систем в теперішній час приділяють значну увагу майже всі всесвітньо відомі компанії-виробники. Як показала практика, високі показники надійності потрібно закладати ще на етапі проектування. Відповідно, міжнародні та національні стандарти вимагають отримання попередніх розрахунків надійності ще на початкових етапах проектування. Провідними компаніями для розрахунку показників надійності, в основному, використовується методика на основі експоненціального закону розподілу ймовірностей відмов, який є однопараметричною функцією. Для отримання більш достовірних результатів розрахунку поряд з загальноприйнятою методикою доцільно використовувати методики на основі інших законів розподілу ймовірностей відмов. У цьому відношенні використання інформаційних технологій для проектування нових приладів і розрахунку їх надійності на ранніх етапах проектування є актуальною задачею, вирішенню якої частково присвячена наукова робота "Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних досліджень" колективу молодих науковців Галелюки І.Б., Шаванової К.Є., Шатковського М.М.
В науковій роботі авторами запропоновано програмні моделі розрахунку параметрів надійності мікроелектронних компонентів, пристроїв і систем, які основані на різних законах розподілу ймовірностей відмов: на стандартному однопараметричному експоненціальному та двопараметричному ймовірнісно-фізичному. Отримані результати розрахунків параметрів надійності за допомогою запропонованих моделей відповідають теоретичним і експериментальним результатам, які отримані фахівцями в галузі надійності комп'ютерних систем. Слід зауважити, що запропоновані моделі також можна і доцільно застосовувати для розрахунку параметрів надійності резервованих систем. Зважаючи на те, що елементна база вітчизняних виробів, як правило, створена за межами країни, впровадження комп'ютерних методик розрахунку надійності дозволить оцінити працездатність проектованих приладів з більш високою вірогідністю.
Вважаємо, що наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" виконана на високому науковому рівні та має практичне застосування. Колектив її авторів вартий присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора по науковій роботі Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Керівник Органу з сертифікації технологій і засобів обчислювальної техніки та автоматизації ІПММС НАН України (ОС Укрсерткомп'ютер), д.т.н. Стрельніков В.П.

Старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, д.т.н. Федухін О.В.

Білоус Наталія

Висунута на конкурс на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених наукова робота Галелюки І., Шаванової К., Шатковського М. пропонує новий підхід до проектування інтелектуальних приладів та систем спеціалістами, які не є фахівцями в приладобудуванні та інформаційних технологіях. Створення авторами роботи нових інформаційних технологій та їх впровадження для розробки нових реально існуючих приладів, які уже підготовлено до серійного впровадження, підтверджують професіоналізм цього колективу та перспективність даного напрямку досліджень. Науковий рівень виконання роботи вважаю достатньо високим, а отримані результати достовірними і ґрунтовними.
Підтримую і високо оцінюю наукову роботу "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів".
Білоус Наталія Валентинівна,
к.т.н., професор Харківського національного університету радіоелектроніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року

Щербань Володимир Юрійович

Завдяки своїй безсумнівній актуальності та практичній спрямованості наукова робота "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" (автори: Галелюка І., Шаванова К., Шатковський М.) є цікавою для широкого кола фахівців і зокрема тих, які працюють в такій сфері інформаційних технологій, як створення та впровадження систем автоматизованого проектування інтелектуальних приладів та систем. Орієнтація запропонованих інформаційних технологій на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних наукових розробок, а саме, у галузі приладобудування та біосенсорних систем, є важливою і беззаперечною позитивною характеристикою даної роботи.
Вказана вище наукова робота, що представлена на конкурс на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2010 році, і колектив її авторів заслуговують найвищої оцінки.

Завідуючий кафедрою інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну, доктор технічних наук, професор, Щербань Володимир Юрійович.

Професор кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну, доктор технічних наук, професор, Опанасенко Володимир Миколайович.

Величко В.Ю.

В науковій роботі "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" авторами розроблено інформаційні технології для проектування, створення та використання інтелектуальних приладів для експрес-діагностики стану рослин. Слід зауважити, що розроблені інформаційні технології знайшли своє застосування при напрацюванні програмного і методичного забезпечення для нових інтелектуальних приладів. Зокрема, вони дозволяють скоротити терміни розробки і зменшити витрати на проектування таких приладів і систем на їх основі, об'єднати зусилля територіально віддалених спеціалістів з різних галузей науки в рамках одного проекту та навчати майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій. В рамках даної наукової роботи авторами створено засоби взаємодії між користувачем і комп’ютером, так званий "інтелектуальний" інтерфейс. Засоби мовного діалогу користувача з комп’ютером і комп'ютера з користувачем, які розроблені колективом авторів, дозволяють змінити технології використання обчислювальних засобів, додавши до тактильного і зорового спілкування ще і важливу можливість акустичного сприйняття.
Таким чином, робота Галелюки Ігоря, Шаванової Катерини, Шатковського Миколи "Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів" є завершеною науковою працею, а її результати можуть бути застосовані при розробці вітчизняних проектів у різних галузях науки і техніки.
Вважаю, що робота виконана на належному науковому рівні, а колектив її авторів заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р.

Доцент кафедри Економіко-математичних методів, статистики та економічної інформатики Університету економіки і права "Крок", кандидат технічних наук, Величко В.Ю.