Офіційний веб сайт

Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок

М75

 

Автори: Красніков С.В., к.т.н.,  Ларін О.О.к.т.н.

 

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

 

У роботі запропоновано нові математичні моделі елементів енергетичних установок, що створені за допомогою сучасних комп'ютерних технологій інженерного аналізу і дозволяють проводити моделювання вібраційних процесів, які протікають у цих системах з урахуванням можливих розкидів їх технологічних і експлуатаційних параметрів.Створені моделі елементів турбоагрегатів враховують основні особливості їх конструкції і дозволяють адекватно описувати їх складну динамічну поведінку.

Створено нові методи аналізу вібраційної міцності енергетичних установок з урахуванням наявності випадкових факторів, які визначаються технологією виготовлення та експлуатаційної деградацією елементів конструкції.

Запропоновано новий напрямок дослідження надійності турбоагрегатів енергетичних установок, заснований на урахуванні найбільш чутливих до вібрацій елементів: лопаткових вінців і корпусів циліндрів низького тиску.

Розроблено інтегровану комп'ютерну систему розрахунку амплітудно-частотних характеристик переміщень основних елементів енергетичних установок (фундаменту, частин корпусів циліндрів середнього і низького тиску, лопаток робочих коліс), а також їх імовірнісних показників (математичного очікування, дисперсії).

На основі розроблених комп'ютерних моделей, створених методів, алгоритмів та програмного забезпечення проведено комплексні дослідження вібраційних процесів, які відбуваються в системах «турбоагрегат-фундамент - основа» і робочих колесах циліндра низького тиску енергетичних установок потужністю 300 МВт.

 

Кількість публікацій:    18  статей,  1  у реферованому журналі.

Надіслати коментар

Коментарі

Винокуров Игорь Вадимович

Совершенствование расчетных методов по определению динамических характеристик и ресурса сложных конструкций энергетических машин занимает важное место в комплексе вопросов, связанных с обеспечением надежной работы ТЭС и АЭС. Это определяет актуальность и практическую ценность проекта, представленного сотрудниками Харьковского политехнического университета. Я знаком с работами, проведенными в НТУ ""ХПИ" с участием Красникова С.В.по анализу динамических характеристик системы турбоагрегат–фундамент и могу отметить их высокий уровень.
Думаю, Считаю, что работа Красникова С.В. и Ларина А.А. «Разработка и использование современных компьютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установок», заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых за 2011 год.

Директор представительства фирмы "Измерительные технологии" г.Саров
в г. Санкт-Петербург
Винокуров И.В.

Югов Анатолий Михайлович

Решение проблем энергетики во всех аспектах на сегодняшний день является важнейшим направлением движения нашего государства. В этой связи разработка и внедрение инновационных машин, систем и технологий в области энергетики лежат на острие научно-технического прогресса. Актуальность данной работы подтверждается принятием в сентябре текущего года Закона Украины о приоритетных направлениях инновационных технологий, где на первом месте указаны проблемы енергетики. Рассматриваемая работа молодых ученых безусловно вносит серьезный вклад в решение данной проблемы. Хочу особо отметить комплексное решение вопросов мониторинга колебаний конструкций фундаментов совместно с другими элементами энергетических установок. Такое системное рассмотрение всех составляющих вне сомнений позволяет решить многие вопросы обеспечения надежности энергетической системы.
Поддерживаю авторов данной работы и желаю им успешного и результативного продолжения.

Директор строительного института, заведующий каферой технологи и организации строительства ДонНАСА, д.т.н., професор А.М.Югов

Гранін Віктор Юрійович

Моделювання вібраційних процесів складних машинобудівних конструкцій завжди викликало підвищений інтерес у наукових та прикладних дослідженнях. Розв’язання цієї задачі довгий час проводилось шляхом значних спрощень. Причинами такого підходу була наявність великої кількості деталей і необхідність врахування особливостей роботи, що призводило до побудови систем рівнянь великої розмірності. Тільки на початку цього століття обчислювальні можливості графічних станцій, а потім і персональних комп'ютерів дозволили виконувати чисельні розрахунки такої складності. Додатковим фактором стала еволюція об’єктів енергетичної техніки, що стали містити все більше число деталей і більший відсоток пружних елементів, які некоректно моделювати зосередженими масами.
Створенням моделей енергоблоків, достовірних в динамічному відношенні, займаються у багатьох промислово розвинених країнах – Японії, Росії, країнах Європи, США. На Україні, на жаль, подібні розробки з моменту оголошення незалежності були згорнуті, а наявні заводські та науково-дослідні відділення САПР поступово втрачали кадровий склад і зникали. Тому дуже радує поява вітчизняних досліджень і розробок у цій галузі. Прошу наукове співтовариство підтримати роботу «Розробка та використання сучасних комп'ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок» та її авторів Краснікова С.В. і Ларіна О.О.
Гранін В.Ю., к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій проектування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Гринченко Евгений Николаевич

В современных условиях вопросы надежности сложных технических систем, одной из которых является турбоагрегат энергетической установки, приобретают первостепенное значение. Поэтому работа молодых ученых Ларина А.А. и Красникова С.В. видеться актуальной и перспективной. В данной работе решаются сложные проблемы влияния случайных вибраций на систему турбоагрегат-фундамент и ее составные элементы, а также оценивается надежность системы. Использование компьютерного моделирования является необходимым элементом в такой работе, поскольку иные пути решения весьма затруднительны или же невозможны без существенных упрощений.
Работа выполнена на высоком научном уровне, имеет подтвержденные практические результаты, о чем свидетельствует достаточно широкая библиография публикаций авторов в украинской и зарубежной научной литературе.
Решенные в работе научные проблемы, на мой взгляд, могут существенно повысить безопасность современных электростанций, в том числе и атомных, и значительно снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций от выхода из строя энергетических машин. Поэтому я поддерживаю данную работу.
Зам. нач. кафедры Национального университета гражданской защиты Украины, к.т.н., доцент Гринченко Е.Н.

Полищук Сергей Михайлович

Проблема повышенной вибрации энергетического оборудования постоянно имеет место при эксплуатации АЭС. В своей профессиональной деятельности я занимаюсь решением подобных задач более 30 лет. Несмотря на усовершенствование применяемых технологий и конструкций, а также усилия большого числа специалистов данная проблема до настоящего времени остается актуальной. Считаю, что представленный проект свидетельствует о существовании в Украине научных школ, которые занимаются вопросами математического моделирования при решении задач динамики и надежности конструкций.

Считаю, что работа Красникова С,В и Ларина А.А. «Разработка и исспользование современных компютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установок», заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых за 2011 год.

Полищук С.М., к.т.н., доцент Украинской Инженерно-педагогической Академии.

Трубаев Александр Иванович

Становление авторов проекта как специалистов я наблюдал с тех пор,когда они были еще студентами, а затем аспирантами кафедры динамики и прочности машин НТУ "ХПИ". За это время Ларин А.А. и Красников С.В. стали зрелыми и достаточно известными специалистами, внесшими свой вклад в развитие отечественной энергетики. Анализ вибрационных характеристик энергетических машин является практически важной задачей, которая регулярно возникает на атомных, тепловых и гидравлических станциях, металлургических предприятиях и в других отраслях промышленности Это подтверждается и опытом моего личного сотрудничества с ПАО "Укргидроэнерго" , ДнепроГЭС-2, Киевской ГЭС,ОАО "Запорожсталь", Ровенской АЭС.
Я поддерживаю энтузиазм молодых ученых и желаю присуждения премии.
Трубаев А. И., к,т,н, доцент НТУ "ХПИ"
trubayev@mail.ru

Михлин Юрий Владимирович

Авторами затронута актуальная тема прогнозирования надежности и оценки ресурса энергетических установок. Приятно отметить, что в работе на высоком теоретическом уровне представлены математические постановки задачи случайных колебаний механических систем. При этом все разработанные математические модели имеют четкое практическое применение, так как позволяют описать основные конструктивные, физические и эксплуатационные свойства реальных объектов: рабочих колес и корпусов турбомашин. В работе предложены интересные методы решения задач теории колебаний для дискретных систем большой размерности, которые позволили авторам провести комплексные прикладные исследования по влиянию на динамические характеристики механических систем случайной вариации их параметров. Хотелось бы отметить, что все рассмотренные в работе теоретические положения имеют в первую очередь научный интерес и могут быть широко использованы в прикладных исследованиях в различных отраслях техники.

В целом хотелось бы поддержать молодых ученых и пожелать присуждения премии.

Михлин Ю.В., д.ф-м.н., профессор, профессор кафедры прикладной математики НТУ ХПИ

Грабовский Андрей Владимирович

C постоянным интересом слежу за работами и публикациями Ларина А.А. и Красникова С.В., поскольку их работы отличаются изящностью решения той или иной задачи, четкостью математического аппарата, а также оригинальностью предлагаемого подхода к решению различных задач. Не исключением является и эта работа, которая посвящена актуальной задаче, а именно разработке и использованию современных компьютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических систем. Считаю, что современная промышленность нуждается в работах такого класса, поскольку благодаря таким работам происходит развитие методов расчета энергетических систем, что приводит к повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

Выражаю поддержку данной работе, а также ее авторам!

Грабовский А.В., к.т.н. каф. теория и системы автоматизированного проектирования механизмов и машин.

Шатохін Володимир Михайлович

Робота “Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок” пов’язана з вібрацією та працездатністю енергоблоків електростанцій. На цей час більшість енергоблоків всіх країн світу мають вироблений значною мірою ресурс. На Україні це посилюється тим, що метал конструкцій більшості енергоблоків має вік відповідний до фізичного зносу. Ці енергоблоки працюють лише завдяки посиленого коефіцієнту запасу, що було використано при проектуванні. Але сучасна картина вібраційних процесів значно відрізняється від проекту. Для її оцінки потрібно розроблення нових моделей та методів досліджень. Саме це є областю наукових інтересів науковців Краснікова С.В. та Ларіна О.О. Цінність роботи підтверджується її використанням на практиці. Підтримую цю роботу и прошу наукову спільноту належно оцінити цю працю.

Шатохін В.М., д.т.н, професор Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Шатохін Володимир Михайлович

Робота “Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок” пов’язана з вібрацією та працездатністю енергоблоків електростанцій. На цей час більшість енергоблоків всіх країн світу мають вироблений значною мірою ресурс. На Україні це посилюється тим, що метал конструкцій більшості енергоблоків має вік відповідний до фізичного зносу. Ці енергоблоки працюють лише завдяки посиленого коефіцієнту запасу, що було використано при проектуванні. Але сучасна картина вібраційних процесів значно відрізняється від проекту. Для її оцінки потрібно розроблення нових моделей та методів досліджень. Саме це є областю наукових інтересів науковців Краснікова С.В. та Ларіна О.О. Цінність роботи підтверджується її використанням на практиці. Підтримую цю роботу и прошу наукову спільноту належно оцінити цю працю.

Шатохін В.М., д.т.н, професор Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Гість Шатохін Володимир Михайлович

Робота “Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок” пов’язана з вібрацією та працездатністю енергоблоків електростанцій. На цей час більшість енергоблоків всіх країн світу мають вироблений значною мірою ресурс. На Україні це посилюється тим, що метал конструкцій більшості енергоблоків має вік відповідний до фізичного зносу. Ці енергоблоки працюють лише завдяки посиленого коефіцієнту запасу, що було використано при проектуванні. Але сучасна картина вібраційних процесів значно відрізняється від проекту. Для її оцінки потрібно розроблення нових моделей та методів досліджень. Саме це є областю наукових інтересів науковців Краснікова С.В. та Ларіна О.О. Цінність роботи підтверджується її використанням на практиці. Підтримую цю роботу и прошу наукову спільноту належно оцінити цю працю.

Шатохін В.М., д.т.н, професор Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Гість Шатохін Володимир Михайлович

Робота “Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок” пов’язана з вібрацією та працездатністю енергоблоків електростанцій. На цей час більшість енергоблоків всіх країн світу мають вироблений значною мірою ресурс. На Україні це посилюється тим, що метал конструкцій більшості енергоблоків має вік відповідний до фізичного зносу. Ці енергоблоки працюють лише завдяки посиленого коефіцієнту запасу, що було використано при проектуванні. Але сучасна картина вібраційних процесів значно відрізняється від проекту. Для її оцінки потрібно розроблення нових моделей та методів досліджень. Саме це є областю наукових інтересів науковців Краснікова С.В. та Ларіна О.О. Цінність роботи підтверджується її використанням на практиці. Підтримую цю роботу и прошу наукову спільноту належно оцінити цю працю.

Шатохін В.М., д.т.н, професор Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Морачковський Олег Костянтинович

Вібрація є одним з головних факторів, що є причиною руйнування енергоблоків електричних станцій. Розробка належних математичних моделей є складною задачею, що у загальній постановці має безліч нелінійних параметрів. Лінійна модель не дозволяє певним чином дослідити вібрацію окремих елементів енергоблоку. Необхідність нелінійної постановки задач з дослідження вібрації енергоблоків є причиною їх невеликої кількості. На Україні аналогів роботи «Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок» авторів Краснікова С.В., Ларіна О.О. не має. Робота має ефективний спеціально розроблений математичний апарат для побудови та аналізу достовірних моделей вібраційних процесів енергетичних установок, що перевірено експериментальними дослідженнями, та практичне застосування. Вважаю цю роботу гідною Премії Президента України для молодих вчених.

Д-р техн. наук, професор Морачковський Олег Костянтинович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Соболь Олександр Миколайович

Безпеку людини, її життя і здоров'я визнано Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Разом з тим, існуючий рівень загроз техногенного та природного характеру свідчить про необхідність розробки підходів, що сприятимуть розвязанню проблеми запобігання виникненю надзвичайних ситуацій різного характеру. В зв'язку з цим, робота авторів Краснікова С.В. та Ларіна О.О. «Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок» є важливою та актуальною. Необхідність даної роботи підтверджується тим, що нестабільна робота промислових та енергетичних об’єктів може стати причиною аварії та екологічної катастрофи. Значною мірою це стосується енергетичних об’єктів України, що мають значні виробітки ресурсу, при цьому підвищена вібрація є одним з факторів, що може призвести до негативних наслідків. Комп’ютерне та математичне моделювання вібраційних процесів енергоблоків є складною задачею, що крім певних технічних знань потребує розробки особливих теоретичних методів та комп’ютерних засобів. Вважаю, що дана робота сприятиме підвищенню рівня безпеки об'єктів енергетики та гідна високої нагороди.

Соболь Олександр Миколайович, доктор технічних наук, начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України
alexander_sobol@i.ua

Деньщиков Олександр Юрійович

Енергетичний комплекс України має найстаріший парк обладнання з країн СНД. Більшість потужності створюється атомними електростанціями. Обладнання цих електростанцій має менший коефіцієнт зносу в порівнянні з тепловими станціями та ГЕС, але мають наробіток часів експлуатації наближеними до проектного ресурсу. В цих обставинах дослідження вібраційного стану устаткування електростанцій має значний інтерес. Результати цих досліджень необхідні для обчислення остаткового ресурсу та розробки заходів щодо його підвищення. Тому робота «Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок» авторів Краснікова С.В. та Ларіна О.О. має важливе наукове та практичне значення. Прошу підтримати молодих вчених щодо високої оцінки їх роботи присудженням премії Президента України для молодих вчених.

Деньщиков О.Ю., кандидат технических наук,
кафедра технічної механіки,
Донбаська державна машинобудівна академія
alex_day@ukr.net

Кутовий Леонід Володимирович

Запропонована робота молодих вчених - Краснікова С.В. та Ларіна О.О. - присвячена дослідженням найбільш розповсюдженого фізичного процесу, яким є коливання. Дослідженню вібрацій складних технічних об’єктів завжди приділяється підвищена увага. Проте створення математичних моделей та методів дослідження цих процесів є складною задачею, особливо для динамічно навантажених елементів конструкцій енергетичних станцій. Навіть використання комп’ютерної техніки не дозволяє обчислити вібраційну поведінку складних елементів у реальному часі. Тому вважаю, що запропонована робота є одним з кроків задля досягнення вирішення цієї складної проблеми. Вдосконалення цих досліджень повинно продовжуватись і надалі. Висловлюю свою підтримку молодих вчених Краснікова С.В. та Ларіна О.О. щодо присудження Премії президента України. Кутовий Л. В. канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Транспортні технології», Перший український морський інститут.

Степченко Александр Станиславович

Хорошо знаком с работами Ларина А.А. и Красникова С.В. в области разработки и применения компьютерного моделирования вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установок. Данная проблематика особенно актуальна в условиях значительного износа оборудования электростанций Украины и необходимости оценки реального ресурса их работы.
В данной работе авторы не только используют современные методы моделирования вибрационных процессов в сложнейших машинах - паровых турбинах, но и разработали оригинальные конденсационные подходы, позволяющие значительно понизить размерность задачи. Это позволило построить эффективные модели лопаточного аппарата, корпусов турбоагрегата и системы турбоагрегат-фундамент.
Проведенные расчетные исследования вибраций хорошо согласуются с экспериментальными данными и тем самым обеспечивают достоверность оценки надежности работы энергетической в целом. Данная разработка важна как для производителей энергетического оборудования в Украине, так и для ремонтных и эксплуатирующих его предприятий.
Считаю, что и уровень научной работы "Разработка и применение современных компьютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установок" и ее практическая ценность полностью соответствуют статусу премии Президента Украины для молодых ученных, а ее авторы Красникова С.В. и Ларина А.А. звания лауреатов.

Степченко А.С., доцент, кандидат технических наук
Национальный технический университет "ХПИ"
stepchenko@kpi.kharkov.ua

Верещака Сергій Михайлович

Екологія навколишнього середовища безумовно залежить від техногенних факторів. Серед них значний внесок надає діяльність електричних станцій. В особливості це стосується станцій з старих енергетичних блоків, що є більшістю на Україні. Значний фізичний знос або пошкодження обладанання та споруд, підвіщена вібрація, робота в незапланованих режимах може стати причиною аварії. На жаль на батьківщині це вже справджений факт. Запобігти другої ЧАЕС можна за допомогою своєчасної модернізації та виводу з експлуатації застарілого обладнання. Для цього необхідно знати ступінь пошкодження (зносу) обладнання, його рівні вібрацій. Саме це є центром наукової роботи «Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок». Авторами цієї роботи розроблено нові математичні моделі та досліджено вібраційні процеси застарілого обладнання енергетичного блоку, визначена надійність його роботи. Це є значним науковим досягненням та має важливе практичне значення. Висловлююсь на підтримку її авторів Краснікова С.В. та Ларіна О.О. в одержанні премії Президента України для молодих вчених.

Верещака С.М., д.т.н., Сумський державний університет

Воробйов Юрій Сергійович

Робота молодих вчених стосується важливих питань сучасної енергетики України. Річ у тому, що всі українські енергетичні станції збудовані ще за часів радянського союзу. Обладнання цих станцій крім фізичного зносу має суттєве відставання характеристик роботи та її ефективності від сучасного рівня. Це насамперед відбивається на економічних показниках, що надає питання щодо доцільності подальшого використання енергетичних блоків. Типовою практикою за часів радянського союзу було виведення обладнання, що відпрацювало свій ресурс з експлуатації та виготовлення нових конструкцій на заміну. Доцільним вважалось побудова нових електростанцій або заміна енергетичних блоків на нові більшої потужності та ефективності. Сучасна практика модернізації енергетичних блоків зводиться до заміни лише окремого переліку обладнання. Для цього необхідно мати виразне уявлення про вібраційні процеси, що відбуваються у старому обладнанні. Моделювання цих процесів є складною математичною та технічною задачею.
Представлена робота є унікальною у плані пропозиції комплексної оцінки вібрації усього енергетичного блоку. На відміну від Німеччини, Сполучених штатів, Японії та Росії досліджень цього напрямку на Україні небагато. Суттєвим вкладом в ці дослідження є запропонована робота. Вважаю, що праця Краснікова С.В. та Ларіна О.О. цілком заслуговує визнання наукового суспільства та високої нагороди.

Воробйов Ю.С., д.т.н., професор, завідувач відділу нестаціонарних механічних процесів в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Анісімов Віктор Федерович

Запропонована на конкурс робота представляє високі наукові здобутки, що отримані авторами в області прогнозування надійності енергетичних установок. Будучи знайомим із науковими роботами авторів хотілося б відмітити їх значний внесок у питання математичного моделювання вібраційних процесів різних машинобудівних конструкцій. Запропоновані підходи можуть широко використовуватися у прикладних дослідженнях і можуть бути застосовані у різних галузях техніці. Загалом підтримую дану роботу та вважаю, що вона заслуговує високої оцінки.

Анісімов В.Ф., Д.т.н.,проф., зав. каф. тракторів, автомобілів та електротехнічних систем Вінницького національного аграрного університету

Анісімов

Запропонована на конкурс робота представляє високі наукові здобутки, що отримані авторами в області прогнозування надійності енергетичних установок. Будучи знайомим із науковими роботами авторів хотілося б відмітити їх значний внесок у питання математичного моделювання вібраційних процесів різних машинобудівних конструкцій. Запропоновані підходи можуть широко використовуватися у прикладних дослідженнях і можуть бути застосовані у різних галузях техніці. Загалом підтримую дану роботу та вважаю, що вона заслуговує високої оцінки.

Оцінка надійності енергетичних установок є одним із найбільш пріоритетних напрямів у питаннях забезпечення енергетичної, екологічної та економічної безпеки та незалежності України. У висуненій на конкурс роботі набули розвитку відповідні проблеми із позицій забезпечення механічної безвідмовності роботи основних елементів парової турбіни, що розглядається авторами як приклад типової енергетичної установки.
Гадаю, що дана робота гідна перемоги у конкурсі.

Вірт Ігор Степанович д.ф.-м.н., проф. кафедри машинознавства та матеріалознавства, інженерно-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету

Машичев Владимир Никитович

Работа «Разработка и использование современных компьютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установок» связана с актуальной проблемой сохранения и развития енергетики Украины. Большинство оборудования электростанций имеет физический износ близкий к критическим параметрам. Для определения эфективных методов снижения уровня вибраций и продления ресурса необходимо четко представлять динамическое поведение всей системы оборудования энергоустановки и наиболее ответственных элементов. Создание необходимых для этого математических моделей и разработкой расчетных схем является исключительно важной и нетривиальной задачей. Труды молодых ученых Красникова С.В. и Ларина А.А. востребованы при модернизациях электростанций и в перспективных исследованиях энергетической отрасли Украины. Предлагаю поддержать молодых ученых в избранном ими направлении исследований и поощрить полученные ими научные разработки прикладного и перспективного направления.

Машичев В.Н., главный инженер ООО "Фирма "Промбудремонт"" (г. Донецк)

Артьомов Сергій Леонідович

Специальное конструкторское бюро паровых и газовых турбин ОАО «Турбоатом» имеет многолетний опыт творческого сотрудничества с кафедрой динамики и прочности машин НТУ «ХПИ» и в частности с авторами этой работы. Результаты, полученные в работе Ларина А.А. и Красникова С.В., широко используются на практике, и подтолкнули к принятию ряда технических решений, которые позволяют увеличить надежность определенных конструкций паровых турбин. Хотелось бы отметить так же и, то, что теоретические наработки, представленные в работе: математические модели и подходы к их созданию, методики и методологии по проведению динамических расчетов активно используются при проектировании новых моделей и модернизации существующих элементов паровых турбин.

Выражаю поддержку этой работе и желаю удачи ее авторам.

Артемов С.Л.

инженер-конструктор отдела прочностных и вибрационных расчетов.

ОАО Турбоатом.

Круглій Яна Дмитріна

З роботою «Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок» та відповідними публікаціями її авторів я знайома особисто і маю зазначити їх високий науковий рівень та теоретичну значимість. Розроблені комп’ютерні моделі вібраційних процесів є вельми сучасними та відповідають існуючим тенденціям у дослідженнях вібраційної надійності.

Запропоновані підходи до створення математичних моделей, принципи комп’ютерного моделювання, а також створені на їх основі методи аналізу вібраційних процесів у елементах турбінних установок з урахуванням випадкових навантажень і наявності випадкових механічних властивостей конструкцій широко застосовується під час прогнозування надійності турбомашин (як в енергетичних системах так і в сучасних ГТД, що використовуються у авіаційній техніці). В роботі чітко окреслена практична значущість результатів конкретних розрахунків та рекомендацій.

Хотілося б підтримати дану роботу та її авторів.

Круглій Яна Дмитрівна, к.т.н
Науковий співробітник відділу вібраційної міцності та надійності
Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України
krugliyyana@ipp.kiev.ua