Офіційний веб сайт

Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття

М48

 

Автори: Клюваденко А.А., к.с.г.н.,  Коломієць Ю.В., к.б.н.,  Кисельов Д.О.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Актуальність наукової роботи обумовлена потребою в розробці теорії та сучасних біотехнологій розмноження і збереження біологічного різноманіття та необхідністю їхнього застосування для поліпшення довкілля, зберігання зникаючих та створення нових цінних видів рослин.

Метою роботи є розробка методів мікроклонального розмноження, клітинної селекції та індукованого мутагенезу invitro, отримання гранул методом холодного пресування,  дослідження ДНК-поліморфізму в межах конкретних родів рослин та молекулярно-генетичний аналіз змін структурної організації геному під впливом різних чинників.

Авторами розроблено біотехнології клонального мікро­роз­множення in vitro хмелю звичайного та ефективного оздоровлення й одержання генетично однорідного рослинного матеріалу; прямої адаптації in vivo оздоровлених рослин, яку рекомендовано для закладання хмелеплантацій без стадії маточ­ника, що дозволяє наступного року отримувати промислові врожаї. Запропоновано спосіб гранулювання сировини хмелю на міні­гра­нул­яторі ЕСО-ВІО 100 для отримання високоякісних хмельових гранул з метою використання в пивоварінні. 

Розроблено три схемиселекції, які дозволяють в експресному режимі одержувати стійкі до фітопатогенів рослини та боротися з бактеріальними хворобами рослин у народному господарстві.

 

Кількість публікацій:  110наукових публікацій,в т.ч. 14 навчальних посібників, 29 статей (4 - у реферованих журналах), 67 тез доповідей. Загальний індекс цитування  (згідно баз даних Scopusскладає 1.

Надіслати коментар

Коментарі

Urbanovich

Введение сельскохозяйственных растений в культуру in vitro позволяет решить ряд актуальных научных и практических задач. Среди них сохранение биологического разнообразия вида, ускоренное размножение сортового материала, дополнительные возможности селекционного отбора. В этой связи представленная работа актуальна и заслуживает высокой оценки. Технология in vitro позволяет получить оздоровленный, свободный от инфекции материал хмеля для практического использования. Работа заслуживает внимания и высокой оценки.
Урбанович Оксана Юрьевна, в.н.с., к.б.н. лаб. мол. генетики ИГЦ, Минск.

Chernyshenko

Збереження біорізноманіття – одна з найважливіших задач сьогодення. Від її рішення залежить у значній мірі стійкий розвиток суспільства, доля майбутніх поколінь. В той же час недостатньо просто декларувати цей факт. Збереження біорізноманіття – це складна наукова проблема, рішення якої потребує значних зусиль вчених різних галузей знань.

Робота, що представлена – суттєвий внесок у рішення аспекту проблемі, пов’язаного зі збереженням, клонуванням та генетичним оздоровленням рослин у культурі in vitro. Підхід є дуже цікавим з наукової точки зору, він є досить новим і, що дуже важливо, підкріплений результатами практичного застосування. Для молодих авторів роботи це велике досягнення, вони продемонстрували дійсно світовий рівень наукових досліджень!

Вважаю, що робота зроблена на дуже високому професійному півні й, безумовно, заслуговує присудження їй премії Президента України для молодих вчених.

Проф., д.б.н. С. В. Чернишенко, Універитет Кобленц-Ландау, Німеччина

Катерина Шаванова

Наукова робота "Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття" (автори: Клюваденко А.А., Коломієць Ю.В., Кисельов Д.О.) присвячена актуальній проблемі збереження та відновлення рослинного різноманіття.
Поряд з традиційними природоохоронними заходами збереження та відновлення біологічного різноманіття поширені методи збереження і охорони різних видів за межами їх природних ареалів – ex situ. Колекції рослин, вирощених у штучно створених умовах, здатні не тільки стати банком їх генетичних ресурсів, але й забезпечити потреби у рослинному матеріалі наукових досліджень, лікарській сировині, посадковому матеріалі для створення плантацій, реінтродукції. Останнім часом помітного поширення в біологічних дослідженнях набули методи стерильної культури рослинних клітин, тканин і органів, основою яких є процеси морфогенезу в регульованих умовах in vitro. Культура рослинних тканин відкриває нові можливості для отримання первинного культиваційного матеріалу, масового мікророзмноження, оздоровлення, створення колекції різних видів in vitro. Культивування in vitro, як спосіб масової регенерації рослин, здатне забезпечити збереження й відтворення рідкісних видів, та повернення їх у природу.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що результати наукової роботи "Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття" (автори: Клюваденко А.А., Коломієць Ю.В., Кисельов Д.О.) мають суттєве значення для науки і практики.
Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2011 році.

К. Є. Шаванова, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2010р.

Гість

В умовах зростаючого техногенного забруднення навколишнього середовища надзвичайно гостро постає проблема ідентифікації та створення рослинних генотипів з ознаками стійкості до абіотичних та біотичних факторів. Вирішенню цих проблем методами сучасної біотехнології присвячена представлена авторами робота.Розроблено технології, які передбачають відбір стіких генотипів та вивчення біорізноманіття за допомогою методів генетичного аналізу, отримання стійких сортів і гібридів рослин в умовах in vitro, методи боротьби з хворобами рослин та технології переробки і зберігання отриманої продукції. Дані методи, безумовно, можуть суттєво покращити якість рослинної продукції та знизити негативний вплив на довкілля традиційних агротехнічних методів. Тому, вважаю, що дана робота є актуальною і заслуговує на присудження премії Президента Укріїни.
Баланда Оксана Володимирівна, канд. біол. наук, ст. викладач

Н.В.Тряпіцина

Одним з найбільш ефективних методів запобігання втратам врожаю сільськогосподарських культур від фітопатогенів без негативного впливу на довкілля, є створення та інтродукція резистентних до них сортів. Цілісна біотехнологічна система, яка охоплює селекцію на резистентність, розробку сортоспецифічних технологій прискореного розмноження, молекулярно-генетичний контроль автентичності сортів, переробку та зберігання, без сумніву заслуговує на увагу та підтримку.
Тряпіцина Наталія Василівна, канд.с.-г. наук, ст. наук.співробітник

Тамара Медведєва

Впровадження біотехнологічних методів розмноження, оздоровлення та генетичного контролю однорідності рослинного матеріалу є досить актуальною проблемою в галузі рослинництва. Розробка цих прийомів та отримання рослин, стійких до біотичних і абіотичних факторів середовища при умові збереження довкілля заслуговує підтримки на найвищому рівні.
Медведєва Тамара Василівна, канд.біол. наук, ст. науковий співробітник.