Офіційний веб сайт

Розробка технології теплового оброблення для раціонального використання деревини

м57

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автори: Спірочкін А.К., к.т.н., Горбачова О.Ю., к.т.н.

Метою роботи є розроблення технології теплової обробки деревини з урахуванням термодинамічних особливостей низькотемпературного сушіння промислових порід та характерних властивостей непромислових порід для раціонального використання лісосировини.

Авторами визначено наукові основи раціонального використання деревної сировини за рахунок застосування різних технологій теплової обробки. Встановлено, що в процесах сушіння деревини наявний активаційний механізм та знайдено числові значення енергії активації для різних порід деревини.  Уточнено традиційний табличний метод розрахунку тривалості сушіння,  визначено сферу використання виробів, виготовлених із термомодифікованої різними режимами деревини граба.

Запропоновано метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння на основі розв’язку рівняння поточної вологості пиломатеріалів з урахуванням термодинамічних особливостей проходження процесу; режимні параметри модифікування деревини граба, які дають змогу отримати матеріал із заданими властивостями, відповідно до умов експлуатації певного виробу.

 Впроваджено у виробництво уточнений метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння в сучасних конвекційних камерах; режимні параметри термомодифікування; термооброблену деревину граба для виготовлення верхнього шару паркетної дошки на вітчизняних підприємствах.

Кількість публікацій: 48, в т.ч. за тематикою роботи монографія, науково-методичні рекомендації, 22 статті (6 – у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей. Отримано патент України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Білоус А.М.

Представлена наукова робота характеризується важливим прикладним значенням для розвитку деревооброблювальної галузі. На сучасному етапі розвитку економіки України деревооброблювальна галузь може стати однією з ключових напрямів розвитку промисловості. Саме тому, вона потребує наукового забезпечення для раціонального використання лісосировинних ресурсів. Авторський колектив підготував актуальну наукоємну роботу, здійснив реальне впровадження у виробництво основних її результатів і зробив суттєвий внесок у наукове забезпечення деревооброблювальної галузі. Автори в повній мірі заслуговують на відзначення їхньої роботи на високому рівні.

Доктор сільськогосподарських наук Білоус А.М.

Гість

Етап сушіння деревини є важливим і складним технологічним процесом, від якого залежить якість готового виробу і термін його служби. Оскільки деревина широко використовується, то розроблення правильного методу розрахунку тривалості сушіння має важливе значення. У даній роботі авторами уточнено традиційний метод визначення періоду сушіння із врахуванням початкових і граничних умов та перевірено його на виробництві. Його застосування дозволяє ефективно планувати роботу сушильного цеху, отримуючи матеріал з необхідними характеристиками, а це впливає на раціональне використання сировини. Водночас дослідження впливу термооброблення на властивості деревини показало покращення її основних фізико-механічних параметрів. Отримання матеріалу схожого до цінних чи екзотичних порід значно розширює можливості використання незатребуваної лісосировини.
Людмила Жирна, технолог з підготовки виробництва ФОП, ПП "Яценко М.М."

Dmytro

Загальна площа земель лісового фонду України становить – 10,4 млн га, з яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9%. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Всі ці деревні породи є привабливими з промислової точки зору.
Однак, на сьогодні, така деревна порода як граб, що займає 3,7% площі державного лісового фонду України (райони заготівлі зосереджені в Лісостепу, Поліссі та Карпатах), не знаходить широкого промислового використання. Проте, граб – цінна супутня порода в дубових, букових, ясеневих та інших насадженнях. Граб звичайний (Carpinus betulus L.) – кращий супутник для зростання дуба, раціональне відновлення дубових насаджень у формації дуба не можливе без використання граба. Це свідчить про постійну присутність деревини граба у лісосічному фонді країни.
Внаслідок відсутності збуту деревини граба за останні роки спостерігається суттєве збільшення площ земель, зайнятих спілими та перестійними грабняками. Тому, вочевидь, важливим є питання щодо використання деревини граба у народному господарстві.
Пошук раціональних режимів термічної обробки деревини граба з врахуванням напряму використання готового виробу має не тільки науково-практичну цінність, але й важливе народногосподарське значення для ефективного використання деревної сировини.

Сектор лісових ресурсів,
Київське обласне та по м. Києву управління
лісового та мисливського господарства

Iryna

Нові розробки є важливими для покращення технологічних процесів на деревообробних підприємствах зокрема. Вирішення проблеми ефективного використання деревної сировини внаслідок покращення властивостей мало використовуваних порід і якісного сушіння пилопродукції цьому сприяє. Позитивна апробація і впровадження отриманих результатів експериментальних досліджень безпосередньо на виробництві підтверджує актуальність даної роботи.

Магістр з деревообробки, Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України,
Магістр з лісного менеджменту, Шведський Університет Аграрних наук, І.К. Семашко.

Viktor

Всі деревообробники чудово розуміють наскільки є важливою операція сушіння. Тому що, коли правильно підготовлений матеріал, то можна зробити якісний виріб і навпаки. Тому отриманий даний метод розрахунку тривалості сушіння є актуальним і важливим. Інтерес також викликають результати з термічного оброблення граба. Ця порода в промисловості рідко використовується, наприклад, у виробництві оцту чи для виготовлення дрібних деталей. Покращення деяких властивостей деревини малоцінних порід, і граба в тому числі, справді дасть можливість більш ефективно її використовувати.
аспірант кафедри Меблів та виробів з деревини
Технічного університету в Зволені
Словаччина

Олександр

На сьогодні широко досліджено зміну властивостей після термооброблення таких порід як сосна, береза, дуб. Термічне модифікування є відносно новою технологією в Україні і потребує детального вивчення інших деревних порід. Розгляд граба як об’єкта експериментів дозволяє розширити його використання у виготовлені виробів, що експлуатуються в середовищах з різними умовами. Результати показують зменшення вологопоглинання і всихання (актуальне для ванних кімнат, терас), насиченість забарвлення (важливо при оформленні інтер’єру, фасадів меблів), погіршення звукопроникності (використання у якості звукоізоляційного матеріалу). Ці дослідження безумовно є корисними для деревообробників.
Заст.нач.цеху з виробництва ДПК "Holzdorf"
Заволока Олександр

Руслан

Зацікавлення викликає розроблена математична модель прогнозування кольору деревини граба після впливу температури протягом визначеного часу. До того ж колір є однаковим по всій товщині заготовки, тобто поверхню можна легко відновити після будь-якого пошкодження. Одночасно можна планувати отримання матеріалу із певними фізичними, механічними чи технологічними властивостями, опираючись на вимоги до готового виробу. Це підтверджує важливість і актуальність представленої наукової роботи.
Інженер-конструктор ТОВ «Elegante»
Покормяко Р.І.

Сергій

Деревина граба дуже рідко застосовується в меблевій промисловості, оскільки у неї така текстура, що не дуже підходить для меблевих виробів. Тобто вона бліда і якщо її просто лаком покрити, то вона не отримає тієї якості, яку хоче споживач. Використанням лакофарбового покриття закриє все. Тобто є два варіанти – або непрозоре покриття, або не використовувати взагалі. Під час термообробки нагріли деревину, змінився колір, відразу ж з’явилися нові споживчі властивості і Ви виходите на ринок. Це дуже рідкісний випадок, коли коротким циклом можна отримати новий продукт. Дійсно, робота дуже цікава, актуальна і перспективна.
Директор ПП "Компанія Інтердизайн"
к.т.н Кульман С.М.

Роман

Розробка технологій для ефективного використання деревної сировини має важливе значення як для виробництва, так і для науки. У даній роботі наведено результати досліджень по зміні властивостей і будови деревини під дією на неї температури. Заслуговує на увагу наскрізна зміна забарвлення пиломатеріалів і розроблена методика прогнозування кольору на основі проведених досліджень. Це дозволить «перетворювати» малоцінні і не використовувані породи на екзотичні і стане можливим застосування деревини з непримітною текстурою. Також термооброблена деревина менше піддається впливу вологи, що сприяє використанню виробів виготовлених з неї у вологому середовищі.
Виконавчий директор
ТОВ "Юро Ламбер", Р.В.Волик

Сергій

Відомо, що порівняно із звичайною висушеною деревиною для термомодифікованої характерні насичений колір по товщині матеріалу, стабільність розмірів, біостійкість, тому такий матеріал можна використовувати для виготовлення виробів, що експлуатуються в середовищі з підвищеною вологістю. Тобто дослідження описані у цій роботі дозволять розширити сферу використання деревини граба, оскільки її запаси зростають внаслідок збільшення попиту на вироби з деревини дуба. Запропонований метод розрахунку тривалості сушіння пилопродукції із врахуванням її призначення дозволить запобігти виникненню збитків під час планування роботи сушильного цеху і отримати продукцію необхідного рівня якості.
Директор ТОВ "Дріада" Буйських С.

Ольга

Граб, як будівельний матеріал, має обмежене використання, що пов’язане з його схильністю до жолоблення, зміною форми, розмірів та кольору в процесі експлуатації у середовищі із перепадами температури і вологості. А проведення термічної обробки (без використання хімічних засобів) покращить деякі властивості деревини граба і це дасть змогу знайти сферу застосування виробів виготовлених з деревини граба. Також сушіння деревини усіх порід – складний, тривалий і важливий процес в деревообробці. Проведені дослідження авторами роботи «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ» дали позитивний результат у вирішенні важливої науково-практичної задачі. Для виробництва будуть корисними уточнений метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння в сучасних конвекційних камерах і розроблені режимні параметри термообробки деревини, які вже перевірено у промислових умовах.

Директор ФОП О. Луценко

Ірина

Для вітчизняного деревообробного підприємства дуже важливо мати тісний зв'язок з результатами наукових розробок для забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах сучасного ринку. Знайомі і використовуємо в своєму виробництві результати, представлені в даній роботі, і вони в повному обсязі себе виправдовують. Запропонований метод визначення тривалості сушіння пилопродукції дозволяє точно планувати роботу сушильних камер з отриманням продукції необхідного нам рівня якості, за рахунок чого ми можемо знизити можливі фінансові ризики.
Заст.директора ТОВ "ГоДа" Бордовська Ірина

ГістьАнатолий

Дослідження технології теплової обробки деревини є важливою задачею для виробництва, оскільки, наразі, деревина все більше знаходить використання у якості конструкційного матеріалу в будівельних та інших конструкціях. Крім того, дуже важливою задачею, яка до кінця ще не розв’язана – є пошук шляхів визначення технологічних параметрів, що використовуються під час проектування та планування роботи сушильних цехів та підбір раціональних режимів термооброблення для отримання матеріалу з покращеними фізико-механічними властивостями. Показані в роботі результати дозволяють суттєво знизити ціну на готову продукцію нашого підприємства, та вирішують проблему з браком сировини, за рахунок використання деревини граба.

Директор ФОП Горбик А.С.

Валерій

Сушіння є невід’ємною операцією технологічного процесу обробки деревини, що супроводжується значними втратами енергії та часу. Від правильного вибору режиму та способу теплової обробки, залежить ціна готової продукції. Враховуючи сучасний стан ринку лісосировини в Україні, дана робота має надзвичайно цінне практичне значення для всіх деревообробних підприємств в Україні і за кордоном.
Директор науково-виробничої фірми "Веланс",
канд.техн.наук, ст.наук.співр. В.С.Коваль

Людмила

Використання запропонованого методу розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння пилопродукції із врахуванням її призначення під час планування роботи сушильного цеху дасть змогу отримати продукцію необхідного рівня якості без додаткових грошових витрат та запобігти виникненню річних збитків.
Відомо, що сушіння низькотемпературними режимами (t ≤ 60 °C) за будь-якої тривалості обробки не знижує експлуатаційної міцності деревних виробів, проте зменшує витрати, що на даний час є дуже актуальною задачею. Встановлені величини термодинамічних параметрів для визначення тривалості низькотемпературного сушіння пилопродукції та запропоновано метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння.
Робота актуальна, має науково новизну, та її результати можуть бути використані на практиці.
Доцент кафедри
технології деревообробки,
канд. тех. наук , доцент Л. М. Бойко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.