Офіційний веб сайт

Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні

р22

Автори:

Бальних В.Д., Білов Ю.П., Бояринцев А.Ю., Вавуліцький О.С.,

Мазуренко Є.А., Овчінніков А.І., Смирнов М.М., Чергинець В.Л.

 

Представлена Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

Авторами розроблено наукові та технологічні основи процесів синтезу і тонкого очищенняйод- та бромвмісних продуктів,що виробляються, запропоновано і апробовано на практиці нові методи контролю їх якості, сформовано вимоги до умов технологічних процесів, у яких використовується одержані особливо чисті речовини. Вирішено проблему переробки і повернення у виробництво токсичних і екологічно небезпечних техногенних відходів хімічних і фармацевтичних виробництв.

За результатами роботи створено перший в Україні комплекс виробництв йоду і особливо чистих йод- та бромвмісних продуктів, налагоджено випуск продукції для застосування в харчовій промисловості, медицині, виробництві оптичних і сцинтиляційних монокристалів.

Виробництво дозволяє повністю забезпечити потребу вітчизняних виробників у особливо чистих речовинах і йоді, і експортувати частину продукції, яка є конкурентоспроможною на світовому ринку і переважає за якістю аналогічну продукцію відомих закордонних фірм. Наявні потужності забезпечують можливість реалізації особливо чистих солей на вітчизняному і світовому ринку в обсязі понад 4 млн. дол. США на рік. Економічний ефект від даної роботи перевищує 31,5 млн.грн.

Результати досліджень відображено у 3 монографіях , 120 наукових статтях.  Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS– 60. Новизна та конкурентоспроможність технологічних  розробок захищена  21 патентом і авторськими свідоцтвами. За результатами робіт захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення  роботи відбудеться в Одеському національному політехнічному університеті. на засіданні Вченої ради 31 серпня 2010 року о 13.30 в залі засідань.

Надіслати коментар

Коментарі

Огенко В.М.

Ознайомившись з рефератом роботи «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні» прийшов до висновку, що вона вирішує не лише важливі проблеми задоволення потреб вітчизняної фармації, харчової промисловості а й забезпечує розвиток сучасної техніки новими матеріали, зокрема, для виробництва вимірювальної техніки та детекторів випромінювання різного діапазону.
Грунтуючись на численних наукових і технологічних розробках, авторському колективу вдалось створити перше в Україні виробництво йоду та особливо чистих йодидів лужних металів. Виходячи з власних досліджень, автори розробили оригінальні технології, що забезпечили випуск особливо чистих речовин, конкурентоспроможних на зовнішньому ринку.
Крім цього, створені фундаментальні наукові основи дозволяють розробляти інші базові технології , оскільки вони ґрунтуються на авторських результатах в галузі теорії розчинів, фізичної та колоїдної хімії, хімії розплавів та кристалохімії. Таким чином, робота вирішує не тільки цілеспрямовану задачу, а й має великий потенціал для застосування в розробці інших високих технологій , важливих для розвитку національнії економіки України.
Вважаю, що колектив авторів у складі: В.Д. Бальних, Ю.П. Білов, А.Ю. Бояринцев, А.С. Вавуліцкий, Є.А. Мазуренко, А.І. Овчинніков, М.М. Смирнов та В.Л. Чергинець заслуговує присудження їм Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік за роботу "Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромовмісних продуктів в Україні".
Член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Огенко Володимир Михайлович

Антрапцева Н.М.

Розподіл мікроелементів, до яких відноситься бром і йод – нерівномірних по території і непропорційних потребам населення. Вміст цих мікроелементів в рослинах також не вирішує проблему.
Авторами вирішена велика науково-практичне завдання - створено оригінальний комплекс виробництв йоду і особливо чистих йод-і бромвмістних продуктів на базі сировинних джерел України і вторинних техногенних йодовмісних відходів різних промислових виробництв.
Ними закладені наукові основи і створені технології виробництва йод-і бромвмічних матеріалів. Оригінальність технічних розробок підтверджена 17 патентами та авторськими свідоцтвами.
Створене колективом авторів виробництво дозволяє не тільки задовольнити потреби України в дефіцитних видах продукції, а й істотно потіснити конкурентів на світовому ринку. Вважаю, що виконаний колективом комплекс наукових і прикладних досліджень може бути висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Хочу висловитися на підтримку роботи авторів Бальних В.Д., Білова Ю.П., Бояринцева А.Ю., Вавуліцького А.С., Мазуренка Є.А., Овчіннікова А.І., Смирнова М.М., Чергинця В.Л. «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні» що подана на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Завідувач кафедри «неорганічна хімія»
Національного університету
біоресурсів та природокористування України
доктор хімічних наук Антрапцева Наталья Михайловна

Калібабчук В.А.

Ця робота є надзвичайно важливою для нашої держави з точки зору охорони
здоров’я. Справа в тому, що йод є важливою складовою частиною рослинних та тваринних організмів, незважаючи на його досить невеликий вміст у тканинах. Він впливає на обмін речовин, підсилюючи окислювально-відновні процеси, вироблення гормону тироксину. Препарати йоду застосовуються для боротьби з атеросклерозом, базедової хворобою, та інш. Сполуки йоду широко застосовуються для йодної профілактики населення територій, що оточуютьАЕС для лікування променевої хвороби.Проблема йодного дефіциту, профілактика та лікування йододефіцитних захворювань є назвичайно актуальною медико-соціальною проблемою у всьому світі, в тому числі і в Україні, більша частина населення якої мешкає на територіях, збіднених на йод. Тому розробка технології і промислової бази для отримання йоду та його похідних з техногенних відходів замість природної сировини, яка відсутня в Україні, позбавлення необхідності імпортувати такі препарати із-за кордону, є актуальною та своєчасною.
В результаті проведеної роботи гострота проблеми йодозабезпечення населення значно знизилась і, як свідчить статистика, кількість випадків захворювань, спричинених недостачею йоду в організмі, поступово знижується.
Суттєвим позитивним моментом роботи є те, що в процесі роботи було
вирішено проблему утилізації техногенних йод(бром)вмісних відходів, що
накопичувалися на вітчизняних виробництвах і створювали загрозливу з екологічної
точки зору ситуацію. Зараз практично всі накопичені відходи повернено у основне
виробництво, до того ж, одержані з відходів хімікалії є чначно чистішими від
сировини, що одержується від поставника.
Хочу висловитися на підтримку роботи авторів Бальних В.Д., Білова Ю.П.,
Бояринцева А.Ю., Вавуліцького А.С., Мазуренка Є.А., Овчіннікова А.І., Смирнова
М.М., Чергинця В.Л. «Розробка технологій і організація виробництв йод- і
бромвмісних продуктів в Україні» що подана на здобуття Державної премії України
у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Завідуюча кафедрою «загальної хімії» Національного медичного університету
ім.О.О.Богомолбця, заслужений діяч науки та техніки, доктор хімічних наук,
професор Калібабчук Валентина Олександрівна.

Калібабчук В.А.

Ця робота є надзвичайно важливою для нашої держави з точки зору охорони здоров’я. Справа в тому, що йод є важливою складовою частиною рослинних та тваринних організмів, незважаючи на його досить невеликий вміст у тканинах. Він впливає на обмін речовин, підсилюючи окислювально-відновні процеси, вироблення гормону тироксину. Препарати йоду застосовуються для боротьби з атеросклерозом, базедової хворобою, та інш. Сполуки йоду широко застосовуються для йодної профілактики населення територій, що оточуютьАЕС для лікування променевої хвороби.
Проблема йодного дефіциту, профілактика та лікування йододефіцитних захворювань є назвичайно актуальною медико-соціальною проблемою у всьому світі, в тому числі і в Україні, більша частина населення якої мешкає на територіях, збіднених на йод. Тому розробка технології і промислової бази для отримання йоду та його похідних з техногенних відходів замість природної сировини, яка відсутня в Україні, позбавлення необхідності імпортувати такі препарати із-за кордону, є актуальною та своєчасною. В результаті проведеної роботи гострота проблеми йодозабезпечення населення значно знизилась і, як свідчить статистика, кількість випадків захворювань, спричинених недостачею йоду в організмі, поступово знижується.
Суттєвим позитивним моментом роботи є те, що в процесі роботи було вирішено проблему утилізації техногенних йод(бром)вмісних відходів, що накопичувалися на вітчизняних виробництвах і створювали загрозливу з екологічної точки зору ситуацію. Зараз практично всі накопичені відходи повернено у основне виробництво, до того ж, одержані з відходів хімікалії є чначно чистішими від сировини, що одержується від поставника.
Хочу висловитися на підтримку роботи авторів Бальних В.Д., Білова Ю.П., Бояринцева А.Ю., Вавуліцького А.С., Мазуренка Є.А., Овчіннікова А.І., Смирнова М.М., Чергинця В.Л. «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні» що подана на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Завідуюча кафедрою «загальної хімії» Національного медичного університету ім.О.О.Богомолбця, заслужений діяч науки та техніки, доктор хімічних наук, професор Калібабчук Валентина Олександрівна.

Причяжний Віталій Дем"янович

Сполуки йоду знаходять широке застосування у різних галузях науки, промисловості, медицини тощо. Серед численних науково-технічних застосувань йоду найбільш важливим є виробництво особливо чистих металів та солей для функціональних монокристалів. Наявність подібних виробництв визначає рівень технічного розвитку країни і її експортний потенціал. Якщо торкнутися матеріалознавчих застосувань йодвмісних продуктів, то тут найголовніше місце займають сцинтилятори на основі активованих йодидів натрію та цезію, які використовуються на передньому краю життєдіяльності людини, починаючи від фундаментальних досліджень, ядерної енергетики до медичного, геологічного, оборонного і металургійного приладобудування, радіаційного моніторингу, контролю переміщення радіоактивних, вибухових, наркотичних речовин.
Наша країна має власне потужне виробництво сцинтиляторів, що позитивно позначається на її міжнародному авторитеті як високотехнологічної країни. Проте, донедавна це виробництво працювало виключно на сировині, що ввозилась з-за кордону, і така залежність від імпорту негативно позначається на діяльності відповідних підприємств.
Зважаючи на це, робота авторського колективу мала на меті, перш за все, вирішення сировинних проблем виробників сцинтиляторів і проблеми утилізації токсичних відходів, що були накопичені у великій кількості і створювали значні незручності і небезпеку з точки зору охорони довкілля.
В межах роботи був розроблений цілий ряд нових технологій, що не мають аналогів у світі, і це дозволило створити комплекс виробництв, продукція яких переважає за якістю існуючі закордонні аналоги. Серед цих технологій слід окремо відзначити технологію переробки талійвмісних відходів. Йодид талію як активатор сцинтиляторів виробляється у Росії (В.Пишма) шляхом осадження з розчинних солей талію. Яких-небудь додаткових заходів для його очищення від домішок на виробництві не передбачено. З огляду на високу леткість цієї сполуки у вакуумі при підвищених температурах переважна частина активатора йде у відходи (до 80-90%), які раніше не піддавались переробці. Дослідження розчинності йодиду талію у розчинах NaI і CsI дозволили з’ясувати оптимальну концентрацію розчину, при якій розчинність знаходиться на рівні гранично допустимої концентрації і розробити спосіб повного відділення розчинної складової відходів від нерозчинної (TlI). Додаткове очищення здійснюється за допомогою переосадження – розчинення йодиду талію у вигляді комплексної йодидної сполуки з наступною фільтрацією і осадженням йодиду талію за гідропероксидним методом. Така технологія дозволяє одержати матеріал, чистіший від того, що постачається російським виробником і повертати увесь талій у виробництво, створюючи таким чином замкнутий цикл.
Вагомих успіхів досягли автори роботи і в виробництві особливо чистих йодидів натрію і цезію. Про це незаперечно свідчить той факт, що згадана продукція не тільки повністю задовольняє потреби вітчизняних виробників сцинтиляційних матеріалів, але й користується значним попитом за кордоном, де вона перевищує за якістю аналогічні матеріали інших хімічних фірм.
В результаті роботи було також вирішено супутню проблему, яка, тим не менше, є дуже важливою – випуск інгредієнтів для виробництва йодованих продуктів харчування. Було налагоджено виробництво йодату калію для йодування солі, що дозволило у декілька разів підвищити її випуск, розроблено технологію виробництва концентрату для йодованої питної води «Йодіс-К». Ці розробки роблять вагомий внесок у вирішення проблеми подолання йододефіциту, яка є дуже гострою для нашої країни.
Таким чином, робота «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні» авторів В.Д. Бальних, Ю.П. Білова, А.Ю. Бояринцева, О.С. Вавуліцького, Є.А. Мазуренка, А.І. Овчіннікова, М.М. Смирнова, В.Л. Чергинця є надзвичайно важливою і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Директор міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики,
Член-кореспондент НАН України, доктор хім..наук, професор
Присяжний Віталій Дем 'янович

Гість

А.А. Аванесов

Сегодня одно упоминание о НПО «Йодобром» ассоциируется с ведущими специалистами йодобромного производства, которым нет равных на постсоветском пространстве. Технология производства йода и бромосодержащих продуктов и различных йодопроизводных, разработанная авторским коллективом, успешно внедрена на йодных предприятиях Украины, Туркменистана, Азербайджана, России, являющихся основными производителями йода, брома и их производных в СНГ.
Авторы технологии производства йода и бромосодержащих продуктов, несмотря на сложные финансовые проблемы, смогли сохранить коллектив единомышленников и уже длительное время поддерживают высокий авторитет Украины на мировом рынке йода, брома и их производных.
В настоящее время коллектив НПО «Йодобром» оказывает существенную поддержку компании ООО «Эй Джи Эм» («Астраханьгидроминерал») в проектировании технологии производства йода и его производных на Леонидовском месторождении йодных вод. При общении с авторским коллективом «Разработки технологии организации производства йодо и бромосодержащих продуктов в Украине» лишний раз убеждаешься в их высоком профессионализме и новых идеях, которые они предлагают внедрить на новых строящихся предприятиях.
От имени компании ООО «Эй Джи Эм» поддерживаю выдвижение работы «Разработка технологии и организации производства йода и бромосодержащих продуктов в Украине» и авторский коллектив на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год. Сегодня каждый автор представленной работы – это личность в йодобромном производстве, а группа авторов - это настоящий научно-производственный коллектив, который способен и должен поддерживать высокий научный авторитет Украины на международном научном рынке йодо и бромосодержащих продуктов.

А.А. Аванесов – генеральный директор компании ООО «Эй Джи Эм», доктор геолого-минералогических наук, профессор.

С.Ф. Катышев

Работа авторов В.Д. Бальных, Ю.П. Белова, А.Ю. Бояринцева, А.С. Вавулицкого, Е.А. Мазуренко, А.И. Овчинникова, Н.Н. Смирнова, В.Л. Чергинца связана с разработкой технологии и созданием производства йодсодержащих продуктов с использованием сырья низкого качества и токсичных отходов производства. Выпускаемая продукция используется на производствах фармацевтических препаратов и для изготовления детекторов ионизирующего излучения.
Весомым результатом работы авторского коллектива является создание технологической линии по производству особо чистых йодидов щелочных металлов, которое является достаточно сложным вследствие значительной гигроскопичности и чувствительности к действию атмосферного кислорода в присутствии влаги. Поэтому солевые расплавы обычно сильно загрязняются кислородсодержащими примесями, которые ведут к ухудшению качества продукции за счет образования включений нежелательных соединений посторонних фаз. Авторы нашли способ получения солей со сниженным содержанием таких примесей, что позволило улучшить качество производимых на ее основе функциональных материалов.
Результатом работы стало значительное число публикаций (более 120), научные результаты широко представлены в журналах СНГ и международных изданиях, издано 3 монографии.
Считаю, что работа достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

С.Ф.Катышев, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина

В.В.Соловйов, д.х.н., проф.

Зараз наша держава прикладає величезні зусилля для того, щоб досягти рівня, принаймні, європейських країн за стандартами життя. А це потребує інтенсивного розвитку високих технологій, які дають можливість для країни знайти достойне місце на світовому ринку.
Цикл робіт «Розробка технологій і організація виробництв йод- та бромвмісних продуктів в Україні» є одним з таких кроків вперед.
В результаті наукових досліджень і прикладних розробок створено виробництво особливо чистих солей, які знаходять збут не тільки на всередині країни, а є й конкурентоспроможними на світовому ринку.
Вирішення проблеми забезпечення вітчизняних виробників оптичних кристалів, підприємств харчової промисловості і фармації дає позитивний внесок в добробут українців, оскільки раніше реагенти, що містять йод, в нашій країні були суто імпортними, а отже значно дорожчими.
Налагоджено випуск йодату калію для йодування харчової солі і тим самим зроблено важливий крок для подолання йододефіцитоу, адже наша країна відноситься до територій з йодною недостачею. А це веде до значної економії державних коштів за рахунок зниження кількості захворювань, викликаних дефіцитом йоду в організмі людини.
Авторами створено великий об’єм наукової продукції, серед них 3 монографії, в тому числі одна видана видавництвом Elsevier, численні статті і патенти.
Приєднуюсь до загальної думки колег, які відвідали цей сайт, що робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Соловйов В.В., доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Полтавського національного технічного університету.

Гість Ліпсон В. В.

Висловлююсь на підтримку роботи «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні», присвячену вирішенню цілої низки задач, актуальних для нашої держави.
По-перше, створені потужності по одержанню йоду високої якості і переробленні його у продукцію, що є затребуваною на внутрішньому ринку і за кордоном, це стосується сировини для виробництва сцинтиляційних монокристалів, що мають широкий спектр застосувань – від охорони здоров’я до астрофізики.
Створене виробництво йодату калію дозволяє повністю забезпечити виробників цим інгредієнтом, що використовується для виробництва йодованої солі – одного з найпростіших засобів для боротьби з йододефіцитом і йодної профілактики населення. Раніше, до розробок авторського колективу, становище з йодозабезпеченням в Україні було критичним.
Таким чином, авторами зроблено важливу і надзвичайно корисну справу для нашої держави.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження йому Державної премії України у галузі науки і техніки.
В.В.Ліпсон, доктор хімічних наук, завідувач відділу медичної хімії Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної Академії медичних наук України».

І.О.Кириченко

Монокристали на основі галогенідів лужних металів широко використовуються для різноманітних цілей, починаючи з оптичних вікон для ІЧ-випромінювання і закінчуючи детекторами іонізуючого випромінювання. Природно, що рівень чистоти сировини суттєво впливає на експлуатаційні параметри таких матеріалів. Виробництва таких матеріалів нечисленні і всі вони знаходились за кордоном, що створювало значні незручності вітчизняним виробникам оптичних монокристалів.
З цієї причини створення вітчизняного виробництва особливо чистих галогенідів лужних металів є дуже важливим кроком вперед у розвитку високих технологій в нашій країні.
Технологічні розробки авторів дали можливість задовольнити потребу вітчизняних виробництв сировиною, яка значно дешевша і якісніша, ніж відповідна продукція закордонних поставників. І те, що саме цей виробник – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – висунув цю роботу на здобуття Державної премії є високою практичною оцінкою діяльності авторського колективу зі створення технологічної схеми виробництва особливо чистих солей.
Окрім застосування в науці і техніці, сполуки йоду широко застосовуються в медицині, зокрема, вони незамінні для профілактики і нівелювання наслідків радіоактивного опромінення, що для нашої держави, як країни, що найбільше постраждала від Чорнобильської аварії, має дуже велике значення. В результаті роботи створено виробництво йодуючих добавок, що значною мірою дозволило знизити гостроту проблеми йодозабезпечення.
Таким чином, авторами зроблено корисну і важливу для нашої держави справу.
Підтримую висунення цієї роботи на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
д.т.н., проф. І.О.Кириченко, зав.кафедрою метрології Східноукраїнського національного університету ім. .Даля

д.т.н., проф. І.О.Кириченко,

Монокристали на основі галогенідів лужних металів широко використовуються для різноманітних цілей, починаючи з оптичних вікон для ІЧ-випромінювання і закінчуючи детекторами іонізуючого випромінювання. Природно, що рівень чистоти сировини суттєво впливає на експлуатаційні параметри таких матеріалів. Виробництва таких матеріалів нечисленні і всі вони знаходились за кордоном, що створювало значні незручності вітчизняним виробникам оптичних монокристалів.
З цієї причини створення вітчизняного виробництва особливо чистих галогенідів лужних металів є дуже важливим кроком вперед у розвитку високих технологій в нашій країні.
Технологічні розробки авторів дали можливість задовольнити потребу вітчизняних виробництв сировиною, яка значно дешевша і якісніша, ніж відповідна продукція закордонних поставників. І те, що саме цей виробник – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – висунув цю роботу на здобуття Державної премії є високою практичною оцінкою діяльності авторського колективу зі створення технологічної схеми виробництва особливо чистих солей.
Окрім застосування в науці і техніці, сполуки йоду широко застосовуються в медицині, зокрема, вони незамінні для профілактики і нівелювання наслідків радіоактивного опромінення, що для нашої держави, як країни, що найбільше постраждала від Чорнобильської аварії, має дуже велике значення. В результаті роботи створено виробництво йодуючих добавок, що значною мірою дозволило знизити гостроту проблеми йодозабезпечення.
Таким чином, авторами зроблено корисну і важливу для нашої держави справу.
Підтримую висунення цієї роботи на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

В.В.Лобанов

Виробництво йоду і солей на його основі вкрай необхідне для нашої держави з ряду причин.
По-перше, це необхідність забезпечення вітчизняних виробників власною сировиною, яка необхідна для забезпечення стабільності вітчизняного виробництва оптичних матеріалів, яке є одним з найпотужніших у світі.
По-друге, сполуки йоду застосовуються для йодної профілактики населення, що проживає поблизу АЕС. Ці ж речовини широко використовуються і для лікування людей, уражених радіацією, а в нашій країні таких немало.
В результаті проведених авторами робіт спостерігається значний прогрес у напрямі нормалізації йодного забезпечення населення України, більшість якого потерпає від недостачі йоду у продуктах харчування.
Значна частина продукції, що випускається, йде на міжнародний ринок і користується там неабияким попитом.
Таким чином, важливість цієї роботи для народного господарства України є безсумнівною. Результати роботи широко висвітлені у численних публікаціях і високо оцінюються фахівцями.
Підтримую висунення цієї роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік і вважаю, що вона цілком заслуговує на таку відзнаку.

В.В.Лобанов, завідувач відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, доктор хімічних наук.

Хасби Билялович Кушхов

Современные высокотехнологичные производства невозможно представить без особо чистых химических веществ. Это касается не только химической промышленности, но и электроники, фармации, металлургии и т.д. Поэтому работы, направленные на разработку новых способов получения и очистки веществ, являются чрезвычайно актуальными.
В работе «Разработка технологий и организация производств йод- и бромсодержащих продуктов в Украине» решена задача создания производства особо чистых йодидов щелочных металлов, используемых для производства сцинтилляторов, которые широко применяются для мониторинга объектов окружающей среды, контроля перемещения радиоактивных и взрывчатых веществ, в медицине, фундаментальных физических исследованиях.
Следует отметить, что наряду с вышеуказанными задачами был сделан шаг и к решению проблемы обеспечения йодсодержащими пищевыми продуктами, что весьма актуально для населения большинства стран. Соответствующая продукция пользуется спросом не только внутри Украины, но и поставляется в Россию, Армению, другие страны СНГ.
Авторы решили и проблему возврата в производство таллия - одного из наиболее токсичных элементов - и утилизации отходов фармацевтических и медицинских производств, что также является очень существенным результатом работы. Эти разработки представляют значительный интерес не только для Украины, но и для других стран, на территории которых находятся аналогичные производства.
Считаю эту работу достойной присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Кушхов Х.Б., доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой неорганической и физической химии Кабардино-Балкарского государственного университета.

В.Б.Костін

Проблема нормалізації йодозабезпечення є дуже важливою для України, оскільки переважна більшість її населення в тій чи іншій мірі потерпає від недостачі йоду – елементу, необхідного для нормальної життєдіяльності. Проте відсутність в Україні власних джерел йоду практично унеможливлювала створення вітчизняного виробництва харчових добавок та йоду як такого.
Це стало можливим тільки тоді, коли власними силами було створене виробництво йодистих солей для вирощування монокристалів. Численні технологічні розробки авторського колективу дали змогу створити потужне і високотехнологічне виробництво, і, внаслідок його розвитку, створити потужності для випуску йодату калію як основної йодуючої добавки. На додачу організовано виробництво концентратів для йодування питної води, що також сприяє вирішенню проблеми йододефіциту.
Таким чином, було зроблено надзвичайно корисну справу для нашої держави.
Вважаю, що ця робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
В.Б.Костін, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій, м.Київ.

Дмитревский Б. А.

Авторами решена крупная научно-практическая задача – создан оригинальный комплекс производств йода и особо чистых йод- и бромсодержащих продуктов на базе сырьевых источников Украины и вторичных техногенных йодсодержащих отходов различных промышленных производств.
Основой для решения этой важной проблемы, имеющей большое значение не только для Украины, но и для целого ряда других стран, явились многолетние исследования авторов в области синтеза особо чистых веществ. В результате ими заложены научные основы и созданы эксклюзивные технологии производства йод- и бромсодержащих материалов. Оригинальность технических разработок подтверждена 17 патентами и авторскими свидетельствами.
Созданное коллективом авторов производство позволяет не только удовлетворить потребности Украины в дефицитных видах продукции, но и существенно потеснить конкурентов на мировом рынке.
Особо следует отметить, что широкий комплекс исследований авторов в области синтеза чистых солевых продуктов позволяет не только решить узкий комплекс вопросов, связанных с производством рассматриваемого конкретного ассортимента солей, но и является основой для дальнейших перспективных научных разработок с последующей промышленной их реализацией и организацией выпуска новых видов продукции, востребованных на мировом рынке. Технические предложения по утилизации техногенных отходов придают работе законченность и существенно расширяют сферу её использования.
Считаю, что выполненный коллективом комплекс научных и прикладных исследований может быть выдвинут на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заведующий кафедрой технологии неорганических веществ Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), академик Международной инженерной академии, доктор технических наук, профессор Дмитревский Б.А.

Евменов Дмитрий Иванович, reahim@belhim.by

ОАО "Белхим" выражает свое почтение и благодарность за плодотворное сотрудничество в течение более 2-х лет. За этот период период НПО "Йодобром" зарекомендовало себя как надежный партнер , который поставляет высококачественную продукцию своевременно, оперативно и на взаимовыгодных условиях.ПАО "НПО "Йодобром" предоставило ОАО"БЕЛХИМ" функции диллера и мы впервые представили Вашу продукцию на Белорусском рынке.В настоящий момент мы поставляем йодат калия на большинство предприятий-солепроизводителей Республики Беларусь.Продукт прошел гигиеническую регистрацию и соответствует всем требованиям, предъявляемым к добавкам, снижающим йододефицит у населения.
Мы признательны Вам за ваш труд и выражаем надежду на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

зам.генерального директора ОАО"Белхим", г.Минск, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Юленец Ю.П.

Цикл работ по разработке и организации в Украине производств йод- и бромсодержащих продуктов различного назначения хорошо известен мне по публикациям и докладам на международных конференциях, поскольку мои научные интересы сосредоточены в области процессов и аппаратов химической технологии; более конкретно – в области термообработки и специальных методов сушки термолабильных и гигроскопических материалов.
Рецензируемая работа является новаторской и отличается тем, что предложенные технологические процессы и аппараты для их осуществления разработаны на основе фундаментальных знаний и долговременных собственных научных исследований авторов в области физической химии и процессов и аппаратов химической технологии. Авторы рецензируемой работы показывают пример, как на постсоветском пространстве, в условиях ограниченных финансовых возможностей и минимальной государственной поддержки, но при тесном сотрудничестве ученых и производственников нескольких смежных организаций, можно совершить организаций можно сделать настоящий прорыв и выйти на передовые позиции мирового научно-технического прогресса.
Прекрасные выходные результаты рецензируемой работы, прежде всего в отношении качества готовой продукции, подтверждают правильность (и единственность!) выбранной методологии создания новых технологических производств. За очень короткое время, начав практически с нуля, авторы смогли не только решить на практике проблему создания производства йод- и бромсодержащих продуктов, но и полностью убрали с внутреннего рынка Украины других конкурентов, вышли на экспортные поставки продукции, вытесняя с рынка наиболее развитых стран фирмы с мировой известностью (например, фирму “Merck”). Такой результат может расцениваться как абсолютный для любого производителя и тем более – для производителя продукции в высшей степени высокотехнологичной и наукоёмкой. Рост экспортных поставок продукции в 2009 году в 3 раза по сравнению с предыдущим годом лишний раз подтверждает высочайший научно-технический уровень работы.
Поддерживаю выдвижение работы «Разработка технологий и организация производств йод- и бромсодержащих продуктов в Украине» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Ведущий научный сотрудник кафедры процессов и аппаратов химической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), доктор технических наук, профессор Ю.П.Юленец

Гаманухо В.И.

Считаем необходимым поддержать выдвижение на соискание Государственной
премии Украины работу "Разработка технологии организация производств йод- и
бромсодержащих продуктов в Украине".
Разработанная в рамках работы уникальная технология получения йодата калия
электрохимическим методом позволила обеспечить этим продуктом не только
пищевую промышленность (производство йодированной соли), но и полностью
удовлетворить спрос нашего предприятия в йодирующей добавке для производства
кормов.
Наличие йода в комбикормах позволяет обеспечивать сбалансированное питание сельскохозяйственных животных, что в конечном результате приводит к увеличению продуктивности их выращивания.
Таким образом, применение йодата калия в производстве премиксов позволяет
решить проблему ликвидации йододефицита у населения Украины.
Считаем, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной
премии Украины.
Директор ООО НПЦ "Днепротехнологии", кандидат технических наук Гаманухо В.И.

А.І.Саввов

Від імені президії міжнародної суспільної організації «Асамблея ділових кіл» хочу висловити вдячність усьому авторському колективу наукової праці «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні» у складі Бальних В.Д., Білова Ю.П., Бояринцева А.Ю., Вавуліцького А.С., Мазуренка Є.А., Овчіннікова А.І., Смирнова М.М., Чергинця В.Л..
Важливість цих стратегічних задач для України, рішення яких знайдено у вищевказаній роботі, я думаю, не викликає ні у кого сумнівів. Адже завдяки розробці й упровадженню даних технологій на базі успішно працюючих компаній, були заповнені прогалини в основоположних галузях народного господарства нашої країни. Перш за все, Україна позбулася сировинної залежності. Виробництво йоду, що організоване, цілком задовольняє внутрішні потреби країни, а висока його якість дозволила вийти українському виробнику на міжнародний ринок і потіснити іноземні компанії, що довгий час мали лідируючі позиції в цьому сегменті. Використовуючи високоякісний український йод як сировину, вітчизняні компанії по виробництву продуктів харчування, медикаментів, косметичних засобів та ін. значно підвищили якість кінцевого продукту. Також хотілося б відзначити, що розроблені авторами технології дозволили розв'язати не менш важливу проблему переробки і повернення у виробництво токсичних і екологічно небезпечних техногенних відходів хімічних виробництв, тим самим зробив свій внесок в рішення екологічної проблеми .
Із задоволенням можу відзначити реальні успіхи ТОВ «СП «Технойод», очолюване співавтором циклу робіт «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні», Овчінніковим Анатолієм Інокентійовичем. Діяльність даної компанії отримала високу оцінку ділових кіл України. В квітні 2009 ТОВ «СП «Технойод» стало лауреатом національного рейтинг-конкурсу «Кращі підприємства України». В травні 2010 року підприємство отримало Міжнародний сертифікат якості Швейцарського інституту стандартів якості.
Переконаний, що даний цикл робіт заслуговує належної уваги, і може бути представлений до Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Саввов Антон Іванович, генеральний директор Асамблеї ділових кіл,професор

Загоруйко Ю.А.

Робота авторів В.Д.Бальних, Ю.П.Білова, А.Ю.Бояринцева, А.С.Вавуліцького, Є.А.Мазуренка, А.І.Овчіннікова, М.М.Смирнова, В.Л.Чергинця пов’язана з розробкою технології і створенням виробництв йодвмісних продуктів в Україні з використанням сировини низької якості і токсичних відходів виробництва. Продукти, що випускаються, йдуть, головним чином на потреби вітчизняних виробників – фармацевтичних виробництв і виробництва детекторів іонізуючого випромінювання.
Похідні йоду широко застосовуються в медицині для лікування і профілактики численних захворювань, препарати йоду застосовують для нейтралізації дії випромінювання на організм людини, тому організація власного виробництва йоду є досить позитивним моментом для нашої держави.
Вагомим здобутком авторського колективу є створення технологічної ланки з виробництва особливо чистих йодидів лужних металів. Виробництво йодидів є досить складним внаслідок їх значної гігроскопічності і чутливості до дії атмосферного кисню у присутності вологи. Тому сольові розтопи звичайно забруднені кисеньвмісними домішками, які спричиняють погіршення якості продукції за рахунок утворення небажаних сполук і сторонніх фаз. Цілком очевидно, що авторами знайдено спосіб одержання реактивів зі зниженим вмістом, що дозволило налагодити випуск продукції, що перевищує за ціною і якістю закордонні аналоги.
Результатом роботи стала значна кількість публікацій, наукові результати широко представлені у вітчизняній і міжнародній науковій періодиці, найбільш принципові результати досліджень узагальнені в монографіях.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Ю.А.Загоруйко, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту монокристалів НАН України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

Штеменко О.В.

Ця робота, яка має на меті розробку наукових і технологічних основ синтезу та глибокого очищення йод- та бромовмісних продуктів, методів контролю їх якості та розв'язання проблеми рекуперації токсичних і екологічно небезпечних відходів хімічних та фармацевтичних виробництв є вельми актуалною і своєчасною науковою роботою.
У процесі роботи авторам розробки вдалося не тільки досконало вивчити означені процеси, але й забезпечити промисловий випуск якісної та вкрай необхідної для нашої Держави продукції. Наслідком проведеної роботи є такі доробки, які дозволяють експортувати частину виготовленої продукції, що свідчить про високий технологічний рівень та її конкурентну здатність на світовому ринку. Окрім цього, авторський колектив вніс значний вклад у розвиток хімічної та хіміко-технологічної науки, що відображено у 3 монографіях, 120 наукових публікаціях та 21 патенті.
Вважаю, що колектив авторів у складі: В.Д. Бальних, Ю.П. Білов, А.Ю. Бояринцев, А.С. Вавуліцкий, Є.А. Мазуренко, А.І. Овчинніков, М.М. Смирнов та В.Л. Чергинець заслуговує присудження їм Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік за роботу "Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромовмісних продуктів в Україні".
Завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор хімічних наук, професор Штеменко О.В.

В.М.Кошкін

koshkin@kpi.kharkov.ua

Підтримую роботу «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні»авторів Бальних В.Д., Білова Ю.П., Бояринцева А.Ю., Вавуліцького А.С., Мазуренка Є.А., Овчіннікова А.І., Смирнова М.М., Чергинця В.Л., що подана на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Вона присвячена розбудові виробництв йоду і особливо чистих солей на його основі для забезпечення потреб вітчизняної фармації, харчової промисловості, а також вимірювальної техніки у галузі детектування радіації.

Добре відомо, що в нашій країні існують відчутні проблеми з забезпеченням населення йодвмісними продуктами, отже, слід відзначити, що автори внесли вагомий внесок у вирішення цієї проблеми. Створене виробництво йодату калію дозволило практично повністю забезпечити виробників йодованої солі (Артемсіль) цим важливим інгредієнтом.

Слід відзначити, що Україна займає одне з чільних місць у світі, як виробник сцинтиляційних матеріалів, що є одним з найбільш поширених детекторів іонізуючого випромінювання. Одним з важливих чинників сталої роботи цих виробництв є їх сировинна незалежність , що забезпечує сталий розвиток цієї галузі.

Поряд з іншими задачами, що постали перед авторським колективом, важливою виявилася розробка наукових засад забезпечення чистоти матеріалів, котрі застосовуються для виробництва сцинтиляційних матеріалів. Відносно матеріалів для сцинтиляторів ця проблема є найважливішою. Саме ці наукові результати роботи мені добре знайомі. Вони значною мірою базуються на дослідженнях впливу різноманітних домішок у ростових розплавах на властивості ростового середовища і кінцевих монокристалів, а також розробці методів їх видалення.

Авторами одержано низку результатів, що мають важливе значення не тільки для виробничих процесів, що розбудовані авторами роботи, але й для теорії розчинів і фізичної хімії в цілому. Запропоновано критерії для оцінки міри впливу оксидних домішок на властивості розтоплених галогенідів лужних металів від їх природи і складу розплаву. Ці результати опубліковані авторами у 120 публікаціях у провідних міжнародних виданнях, в тому числі, видано три монографії. Це дуже корисна робота.

В.М.Кошкін, завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України

Гість В.М.Іщук

Вважаю за потрібне підтримати роботу «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні». Ця робота є надзвичайно важливою для нашої держави, і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Справа в тому, що йод та його похідні є важливими складовими нашого повсякденного життя. Найбільш очевидними напрямами застосування йодвмісних сполук є виготовлення медикаментів і йодованих харчових продуктів – солі, мінеральної води - які широко застосовуються для компенсації йодної нестачі в організмі людини. До впровадження авторських розробок Україна не мала власного виробництва йоду і була в цьому відношенні повністю залежна від імпорту. Тепер же наша держава є виробником якісного йоду і може забезпечити власні потреби.

Поряд з забезпеченням потреб фармації і харчової промисловості, було вирішено проблему випуску особливо чистих солей для виробництв сцинтиляційних матеріалів у нашій країні. Організація таких виробництв є надзвичайно складною задачею, її вирішення потребує багато зусиль як у науковому, так і у технологічному напрямках. Те, що авторам роботи вдалось її успішно вирішити у досить короткий час, та ще й налагодити випуск продукції, що користується попитом на світовому ринку, говорить про високий науковий і технологічний потенціал авторського колективу, а створене виробництво має серйозні перспективи.

Провідний науковий співробітник Державної установи НТЦ «Реактивелектрон» НАН України, доктор фізико-математичних наук В.М.Іщук

Ю.В. Холін

Хочу підтримати роботу «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні», що висунута на здобуття Державної премії України.
Головною метою роботи є вирішення сировинних проблем вітчизняних виробників фармацевтичних препаратів і високочистих хімічних речовин, що, власне, і визначає вагомість цієї роботи для нашої держави.
Грунтуючись на численних наукових і технологічних розробках, авторському колективу вдалось створити перше в Україні виробництво йоду та особливо чистих йодидів лужних металів. Виходячи з власних досліджень, автори розробили оригінальні технології, що забезпечили випуск особливо чистих речовин, конкурентоспроможних на зовнішньому ринку. До того ж, створене виробництво використовує в якості сировини йодвмісні відходи, які до цього накопичувались на підприємствах. Отже, проведена робота сприяла покращенню екологічної ситуації в країні.
Іншим важливим результатом роботи стало повне задовольняння попиту вітчизняних виробників йодвмісних харчових продуктів (сіль, йодована вода) у йодвмісних добавках, що дозволило суттєво підвищити їх асортимент на вітчизняному ринку і значною мірою розв’язало проблему йодозабезпечення населення йододефіцинтих територій.
Науковий доробок авторів також є вагомим і достатнім для роботи такого рівня.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Ю.В.Холін,
лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України,
проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,
завідувач кафедри хімічного матеріалознавства,
професор, доктор хімічних наук

В.П.Антонович

Висловлююсь на підтримку циклу робіт «Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні», що висунутий на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.

В результаті роботи створено перше в Україні виробництво йоду та йодидів лужних металів особливої чистоти в нашій країні. Зважаючи на те, що ці матеріали мають надзвичайно широке застосування у промисловості і для охорони здоров’я, розробки авторського колективу слід визнати надзвичайно актуальними для України.

Наукові і технологічні розробки авторського колективу були втілені у продукти виробництва, що успішно конкурують з аналогічними закордонними матеріалами. Відтепер один з найпотужніших виробників детекторів іонізуючого випромінювання – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України - має можливість працювати на вітчизняній сировині, а це у час кризи є важливим фактором, що забезпечує стабільність будь-якого виробництва. До того ж було повністю вирішено проблеми цього виробництва, пов’язані з накопиченням токсичних відходів виробництв сцинтиляторів і лікарських засобів.

Налагодження виробництва йодвмісних добавок для харчових продуктів значною мірою сприяло вирішенню проблеми подолання йододефіциту, яка є досить болючою для України, оскільки переважна більшість населення нашої держави мешкає на територіях, збіднених на йод.

Результати цієї роботи – 3 монографії, численні статті у провідних фахових виданнях і 21 патент - є цілком достатнім доробком для роботи, що має очевидну технологічну спрямованість.

В.П.Антонович, лауреат Державної премії України, завідувач відділу аналітичної хімії і фізико-хімії координаційних сполук Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України, доктор хімічних наук, професор.