Офіційний веб сайт

Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур

р26

Представлено Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН України.

 

Автори: Адамчук В.В., д.т.н., Насонов В.А., к.т.н., Булгаков В.М., д.т.н., Кюрчев В.М., д.т.н., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.

 

Метою роботи є створення на підставі отримання нових наукових знань та впровадження вагропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.

За результатами проведеної роботи отримані нові закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування, динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби зернових та інших культур.

Розроблена нова теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами таїх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а такожтеорія пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.

Освоєно виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на 7 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більш ніж 2,5 тис. тракторів і більше 17,7 тис. технічних засобів сучасного технічного рівня.

Впровадження у виробництво  нових комплексів технічних засобів дало економічний ефект, який становить понад млрд грн.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 50 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Отримано 7 патентів України на винахід, 5 деклараційних патентів на винахід.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня  2017 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44.

 Матеріали  обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

С.А. Кешуов, академик НАН РК

Работа посвящена созданию и внедрению в агропромышленное производство высокоэффективных комплексов технических средств, для выращивания зерновых и других культур по энергоресурсосберегающим технологиям.
Научно-практическая значимость проведенной работы состоит в создании необходимых предпосылок для разработки конкурентоспособных комплексов технических средств.
В частности, на производство были поставлены бороны дисковые, дискаторы, лущильники дисковые, культиваторы, компакторы, чизеля-глубокораспушиватели, агрегаты для полосовой обработки, сцепки гидрофицированные, машины для внесения минеральных удобрений и посева семян сидератов, сеялки, посевные комплексы, самоходные и прицепные опрыскиватели, культиваторы для безотвальной обработки почвы с одновременным внесением жидких удобрений, подкормщики для внесения в почву жидких и газообразных удобрений, машины для подкормки растений и внесения твердых минеральных удобрений, машины для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений, извести и гипса, пахотно-пропашные трактора на базе ХТЗ-160.

Генеральный директор, д.т.н., профессор, академик НАН РК С.А. Кешуов

чл. кор АНМ, доктор Стратан Александр

АПП является весомым сегментом экономики Украины, потенциал которого осуществляет значительный объём экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечивает также продовольственную безопасность других стран. В этой связи постоянная разработка и внедрение современных комплексов технических средств для выращивания зерновых и других культур по новым энерго-, ресурсосберегающим технологиям будет всегда актуальным направлением развития АПП Украины.

Важно отметить, что авторы разработали новую теорию взаимодействия рабочих органов технических средств с технологическими материалами, а также ими созданы основы теории распределения технических материалов и новые закономерности динамики движения многофункциональных агрегатов. Всё это имеет научно-практическую значимость проведенной авторским коллективом работы и даёт возможность освоить производство новых машин для выращивания зерновых и других культур

Директор Национального института экономических исследований АН Молдовы, чл. кор АНМ, доктор хабилитат, профессор, Лауреат Национальной приемии Правительства Молдовы в области науки и техники Стратан Александр

Панченко Анатолій Іванович

Актуальність наукової розробки зі створення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за новітніми технологіями не підлягає сумніву, а сама тематика: «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» є надзвичайно своєчасною.
У цьому запропонованому комплексі машин особливе місце займає культиватор для органічного землеробства, який дозволяє успішно захищати практично усі культури сівозміни від бур’янів без використання гербіцидів, а також забезпечує високу якість підготовки грунту до сівби з мінімальними витратами.
Слід зазначити, що розроблення та вдосконалення теорії взаємодії робочих органів технічних засобів при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а також теорії пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі, є великим досягненням відчизняної науки.
Позитивним, у дослідженнях, є практична реалізація результатів за допомогою машин вітчизняного виробника.
Тому вважаю, що за вирішення задач з комплексної механізації робіт по вирощуванню зернових, колектив авторів заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафеди «Мобільні енергетичні засоби»,
Таврійського державного агротехнологічного університету,
доктор технічних наук, професор Панченко А. І.

Караєв Олександр Гнатович

Враховуючи те, що останнім часом Україна поступово збільшує експорт зерна (43,8 млн тон у 2016/2017 маркетинговому році) і є лідером в регіоні Чорного моря, то робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», яку представлено на здобуття Державної премії України, є актуальною.
Надані матеріали підтверджують вагомий внесок авторського колективу в розвиток технологій і технічних засобів вирощування зернових та інших культур. Так, за результатами власних теоретичних досліджень авторським колективом було освоєно виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за ресурсоощадними технологіями на 7 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, що уможливило розвиток виробництва сільськогосподарських машин і тракторів і сприяло зміцненню позицій України на світових ринках.
На підставі наведеного вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини» Таврійського державного агротехнологічного університету, д.т.н. Караєв О.Г.

Дідур В.А

Розроблений і впроваджений видатними вітчизняними науковцями та інженерами комплекс технічних засобів для вирощування зернових та інших культур є конкуренто спроможним серед аналогів багатьох держав Європейського Союзу.
Завдяки високій конкурентоспроможності запропонованого комплексу, який включає ґрунтообробні та посівні знаряддя, розподільники добрив, широкозахватні агрегати на базі енергетичних засобів Харківського заводу та ін., дозволить впровадити у аграрне виробництво України ряд імпортозамінних технологій.
Використання імпортозамінних технологій в т.ч. і в аграрному виробництві на сучасному етапі розвитку економіки України є дуже вагомим внеском в боротьбі за незалежність України.
Вважаю, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» виконана авторським колективом Адемчук В.В., Насонов В.А., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Касапа С.Г., Пономарьов Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К. заслуговує на присудження їй державної премії у галузі науки і техніки за 2017 РІК.
ДІДУР В.А. – академік «Міжнародної академії аграрної освіти» (МААО), д.т.н., професор

Рогатинський Р.М.

Слід відмітити фундаментальність теоретичного обгрунтування роботи, що підтверджується матеріалами розділу "Наукові основи створення комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур”, де наведені основні результати проведених грунтовних теоретичних досліджень.
Дослідження колективу авторів сприяють подальшому розвитку технічних наук в частині розвитку наукових засад з розроблення та обгрунтування сільськогосподарської техніки, а нові технічні рішення та розроблена і впроваджена техніка дозволяє підвищити технічний рівень та оснащеність агропромислового виробництва прогресивною високоефективною технікою.
Із врахування викладеного вважаю, що робота заслуговує на присудження Дежавної премії України в галузі науки і техніки.
Проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор Рогатинський Р.М.

Мельник Ю.В.

После изучения представленных материалов (реферат и презентация указанной работы) считаю правильным дать положительный отзыв на научную работу с названием: "Разработка и внедрение комплексов технических средств для выращивания зерновых и других культур" и полностью поддерживаю выдвижение этой работы на получение Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

Первый проректор ГАУМ Мельник Ю.В.

Гурам Алексидзе

Механизация трудоемких процессов возделывания сельскохозяйственных культур является магистральным направлением интенсификации соответствующих технологических процессов и способствует значительному повышению урожайности и производительности. Весьма важно, что работа носит комплексный характер и она выполнено совместно выдающимися учеными и производственниками, т.е. произведена интеграция науки и производства. Поэтому, предлагаемая работа полностью отвечает современным мировым требованиям науки и производства, а авторы заслуживают присвоение Государственной Премии Украины.

Президент академии сельскохозяйственных наук Грузии академик,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Гурам Алексидзе

Михайлов Є.В.

Робота є актуальною на підставі того, що розроблено комплекс технічних засобів для вирощування зернових культур, який дозволить отримати якісні показники їх вирощування, а також заложити основи побудови сучасного вітчизняного машинобудування.Розроблене вітчизняне обладнання, яке за технологічними показниками та технічними характеристиками відповідає рівню кращих світових зразків.
Вважаю що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» відповідає вимогам до Державних премій України, а її автори заслуговують присудження Державної премії України.
Професор кафедри "Машиновикористання в землеробстві" ТДАТУ,
доктор технічних наук Михайлов Є.В.

Леженкін Олександр Миколайович

У поданій на здобуття державної премії у галузі науки і техніки за 2017 рік "Робота і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" представлені досліджені, які дали змогу для практичної розробки нових сільськогосподарських машин та знарядь. Впровадження розроблених нових комплексів та машин забезпечило зниження енерговитрат на 20-30%, зменшення фінансових витрат у 1,5-2 рази та отримання економічного ефекту у сумі 822,68 млн. грн. в Україні та 830 млн. в країнах ЄС. Дана робота заслуговує на присудження державної премії у галузі науки і техніки.

Професор кафедри "Технічна механіка" ТДАТУ,
доктор технічних наук, професор
Леженкін О. М.

Бойко Анатолій Іванович

Впровадження новітніх технологій сільськогосподарського виробництва передбачає використання сучасних сільськогосподарських машин і їх компонентів. Багатофункціональність техніки і енергозбереженість технологій виробництва накладають нові вимоги до конструювання машин, їх структурної побудови експлуатаційної надійності. Тому представлена на здобуття Державної премії України робота: «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» є актуальною і своєчасною.
Робота включає основний комплекс машин для польових робіт з вирощування зернових культур. Вона має суттєве теоретичне обґрунтування з агрегатування машин і динаміки їх руху. Знайшла подальший розвиток теорія удосконалення робочих органів в багатоопераційних системах обробітку ґрунту і внесення добрив.
Позитивним у дослідженнях є практична реалізація результатів в машинах, що випускаються вітчизняними заводами.
Вважаю, що за вирішення комплексного завдання з механізації робіт вирощування зернових та інших культур, колектив авторів заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедрою надійності техніки
Національного університету біоресурсів та природокористування України,
д.т.н., професор Бойко А. І.

Герой України, Семен Антонець

Наукові розробки зі створення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за новітніми технологіями є надзвичайно актуальними.
У цьому комплексі машин належне місце займає унікальний культиватор для органічного землеробства, який досі не має аналогів у світі.Культиватор дозволяє успішно захищати практично усі культури сівозміни від бур’янів без використання гербіцидів, забезпечує високу якість підготовки грунту до сівби з мінімальними витратами пального. На сьогодні це головна машина в органічному землеробстві, яка немає рівноцінних аналогів.
Переконаний, що інші машини, які входять до складу комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур, створенні науковцями та машинобудівниками на такому ж високому рівні, відповідають вимогам сучасних та перспективних агротехнологій і забезпечують нарощування виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Тому підтримую присудження даній наукової роботі Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.
Герой України,
співзасновник ПП «Агроекологія»
Семен Антонець

Афтанділянц Є.Г.

Створення високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсо ощадними технологіями є актуальною проблемою.
Відсутність закономірності динаміки руху машинно-тракторних агрегатів обмежує можливості управління процесом вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.
Тому своєчасним і корисним є розроблення нової теорії взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним матеріалами та їх розподілу при внесенні мінеральних добрив та сівбі насіння, а також теорія пневматичного розподілу насіння в широкозахватних посівних комплексах та процесу коливального руху сошника у ґрунтовому середовищі.
Вважаю що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» відповідає вимогам до Державних премій України, а її автори заслуговують присудження Державної премії України

Завідувач кафедри технології
конструкційних матеріалів і
матеріалознавства Національного
університету біоресурсів і природокористування
України, д.т.н., проф. Афтанділянц Є.Г.

Ромасевич Ю.О.

У роботі вирішені актуальні проблеми розробки теоретичної бази для створення досконалих машин та комплексів машин для вирощування зернових та інших культур. Розроблені комплекси є енерго- та ресурсоощадними. Використання отриманих у роботі результатів дозволить на більш високому рівні вирішити актуальні для вітцизняного машинобудування проблеми.
Вважаю, що робота “Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур ” заслуговує на схвалення, а її автори - на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Ромасевич Ю.О., д.т.н., доц., проф. кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України, заступник декана з наукової роботи.

Ловейкін В.С.

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок зменшення витрат і збереження ресурсів. Розроблено комплекс технічних засобів для вирощування зернових культур, який дозволить отримати якісні показники їх вирощування, а також заложити основи побудови сучасного вітчизняного машинобудування. Робота "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" заслуговує схвальної оцінки, а її автори Адамчук В.В., Насонов В.А., Булгаков В.М., Кюрчев В.М, Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К. - присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Д.т.н., проф., завідувач кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України
Ловейкін В.С.

Ярош Ярослав Дмитрович, к.т.н., доц.

Декан факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ.
Вважаю, що представлена наукова праця "Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Так, як підвищення ефективності застосування нових систем машин сприятиме ефективному розвитку аграрного виробництва України. Це дозволить досягти продовольчої та економічної безпеки нашої країни.

Голуб Г.А.

Українське агропромислове виробництво визначає продовольчу безпеку та економічний потенціал України. А техніко-технологічне забезпечення агарного виробництва повинно бути здійснено на базі вітчизняної техніки. Це дозволить отримати стабільний розвиток сільських територій, та призведе до фінансової стабілізації багатопрофільних сільськогосподарських підприємств та виробників агарної техніки. Відповідно зростуть і платежі у бюджет нашої країни.
А метою представленої роботи саме і є створення на основі отримання нових наукових знань високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.
Відтак, поставлена мета відповідає визначальній значимості для нашої країни.
Загалом представлена робота включає потужні теоретичні дослідження, вагомі результати практичної апробації, розроблені і впровадженні у виробництво на вітчизняних машинобудівних заводах машини, застосування цих машин в агарному виробництві. Роботу системна та обґрунтована, як у теоретичному так і в практичному напрямках. Представлена робота є повною мірою заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Кухарець Савелій Миколайович, д.т.н., ЖНАЕУ

Представлена робота є важливою науковою працею, що має надзвичайно важливе значення для забезпечення економічної стабільності України. Так як, створення власних сільськогосподарських машин дасть можливість українським виробникам сільськогосподарської продукції отримати сучасні високотехнологічні засоби для вирощування зернових та інших культур. Причому ці засоби адаптовані до грунтови та кліматичних умов України. Мають високі техніко-технологічні характеристики. Все це дозволить розвинути вітчизняне аграрне машинобудування та сприятиме підвищенню економчної та екологічної ефективності функціонування аграрного виробництва нашої країни.
Вважаю, що зазначена робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Віталій Пилипович Лисенко

Аграрний сектор в Україні на сьогодні формує значну частку валового національного продукту. Рослинництво при цьому відіграє провідну роль, формуючи фундамент для тваринництва. Техніка, що використовується для обробітку полів, у значній мірі зарубіжного виробництва, надзвичайно дорога, а її частка в структурі собівартості продукції висока. Зменшення цієї частки можливе за рахунок державної підтримки національного машинобудування, котре може бути ефективним за умов використання прогресивних наукових напрацювань вітчизняних вчених і виробничників. Прикладом цьому може слугувати колективна наукова праця Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапа С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленка П.М., Шаповалова Ю.К. «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», результати котрої широко використовуються в національному машинобудуванні, демонструючи при цьому енерго-, ресурсрефективні технології.
Вважаю, що зазначена робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Лисенко В.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І.Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України

Кузнєцова І.В., д.с.-г.н., с.н.с.

Конкурентоспроможность сільськогосподарської продукції залежить від технологічних особливостей вирощування зернових та інших культур. Отримання якісної сировини є передумовою виробництва конкурентспроможних харчових продуктів на вітчизняному та світовому ринку, і відповідно, зростанню експортного потенціалу України.
Представлена наукова робота має високий науковий, технічний і технологічний рівні. На багатьох підприємствах сільського господарства впроваджено високоефективні комплекси технічних засобів з вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. За результами проведених досліджень створено 28 типів технічних засобів і обладнання, що становить більше 73 марки машин та 4 типів тракторів. Випуск створеної сільськогосподарської техніки налагоджений на вітчизняних заводах сільськогосподарського машинобудування. Це забезпечило економічний ефект у понад 800 млн.грн., за експорт запропонованої техніки в країни ЄС отримано 830 млн. грн.
Представлені в роботі теоретичні і експериментальні дослідження є своєчасними та актуальними, а сама робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

О. Ковальова

Одним із шляхів реалізації Програми забезпечення продовольчої безпеки України є нарощування обсягів виробництва сільськогосподарських культур. Нині кожен третій експортний долар забезпечує сільськогосподарська галузь. Нарощування темпів збільшення кількості продукції, пов’язане з впровадженням енерго - і ресурсоощадної системи землеробства на базі сучасних вітчизняних технікотехнологічних комплексів. Застосування вітчизняної сільськогосподарської техніки дозволяє суттєво зменшити собівартість вирощеної продукції і забезпечити високу надійність технічних засобів. Вітчизняні комплекси техніки значно спрощують процес її технічного сервісу використовуючи кваліфікацію механізаторів господарств. З урахуванням вищевикладеного, робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М„ Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Шаповалова Ю.К., Гавриленка П.М. заслуговує всебічного схвалення і присудження їй державної премії в галузі «Промисловість, будівництво та аграрний комплекс.

Заступник міністра О. Ковальова

Мороз О.

Група вчених з Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» та керівників промислових підприємств, що займаються виробництвом сільськогосподарської техніки, зробили подання на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік. їхня робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» є реальним підтвердженням доцільності та ефективності їхньої діяльності, підставою для відзначення науковців, конструкторів і виробників державою.
Результати роботи авторів бачив не раз на міжнародних виставках і безпосередньо в полі, знаю особисто представлених в поданні протягом багатьох років, тому відверто клопочусь про їх відзначення.
Відзначення такої роботи Державною премією було б демонстрацією уваги до всіх, хто тепер шукає можливості для створення робочих місць, підтверджуючи витребуваність праці науковців та конструкторів, своєрідно закликаючи усіх небайдужих долучатися до суспільно важливої праці як гарантії якості життя кожного і міцності держави.

О. Мороз, інженер, Голова Верховної Ради України II і V скликань

Кульгавий В.Ф.

Отримані результати дали новий поштовх як для розвитку агропромислового виробництва, так і галузі вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, що відкрило нові можливості нашим виробникам на міжнародних ринках. Окрім того, назване сприяло збільшенню робочих місць в Україні і формуванню основ продовольчої безпеки нашої держави.
Враховуючи викладене, вважаю, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», яка висунута Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, в складі авторського колективу: Адамчук В.В., Насонов В.А., Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Калана С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М. та Шаповалов Ю.К. заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

З повагою Генеральний виконавчий директор Кульгавий В.Ф.

Новіков Г.В.

В Україні, яка у минулі часи відзначалася своїм аграрним технічним потенціалом, практично поставлено на межу знищення вітчизняне тракторо-, і комбайнобудування. Практично позбавлене державної підтримки сільськогосподарське машинобудування. Унаслідок цього українські аграрії з кожним роком стають усе більш залежними від закордонних виробників сільськогосподарської техніки. А це відповідним чином відбивається на собівартості вітчизняної сільгосппродукції, а у кінцевому рахунку - на добробуті сільських мешканців і не тільки.
Вирішення вищеозначених проблем у першу чергу потребує повноформатного відродження вітчизняних тракторної енергетики і сільськогосподарського машинобудування, забезпечення його власним ефективним науково-технологічним супроводом.
У зв’язку з вищевикладеним вважаю, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі АдамчукаВ.В., НасоноваВ.А., БулгаковаВ.М., КюрчеваВ.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Щаповалова Ю.К. і Гавриленка П.М. заслуговує всебічного схвалення і присудження їй державної премії у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Голова Громадської спілки «Аграрний союз України», к.т.н. Новіков Г.В.

Моторний Д.К.

На ланах кооперативу «Зоря» досить непогано зарекомендували себе грунтообробні та посівні комплекси фірми «Червона зірка», Краснянського СП «Агромаш», розподільники добрив «Ковельсільмаш», широкозахватні машинно-тракторні агрегати на базі енергетичних засобів Харківського тракторного заводу і т. ін.
Причому, висока продуктивність роботи, низькі питомі витрати пального за прийнятної якості виконання технологічних процесів вказаною вище технікою забезпечуються не тільки її задовільною надійністю, а й використанням наукового супроводу, розробленого вітчизняними вченими Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України, Таврійського державного агротехнологічного університету і інших наукових установ.
У зв’язку з вищевикладеним вважаю, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Шаповалова Ю.К. і Гавриленка П.М. цілковито заслуговує на присудження їй державної премії у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Голова Приватно-орендного кооперативу «Зоря», Герой України, Двічі Герой Соціалістичної Праці, Почесний член НААН, Заслужений працівник сільського господарства України Моторний Д.К.

Дмитрів Василь Тарасович

Розвиток вітчизняного агропромислового виробництва залежить від конкурентоспроможності його продукції, а конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції можливо при технологіях, які забезпечуються комплексом технічних засобів для вирощування зернових та інших культур вітчизняного виробництва.
Це також забезпечить Українському виробнику машин і обладнання конкурувати на світовому ринку технічних засобів для вирощування зернових і інших культур.
Аналіз представлених матеріалів забезпечує реалізацію мети роботи на науковому, технічному і технологічному рівнях - створення та впровадження в агропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.
На основі наукових досліджень створення комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур авторам роботи розроблені теоретичні положення й аналітичні та експериментальні моделі функціонування і розроблення конструкцій: орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160, які органічно поєднують в одній конструкції альтернативні параметри енергетичних засобів тягових класів 2 і 3, що створює передумови реалізації на їх основі нових перспективних широкозахватних і комбінованих машинно-тракторних агрегатів; технічних засобів з робочою шириною захвату до 36 м, для агрохімічного обслуговування агропромислового виробництва; багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур.
Використовуючи отримані авторами результати наукових досліджень, було створено 28 типів технічних засобів і обладнання, що становить більше 73 марки машин та 4 типів тракторів, випуск яких був налагоджений на вітчизняних заводах сільськогосподарського машинобудування. Це забезпечило економічний ефект в сумі понад 800 млн.грн., а за експорт запропонованої техніки в країни ЄС отримано 830 млн. грн.
Представлені в роботі теоретичні дослідження є фундаментальними, результати яких забезпечують практичну апробацію та реалізацію варіантів запропонованої техніки і технологій, розроблення кінцевих зразків машин і впровадження їх у виробництво на вітчизняних машинобудівних заводах та застосування в агропромисловому комплексі. Тому матеріали подані в роботі є актуальними, де вирішено наукову та народно-господарську проблеми впровадження в агропромислове виробництво високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями.
Підтримуємо і впевнені, що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», виконана авторським колективом у складі Адамчука В.В., Насонова В.А., Булгакова В.М., Кюрчева В.М., Калапи С.Г., Пономаря Ю.В., Гавриленка П.М. і Шаповалова Ю.К. заслуговує присудження їй державної премії України в галузі науки і техніки.
Дмитрів В.Т., д.т.н.,доцент, завідувач кафедри механізаціх та автоматизації тваринництва Львівського національного аграрного університету

Мазур Г.А.

Висунута наукова робота відзначається актуальністю, науковою і практичною значимістю. Значимість проведеної роботи полягає у створенні необхідних передумов для розроблення більш ефективних комплексів технічних засобів. Це дає змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування сільськогосподарських культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями. Розроблена техніка відзначається високими техніко-експлуатаційними показниками: продуктивність вища у 1,5-2,0 рази; на 20-30 % менші загальні питомі енерговитрати; ціна в 1,5-2,3 рази нижча від кращих світових аналогів. Тому вважаю цілком обґрунтованим подання вказаної наукової роботи для нагородження авторського колективу Державною премією.
Головний науковий співробітник,ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Г. А. Мазур

Кравченко В.А.

Продовольчу безпеки України забезпечує агропромислове виробництво, основою якого є технічне забезпечення технологічних процесів, які базуються на новітніх технічних засобах та запасних частинах до них.
Україна стає житницею Європи і впевнено крокує до світового лідерства у виробництві зерна. Успіх у цих процесах визначає розроблення і впровадження технічних засобів для вирощування зернових культур за новітніми технологіями, що і підтверджує актуальність представлених наукових розробок.
Відмічаючи вагоме наукове і практичне значення наукової розробки в агропромисловому виробництві України вважаємо, що представлена наукова робота заслуговує на присудження Державної премії

Заступник академіка-секретаря Відділення рослинництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України В.А. Кравченко

Роїк М.В.

Принцип універсальності та багатофункціональності, який було покладено в основу під час розробки енергетичних засобів, дозволив створити енергозасоби нового покоління, здатних за один прохід виконувати декілька технологічних операцій, що мінімалізує шкідливий вплив рушіїв на грунт.
З огляду вагомість результатів фундаментальних наукових досліджень та масштабність впровадження у виробництво створених на їх основі технічних засобів вважаю що робота «Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Директор Інституту біоенергетичних культу цукрових буряків, докт наук, професор, академік НААН М.В. РОЇК

Курило В.Л.

Автори даної роботи провели ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження, які беззаперечно мають високий світовий пріоритет. Так, зокрема, створена авторами теорія відцентрового висіву мінеральних добрив ніде у світі не набуває такого всеохоплюючого аналітичного обґрунтування. Тому, розроблені авторами нові математичні моделі відцентрового висіву збагатили світову науку новими теоретичними підходами і отриманими новими системами диференціальних рівнянь руху матеріальної частинки по лопатям відцентрового диска, які з вичерпною повнотою і достовірністю описують даний технологічний процес.
Це свідчить про те, що представлені авторами даної роботи науково-технічні результати, розроблені на їх підставі нові сільськогосподарські машини є достатньо конкурентоздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках за всіма показниками ефективності їх використання.

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України В.Л. Курило

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.