Офіційний веб сайт

Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва

М63

 

Автор: Кузнєцов П. В., к.т.н.

 

Представлена Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

 

В роботі комплексно розкрито зародження та розвиток азотної промисловості, що дозволило визначити її роль у формуванні науково-технічного потенціалу країни протягом 20–80-х років ХХ ст.

Проведено ґрунтовний історіографічний аналіз наукової літератури й публікацій щодо ролі та значення розвитку технології зв’язаного азоту в хімічній промисловості, згруповано праці українських і зарубіжних учених із хімічної технології.

Встановлено періодизацію розвитку галузі хімічної промисловості й надано характеристику кожному з його етапів та виявлено основні закономірності становлення технології зв’язаного азоту в складі всієї економіки.

Показано пріоритетні наукові дослідження й розробки українських учених хіміків-технологів у створенні нових сучасних технологій і ефективного обладнання для азотної промисловості.

Основні результати дослідження використано в діяльності Державного науково-дослідного та проектного інституту основної хімії (НІОХІМ, м. Харків) та  Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (м. Харків).

 

Кількість публікацій:  48 наукових  публікацій,в т.ч. 2 монографії, 46  статей.

Надіслати коментар

Коментарі

К.т.н., доц. Суворін О.В.

Наукова праця к.т.н., доц. П.В. Кузнецова «Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки й виробництва» є вагомим внеском у дослідження проблем хімічної промисловості, з`ясування закономірностей розвитку важливої галузі промислового виробництва.

Результати роботи можуть бути застосовані у викладанні гуманітарних і технічних дисциплін у вищій школі, при розробці лекційних курсів та підручників, використані в просвітницькій діяльності, а також у підготовці наукових праць з історії науки й техніки.

Важливим є те, що наукові дослідження опубліковані в 2-х монографіях, 46 наукових працях та доповідались на Міжнародних науково-практичних конференціях. У публікаціях відображено основні результати наукових досліджень роботи, що підтверджує високий фундаментальний рівень пошуків автора.

Робота заслуговує присудження премії Президента України.

Зав. кафедрою Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, к.т.н., доц. О.В. Суворін

Проф. Півоваров О. А.

Я добре знайомий з науковими дослідженнями, які на високому теоретичному рівні виконуються в НТУ «Харківський політехнічний інститут» в науковій школі акад. В.І. Атрощенка. Наукова праця к.т.н., доц. Кузнєцова П.В. підтримує цей високий рівень своєю фундаментальною основою та практичним значенням для хімічної промисловості України. Досліджено важливі проблеми розвитку азотної промисловості, внесок науковців у розвиток хімічної технології, запропоновано шляхи використання наукових пошуків.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним використанням наукова праця доц. П.В. Кузнєцова заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Декан факультету технології неорганічних речовин ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор О. А. Півоваров.

Михаил Иванович Ворожбиян

У роботі доц. П.В. Кузнєцова комплексно розкрито зародження та розвиток азотної промисловості України, що дозволило визначити її роль у формуванні науково-технічного потенціалу країни протягом 20–80-х років ХХ ст.

Уперше в дослідженні автора показано пріоритетні наукові напрямки пошуків й розробки українських учених хіміків-технологів у створенні нових сучасних технологій і ефективного обладнання для азотної промисловості. Багаторічні наукові дослідження науковців підтверджують пріоритет учених України в створенні й впровадженні сучасних технологій продуктів зв’язаного азоту, які сьогодні повністю забезпечують економіку України хімічними речовинами.

Важливим є використання основних результатів дослідження в діяльності Державного науково-дослідного та проектного інституту основної хімії та Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (м. Харків). Результати дослідження представлено в 48 наукових публікаціях, у т.ч. 2 монографії та 46 статей.

Вважаю, що наукова робота Кузнєцова П. В. є актуальною і важливою науковою працею і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Українська академія залізничного транспорту, зав. кафедрою “Охорона праці й навколишнє середовище”, док. техн. наук, проф. Ворожбіян М. І.

Свергузова С. В., д. т. н., проф.

Работа к.т.н., доц. Кузнецова В. П. «Развитие азотной промышленности Украины в ХХ веке – исторический путь плодотворного взаимодействия науки и производства», представленная Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» связана с актуальной проблемой сохранения и развития химической промышленности Украины.

Результаты, полученные автором, вносят вклад в расширение фундаментальных знаний о функционировании азотной промышленности, а практические результаты должны учитываться при принятии нормативных решений на уровне государства.

Предлагаю поддержать молодого и перспективного ученого в избранном им направлении исследований и поощрить полученные им научные разработки прикладного и перспективного направления.

Считаю, что теоретические и практические полученные результаты исследования автора работы достойны присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Зав. кафедрой промышленной экологии инженерно-экологического института Белгородского Государственного Технологического Университета имени В.Г. Шухова, д.т.н., проф., Почетный работник высшего профессионального образования РФ Свергузова С.В.

Т. Ф. Жуковський

Виконання наукового дослідження доц. Кузнєцовим П. В. дозволило вирішити актуальну науково-прикладну проблему зародження, становлення та розвитку азотної промисловості, визначити її місце й роль у становленні та розвитку науки про технологію зв’язаного азоту та хімічної технології й у цілому в промисловому комплексі України.

Показано, що на початку ХХ ст. у зв’язку з необхідністю застосування нових організаційних форм у науково-дослідній роботі, появою теоретичних і технічних проблем у хімічній галузі, які вимагали колективної праці вчених різних спеціальностей почали з’являтись хімічні науково-дослідні інститути.
Автором доведено, що в 50-і роки ХХ ст. в Україні й СРСР склалась високо централізована система дослідних інститутів, яка повторювала систему галузевих міністерств. З’ясовано, що дослідження науковців та інженерів у галузі прикладної хімії й практичних розробок нових хімічних технологій створили важливі передумови для стрімкого розвитку промислового виробництва в 60–70-і роки ХХ ст. Це дозволило хімічній промисловості Радянського Союзу вийти на передові позиції у світі з виробництва важливих продуктів зв’язаного азоту.

Основні висновки, результати дослідження та рекомендації роботи П. В. Кузнєцова використано в діяльності нашого інституту.

Вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (м. Харків), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Т. Ф. Жуковський

Кошовець М. В., канд. техн. наук

Висновки й положення дослідження к.т.н. П. В. Кузнєцова надають можливість оцінити розвиток вітчизняної галузі азотної промисловості, виявити її вплив на розвиток науково-технічного прогресу, є актуальними для України. Дослідження розкриває закономірності, які можуть бути використані відповідними державними та регіональними органами при формуванні й реалізації науково-технічної та інноваційної політики країни, що пов’язані з розвитком азотної галузі, де залишаються потенційні можливості виробництва конкурентоздатних видів продукції світового економічного ринку. Галузь може гарантувати ефективний вплив на розв’язання значних соціальних, науково-технічних, демографічних та інших проблем в Україні.
Вважаю, що наукова робота Кузнєцова П. В. "Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва" заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Голова Правління ЗАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», кандидат технічних наук Кошовець М. В.

Панасенко В. А.

Цикл научных работ П.В. Кузнецова «Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва», представленный Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» может расцениваться как крупное научное достижение, результаты которого востребованы текущим этапом развития украинской химической промышленности.

Комплекс научных работ и две монографии, представленные кандидатом технических наук П.В. Кузнецовым, свидетельствуют, во-первых, о многолетних и целенаправленных исследованиях им проблемы развития азотной промышленности Украины. И, во-вторых, о глубине научной разработки столь многоаспектной важной и актуальной темы.
Робота П.В. Кузнецова является первой в украинской науке успешной попыткой обосновать закономерности развития азотной промышленности и предложить конкретные пути дальнейшей реализации потенциала отрасли.

На основании вышеизложенного считаю, что исследования на тему: «Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва» выполнены на высоком научном уровне а её автор П.В. Кузнецов заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

Начальник технического отдела Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии «НИОХИМ», доктор технических наук, доцент Панасенко Владимир Алексеевич.

Казаков В. В.

Уважно ознайомився з науковою роботою П. В. Кузнєцова, що подана на здобуття Премії Президента України для молодих науковців. Ці наукові дослідження добре для мене відомі, вони вирішують важливі проблеми розвитку хімічної промисловості України. Провідною галуззю є азотна промисловість, яка сьогодні забезпечує державу необхідними хімічними сполуками й особливо мінеральними добривами. Науковець досліджує важливі проблеми зародження та розвитку хімічної технології, аналізує здобутки науковців, показує виробничі характеристики існуючих технологій.

Сьогодні ці питання дуже важливі й актуальні для хімічної промисловості. Уважаю, що дана наукова робота заслуговує присудження Премії Президента для молодих науковців.

Доктор технічних наук, доцент, Заслужений працівник промисловості України Казаков Валентин Васильович

Роменський О. В.

Ознайомився з науковою працею Кузнєцова П. В., котра присвячена зародженню та розвитку азотної промисловості на Україні. Вважаю, що ця тема дуже цікава і актуальна. На протязі багатьох років ми слідкуємо за науковцями з НТУ "ХПІ", які багато роблять для популярізації та вивчення шляхів розвитку технології зв'язаного азоту. Вважаю, що ця наукова робота висвітлює нові факти зарождення і розвитку галузі, які до цього часу не були відомими. Грунтовно аналізується діяльність багатьох вчених, які зробили вагомий внесок в розвиток фундаментальних основ хімічної технології. Важливим є те, що сьогодні азотна промисловість значну кількість своєї продукції експортує в інші країни і знаходиться на третьому місці в державі за цими показниками. Автор вірно акцентує увагу, що державні органи повинні більше звертати увагу на азотну промисловість, яка своєю діяльністю може вирішувати соціальні, політичні, технічні, технологічні питання розвитку країни.

На нашому підприємстві використовуються результати цієї наукової роботи на протязі багатьох років. Наукові дослідження автора відомі на підприємстві.

Вважаю, що наукова робота Кузнєцова П. В. "Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва" заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник наукового центру ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", доктор технічних наук, Роменський Олександр Володимирович

Заступник начальника наукового центру ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", доктор технічних наук, Созонтов Віктор Гнатович