Офіційний веб сайт

Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором

м20

Представлено Інститутом чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

Автор: Парусов Е.В., к.т.н., Чуйко І.М., к.т.н., Сагура Л.В., к.т.н.

Метою роботи є розробка технологічних режимів термомеханічної обробки та хімічного складу борвмісної катанки для виробництва високоміцного дроту для металокорду, арматурних канатів і пружин, зварювального дроту, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні із забезпеченням необхідного рівня механічних властивостей.

Розроблено хімічний склад і технології термомеханічної обробки катанки з мікролегованих бором високовуглецевих сталей і сталей зварювального призначення, легованих молібденом, нікелем, хромом, ванадієм та іншими елементами. Методами математичного моделювання та багатофакторної оптимізації встановлено вплив технологічних факторів на мікроструктуру, механічні властивості та технологічність катанки-дроту.

Розроблено науково обгрунтований підхід до мікролегування сталей бором, який дає можливість підвищувати деформованість катанки-дроту широкого марочного сортаменту. Вивчено кінетику перетворень аустеніту при безперервному охолодженні, побудовано термокінетичні діаграми борвмісних сталей марок, встановлено співвідношення між кількісними значеннями дисперсності перліту та інших характеристик катанки з борвмісних вуглецевих сталей. Встановлено критерії, які забезпечують пряме волочіння катанки зварювального призначення з легованих сталей в зварювальний дріт діаметром до 2,0 мм.

 Розроблено нормативну документацію на виробництво катанки за новими технологіями. Впроваджено на вітчизняних і закордонних метизних підприємствах наскрізні енергозберігаючі технології виробництва високоміцного металокорду, арматурних канатів, пружин і обмідненого зварювального дроту.

 Річний економічний ефект від впровадження роботи складає 509 тис. доларів США і 4, 9 млн. гривень.

Кількість публікацій: 83, в т.ч. 2 монографії, 44 статті (5 - у зарубіжних виданнях), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

ОАО "Белорусский металлургический завод"

и.о. зам.генерального директора по техническому развитию Д.А. Борисовец, начальник ТУ, к.т.н. С.В. Терлецкий, ведущий инженер-технолог ЛМП ИЦ А.В. Веденеев, ведущий инженер технолог ЛСП ИЦ, к.т.н. А.В. Демин

Представленная работа является актуальной и носит фундаментально-прикладной характер. Акцент сделан на микролегирование стали бором и отличается от традиционного его применения в металлургии, когда бор применяется для повышения прочностных показателей металла, к примеру, сталей, используемых при производстве холодной высадки. В работе получены интересные научные результаты, позволяющие повышать деформируемость высокоуглеродистого проката и проволоки за счет формирования необходимого структурного состояния металла, а также снижать эффект деформационного старения. Новый подход к применению бора в металлургии базируется на эмпирическом соотношении и зависит от содержания углерода и азота в стали. Кроме этого работа характеризуется рядом других интересных научных положений и имеет практическую значимость для металлургической и метизной отраслей. Считаем, что авторы заслуживают быть отмеченными Государственной премией Президента Украины за достигнутые результаты.

Волчок Іван Петрович

Д-р техн. наук, зав. каф. ЗНТУ

Науковці Парусов Є.В., Чуйко І.М. та Сагура Л.В. добре відомі в Україні та за її межами як розробники нових промислових технологій виробництва катанки для металокорду, арматурних канатів та зварювального дроту.
Представлена ними на премію Президента робота є актуальною для сучасної металургії України, тому що вона базується на фундаментальних основах металознавства і розширює можливості підвищення якості металокорду, канатів та зварювального дроту.
Позитивною рисою роботи є те, що наукові розробки доведено до промислового втілення з одержанням значного економічного ефекту.

костиря всеволод юрійович, к.т.н., ліцей з посиленою військ

Розроблені режими термомеханічної обробки базуються на фундаментальних закономірностях структуроутворень, зокрема на вивченні кінетики перетворень аустеніту при безперервному охолодженні у
борвмісних сталях. Це дозволило забезпечити необхідний структурний стан гарячекатаного металу. Результати роботи мають енерго- і ресурсозберігаючий характер, що є неймовірно актуальним в наш час.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Долгий Сергей Васильевич - зам. начальника ТО ОАО ММЗ

Одной из главных задач металлургической промышленности на современном этапе развития является ресурсосбережение, повышение качества металлопродукции, разработка и освоение новых марок стали
и технологий производства проката. Коллективом авторов разработаны новые технологические процессы термомеханической обработки катанки различного назначения, которые обеспечивают как упрочняющие,
так и разупрочняющие эффекты. Комплекс проведенных исследований дает возможность повышать деформируемость катанки-проволоки за счет формирования необходимого структурного состояния метала,
а также за счет снижения эффекта деформационного старения и пиковых напряжений. В связи с изложенным, считаю, что представленную работу можно отнести к актуальным, а коллектив авторов
заслуживает присуждение им премии Президента Украины за достигнутый практический результат.

Троцан Анатолий Иванович - д.т.н., проф., главный научнГість

Зазначені сталі належать до класу так званих чистих сталей, виробництво яких вимагає застосування самих сучасних технологічних прийомів. Вимоги до якісних характеристик катанки з такої сталі дуже жорстко регламентовані європейськими виробниками. Ці вимоги поширюються на хімічний склад сталі, ії чистоту по постійних та супутнх домішках, мікроструктуру, показники міцності і пластичності катанки, властивості окалини на поверхні, що дозволяють легко видаляти її механічним методом. Практичне значення роботи полягає у розробці і впроваджені промислової наскрізної технології виробництва катанки широкого марочного складу.
Слід зазначити, що дослідження, направлені на розробку енерго- та ресурсозберігаючих технологій в умовах постійного підвищення вартості енергоносіїв, сьогодні в умовах України є актуальними та доцільними.
Теоретичний і практичний рівень кваліфікації авторів роботи не викликає сумнів, вважаю, що вони заслуговують на присудження їм премії Президента України.

Климов Олександр Володимирович, к.т.н., доцент, ЗНТУ

Климов Олександр Володимирович, к.т.н., доцент, декан інженерно-фізичного факультету Запорізького національного технічного університету

Представлена робота є комплексною, мета якої полягає у розробці режимів термомеханічної обробки та хімічного складу борвмісної катанки для виробництва високоміцного дроту для металокорду, арматурних канатів і пружин, зварювального дроту, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні з забезпеченням необхідного рівня механічних властивостей.
Автори роботи досягли поставленої мети, про що свідчать численні впровадження ідей на вітчизняних і закордонних підприємствах. Підтвердженням ефективності реалізації результатів роботи на діючих металургійних і метизних підприємствах є отриманий значний економічний ефект.
Основні положення циклу наукових праць, що висунений на здобуття Премії, знайшли відображення у чисельних статтях, монографіях, патентах.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Гість

Безбах Віталій Дмитрійович - к.т.н., начальник лабораторії экспертизних досліджень ЦЗЛ ПАТ "ЕМСС"

Цикл наукових праць «Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором», що представлений авторами Парусовим Е.В., Чуйко І.М. і Сагурою Л.В., передбачає розробку наукових основ, технологій і технічних засобів термомеханічної обробки борвмісного металопрокату. Робота є актуальною, виконана на достатньо високому науковому рівні і є дуже корисною для вітчизняної галузі чорної металургії.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць відповідає сучасним запитам виробництва, буде сприяти підвищенню ефективності металургійної галузі а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Коломоєць А.М. - Начальник ЦЗЛ ПАТ "Енергомашспецсталь"

Робота є безумовно важливою та актуальною. В ній розроблені наукові основи, методи, нормативні документи та найсучасні технології виробництва вітчизняних високоякісних металовиробів (металокорд, канати, дріт зварювальний та пружинний дріт). Слід сказати, що розроблені авторами принципи використання бору, як мікролегуючого елементу дозволяє забезпечити необхідний комплекс якісних характеристик металопрокату в залежності від вмісту вуглецю й азоту в сталі. На мою думку, автори представленої комплексної роботи «Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором» цілком заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Бабаченко О.І. д.т.н., директор ІЧМ НАНУ

Представлена авторським коллективом наукова робота, без сумніву є важливою та актуальною,оскільки обсяги використання борвмісних сталей, як в Україні, так і у світі мають тенденцію до зростання. Результати досліджень та наукові розробки стали основою створення енергоефективних технологій виробництва металовиробів відповідального призначення, нормативно-методичного та техніко-технологічного забезпечення цього виробницва. Вважаю, що автори представленої роботи заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених

Вакуленко І.О. д.т.н., проф.

(завідуючий кафедрою "Технології матеріалов", Дніпропетровський національний університет залізничого транспорту ім. ак. В. Лазаряна)

Однією із складових наукової роботи «Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором» є розробка та впровадження у промислове виробництво сучасних
технологій виробництва катанки широкого марочного призначення з різноманітними підходами вмісту в ній бору. Розробелені технології забезпечують отримання оптимальних якісних характеристик готових сталевих виробів за умови підвищення безпеки навколишнього природного середовища та зменшення енерговитрат. Науково обґрунтовані сучасні технології деформаційно-термічної обробки катанки, які впроваджено у промислове виробництво, і це дало суттєвий економічний ефект. Враховуючи досягнені результати та їх важливість для подальшого розвитку металургійного комплексу України, я однозначно підтримую присудження премії Президента України для молодих вчених творчому колективу авторів зазначеної роботи.

Пашко К.М., директор ТОВ НВП "Сталь-Канат"

Сьогодні надзвичайно важливими питанням для України є енерго- та ресурсозбереження. Досягнуті резудьтати та розробки дозволяють в умовах дефіциту енергоносіїв та легуючих елементів забезпечити споживачів металопродукцією з необхідним рівнем якості при мінімальних енергетичних та економічних витратах.
Підтримую висунуту наукову роботу, та вважаю що її автори заслогувують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

д.т.н., проф. Лаухин Д.В.

Основними завданнями будь-якої галузі виробництва на сучасному етапі розвитку
людства є ресурсозбереження. Результати представленого циклу наукових праць
мають енерго- і ресурсозберігаючий характер, не мають аналогів в Україні та
знаходяться на рівні кращих світових розробок у галузі виробництва катанки
з борвмісних сталей.
Колективом авторів розроблено нові в Україні технологічні процеси термомеханічної
обробки катанки для металокорду, арматурних канатів і зварювального дроту, які
забезпечують як зміцнюючий, так і знеміцнюючий ефекти, науково обґрунтовано
комплексний підхід до мікролегування бором сталей широкого марочного сортаменту.
Комплекс проведених досліджень дає можливість підвищувати деформованість катанки-дроту.
Численні результати впровадження не викликають сумніву в важливості теоретичних
і експериментальних досліджень.
Вважаю, що колектив авторів Парусов Е. В., Чуйко І. М. та Сагура Л. В. заслуговують
на присудження їм Премії Президента.

Татарко Ю. В.

Татарко Юлия Владимировна, кандидат технических наук, ведущий инженер кафедры технологии производства ФТФ ДНУ им. О. Гончара (г. Днепропетровск).

Цикл научных трудов Парусова Э. В., Чуйко И. Н., Сагуры Л. В. решает научные и технологические задачи создания металлопроката нового поколения, обеспечивающего его высокую деформируемость без дополнительных термических обработок и добавок в сталь дорогостоящих легирующих элементов, что является новым решением и подтверждено полученными патентами. Соискатели выполнили значительный объем исследований по установлению закономерностей влияния химического состава борсодержащих сталей и режимов термомеханической обработки проката на его структурообразование, влияния широкого спектра качественных показателей проката на его технологичность на последующем переделе, а также разработке мероприятий по обеспечению высокого качества готовой проволочной продукции. С их непосредственным участием разработан ряд технологических инструкций и нормативных документов на соответствующие виды металлопроката из борсодержащих сталей. Изюминкой данной работы является освоение и опробование новых технологических подходов на действующих металлургических и метизных предприятиях. Поэтому данный цикл научных трудов является важным научным и практическим вкладом в развитие новых процессов черной металлургии, представляя собой рациональный путь по снижению энерго- и ресурсозатрат при производстве металлоизделий, а также обеспечения их высокого качества в условиях современного металлургического производства.
На основании выше сказанного следует считать, что выдвигаемый цикл научных трудов «Развитие научных и технологических основ термомеханической обработки сталей с использованием различных принципов микролегирования бором» представляет собой законченную научно-технологическую разработку, выполненную на высоком научном уровне, отвечающем требованиям современного металлургического производства, а её авторы – Парусов Э. В., Чуйко И. Н. и Сагура Л. В. Заслуживают присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

Белая А. В.

Белая Алена Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры покрытий, композиционных материалов и защиты металлов Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск).

Дальнейшее развитие предприятий металлургической и метизной отраслей Украины неразрывно связано с их основательным перевооружением, применением современных, наиболее совершенных процессов и оборудования, обеспечивающих высокую эффективность и возможности реализуемых процессов. Но в первую очередь это относится к технологическим разработкам, обеспечивающим качество готовых металлоизделий, так они объединяют в себе комплексный подход ко всем металлургическим переделам. Такие сквозные технологии позволяют отечественным производителям сохранять конкурентоспособность своей металлопродукции на мировых рынках. Ввиду этого цикл научных трудов Парусова Э. В., Чуйко И. Н. и Сагуры Л. В. «Развитие научных и технологических основ термомеханической обработки сталей с использованием различных принципов микролегирования бором», направленный на разработку технологии производства высокопластичной борсодержащей катанки различного назначения, актуален и способствует расширению возможностей метизного передела по производительности и
энергоэффективности. В целом, данный цикл научных работ имеет весомую научную и практическую ценность, вносит заметный вклад в развитие теории и практики термообработки и прокатного производства, а коллектив авторов заслуживает присуждения им Премии Президента Украины для молодых ученых.

Дёмина Е.Г.

Дёмина Екатерина Геннадиевна – кандидат техн. наук, старший научный сотрудник Института чёрной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины

Представленная на соискание премии Президента Украины для молодых учёных работа Парусова Э.В., Чуйко И.Н., Сагуры Л.В. «Развитие научных и технологических основ термомеханической обработки сталей с использованием различных принципов микролегирования бором» является целым циклом научных исследований, которые направлены на повышение качества катанки – основного вида сырья для изготовления проволоки.
Авторами разработаны новые для Украины технологические процессы термомеханической обработки катанки для металлокорда, арматурных канатов (прядей) и сварочной проволоки и предложен комплексный подход к микролегированию бором сталей широкого марочного сортамента. Особая ценность работы – это повышение деформируемости катанки-проволоки при волочении за счёт формирования необходимого структурного состояния, обеспечение комплекса механических свойств и конкурентоспособности на мировом рынке, исключение из технологического цикла на метизном переделе ряда термических обработок (предварительной и промежуточных: патентирования и отжига).
Считаю, что авторами предложено изящное решение важной научно-технической проблемы – повышения качества катанки при создании новых энерго-, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, имеет хороший баланс между теоретическими исследованиями и их практической реализацией, а её авторы заслуживают присуждения им премии Президента Украины для молодых учёных.

P.S. Уважаемые авторы, Владимир Васильевич гордился бы Вами!

Куштым А.В - ведущий инженер-исследователь НТК ЯТЦ ННЦ ХФТИ

Представленный на соискание премии Президента Украины для молодых ученых цикл научных трудов Парусова Э.В., Чуйко И.Н. и Сагуры Л.В. «Развитие научных и технологических основ термомеханической обработки сталей с использованием различных принципов микролегирования бором» посвящен актуальным вопросам совершенствования технологии производства высокоэффективных видов катанки различного назначения. Следует отметить комплексный подход к решению поставленных в работах задач, включающий разработку требований к химическому составу сталей, принципов микролегирования сталей бором, исследованию закономерностей структурообразования сталей и их влияния на конечный комплекс свойств готовых изделий. Результаты работ доведены авторами до практического использования на металлургических и метизных предприятиях Украины и зарубежья.
Учитывая изложенное выше, считаю, что по квалификации и характеру представленных работ Парусов Э.В., Чуйко И.Н. и Сагура Л.В. заслуживают на присуждение им премии Президента Украины для молодых ученых.

Козлов Владимир Иванович - зам. тех. дир.-гл. конс. ПАО КрКЗ

Цикл научных трудов Парусова Э.В., Чуйко И.Н. и Сагуры Л.В. «Развитие научных и технологических основ термомеханической обработки сталей с использованием различных принципов микролегирования бором», представленный на соискание премии Президента Украины для молодых ученых, представляет, как практический, так и научный интерес и направлен на повышение деформируемости катанки-проволоки широкого марочного сортамента. Полученные в работах научные результаты позволили разработать и внедрить в производство технологию термомеханической обработки проката, обеспечивающую получение оптимального структурного состояния металла и, как следствие, высоких качественных показателей проволоки для металлокорда, арматурных канатов и других проволочных изделий ответственного назначения. Авторами разработан научно обоснованный подход к микролегированию сталей бором в зависимости от содержания в них углерода и азота, что позволило в значительной степени повысить деформируемость металла. Считаю, что цикл научных трудов выполнен на достаточно высоком научном уровне, актуален, содержит элементы теоретической новизны и практической ценности, а его авторы Парусов Э.В., Чуйко И.Н. и Сагура Л.В. заслуживают на присуждение им премии Президента Украины для молодых ученых.

Сычков Александр Борисович - д.т.н., проф. МГТУ. Маг-горск

Авторы предложили, научно обо-сновали и внедрили в производ-ство ТМО катанки широкого наз-начения в широком диапазоне скоростей охлаждения - от 0,2 до 30оС/с для различных диа-метров катанки (проката в бун-тах) - с применением бора в нормированном количестве в за-висимости от содержания в ста-ли азота, обеспечивая полное или частичное связывание азо-та в его нитрид. При этом обе-спечивается высокая степень пластификации и деформируе-мость катанки при волочении и свивке проволоки в канатные и кордовые конструкции за счет формирования эффективной мик-рострукутры и эксклюзивных по-казателей качества в потоке производства катанки на сов-ременных линиях Стелмор. Такой научный подход к микро-легированию стали бором яв-ляется пионерским в металлур-гической и металловедческой науке. Авторами получены дос-товерные практические резуль-таты внедрения такого подхода в производство, например в ус-ловиях Молдавского металлурги-ческого завода. Кроме того, они широко внедряются также и на заводах ближнего зарубежья.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.