Офіційний веб сайт

Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами

р14

Автори:

Бельська І.М., Єфімов Ю.С., Кайдаш В.Г., Кисельов М.М., Лупішко Д.Ф., Міщенко М.І.,

Розенбуш В.К., Тишковець В.П., Шаховський М.М., Кучеров В.А.

 

Представлена Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна МОН України

 

Авторами створено новий науковий напрямок – дистанційне вивчення об’єктів Сонячної системи фізично обґрунтованими та ефективними поляриметричними методами, в якому Україна є загальновизнаним світовим лідером.

Представлена робота є підсумком комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, що сприяли вирішенню широкого кола фундаментальних і прикладних проблем науки: від походження та еволюції Сонячної системи до виявлення та пояснення глобальних змін клімату і контролю екологічного стану земної атмосфери.  

Розроблено строгу теорію розсіяння електромагнітних хвиль дисперсними середовищами і точні методи аналізу результатів поляриметричних вимірювань. Розвинуто теоретичні основи і принципи вимірювання поляризованого випромінювання, ґрунтуючись на яких розроблено унікальні оптичні елементи та створено прецизійну апаратуру для спостережень. На основі наземних та аерокосмічних спостережень вперше визначено оптичні й фізичні характеристики поверхонь і атмосфер багатьох тіл Сонячної системи (планети, супутники планет, кільця Сатурна, астероїди, транснептунові об’єкти й комети) та відкрито низку нових явищ і ефектів. Розроблено принципово нові поляриметричні методи дистанційного зондування аерозольних і хмарних частинок в атмосфері Землі з літаків та орбітальних супутників.

Розроблені авторами методи оптичної діагностики частинок широко застосовуються в нанотехнології, біомедицині, нанобіотехнології, біофотоніці, хімії колоїдів і суспензій та ін.

Результати досліджень викладено у 360 публікаціях, в т.ч. в 19 монографіях, 310 статтях у реферованих журналах, 7 базах даних, 5 авторських свідоцтвах і патентах. Загальний індекс цитування складає понад 11800 і 9200 згідно баз даних Science Citation Index™ і Scopus відповідно. Роботи авторів процитовано в більш ніж 330 наукових і науково-прикладних журналах. За даною тематикою захищено 11 докторських і 25 кандидатських дисертацій.

Свідченням міжнародного визнання досягнень авторів є присвоєння їхніх імен 7 астероїдам та присудження низки міжнародних наукових відзнак за видатні наукові відкриття.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Киівському національному університеті імені Тараса Шевченка 24 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Antonella Barucci

It is my pleasure to support the nomination of the collective work by Belskaya et al. for the 2010 Ukrainian State Prize in Science and Technology.
The authors have made fundamental contribution in development of theoretical and experimental base of polarimetric technique for remote studies of Solar System bodies. Thanks to their many years efforts polarimetric observations are proved to have a great efficiency to probe surface properties of atmosphereless bodies. They contributed on the analysis of many objects of the Solar System from the Near-Earth to the Trans-Neptunian objects which represent the more distant, faint and unknown bodies of our planetary system.
In particular, polarimetric technique was successfully used to select targets for the space mission ROSETTA of the European Space Agency. The data for the asteroid Steins obtained by ROSETTA became a good confirmation of the reliability of methods and approaches developed in the work by Belskaya et al. The interpretation of the images taken by the spacecraft has been based on the scattering properties well predicted by their work.
It is worth to mention that the authors obtained a great amount of original polarimetric observations of asteroids and comets which has been already used and will be used in future when planning space missions to Solar System minor bodies. The contribution of the group is very important in the field of planetary data interpretation.
Their outstanding work which meets the highest international scientific standard is well-recognized in the international community of planetary scientists. Based on the high quality of the collective work by Belskaya et al. and its scientific world while reconnaissance, I am strongly recommend this work to be recognized at the national level by the 2010 Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Dr. M. Antonietta Barucci
LESIA-Senior Scientist
ROSETTA co-I (VIRTIS & OSIRIS)
Paris Observatory
5, Place J. Janssen
92195 Meudon principal Cedex
France

Гість

Поляризационные свойства излучения, которые исследовались такими классиками естествознания, как Гюйгенс, Ньютон, Малюс, Френель, Стокс, Максвелл, являются важным информационным резервом, способным дать сведения об объекте зондирования, не доступные при исследовании только угловых энергетических или спектральных характеристик света. И если упомянутые характеристики излучения с позапрошлого века служат науке и технике, то о систематическом исследовании и применении поляризации излучения практически не приходилось говорить до второй половины минувшего столетия. И дело тут не в отсутствии интереса к поляризационным явлениям, а в сложности их экспериментального исследования и теоретического понимания.
В этом смысле сочетание тонкого эксперимента с глубоким теоретическим осмыслением поляризационных эффектов является уникальным научным вкладом группы украинских астрофизиков, указывающим пути дальнейшего развития мировой поляриметрии. К примеру, если интерес к запуску системы POLDER определялся скорее новизной проекта (первый космический поляриметр), то в NASA Glory Mission поляризация будет играть ключевую роль для определения целого комплекса параметров аэрозолей с беспрецедентной точностью. Во многом благодаря активной многолетней деятельности данного коллектива, поляризация становится стандартной информационной составляющей космических систем дистанционного зондирования при планировании основных NASA Decadal Survey Missions. И хотя заявленный «профиль» работы коллектива – поляриметрия объектов солнечной системы – диапазон научного влияния данного коллектива невероятно широк.
В заключение отметим, что наши украинские коллеги тесно сотрудничают с ведущими научно-исследовательскими центрами: активно участвуют в международных симпозиумах, организуют свои собственные конференции, привлекают к развитию поляриметрии молодых ученых, выпускают не только статьи и монографии для специалистов, но и научно-популярную литературу, недостаток которой столь сильно ощущается сегодня. Без сомнения работа украинского коллектива достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Alexei Lyapustin
University of Maryland Baltimore County
NASA Goddard Space Flight Center
Mail code 614.4
Greenbelt, MD 20771
Tel: +1 (301) 614-5998
E-mail: Alexei.I.Lyapustin@nasa.gov

Владимир Гринин

Дистанционная диагностика пылевой среды путем регистрации рассеянного и теплового излучения пылевых частиц является фактически единственно возможным методом изучения пылевой материи в астрофизических объектах, в том числе, в объектах Солнечной системы. Этот метод лежит также в основе дистанционного зондирования земной атмосферы и океана. Оба эти направления представлены в цикле работ p14, выдвинутых на соискание Государственной премии Украины, результатами мирового уровня. Важным достоинством этого цикла является также удачное сочетание теоретических и экспериментальных исследований. В частности, М.М. Мищенко разработан высокоэффективный метод расчета параметров излучения, рассеянного случайно ориентированными несферическими частицами, широко применяемый в работах по дистанционному зондированию земной атмосферы. Им и его соавторами разработана также строгая теория переноса излучения в дисперсных средах. В этой важной области физики М.М. Мищенко является общепризнанным лидером. Н.Н. Киселевым впервые обнаружен и исследован тонкий эффект аномальной линейной поляризации комет Солнечной системы. Им же впервые наблюдалась высокая линейная поляризация в глубоких минимумах молодых звезд типа UX Ori. На основе этих и последующих наблюдений был сделан принципиально важный вывод о том, что фотометрическая активность звезд этого типа обусловлена небольшим наклоном их околозвездных дисков относительно направления на наблюдателя. В работах украинских астрономов впервые обнаружен и исследован, так называемый, оппозиционный поляризационный эффект. Наблюдения этого эффекта в объектах Солнечной системы позволили получить более глубокие сведения об оптических свойствах астероидов, атмосфер планет и их спутников. Слово «впервые» можно адресовать и многим другим результатам, представленным в этом цикле. Следует отметить еще одно, важное, на мой взгляд, обстоятельство: авторы этого цикла – не просто люди, работающие в близких областях науки и сложившие свои достижения в «общий котел». Это коллектив научных работников, тесно взаимодействующих друг с другом на протяжении многих лет. Я имел возможность непосредственно наблюдать это взаимодействие, будучи на протяжении 30-ти лет сотрудником Крымской астрофизической обсерватории. Трудами этого коллектива создана известная во всем мире мощная научная школа, в которой есть талантливая молодежь. Последнее обстоятельство я считаю весьма важным. Нет сомнений в том, что присуждение Государственной премии Украины этому коллективу авторов было бы справедливой оценкой их научной деятельности.

Зав. сектором проблем звездообразования
Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской Академии Наук,
д. ф.-м. н. Владимир Гринин
e-mail: grinin@gao.spb.ru

Э.М.Дробышевский

На первый взгляд, цикл работ И.Н.Бельской и других, посвященный экспериментальной и теоретической разработке поляриметрических методов зондирования объектов Солнечной системы, может показаться весьма отвлеченной, «чистой» наукой. Однако более глубокое ознакомление с предметом, многократное присутствие на докладах авторов работ убедили меня, что эти работы имеют весьма важные приложения и перспективы, не только давая количественную информацию о свойствах поверхностей и атмосферах небесных тел, но и обеспечивая фактическую основу для решения многих прикладных проблем. Так, давно известна корреляция между солнечной активностью и урожайностью пшеницы и ценами на нее. Однако причины этой зависимости начали проясняться лишь недавно. И оказалось, что не последнюю роль здесь играют условия формирования аэрозольных частиц в атмосфере Земли и оптические свойства последних, которые как-раз и могут быть исследованы количественно методами, разработанными в работах представленного цикла. Эти методы необходимы, например, также для создания актуальной сегодня самосогласованной теории глобального потепления. Фактически полученные в данной серии работ результаты послужат надежной основой для создания многих научных и технических направлений не только в астрономии и астрофизике, но и в повседневных технологиях XXI века. Считаю поэтому, что комплекс этих, не побоюсь сказать, выдающихся работ, несомненно, заслуживает самой высокой оценки.
Дробышевский Эдуард Михайлович (д.ф.-м.н., г.н.с. Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской Академии Наук, С-Петербург; тел.: +7(812)292-7318; факс: +7(812)297-1017; Е-мэйл: emdrob@mail.ioffe.ru)

Гершберг Р.Е.

В Комитет по Государственным премиям Украины в области науки и техники

ОТЗЫВ

о работе Бельской И. Н. (НИИ астрономии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина), Ефимова Ю. С. (НИИ “Крымская астрофизическая обсерватория” МОН Украины), Кайдаша В. Г. (НИИ астрономии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина), Киселева Н. Н. (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины), Кучерова В. А. (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины), Лупишко Д. Ф. (НИИ астрономии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина), М. И. Мищенко (Годдардовский институт космических исследований НАСА), Розенбуш В. К. (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины), Тишковца В. П. (Радиоастрономический институт НАН Украины), Шаховского Н. М. (НИИ “Крымская астрофизическая обсерватория” МОН Украины) “Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами”, представленную на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год

Глубокоуважаемые члены Комитета по Государственным премиям
Украины в области науки и техники!

Совокупность исследований, объединенных в представленной работе, сформулировала новое направление в изучении космоса и по своему объему и качеству экспериментальных данных и надежности теоретического осмысления является редким событием в научной жизни Украины. Речь идет о разработке и применении поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами.
Подавляющая часть экспериментальных данных была получена на крупнейших телескопах Украины – 2.6 м зеркальном телескопе им. акад.Г.А.Шайна (ЗТШ) и 1.22 м рефлекторе АЗТ-11 в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО). Разработанная начиная с 60-х годов прошлого века сотрудниками КрАО под руководством Н.М.Шаховского регистрирующая аппаратура, методика поляризационных наблюдений и их анализа более, чем на 10 лет опередила аналогичные зарубежные разработки. Она послужила основой для создания поляризационной аппаратуры в ряде обсерваторий СССР и используется по сей день. Совокупность аппаратурных и методических разработок, уникальные результаты поляризационных наблюдений большого числа различных астрономических объектов – от малых тел Солнечной системы, различных типов переменных звезд и до галактик – с полным основанием позволяют считать, что в КрАО была создано новое направление в астрофизике по использованию поляризационных методов исследования небесных объектов. Теоретическая часть рассматриваемой работы определяется исследованиями М.И.Мищенко, выросшего в киевской астрономической среде, автора ряда монографий по поляризации излучения космических объектов и сейчас являющегося ведущим специалистом в Годдардовском институте космических исследований НАСА, США. Безвременно ушедший из жизни В.А.Кучеров внес принципиальные улучшения в оптику поляриметрических приборов, и предложенные им схемы находят сейчас самое широкое применение в наземных и космических устройствах.
Объединяя исследования, полученные в течение 40 лет, рецензируемая работа оказывается в высшей степени актуальной. С одной стороны, метод дистанционного поляриметрического зондирования является новым мощным методом изучения малых тел Солнечной системы. Эти объекты в последние годы привлекают все больше внимания. Число известных астероидов возросло на полтора порядка величины, что резко увеличило число объектов, подлежащих такому исследованию. Новые задачи ставятся астероидами, сближающимися с Землей, и недавно открытые многочисленные двойные астероиды. Нет сомнений, что интенсивные поиски и исследования планет около других звезд с неизбежностью приведут к поляриметрическим наблюдениям этих объектов.
Теперь о некоторых конкретных результатах, представленных в рецензируемой работе.
В этой работе собрано огромное число наблюдений различных малых тел Солнечной системы – астероидов, спутников планет и комет, по многих объектам наблюдения являются уникальными и составляют значительную часть соответствующих мировых данных.
Анализ собранных данных опирается на собственные достижения в развития фундаментальной теории рассеяния света дисперсными средами. Результаты этих исследований используются не только в астрономии, но и в других областях естествознания.
Авторы работы принимали непосредственное участие в разработке и изготовлении аппаратуры для измерения поляризованного излучения точечных и протяженных объектов и создали несколько поколений поляриметров для апертурной и поверхностной поляриметрии и фотометрии небесных тел.
Авторы работы впервые определили фазовые зависимости поляризации астероидов S, C и E - типов и комет в диапазоне фазовых углов 0-130, они открыли и детально изучили отрицательную поляризацию излучения комет.
Был предсказан теоретически и открыт наблюдательно поляризационный оппозиционный эффект для высокоальбедных объектов Солнечной системы, включая астероиды, спутники и кольца планет. Открыто существенное различие микроструктуры поверхностей тел пояса Койпера и тел главного пояса астероидов Солнечной системы. В атмосфере Марса открыты оптически тонкие, сильно поляризующие в ближней УФ области спектра облака.
Ряд важных результатов получен авторами рецензируемой работы в рамках международного сотрудничества на обсерваториях Аргентины, Боливии, Италии, они проводили наблюдения на 8.2-м телескопе Южной европейской обсерватории в Чили и на космическом телескопе Хаббла.
Результаты рассматриваемой работы изложены в 324 публикациях, включая 262 статьи в рецензируемых журналах, в 16 авторских и коллективных монографиях, в 5 авторских свидетельствах и патентах и в 6 базах данных. Они широко известны и активно используются не только астрономами, но и специалистами других профессий, ссылки на них встречаются в ведущих биологических, медицинских, химических, физических и технических журналах.
О мировом признании авторов работы свидетельствует присвоение их имен шести астероидам, награждение премиями и медалями НАН Украины, АН СССР, NASA, университета Дж. Вашингтона (США), Американского метеорологического общества.

В связи с выше изложенным я настоятельно рекомендую рецензируемую работу отметить Государственной премией Украины в области науки и техники. Это фундаментальное исследование украшает научное поле Украины, и крайне уместно сделать это в Международный год астрономии.

Р.Е.Гершберг профессор, доктор физ.-мат.наук, заведующий Лаборатории физики звезд и галактик Крымской астрофизической обсерватории, заслуженный деятель науки и техники Украины

В.В. Прокофьева-Михайловская

Отзыв на работу
«Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов Солнечной системы наземными и аэрокосмиченскими средствами»,
выдвинутую на соискание Государственной Премии Украины.

Авторы проекта Бельская И.Н., Ефимов Ю.С., Кайдаш В.Г., Киселев Н.Н., Кучеров В.А., Лупишко Д.Ф., Мищенко М. И., Розенбуш В.К., Тишковец Е.П., Шаховской Н.М. давно занимаются теорией и практикой поляриметрических наблюдений тел Солнечной системы. Они имеют более 300 серьезных публикаций, причем 260 составляют публикации в рецензируемых журналах, которые хорошо известны как на Украине, так и за рубежом.
Представленная ими работа посвящена чрезвычайно актуальной теме развития физических основ дистанционного зондирования тел Солнечной системы и результатам исследований как планет, так и малых безатмосферных тел Солнечной системы. Эти объекты сами свет не излучают, а видны благодара рассеянию ими солнечного света, который рассеивается их поверхностями или атмосферами, приобретая при этом определенные свойства. Исследуя рассеянный солнечный свет авторы получали информацию об этих телах, их поверхностях и атмосферах. За три последних десятилетия астрофизические исследования безатмосферных тел, покрытых реголитом, дали большой материал для развития теоретической физики, описывающей процессы рассеяния света шероховатыми поверхностями. Например, подробно изучен и описан эффект обратного когерентного рассеяния, хорошо объясняющий наблюдающийся у астероидов пик оппозиционного эффекта яркости, а также ход кривой поляризации с фазовым углом.
Часть наблюдений выполнена авторами в НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория» МОН Украины на созданной там аппаратуре, работающей на телескопах АЗТ-11 и ЗТШ. Разработка аппаратуры, ее отладка и создание методики наблюдений были выполнены сотрудниками обсерватории Н. М. Шаховским и Ю.С. Ефимовым, участниками авторского коллектива этой работы. Благодаря их вкладу были проведены успешние оригинальные наблюдения большого ряда малых тел Солнечной системы и достигнуты высокие научные результаты, находящиеся на мировом уровне.
В сумме авторами использованы наблюдения, полученные на 16-ти телескопах, расположенных как в северном так и в южном полушариях Земли. Были определены поляриметрические характеристики более 200 астероидов и более 40 комет. Это составляет около 70% данных, полученные во всем мире. На основе наблюдений сделано большое число открытий, обнаружены неизвестные эффекты и идивидуальные особенности ряда астероидов, комет и спутников планет.
Развитие теорретических и наблюдательных методов исcледований безатмосферных тел очень важно для получения информации о телах Солнечной системы. Знание об этих телах дает материал для исследований ее возникновения и развития. Это сейчас становится исключительно актуальным в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую нас среду. Возникает задача освоение тел солнечной системы, а именно исследования их химического состава с целью использования минеральных ресурсов астероидов для нужд человечества.
Отмечу, что знание физических свойств астероидов и комет важно для создания средств защиты Земли от опасного столкновения с одним из этих тел. Астероидно-кометная опасность привлекает большое внимание ученых и на эту тему в мире проходят ежегодные конференции.
Выдвинутая на Госпремию Украины работа коллектива заслуженных и широко известных за рубежом авторов, несомненно, заслуживает высокой оценки на мировом уровне.
Считаю, что коллектив перечисленных выше ученых вполне достоин присуждения ему Государственной Премии Украины.

12 мая 2010 г.
Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория»,
заслуженный деятель науки и техники АРКрым,
профессор В. В. Прокофьева-Михайловская

Н. В. Вощинников

Уважаемые члены Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники!

Представленное фундаментальное исследование охватывает обширный класс работ, открывающих новые направления развития в физической оптике, изучении земной атмосферы и климата, астрофизике Солнечной системы. Оно представляет собой сплав теории и практических методов, подкрепленный уникальными наблюдательными данными.

Большинство полученных результатов отмечены словом ``впервые''. Особенно хочется отметить ряд теоретических предсказаний тонких эффектов поляризационных эффектов, которые были подтверждены исключительно тщательными астрономическими наблюдениями.

Работы авторов прекрасно известны мировому научному сообществу, они широко цитируются, а разработанные методы активно используются в теоретических и прикладных исследованиях и педагогической практике.
Я не сомневаюсь, что представленнаяе работа И. Бельской и др. (Р14) заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Доктор физ.-мат. наук, профессор
кафедры астрофизики Санкт-Петербургского
университета
Николай Васильевич Вощинников
nvv@astro.spbu.ru

Богдан Гнатик

– Робота авторського колективу Бельської І.М. та ін. – видатна подія в українській науці. В ній здійснена комплексна розбудова «поляриметричної астрономії» як нового вікна в дослідженні близького та далекого космосу. Всі її компоненти - теоретичні засади, розвиток спостережних методів та апаратури, отриманий набір нових оригінальних спостережуваних даних, відкриття та обґрунтування нових фізичних явищ та ефектів, а також міждисциплінарний вплив на суміжні області досліджень – глибоко пророблені, підтверджені першокласними науковими публікаціями, широко впроваджені і впроваджуються в практику наземних та космічних досліджень. Масштаб та якість роботи, визнання її світовою науковою громадськістю робить її видатною подією і в світовій науці – «світовий рівень» досліджень в цій галузі визначає саме українська команда. Тому, на мою думку, робота є достойним кандидатом на Державну премію України.

Гнатик Богдан Іванович, провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ф.-м.н. м Київ, вул. Обсерваторна, 3 тел 486-23-91, е-пошта hnatyk@observ.univ.kiev.ua

К.І.Чурюмов

Я дуже добре знаю як саму роботу, так і її авторів, з більшістю з яких мене пов’язують багаторічні спільні дослідження малих тіл Сонячної системи. Представлена робота є підсумком комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, які внесли дуже значний вклад у вирішення таких фундаментальних і прикладних проблем науки, як зародження й еволюція Сонячної системи та аналіз і передбачення глобальних змін клімату й контролю за екологією земної атмосфери. По суті зусиллями авторів започатковано та розвинуто новий поляриметричний метод досліджень, який значно чутливіший до оптичних та фізичних характеристик різних середовищ і в багатьох відношеннях доповнює традиційні фотометричні й спектральні методи. Отримані результати представляють собою фундаментальний внесок в науку і свідчать, що Україна є загальновизнаним світовим лідером в цьому напрямку науки. Вражає число публікацій авторів та кількість посилань (біля 12 000 згідно Science Citation Index™, колективний ISI h-index=50) на їхні роботи, які є далеко неповними, широта суміжних галузей науки, в яких використовуються результати проведених досліджень – від нанотехнологій до біомедицини. Перелік наукових журналів, в яких є посилання на роботи авторів, перевищує 340 найменувань, і що надзвичайно дивує, що отримані результати використовуються як в дослідженнях, клітин крові, ракових пухлин чи походження життя, так і в математиці, фізиці, хімії, біології.
Важливо відмітити, що автори за минулий рік написали і вже опублікували монографію, яка підсумовує результати їхніх досліджень. Можна тільки привітати таку надзвичайно високу наукову активність авторів.
Я вважаю, що дана робота і колектив авторів безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

К. І. Чурюмов, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник народної освіти України

А.Г.Кюркчан

Работа «Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами», представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, производит грандиозное впечатление, как по обширности, так и глубине выполненных исследований. Ее авторы являются крупными, известнейшими учеными в области дистанционного зондирования и поляриметрических методов. Я хорошо знаком с работами авторского коллектива, неоднократно встречался с его членами на международных конференциях и симпозиумах.
Могу отметить весьма высокий научный авторитет членов коллектива, занимающих лидирующие позиции в мировой науке. Публикации авторов имеют весьма высокую цитируемость, что свидетельствует об огромной востребованности результатов их деятельности. Считаю, что работа представляет собой выдающийся вклад коллектива украинских ученых в мировую науку, а ее авторы, безусловно, заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Доктор физ.-мат. наук, профессор,
заведующий кафедрой Теории вероятностей
и прикладной математики Московского
технического университета связи и информатики
Александр Гаврилович Кюркчан
kyurkchan@yandex.ru

Александр Маршак

Я с большим воодушевлением воспринял известие, что работы группы украинских учёных по развитию теоретических основ методов поляризационного излучения выдвинут на Государставенную премию Украины в области науки и техники. Я познакомился с первыми результатами в этой области ещё в середине 80-х годов, когда работал младшим научным сотрудником Института Астрофизики и Физики Атмосферы Академии Наук Эстонии, и с тех пор стараюсь следить за работами по методам поляризации, многие из которых были разработаны соискателями Госпремии Украины. Сейчас я работаю старшим научным сотрудником Годдардовского Центра Космических Исследований (NASA GSFC, Maryland) и методы поляризации являются частью исследований моей группы по дистанционному зондированию атмосферы. Я могу с уверенностью сказать, что, например, Т-матричный метод и его пакет програм, доступный для широкого пользователя, является основным методом расчёта рассеиващих свойств несферических частиц и используется в каждой известной занимающейся дистанционным зондированием аерозолей и ледяных облаков лаборатории мира.

Необходимо также отметить планируемый на ноябрь запуск нового спутника НАСА 'Glory', который будет использовать поляриметрические измерения для зондирования облаков и аерозолей. Благодаря поляризации, данные о размерах частиц будут полученны с беспрецендентной точностью, недоступной раннее. Точные методы востановления свойств аерозольных и облачных частиц базируются на теоретических разработках соискателей.

Есть ещё один аспект работы, который мне хорошо знаком и, по моему мнению, является ключевым моментом исследования: вывод всех результатов основан на непосредственном точном решении уравнений Максвелла. Таким образом, построенные методы имеют чёткую физическую интерпретацию, и я бы сказал, что практически создан новый раздел статистической оптики, где уравнение переноса излучения в случайных средах выведено из уравнений Максвелла.

Я полностью поддерживаю выдвижение этой выдающейся работы на соискание Госпремии и считаю, что её авторы несомненно заслуживают звания лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники.

С уважением,

Алехандр Маршак

Dr. Alexander Marshak
NASA - Goddard Space Flight Center
Senior Scientist
Address: NASA/GSFC (Code 613.2), Greenbelt MD 20771
Voice: (301) 614-6122, Fax: (301) 614-6307
E-mail: Alexander.Marshak@nasa.gov
http://climate.gsfc.nasa.gov/~marshak/

Шульга Валерий Михайлович

Я хорошо знаю и саму работу и знаком со многими публикациями ее авторов, неоднократно слушал их выступления на семинарах и защитах их диссертаций. Поэтому с уверенностью могу сказать, что работа “Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами” представляет собой действительно выдающийся вклад украинских астрономов в мировую науку. В работе рассмотрен очень широкий круг актуальных научных проблем, для решения которых авторы эффективно используют как теоретические, так и экспериментальные методы. В первую очередь к ним относятся разработка завершенной строгой теории рассеяния электромагнитных волн дискретными средами и системами частиц, развитие теоретических основ и принципов измерения поляризованного излучения, определение оптических и физических характеристик поверхностей огромного числа объектов Солнечной системы, разработка и реализация обоснованных методов дистанционного зондирования Земли со спутников и самолетов. Во всех этих областях авторами получены результаты мирового уровня, которые имеют большое фундаментальное и прикладное значение.
Хотя космические аппараты сегодня дают значительный вклад в наши знания о природе различных объектов Солнечной системы, однако основным источником информации об этих объектах до настоящего времени являются наземные наблюдения. Здесь авторы получили целый ряд важных результатов, включая открытие новых оптических эффектов, впервые обнаруженные авторами при наблюдении некоторых тел Солнечной системы (например, оппозиционный поляризационный эффект). Полученные обширные наблюдательные данные, а также данные космических экспериментов потребовали научной интерпретации, которая должна базироваться на адекватной теории рассеяния электромагнитных волн такими сложными объектами как реголит на поверхностях небесных тел или космическая пыль, представляющая собой (как сейчас предполагается) агрегаты мелких частиц. И здесь авторам принадлежат пионерские результаты. Фактически создана строгая теория многократного рассеяния излучения дискретными средами, включая теорию слабой локализации электромагнитных волн, рассмотрен вклад ближнего поля в характеристики рассеяния, разработаны строгие, а также надежно обоснованные приближенные методы расчета рассеяния излучения средами, системами частиц и изолированными несферическими частицами практически произвольной формы. Чрезвычайно важно то, что авторы не только получили необходимые уравнения, но и разработали алгоритмы их решения и сделали доступными компьютерные программы для численной реализации этих уравнений.
Это далеко не полный перечень результатов работы авторов. Признанием их заслуг мировым научным сообществом подтверждается очень высоким индексом цитирования, а также тем, что семи малым планетам Солнечной системы присвоены их имена. Безусловно, научный уровень данной работы и вклад ее авторов в разработку методов исследований и получение фундаментальных знаний об объектах Солнечной системы заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Шульга Валерий Михайлович, академик НАН Украины

Juris Freimanis

Dear Members of the State Prize Committee,

I am happy to say that the work „Advancement of theoretical foundation,
development and application of polarimetric techniques and
instrumentation for remote sensing studies of Solar System objects by
ground-based, aircraft, and spacecraft means” done by Ukrainian
scientists defines world class in the field of polarimetric research of
nature.

At first, the observations. Chronologically the collection of
publications constituting the application under review begins from the
excellent papers by N.M.Shakhovskoj and Yu.S.Efimov on stellar
polarimetry done already in 60-ties and 70-ties of the past century;
they were on world level at that time, with the equipment available
then. They are followed by a huge amount of systematic polarimetric
observations of atmosphereless bodies of the Solar system; I would say
the research done by Ukrainian astronomers just in this field
constitutes a very substantial part of the research in the whole world.
And there are many recently written first-class papers on remote sensing
of the atmospheres of the Earth and other planets; they define the
contemporary world-scale scientific possibilities in this field of major
economic and environmental importance. This impressive observational
work is supported by adequate design of original polarimeters and
additional instrumental tools.

At second, the theory. It is impossible even to mention all the
achievements in a short review; I shall remark only those being the
greatest from my viewpoint. For decades, the theory of radiative
transfer developed as a branch of mathematical physics, with ad hoc
defined phenomenological basic physical principles and rules. Remarkable
scientists were its founders, including Nobel Prize winner
S.Chandrasekhar, V.A.Ambartzumian, V.V.Sobolev, H.C. van de Hulst,
J.W.Hovenier and very many others. A very substantial impetus for the
development of radiative transfer theory was given by the creation of
American and Soviet nuclear weapons and reactors, i.e. since World War
II, with the corresponding attraction of world-class scientists
(including several Nobel Prize winners), financing etc. Mathematics
became quite sophisticated, but the underlying physics remained to be
elusive. It was M.I.Mishchenko (Ukraine – U.S.A.) who quite recently, in
this work, laid down the radiative transfer theory on physical grounds
as an approximate consequence of Maxwell electrodynamics, under certain
clearly defined conditions of applicability. He included coherent
backscattering as an inevitable part of the unfied theory as well. So, a
new page in theory has been opened in the work under review. Besides,
this work has greatly enhanced the T-matrix method being currently the
standard for exact calculations of the interaction between the
electromagnetic waves, on one side, and both single (generally
nonspherical) particle and ensemble of particles, on the other side. All
the theoretical achievements mentioned above have extensive applications
in astrophysics, meteorology, remote sensing of the Earth’s surface,
environment pollution control, biophysics and medical physics, design
and control of nuclear reactors, production of precision instruments etc.

Monographs published as a result of this work have become standard
references in the world scientific literature. This excellent work
undoubtedly deserves the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Sincerely,

Juris Freimanis, Doctor of physics
Leading Researcher
Ventspils International Radio Astronomy Centre
Ventspils University College
Inzenieru iela 101
Ventspils LV-3600, Latvia

Miroslav Kocifaj

Dear Committee,

Optical methods are generally very attractive in contactless and non-destructive sensing of distant objects and environments. However, one of the crucial problems in remote sensing applications is the theoretical solution of the interaction of electromagnetic radiation with realistically shaped and composite obstacles. On the one hand, many of experiments on dust and aerosol systems can be explained only when the microphysical characteristics of the particle system are not idealized. On the other hand, the theoretical derivations, numerical implementation and simulations are extremely complex and time consuming.

The authors have done an excellent job in theoretical, numerical, and experimental investigation of light scattering by particle populations especially in the Solar System. The book is logically organized and written in a very professional manner. I highly appreciate the studies on backscattering phenomena and the corresponding astrophysical applications. The authors elaborated the polarimetric techniques in a comprehensive form and applied them to interpret the observations of planets, asteroids and comets.

Atmospheric optics applications became important in the past few decades, especially because of light scattering simulations for complex turbid media which is now possible thanks to the advanced theoretical and numerical developments. The authors developed unprecedented techniques for remote sensing of aerosol and cloud particles applicable to aircraft and satellite observations.

The number of the authors´ citations is so large that it is beyond the borders of any others known to me. It is also fascinating that their research work resulted in 11 Habilitation and 25 PhD theses, many book chapters and papers, and 5 author certificates and patents. The work not only meets but exceeds expected criteria, and, according to my knowledge, it can be classified as one of the highest quality in this particular field of science. Therefore I highly recommend this group of Ukrainian astrophysicists to be awarded by the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Dr. Miroslav Kocifaj
Astronomical Institute
Slovak Academy of Sciences
Dubravska cesta 9
84504 Bratislava
Slovak Republic

Проф. Агеев Л.А.

Как заведующий кафедрой физической оптики Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина я достаточно хорошо знаком с работами, которые проводятся в НИИ астрономии ХНУ по оптическому зондированию тел Солнечной системы. Хорошо известно широкое сотрудничество наших астрономов с зарубежными коллегами в США, Франции, Италии, Чехии и др. странах, которое дало им возможность выхода на крупнейшие телескопы мира, включая 8.2 м телескоп в Чили и Космический телескоп Хаббла (США). Их исследования – это самый настоящий мировой уровень, а в вопросах поляриметрического зондирования тел Солнечной системы – они со своими украинскими коллегами сами задают этот уровень, поскольку, как мне известно, являются лидерами в этом направлении астрономических исследований.
Представленная на соискание Государственной премии Украины работа Р14 с точки зрения физиков и оптиков является просто уникальной. С одной стороны, это крупнейшее теоретическое исследование самого современного и высокого уровня, а с другой – это удивительно широкая экспериментальная (наблюдательная) работа, объясняющая и интерпретирующая свои результаты, на основе разработанной в этой же работе теории рассеяния электромагнитного излучения различными средами. Это весьма достойный пример комплексного подхода к решению научной проблемы. Как ни странно, но в решении обратной задачи рассеяния света шероховатыми поверхностями астрономы продвинулись значительно дальше, чем оптики. Очень приятно, что именно украинские астрономы развили до совершенства и внедрили в практику исследований поляриметрический метод дистанционного зондирования тел Солнечной системы. И не менее приятно, что эту работу выдвигает на соискание Госпремии Украины именно Харьковский национальный университет им В.Н. Каразина, в котором традиции астрономической школы акад. Н.П. Барабашова не только сохранены, но и значительно преумножены.
Хочу подчеркнуть, что данная работа является классическим фундаментальным исследованием, однако она имеет также большое прикладное значение. Результаты работы находят применения в различных областях науки, в проблеме сохранения окружающей среды, в решении проблем выживания человечества (астероидно-кометная опасность, астероиды – источники металла и др. минерального сырья в околоземном пространстве) и др. Поражает цитируемость результатов этой работы (почти 12 тыс. ссылок согласно Science Citation Index™). При этом, результаты представляемой работы процитированы в 342 научных и научно-прикладных журналах мира, в частности, в ведущих биологических, медицинских, химических, физических и технических журналах, что свидетельствует о практическом значении данной работы, далеко выходящем за рамки поляриметрического дистанционного зондирования.
С моей точки зрения работа «Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов Солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами» делает честь не только ее авторам (Бельская И. Н., Ефимов Ю. С., Кайдаш В. Г., Киселев Н. Н., Кучеров В. А., Лупишко Д. Ф., Мищенко М. И., Розенбуш В. К., Тишковец В. П., Шаховской Н. М.), а всей украинской науке. Уверен, что она полностью заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 г.

Агеев Леонид Афанасьевич, докт. физ.-мат. наук, профессор,
зав. кафедрой физической оптики ХНУ им. В.Н. Каразина.
E-mail: ageev@univer.kharkov.ua

Гранкин Константин Николаевич

Настоящая работа посвящена решению комплексной проблемы – созданию, развитию и применению на практике нового поляриметрического метода астрофизических исследований. Актуальность данной работы не вызывает сомнения, поскольку дистанционные измерения свойств поляризованного электромагнитного излучения и их дальнейший всесторонний анализ с применением современной теории являются подчас единственным средством для определения физических свойств и химического состава частиц в геофизических и астрофизических исследованиях. Действительно, микроскопические частицы, входящие в состав атмосфер и поверхностей различных тел Солнечной системы, оказывают определяющее влияние на протекание большинства физических и химических процессов. Рассеянное излучение несет в себе информацию о светорассеивающих свойствах частиц, таких как размер, форма, химический состав и ориентация в пространстве. К сожалению, непосредственный сбор образцов грунта с тел солнечной системы и их дальнейший лабораторный анализ осуществляются крайне редко и носят избирательный характер. В связи с этим, развитие строгих и точных методов теоретического анализа результатов дистанционных измерений характеристик поляризованного излучения, равно как и проведение обширных наблюдательных программ, выполненных авторами настоящей работы, имеют огромное значение.
Представленная работа суммирует достижения авторского коллектива за последние 40 лет в направлении поляриметрического дистанционного зондирования Земли и других объектов Солнечной системы. Заслуживает внимание комплексный и всесторонний подход авторов к решению поставленных задач. Авторами разработана строгая теория электромагнитного рассеивания на основе прямых численно точных решений уравнений Максвелла, развиты точные методы анализа результатов поляриметрических измерений, созданы прецизионные приборы. Были проведены обширные наблюдения большого числа тел солнечной системы, разработаны и реализованы физически обоснованные методы дистанционного зондирования аэрозольных и облачных частиц в атмосфере Земли с самолетов и орбитальных спутников. Авторы открыли ряд новых эффектов и определили оптические и физические характеристики поверхностей и атмосфер большого числа тел солнечной системы, включая планеты, спутники планет, астероиды, кометы и объекты пояса Койпера.
Результаты этой работы успешно используются для решения таких актуальных прикладных проблем как астероидная опасность и глобальные и региональные изменения климата Земли. Предложенные методики теоретического анализа рассеянного света широко применяются в таких дисциплинах как медицина, биология, химия, экология, нанофизика и нанотехнология. Методики поляриметрических наблюдений, теоретические и практические разработки фазовых пластинок, реализованные авторами, активно используются в обсерваториях Болгарии, Бразилии, Германии, Италии, Кореи, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чили и Японии.
Комплексность и логическая завершенность данной работы в совокупности с огромной значимостью полученных результатов позволяют говорить о создании нового научного направления – дистанционного изучения объектов Солнечной системы с помощью эффективных поляриметрических методов. Очень важно отметить, что большая часть наблюдательного материала была получена на отечественных телескопах в отечественных обсерваториях. Результаты работы авторов во многом опередили результаты зарубежных исследований. Создано целое направление исследований, в рамках которого защищено 11 докторских и 24 кандидатских диссертаций, опубликовано 360 работ, в числе которых 5 монографий, 318 статей в рецензируемых журналах, 25 глав в коллективных монографиях, 5 авторских свидетельств и патентов и 7 баз данных. На публикации авторов данной работы имеется около 12 тысяч ссылок в международных изданиях. При этом ссылки встречаются не только в астрофизических и геологических изданиях, но и в ведущих биологических, медицинских, химических, физических и технических журналах (более 340 различных журналов), что свидетельствует о высокой практической значимости данной работы. Итогом теоретических и экспериментальных исследований авторов явилась фундаментальная монография “Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects”, Kyiv: Akademperiodika, 2010. Мировое признание научного вклада авторов отмечено присвоением их имен семи астероидам, присуждением медалей АН СССР и NASA и присуждением премий ун-та им. Дж. Вашингтона (США) и Американского метеорологического общества.
В связи с выше изложенным, я считаю, что представленная авторами работа несомненно заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники.

К.Н. Гранкин

к.ф.-м.н., с.н.с. Лаборатории физики звезд и галактик Крымской астрофизической обсерватории
е-mail: kgrankin@crao.crimea.ua

Dr. A. Smirnov

Уважаемые члены Комитета по присуждению Государственных премий.
Для меня является большой честью и приятным научным долгом дать высоокую оценку работы авторского коллектива выдвинутого на соискание Государственной премии Украины.
Разработанные авторским коллективом точные методы анализа результатов поляриметрических измерений, предложенные новые поляриметрические методы дистанционного зондирования частиц облаков и аэрозолей в атмосфере представляют собой выдающийся вклад в фундаментальную науку, в наше понимание основ мироздания. Без преувеличения можно сказать, что разработанные авторским коллективом методы и алгоритмы оказали решающее значение при определении требований к научной аппаратуре спутникового базирования.
Разработанные методы расчета рассеивающих свойств ансамблей частиц позволили значительно разширить наши представления о пылевом аэрозоле пустынь - важнейшей климатообразующей естественной компоненте.
Международный авторитет работ коллектива чрезвычайно высок, международное признание - несомненно.
Я всецело и безоговорочно поддерживаю выдвижение авторского коллектива. Авторы безусловно заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.
С уважением,
Александр Смирнов/ Alexander Smirnov
Research Scientist - Chief
Sigma Space Corporation
Code 614.4, NASA Goddard Space Flight Center
Greenbelt, Maryland, USA
e-mail: Alexander.Smirnov-1@nasa.gov

проф. Волощук Юрий

С работами Харьковских астрономов по поляриметрии астероидов, комет, тел пояса Койпера и др. тел Солнечной системы я хорошо знаком, поскольку занимаюсь изучением метеорного вещества радиолокационным методом и поиском родительских тел метеорных потоков среди астероидов. Лично знаю многих членов авторского коллектива представленной работы (Лупишко Д.Ф., Киселева Н.Н., Бельскую И.Н., Тишковца В.П., Кайдаша В.Г.) поскольку встречаюсь с ними на международных конференциях, семинарах в НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина и в РИ НАН Украины. Хочу отметить их высокий профессиональный авторитет на международном уровне, поскольку их регулярно приглашают соавторами в коллективные монографии, научные оргкомитеты конференций, участниками конференций с заказными докладами и пр.. Они и сами неоднократно проводили международные конференции и рабочие группы по поляриметрии и фотометрии астероидов и комет в Харькове и Киеве. Достаточно сказать, что харьковская группа по изучению астероидов и комет, руководимая проф. Лупишко Д.Ф., является единственной в мире, в честь которой названа отдельная малая планета (15898 Kharasterteam). Это действительно фанаты своего дела, которые в своей области исследований сделали Украину мировым лидером.
Результаты их работы невозможно перечислить в коротком отзыве. Это – новая совершенная теория рассеяния света дисперсными средами, это – новые поколения приборов и методы поляриметрических наблюдений, это – многолетние ряды телескопических наблюдений самых разных тел Солнечной системы, причем, определяющие объемы полученных данных для астероидов и комет (около 70 %), это - открытые новые эффекты и явления, определяющие природу исследуемых тел. Работа имеет огромную ценность с точки зрения как фундаментальной науки, так и прикладной.
Считаю, что работа Р14 «Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов Солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами» (авторы: Бельская И. Н., Ефимов Ю. С., Кайдаш В. Г., Киселев Н. Н., Кучеров В. А., Лупишко Д. Ф., Мищенко М. И., Розенбуш В. К., Тишковец В. П., Шаховской Н. М.) является гордостью для украинской науки, а ее авторский коллектив безусловно заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Волощук Юрий Иванович, доктор техн. наук, профессор, ХНУРЭ,
e-mail: ort@kture.kharkov.ua

Juris Freimanis

I am happy to say that the work „Advancement of theoretical foundation, development and application of polarimetric techniques and instrumentation for remote sensing studies of Solar System objects by ground-based, aircraft, and spacecraft means” done by Ukrainian scientists defines world class in the field of polarimetric research of nature.

At first, the observations. Chronologically the collection of publications constituting the application under review begins from the excellent papers by N.M.Shakhovskoj and Yu.S.Efimov on stellar polarimetry done already in 60-ties and 70-ties of the past century; they were on world level at that time, with the equipment available then. They are followed by a huge amount of systematic polarimetric observations of atmosphereless bodies of the Solar system; I would say the research done by Ukrainian astronomers just in this field constitutes a very substantial part of the research in the whole world. And there are many recently written first-class papers on remote sensing of the atmospheres of the Earth and other planets; they define the contemporary world-scale scientific possibilities in this field of major economic and environmental importance. This impressive observational work is supported by adequate design of original polarimeters and additional instrumental tools.

At second, the theory. It is impossible even to mention all the achievements in a short review; I shall remark only those being the greatest from my viewpoint. For decades, the theory of radiative transfer developed as a branch of mathematical physics, with ad hoc defined phenomenological basic physical principles and rules. Remarkable scientists were its founders, including Nobel Prize winner S.Chandrasekhar, V.A.Ambartzumian, V.V.Sobolev, H.C. van de Hulst, J.W.Hovenier and very many others. A very substantial impetus for the development of radiative transfer theory was given by the creation of American and Soviet nuclear weapons and reactors, i.e. since World War II, with the corresponding attraction of world-class scientists (including several Nobel Prize winners), financing etc. Mathematics became quite sophisticated, but the underlying physics remained to be elusive. It was M.I.Mishchenko (Ukraine – U.S.A.) who quite recently, in this work, laid down the radiative transfer theory on physical grounds as an approximate consequence of Maxwell electrodynamics, under certain clearly defined conditions of applicability. He included coherent backscattering as an inevitable part of the unfied theory as well. So, a new page in theory has been opened in the work under review. Besides, this work has greatly enhanced the T-matrix method being currently the standard for exact calculations of the interaction between the electromagnetic waves, on one side, and both single (generally nonspherical) particle and ensemble of particles, on the other side. All the theoretical achievements mentioned above have extensive applications in astrophysics, meteorology, remote sensing of the Earth’s surface, environment pollution control, biophysics and medical physics, design and control of nuclear reactors, production of precision instruments etc.

Monographs published as a result of this work have become standard references in the world scientific literature. This excellent work undoubtedly deserves the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Sincerely,

Juris Freimanis, Doctor of physics
Leading Researcher
Ventspils International Radio Astronomy Centre
Ventspils University College
Inzenieru iela 101
Ventspils LV-3600, Latvia

Mario Di Martino

Dear Academician B.E. Paton and Committee members,

With great pleasure I would like to support the collective work of our Ukrainian colleagues-astronomers

Belskaya I. N., Efimov Yu. S., Kaydash V. G., Kiselev N. N., Kucherov V. A., Lupishko D. F., Mishchenko M. I., Rosenbush V. K., Tyshkovets V. P., and Shakhovskoj N. M. “Advancement of theoretical foundation, development and application of polarimetric techniques and instrumentation for remote sensing studies of Solar System objects by ground-based, aircraft, and spacecraft means”

which has been proposed for the 2010 Ukrainian State Prize.

The authors of this work are well-known scientists at international level. They developed very much the polarimetric techniques in astronomy and contributed most of available polarimetric observing data of Solar System bodies.

The Ukrainian polarimetric School is an undisputed leader in the world in this field and their scientific results are well known and acknowledged all over the world. I know well the
great progress of Ukrainian colleagues in polarimetric studies of Solar System bodies since my group collaborates with astronomers of Kharkov University from more than 20 years. Just due to a positive influence of Ukrainian colleagues, Italian astronomers started to use very effective polarimetric techniques in their research. The fact that authors of this work have received observing time at Hubble Space Telescope for polarimetric observation of Mars and at 8.2 m VLT telescope in Chile for polarimetric observations of Kuiper belt objects evidences their international leadership in this peculiar research field.

This year the authors published excellent monograph which has no analogues in the world and is very needed for researchers not only in the field of astronomy but in different branches of sciences:

Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Kiselev N. N. et al. 2010. “Polarimetric remote sensing of Solar System objects” Kyiv: Akademperiodyka, 291 pp.

In conclusion, I judge the Project proposed by the Ukrainian colleagues of very high level both from scientific and technological point of view and I strongly support that this work and its authors are awarded by the Ukrainian State Prize in 2010.

Dr. Mario Di Martino
Head of Planetology Group of INAF-Osservatorio Astronomico di Torino, Italy.

Проф. Боровой А.Г.

Боровой А.Г. , доктор физ.-мат наук, профессор, зав. лабораторией теории рассеяния оптических волн, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук. Томск 634021, пл. Академика Зуева 1, тел. 7 382 2492864, e-mail: borovoi@iao.ru
Я много лет (свыше 40) работаю как в области теории распространения и рассеяния света, так и в разработке методов оптической диагностики светорассеивающих сред. Поэтому работы этого авторского коллектива мне хорошо понятны и близки.
Без всякого преувеличения могу сказать, что эта работа, выдвинутая на соискание Госпремии Украины, представляет прорыв, которые авторы осуществили в данной междисциплинарной области физики. В результате ряд членов коллектива уже обеспечили себе имя в истории науки.
Полученные результаты применимы во многих областях физики, начиная от макромасштабных объектов в астрофизике и кончая микронными объектами в биофизике и медицине. Теоретическая, аппаратурная и экспериментальная части работы ясно изложены и хорошо согласованы друг с другом. В целом представленная работа является выдающимся достижением украинских ученых, которое диктует соответствующий уровень исследований в мировой науке.

Leonid A. Dombrovsky

Домбровский Леонид Александрович (Leonid A. Dombrovsky)
Доктор технических наук
Главный научный сотрудник Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН
Член Национального комитета по теплообмену РАН
http://webcenter.ru/~dombr
Институтский адрес: Красноказарменная 17А, ОИВТ, НКТМ, Москва, 111116, Россия
e-mail: ldombr@yandex.ru

Знакомство с комплексной научной работой моих коллег, представленной на соискание Государственной премии Украины, произвело на меня большое впечатление. Дело в том, что я уже длительное время вполне в курсе публикаций Михаила Мищенко, Виктора Тишковца и их коллег, но с совокупностью исследований всего авторского коллектива ознакомился впервые.
Область моих научных интересов достаточно далека от астрофизики. На протяжении более 40 лет я занимаюсь исследованием теплового излучения дисперсных систем, в основном, применительно к инженерным задачам (лишь некоторые из моих публикаций относятся к вопросам микроволнового зондирования поверхности океана и облачной атмосферы). Вместе с тем, изучение поглощения и рассеяния излучения отдельными частицами и сложными дисперсными структурами является той физической основой, которая делает наши научные интересы во многом близкими. Последнее позволяет мне судить о научном уровне теоретической части работы моих коллег. Вне всяких сомнений, авторы принадлежат к числу лидеров в области исследования рассеяния электромагнитного излучения сложными частицами, их статьи, обзоры и монографии хорошо известны специалистам и находятся на уровне современных достижений в данной области.
Всего несколько дней тому назад совместно с моим соавтором проф. Dominique Baillis (Lyon, France) я представил в издательство Begell House рукопись новой книги, которая называется “Thermal Radiation in Disperse Systems: An Engineering Approach”. В главе, относящейся к радиационным характеристикам частиц, имеется множество ссылок на публикации моих украинских коллег. Последнее является еще одним подтверждением важности выдвигаемых на премию разработок не только применительно к задачам астрофизики, но и для исследований в таких областях, как теплообмен излучением в ракетных двигателях, разработка современных высокопористых тепловых изоляций, оптическая диагностика плазменных струй с частицами (в процессе напыления защитных покрытий), расчет теплового излучения при возможных тяжелых авариях на атомных реакторах с образованием диспергированного расплава активной зоны, а также во многих других важных инженерных задачах, где необходим анализ оптических свойств частиц и переноса теплового излучения.
Сказанное выше объясняет мое стремление активно поддержать выдвижение работы моих коллег на Государственную премию Украины. На мой взгляд, реальная международная кооперация, продемонстрированная коллективом автором и подкрепленная их совместными публикациями, является замечательным примером, следование которому открывает новые перспективы. Поддержка такого сотрудничества коллег, работающих в разных странах, представляется очень правильной и своевременной.

Dr. L. Kolokolova

К середине 70-х годов прошлого столетия было накоплено большое количество наблюдательных данных по поляризации комет, астероидов и космической пыли. Однако отсутствие аппарата интерпретации этих наблюдений не давало возможности извлечь из поляриметрических данных какую-либо достоверную информацию о наблюдаемых объектах. Ситуация резко изменилась с появлением данной группы исследователей, чьи работы представлены на получение Государственной Премии Украины. Именно благодаря теоретическим разработкам данной группы, поляриметрия приобрела статус мощного метода дистанционной диагностики не только в астрономии, но и в геофизике, технологических исследованиях и даже медицине. Параллельно с развитием теории, развивалась также поляриметрическая инструментальная база. На ее основе были получены уникальные наблюдения тел Солнечной системы, которые существенно развили наши представления о космической пыли и малых телах Солнечной системы, включая представления об эволюции этих объектов и нашей планетарной системы в целом. Развитие экспериментальной базы поляриметрических ислледований, как ее инструментальная так и наблюдательная части, тоже в огромной степени заслуга данной группы ученых. Благодаря им, Украинская поляриметрия окосолнечных объектов сейчас является ведущей в мире, что видно не только по доминирующим работам данных авторов в этой области, но и по регулярному приглашению их к сотрудничеству учеными различных стран мира, по предложению писать книги и обзорные статьи, по количеству приглашенных докладов на научных конференциях. Я лично сотрудничаю с исследователями из данной группой на протяжении многих лет и большая часть моих работ была бы невозможна без их участия. Я могу уверенно утверждать, что данная группа ученых является самым мощным и известным Украинским коллективом представленным в мировой поляриметрии и физике Солнечной системы.

Людмила Колоколова
Dr.Ludmilla Kolokolova
Research Professor
Manager of the NASA Planetary Data System, Small Bodies Node.
Department of Astronomy, University of Maryland
College Park, MD, 20742, USA

Базилевский А. Т.

Я более 40 лет работаю в области геологии планет и спутников Солнечной системы и, хотя основной метод моей работы это анализ изображений поверхности изучаемых тел, мне неоднократно приходилось использовать результаты различных исследований, входящих, как составные части, в представленную на соискание Госпремии работу. Поляриметрические характеристики поверхности небесных тел дают важную информацию о составе и размерах зерен, слагающих эту поверхность, что мы, геологи, интерпретируем с точки зрения геологических процессов, которые могли привести к образованию наблюдаемых характеристик. В рассматриваемой работе это характеристики лунной поверхности, спутников и колец больших планет, около 200 астероидов, транснептуновых объектов и более 40 комет.
Работа авторов – представляет собой замечательный сплав теоретических исследований процессов рассеяния излучения, методических разработок и создание приборов и огромный объем проведенных экспериментов (наблюдений), что в итоге и привело к созданию всемирно известной украинской поляриметрической школы. Приятно удивляет не только интегрированность рассматриваемых исследований в мировую астрономическую науку, но и явное лидерство украинских ученых в развитие поляриметрического метода. Впечатляет суммарная численность ссылок на публикации авторов - 11822, согласно бази данны Thomson Reuters ISI Web of Knowledge (Science Citation Index™) и то, что работы авторов цитировались в 342 научных и научно-прикладных журналах разных разделов науки и техники. Приятно было узнать, что менее чем за год авторы написали и опубликовали прекрасную монографию на английском языке: “Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects”, Kyiv: Akademperiodika, 2010., которая суммирует результаты их исследований.

Я полагаю, что рассматриваемый комплекс исследований полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам, выдвигаемым на Госпремию по науке Украины, и надеюсь в скором времени поздравить ее авторов с получением оной.

Базилевский Александр Тихонович
Заведующий лабораторией сравнительной планетологии
Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
Российской академии наук
Профессор, доктор геолого-минералогических наук
Лауреат Государственной премии СССР по науке и технике 1989 г.
Лауреат Гумбольдовсой премии по науке, Германия, 1999 г.
Награжден медалью Ранкорна-Флоренского Европейского геофизического общества,
2000 г.
Награжден медалью Баррингера Метеоритного общества, 2001 г.
Лауреат премии им. Мазурского Американского астрономического общества, 2004 г.

Касьянов Евгений

Уважаемые члены Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники,

Авторы работы P14 (Бельская И. Н и др.) продемонстрировали широкий спектр фундаметальных исследований по теоретическому обоснованию и применению поляриметрических методов в дистанционном зондировании.

Эти важные исследования широко открыли "двери" для комлексного изучения взаимодействия электромагнитного излучения со сложными дисперсными системами, состоящими из частиц с многообразием форм, размеров и физико-химических составов. Многочисленными публикации украинского коллектива в престижных научных журналах, а также необычано высокая цитируемость этих работ убедительно иллюстрируют значимость, актуальность и уникальность результатов, полученных ведущими украинскими учеными при тесном международном сотрудничестве.

Эти важные исследования создали научный фундамент для разработки технических средств дистанционного зондирования с наземным, самолетным и космическим базированием и сделали возможным решение принципиально новых задач, требующих высокоточные измерения параметров атмосферы в глобальном масштабе. В качестве примера можно привести создание космического прибора нового поколения “Aerosol Polarimetry Sensor” позволяющего получать с помощью поляриметрических спутниковых измерений информацию об оптических и микрофизических свойствах атмосферых аэрозолей и облаков с беспрецедентной точностью.

Присуждение авторам этой работы Государственной премии Украины в области науки и техники безусловно подчеркнет ведущую роль украинской школы поляриметрии в мировом научном сообществе и будет способствовать более бурному росту этих исключительно важных фундаметальных исследований и их широким применениям на качественно новом научно-техническом уровне. Я настоятельно рекомендую поддержать эту выдющуюся работу и присудить авторам заслуженную Государственную премию Украины.

С уважением,
Евгений Касьянов/Evgueni Kassianov, Ph.D.
Senior Research Scientist
Pacific Northwest National Laboratory
Richland, WA, USA

Шульга Сергей Николаевич

Авторы данной работы являются авторитетными учеными с мировыми именами в области дистанционного зондирования различных сред. Недавно вышедшая монография Mishchenko, M. I., V. K. Rosenbush, N. N. Kiselev, D. F. Lupishko, V. P. Tishkovets, V. G. Kaydash, I. N. Belskaya, Y. S. Efimov, and N. M. Shakhovskoy, Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects, Киев, 2010, дает представление о работах авторов. И хотя их исследования в большей степени относятся к астрономии, эти исследования также широко используются в других областях науки, в частности, в радиофизике. Работа органически сочетает теоретические и экспериментальные исследования.
Чрезвычайно широк спектр теоретических задач, изящно решенных или обобщенных в работе. Это и однократное рассеяния электромагнитных волн произвольными рассеивателями, и перенос излучения в дискретных средах, и явление слабой локализации волн, и эффекты ближнего поля. Во всех этих областях авторы занимают лидирующие позиции в мире. Особенно важным является то, что работы базируются на решении уравнений Максвелла при довольно общих предположения, четко и подробно обоснованных.
Экспериментальные работы занимают большую часть монографии. Они касаются как наземных исследований планет Солнечной системы, так и исследований Земли из космоса. В целом это очень обширный материал, который несомненно будет использоваться во многих работах.
С моей точки зрения данная работа представляет собой выдающийся вклад коллектива украинских ученых в мировую науку, а ее авторы безусловно заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Шульга Сергей Николаевич, декан радиофизического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, д.ф.-н., профессор, г. Харьков, пл. Свободы, 4.

Емельяненко Вячеслав Васильевич, доктор физ.-мат. наук

Украинская школа поляриметрии, основу которой составляет коллектив, представленный на соискание Государственной премии Украины, является всемирно известной. На всех крупнейших международных научных форумах по исследованию тел Солнечной системы, на которых я присутствовал неоднократно, звучали ссылки на работы коллектива, а его представители делали обзорные доклады, председательствовали на научных сессиях и входили в научные организационные комитеты. Развитие теории и методов поляриметрических наблюдений, проведение наблюдений тел Солнечной системы и открытие новых свойств этих объектов, выполненное украинскими учеными, составляет целую веху в исследовании Солнечной системы. Важнейшие результаты относятся как к поляриметрическому мониторингу Земли и планет, так и изучению малых тел Солнечной системы. В частности, подавляющее большинство мировых данных о поляриметрических характеристиках астероидов и комет получено в программах, инициированных коллективом. Основополагающим был и вклад украинских ученых и в развитие кооперативной международной программы поляриметрических наблюдений недавно открытых далеких объектов Солнечной системы. Реализация наблюдательных программ для астероидов, комет, кентавров и транснептунных объектов привела к открытию целого ряда уникальных свойств и закономерностей, присущих объектам Солнечной системы.
Отрадно то, что авторы в этом году опубликовали замечательную монографию по теории, методам и результатам проведенных ими исследований методом поляриметрического мониторинга, которая так необходима специалистам по изучению тел Солнечной системы и будет способствовать более широкому внедрению этого метода исследований.
У меня нет сомнений, что выдающаяся работа украинских ученых заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Емельяненко Вячеслав Васильевич, доктор физ.-мат. наук, вед. научн. сотр. Института астрономии Российской академии наук, Москва, e-mail: vvemel@inasan.ru

Dr. E.Petrova

Данная работа, представленная на соискание Государственной премии Украины, включает в себя широкий круг исследований, проведенных на самом высоком мировом уровне. Это и поляриметрические и спектрофотометрические наблюдения различных тел Солнечной системы, и их интерпретация на основе глубоких теоретических разработок, выполненных также членами данного коллектива авторов. И я, и многие сотрудники ИКИ РАН всегда с интересом следим за публикациями наших украинских коллег, поскольку они, как правило, посвящены наиболее острым проблемам дистанционного зондирования планет, спутников, астероидов и комет, полученные результаты отличаются высокой надежностью и обоснованностью, а теоретический анализ сопровождается хорошо разработанными приложениями. Благодаря высокой актуальности и блестящим результатам, работы данного коллектива получили безусловное широкое признание на международном уровне. Многолетнее тесное сотрудничество, которое связывает меня с рядом авторов, всегда было источником новых идей и подходов, а также позволило получить неоценимый опыт высокопрофессиональных исследований. Нет никаких сомнений, что работа И.Бельской и др. (Р14), охватывающая наблюдательные открытия и фундаментальные теоретические разработки мирового масштаба, заслуживает присуждения Государственной премии Украины, и я призываю членов Комитета поддержать данную работу.

С уважением,
Елена Петрова,
старший научный сотрудник Института космических исследований РАН,
Москва, Россия

Лойко ВАлерий Александрович

Доктор физ.-мат. наук, профессор, Главный научный сотрудник Института физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси В. А. Лойко.
Беларусь, Минск 220072, пр. Независимости 68. Тел. 375 17 2842894 E-mail: loiko@dragon.bas-net.by
Изящная теория и изящный эксперимент. Я хорошо знаком с результатами работы. Многие из них применимы не только в рассматриваемой авторами цикла проблеме дистанционного зондирования обьектов солнечной системы, но и для развития и разработки поляриметрических методов и оптической диагностики частиц при решении практических задач медицины, биологии, химии, экологии, нанофизики и нанотехнологии.
Важность и значимость работы, детально описаны в ее описании и приведенных выше отзывах, в частности, Dr. O. Dubovika. Нет смысла повторять все достоинства работы еще раз. Тем не менее я хочу выделить необычно высокий уровень цитируемости публикаций, входящих в представленный цикл исследований. Это обьективный индикатор широкой мировой известности работы и, следовательно, -значимости не только для украинской науки, но и мировой науки, как это и должно быть в работах претендующих на государственные премии. Работа органично сочетает фундаментальные и практические результаты высочайшего уровня. Считаю, что представленный цикл исследований и его авторы заслуживают присуждения государственной премии Украины в области науки и техники.

Проф. Минаков А.А.

Я хорошо знаю авторов данной работы и внимательно слежу за их достижениями и успехами. На мой взгляд, работа уникальна как по широте, так по глубине и значимости полученных результатов. Она включает в себя разработку и конструирование аппаратуры для поляриметрических наблюдений тел Солнечной системы, результаты наблюдений и их интерпретацию, теоретическое обоснование используемых методов измерений, а также теорию однократного и многократного рассеяния электромагнитных волн различными объектами. Результаты работы авторов подытожены в ряде монографий, широко известных в мире. И экспериментальная и теоретическая части работы содержат результаты высочайшего мирового уровня, а по отдельным направлениям превосходят его и, не будет преувеличением сказать, задают тон в этих направлениях. Об этом говорит чрезвычайно высокая цитируемость работ авторов. Особо хотелось бы отметить, что результаты работы находят свое применение не только в астрофизике, но и в смежных областях науки, таких как оптика, радиофизика и даже в таких как биология, медицина и нанотехнологии. В целом, работа представляет собой выдающийся вклад коллектива украинских ученых в мировую науку. Считаю, что авторы данной работы безусловно заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Минаков Анатолий Алексеевич, заведующий отделом Радиоастрономического института НАН Украины, д.ф.-н., профессор, г. Харьков, ул. Краснознаменная, 4, тел. 706-14-06, Е-mail: minakov@ri.kharkov.u