Офіційний веб сайт

Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка

М71

Автор: Білоцерківська А.С.

Представлена Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України.

Кількість публікацій: 25 наукових статей.

Автором проведено дослідження стану сільського господарства України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнього забезпечення через призму вивчення та аналіз діяльності й наукової спадщини вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора А. Г. Терниченка.

Висвітлено позицію урядів Української Народної Республіки та Директорії щодо розвитку сільського господарства та його науково-освітнього забезпечення через аналіз діяльності А.Г. Терниченка на посадах заступника міністра та міністра земельних справ. Розкрито діяльність культурно-просвітнього та сільськогосподарських відділів Київського губернського земельного відділу, завідувачем яких впродовж 1920-1925 рр. був учений.

В контексті діяльності професора А.Г. Терниченка на посаді голови Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету (предтечі сучасної Національної академії аграрних наук України) охарактеризовано становлення та розвиток галузевої науки в період першої половини 20-х рр. ХХ століття.

Показано значущість наукової спадщини вченого для розвитку сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення в першій чверті ХХ століття. Запроваджено до наукового обігу велику кількість нових маловідомих документів із фондів архівних установ і бібліотек України.

Надіслати коментар

Коментарі

Коваленко Світлана Дмитрівна

Наукова робота Білоцерківської Алли Сергіївни на тему: "Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльньотсті професора А.Г. Терниченка" є, безперечно, актуальною і важливою для сьогодення з погляду вивчення історії української сільськогосподарської науки і практики. Нині є нагальна потреба проаналізувати і оцінити творчу спадщину кожної окремої особистості видатних вітчизняних вчених для отримання змоги адекватної "реконструкції" перебігу історичних подій та розвитку науки, оскільки за певними явищами і ситуаціями стоять конкретні персоналії. В межах обраної теми авторка отримала нові наукові результати на основі вперше систематизованого комплексу джерел про життя та науково-дослідну діяльність видатного вченого А.Г. Терниченка. Висвітила основні етапи становлення і вдосконалення його науково-світоглядних поглядів і переконань, а також всебічно з'ясувала внесок вченого у розвиток сільськогосподарської науки, що має велике значення для світової аграрної науки.
Автор А.С. Білоцерківська заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Коваленко С.Д.

Капелюшний Валерій Петрович

ВІДЗИВ
на наукову роботу Білоцерківської А.С. «Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А. Г. Терниченка»

За останні роки з’явилося безліч наукових праць, що висвітлюють розвиток науки, зокрема сільськогосподарської, через розгляд життя та діяльності певної особистості.
Однією з таких робіт є наукова робота Білоцерківської Алли Сергіївни, що присвячена дослідженню сільського господарства України першої чверті ХХ століття в контексті діяльності професора А.Г. Терниченка.
Автором наукової роботи чітко сформульовано мету, подано наукову новизну, практичне значення дослідження. Опубліковані результати можна використовувати під час навчального процесу в лекціях з історії науки і техніки, а також при написанні навчальних підручників, посібників, довідників із цього предмета. Результати дослідження викладені у 25 опублікованих наукових працях.
Матеріал у роботі викладений державною мовою. У роботі висвітлено діяльність вченого в окремих сферах його життя, а саме: державотворчій, науково-освітній та популяризаторській. На мою думку, структура роботи підібрана досить вдало.
Отже, наукова робота «Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А. Г. Терниченка» є науковим дослідженням, що є необхідним для повного відтворення історичної картини становлення та розвитку вітчизняної аграрної науки на початку ХХ століття.
Автор наукової роботи А.С. Білоцерківська заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор В.П. Капелюшний

Наталія Щебетюк

Національно-державне відродження України неможливе без вивчення багатовікової історії, аналізу основних матеріальних, культурних, наукових надбань українського народу.Багатим творчим спадком поповнив скарбницю вітчизняних знань професор Аристарх Григорович Терниченко, про що засвідчує науковий пошук кандидата історичних наук Білоцерківської Алли Сергіївни.
Дослідження проведено на основі великого пласту архівних матеріалів, опублікованих документів і періодичних видань, що дозволило системно дослідити життя та діяльність А.Г. Терниченка й визначити особистий внесок вченого в становлення та подальший розвиток аграрної науки України.
Високий рівень дослідницької творчості А.С. Білоцерківської свідчить, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Корніцька Олена

Дослідження маловідомих сторінок історії України першої чверті XX століття - часів відродження незалежної української державності, а також аналіз та вивчення діяльності вчених-персоналіїв того часу є сьогодні актуальним та необхідним. Як влучно з цього приводу писав Тарас Григорович Шевченко: «Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини». Так і життя та творчий шлях визнаного вченого і педагога свого часу, великого патріота, невтомного дослідника, активного державного діяча Терниченка Аристарха Григоровича може бути повчальним прикладом для сучасної еліти.
Автором здійснено всебічний аналіз і показано значущість наукової спадщини вченого для розвитку сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення в 20-ті роки минулого століття. Розроблено періодизацію життя вченого та його наукової діяльності, укладено і опубліковано бібліографічний покажчик «Професор Терниченко Аристарх Григорович (1882-1927)». Також здійснено комплексне дослідження багатогранної діяльності вченого, проаналізовано його особистий внесок у розвиток сільськогосподарської науки й освіти в Україні. У результаті дослідження зроблено науково-обґрунтовані висновки, які висвітлено у 25 наукових публікаціях.
Вважаю, що за актуальністю, науковим рівнем отриманих результатів та науково-практичним значенням наукова робота Білоцерківської А.С. заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Корніцька Олена, старший науковий співробітник Науково-організаційного управління Національної академії аграрних наук України, к. с.-г. наук.

Соколов Віктор

Актуальність запропонованої наукової роботи А.С. Білоцерківської визначається посиленням загального інтересу вітчизняних істориків до проблем розвитку аграрної науки, освіти та сільського господарства України в цілому. Зокрема, залишаються малодослідженими питання визначення ролі видатних вчених-аграріїв в становленні дослідної справи, популяризації наукових знань, в заснуванні суспільних установ сільськогосподарського профілю.
Головним завданням дослідження А.С. Білоцерківської є відтворення історично обумовленого розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні в першій чверті ХХ ст. через призму визначення ролі науково-педагогічної та суспільно-організаторської спадщини видатного вченого-аграрія, державного діяча, професора А.Г. Терниченка, основна діяльність якого припадає на важливий період становлення вітчизняної аграрної науки як соціального інституту.
В запропонованій науковій роботі охарактеризовано систему сільськогосподарської освіти, становлення аграрної науки в Україні в зазначений період, діяльність урядів та установ щодо розвитку сільського господарства в контексті аналізу життєдіяльності А.Г. Терниченка. Всебічно розкрито значущість науково-освітніх, культурно-просвітницьких та організаційних досягнень вченого для розвитку сільського господарства України. На прикладі аналізу багатогранної діяльності вченого-аграрія авторкою започатковано створення певної моделі вивчення суперечливих соціальних процесів, що відбувалися в розвитку сільського господарства, становлення аграрної науки та освіти в Україні в першій чверті ХХ ст. з допомогою використання методів біографічних досліджень.
Плідним є бажання авторки охопити сукупність проблем, що постають в запропонованому дослідженні. Молода вчена опрацювала широке коло наукової, інформаційно-довідкової та бібліографічної літератури, значну кількість архівних матеріалів та інших джерел дослідження, опублікувала чимало статей з теми даної наукової роботи, що вже само по собі викликає певне зацікавлення фахівців. Детально обґрунтовані наукова новизна та висновки дослідження. Вищесказане свідчить про те, що представлена наукова робота А.С. Білоцерківської є самостійним ґрунтовним дослідженням, яке суттєво доповнює наукові знання у вивчені та теоретичному осмисленні окреслених проблем, і подає матеріал для подальших наукових розробок, відповідних узагальнень і висновків у галузі вивчення історії аграрної науки та освіти. Це дає підставу констатувати, що отримані результати роботи, науково-практична значимість проведеного дослідження заслуговують на високу оцінку науково-громадської спільноти, а А.С. Білоцерківська – на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Соколов В.Ю., в.о. заст. директора з наукової роботи ДНСГБ НААН України, к.і.н., доцент.

Коцур Анатолій Петрович

У часи незалежної України досить актуальними стали дослідження з історії розвитку науки, особливо через призму діяльності вчених. Це явище стосується і досліджень у галузі історії сільськогосподарської науки. З цілої плеяди вчених-аграріїв, імена яких вже стали досить відомими серед наукової громадськості, варто виділити особистість професора, вченого-агронома, державного діяча, організатора сільськогосподарської науки та освіти в Україні Аристарха Григоровича Терниченка.
З цього приводу дослідження, проведене старшим науковим співробітником сектору наукознавства Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидатом історичних наук Білоцерківською Аллою Сергіївною є дійсно актуальним.
Виконане дослідження ґрунтується на широкому переліку архівних матеріалів, опублікованих документів і періодичних видань. Реалізація поставлених у дослідженні завдань здійснювалася на основі залучення особових (біографічних) документів А.Г. Терниченка, архівних матеріалів про діяльність установ, в яких працював учений, його опублікованих праць та періодики. В роботі використано велику кількість архівних джерел (понад 160 документів) з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву України у м. Київ, Державного архіву Київської області, Державного архіву м. Київ, Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Сукупність відібраних методів дозволила провести дослідження життя та діяльності особистості від народження до смерті, врахувати зовнішні та внутрішні чинники, що сприяли розвитку його наукових поглядів та інтересів, визначити особистий внесок вченого, його вплив на ті чи інші історичні події.
Автором проаналізовано особисту участь ученого у діяльності відомого на той час об’єднання сільськогосподарських наукових сил в країні – Агрономічного гуртка, створеного на базі сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ.
Багатогранність особистості вченого розкрита в його державотворчій, педагогічній та видавничо-просвітницькій діяльності, що висвітлено автором у відповідних підрозділах. Обіймаючи посаду заступника міністра земельних справ, а потім міністра земельних справ в уряді Української Народної Республіки, А.Г. Терниченко брав участь у вирішенні такого важливого на той час державного питання, як проведення земельної реформи в країні. В дослідженні розкрито науково-організаційну діяльність вченого під час його праці в земельних органах, Сільськогосподарському науковому комітеті України, Київському ветеринарно-зоотехнічному та Київському сільськогосподарському інститутах.
Завдяки аналізу творчої спадщини вченого, а саме: 400 статей наукового та науково-популярного характеру, автору вдалося показати багатогранність його особистості та визначити розвиток сільського господарства України першої чверті ХХ століття.
У роботі узагальнено вагомий внесок Аристарха Григоровича Терниченка у популяризацію сільськогосподарських знань через участь у створенні та виданні сільськогосподарських часописів: “Рілля”, “Маяк”, “Згода”, “Трудове господарство”, “Село”, “Вісник сільськогосподарської науки” та інших.
Практичне значення дослідження випливає із завдань вітчизняної історії науки і пов’язане з необхідністю поглибленого вивчення стану та розвитку сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення у період першої чверті ХХ століття через аналіз діяльності та наукової спадщини професора А.Г. Терниченка. Результати можуть бути використані при вивченні спецкурсів “Історія науки і техніки”, “Історія України”, “Історія сільськогосподарської науки”.
Реферат наукової роботи виконаний на достатньо високому науково-методичному рівні й відрізняється чіткістю та послідовністю викладу матеріалу.
Основні положення роботи викладені в 25 наукових працях.
Надаючи позитивну оцінку науковому дослідженню Білоцерківської Алли Сергіївни, вважаю, що автор заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри української історії
та етнополітики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор А.П. Коцур

Гість

Становлення України як незалежної та суверенної держави дало новий поштовх у наукових дослідженнях, спрямованих на з'ясування історії розвитку багатьох галузей і персоналій зокрема. Враховуючи те, що перша чверть ХХ століття недостатньо досліджена в історії розвитку сільського господарства, зокрема, наукова спадщина вчених, їх життєвий і творчий шлях, тому представлена А.С. Білоцерківською наукова робота є актуальною і має як теоретичне, так і практичне значення.
Зміст реферату наукової роботи дає підстави констатувати глибоке розуміння суті досліджуваної проблеми, про що свідчить чіткий і логічний виклад матеріалу.
Аналіз змісту реферату свідчить, що автором проведено глибокий аналіз матеріалів провідних бібліотек України та архівних документів фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву України, Державного архіву Київської області тощо, з чого можна зробити висновок щодо повної обґрунтованості зроблених автором висновків.
Білоцерківська А.С. заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.
Долгальова О.М., к.е.н.

Лукшова Оксана Анатоліївна

Розвиток Української держави передбачає знання вітчизняної історії. Важливе місце при цьому належить об'єктивній оцінці певно галузі народного господарства через призму творчої діяльності вчених, які самовіддано працювали на благо народу та залишили після себе неоціненну спа¬дщину. Тому наукова робота А.С. Білоцерківської виконана на актуальну тему.
Автор провела комплексне дослідження життєвого шляху та наукової спадщини професора А.Г. Терниченка – вітчизняного вченого, невтомного дослідни¬ка, активного громадського діяча, прекрасного педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні.
У роботі висвітлено державотворчу та педагогічну діяльність професора А.Г. Терниченка, проаналізовано його особистий внесок у становлення та розвиток галузевої науки в межах діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України, здійснено всебічний аналіз і показано значущість наукової спадщини вченого.
Висновки по роботі чіткі та мають важливе значення для відтворення діяльності видатного вченого-аграрія та цілісної картини історії сільськогосподарської науки.
Вважаю, що наукова робота є достойною, а її автор А.С. Білоцерківська заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених.

Петрова Ірина

Білоцерківською А.С. проведено аналіз діяльності та наукової спадщини видатного агрономічного діяча й організатора сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора Терниченка А.Г. Результати проведеної роботи вже на теперішній час впроваджено в учбовий процес Національного університету біоресурсів та природокористування України.
Автором описані основні аспекти розвитку сільськогосподарської науки та освіти у першій чверті ХХ століття. Досліджено й проаналізовано державотворчі здобутки Міністерства земельних справ в контексті діяльності А.Г. Терниченка. Визначено важливу роль професора А.Г. Терниченка як популяризатора, редактора та бібліографа в галузі сільського господарства.
Враховуючи актуальність теми наукової роботи, її наукову та практичну цінність, обсяг та ступінь завершеності проведених досліджень, обґрунтованість висновків, вважаю що робота, представлена Білоцерківською А.С., заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Петрова І.В., к.б.н. «біотехнологія», молодший науковий співробітник відділу молекулярної генетики Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААН України.

Гість

Становлення України як незалежної та суверенної держави дало новий поштовх у наукових дослідженнях, спрямованих на з'ясування історії розвитку багатьох галузей і персоналій зокрема. Враховуючи те, що друга половина XIX - початок XX ст. недостатньо досліджені в історії розвитку сільського господарства, зокрема, наукової спадщини вчених, їх життєвого і творчого шляху, тому представлена А.С. Білоцерківською наукова робота є актуальною і має як теоретичне, так і практичне значення.
Зміст автореферату дисертаційної роботи дає підстави констатувати глибоке розуміння суті досліджуваної проблеми, про що свідчить чіткий і логічний виклад матеріалу.
Аналіз змісту автореферату свідчить, що дисертанткою проведено глибокий
аналіз матеріалів провідних бібліотек України та архівних документів фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву України, Державного архіву Київської області тощо, з чого можна зробити висновок щодо повної
обґрунтованості зроблених автором висновків.
Поданий в авторефераті список опублікованих робіт засвідчує, що вони в
повній мірі розкривають основні положення дисертації.
Білоцерківська А.С. заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.

Долгальова М.О., к.е.н.

Юлія Ноговіцина

Тема наукової роботи є, безперечно, актуальною і важливою для сьогодення з точки зору вивчення історії української сільськогосподарської науки і практики. В сучасних умовах національного відродження є нагальна потреба проаналізувати й об'єктивно оцінити творчу спадщину кожної окремої особистості видатних вітчизняних вчених, адже це дає змогу адекватно «реконструювати» перебіг історичних подій та розвиток науки, оскільки за певними явищами і ситуаціями стоять конкретні персоналії.
Виходячи з даної тези, стає зрозумілою актуальність всебічного
дослідження життя та наукової діяльності одного з найвидатніших
представників когорти вчених, педагогів і організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні, чий життєвий шлях становить цілу епоху в науковому та суспільному розвитку держави.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором даного наукового дослідження проведено дослідження стану сільського господарства України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнього забезпечення через призму вивчення та аналіз діяльності й наукової спадщини вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора А. Г. Терниченка.
Вважаю, що автор даної наукової роботи – А.С. Білоцерківська – заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.

Ю.О. Ноговіцина, к.ю.н.

Зражва Сергій

Широкий суспільний інтерес до історичного минулого держави, характерний для національно-культурного відродження українського народу, спонукав до всебічного і глибокого вивчення та аналізу наукової спадщини в різних галузях народного господарства, зокрема – у сільському господарстві. Звернення до практичних надбань вчених-аграріїв попередніх століть, критичне осмислення їхньої наукової спадщини дозволить адекватно показати перебіг історичних подій, розвитку дослідної справи в Україні, по-новому оцінити досягнення сучасної науки і, можливо, використати на практиці деякий досвід минулого.
У цьому контексті тематика наукової роботи Білоцерківської А.С. – дослідження сільського господарства України першої чверті ХХ століття в контексті аналізу життєвого шляху та наукової і педагогічної діяльності відомого вченого у галузі агрономії та великого патріота професора А.Г. Терниченка є дуже актуальною. Дуже приємно, що історики звернули увагу на доробок, цього видатного вченого і державного діяча, який працював на початку ХХ сторіччя в нашому університеті. На основі аналізу та синтезу великої кількості опрацьованих архівних документів і опублікованих матеріалів автором зроблено вдалу спробу показати особистий внесок А. Г. Терниченка в розвиток та становлення сільськогосподарської науки і освіти в Україні, здійснити періодизацію його життя та наукової діяльності, розкрити умови становлення і розвитку наукового світогляду вченого, висвітлити його державотворчу діяльність, ввести до наукового обігу маловідомі факти з життя. Використані матеріали дозволили повною мірою дослідити і високо оцінити наукову спадщину вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора А.Г. Терниченка.
Робота Білоцерківської А.С. є повноцінною і завершеною науковою роботою, має наукову новизну та практичне значення. Автором проведений великий об'єм маловідомих архівних досліджень, вивчено і проаналізовано значну кількість опублікованих документів та наукових праць. Вона відмінно володіє історико-порівняльним, історико-системним, аналітико-синтетичним, бібліографічним, статистичним та іншими методами дослідження.
Білоцерківська А.С. заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.
К. с.-г. н.,доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Зражва С.Г.

Білецький Михайло

На сучасному етапі розвиток нашої держави характеризується тим, що зростає інтерес до того періоду історії України, коли закладались основи розвитку науки, освіти взагалі, в тому числі і сільськогосподарської. Недостатня інформація начального етапу становлення державних інституцій була обумовлена послідуючою політичною недоречністю.
Дослідження, які проведені Білоцерківською А.С., всебічно представляють професора А.Г. Терниченка, як вченого-аграрія, педагога, організатора с.-г. науки у 1908-1927 pp. Актуальність, новизна, достовірність досліджень Білоцерківської А.С. очевидні.
Наукові дослідження, безумовно, є важливими, а її автор, Білоцерківська Алла Сергіївна, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Асистент НУБіП України, Білецький М.О.

Христина Піпан

Історія розвитку науки будь-якої держави є чи не найважливішим рушієм економічного зростання та суспільно-політичного становлення країни. В Україні серед всіх наук чільне місце посідають сільськогосподарські. Це насамперед зумовлено фізико-географічним розташуванням країни та ґрунтово-кліматичними умовами, які сприяють веденню сільського господарства. Особливого розвитку дана галузь набула наприкінці XIX - початку XX століть. Цей історичний період характеризуються не тільки переворотами та зміною влад у державі, але й важливими здобутками у напрямі агрономії та дослідної справи. Загальновідомо, що 20-ті роки минулого століття характеризувалися відродженням сподівань української державності. Саме тоді було створено перші вітчизняні підручники, основи української наукової термінології тощо. До цих процесів мав безпосередній стосунок професор Аристарх Григорович Терниченко, життя і діяльність якого досліджувала А.С.Білоцерківська.
Науково-практичне значення дисертаційної роботи дослідниці полягає у тому, що на прикладі А.Г. Терниченка започатковано спробу показати багатогранні та суперечливі процеси, що відбувалися в Україні у той час. На основі архівних матеріалів у дослідженні розкрито постать А.Г. Терниченка як популяризатора, редактора та бібліографа в галузі сільського господарства, державотворця й великого патріота своєї держави. Він був автором навчальних підручників, зокрема «Курс хліборобства» за яким у 20-30-х роках минулого століття навчалися тисячі учнів сільськогосподарських шкіл і вищих навчальних закладів УСРР (варто відмітити, що видання друкувалися державною мовою). Алла Сергіївна зуміла також простежити й логічно викласти позицію та роль А.Г.Терниченка на посаді заступника міністра й міністра земельних справ Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918 рр.) та заступника міністра земельних справ Директорії (1919 р.). Дослідниця охарактеризувала діяльність вченого в межах Київського губернського земельного відділу (1920–1925 рр.) та Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету України (1923–1927 рр.).
Оцінюючи роботу Білоцерківської Алли Сергіївни без сумніву можна ствердити, що дослідниця сформувалася як молодий перспективний науковець з широким світоглядом і заслуговує присудження премії Президента України.
Х.М.Піпан - аспірантка ДНСГБ НААН України

В.А.Зленко

Зленко В.А.
Представлена наукова робота Білоцерківської А.С. "Сільське господарство України першої чверті ХХ ст. та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка" органічно заповнює ту прогалину, що існувала дотепер в історичній думці України щодо періоду розвитку сільського господарства країни у першій чверті ХХ ст.
Наукова і практична цінність роботи полягає в тому, що автор, використовуючи значну кількість нових маловідомих документів із фондів архівних установ і бібліотек України, користуючись новітньою методологією, різнобічно висвітлила і проаналізувала стан сільського господарства України на початку ХХ ст., позицію урядів Української Народної Республіки та Директорії щодо розвитку сільського господарства, її позитиви та негативи, діяльність культурно-просвітнього та сільськогосподарських відділів Київського губернського земельного відділу, а також Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету, яка стала предтечею сучасної Національної академії аграрних наук України.
На фоні названих процесів показано етапи становлення і розвитку аграрної науки та освіти в досліджуваний період через призму глибокого аналізу діяльності та наукової спадщини вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів аграрної науки та освіти в Україні професора А.Г.Терниченка, науковий доробок та суспільна діяльність якого були дотепер мало відомі.
Земля — національне багатство України. Про це йдеться в роботі молодої вченої А.С.Білоцерківської. Від того, як ми будемо відноситися до землі — любити її, доглядати, обробляти, поливати, вносити добрива, збирати врожаї — залежить майбутнє економічне зростання країни, високі соціальні стандарти населення. Враховуючи позитивний досвід минулого, відмовляючись від його недоліків, ми маємо можливість стати розвиненою європейською країною.
Професійний підхід до вивчення поставленої проблеми, використання широкого кола джерел, виважені висновки свідчать, що А.С.Білоцерківська є сучасним, перспективним науковим дослідником. Без сумніву, представлена нею робота заслуговує високої оцінки, а автор — премії Президента України.

В.А.Зленко, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник сектору наукознавства ДСГБ НААНУ.

Логойда Степан

Процес становлення сучасної аграрної науки України не можливий без вивчення її історії. Оскільки кожна наука характеризується певним наступництвом, і в цьому важливу роль у з'ясуванні природи сільського господарства відіграють дослідження вчених. Нажаль, недостатньо вивченою залишається історія сільськогосподарської науки та освіти в Україні. Тому, треба відзначити науковий доробок А. Білоцерківської, яка провела дослідження стану сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення першої чверті ХХ століття в контексті діяльності професора А.Г. Терниченка, аналіз його наукової спадщини, особистого внеску в становлення й розвиток сільськогосподарської науки та освіти.
Вважаю, що робота А. Білоцерківської заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Логойда Степан, старший науковий співробітник Відділу рослинництва
Національної академії аграрних наук України, к. с.-г. наук.

Б.И. Иванов

Исследование А.С. Белоцерковской посвящено анализу чрезвычайно актуальной темы в области социальной истории науки, связанной с изучением истории аграрной науки Украины в контексте деятельности профессора А.Г. Черниченко.
Деятельность А.Г. Черниченко была исключительно многообразной, охватывающей научную, практическую, преподавательскую и пропагандистскую составляющие. Эта его многогранность позволила А.С. Белоцерковской всесторонне осветить историю сельского хозяйства Украины первой четверти XX столетия в достаточно полном объёме. В этой связи актуальность темы исследования А.С. Белоцерковской не вызывает сомнений.
Исходя из выбранной темы, А.С. Белоцерковская определила структуру исследования, которая выглядит логичной и аргументированной и не вызывает возражений. В результате проведенного исследования автору удалось решить поставленные в работе задачи и получить результаты, обладающие научной новизной и значимостью. Степень обоснованности научных положений и выводов, полученных в исследовании, достаточно высока и не вызывает сомнений. Содержание исследования в достаточно полной степени отражает круг проблем, связанных с темой исследования.
К несомненным достоинствам работы А.С. Белоцерковской следует отнести хорошее знание литературы по теме исследования и умелое её использование.
Научные положения и выводы, к которым приходит А.С. Белоцерковская, органически вытекают из содержания работы.
Личный вклад А.С. Белоцерковской в разработку данной темы весьма значителен, что органически вытекает из содержания исследования.
А.С. Белоцерковская в своей работе опирается на чёткую методологическую базу, дающую хороший инструментарий для исследования. А.С. Белоцерковская выработала чёткую концепцию исследования, которая была подтверждена всем его дальнейшим содержанием.
На основании изложенного можно сделать вывод, что работа А.С. Белоцерковской представляет собой законченное самостоятельное исследование, выполненное на высоком научном уровне, заслуживает получения премии Президента Украины для молодых учёных.

Ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники
Российской академии наук
Доктор философских наук, профессор Б.И. Иванов

Дослідження Білоцерківської А.С. присвячено маловідомим, недостатньо вивченим, а в даній проблематиці - навіть суперечливим сторінкам з історії розвитку сільського господарства України, зокрема його науково-освітнього забезпечення. Важливо, що в фокусі даного вивчення до скарбниць історичних знань надходить постать відомого діяча того часу, людини, яка внесла значний внесок у розвиток сільского господарства - А.Г. Терниченка, оскільки відомостей про нього до цього часу практично не було. Такі дослідження діяльності науковців і політиків в наш час можуть допомогти знайти відповіді і підказки для вирішення сьогоденних проблем як в відновленні і розвитку сільського господарства, так і в підготовці фахівців для здійснення цього .
Безумовно, А.С. Білоцерківська заслуговує на присудження їй премії Президента України.

Оксана Сердюк, аспірантка Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

Ярошенко Любов

Робота Білоцерківської А.С. присвячена комплексному дослідженню життя та наукової діяльності професора А.Г. Терниченка (1882 – 1927) – вітчизняного вченого, педагога, організатора сільськогосподарської науки та освіти в Україні. Дана праця розкриває умови формування наукового світогляду та особистості вченого, а також державотворчу, педагогічну та популяризаторську діяльність. Аллою Сергіївною зроблено вагомий внесок в історію сільськогосподарської науки. Адже автору вдалося відтворити наукові інтереси вченого завдяки дослідженню його більш як 400 праць. А.Г. Терниченко вчений, який був ентузіастом, альтруїстом своєї справи і сьогодні є прикладом для молодих науковців.
Автором висвітлено основні аспекти розвитку сільськогосподарської науки та освіти у першій чверті ХХ століття.
В роботі відчувається щирість, милосердність та доброта душі Алли Сергіївни. Праця безумовно заслуговує високої оцінки, а її автор – Білоцерківська Алла Сергіївна, нагороди за терплячий талант науковця та вміння передати частиночку історії.
Ярошенко Любов Миколаївна, науковий співробітник Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України

Кірпаль З.П.

У сучасних умовах науковий потенціал є важливими чинником економічного розвитку країни. Ще й на сьогодні існує проблема у всебічному дослідженні внеску вітчизняних вчених, які своєю наполегливою працею, самовідданістю зробили значний внесок у розвиток сільськогосподарської науки та освіти. Одним із видатних вчених-аграріїв являвся професор А.Г. Терниченко. Незважаючи на багатогранну діяльність А.Г. Терниченка, на сьогодні не здійснено комплексного дослідження життєвого та творчого шляху вченого. Автор Білоцерківська А.С. на основі вивчення маловідомих архівних джерел здійснила аналіз розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні в першій чверті ХХ століття в контексті науково-освітньої спадщини вченого. Вперше відтворено видавничу та просвітницьку діяльність для потреб агрономії в період 1910-1917 рр. Ця робота буде мати велике практичне значення. В української історіографії проведено комплексне дослідження життєвого шляху та наукової спадщини вітчизняного вченого, державного діяча, педагога, одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти України професора А.Г. Терниченка. Це дозволило заповнити прогалини в історії аграрної науки. Результати дослідження використовуються в навчальному процесі при вивченні спецкурсів «Історія науки і техніки», «Історія України», «Сільське господарство», а також при написанні галузевих підручників, навчальних посібників, довідників та енциклопедій. Ознайомлення з представленою роботою дає змогу підтвердити, що Алла Сергіївна Білоцерківська заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Кірпаль Зінаїда Петрівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності 07.00.07 – історія науки і техніки, провідний науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України.

Гість

У науковому дослідженні Білоцерківської Алли Сергіївни відтворено основні етапи становлення і розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки і освіти в Україні. Розкрито науково-дослідну, освітню та просвітницьку діяльність визначного українського вченого в галузі сільського господарства А. Г. Терниченка. Вивчення творчої спадщини вченого свідчить про її багатогранність і становить інтерес для вивчення основних напрямків розвитку вітчизняної галузевої науки і освіти першої чверті ХХ ст. в Україні.
Вважаю, що робота, представлена Білоцерківською А. С., заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.
Басун Ольга Павлівна – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник сектору удосконалення інформаційно-бібліографічного
супроводження наукового забезпечення АПК ДНСГБ НААНУ.

Cоколюк Юлія

У своїй роботі Алла Сергіївна розкрила невідомі факти життя та діяльності вченого і педагога А.Г. Терниченка, показала його особистий внесок у розвиток сільськогосподарської науки та освіти в Україні на початку ХХ століття. Проведено комплексне історичне дослідження творчого та життєвого шляху вченого. Наукове дослідження Білоцерківської А.С. є результатом опрацювання великої кількості архівних матеріалів, що дало змогу розкрити невідомі сторінки історії сільського господарства України.
Вважаю, що дана робота є актуальною і заслуговує на отримання премії Президента України.

Ю.О. Соколюк, старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААНУ.

Довгеля Олександр Михайлович

Білоцерківською Аллою Сергіївною проведено важливі дослідження стану сільського господарства України та його науково-освітнього забезпечення на початку минулого століття, здійснено аналіз наукової та освітньої діяльності одного з організаторів сільськогосподарської науки та освіти в Україні професора А. Г. Терниченка. Автором на основі цього укладено й видано біобібліографічний покажчик «Професор Терниченко Аристарх Григорович (1882–1927)»; розроблено періодизацію життя та наукової діяльності вченого; охарактеризовано систему сільськогосподарської освіти в Україні на початку ХХ століття; висвітлено позицію урядів Української Народної Республіки та Директорії щодо розвитку сільського господарства та його науково-освітнього забезпечення; в контексті діяльності професора А.Г. Терниченка на посаді голови Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету (предтечі сучасної Національної академії аграрних наук України) охарактеризовано становлення та розвиток галузевої науки в період першої половини 20-х рр. ХХ століття; здійснено всебічний аналіз і показано значущість наукової спадщини вченого для розвитку сільського господарства України; запроваджено до наукового обігу велику кількість нових маловідомих документів із фондів архівних установ і бібліотек України.
Вважаю, що представлена наукова робота Білоцерківської А.С. цілком заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених

Довгеля Олександр Михайлович, старший науковий співробітник Відділу землеробства, меліорації та агроекології Національної академії аграрних наук України, к.с.-г.н.

Пашківська Оксана

Білоцерківською А.С. проведено комплексне дослідження стану сільського господарства України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнього забезпечення. Алла Сергіївна опрацювала великий пласт архівних документів з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного архіву Харківської області Державного архіву Київської області, Центрального державного історичного архіву України.
Вважаю, що робота, представлена Білоцерківською А.С., заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Пашківська О.А., к.і.н., завідуюча відділом автоматизації бібліотечних процесів та впровадження наукових розробок ДНСГБ НААН України

Дерлеменко Таміла Федорівна

Знаю Білоцерківську Аллу Сергіївну вже декілька років і вона справляє на мене враження вдумливого, талановитого дослідника. Представлена нею робота стосується дослідження розвитку сільського господарства першої чверті ХХ століття.
Національне відродження України у ХХІ столітті стосується всіх напрямів державної, соціально-політичної, наукової, культурної сфер, у т.ч. історії аграрної науки. Викликає великий інтерес до її історії, до попередніх досягнень і відкриттів українських вчених-аграріїв. Тому роль і значення історико-наукових досліджень даної галузі зростає. Наукова робота представляє собою грунтовне наукове дослідження ще мало вивченого і одного з найбільш складного і трагічного розвитку сільського господарства країни. Праця Білоцерківської А.С. - це результат скрупульозної пошукової роботи в архівних установах України. Вона таким чином сприяє введенню в науковий обіг нових архівних матеріалів, відкриває чимало нових документальних фактів з історії вітчизняної науки, повертає національній культурі та науці багато імен незаслужено забутих учених. Наукова робота значно розширює джерельну базу історії України, зокрема і в галузі біографістики. Ця праця, в свою чергу, є певним внеском у створення національної аграрної біографістики, що є досить актуальним у наш час. У науково-педагогічній діяльності професора А.Г. Терниченка було багато «білих плям» і велике коло архівних джерел взагалі не було відомо сучасним дослідникам. Отже, дане дослідження допомагає реконструкції історії аграрної науки і має непересічне значення для сучасного розвитку сільськогосподарської науки, оскільки форми і методи сільськогосподарської просвіти, що використовувались професором А.Г. Терниченком, будуть дуже корисними для функціонування сучасних консультаційних агрономічних служб.
Вважаю, що робота, представлена Білоцерківською А.С., безумовно заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Дерлеменко Таміла Федорівна, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, заслужений працівник культури України.

Ольга Петрівна Анікіна

Важливі проблеми висвітлені А.С.Білоцерківською. Автор підняла із забуття достойне ім'я вченого, професора А.Г.Терниченка, справжнього патріота, та проаналізувала його значний внесок в розбудову вітчизняної науки.
А.С.Білоцерківська, молодий, талановитий ,здібний, перспективний науковий працівник. Її наукова робота заслуговує уваги фахівців і всіх, хто цікавиться історією сільського господарства України, а вона премії Президента України.

Анікіна Ольга Петрівна, к.і.н., провідний науковий співробітник Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН України.

Товмаченко В.М.

Білоцерківською А.С. проведено дуже важливе дослідження і отримано такі ж важливі результати, що стосуються надзвичайно цікавого періоду в історії сільського господарства України 20-тих років ХХ століття. Саме в цей період були закладені основи наукового забезпечення аграрного сектору економіки держави. Становлення і розвиток аграрної науки і освіти в даний період автор роботи розкрила через діяльність професора А.Терниченка, ім'я якого мало відоме широкому загалу. Білоцерківська А.С. вернула суспільству пам'ять про цього видатного вченого, організатора науки і державного діяча, що незаслужено був репресований.
А.С.Білоцерківська, як це свідчить проведене нею дослідження, здібний, перспективний науковий працівник. Робота, представлена нею безумовно заслуговує високої оцінки, а вона премії Президента України.

В.М.Товмаченко, канд.наук, пров. наук. співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Державної сільськогосподарської бібліотеки НААНУ

Ольшанський І.Г.

Робота Білоцерківської А.С. присвячена маловідомим, недостатньо дослідженим сторінкам в Історії України. Про діячів, як А.Г. Терниченко, відомості практично відсутні. Тому робота дослідника є потрібною і актуальною. Дослідження діяльності науковців і політиків в часи намагань побудови суверенної незалежної України на початку ХХ сторічча можуть дати відповіді і підказки для вирішення проблем сьогодення.
Безумовно, А.С. Білоцерківська заслуговує на присудження їй премії Президента України.
Ігор Ольшанський, м.н.с. відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України