Офіційний веб сайт

Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою

м71

Представлено Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка.

Автор: Фока М.В., к.ф.н.

У роботі встановлено особливості взаємодії слова, музики та живопису в образному світі П. Тичини та досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини на матеріалі англомовних перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс. Відпрацьовано новітні дослідницькі технології, що будуються на системологічній теорії літературного твору та на принципах рецептивної поетики, які дають змогу адекватно розкрити синтетичні образи; простежено взаємодію слова, музики та живопису в доробкові П. Тичини, виявлено музичний та малярський компоненти художнього мислення поета, що визначають синкретизм образного світу митця; розглянуто контекст, у якому формувалася унікальна синтетична поетика П. Тичина. Вивчено питання відтворення синтетичних образів як проблему художнього перекладу; досліджено методи перекладу літературно-музичного синкретизму та літературно-малярського симбіозу, еквіваленти мовних одиниць, що передають єдність слова, музики та живопису.

 У літературознавстві та перекладознавстві представлене дослідження відкриває нові перспективи та можливості для подальшого дослідження низки проблем, пов’язаних з синтезом мистецтв у літературі, стратегій перекладу синтетичних образів.

Кількість публікацій: 2 монографії, 24 статті.

Надіслати коментар

Коментарі

Антоніна Гурбанська, доктор філологічних наук, професор

Цикл праць Фоки М.В. «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» переконливо засвідчує важливість взаємодії та діалогу різних наук для вирішення тих чи тих наукових проблем, що відкривають нові горизонти для їх глибшого дослідження і дають нові результати. Зокрема, у зазначеному циклі така взаємодія є наскрізною: автор розглядає проблему синтезу слова, музики та живопису в образному світі П. Тичини, що є сферою літературознавства, а також стратегії перекладу відповідних музично-живописних поетичних образів англійською мовою, що є сферою перекладознавства. Водночас у своїй єдності та взаємодії питання синтезу мистецтв у літературі набуває значно ширшого прочитання та глибшого розгляду. Тож такий підхід представляє нові перспективи розвитку наук та нові шляхи вивчення актуальних проблем. Саме це робить дослідження «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою», що виконано на високому науковому рівні, унікальним і неординарним, і дає підстави рекомендувати цикл праць Фоки М.В. на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Михайло Сподарець, к.філол.н.,доц., ХНУ імені В.Н.Каразіна

Представлений цикл наукових робіт М. В. Фоки «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» є доволі новаторським і відкривають цікаві перспективи подальших досліджень. Науковець органічно поєднала актуальні літературознавчі проблеми з перекладознавчими. Ґрунтовно дослідивши неординарну поетику Павла Тичини (зокрема в аспекті її синтетичності), М. В. Фока запропонувала оригінальний інтерпретаційний підхід для аналізу англомовних перекладацьких стратегій відтворення образів, що поєднують у собі коди різних видів мистецтва. Враховуючи апріорну складність явища синтетичності в літературі, увиразнюється значний і цінний внесок автора у вирішення проблем, пов’язаних із взаємодією різних видів мистецтва. На підставі вищезазначених результатів, вважаю, що робота М. В. Фоки «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» має вагоме значення для розвитку вітчизняного літературознавства та перекладознавства.

Ірина Руснак, доктор філологічних наук, професор

Дослідження «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» Марії Фоки, подане на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених, вирізняється оригінальністю й унікальністю. Автор детально охарактеризувала синкретичну творчість Павла Тичини, де поєднано слово, музику і живопис. Безсумнівним здобутком молодої дослідниці є те, що вона розробила ґрунтовну концепцію перекладів творів поета, чітко визначила, які структури синтетичного світобачення і світовідчуття митця вдалося відтворити сучасним перекладачам англійською мовою. Треба підкреслити, що дослідницький метод Марії Фоки водночас уміщує класичне традиційне розуміння законів перекладу, а також враховує сприймання реципієнта, відтак виводить явище перекладу за рамки мовознавства, відкриваючи нові перспективи для розвитку перекладознавства.
Зважаючи на особливу цінність представленого наукового дослідження «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою», цикл праць Марії Фоки заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених 2016 року.

Вірченко Тетяна

Цикл праць Фоки М.В. «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» є надзвичайно актуальним для літературознавства та перекладознавства. Автор усебічно та глибоко розкриває неповторний і складний феномен українського поета, що полягає в синтезі слова, музики та живопису, і такому ґрунтовному вивченню сприяє залучення новітніх дослідницьких технологій. У свою чергу, питання синтезу мистецтв у літературі по-новому постає крізь призму проблем перекладу, і Фока М.В. точно акцентувала увагу на складнощах інтерпретації творів митця англійською мовою та детально проаналізувала сучасні переклади творів П. Тичини. Представлена робота відкриває нові перспективні можливості для подальшого вивчення синтезу мистецтв у літературі як у сфері літературознавства, так і перекладознавства. Зважаючи на вищезазначене, вважаю, що цикл праць Фоки М.В. «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2016 року.

Роман Анатолійович Козлов, д-р філол. наук

Своєчасність поданого циклу наукових праць Марії Фоки зумовлена передусім зростанням уваги до проблем інтермедіальності — одного з перспективних напрямів порівняльного літературознавства. Чи не найкращим матеріалом для висвітлення питань, пов’язаних із синтезом мистецтв у літературному творі, є поетична спадщина Павла Тичини, насичена музичними та живописними виявами. Застосовуючи ефективні дослідницькі методи, Марія Фока суттєво поглиблює існуючі напрацювання тичинознавства, а також вагомо відкриває нові складники синтетичного світу поета, що дає змогу вповні відчути полімистецьку багатовимірність слова. У цьому контексті зацікавлює також відтворення цієї феноменальної поетикальної особливості українського митця в англомовних перекладах. Дослідницею детально вивчено стратегії перекладу музичних і живописних образів, обґрунтовано їхні доцільність і точність. Таким чином, у поданому циклі праць порушено злободенні проблеми літературного синтезу мистецтв у літературознавчому та перекладознавчому напрямках, що робить його ґрунтовним, цілісним і самобутнім.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.