Офіційний веб сайт

Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію

М70

 

Автор: Савченко Д. А., к.х.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Метою роботи є вивчення умов одержання і термічні перетворення твердих аквааміномонофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію, що відносяться до подвійних і потрійних солей за складом катіонів, твердих аквааміномоно-дифосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію, що відносяться до змішаних солей за складом аніонів та подвійних і потрійних солей за складом катіонів, а також встановлення їх складу, структури та властивостей.

 Автором вивчено методи синтезу акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) і кадмію різного катіонного та аніонного складу, встановлено умови виділення твердих сполук із водно-аміачних розчинів моно- і дифосфатів Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, виконано хімічний, ІЧ-спектроскопічний і рентгенофазовий аналіз (РФА) одержаних твердих речовин для визначення їхнього складу та будови, вивчено закономірності процесів, що протікають при нагріванні отриманих фосфатів і складені схеми їхніх термічних перетворень на основі даних кількісних вимірювань, встановлено склад кінцевих фаз термічного розкладу акваамінофосфатів, досліджено біологічну активність та люмінесцентні властивості деяких акваамінофосфатів та продуктів їх термообробки.

Досягнуті результати досліджень можуть стати основою для подальшої розробки нових біологічно-активних фосфатів, що можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві, продукти термолізу акваамінофосфатів можуть слугувати неорганічними люмінофорами.

 

Кількість публікацій:  42  статі, 29 патентів. 

Надіслати коментар

Коментарі

Казіміров В.П.

Використання різнофазного синтезу є чудовим методом прискорення та здешевлення комерційного синтезу сполук. Робота автора цікава не стільки дослідженням механізму, а системністю підходу до оптимізації процесу, вона може бути легко розширена на інші системи. Дані дослідження особливо корисні для подальшого синтезу нових фосфатних матеріалів, що можуть бути використані в різних галузях промисловості та сільського господарства.
Казіміров В.П., д.х.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воловенко Юліан Михайлович

Наукове дослідження Савченка Д.А. присвячено синтезу та вивченню властивостей індивідуальних і гетерометальних подвійних, потрійних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію. Запропановані препаративні методики дозволили синтезувати 63 фосфати раніше невідомого складу. Досліджено термічні перетворення багатьох різновидів акваамінофосфатів. Вивчення послідовності та характеру їх термолізу, дозволили з,ясовати стадії їх деструкції і видалання води та аміаку без зміни структури речовин, внутрішньомолекулярного гідролізу моно- і дифосфатів, високотемпературної деструкуції поліфосфатів, поліконденсації фрагментів протонованних фосфатів. Знайдені люмінофорні властивості подвійних фосфатів цинку та кадмію. Слід відзначити спрямованість роботи для подальшого застосування в агро-хімічному господарстві.
Воловенко Ю.М., д.х.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Максін Віктор Іванович

У циклі наукових робіт Савченка Д.А. наведено результати дослідження щодо умов одержання моно- і гетерометальних аквааміномоно-, ди- та монодифосфатів кадмію, ніколу(ІІ), цинку, купруму(ІІ); вивчення їхнього складу; проведення термічного аналізу та дослідження практичного використання ряду фосфатів.
Пошук нових координаційних сполук, які крім іонів перехідних металів (купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію) і фосфатних груп, містять одночасно координований аміак і воду, є необхідним для сучасної науки, що дозволяє прогнозувати можливості отримання сполук схожої природи. Важливе значення має і прикладний аспект – синтез нових мікроелементних композицій. Загалом, представлені у дисертації нові акваамінофосфати і способи їх синтезу значно розширюють наукові уявлення про хімію координаційних сполук, а зневоднені безаміачні фосфати і тверді розчини на їхній основі іншими методами отримати дуже складно.

Максін В.І., д.х.н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Жирнов Віктор Валентинович

Проблема одержання нових індивідуальних фосфатів та твердих розчинів однометальних, подвійних і потрійних аквоамінофосфатів купруму(ІІ), ніколу(ІІ), цинку і кадмію, що є предметом дослідження у циклі наукових робіт Савченка Д.А., безумовно, є актуальною не лише для хімії координаційних сполук, а й у прикладному аспекті як спосіб отримання перспективних видів мікроелементних композицій для сільськогосподарського використання та люмінофорів.
Актуальність роботи пов’язана перш за все із вимогами до наукового пошуку для такої галузі, як сільськогосподарське виробництво, яке потребує новітніх форм високоефективних мікроелементних композицій у комбінації з мікроелементами живлення рослин та тварин. Крім того, фосфати перехідних металів, що містять одночасно аміачний ліганд, можуть виступати у ролі проміжних агентів для одержання технологічних функціональних матеріалів нанодисперсних розмірів, придатних для використання у якості люмінофорів, каталізаторів, біосумісних матеріалів, внаслідок чого логічним є проведення досліджень перетворень вихідних гідратованих аміачних сполук при нагріванні.

Жирнов В.В., д.х.н.,проф.
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії нан україни