Офіційний веб сайт

Система діагностики та лікування хвороб суглобів

р35

Автори:

Герасименко С.І., Полулях М.В., Свінціцький А.С., Бур’янов О.А.,

Шуба Н.М., Борткевич О.П., Синяченко О.В., Філіпенко В.А.

 

Представлена Державною установою "Інститут травматології та ортопедії АМН України".

 

Метою роботи є створення науково обґрунтованої системи заходів медичної допомоги пацієнтам з хворобою суглобів (ХС), що дозволить поліпшити ефективність лікувальних заходів, покращити якість життя і прогноз у цих хворих завдяки своєчасній та раціональній терапії і заощадити значні матеріальні витрати.

 Вдосконалено ранню діагностику хвороби суглобів на підставі  визначення початкових патогенетичних ланок та клінічних проявів  патологічного процесу, а також за рахунок удосконалення техніки використання вже існуючих та залучення нових методів обстеження хворих.

Авторами оптимізовано існуючі класифікації ХС та запропоновано нові, достатньо чутливі і специфічні, діагностичні критерії для встановлення достовірного діагнозу  на різних стадіях патологічного процесу відповідних хвороб суглобів.

Впроваджено нові стратегії та диференційовані підходи до лікування хвороби суглобів, розроблено систему комплексного ортопедичного лікування, визначено показання і протипоказання, обсяг передопераційної підготовки, тактику та способи оперативного лікування і післяоперативного забезпечення хворих. 

Зініціативи та під керівництвом авторів створено і впроваджено в клінічну  практику ряд ефективних лікувально-діагностичних технологій, що застосовуються в ревматологічних й ортопедо-травматологічних відділеннях лікарень України, що суттєво покращило ефективність та скоротило терміни лікування і реабілітації хворих

За результатами досліджень опубліковано  52 монографії, підручник та навчальний посібник, 1250 статей у провідних виданнях України, Росії, Європи, Північної Америки. Отримано 50 патентів та авторських свідоцтв.  Захищено  12 докторських та 53 кандитатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Сміян Світлана Іванівна

Робота відомих в Україні авторів присвячена надзвичайно актуальній проблемі, яка не зважаючи на сучасні наукові дослідження містить багато дискусійних питань. Особливим досягненням даної праці є поєднання підходів і поглядів на проблему захворювань суглобів з точки зору ревматології і ортопедії, що окреслює наукову і практичну її значущість. Створення єдиного підходу до лікування, що грунтується на результатах використання сучасних технологій, апробаціях нових методик терапевтичного і хірургічного лікування, аналізі новітніх інформаційних джерел дозволяє представити дану працю як сучасну і необхідну. Саме комплексне вирішення проблеми привертає увагу, а авторський колектив - заслуговує присудження Державної премії України.
Сміян Світлана Іванівна - Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Журавльова Лариса

Слід зазначити, що незважаючи на суттєві успіхи в діагностиці і лікуванні ревматичних захворювань, появу інноваційних фармакотерапевтичних методів, в тому числі хондропротекторної терапії, біологічних агентів, ця патологія залишається однією з найбільш інвалідизуючих, призводить до стійкої втрати працездатності та погіршанню якості життя чималої кількості хворих в різних раїнах світу, в тому числі, і в Україні. В той час, як зменшується кількість осіб, що захворіли на ревматизм, невпинно зростає поширення дегенеративних захворювань суглобів. Проблема ревматоїдного артриту залишається однією із найбільш гострих як в медичному, так і в соціальному аспекті. Своєчасна діагностика та раннє призначення адекватної терапії суттєво впливає на ефективність лікування, перебіг захворювань та прогноз. Медикаментозне лікування ревматичних захворювань являє собою складну задачу тому, що пов'язано з високим ризиком розвитку побічних явищ. Тому поява науково обґрунтованої система медичної допомоги хворим з ураженнями суглобів, яка створена авторським колективом є дуже вчасною, корисною для практичних лікарів та науковців різних спеціальностей: ревматологів, кардіологів, терапевтів, травматологів, сімейних лікарів. Авторський колектив складається провідних спеціалістів України в галузі ревматології. Авторами роботи надане наукове обґрунтування та впроваджені нові методи діагностики хвороб суглобів, таких як ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата, магнітно-резонансна томографія суглобів, кісткова денситометрія,визначення високоспецифічних аутоантитіл при ревматоїдному артриті та сучасних маркерів системного аутоімунного запалення. Авторами також сформульовані нові підходи до терапії артропатій, а саме, концепція та система консервативного та хірургічного лікування хвороб суглобів,переглянуто роль локальної та системної глюкокортикостероїдної терапії захворювань суглобів. Працівники нашої кафедри та співробітники ревматологічного відділення обласної клінічної лікарні, яка є клінічною базою кафедри, постійно слідкують за публікаціями та виступами на наукових та науково-практичних конференціях членів авторського колективу та застосовують їх розробки в викладацькій та лікувальній роботі. Ми підтверджуєм актуальність та високу якість роботи "Системи діагностики та лікування хвороб суглобів" та підтримуєм її висунення на отримання Державної премії України.
Журавльова Лариса Володимирівна - завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету, доктор мед.наук, доцент

Гість Зернецька Ольга Василівна

Вельмишановні колеги!
Ознайомлюючись із усіма роботами, поданими на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, оскільки і сама є одним із номінантів у розділі "Суспільні і гуманітарні науки", мою увагу привернула назва Вашої праці "Система діагностики та лікування хворих суглобів". Відгуки на неї зацікавили мене настільки, що я уважно прочитала представлений Вами реферат і знайшла для себе, як людини, яка протягом десятиліття страждає на ОА колінного суглобу, багато нової, просто безцінної інформації щодо нових методів діагностики цього захворювання та його лікування (пункти 2-7 наукової новизни роботи). Особливо надихає, що Ви розробили патогенічно обгрунтований алгоритм лікувння, що
забезпечує диференційований підхід до визначення тактики лікування пацієнта в залежності від багатьох суттєвих факторів. Цінним є й те, що окреслена Вами теоретична парадигма, уточнюється практичними рекомендаціями: Ви не тільки встановили позитивний вплив антиоксидантних препаратів на ключові ланки розвитку захворювання, але й конкретно пропонуєте використанняч тіотриазоліну як антиоксидантного препарату та обстоюєте його ефективність
при комплексному лікуванні. Вперше я дізналася про це саме з Вашого реферату, оскільки в різних медичних установах, де я проходила лікування, мені про це лікарі не говорили. І це мені дарує надію на полегшення мого стану здоров'я, й - відповідно - ще більш активну творчу працю на благо України.
Щиро вдячна і радо підтримую Вашу роботу, яка гідна отримати високу національну нагороду як визнання Вашої наукової праці та її великого гуманістичного значення.

Зернецька Ольга Василівна, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Яцишин Р.І.

Хвороби кістково-м'язевої системи розглядаються у всьому світі як одна з найбільш розповсюджених патологій сучасного суспільства. Ці захворювання супроводжуються зниженням якості та тривалості життя, вимагають чималих матеріальних витрат як на діагностику, так і на лікування. Незважаючи на високу поширеність, на сьогоднішній день залишається чимало нез'ясованих питань щодо їх класифікацій, критеріїв діагностики та ефективного патогенетичного лікування. Рецензована робота носить фундаментальний характер, дозволяє розробити концепцію надання доцільної ефективної медичної допомоги хворим на суглобову патологію. На великому клінічному матеріалі автори оптимізували класифікації та критерії діагностики таких захворювань. Для практичної медицини розроблено сучасні підходи до лікування суглобових патологій з урахуванням клінічного варіанту недуги.
Враховуючи все вищеозначене, колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України.
Професор кафедри внутрішньої медицини №1 Івано-Франківського національного медичного університету, д.мед.н, Яцишин Р.І.

Шишка Ігор Васильович

Завдяки плідній та фундаментальній співпраці авторитетних фахівців медична спільнота отримала наукову працю, в якій системно і обґрунтовано розкриті теоретичні та практичні аспекти важливої проблеми сучасної артрології. Актуальність роботи не викликає сумніву, адже патологія суглобів надзвичайно поширена в суспільстві та призводить до різкого погіршення якості життя, залишає пацієнта без відчуття радості руху. Автори, на підставі власного багаторічного досвіду,створили концепцію медичної допомоги профільній категорії хворих, що в свою чергу має істотне медико-соціальне значення, оскільки дає змогу практичному лікарю ефективно та послідовно застосовувати сучасні технології в своїй роботі, а пацієнту – в найкоротший термін повертатись на попередній рівень фізичної активності.
Шишка Ігор Васильович – головний лікар КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня», к.мед.н., доцент кафедри травматології та ортопедії ЗДМУ, головний ортопед-травматолог ОУОЗ ЗОДА.

Черняк Валерій Петрович

Сучасний розвиток отропедії характеризується активним впровадженням нових технологій лікування. Значний кроком в покращенні результатів лікування хворих з ураженнями суглобів стала розробка та впровадження ефективної системи комплексного ортопедичного лікування цих хворих. Ендопротезування великих суглобів є на сьогодні найбільш прогресивним методом хірургічного лікування уражень суглобів, який дуже швидко розвивається і знаходиться все більше застосування в ортопедичній практиці. В роботі представлена цілісна система діагностики, консервативного лікування на ранніх стадіях захворювання, підготовки до оперативного втручання, удосконалена технологія ендопротезування суглобів та реабілітація в післяопераційному періоді з урахуванням складних деформацій опорно-рухової системи у такої складної категорії хворих.
Впровадження результатів роботи в практичну медицину дозволяє покращити рівень надання медичної допомоги, знизити рівень інвалідності, підвищити якість життя хворих з даною патологією.

Жук П.М

Представлена авторським колективом наукова праця є однією з не багатьох в вітчизняній медичній науці , яка знайшла своє місце в практиці сучасної артрології. Ще два десятиліття тому практичний лікар розводив руками у випадку ревматоїдного артріта чи деформуючого артрозу. Тисячі хворих оббивали пороги лікувальних закладів, зневірившись, змирившись зі своєю долею, залишалися прикутими до ліжка, ставали глибокими інвалідами.
На сьогоднішній день ситуація змінилась докорінно. Проблеми в ранньому виявлені, лікуванні та профілактиці грізних уражень опорно – рухового апарату не існує.
Достатньо впровадити державну програму, підготувати необхідну кількість кваліфікованих фахівців і наші співвітчизники забудуть про хвороби суглобів.
Все це стало можливим завдяки багаторічні праці групи авторів, їх фундаментальним теоретичним, морфологічним та клінічним дослідженням, які дали змогу вдосконалити ранньою діагностику відомих захворювань суглобів, розробити покази та технологію застосування хондропртекторів, класифікувати ураження колінного суглобу, розробити патогенетично обґрунтований алгоритм лікування таких хворих, та засоби для досягнення цієї мети.
Провадження цих новітніх розробок суттєво покращило ефективність лікування, скоротило їх терміни, підвищило якість життя та уберегло від інвалідності тисячі хворих.
д.м.н. професор кафедри травматології, ортопедії та ХЄС, Вінницького Національного Медичного Університету ім. М. І. Пирогова Жук П. М

Шимон Василь Михайлович

Патологія суглобів завжди займала одне з перших місць серед ортопедичних захворювань.
Своєчасна діагностика та адекватне лікування захворювань суглобів дозволяють в значній мірі скоротити незадовільні результати лікування. Це особливо стосується дітей, коли від своєчасності діагностики та лікування залежить майбутнє життя, та людей працездатного віку, коли від правильної діагностики та тактики лікування залежить і термін непрацездатності. Саме тому дана монографія є надзвичайно актуальною. Вона стане в пригоді не тільки спеціалістам ортопедам, але і сімейним лікарям, терапевтам, ревматологам.
Кожен з авторів є професіоналом і дана робота є результатом багаторічної кропіткої праці. Рузультати досліджень були опубліковані в багатьох статтях та монографіях. В практику було впроваджено алгоритми лікування.
Все це вказує на актуальність проблеми, розкритої в даній монографії, а сама монографія та колектив авторів заслуговують нагороди та присудження Державної премії України

Сулима Вадим Станіславович

Проблема лікування хворих на остеоартроз останнім часом набула суттєвого загальномедичного і соціального значення, що зумовлено істотним поширенням захворювання, швидким прогресуванням функціональних порушень, особливо при ураженні великих суглобів.
Актуальність проблематики розглянутої авторами не викликає жодного сумніву. У світі остеоартроз складає 60-70% від усіх ревматичних захворювань, при цьому частота недуги зростає з віком. Втім в останні роки відзначається значна тенденція до виникнення та росту захворюваності у осіб молодого і середнього віку. Це пов’язано з багатьма факторами, серед яких вагомим є несприятливий стан довкілля, котрий негативно впливає на кістково-суглобовий апарат, призводячи до порушення метаболізму кістково-суглобових тканин, виникнення дисплазій, ендокринного дисбалансу, травматичних пошкоджень тощо.
Лікувально-діагностичні заходи запропоновані авторами роботи озброять практичних лікарів різних спеціальностей комплексним підходом на шляху до здійснення основної мети – припинення неминучого прогресування захворювання. Впровадження в практику науково обґрунтованих розробок авторів суттєво покращить ефективність лікування хворих з ураженнями суглобів.
Зважаючи на актуальність проблеми діагностики і лікування хворих з патологією суглобів, робота відомих авторів-професіоналів може претендувати на отримання Державної премії України.
Сулима Вадим Станіславович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії військових та надзвичайних станів Івано-Франківського національного медичного університету.

Головач Ірина Юріївна

Дана робота, представлена на здобуття Державної премії України, є результатом спільної праці знаних ортопедів-травматологів і ревматологів, присвячена актуальній проблемі діагностиці і лікування найпоширеніших захворювань суглобів - ревматоїднього артриту, остеоартрозу і анкілозуючого спондилоартриту. Патологія суглобів є надзвичайно поширеною, пізня діагностика та неадекватна лікувальна тактика зумовлюють прогресування захворювань, ранню інвалідизацію і зниження якості життя пацієнтів. Не дарма ВООЗ визнала десятиріччя 2000-2010рр декадою патології опорно-рухового апарату, підкреслюючи таким чином актуальність проблеми захворювань опорно-рухового апарату. Робота має чітку практичну спрямованість, орієнтована на практичного лікаря, оскільки пропонує патогенетично обґрунтовані алгоритми лікування хворих з патологією суглобів, використовуючи диференційований підхід до визначення тактики лікування пацієнта в залежності від стадії, ступеня ушкодження хряща і кісткової тканини, віку, маси тіла, супутніх захворювань. Робота представляє комплексний підхід до лікування найпоширеніших захворювань суглобів, реалізуючи принцип наступності в лікуванні, розумне поєднання консервативної і хірургічної тактики, а також реабілітаційних заходів, спрямованих на конкретного пацієнта.
Зважаючи на актуальність проблеми ранньої діагностики і лікування патології суглобів, представлена робота може претендувати на отримання Державної премії України.
Головач Ірина Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач відділення ревматології, нефрології і внутрішньої патології Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС.

Іван Катеренчук

Захворювання суглобів є актуальною проблемою сучасної медичної науки, а загалом і всього суспільства. Це ті захворювання, які дсить часто вражають осіб працездатного віку, обумовлюють інвалідизацію, знижують якість життя.
Тому створення науково обгрунтованої системи заходів медичної допомоги пацієнтам з патологією суглобів є досить актуальним і важливим.
Авторський колектив - це авторитетні спеціалісти, кожен з яких вніс суттєвий вклад у розв'язання вищезазначеної проблеми. Автори створили наукову школу, під їх керівництвом організовані з'їзди і конференції, симпозіуми і школи-семінари для лікарів України, по їхніх підручниках і посібниках з ревматичних хвороб навчаються студенти.
Важливим аспектом є пропаганда не лише ефективних, але і найбільш безпечних ліків, які навіть при тривалому лікуванні не здійснюють небажаних впливів.
Комплексне вирішення проблеми, запропоноване авторами, заслуговує найвищої оцінки, а авторський колектив - присудження Державної премії України.

Професор І.П. Катеренчук (ВДНЗУ "Українська медичгна стоматологічна академія", Полтава)

Михайло

Хвороби суглобів давно стали важливою медико-соціальною проблемою сьогодення. Деякі із цих захворювань (остеоартроз, остеопороз тощо) є, так званими «новітніми хворобами цивілізації», і можна очікувати їх подальше стрімке зростання. Важливим є розгляд у поданій роботі алгоритму комплексного підходу до діагностики уражень суглобів із врахуванням практично всіх основних етіологічних чинників. Це є дуже доброю інтегративною тенденцією, бо дозволяє в подальшому чітко визначитись із тактикою лікування (оперативне, консервативне, ортопедичне, санаторно-курортне, їх раціональним поєднанням) і власне із тим колом фахівців, які будуть в цьому задіяні. Судячи із даних поданих в рефераті робота є комплексним узагальненням досвіду роботи травматологів-ортопедів, ревматологів, артрологів та остеологів. Кількість друкованих наукових праць, винаходів, широка їх публікація в міжнародній літературі, успішно захищені дисертації свідчать, що запропонована система діагностики та лікування хвороб суглобів є ефективною і належним чином апробована. Робота актуальна, має наукову і практичну значимість.

Олександр Полівода,д.мед.н.професор.

Відмінна праця,вона дуже допоможе лікарям травматологам поліпшити ефективність лікувальних заходів, покращити якість життя хворим і своечасно призначити їм раціональну терапію а також сприяти заощадженню коштів витрачених на лікування. Тільки при умовах створення унифікованих стандартів надання ортопедо-травматологічної допомоги хворим з патологією суглобів, можливе покращення якості лікування,зменшення числа днів тимчасової непрацездатності,зменьшення інвалідності,що позитивно вплине на демографічну ситуацію у країні.

Головаха Максим Леонидович

Данная работа имеет большое значение для развития современной ортопедии и травматологии.
Особого внимания заслуживает разработка авторами методов лечения, которые позволяют сохранить сустав при остеоартрозе.
Коллектив авторов проделал многолетнюю работу, которая состояла, как из фундаментальных, так и из клинических исследований. Результатами этой работы были методики лечения пациентов, которые широко внедрены в клиническую практику ортопедии и травматологии в Украине.
Данная работа была широко освещена как в специальноу литературе, т ак и полноценно представлена о многочисленных презентациях на украинских и международных конверенциях и съездах ортопедов-травматологов