Офіційний веб сайт

Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії

м56

Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання

Автор: Стрюк А.М., к.пед.н.

На основі теоретичного узагальнення визначено, що організація навчального процесу за моделлю комбінованого навчання з використанням систем управління навчанням сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень бакалаврів програмної інженерії. В результаті дослідно-експериментальної роботи було спроектовано та розроблено систему управління комбінованим навчанням "Агапа" для ВНЗ України.

Сформовано методичні засади організації комбінованого навчання системного програмування фахівців з програмної інженерії на І рівні вищої освіти, що передбачає використання системи управління комбінованим навчанням.

Спроектовано, реалізовано та упроваджено програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа", який доцільно використовувати для організації комбінованого навчання, навчального процесу за дистанційною формою, у післядипломній освіті, для інформаційного забезпечення процесу виробничого та корпоративного навчання.

Розроблені методичні засади комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії відповідають провідним світовим тенденціям розвитку вищої ІТ-освіти, а програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа" за своїми функціональними можливостями за більшістю показників знаходиться на рівні таких світових аналогів, як ATutor, Dokeos, eFront, ILIAS, Moodle, OLAT.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес провідних ВНЗ України та систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів ряду промислових підприємств.

 

Кількість публікацій: 77, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 20 статей (4 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 119 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Словак Катерина

Представлена робота є актуальною, перспективною та має велике практичне значення. Головною цінністю є розроблена методика використання системи «Агапа» у навчанні бакалаврів програмної інженерії, що надає можливість забезпечити варіативність комбінування форм організації, методів і засобів навчання. Робота виконана на високому науково рівні і може бути відзначена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки премією Президента України для молодих вчених.

Владислав Чубаров, декан ФІТ ДВНЗ "КНУ"

В сучасних умовах саме комбіноване навчання майбутніх програмістів може дати найкращий результат. Тому вважаю, що запропонована система навчання є перспективною, а її практичне впровадження в систему «Агапа» підтверджує ґрунтовність опрацювання запропонованих методів та підходів.

Тетяна Волкова

Система комбiнованого навчання майбутнiх фахiвцiв з програмноI iнженерii розроблена А. Cтрюком, е надзвичайно актуальную працею I мае стати стандартом у програмах пiдготовки фаxiвцiв у ВНЗ Украiни!
A. Стрюк заслуговуе на здобуття премIi для молодих учених!
Успixiв! Чекаемо нових пiдручникiв I посiбникiв!

Попель Майя

Я вважаю, що дана робота заслуговує найбільшої уваги, оскільки, як правило, комбінована навчання дуже рідко використовується в процесі підготовки фахівців з програмної інженерії. В роботі представлено ґрунтовний аналіз як українських так і іноземних праць науковців. Заслуговує високої оцінки подання Андрієм Миколайовичем результатів його роботи та їх оприлюднення.

Надежда Голивер ( к.п.н., доцент)

Действительно, главное достоинство роботы- практическая реализация результатов. Внедрение системы комбинированного обучения "Агапа" позволяет модернизировать учебный процесс в высших технических учебных заведениях, повысить качество организации и проведения учебно-экспериментальной работы. Уровень программы аналогичен лучшим мировым стандартам. Считаю работу достойной награждения и дальнейшего внедрения в систему высшего образования.

Михалевич Володимир, д.т.н., професор, зав. каф. ВМ ВНТУ

Погоджуюсь з усіма позитивними відгуками та висновками, що опубліковані на цьому сайті. Головним достоїнством роботи вважаю поєднання вагомих теоретичних розробок з реальним їх впровадженням у вигляді системи управління комбінованим навчанням "Агапа" для ВНЗ України.

Катерина Колос, к.пед.н., професор КЗ "ЖОІППО" ЖОР

Дослідження Стрюка А. М. "Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії" є досить актуальною і ґрунтовною. Адже реалізація описаних у цій роботі теоретико-методичних засад комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії забезпечує умови для активної адаптації студентів до професійної діяльності шляхом розвитку навичок самостійної навчальної діяльності, надання гнучкого графіку навчання, формування проектувальної, організаційної, управлінської та технологічної виробничих функцій бакалавра програмної інженерії.

Володимир Кухаренко, професор, наук. керівник ПЛДН НТУ "ХПІ"

Комбінація традиційного та дистанційного навчання дозволяє викладачу використовувати сильні сторони кожного навчального середовища для досягнення навчальної мети. Кінцева мета комбінованого навчання – підвищення ефективності навчання з використанням систематичної оцінки взаємозалежних змінних та інтеграції засобів навчання.
Комбінування навчання сприяє оптимізації ресурсів та часу, навчання стає більш відкритим, студенти мають можливості вчитися керувати своїм навчанням та відчувають різні типи мотивації і, як правило, готові до успішного завершення курсу.
До основних нових наукових результатів роботи слід віднести наступне:
• Уточнено поняття комбінованого навчання (blended learning), проаналізовано властивості, ключові компоненти та вимоги до комбінованого навчання у вищому навчальному закладі та побудована модель, яка носить загальний характер. На даному етапі «комбіноване навчання –це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання».
• Вперше сформульовані вимоги до системи управління комбінованим навчанням, розкрито етапи проектування та реалізації такої системи, спроектовано з використанням технології ADDIE та таксономії Блума систему комбінованого навчання системного програмування,
Показано, що у комбінованому навчанні на відміну від традиційного з використанням електронних ресурсів, розміщених у системі управління навчанням, та різних соціальних сервісів планується діяльність студента на протязі всього навчального процесу, відповідальність студента за його навчання підвищується. Він не тільки вивчає конкретну дисципліну, але й вчиться вчитися.
У роботі поставлено і розв’язано ряд важливих завдань, всебічно проаналізовані одержані результати, сформульовані теоретично і практично значущі висновки і рекомендації.
Робота А. М. Стрюка є актуальним, самостійним і завершеним дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та психолого-педагогічного обґрунтування розробки цих технологій для забезпечення функціонування та розвитку освітніх систем. Робота Стрюк Андрій Миколайович може бути відзначена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки премією Президента України для молодих вчених.

Бузько В.Л.

Робота автора є актуальною, а розроблені теоретико-методичні засади комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку вищої ІТ-освіти. Особливої уваги заслуговує розроблена методика використання запропонованої системи у процесі комбінованого навчання системного програмування бакалаврів програмної інженеріїї та створений програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа". Робота цікава, змістовна, має потужний потенціал щодо подальшого впровадження.

Бузько В.Л.

Робота автора є актуальною, а розроблені теоретико-методичні засади комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку вищої ІТ-освіти. Особливої уваги заслуговує розроблена методика використання запропонованої системи програмування бакалаврів програмної інженерії. Робота є цікавою, змістовною і має потужний потенціал щодо подальшого впровадження.

Любов Панченко

Змішане навчання об’єднує кращі риси традиційного навчання з новими можливостями он-лайн навчання та спілкування, сприяє співтворчості його суб’єктів, індивідуалізації та персоналізації. Автором роботи розроблено перспективний програмний засіб на рівні світових аналогів для підтримки технології змішаного навчання, а також ґрунтовне методичне забезпечення, яке включає модель використання системи в навчанні системного програмування майбутніх бакалаврів інформатики, методичні рекомендації для викладачів та студентів тощо. Робота відрізняється широким впровадженням в ряді провідних університетів України та промислових організаціях, науковою новизною та великим практичним значенням, може бути застосована також у післядипломній освіті та організації корпоративного навчання, для розробки порталів дистанційного навчання, пройшла шлях від СMS до BLMS, відкрита для подальшого удосконалення. Підтримуємо талановиту роботу А.М. Стрюка - вітчизняного виробника-науковця системи управління змішаним навчанням.

Трифонова О.М. (к.пед.н., доц.)

Дослідження пов’язане з комбінованим навчанням є актуальним в умовах, коли система освіти все більше набуває якостей мобільності та відкритості. Особливої уваги у запропонованому дослідженні заслуговує методика організації комбінованого навчання, зокрема, технологія комбінованого навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії з використанням системи «Агапа». Робота чітко структурована, добре ілюстрована, за своїм змістом є актуальним та завершеним дослідженням, що містить науково обґрунтовані результати, тому може бути відзначена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки премією Президента України для молодих вчених.

Аркадій Кух

Наявність в України системи управління навчанням «Агапа» виводить нашу освітню систему на передові позиції не тільки в реалізації концепції інтегрованого навчання. Запропонована платформа реалізує всі можливості платформи дистанційного навчання з активним впливом тьютора, реалізацію ідеї навчання в співробітництві, спільного доступу до ресурсів навчального курсу, розподіленим контролем знань.
Система «Агапа» відповідає світовим аналогам платформ для організації дистанційного навчання, а розроблена методика, адекватна сучасним вимогам до проектування, розробки та реалізації в освітньому процесі ВНЗ України ідей змішаного навчання не тільки фахівців з програмної інженерії, але й компетентних фахівців гуманітарного та фізико-технологічного профілю.
Вважаю, що робота виконана на високому науково-технічному рівні і має бути відзначена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки премією Президента України для молодих вчених.

Юрій Грицук

Актуальність наведеної роботи не викликає сумніву. Адже її метою є проектування, розробка та впровадження в освітній процес ВНЗ України системи комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії, що відповідає актуальним напрямкам в освіті. В результаті дослідно-експериментальної роботи було спроектовано та розроблено систему управління комбінованим навчанням «Агапа» для ВНЗ України, яка відповідає кращим світовим аналогам.
Робота цікава та заслуговує нагороди.

Олексій Воронкін

Широке впровадження інформаційних і комунікаційних технологій у навчальний процес породжує низку проблем, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, інтеграції навчальних дисциплін і фундаменталізації знань, підготовки й удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів, створення системи неперервної освіти. Звідси випливає актуальність розробки й побудови систем комбінованого навчання. Пропонована робота, безумовно, є цікавою, оригінальною, орієнтованою на перспективні розробки і містить потенціал подальшого розвитку.

Литвинова С.Г., доктор пед. наук.

Ознайомилися зі змістом наукової роботи і хочемо зазначити наступне:
1) монографія актуальна, враховує поєднання тенденцій розвитку новітніх технологій, зокрема хмарних обчислень та методики викладання такої дисципліни як програмна інженерія;
2) автором обгрунтовано та розроблено модель комбінованого навчання у ВНЗ, й здійснено прогнозування використання системи управління навчанням;
3) наукова праця грунтовно розкриває такі положення як:
- теоретичний аналіз проблеми організації комбінованого навчання у вищій школі, організацію комбінованого навчання у ВНЗ, що передбачає використання системи управління навчанням, визначення засобів ІКТ комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії, вимоги до системи управління комбінованим навчанням, етапи проектування та реалізації такої системи, функції системного програмування в підготовці бакалаврів програмної інженерії.
- місце системи «Агапа» у навчальному процесі, відповідність системи «Агапа» вимогам до системи управління комбінованим навчанням, розроблено модель та методику використання системи «Агапа» у комбінованомунавчаннісистемного програмування бакалаврів програмної інженерії, можливості системи «Агапа» як програмної платформи для створення освітніх порталів ВНЗ.
Висновок:
Робота за стоїм змістом, структурою, науковими положеннями та практичним застосуванням може бути відзначена Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки премією Президента України для молодих вчених.

Олександр Кривонос

Погоджуюсь з попередніми вмсказуваннями. Звазане використання ІКТ засобів та класичних форм та методів навчання дасть змогу навчальним закладам готувати кваліфікованих фахівців. В світі існує низка подібних платформ, але всі вони мають ті чи інші недоліки. Запропонована система виграє в тому, що вона розроблялась під ту систему вищої освіти, яка існує В Україні.

Гість

Цікава робота. Достойна нагороди

Марія Шишкіна

Ідеї комбінованого навчання є дуже актуальною тематикою, що інтенсивно розробляється за рубежем, де терміни "blended learning" (змішане навчання), "collaborative learning" (навчання у співробітництві) характеризують провідні тренди в освіті. З розвитком інформційних технологій змінюються підходи до організації навчання, набувають поширення нові форми роботи. В той же час, платформи підтримування дистанційного та змішаного начання, що існують на наш час, є здебільшого пропрієтарними, або ж недостатньо гнучкими для того, щоб забезпечити потреби навчального процесу, зокрема у галузі програмної інженерії, де має здійснюватися не лише надання навчальних матеріалів, перевірка домашніх завдань, спілкування і обмін відомостями між учасниками, але також і надаватися доступ до певних програмних середовищ. При цьому забезпечується доступ до навчальних матеріалів у будь-якому місці, у будь-який час, що дуже потрібно для тих закладів, де бракує відповідного матеріально-технічного забезпечення.
У цьому відношенні запропонована розробка відповідає кращим світовим аналогам або навіть перевершує їх, в той же час - є доступною для вітчизняних навчальних закладів, має значний потенціал щодо якнайширшого використання.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.