Офіційний веб сайт

Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності

м83

Представлено Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України.

Автор: Березовський О.В., к.с.-г.н., Маковська Н.М..

Мета роботи - розробити систему комплексного удосконалення генофонду українських молочних порід для створення стад корів бажаного типу за якісними ознаками молочної продуктивності, стійкістю до захворювань та стресу. Робота спрямована на поєднання інформаційного та енергетичного підходів до визначення бажаного типу сільськогосподарських тварин.

Здійснено аналіз генетичної структури вітчизняних молочних порід за поліморфними варіантами гена тиреоглобуліну, що асоційований із вмістом білка в молоці. Одержано нові дані щодо структури популяцій української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної та української червоної молочної порід. Розроблено та апробовано принципову схему оцінки резистентності сільськогосподарських тварин, застосування комплексного підходу до визначення стрес-статусу та імунореактивності організму тварин. Розроблено спосіб добору бажаних генотипів великої рогатої худоби в генофондових стадах.

Впроваджено методику виявлення та елімінації з селекційного процесу мутації дефіциту адгезивності лейкоцитів у великої рогатої худоби (BLAD). З метою збільшення ефективності селекційно-племінної роботи в напрямку покращення якісних показників молока та стійкості до хвороб вітчизняних молочних порід  запропоновано проводити тестування тварин за генетичними маркерами TG5, LEP, κ-Cn та показниками неспецифічної резистентності.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. 17 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 8 тез доповідей, 1 заявка на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Леонтій Хмельничий

Односпрямована селекційна робота у напряму збільшення молочної продуктивності вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби призвела до зниження низки якісних показників. Зокрема, знизився рівень вмісту жира і білка в молоці, збільшилася схильність до захворювань та стресчутливість тварин. В результаті цього знижується рентабельність ведення скотарства. Удосконалення генофонду молочних порід за рахунок комплектування стад тваринами бажаного типу дозволить збільшити прибуток та впровадити принципи органічного тваринництва. Робота молодих учених (Березовський О.В., Маковська Н.М.) є беззаперечно актуальною для сільськогосподарської науки та практики. Вважаю, що претенденти гідні премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів, доктор с.-г. наук, професор Л.М.Хмельничий

Супрович Тетяна Михайлівна

Галузь тваринництва в Україні потребує нових підходів щодо удосконалення продуктивних якостей тварин. Молочне скотарство здатне забезпечити ринок конкурентоспроможною продукцією за умов широкої репродукції племінних тварин бажаного типу. Представлена робота пропонує комплексний підхід до вирішення цього стратегічного завдання. Молоді вчені застосували творчій підхід до удосконалення племінної бази молочного скотарства на основі впровадження в практику сучасних наукових досягнень. Вважаю, що автори роботи заслуговують на здобуття премії Президента для молодих вчених.
Завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, д. с. г. н., професор Подільського державного аграрно-технічного університету Супрович Т.М.

Дідик Михайло Васильович

Впровадження в Україні маркерної селекції дуже важливо для подальшого розвитку галузі тваринництва. Дана робота є важливим кроком для перебудови системи традиційної селекції у сучасну генетичну індустрію. Дуже цікавим є комплексний підхід у вирішенні завдань. Робота направлена не тільки на збільшення продуктивності тварин, але і на збереження резистентності.
Вважаю, що автори роботи заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Директор ДП «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» м. Бровари

Олена Василівна Сидоренко

Застосування індивідуального аналізу тварини на рівні генів або генних комплексів пов’язаних з проявом господарськи корисних ознак дозволяє якісно оцінити генетичний потенціал та проводити цілеспрямовану селекційну роботу в стадах. В представленому циклі праць «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» здійснено аналіз генетичної структури популяцій української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної та української червоної молочної порід за поліморфними варіантами генів тиреоглобуліну (TG5), лептину (LEP), капа-казеїну (κ-Cn)та рівень неспецифічної резистентності. Авторами встановлений зв’язок генотипів за дослідженими генами та господарськи корисними показниками. Дана робота містить актуальнисть, наукову новизну та практичне значення, тому вважаю, що О. В. Березовський і Н.М. Маковська заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих учених.
Старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.

Шеховцов Сергей Юрьевич

Интенсификация селекционного процесса определяет необходимость создания животных желательного производственного типа, способных реализовать генетический потенциал продуктивного долголетия, качества молока, стойкости к заболеваниям. В получении таких животных непосредственное значение принадлежит использованию современных генетических подходов к оцениванию генотипа.
В данном цикле работ представлены методические подходы, предполагающие внедрение в селекционную работу методов определения неспецифической резистентности и современных молекулярно-генетических методов оценивания генетического потенциала животных на уровне генов (генних комплексов), ассоциированных с проявленим хозяйственно-полезных признаков. Представлены комплексные подходы к получению потомков с повышенным потенциалом продуктивности, резистентности. Работа "Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентсності" (Березовський О.В., Маковська Н.М.) актуальна и практически значима, авторы заслуживают премии Президента для молодых учених.

Директор частной фирмы "Биосервис", кандидат с-х наук (специальность 03.00.15. - генетика) тел. (+38)067-409-3146

Шуляр Альона Леонідівна

Для вирішення проблеми підвищення якості молочної продукції та стійкості до захворювань сільськогосподарських тварин авторами роботи «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» запропоновані сучасні методи та підходи, застосування яких сприятиме отриманню тварин бажаного типу, що відповідають конкурентним умовам скотарства. Створення стад корів бажаного типу з високою якістю молочної продукції та природною стійкістю до хвороб та стресу – це реальний шлях підвищення рентабельності галузі молочного скотарства. Зважаючи на це, представлена комплексна робота є актуальною та має велике практичне значення. Вважаю, що представлена робота заслуговує на високу оцінку, а її автори Березовський О.В., Маковська Н.М. – на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Альона Леонідівна Шуляр
Старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва технологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, заступник з наукової роботи декана технологічного факультету, кандидат с.-г. наук.

Литвиненко Тамарв Валентинівна

Впровадження в практику селекційної роботи сучасних молекулярно-генетичних та імунологічних методів потребує системного підходу, який ґрунтується на проведенні наукоємних досліджень і розробки технологій проведення таких робіт. В представленому циклі наукових праць «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» здійснено аналіз генетичної структури популяцій українських молочних порід за генами, що асоційовані з господарськи корисними ознаками. Одержані нові дані щодо структури популяцій української червоно-рябої молочної породи за алелями гена LEP. Вперше розроблена методологія виявлення високорезистентних генотипів. .
Матеріали пройшли апробацію на міжнародних конференціях, оформлення документів відповідає вимогам, що викладені на офіційному сайті, а автори (Березовський О.В., Маковська Н.М.) заслуговують на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України. тел. 044 5278230

Басовський Дмитро Миколайович

Авторами вирішується завдання поєднання генетичних маркерів з оцінюванням резистентності і стресостійкості тварин. В роботі доведена доцільність комплексного підходу до визначення бажаного типу племінних тварин. На підґрунті проведених досліджень запропонований інтегральний підхід до оцінювання племінних ресурсів великої рогатої худоби, який апробований на вітчизняних молочних породах, а також аутохтонній білоголовій українській худобі. Під час виконання досліджень встановлені закономірності формування високорезистентних тварин. Зокрема, показана ефективність оцінювання телят в ранньому віці з метою добору адаптованого до місцевих умов поголів’я. В цілому, робота показує доцільність проведення селекційної роботи з врахуванням крім традиційних показників продуктивності також результатів оцінювання тварин за генетичними маркерами і резистентністю. Такий підхід дасть можливість формувати стада молочної худоби з підвищеним потенціалом стійкості до захворювань і одержанням від них високоякісної продукції. Зважаючи на вищесказане, вважаю, що автори циклу праць Березовський О.В., Маковська Н.М. заслуговують на премію Президента України для молодих учених.

Завідувач лабораторії інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, к.б.н. Басовський Дмитро Миколайович, тел.04595-30538

Ставецька Р.В.

Робота, безумовно, актуальна, впровадження в практику селекційної роботи сучасних молекулярно-генетичних методів дасть змогу проводити відбір тварин високорезистентних генотипів, та таких, що мають підвищену якість молочної продуктивності. Такі тварини можуть бути використані для наступної селекційної роботи та створення племінного ядра, що відповідатиме найвищим стандартам. Наведені в роботі генетичні та імунобіологічні дослідження є актуальними як із практичної, так і з методичної точок зору, а їх концептуальне поєднання з метою створення бажаного типу молочної худоби підносить всю роботу на якісно новий рівень. Вважаю, що автори роботи «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В., Маковська Н.М.) заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Ставецька Р.В., зав. кафедри генетики, розведення та селекції тварин Білоцерківського національного аграрного університету, д-р с.-г. наук, доцент

Ірина Кузнєцова

Запропонована на конкурс робота є вдалим зразком поєднання різнопланових методичних підходів до вирішення питання підвищення якісних ознак молочної продуктивності та резистентності у тваринництві України за допомогою генетичних та імунобіологічних підходів. У сучасній аграрній науці найбільш цікавих і перспективних результатів варто очікувати саме на стиках різних наукових напрямів з використанням передових та інноваційних методологій у кожній з них. Наведені в роботі генетичні та імунобіологічні дослідження є актуальними як із практичної, так і з методичної точки зору, а їх концептуальне поєднання з метою створення бажаного типу молочної худоби підносить всю роботу на якісно новий рівень. Вважаю, що автори роботи заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених

Ірина Кузнєцова, канд.біол.наук, зав.лабораторією ембриології, РепроМед, Торонто, Канада 1-416-233-8111

Павленко Ольга

В роботі Березовського О.В. та Маковської Н.М. дана належна оцінка наслідкам тривалої однобічної селекції худоби молочних порід лише на високу продуктивність без врахування резистентності та витривалості тварин. Для виправлення цієї ситуації запропоновано практичні методики визначення імунореактивності та стрес-статусу племінних тварин, що дозволить комплектувати стадо високо резистентними генотипами. Запропоновані методи є ефективними та мало затратними, що дає передумови для їхнього широкого використання у виробничих умовах. Також вдосконалені традиційні методики цих аналізів (наприклад, фагоцитарної активності лейкоцитів).
Система генетичного контролю розповсюдженості мутації BLAD дає змогу зменшити кількість тварин, які підлягають ДНК-тестуванню, що також дає високий економічний ефект(не менше 18 000 грн. з розрахунку на 100 голів при дослідженні бугаїв).
Крім того, в роботі зроблено генетичний аналіз стад основних молочних порід України за поліморфними варіантами різних генів, що детермінують прояв ознак молочної продуктивності. Аналіз генетичної структури вітчизняних популяцій за поліморфними варіантами гена тиреоглобуліну (що асоційований із вмістом білка в молоці) зроблено вперше.
Тому робота молодих вчених Березовського О.В. та Маковської Н.М. є оригінальною та інноваційною, вона заслуговує на високу оцінку, а її автори на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зав. відділом розведення тварин ТОВ АКРО Вет Лаб (Київська обл., Бородянський район, с. Пилиповичи), канд. с.-г. наук, тел. +38(050)443-13-66

Церенюк Олександр Миколайович

Представлена робота «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» є актуальною, оскільки селекція молочної худоби на високий рівень надою як за кордоном, так і в Україні, призвела до низки проблем. Зокрема, до зниження якості молока та резистентності тварин до захворювань. За результатами отриманих у роботі експериментальних даних, поряд із традиційними методами селекційно-племінної роботи, доцільно проводити оцінку тварин за стійкістю до захворювань і стресу у комплексі з виявленням генотипів за генами, що асоційовані з якісними показниками молочної продуктивності. Такий комплексний підхід дозволить підвищити генетичний потенціал за показниками молочної продуктивності та резистентності для збереження цінних генних комплексів адаптивності в популяціях корів української червоно-рябої молочної породи. Автори циклу праць мають підтвердження практичного значення своїх результатів (акти впровадження у виробництво, розрахунки економічної ефективності пропонованих розробок). Вважаю, що автори роботи ( Березовський О.В., Маковська Н.М.) заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Зав. лабораторією селекційно-технологічних досліджень в свинарстві Інституту тваринництва НААН, кандидат с.-г. наук, доцент

Джус Павліна Петрівна

Удосконалення вітчизняних популяцій великої рогатої худоби молочних порід є системним процесом, який, безумовно, спрямований на збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення її якості. Оптимізація технології утримання та годівлі тварин не завжди повною мірою забезпечує досягнення оптимальних результатів рентабельності, що визначає необхідність також комплексного підходу до прогнозування рівня реалізації потенціалу продуктивності. Відповідно, цикл наукових праць О. В. Березовського та Н. М. Маковської, присвячений дослідженням індивідуальної імунореактивності організму та генотипування за локусами кількісних ознак, поряд із новизною, має вагоме практичне значення для підвищення ефективності племінної роботи у молочному скотарстві. Обгрунтованість висновків, підтверджена результатами експериментальних досліджень виконаних безпосередньо молодими науковцями, дозволяє стверджувати, що автори роботи заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач лабораторії розведення м'ясної худоби Інституту розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, к.б.н.

Коцюбенко Ганна Анатоліївна

У роботі на тему «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В. та Маковська Н.М.), що представлена на здобуття премії Президента України, висвітлюються актуальні для сучасного молочного скотарства питання проблеми. Підвищення якості та безпечності молочної продукції до Європейського рівня є актуальним питанням. Представлені у науковому циклі методичні розробки направлені на удосконалення молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та стійкістю до захворювань. Вважаю, що цикл наукових праць, заслуговують на високу оцінку, а їх автори – на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Доктор с.-г. наук,
доцент кафедри птахівництва,
якості та безпечності продукції
Миколаївського НАУ Г.А. Коцюбенко

Кузьмина Т.И.

Развитие животноводства на современном этапе невозможно без внедрения новых биотехнологических методов оценки признаков продуктивности сельскохозяйственных животных, базирующихся непосредственно на анализе наследственной информации. Успешное развитие животноводства во многом зависит от эффективности селекционно-племенной работы. Авторами при определении актуальности задач, решению которых посвящена работа, логично делается заключение о проблемах, сопутствующих однонаправленной селекции и эффектах воздействия многочисленных технологических стресс-факторов, обосновываются недостатки однонаправленной селекции на высокую производительность В работе получены важные для селекционно-генетической работы результаты, ряд которых получен впервые. Новизна подтверждена разработкой полезной модели «Спосіб добору бажаних генотипів великої рогатої худоби в генофондових стадах» (приоритетная справка). Внедрение методики выявления носительства мутации дефицита адгезивности лейкоцитов у крупного рогатого скота (BLAD) в гомозиготном состоянии, системы генетического контроля распространенности мутации BLAD у крупного рогатого скота дало значительный экономический эффект. Все вышеизложенное позволяет высоко оценить работу «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності», а авторов признать достойными искомой премии.
Кузьмина Т.И.
Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией биологии развития ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных»
Санкт-Петербург-Пушкин, Россия

3

Писаренко Андрій Вікторович

Впровадження в практику племінної роботи сучасних молекулярно-генетичних методів сприятиме отриманню тварин бажаного типу в залежності від конкретної селекційної мети. Підвищення якісних показників молока та збільшення продуктивного довголіття корів за рахунок стійкості до захворювань – реальний шлях збільшення рентабельності галузі молочного скотарства. Отже, представлена комплексна робота є актуальною та має велике практичне значення. Крім того, в циклі праць представлені і методологічні підходи до комплексної оцінки тварин. Вважаю, що автори роботи (Березовський О.В., Маковська Н.М.) заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Андрій Вікторович Писаренко
В.о. завідувача лабораторії скотарства Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" - ННСГЦВ, кандидат с.-г. наук
+380954057495

Шевченко Євгеній Анатолійович

Цикл наукових праць «Системи комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В., Маковська Н.М.) створює передумови удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід, створення стад бажаного типу за якістю молочної продукції та резистентності, це сприятиме збільшенню рентабельності виробництва молочної продукції та надасть можливість отримувати високоякісну конкурентоспроможну продукцію.
У запропонованій роботі представлено ряд нових результатів, зокрема:
- вперше здійснено аналіз генетичної структури популяцій українських молочних порід за поліморфними варіантами гена тиреоглобуліну;
- виявлено значне переважання частоти алеля C і подібність генетичної структури за геном TG5; розроблена методологія виявлення високорезистентних генотипів;
- одержані нові дані щодо структури популяцій української червоно-рябої молочної породи за алелями гена LEP; встановлено наявність трьох алельних варіантів гена LEP у всіх досліджених популяціях і переважаючу чисельність тварин з алелем A;
- досліджено вплив комплексних генотипів за геном капа-казеїну і тиреоглобуліну на вміст білка в молоці корів української червоно-рябої молочної породи;
- розроблено спосіб добору бажаних генотипів великої рогатої худоби в генофондових стадах;
- оформлено та подано заявку на корисну модель «Спосіб добору бажаних генотипів великої рогатої худоби в генофондових стадах»
Робота є досить актуальною, оскільки інтенсифікація галузі сільського господарства накладає значний відбиток на здоров’я та тривалість продуктивного життя тварин, утримання та лікування низькорезистентних тварин призводить до значних фінансових збитків. Цей напрямок досліджень є особливо перспективним з огляду на можливість проведення індивідуальної оцінки і добору бажаного типу тварин у ранньому віці.
Вважаю, що робота Березовського О.В. і Маковської Н.М. заслуговує на високу оцінку, а її автори на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Шевченко Євгеній Анатолійович, кандидат с.-г. наук, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

Наталія Миколаївна Матвієнко

Представлені у науковому циклі методичні розробки спрямовані на удосконалення молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та стійкістю до захворювань. Крім того, робота містить низку технологічних рішень (зокрема, удосконалення методики визначення фагоцитарної активності, корекція умов проведення полімеразної ланцюгової реакції для визначення генів кількісних ознак). Частина досліджень щодо неспецифічної резистентності проведена у межах співпраці між нашими інститутами і виконана особисто авторами розробки. Зважаючи на наукову та практичну цінність представленої розробки, вважаю, що автори циклу праць на тему «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В. та Маковська Н.М.) заслуговують на премію Президента України для молодих вчених.
Матвієнко Н.М., д.б.н., зав. відділом Інституту рибного господарства НААН, +380444237473

Лядський Ігор Костянтинович

Запропонована робота, стосується розробки системи комплексного удосконалення генофонду українських молочних порід для створення стад корів бажаного типу за якісними ознаками молочної продуктивності, стійкістю до захворювань та стресу, що безперечно є актуальним та необхідним напрямком досліджень у тваринництві, оскільки в перспективі покликана підняти ефективність вітчизняного скотарства на якісно новий економічний рівень. Вважаю, що робота виконується на сучасному науково-методичному рівні та заслуговує високої оцінки з боку високоповажної комісії.

Ігор Костянтинович Лядський - к.с.-г.н., журналіст, громадський діяч

Бойко Олена Володимирівна

Робота, представлена Березовським О. В. і Маковською Н. М., дає можливість перспективного удосконалення генофонду великої рогатої худоби українських молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності, стійкості до захворювань та стресу, створення стад бажаного типу, що сприятиме збільшенню рентабельності виробництва молочної продукції та можливості отримувати високоякісну конкурентоспроможну продукцію. Для вирішення поставлених завдань використовувались сучасні молекулярно-генетичні, гематологічні та імуно-біохімічні методи досліджень. Робота достатньо апробувалась на наукових і науково-практичних конференціях, в т.ч. міжнародних, та висвітлена у 17 наукових працях. Вважаю, що автори «Системи комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В., Маковська Н.М.) заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Бойко Олена Володимирівна, провідний науковий співробітник Інституту розведення та генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, кандидат с.-г. наук, с.н.с.

Наталія Миколаївна Матвієнко

Представлені у науковому циклі методичні розробки спрямовані на удосконалення молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та стійкістю до захворювань. Крім того, робота містить низку технологічних рішень (зокрема, удосконалення методики визначення фагоцитарної активності, корекція умов проведення полімеразної ланцюгової реакції для визначення генів кількісних ознак). Частина досліджень щодо неспецифічної резистентності проведена у межах співпраці між нашими інститутами і виконана особисто авторами розробки. Зважаючи на наукову та практичну цінність представленої розробки, вважаю, що автори циклу праць на тему «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» (Березовський О.В. та Маковська Н.М.) заслуговують на премію Президента України для молодих вчених.

Парасочка Інна Федорівна

Науково-дослідна робота Березовського О. В., Маковської Н. М. «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» містить актуальні експериментальні дослідження і відповідає світовим тенденціям щодо теоретичних та методологічних підходів удосконалення генофонду сільськогосподарських тварин. Поєднані підходи на основі застосування сучасних методів за генетичними маркерами TG5, LEP, κ-Cn та показниками неспецифічної резистентності мають теоретичну і практичну цінність на поведення спрямованої селекційної роботи з удосконалення племінних ресурсів великої рогатої худоби молочних порід. Пропозиції представлені в роботі є ефективними та сучасними. Впровадження розробок сприятиме підвищенню якісних характеристик молочної продукції. В цілому робота відповідає вимогам наукової праці, що представляється на здобуття премії Президента України для молодих вчених, та заслуговує високої оцінки.
Парасочка І. Ф., завідувач лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій Інституту тваринництва НААН., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 067 59 60 554

Кругляк Павло

Високі темпи розвитку тваринництва на сучасному етапі безумовно потребують нових теоретичних й практичних підходів для вирішення проблеми підвищення якості молочної продукції та стійкості до захворювань тварин.
Авторами роботи «Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності» розроблено теоретичні й практичні аспекти комплексного удосконалення генофонду молочної худоби за якісними ознаками молочної продуктивності та стійкості до хвороб з використанням результатів генетичних, імунобіологічних та гематологічних досліджень.
Вважаю, що робота Березовського О.В. Маковської Н.М. заслуговує на високу оцінку, а її автори на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.
Кругляк Павло Андрійович кандидат с.-г. наук, головний ветеринарний лікар КСК «Магнат-М»

Щербак Оксана Василівна

Запропоновані підходи дозволять не лише забезпечити вказаний у роботі економічний ефект, а і суттєві конкурентні переваги українського тваринництва в умовах глобалізації та стрімкого скорочення природних ресурсів. Практична цінність та наукова новизна результатів роботи підтверджена науковими публікаціями та патентом. Вважаю за необхідне відмітити ентузіазм та творче завзяття молодих науковців, спроможних отримати солідні результати за мінімального рівня фінансування наукових робіт в майже екстремальних умовах праці. Розвиток вітчизняної науки неможливий без талановитої молоді! Таким чином, з огляду на актуальність, наукову новизну та практичну значимість представлена робота заслуговує на визнання і це дає підставу рекомендувати її на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Оксана Василівна Щербак
Завідувач лабораторії біотехнології Інституту розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2012 р., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
044 507 23 11

Петр Люцканов

Новизна проведенных исследования заключается в разработке и апробации принципиальной схемы оценки резистентности сельскохозяйственных животных, использования комплексного подхода к определению стрес-статуса и иммунореактивности организма животных.
Разработанный ими способ подбора желательных генотипов крупного рогатого скота в генофондовых стадах позволит повысить эффективность селекционно-племенной работы в молочных стадах.
В целях повышения рентабильности отрасли авторы рекомендуют комплектовать стада высоко резистентными генотипами и использовать быков-производителей тестированных на наличие рецессивных мутаций.

Зав. лабораторией Научно-практического института биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины Республики Молдова Доктор биологичесмких наук тел. +37369 488048

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.