Офіційний веб сайт

Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу

р43

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: Бобало Ю.Я., Комарова Л.О., Лук’янов О.О., Максимович В.М., Пелішок В.О., Писарчук О.О., Ріппенбейн В.В., Смук Р.Т., Стрихалюк Б.М.

Теоретично обґрунтовано методологічні засади структурного синтезу, обробки інформації та прийняття рішень для системи локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу, здатну ефективно функціонувати в умовах апріорної невизначеності про кількісний склад і тип, параметри руху, просторовий розподіл, інформативність і доступність джерел даних про зовнішню обстановку.

Розроблено та впроваджено систему глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу з використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено та реалізовано на практиці центр управління системою моніторингу на основі розподілених серверів, який виконує функції статистичної обробки, накопичення, систематизування результатів моніторингу, ретроспективного аналізу даних та прогнозування динаміки розвитку надзвичайної ситуації і її наслідків. Розроблено і впроваджено центр приймання тривожних сповіщень VIRIAL-RFM, який виконує функції оперативного вироблення рішень та контролю дій підрозділів реагування на ситуації техногенного характеру.

Для інформаційної підтримки системи розроблено та впроваджено у серійне виробництво дев’ять типів приладів для радіаційної розвідки, пеленгування, індивідуального дозиметричного контролю і неперервного радіаційного моніторингу та селективної реєстрації отруйних речовин в повітрі з п’ятирівневою оцінкою їх концентрації.

Аналогів розробленої системи в Україні немає, а її впровадження надає можливості інтегруватись до світової спільноті як країні, яка має власні високотехнологічні системи локального та глобального динамічного моніторингу і оперативного прийняття рішень стосовно управління діями підрозділів реагування в аварійних ситуаціях техногенного характеру та стати в рівень з провідними країнами світу.

Середньорічний економічний ефект роботи складає понад 250 млн. грн. за рік.

Кількість публікацій: 12 монографій, 218 статей Отримано 7 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Коваль С.М.

Самовіддана дії рятівників з ліквідації техногенної катастрофи керується та спрямовується з кризисного центру. Робота кризисного центру залежить від інформації, що надається прогнозами розрізу у часі, заздалегідь підготовленої моделі такої техногенної катастрофи. Тому інформаційна підтримка від системи глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища у реальному часі з відповідною візуалізацією дозволяє корегувати прогнози імітаційної моделі техногенної катастрофи з наближенням до реальної обстановки. Особливу увагу у роботі авторів «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» заслуговує створення системи пеленгування та локалізації людей в умовах обмеженої видимості на основі аналізу карти поля електромагнітного випромінювання, методами тріангуляції та трилатерації, яка може застосовуватись як елемент оповіщення так і для забезпечення оперативної евакуації людини у зоні враження техногенної катастрофи. вважаємо що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» є актуальною та своєчасною, а її авторський колектив, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2014 рік.
Перший заступник директора ДП «Центр громадської безпеки 112» Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кандидат технічних наук Коваль Сергій Михайлович

Денисов Александр

Системы мониторинга всегда были актуальными и активно использовались на различных промышленных объектах, которые являются вероятными источниками техногенных угроз. Авторы этой работы предлагают новую методологию разработки систем динамического мониторинга, которая подразумевает инвариантность системы к размеру контролируемой зоны контроля, и обеспечивает ее эффективное функционирование, как в локальном, так и в глобальном масштабе. Еще одним положительным аспектом предложенной работы есть разработанная архитектура системы на основе единственного центра управления и принятия решений.
Поэтому, считаю, что авторы работы «Система локального и глобального динамического мониторинга параметров окружающей среды реального времени» заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Приглашенный эксперт Харбинского технологического института, д.т.н., А. Денисов.

Пількевич І. А.

Реалізація комплексного підходу у збереженні навколишнього середовища можлива за наявності ефективної системи моніторингу стану довкілля. Такі системи повинні реалізовувати принципи глобального і локального контролю, інтеграцію усіх доступних сенсорних пристроїв за умов отримання від них інформації та прийняття відповідних рішень у реальному масштабі часу. Таким чином, робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» є актуальною і своєчасною.
Автори розробки представили ґрунтовні дослідження і наукові результати в галузі розвитку теорії синтезу складних інформаційних систем моніторингу параметрів навколишнього середовища та обробки в них цільової інформації.
Практична реалізація системи з всебічним впровадженням сучасних інформаційних технологій забезпечує оперативний контроль стану навколишнього середовища на локальному і глобальному рівнях, своєчасне виявлення критичних ситуацій техногенного характеру та ліквідацію їх наслідків в реальному масштабі часу.
Зважаючи на зазначене можливо стверджувати, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» та її авторський колектив гідні присудження у 2014 році Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри моніторингу навколишнього природного середовища Житомирського національного агроекологічного університету доктор технічних наук, професор Пількевич Ігор Анатолійович.

ШМАТОК Станіслав Олександрович

Досвід сьогодення доводить актуальність ефективної реалізації завдань моніторингу параметрів навколишнього середовища з метою запобігання, виявлення і ліквідації наслідків катастроф техногенного характеру. До цього процесу висуваються жорсткі вимоги щодо оперативності і достовірності результатів моніторингу та повноти охоплення контрольованих об’єктів (територій). Це вимагає розробки якісно нових підходів щодо синтезу, функціонування, обробки інформації і прийняття рішень в складних інформаційних системах.
Автори роботи «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» розробили теоретичні засади і отримали практичну реалізацію системи з впровадженням технології відкритої архітектури, ситуаційного структурного синтезу, нелінійної обробки інформації та прийняття рішень з використанням оптимізаційних моделей за вектором критеріїв. Це дозволило: здійснювати нарощування системи без зміни її базової структури; реалізувати динамічний контроль параметрів навколишнього середовища на локальному і глобальному рівнях; забезпечити реальний часовий масштаб розв’язання завдань за призначенням в умовах значної апріорної невизначеності та динаміки зміни поточної обстановки.
Робота має наукову цінність і конкретну практичну реалізацію.
З урахуванням зазначеного можливо відзначити що подана робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Професор кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту», Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі, доктор технічних наук професор ШМАТОК Станіслав Олександрович.

Грабар !.Г.

Легковажне ставлення людства до проблем екологічної безпеки робить конче актуальною проблему контролю стану навколишнього середовища з метою запобігання локальним та глобальним катастрофам. Для цього слід використовувати сучасні технології, методи і методики з метою створення всеохоплюючих технічних систем моніторингу навколишнього середовища.
Автори роботи «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» досить вдало поєднали власні розробки в галузі теоретичних основ побудови, аналізу та синтезу подібного класу складних систем та обробки інформації в них із сучасними інформаційними технологіями для створення ефективної системи моніторингу параметрів навколишнього середовища.
Створена система та її практична реалізація забезпечують: формування єдиного інформаційного простору про стан навколишнього середовища; локально-глобальне охоплення об’єктів моніторингу; виконання системою цільових завдань у реальному масштабі часу.
Робота має фундаментальні наукові результати та конкретну практичну реалізацію. Враховуючи зазначене вважаю, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Грабар Іван Григорович, завідувач кафедри процесів, машин і обладнання Житомирського національного агроекологічного університету, відмінник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії технологічних наук України, член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, доктор технічних наук, професор Грабар Іван Григорович

Роман Иващенко

Данная работа ставит под сомнение утверждение о том, что украинская наука и производство уже “давно умерли”. Слухи немного преувеличены.
Построение модели экологической ситуации в регионе, и что особенно важно - прогнозирование этой ситуации на основе динамики изменения измеряемых параметров, позволяет правильно оценить развитие неблагоприятных экологических ситуаций и катастроф. Это позволяет не только уменьшить неблагоприятные последствия для населения и работающего персонала в случае экологической катастрофы , но и своевременно обеспечить предотвращение таковой , за счет вероятностного анализа самой такой ситуации на основе ранее накопленных в базе данных измеренных параметров окружающей среды и отслеживания изменения этих параметров в режиме реального времени.
К достоинствам данной работы, безусловно, относиться реализация данного проекта на комплектующих исключительно отечественного производства. При этом, все современные мировые тенденции развития электронной техники и программных продуктов, с успехом использованы в данной разработки. Это и беспроводное технологии (начиная от классических - радиосвязных модемов, заканчивая GPRS - радиотерминалами) и клиент-серверное программное обеспечение для обеспечения взаимодействия всех аппаратно-программных составляющих системы. Предлагается дополнительно разработчикам рассмотреть, в развитие следующих релизов системы, применение беспроводных технологий Zig Bee для связи с датчиками. Применение исключительно беспроводных систем - позволит оперативно развернуть данное оборудование на любой неприспособленной территории для мониторинга параметров окружающей среды в случае необходимости.
Считаю что работа «Система локального и глобального динамического мониторинга параметров окружающей среды реального времени» является своевременным научным трудом, подтвердил правильность проведенных исследований – практической реализацией оборудования. Коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Директор ТОВ "ІТ ЕЛЕКТРОНІКС" Иващенко Роман. г. Кривой Рог

Присяжный Владимир Ильич

Задачи глобального и локального мониторинга окружающей среды относятся к одной из приоритетных областей обеспечения национальной безопасности Украины. Особенно важны своевременность, достоверность и адекватность выявления и реагирования на подобного класса угрозы. Это, к сожалению, доказывают известные факты глобальных техногенных катастроф атомных электростанций (г.г. Чернобыль, Фукусима). Поэтому, создание эффективной системы локально-глобального динамического мониторинга параметров окружающей среды в реальном масштабе времени является актуальной проблемой.
Представленная на конкурс работа имеет несомненную научною новизну и практическую ценность. Авторами найдено оригинальное решение задачи объединения разнородной информации мониторинга с реализацией режимов динамического изменения структуры системы для охвата контролируемого объекта на локальном и глобальном уровнях. Использование современных информационных технологий в разработанной системе позволяет проводить обмен информацией и ее обработку, предотвращение и (или) ликвидацию последствий изменения окружающей среды в реальном временном масштабе. Следует особо отметить всестороннее использование в созданной системе возможностей геоинформационных технологий для визуализации и обработки информации мониторинга.
С учетом отмеченных научных и прикладных результатов, авторский коллектив работы «Система локального и глобального динамического мониторинга параметров окружающей среды реального времени» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Генеральный директор Аэрокосмического агентства «Магеллан», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Присяжный Владимир Ильич.

Кухарський Ігор Андрійович

Стан навколишнього середовища в глобальному сенсі істотно впливає на усі процеси, що відбуваються із людством. Особливо гостро ці питання постають в епоху динамічного розвитку науки і техніки із всебічним впровадженням результатів науково-технічного прогресу в усі сфери діяльності суспільства. На теперішній час безумовною істиною є твердження: попереджений – значить озброєний, на що і спрямована система моніторингу навколишнього середовища. Враховуючи зазначене робота авторського колективу науковців-практиків «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» є конче актуально.
Авторами представлена реалізована на практиці складна розподілена інформаційно-керуюча система, що здатна функціонувати як у штатних так і у кризових ситуаціях техногенного характеру. Розроблений при цьому науково-методичний апарат побудови системи є розвитком теорії синтезу складних інформаційних систем. Відзнакою запропонованої системи є поєднання у собі локального і глобального рівнів моніторингу параметрів навколишнього середовища із забезпеченням реальності часу її функціонування.
Тому робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» та її авторський колектив безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
кандидат технічних наук Кухарський Ігор Андрійович.

Баранець Сергій Васильович

З кожним роком зростає реальна загроза глобальних соціальних потрясінь, загострюються проблеми ліквідації наслідків природних і техногенних катаклізмів та проблеми подолання злочинності з її найнебезпечнішою формою – тероризмом. Будь-який прояв перерахованих загроз неминуче пов’язаний з людськими жертвами і значними матеріальними збитками, порівняними у ряді випадків навіть із наслідками деяких локальних або регіональних воєн.
Актуальність проблем захисту мешканців та інфраструктури міст від небезпек, що виникають внаслідок різного роду надзвичайних подій, аварій і катастроф на підприємствах промисловості і об’єктах міського господарства, продовжує зберігатися. А небезпека великих диверсій із застосуванням сучасної зброї фактично зближає завдання забезпечення безпеки населення в мирний і воєнний час.
Запропонована система динамічного моніторингу може лягти в основу побудови єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.
Баранець С. В. Директор ТОВ "Компанія "Еф-Еф"

Воронін Альберт Миколайович

Всеохоплююча інформаційна обізнаність про ситуацію моніторингу завжди забезпечує підвищення ефективності функціонування складних систем. Це черговий раз підтверджується теорією і практикою створення системи локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу. Екологічний моніторинг має свої особливості за фатальністю наслідків пропуску, або неефективного відпрацювання контрольованих конфліктних ситуацій. Тому досягнення властивостей динамічності та реальності часу таких систем, які забезпечують підвищення ефективності кінцевого результату є актуальною науково-прикладною проблемою.
У ході досліджень авторами отримані наукові результати в галузі розвитку теорії побудови складних розподілених інформаційно-керуючих ергатичних систем моніторингу параметрів навколишнього середовища. Використання методів ситуаційного структурно-параметричного синтезу системи на базі багатокритеріальних моделей, нелінійної обробки інформації та вироблення рішень в поєднанні із сучасними технологіями дозволяють отримати динамічність у функціонуванні та реальний масштаб часу моніторингу і виконання повного циклу управління, спрямованого на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Практична реалізація системи моніторингу параметрів навколишнього середовища підтверджує ефективність розробленого теоретичного підґрунтя її створення.
Вважаю, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» заслуговує на присудження в 2014 році Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, член Американської математичної Спілки, доктор технічних наук, професор Воронін Альберт Миколайович.

Лунтовский Андрей Олегович

Современный мир невозможно представить без множества существующих технологий, которые проникли практически во все сферы жизнедеятельности человечества. Отрицательным аспектом такого развития является ухудшение экологической ситуации. Таким образом, исследование в области разработки систем динамического мониторинга являются актуальными и необходимыми. В предложенной работе авторами разработана методология построения систем динамического мониторинга параметров окружающей среды. Кроме этого, разработана архитектура системы локального и глобального мониторинга, которая отличается инвариантностью к масштабу контролируемой зоны. Для управления системой разработан центр обработки данных мониторинга и диспетчеризации, который исполняет функции накопления, обработки и статистического анализа полученных данных. На основе расчетов и визуализации прогнозируемой динамики распространения последствий техногенных катастроф, осуществляется принятие решений по управлению подразделениями, которые ответственны за ликвидацию последствий аварийных ситуаций.
Учитывая всё вышесказанное, считаю что работа «Система локального и глобального динамического мониторинга параметров окружающей среды реального времени» является завершенным научным трудом, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Профессор кафедры информационной безопасности и передачи данных Дрезденского технологического университета, д.т.н., проф., Лунтовский А.О.

Ящишин Євген Михайлович

Сучасний розвиток науково-технічного прогресу, призвів до появи численної кількості хімічних виробничих підприємств та атомних електростанцій. Недоліком такої ситуації є підвищений рівень забрудненості навколишнього середовища, а також підвищений рівень небезпеки, пов’язаний із загрозою техногенних катастроф. Запропонована авторами робота присвячена розробленню нових методологічних засад побудови систем динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища. Для досягнення динамічності системи авторами розроблено ряд методів та алгоритмів, які дозволяють підвищити ефективність процесів збору, статистичної обробки, систематизування та прогнозування результатів. Це дозволяє забезпечити ефективне функціонування системи як в локальному так і в глобальному масштабі. Авторами запропонована централізована архітектура, яка передбачає реалізацію єдиного диспетчерського центру оброблення, накопичення та систематизування даних моніторингу. На основі інформації отриманої з центру обробки даних, в пункті диспетчеризації здійснюється прийняття рішень стосовно управління діями осіб присутніх у небезпечних зонах та підрозділів призначених для реагування та ліквідації наслідків аварійних ситуацій техногенного характеру.
Враховуючи все вищесказане, вважаю, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» є актуальною, а колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014-й рік.
д.т.н., проф., завідувач кафедри радіокомунікацій, Інституту радіоелектроніки, Варшавського політехнічного університету, Ящишин Є.М.

Олександр Олексійович Зеленський

В сучасному суспільстві бурхливо розвиваються високотехнологічні галузі виробництва, продовжується модернізація всіх інших сфер індустрії. У зв’язку з цим з’являється велика кількість нових небезпечних чинників навколишнього середовища, які мають антропогенне походження. Тому актуальною є проблема розроблення нових систем динамічного моніторингу та методів оброблення великих масивів даних, які є результатом процесу моніторингу. У представленій роботі вдало здійснено поділ проблеми на локальний та глобальний рівні, адже це дає змогу застосувати різні способи та засоби опрацювання зібраної інформації. Беззаперечною є і практична цінність результатів. Варто відзначити, що робота охоплює як і системний рівень проблеми моніторингу, так і окремі задачі, які стосуються способів реалізації компонентів системи. Наукові результати володіють високим ступенем новизни з огляду на те, що у роботі використано найбільш сучасні технології, зокрема, що стосується побудови інформаційно-обчислювальної інфраструктури на базі хмарних технологій. Результати отримано на основі апробованого математичного апарату, що не викликає сумнівів у їх адекватності.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю, що робота відповідає усім вимогам, які ставляться Комітетом, і повністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

доктор технічних наук, професор Зеленський Олександр Олексійович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», завідувач кафедри прийому, передачі та обробки сигналів

Володимир Бараннік

Моніторинг параметрів навколишнього середовища є одним із ключових процесів, який завжди викликає підвищений інтерес і увагу людства. Він забезпечує попередження аварій і катастроф як природного, так і техногенного характеру. У зв’язку з цим представлена робота, безумовно, заслуговує уваги. Важливою відмінною рисою запропонованої системи є новітня інфокомунікаційна інфраструктура на основі хмарних технологій, що забезпечує аналіз, обробку та зберігання великих обсягів даних у реальному часі. У роботі детально опрацьовано та розвинуто теоретичні засади побудови систем динамічного моніторингу, використано сучасні методи та засоби дослідження. Як видно із тексту реферату, значну увагу зосереджено і на практичній частині, що відображається виготовленими та впровадженими у виробництво приладами, які є складовою системи моніторингу.
Зважаючи на високу актуальність та багатогранність представленої роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Бараннік Володимир Вікторович, д.т.н., професор, начальник кафедри «Бойового застосування та експлуатації АСУ» факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

Ложковський А.Г.

Сьогодні екологічну ситуацію в світі можна охарактеризувати як близьку до критичної. Актуальними постають питання боротьби з забрудненням атмосфери та гідросфери шкідливими викидами, критичною ситуацією в місцях зберігання радіаційно небезпечних речовин, стрімкими змінами кліматичних умов в окремих регіонах, які негативно впливають на навколишнє середовище. Моніторинг параметрів навколишнього середовища є необхідним для контролю та запобігання негативним наслідкам забруднення навколишнього середовища та інфраструктурних об’єктів.
В роботі значну увагу приділено математичному та імітаційному моделюванню систем динамічного моніторингу. Розглянуто проблему формування, аналізу, класифікації, сортування та обробки масивів даних. Розроблено нову платформу на основі хмарних обчислень, яка передбачає реалізацію єдиного інтерфейсу та повну конвергенцію процесу динамічного моніторингу.
Вважаю, що запропоновані методи та моделі дозволяють сформувати нову концепцію універсальної системи динамічного моніторингу, а також кардинально змінити існуючі принципи телеметрії з урахуванням сучасних тенденцій інформаційно-комунікаційних технологій.
Підтримую представлення роботи “Cистема локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
Завідувач кафедрою “Комутаційних систем” Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, д.т.н., проф., Ложковський А.Г.

Юдін Олександр Костянтинович

Запропонована робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» вирішує теоретичну та прикладну проблему контролю за екологічною ситуацією в межах держави та усунення наслідків техногенних катастроф. В результаті розроблено та впроваджено систему локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу, орієнтовану на функціонування в умовах апріорної невизначеності про кількісний склад і тип, параметри руху, просторовий розподіл, інформативність і доступність джерел даних про зовнішню обстановку. Особливо важливою є розробка комплексу інтелектуальних вимірювальних пристроїв, призначених для моніторингу та систему накопичення даних. Запропонована система реалізована на основі єдиного центру, який виконує функції приймання і оброблення тривожних сповіщень, систематизацію результатів, ретроспективний аналіз даних та прогнозування динаміки розвитку надзвичайної ситуації і її наслідків .
Враховуючи актуальність та високий науково-технічний рівень отриманих результатів, конкурентноздатність та досягнутий економічний ефект, вважаю, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Юдін О.К.

Бондаренко Олег Володимирович

Основні наукові результати, отримані авторами в роботі «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу», вже знайшли широке застосування та зберігають тенденцію до подальшого практичного впровадження.
Розроблено теоретичні засади побудови систем моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу в умовах нестаціонарної просторово-часової локалізації первинних джерел та виконано розробку алгоритмів дій осіб присутніх у небезпечних зонах та підрозділів призначених для реагування та ліквідації наслідків аварій техногенного характеру. Здійснено подальший розвиток теорії багатокритеріального синтезу структури системи динамічного моніторингу та багатокритеріальні методики вироблення рішень. Також розроблено методологічні засади нелінійної обробки вимірювальної інформації в системі динамічного моніторингу навколишнього середовища та теоретичні засади синтезу інтелектуальних пристроїв вимірювань у системах моніторингу. В результаті виконано реалізацію систем глобального динамічного моніторингу з урахуванням мобільності первинних джерел вимірювань та реалізацію систем локального динамічного моніторингу з автоматизованим управлінням діями осіб присутніх у небезпечних зонах та підрозділів призначених для реагування і ліквідації наслідків аварій техногенного характеру.
Підтримую роботу «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» та вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Завідувач кафедри Волоконно-оптичних ліній зв'язку Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, д.т.н., проф., Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Бондаренко О.В.

Семенко Анатолій Іларіонович

Розвиток сучасного технічного рівня в суспільстві такий, що воно повинно не тільки контролювати наявний стан, а також оперативно здійснювати необхідне регулювання. До найбільш важливих областей розвитку відноситься екологія, тому її контроль є особливо актуальним. Суттєвими перевагами запропонованої роботи є розробка теорії побудови систем динамічного моніторингу, подальший розвиток теорії синтезу елементів системи та створення на основі розроблених теоретичних засад сучасних ефективних систем локального та глобального динамічного моніторингу реального часу. Динамічність системи забезпечує її функціонування як в глобальному, так і в локальному масштабі. Глобальна система моніторингу враховує спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження, аналіз та візуалізацію інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним наслідкам від зміни стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Локальна система моніторингу функціонує в межах окремого району, міста, об’єкта і є тісно інтегрованою із глобальною системою моніторингу. Результати роботи поєднують системний та цілісний підходи до вирішення проблеми динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища в реальному масштабі часу, що відповідає сучасним вимогам світового рівня.
Тому вважаю, що робота «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» та колектив авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014-й рік.
Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем Державного університету телекомунікацій, лауркат Державної премії СРСР

Валерій Михайлович Безрук

Екологічна ситуація в сучасному суспільстві зберігає тенденцію до постійного погіршення , що вимагає забезпечення оперативного контролю за її станом. Одним з засобів ефективного отримання необхідної інформації є застосування систем моніторингу як локального та глобального характеру.
Авторами даної роботи розроблено теорію побудови систем динамічного моніторингу, подальшого розвитку теорії синтезу елементів системи. та створення на основі розроблених теоретичних засад сучасної ефективної системи динамічного моніторингу реального часу в локальному та глобальному масштабі. Також розроблено системи телесигналізації та комплекс вимірювальних пристроїв для забезпечення динамічного моніторингу, що сприяло широкому впровадженню систем в межах держави.
Враховуючи високу актуальність проведених досліджень, що відповідає світовому рівню теоретичних і практичних розробок аналогічного призначення, а також значний економічний ефект, роботу можна безумовно рекомендувати на прийняття участі у конкурсі і на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014-й рік.
д.т.н.,зав. каф. інформаційних мереж зв’язку ХНУРЕ, професор Безрук В.М.

Приходько С.И.

Стремительное развитие научно-техического прогресса приводит к ухудшению екологической ситуации в рамках отдельных стран и целых континентов. Создание ефективной системы мониторинга окружающей среды позволяет как предупредить техногенные катастрофы, так и уменьшить негативные последствия в случае их возникновения. Представленная авторами работа посвящена созданию и внедрению систем динамического мониторинга, которые обеспечивают в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера рациональное управление подраздениями, обеспечивающими ликвидацию последствий кризисных ситуаций. Для предложеной системы характерно поэтапное наращивание мощностей систем телесигнализации мониторинга, внедрение средств радиомониторинга систем спутниковой связи и широкополосного радиодоступа, что обеспечивает ее преимущество по сравнению системами аналогичного назначения в других странах.
Считаю, что данная разработка является инновационной и выполнена на мировом уровне. Учитывая решение практических проблем, что обеспечивает значительный экономический еффект предложенная работа безусловно заслуживает получения Государственной премии в области науки и техники за 2014 год.
Приходько С.И., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Транспортная связь» Украинской государственной академии транспортной связи.

Гість

гарна робота мені сподобалась

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.