Офіційний веб сайт

Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України

м97

Автори: Білоус А.М., к.с.-г.н., Василишин Р.Д., к.с.-г.н., Лакида І.П., к.с.-г.н., Мовчан Д.М.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Мета роботи – розробити систему нормативно-довідкового забезпечення для оцінювання біопродуктивності лісів України як інформаційну основу раціонального використання лісових ресурсів.

Створено теоретико-методологічні основи дослідження біопродуктивності лісів, їх енергетичного та екологічного потенціалу. Отримано фундаментальні результати дослідження закономірностей росту і розвитку деревостанів, формування фітомаси дерев і деревостанів головних лісотвірних видів та особливостей депонування вуглецю і киснепродукування лісовими фітоценозами, оцінювання енергетичного потенціалу лісами. За допомогою дистанційних методів зондування Землі здійснено оцінювання біопродуктивності лісів.

 Запропоновано нові підходи визначення енергетичного потенціалу лісів та оцінювання продуктивності лісів на основі дистанційних технологій, розроблено методичні підходи до дешифрування лісів за даними космічних знімків Geoeye та Landsat.

Розроблено методику оцінки фітомаси чагарникових верб у природних фітоценозах. Практична значимість роботи полягає у впровадженні принципів раціонального використання лісових ресурсів через забезпечення системи лісовпорядкування комплексом сучасного нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України з реалізацією їх у системі лісогосподарських підприємств Державного агентства лісових ресурсів України, ВО «Укрдержліспроект» та інших установ.

Застосування розроблених методичних основ дистанційного оцінювання лісів за даними супутникових знімків дозволяє здійснювати оцінку якісного стану лісів, моніторинг змін у лісовому фонді, вивчати процеси кругообігу речовин.

Кількість публікацій: 190, в т.ч. за темою роботи 8 монографій, 2 довідники, 6 брошур, 87 статей (8 - у зарубіжних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Авторський колектив

Шановні науковці, лісівники та всі ті, кому не байдуже майбутнє української науки! Авторський колектив висловлює велику подяку за думки, критичні зауваження, коментарі та поради, які надійшли на адресу наукової роботи «Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України». Ми високо цінуємо відгуки про нашу наукову роботу, які надійшли з наукових установ Австрії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, а також науковців Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Лісівничої академії наук України та вищих навчальних закладів.
Ми розділяємо хвилювання лісівників, науковців, активної громадськості, у т.ч. п. Даніва І.І. щодо сучасного стану та майбутнього лісового господарства України і впевнені у сталому розвитку лісової галузі в умовах євроінтеграції. Надає оптимізму також той факт, що нині частка людей, які сповідують спосіб життя, запропонований французьким королем Людовіком XV – «після нас хоч потоп», зменшилася до мінімуму, а тому ресурсно-споживче бачення розвитку лісової галузі, яке характеризується надмірним бажанням до використання сировинних лісових ресурсів, відійде на задній план. Вже зараз спостерігаються позитивні зміни екосвітоглядних цінностей, які лежать в основі суспільного бачення, сприйняття, розуміння і ставлення до навколишнього природного середовища. Адже комплексне та екологічно збалансоване використання матеріальних і нематеріальних ресурсів лісу дозволить зберегти та примножити їх для прийдешніх поколінь. Лісівникам-практикам і зацікавленим особам необхідно глибше ознайомитися з сучасними науковими розробками для забезпечення раціонального сталого використання лісових ресурсів та прикласти спільних зусиль до їх масштабного впровадження у виробництво.
Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, к. 103) для детального ознайомлення з науковими і навчальними працями, зокрема, у галузі лісовпорядкування і лісової таксації та обговорення можливих напрямів співпраці.
Будемо і в подальшому вдячні за практичні пропозиції та змістовні і критичні поради щодо покращення наукової роботи, які просимо надсилати за адресою: andrii.m.bilous@gmail.com, R.Vasylyshyn@nubip.edu.ua

З повагою та вірою у перемогу європейських цінностей у розвитку лісової галузі та НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ,
Р. Василишин, А. Білоус, І. Лакида, Д. Мовчан
Слава Україні!

І. І. Данів

Представлена робота носить чисто теоретичний характер і проведена для власного самозадоволення. В прикладному аспекті вона рівна нулю. Вести мову про біопродуктивність лісів в той час коли, всі без виключення лісовпорядкувальні роботи проведені в лісових підприємствах України не відповідають дійсності. Ведення лісового господарства в Україні не відповідає жодним науковим, прикладним та теоретичним принципам. Простий приклад: за офіційними даними агенції лісових ресурсів площа лісів в Україні +-10 млн. га, середній приріст 4 м3. Отже, природа нам дає +-40 млн. м3 деревини щорічно. Річні обсяги заготівля деревини ледве досягають +-15 млн.м3! Отже, ми не використовуємо навіть 50 % того, що БОГ дає відповідно до офіційних джерел тобто назвати лісове господарство - дійсно лісовим господарством не повертається язик! Прикро, але факт достовірний і кожен може сам перерахувати! Тоді за що і кому платити чи давати ще й наукові премії! Лісового господарства та як такої лісової науки в Україні не має! Інший приклад, в Швеції +-20 млн. га лісів, річні обсяги заготівлі становлять +- 100 млн. м3 і це Скандинавська країна (північ). Хто знає анг. легко перевірити офіційні цифри! НАЙБІЛЬШЕ ЛЯКАЄ, ХЛОПЦІ ГИНУТЬ НА ВІЙНІ, а ТУТ "НАУКОВЦІ" ДОВЕЛИ НАУКУ І ПРАКТИКУ ДО АБСУРДУ І ЩЕ Й ПРЕМІЮ ОТРИМАТИ ХОЧУТЬ! З повагою до людей із здоровим глуздом!!! Вітання з Карпат!

Кравець Павло Васильович

Наукова робота подана на здобуття премії Президента України молодих вчених ННІ ЛіСПГ НУБіП України «Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України» (автори: Білоус А.М., к.с.-г.н., Василишин Р.Д., к.с.-г.н., Лакида І.П., к.с.-г.н., Мовчан Д.М.) є актуальною в контексті забезпечення виконання міжнародних угод, вирішення екологічних, ресурсних і енергетичних проблем сьогодення.
Важливо, що на основі застосування новітніх технологій усе більше увага приділяється вивченню не суто ресурсних, а соціально-екологічних функцій лісів. Формування системи нормативів оцінки накопичення вуглецю та виділення кисню є значним внеском до стабілізаційної програми заходів із попередження та пом’якшення змін клімату. На особливу увагу заслуговує розробка щодо визначення енергетичного потенціалу лісів. Її реалізація сприятиме підвищенню енергетичній безпеці і незалежності країни.
Робота заслуговує навідзначення державною премією.

Кравець П.В., канд. с.-г. наук, Національний представник FSC в Україні

Шаванова Катерина Євгенівна

Наукова робота творчого колективу (Білоус А.М., к.с.-г.н., Василишин Р.Д., к.с.-г.н., Лакида І.П., к.с.-г.н., Мовчан Д.М.) є актуальною і має велике теоретичне та практичне значення для сільського господарства, зокрема лісівництва. Комплексний підхід до проведених наукових досліджень дозволив отримати інформацію, яка характеризує процес формування біотичної продуктивності лісів України. Пропозиції, представлені в роботі, є перспективними для підвищення ефективності галузі.
Робота колективу без сумніву заслуговує високої оцінки, а її автори присудження премії Президента України для молодих вчених.

Катерина Шаванова, кандидат біологічних наук, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2010 р.

Мартин Андрій Геннадійович

Ліси є одним із найбільших природних багатств людства, а тому представлена робота, в якій запропоновано нові підходи до визначення енергетичного потенціалу лісів та оцінювання продуктивності лісів на основі сучасних технологій дистанційного зондування Землі є надзвичайно актуальною. Матеріали дистанційного зондування нині є широко доступними для використання у багатьох галузях, проте цінність таких даних дійсно стає високою лише за наявності науково-обґрунтованих та апробованих технологій їх інтерпретації для оцінки стану природних ресурсів. Розроблені авторами методичні підходи до дешифрування інформації про лісовий покрив територій на основі даних космічних знімків GeoEye та Landsat є надзвичайно корисними не лише для лісовпорядкування, обліку та управління лісами, але й становлять значний інтерес для удосконалення екологічної політики, територіального планування, оцінки земель тощо.
Робота виконана на високому рівні, має значну прикладну цінність, а тому її авторський колектив заслуговує присудження премії.
Мартин А.Г., доктор економічних наук, доцент, Асоціація "Земельна спілка України"

Паренюк Олена Юріївна

Я вважаю роботу надзвичайно актуальною, адже визначення біопробуктивності насаджень має надзвичайне економічне значення для нашої країни. Також надзвичайно ефективною буде для розробки контрзаходів для лісів, що постраждали після аварй з викидом радіонуклідів у навколишнє середовище, адже це дозволить провести оцінку ефективності і економічної доцільності тих чи інших контрзаходів.

Паренюк Олена, кандидат біологічних наук,
Project Assistant Professor,
Institute of Environmental Radioactivity of Fukushima University.

Каган Дмитрий Ильич

В контексте реализации международных соглашений по решению глобальных экологических проблем, процесс экологизации лесного хозяйства нуждается в современном нормативно-справочном обеспечении. При этом разработка лесотаксационных нормативов для оценки экосистемных функций лесов связана с колоссальными трудностями научно-исследовательской работы, но имеет ключевое значение для развития устойчивого лесопользования во всех странах мира.
В связи с вышеуказанным, научная работа Белоуса А.М., Василишина Р.Д., Лакиды И.П., Мовчана Д.М. «Система нормативно-информационного обеспечения оценки биопродуктивности лесов Украины» имеет важное значение для оценки ресурсного и экологического потенциала лесных экосистем Украины и является весьма актуальной.
В научной работе выполнены комплексные исследования по оценке биопродуктивности основных лесообразующих пород Украины и научному обоснованию системы нормативно-информационного обеспечения лесного хозяйства страны, что способствует, на мой взгляд, углублению и расширению знаний о лесных экосистемах, их воспроизводстве, рациональном использовании и сохранении.
Представленная работа выполнена на высоком теоретическом уровне, полученные результаты характеризуются научной новизной и практической значимостью, а ее авторы заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Д.И. Каган, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ГНУ "Институт леса Национальной академии наук Беларуси"

Матушевич Любов Миколаївна, канд. с.-г. наук

Для вирішення низки екологічних, ресурсознавчих, енергетичних і виробничих галузевих питань сьогодення актуальною лісотаксаційною проблемою залишається розроблення нормативів динаміки для комплексної оцінки компонентів фітомаси деревостанів. Системний підхід до сталого управління лісами і наявність широкого спектра нормативно-інформаційного забезпечення оцінки складників біопродуктивності деревостанів головних лісотвірних порід, який представлений у даній роботі, сприяє вирішенню цих питань на виробництві. Вважаю, що подана робота заслуговує на високу оцінку, а її автори на присудження державної премії.

Миронюк В.В., кандидат сільськогосподарських наук

Представлена наукова робота є різноплановою, результати мають в сучасних умовах не лише теоретичне, а важливе прикладне значення. Автори зробили вагомий новаторський доробок у теорію оцінки біопродуктивності лісів. Вважаю, що за своїм теоретичним рівнем, актуальністю та новизною робота заслуговує найвищої оцінки на державному рівні.

Дейнеко Р. М.

Робота виконана на високому науковому рівні, має актуальність, доцільність та наукову цінність.
Безперечно, робота цікава і дуже потрібна, практична цінність ії безумовна висока.
Дистанційне оцінювання продуктивність лісів, визначення їх ефективності є наріжним камнем для якісно-нового перетворення системи господарювання в Україні. Тому, на перспективу, вважаю впровадження її на всій території України.
Р. М. Дейнеко, кандидат сільськогосподарських наук, УкрНДІ Нанотехнологій та ресурсозбереження

David Eitelberg

I think the type of work you outline in this paper is incredibly important, and as the effects of a changing climate become more apparent and real, the importance of this work grows. I think that when the effects of a changing climate start to be more immediate, the public will look to the scientific community for answers on what to do. Work like this is important so that when people look to the scientific community for answers, there are answers, and not just questions. I understand that the Ukraine has experienced a lot of agricultural land abandonment, which is likely where much of the forest expansion and carbon sequestration is coming from. I like that you compare Ukraine’s carbon sequestration to that of Russia and Western Europe, but I think you could make an impression on a wider audience if you compared it to a key area that is widely known to the public. Perhaps a tropical area, like the Amazon could provide a better reference point for comparison.
Another point that comes to mind is that if the Ukraine ever joins the EU, then there might be an increased demand for primary production, since, as I understand it, the biophysical conditions in Ukraine are quite favorable for cropping. This could potentially decrease the potential for carbon sequestration in the Ukraine.

These are a few comments. Good luck with your work.

Best wishes,
David Eitelberg, VU University Amsterdam

Ing. Jiri Gol, Mendel University in Brno

Interesting work! Sustainable use of forests resources are nowadays even more important, according increasing use of forest biomass through european countries. The platform of information and reference support can be useful tool for this important task.

Ludka Hlaskova, PhD. student at Mendel Unversity in Brno

I think that topic of work is very interesting and also really useful not only for foresters but also for wide public...

Мирослава Юріївна Лесів

Розроблення системи нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів є надзвичайно актуальною проблемою для України. Колектив молодих авторів виконав дуже велику наукову роботу, одним з позитивних моментів якої є використання дистанційних технологій оцінювання лісів за даними супутникових знімків, що є суттєвим внеском в розвиток лісового господарства України. На мою думку, представлена робота виконана на високому рівні, добре представлена, тому заслуговує найвищої оцінки та визнання на державному рівні.

М.Ю. Лесів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту системних досліджень Польської Академії Наук, Варшава, Польща

Яковишин Вадим Михайлович

Безумовно робота актуальна і має неабияке науково-практичне значення. Автори здійснили вагомий внесок для лісогосподарського виробництва України. Крім того, створенням таких нормативів і методів оцінки фітомаси та інших показників для основних лісотвірних видів лісів України, заповниться величезна ніша в лісівничій науці. Позитивним можна вважати той факт, що залишається багато напрямків подальшого розвитку і розширення досліджень.
В.М. Яковишин, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки і охорони природи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, інженер лісовідновленя ДП "Сторожинецьке лісове господарство"

Жежкун А.М.

Конкурсна наукова робота на здобуття премії Президента України молодих вчених ННІ лісу НУБіП України «Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України» (автори: Білоус А.М., к.с.-г.н., Василишин Р.Д., к.с.-г.н., Лакида І.П., к.с.-г.н., Мовчан Д.М.) є вельми актуальною.
Застосування дистанційних методів зменшує витратний механізм таксації лісів, особливо у визначенні їх енергетичного потенціалу. У період поглиблення енергетичної кризи у світі даний підхід оцінювання біопродуктивності лісів є важливою методичною основою для визначення альтернативних джерел енергії.
Робота має значну наукову новизну, теоретичну та практичну значимість. Вона є цікавою для детального ознайомлення науковцями наукових установ лісової галузі. Однак наданий у посиланні реферат не надає можливості з'ясувати методику проведених розрахунків, а представляє лише набір програмних продуктів. У рефераті бажано надати приклади розрахунків.
Загалом робота заслуговує на участь у конкурсі на здобуття премії Президента України. Бажаємо високого позитивного оцінювання наукової роботи на конкурсі.

Директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція»,
к.с.-г.н., доцент А.М. Жежкун

Гірс О.А.

Представлена робота виконана на високому рівні і має безпрецедентну новизну і актуальність для лісового господарства України. Екологізація лісогосподарського виробництва потребує нормативно-інформаційних матеріалів для оцінювання екологічного і ресурсного (у т.ч. енергетичного) потенціалу лісів. Розроблена система нормативно-інформаційного забезпечення для оцінювання біопродуктивності лісів необхідна як теоретична основа для раціоналізації лісокористування. Вважаю, що наукова робота заслуговує на визнання на найвищому державному рівні.

Гірс Олександр Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НУБіП України

Костянтин Шитюк

Безсумнівно, що результати роботи представленої колективом авторів мають високу теоретико-методологічну та практичну цінність та значимість для розвитку системи оцінки біопродуктивності лісових насаджень України. На мою думку, актуальним результатом роботи є встановлення статистично достовірних математичних залежностей між елементами фітомаси деревних насаджень більшості лісотвірних порід, у різних лісорослинних умовах,що дозволяє інтерполювати отримані дані на більшість лісових насаджень України, проектувати та виконувати заходи з підвищення продуктивності лісів, оцінювати біоенергетичну функцію лісів як потенційного відновлювального джерела енергії. Статичні та динамічні моделі біопродуктивності лісостанів отримані на основі аналізу статистично значущих вибірок модельних дерев та пробних площ, що потребувало титанічних зусиль авторського колективу для виконання такого обсягу робіт. Потрібно зазначити, що розроблені авторами підходи щодо оцінки біопродуктивності лісостанів можуть бути основою проведення робіт з оцінки екологічної ролі лісових біогеоценозів в накопиченні полютантів антропогенного походження, прогнозування їх поведінки та перерозподілу в межах техногенно забруднених лісових ценозів, в т.ч. зон радіонуклідного забруднення. Важливо, що результати роботи широко висвітлені у наукових публікаціях,реалізовані в захищених дисертаціях, а розроблена методологія успішно реалізована у ряді міжнародних наукових проектах, що свідчить про високий рівень на якому виконано дослідження.

Шитюк К.Ф., кандидат біологічних наук, начальник відділу агрохімічного сервісу ТОВ "IST AGRO SERVICE"

Оксана Бутрим

Запропоновані авторами методичні підходи до оцінки продуктивності лісових насаджень з використанням дистанційних методів сприяють не лише поліпшенню робіт з лісовпорядкування, а і розв’язанню задач зі створення бази даних щодо лісогосподарської діяльності України. Така інформація необхідна для підготовки щорічної звітності перед Секретаріатом Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, згідно пунктів 3 і 4 Статті 3 Кіотсього протоколу.
Таким чином, застосування результатів представленої роботи є необхідним, актуальним, а колектив авторів заслуговує на визнання та підтримку.

О.В. Бутрим, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, член міжнародної групи експертів при Секретаріаті РКЗК ООН

Круть Сергій Олександрович

Представлена колективом авторів робота цікава передусім завдяки комплексному поєднанню ресурсознавчого й еколгічного підходів до досліджень продуктивності лісів.
Результати її впроваджені у виробництво в якості нормативно-інформаційного забезпеченя для раціоналізації та екологізації лісовпорядкування, крім того, вони можуть бути використані в якості основи для подальших теоретичних досліджень екологічного, економічного, енергетичного потенціалу лісів. Авторами розроблені нові методичні підходи до оцінки продуктивності лісових насаджень з використанням дистанційних методів, які дозволяють підвищити ефетивність наукових досліджень і лісовпорядкувальних робіт.
Враховуючи викладене, вважаю, що робота заслуговує на визнання, а авторський колектив – на присудження державної премії.

Круть Сергій Олександрович, перший заступник директора комунального підприємства по утриманнню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва

Землянко Д.Г.

Відповідно до Лісового кодексу України (ст. 64.)підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють ведення лісового господарства з урахуванням господарського призначення лісів, природних умов та зобов'язані забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров'я людей.
Розроблені нормативи для оцінки екологічних властивостей лісів вченими-таксаторами, у тому числі авторським колективом, мають безпрецедентне значення для лісової галузі України. Авторський колектив здійснював експериментальні роботи і на базі нашого лісгоспу, а результати їх досліджень впроваджені у діяльність державних лісогосподарських підприємств, у тому числі ДП «Добрянське лісове господарство».
Вважаю, що представлена робота заслуговує на визнання на національному рівні і удостоєна державних відзнак.
Землянко Д.Г., головний лісничий ДП «Добрянське лісове господарство»

Чайка Михайло Вікторович

Розробники нормативно-довідкових матеріалів для таксації фітомаси лісів України зробили масштабну дослідну роботу, яка впроваджена у виробництво та заслуговує на високу оцінку на державному рівні. Це потужний вклад в інформаційне забезпечення підприємств лісового господарства.

Чайка М.В., заступник керівника проекта, ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики»

Слюсарчук В.В.

Енергетичний розвиток більшості країн Європи, в контексті вирішення ресурсно-енергетичних проблем, полягає сьогодні у стратегічному збільшенні частки енергії отриманої саме з відновлювальних джерел, серед яких ключовими є біомаса лісів. Україна за нинішніх умов активної інтеграції у європейське співтовариство повинна послідовно задля енергетичної і екологічної безпеки вибудовувати власну стратегію енергетичного розвитку, враховуючи, зокрема, показники біопродуктивності лісів.
Серед екологічних функцій лісу є пріоритетні – це здатність лісової фітобіоти акумулювати вуглець та продукувати кисень, саме тому група молодих вчених у представленій науковій роботі, надавши адекватну інформаційну базу з теоретико-методологічними основами дослідження біопродуктивності лісів різних регіонів України, дуже доречено загострює увагу на питаннях оцінки енергетичного та екологічного потенціалу лісових біоценозів. Поряд з розробленою у спільній праці вчених системою нормативно-довідкового забезпечення оцінки біопродуктивності, вартують уваги якісно нові підходи визначення енергетичного потенціалу на основі дистанційних технологій. Можливість здійснення оцінки якісного стану лісів та моніторингу змін у лісовому фонді привертає увагу виробничих підрозділів та науково-дослідних інститутів галузі лісового господарства України.

Вважаю, що авторський колектив, виконавши на передовому якісному рівні представлену роботу, безперечно заслуговує високої оцінки і відзначення на державному рівні.

В.В. Слюсарчук, завідувач денного відділення Сторожинецького лісового коледжу

Бокоч Вікторія Віталіївна

Дана наукова робота "Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України" містить вагомі теоретичні, методичні та практичні здобутки. Розроблена авторами система нормативно-інформаційного забезпечення для оцінки біопродуктивності лісових насаджень базується на багатогранному польовому дослідному матеріалі і є необхідною для планування сталого багатофункціонального ведення лісового господарства у різних регіонах України з врахуванням міжнародних домовленостей в галузі лісового господарства.
Вважаю, що наукова праця виконана на високому рівні і заслуговує на присудження Державної премії України.

В.В. Бокоч, кандидат сільськогосподарських наук, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Кохан С.С.

Наукова розробка «Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України» відзначається актуальністю, практичною значимістю, новизною. Інноваційною складовою розробки виступає обґрунтування дистанційної оцінки стану лісової рослинності, що забезпечує зменшення обсягу польових лісотаксаційних робіт та підвищення їх ефективності.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на високу оцінку та на присудження державної премії.

Д-р техн. наук, доцент, зав. кафедри геоінформаційних систем і технологій НУБіП України С.С. Кохан

Лицур Ігор

За стійкістю та якістю впливу на навколишнє середовище ліси переважають інші екосистеми суші та є найскладнішими і найбільшими рослинними угрупуваннями, які позитивно впливають на гідрологічний та кліматичний режим місцевості, ґрунтоутворення, флору та фауну. Тільки вони серед усіх природних комплексів мають максимальну властивість стабілізації природних процесів у діапазоні природних умов, найбільш сприятливих для життя людей. Тому робота в якій розроблено методичні підходи для оцінки біотичного потенціалу лісів та ідентифікації лісових масивів з використанням матеріалів дистанційного зондування Землі та встановлені взаємозв’язки між продуктивністю лісів та кругообігом речовин в довкіллі, є надзвичайно актуальною та своєчасною. Тому вважаю, що дане дослідження «Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України» заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених.
Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник «ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Лицур Ігор

Макаренко Н.А.

Робота, яка подається на конкурс, має велике наукове і практичне значення для розвитку галузі лісівництва в Україні. Результати роботи дають можливість створити і впровадити у виробництво сучасну систему нормативно-довідкового забезпечення для оцінювання біопродуктивності лісів України, що забезпечить раціональн використання і охорону лісових ресурсів. Колективом авторів створено методологічну основу обєктивного оцінювання енергетичного і екологічного потенціалу лісів, що може бути основою формування державної політики щодо збалансованого використання природних ресурсів з врахуванням економічних переваг та екологічних обмежень. Автори для досягнення поставленої мети пропонують використовувати сучасні методи, а саме дистанційні методи зондування Землі, що дозволяє здійснювати оцінку якісного стану лісів, моніторинг змін у лісовому фонді, вивчати процеси кругообігу речовин.
Вважаю, робота відповідає сучасним світовим вимогам і заслуговує на підтримку.
Макаренко Н.А, - доктор с.-г.наук, професор, директор НДІ рослинництва, грунтознавства та сталого природокристування НУБіП України

Олександр Володимирович Кичилюк

Оцінювання біопродуктивності лісів України дозволить створити банк інформаційних даних,
який слугуватиме однією із основ для прийняття рішень, пов'язаних із виконанням вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Зокрема, це безпосередньо стосується зобов'язання сприянню раціональному використанню поглиначів і накопичувачів парникових газів, до яких відносять у тому числі і ліси. А тому рекомендую звернути увагу на цю роботу Державному агентству екологічних інвестицій України.
Вважаю, що робота виконана на передовому міжнародному рівні, а авторський колектив заслуговує на присудження премії.
О.В. Кичилюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Олександр Миколайович Гриценко

На сьогоднішній день в світі триває потужний розвиток біоенергетики, в тому числі і в Україні. Проте підприємства, які займаються виробництвом біопалива з лісової біомаси потребують більше науково-дослідної інформації для використання в розрахунках під час планування виробничого процесу та обробки аналітичних даних.
Саме тому, хочу висловитись на підтримку даної наукової роботи та закликати до підтримки наукових робіт вчених, які досліджують проблеми раціонального використання біоресурсів.

О.М. Гриценко, директор ТОВ "КОЛБЕ ФОРЕСТ ІНДАСТРІ"

Бунь Ростислав Адамович

Розроблення системи нормативно-довідкового забезпечення для оцінювання біопродуктивності лісів України як інформаційної основи раціонального використання лісових ресурсів – це вкрай актуальна проблема. Авторський колектив зробив титанічну роботу, яка має неабияку практичну цінність. Я особисто знаю усіх авторів роботи. Це молоді науковці, роботи яких відомі за межами України. Вони мають вагомий авторитет серед зарубіжних партнерів і сприяють підвищенню іміджу української науки. Вважаю, що цей авторський колектив повнісю заслуговує присудження премії.
Р.А.Бунь, доктор технічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка"

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.