Офіційний веб сайт

Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України

р50

Автори:

Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П.,

Колесник Ю.М., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А.

 

Представлена Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Розроблено та впроваджено систему підготовки фахівців для охорони здоров'я, яка базується на принципах єдиної безперервної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, управлінні якістю їх підготовки, дистанційній освіті, органічному поєднанні клінічної, теоретичної і психологічної підготовки медичного персоналу в університетських клініках до професійної діяльності.

Основою системи є створена навчально-професійно-виробнича вертикаль підготовки фахівців, в якій поєднується набуття певного освітнього рівня та отримання професійної кваліфікації (медична сестра, фельдшер, лікар, лікар-психолог, лікар-стоматолог), їхня постійна сертифікація та безперервний розвиток впродовж усього професійного життя. Система забезпечує відтворення і досягнення високої якості підготовки медичних кадрів, що є необхідною передумовою надання якісної медичної допомоги населенню.

Реалізовано систему моніторингу і управління якістю вищої медичної освіти та підготовки медичних кадрів, що дозволило обмежити допуск до професійної лікарської (сестринської) діяльності некомпетентних фахівців, кількість яких складає щороку 5- 7 % випускників вищих навчальних закладів.

Обґрунтовано методичні і методологічні положення, принципи та методики формалізації і трансформації медичних знань. Запроваджені механізми та інструменти оптимізації безперервного професійного розвитку лікарів та забезпечена технологічність систем контролю професійної компетентності фахівців з використанням інформаційних технологій.

Створена система відповідає стратегічним потребам України, принципам забезпечення здоров’я наступних поколінь, концепціям гармонізації з європейськими та світовими тенденціями розвитку кадрової політики в галузі охорони здоров’я.

Економічна ефективність впровадження системи підготовки медичних працівників складає для держави щорічно майже 250 млн. грн.

Основні положення відображено у більш ніж 600 наукових працях, захищених 11 докторських та 87 кандидатських дисертаціях.

Надіслати коментар

Коментарі

Вчена рада Тернопільського державного медичного університету

В И Т Я Г
з протоколу № 19 засідання Вченої ради Тернопільського державного
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
від 25 травня 2010 р.

Слухали: Про підтримку висунення роботи «Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України» на здобуття Державної премії України в 2010 році, автори Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П., Колесник Ю.М., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А.

Доповідав перший проректор проф. І.Р. Мисула

Ухвалили: підтримати висунення роботи «Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України» на здобуття Державної премії України в 2010 році, автори Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П., Колесник Ю.М., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А.
(рішення прийнято одноголосно).

Перший проректор
професор І.Р. Мисула

Секретар Вченої ради,
професор Л.А. Грищук

Роман Побережнюк

На мой взгляд, предложенная система подготовки специалистов позволит качественно решить ряд проблем, стоящих наиболее остро перед практикующими врачами на сегодняшний день. С одной стороны, она даст возможность специалистам получать максимум порой жизненно необходимой информации с минимальными затратами времени. С другой стороны, данная система позволит повысить уровень требований, предъявляемых всем медработникам, что в резльтате даст возможность гарантировать пациентам высокое качество оказания медицинской помощи.

Роман Побережнюк, врач-гастроэнтеролог, Донецк

Татьяна Петракова

Предложенная «СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» научно обоснованна и практически внедрена. Система профессиональной беспрерывной подготовки специалистов в области здравоохранения Украины, как для молодого специалиста - для меня это имеет большое значение. Особенно важны такие аспекты, как трудоустройство, формирование учебно-профессионального развития кадров, внедрение информационных технологий обучения, дистанционной системы подготовки специалистов.
Петракова Татьяна Владимировна студентка магистратуры, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С.Сковороды

Антонова Вікторія

Використання сучасних інформаційних технологій у різних галузях науки та освіти є перспективним напрямком сьогодення. Запропонована система, на мій погляд, поширює можливості не тільки для покращення якості надання медичної допомоги, а також сприяє заохоченню молодих спеціалістів до наукової діяльності, надаючи можливість спілкування та обміну інформації з науковцями зі всього світу. Я вважаю,що створена система відповідає потребам медичної освіти в Україні, принципам забезпечення здоров’я наступних поколінь, концепціям взаємодії з європейськими та світовими медичними школами та напрямками розвитку кадрової політики в галузі охорони здоров’я.

Антонова Вікторія, аспірант кафедри біологічної та медичної фізики, медінформатики, біостатистики ДонГМУ

Степанова Алина

Работа авторов В.Ф.Москаленко, М.В. Банчука, И.Е. Булаха, О.П. Волосовца, Ю. Г. Колесника, О.П. Минцера, О.М. Орды, О.А. Панченко "СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ" в полной мере позволяет раскрыть и действенно использовать потенциал, имеющийся в современных учреждениях здравоохранения. Для каждого студента очень важным является объединение теории и практики, что реализовывается в университетских клиниках. Думаю, что данная работа должна быть отмечена и оценена.

Степанова Алина, студентка 2 курса, Донецкий национальный медуниверситет им. М.Горького

Владислав

Вклад авторитетных авторов данного проекта в реформирование системы медобразования неоценим. Работать на будущее нашей страны и ее граждан нужно уже сегодня. Думаю, что главное в этом всеобщем деле – мотивация. В работе как раз предложена та система, которая мотивирует самих обучающихся к получению новых знаний, давая им возможность не только получать новые знания и совершенствовать собственную подготовку, но и активно сотрудничать со специалистами других учреждений с помощью телемедицинских технологий.

Коркин Владислав Дмитриевич, врач-терапевт

Суботин Владимир

Спасибо авторам разработанной системы за то, что предлагают объеденить такие важные и значимые стороны деятельности врача, как медпрактика и беспрерывное обучение. Думаю, что такой подход значительно облегчает получение информации медицинскими работниками, позволяет обогащать собственные профессиональные знания, обучаясь дистанционно и делясь собственным опытом.
Суботин Владимир, студент 3 курса лечебного факультета

Лапина Оксана Юрьевна

Благодаря фундаментальной и плодотворной работе авторов представленной работы «Система профессиональной непрерывной подготовки специалистов для здравоохранения Украины», украинская система медобразования получила научно и практически обоснованную модель развития качества медицинской помощи. Меня впечатлил объем проделанной работы, к которой были подключены различные ведомства и организации, а также то, как авторы органично объединили возможности разных сфер – образования, медицинской практики, информационных технологий. Я уверена, что предложенная система однозначно заслуживает самой высокой оценки государства. Лапина Оксана Юрьевна, врач-интерн

Прокопенко Т.С.

Система медичної освіти в України недосконала та потребує реформування. До професійної лікарської діяльності сьогодні, нажаль, допускаються випускники, які не мають необхідного рівня знань для того, щоб професійно виконувати обов’язки лікаря або медичної сестри. На мою думку, розроблена система в значній мірі сприяє підвищенню вимог до контролю та моніторингу освітнього рівня медпрацівників, що в результаті дозволяє гарантувати піцієнтам високу якість надання медичної допомоги.

Прокопенко Тетяна Степанівна, лікар-педіатр вищої категорії

Міронов Олексій Вікторович, лакар-психіатр-психотерапевт вищ

Робота «Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України», на мій погляд, доречна та своєчасна. Наша країна знаходиться на етапі становлення власних систем медицини, науки, освіти, які потрібно устанавлювати сьогодні. Система підготовки медичного персоналу важлива не тільки для керівництва галузі, ай для самих фахівців-практиків, в першу чергу. Можливість підвищувати свій професійний рівень лікарям дуже важлива, особливо, якщо це можна робити в тому числі на своєму робочому місці. Вважаю, що така грунтовна робота заслуговує на державну підтримку.

Макушев В.В.

Подход к системе образования, основанный на принципах непрерывности и доступности, является наиболее оптимальным и соответствующим требованиям современного мира. Думаю, что опыт авторов данного проекта будет полезен для реформирования системы образования не только в сфере медицины, но и в других областях. Работа «Система профессиональной непрерывной подготовки специалистов для здравоохранения Украины» заслуживает высокой оценки и награждения Государственной Премией.

Макушев В.В., магистр интеллектуальной собственности, Украинская инженерно-педагогическая академия

Жуков Александр Павлович

Как и любой украинец, я обеспокоен уровнем квалификации медицинских работников, с которыми приходиться сталкиваться в повседневной жизни.
И очень радует тот факт, что есть профессионалы, предлагающие реальные шаги и стремящиеся внедрять различные современные технологии, в том числе и информационные, в развитие украинской медицины.

Жуков Александр Павлович, заместитель руководителя СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ, www.spez.com.ua

Дзяк Г.В.

Дуже важливою є розробка та впровадження системи підготовки фахівців для охорони здоров'я, яка базується на принципах єдиної безперервної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вперше створена навчально-професійно-виробнича вертикаль підготовки фахівців, яка забезпечує відтворення і досягнення високої якості підготовки медичних кадрів, що є необхідною передумовою надання якісної медичної допомоги населенню. Цінність створеної системи відповідає стратегічним потребам нашої держави. Також запровадження цієї системи підготовки медичних кадрів надасть суттєву економічну ефективність. Дана робота одноголосно підтримана колективом Дніпропетровської державної медичної академії на Вченій раді від 28 квітня 2010 року, протокол № 9.

Гордиенко Анна

В современном мире проблема актуальности информации и обмена накопленным опытом стоит наиболее остро. Важна своевременная, точная, а главное правдивая оценка ситуации. В случаях отсутствия должного опыта у молодых специалистов и не только разработанная система как нельзя кстати. Предложенная разработка, на мой взгляд, необходима для внедрения, полностью соответствует современным критериям, а так же способна приблизить украинскую медицину к европейским и мировым стандартам, соответствие которым, расширит возможности не только для студентов, но и для врачей-практиков с многолетним опытом работы. Ведь только взаимодействие всех звеньев цепи и коллегиальный подход в принятии решений поможет более точно, качественно, объективно оценить ситуацию и найти пути решения проблемы.
А в эпоху сложившейся экономической ситуации эффективность от внедрения представленной программы на лицо.
С уважением, Анна Гордиенко, врач-эндокринолог, г. Донецк.

Гість Ryabov Yuriy

Медицинское образование и практика только тогда наиболее эффективно развивается, когда медицинские школы различных стран взаимно обогащаются новыми подходами, образовательными программами и технологиями, последними научными достижениями. В Германии широко распространена практика университетских клиник, в которых объеденены лечебный, учебный и научный процессы. Работа В.Ф.Москаленко, М.В. Банчука, И.Е. Булаха, О.П. Волосовца, Ю. Г. Колесника, О.П. Минцера, О.М. Орды, О.А. Панченко "СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕСПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ" приблизила в значительной степени украинскую медицинскую науку и практику к европейскому уровню. Предложенная система дает возможность профессионалам в медицинской сфере расширять имеющиеся знания без значительных материальных затрат, способствуя совершенствованию системы оказания медицинской помощи населению

Рябов Юрий. хирург, Mannheim, Deutschland

Шатило В.Й.

Запроваджена, завдяки багаторічній праці авторського колективу в Україні, система безперервної професійної підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я ґрунтується на міжнародних, державних і галузевих стандартах підготовки медичних працівників і принесла вагомі позитивні результати.
Її положення лягли в основу системи ступеневої професійної освіти та безперервної професійної підготовки середніх медичних працівників від дипломованої медичної сестри до магістра медсестринства.
Вважаємо, що робота «Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України» заслуговує на присудження її авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Відгук розглянута і схвалена на засіданні Вченої ради Житомирського інституту медсестринства (протокол № 2 від 26.01.2010).

Шатило Віктор Йосипович, Голова Вченої ради,ректор Житомирського інституту медсестринства,доктор медичних наук,Заслужений лікар України

Міхньов В.А.

На здобуття Державної премії України представлена робота, що є підсумком багаторічної праці фахівців в галузі організації додипломної і післядипломної медичної освіти. Авторами розроблена і впроваджена система безперервної підготовки і підвищення кваліфікації лікарів протягом всього періоду їх професійної діяльності.Система передбачає використання сучасних технологій навчання, зокрема дистанційної форми отримання нових знань, телекомунікаційних і інформаційних технологій.
Все це сприятиме підготовці лікарів високої кваліфікації, що матиме велике значення для збереження здоров"я громадян України. Вважаює що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
В.А.Міхньов - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.

Дуднік Н.П. лікар дитячий отоларинголог віщої категорії.

Реалізація та функціонування вищої медичної освіти на принципах єдиної безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, здатних працювати в умовах ринкових відносин виступає одним із регуляторів і показників соціального розвитку, оскільки фактично забезпечує життєздатность суспільства.
Не існує іншої підготовки професіонала, як безперервна. Не можливо підготувати висококваліфікованого спеціаласта короткотривалими курсами і перервного навчання!
Створення інформаційного поля з використанням досвіду роботи кращих зразків сучасних клінік, проведення постійного дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій забезпечує доступність навчання за бажанням медичного працівника.
Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України є вкрай потрібною не лише для вищої медичної школи та практичної охорони здоров’я України, а для всього нашого суспільства.

Казмирчук Н.В. врач-хирург высшей категориии

Развитие медицинской науки как основы обеспечения улучшения здоровья населения и демографических показателей является национальной стратегической целью.
Совершенствование медицинской помощи населению возможно лишь при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую практику а так же непрерывной прфессиональной подготовки специалистов для здравоохранения Украины.
Потому считаю, что работа «Система профессиональной непрерывной підготовки специалистов для здравоохранения Украины» крайне необходима для страны и заслуживает особого внимания.

Носов Игорь

Оптимальное обеспечение населения учреждениями здравоохранения и медицинскими специалистами является основной предпосылкой реализации стратегии приоритетного развития медпомощи в странах, которые претендуют на соответствие европейским стандартам, в том числе, в Украине.
Разработка и внедрение современной системы подготовки специалистов для здравоохранения актуальна в настоящее время. Использование специалистами в сфере медицины имеющихся возможностей доступа к обучающей информации, по моему мнению, - залог развития системы профессионального обучения. В работе авторов предложено и обосновано органическое объединение клинической, теоретической и психологической подготовки медицинского персонала. Такой всесторонний подход определяет перспективу развития украинской медицины.
Считаю, что работа „Система профессиональной беспрерывной подготовки специалистов для здравоохранения Украины” является необходимой для украинского общества и заслуживает Государственной премии в области науки и техники.

Носов Игорь Васильевич психиатр-нарколог высшей категории, Российская Федерация

Олена, лікар - ендокринолог, Україна

Ця тема дуже актуальна у нашій країні, оскільки ідея про безперервну освіту повинна поширюватися серед молодих фахівців одразу після закінчення учбового закладу, з перших років їх професійної діяльності. Професійне навчання фахівців у сфері охорони здоров'я повинно включати не лише здобуття вищої освіти і подальшого підвищення категорії, але й постійне самовдосконалення – дистанційне придбання досвіду у колег, відвідання семінарів, наукових конференцій. Ця система повинна заохочуватися на державному рівні і активно розвиватися в суспільстві.

Василенко Л.І.

В Україні дотепер не було запропоновано настільки унікальної системи безперервного професійного навчання медичних кадрів. Унікальність ця полягає у практичному об’єднанні тих складових, які є рухівною силою для розвитку медиции та медичної освіти в державі. Слід зазначити, що запропонована Москаленко В.Ф., Банчуком М.В., Булахом І.Є., Волосовцем О.П., Колесником Ю.М., Мінцером О.П., Ордою О.М. та Панченко О.А. система є більш значущою не тільки для рівня однієї країни, але й має можливість додати суттєвий внесок у становлення европейських стандартів надання медичної допомоги.

У своїй практичній роботі, безпосоредньо стикаючись з існуючими проблемами медичної освіти на всіх її рівнях, а також негативними наслідками її недосконалості, іноді незручності для викладачів вузів та самих студентів, приходжу до висновку про гостру необхідність реформ у діючий та практично незмінній протягом тривалого часу системі професійної медичної освіти.Науковий і практичний внесок розробників «Системи професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України», її широке впровадження в практику – переоцінити важко.

Василенко Л.І. д.м.н. України та РФ, проф. кафедри загальної хірургії та хірургічних захворювань стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, лікар-хірург вищої категорії

Аничкова Елена

Качественный новый подход в мире к показателю здоровья и определяемому им качеству жизни населения выдвигает требования к постоянному профессиональному совершенствованию врача в свете современных информационных технологий.
Предложенная «СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», захватывает всевозможные уровни образования и развития клинического мышления врача в рамках имеющегося мирового опыта для повышения качества оказания помощи людям.
Аничкова Е.,врач-гомеопат,РФ

Антонов С.Г.

Подход авторов к организации системы образования медицинских кадров в Украине представляется новым и интересным. Реализация современных методик внешнего стандартизированного тестирования, направленных на определение профессиональной компетентности будущих врачей и медсестер на додипломном и последипломном этапах обучения, по моему мнению, позволит эффективно устанавливать соответствие профессиональной компетентности каждого выпускника необходимому для выполнения профессиональных функций уровню. Лицензированные тестовые экзамены действительно дают государству и общественности инструмент для проведения оценки качества подготовки медицинских кадров. Авторами проделана масштабная и серьезная работа, заслуживающая высокой оценки.
Антонов С.Г.Полковник в отставке, начальник отдела 4 Центрального Научно-Исследовательского института Министерства обороны РФ

Вікторук Ольга Борисівна

Запропонована авторами система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я є одним із найактуальніших питань в розвитку охорони здоров’я на Україні. Навчання  лікарів протягом трудового шляху без відриву от місця праці з використанням сучасних  інформаційних технологій та комунікацій значно підвищить рівень надання медичної допомоги в нашої країні. Вагомий внесок авторів Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П., Колесник Ю.Г., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А.  в роботу вказує на можливість росту медичної науки та практики до європейського та світового рівню. Також дозволяє за короткий термін  знизити існуючий дефіцит медичних кадрів.Враховуючи вказане, вважаю, що робота «Система  професійної  безперервної підготовки  фахівців для охорони здоров’я на Україні» заслуговує на одержання Державної премії в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Вікторук Ольга Борисівна, лікар-фізіотерпевт вищої категорії

Протасов В.М.

В складних умовах соціально-економічних перетворювань набуває великого значення реформування системи медичної освіти. В зв’язку з цим для підтримання конкурентноспроможності українських медичних фахівців необхідно впровадження системи безперервного і в тому числі дистанційного навчання медичних працівників.
Медична галузь зазнала значних кадрових втрат на різних ланках системи медичної освіти. Це не могло не відобразитись на якості підготовки фахівців, як практичного рівня, так і педагогічних фахівців у вищих навчальних закладах медичного напрямку.
Вважаю, що економічно обгрунтована та апробована на практиці система безперевного професійного навчання медичних кадрів заслуговує найвищої оцінки - Державної премії України.

Протасов Віктор Миколайович лікар-інфекціоніст

Котляров Д.О.

Вітчизняна система охорони здоров’я значною мірою не відповідає гострим проблемам сьогодення. Якість медичних послуг знижується. Виникає великий сумнів рівень кваліфікації значної кількості медичних працівників. Останнє особливо тих фахівців, які тільки закінчили навчання. Запропонована розробниками нова система безперервної підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників, передбачає тісний зв'язок навчання та практичної діяльності і майбутніх фахівців і досвідчених професіоналів. Вважаю, що така система може стати і надійною основою підвищення загального рівня підготовки лікарів та медичних сестер, є основою підвищення ефективності усією системи охорони здоров’я України.

Котляров Д.О. студент м.Харків

Сергій, лікар-інтерн

Чудово, що у нашому суспільстві приділяється увага сучасному підходу до здобуття освіти. Лікарі повинни вчитися усе життя, при цьому не втрачати заробіток і не припиняти основну медичну діяльність, тому дистанційне здобуття досвіду і нових знань – величезна перевага у системі освіти фахівців охорони здоров'я. Стару парадигму: «Освіту на усе життя» давно пора змінити на актуальну у сучасному суспільстві — «Освіта крізь усе життя».

Богадельников И.В.

Со времен Гиппократа существует аксиома,согласно которой медицинский работник любого ранга должен совершенствовать свои знания. Перерывы в повышении квалификации приводят к потере профессионального мастерства. В Украине в настоящее время создана система беспрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников. Система не только создана, но и действительно работает, строго контролируется МЗ Украины и что самое главное, привила и продолжает прививать медицинским работником потребность в ней. Стратегичность созданной системы заключается в реализации принципа «Общество, которое учится». То есть меняется культура человека. А, как известно, образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным.
Глубокое знание своего предмета рождает потребность обладания вначале смежными с основной специальностью знаниями, а затем и достаточно далекими от нее. Так рождается образованный человек. Так рождается и обновляется Украина, так крепнет и становится сильнее государство.Коллектив авторов Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П., Колесник Ю.М., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А. заслуживают присуждения им Государственной премии.
Богадельников И.В. - проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, зав. курсом детских инфекций Крымского медуниверситета.

Елена, студент медицинского университета

Тема, затронутая авторами, уже давно актуальна во всем мире и оказывает непосредственное влияние на качество жизни людей. Поиск оптимальной модели подготовки специалистов для здравоохранения Украины – крайне важная задача, от нее зависит будущее нашей страны, ведь уровень врача измеряется не только наличием основной специальности и опытом работы, но и постоянным усовершенствованием навыков, приобретением новых знаний, получением дополнительной специализации.