Офіційний веб сайт

Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень

р24

Представлено державною установою "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Поворознюк В.В., д.м.н., Гайко О.Г., д.м.н., Григор’єва Н.В., д.м.н., Дєдух Н.В., д.б.н., Калашніков А.В., д.м.н., Кузнецова С.М., д.м.н., Климовицький Ф.В., д.м.н., Комісаренко Ю.І., д.м.н.

 

Авторами проведено широкомасштабні епідеміологічні дослідження особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, структурно-функціонального стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації в населення України залежно від віку та статі.

Створено українську версію моделі FRAX (WHO Fracture Risk Assessment Tool), яка дозволяє оцінити 10-річну ймовірність «основних» остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки.

Авторами вперше створено референтні бази даних для різних методик оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини  на основі даних епідеміологічних досліджень населення України. Встановлено регіональні особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення України з урахуванням впливу екзо- та ендогенних факторів. Розроблено та впроваджено нові методи оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини та темпів постаріння кісткової системи, алгоритми верифікації больових синдромів та діагностики деформаційних змін хребта, пов'язаних з остеопорозом.

Вперше обґрунтовано і впроваджено диференційовані схеми лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень і визначено можливості використання антиостеопоротичних препаратів різних груп.

Створено та впроваджено нові продукти харчування, БАД та препарати для лікування системного остеопорозу. Розроблені комплексні програми диспансерного нагляду, клінічного моніторингу, профілактики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень у дітей та дорослих з соматичною патологією.

Створено Українську асоціацію остеопорозу та асоціацію пацієнтів «Україна без остеопорозу та переломів», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу та 23 його філії в різних регіонах України, які сприяють поширенню знань щодо проблеми й надають лікувально-профілактичну допомогу хворим.

 

Кількість публікацій: 49 монографій. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 208 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 5 та 3907 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 21. Отримано 2 патенти України на винахід, 28 деклараційних патентів на винахід та патент Росії.  За даною тематикою захищено 12 докторських та 35 кандидатських дисертації.

 

    Громадське обговорення роботи відбулося 27 вересня 2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського за адресою: м. Тернопіль, Майдан волі, 1.
Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 
Надіслати коментар

Коментарі

Васюк Володимир Леонідович, д.мед.н., професор, зав каф БДМУ

Робота «Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень» колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України у 2017 р.

Гринівецький Олександр Володимирович, лікар ортопед травмато

Дякую дослідникам цього захворювання, за роботу та висвітлення результатів. Робота виконана в такому великому та інформативному об’ємі, що заслуговує на таку нагороду.
Ця робота буде корисна всім лікарям всіх спеціалізацій, що покращить ранню діагностику та зменшить кількість наслідків цього захворювання, а в майбутньому, я сподіваюсь, залишаться поодинокі випадки прояву остеопорозу. Дякую виконавцям!

Бобрик Марина Іванівна, к.мед.н., доцент

Остеопороз - "німа" епідемія 21 століття. Масштабність проведеної роботи, наукові здобутки знаних у цій сфері спеціалістів, нові діагностичні і лікувальні підходи, розроблені вченими, дають надію багатьом пацієнтам на своєчасну діагностику і лікування. Вчені надрукували численну кількість публікацій у вітчизняних і міжнародних виданнях, їх вклад в науку оцінили на міжнародних конференціях. Практична і наукова цінність проведеної роботи свідчить про те, що вона заслуговує на присудження Державної премії України у 2017 р.

Погоріляк Андрій Йосипович, к.мед.н.

Робота внесла неоціненний вклад в вивчення даної проблеми,є відправною точкою практикуючих лікарів для розуміння проблеми остеопорозу як такої, методів профілактики, способів діагностики та адекватного лікування. Без сумніву заслуговує на відзначення Державною премією України в 2017 році.

Слободская Нелли Стефановна, к.м.н., доцент

Впечатляющая масштабность проведенной работы и освещённость результатов в многочисленных авторитетных изданиях, глобальный подход к изучению актуальной проблемы современного здравоохранения и неоценимый вклад исследования в практическую деятельность широкого спектра медицинских специальностей позволяет утверждать, что коллектив авторов и результат их многолетних трудов достойны быть отмеченными Государственной премией Украины 2017 года.

Головаха М.Л. професор

Остеопороз - одна із важливих проблем сучасної медицини. Вона повязана як із ризиками тяжких травм, так і з процесами старіння людини. Тому вивчення епідеміологіі, патологенезу та розробка нових методів профілактики остеопорзу та його лікування, безумовно, вкрай важлива для вітчизняної системи охорони здоровя.
Автори представили широкий за клінічною значимостю спектр робіт, які створюють як нові підхоби до діагностики, так і надають апробовані методи профилактики остеопорозу, алгоримтми лікування та тактику при ускладненях.
Робота представляє великий інтерес, а запропоновані авторами пропозиції мают бути спроваджені в широку посвякденну практику охорони здоровя Украіни та популярізовани серед міжнародної спільноти.
Вважаю що робота та її автори заслуговують на одержання Державної премії України

Кежун Людмила Васильевна, к.м.н., доцент

Научная работа, представленная коллективом авторов, несомненно, заслуживает получения Государственной премии Украины за 2017, поскольку направлена на решение важной медицинской и социальной проблемы - своевременной диагностики и профилактики системного остеопороза. Внедрение в практическое здравоохранение комплексной системы прогнозирования, мониторинга, профилактики и лечения больных остеопорозом, разработанные авторами, позволят предотвратить осложнения остеопороза - остеопоротические переломы, которые приводят к инвалидизации населения, снижают качество жизни и требуют значительных материальных затрат. Международное признание авторов представленной работы, широкая опубликованность, высокий индекс цитирования публикаций в международных базах данных - подтверждают авторитетность, компетентность, значимость авторов, актуальность поднятой тематики!

Третьякова Альбіна ігорівна, д.мед.н.

Всесвітня організація охорони здоров'я відносить остеопороз до пріоритетних проблем охорони здоров'я і закликає до розробки глобальної стратегії профілактики та лікування цього захворювання. Тому, представлена робота є дуже актуальною, а розробка системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу у населення України, відповідає світовому рівню. Впровадження авторів істотно поліпшило ефективність медичної допомоги, скоротило терміни лікування і реабілітації хворих, заощадило бюджетні кошти на підтримку даної категорії пацієнтів. Наукові дослідження і розробки авторів визнані світовими товариствами фахівців з проблеми остеопорозу, завдяки іх зусиллям, Україна увійшла в число лідерів по вивченню проблеми остеопорозу і його ускладнень. Підтримую і вважаю, що робота та її автори заслуговують одержання Державної премії України.

Кононенко Володимир Олександрович

Проблема остеопорозу була, є і буде актуальною в подальшому. Тому важливим є не тільки лікування, а й його профілактика.
Використовуючи власні теоретичні, експериментальні, клінічні та епідеміологічні дослідження, автори розробили та впровадили методики прогнозування, діагностики, профілактики та лікування остеопорозу та його ускладнень, більшість з яких вперше в Україні, а деякі не мають аналогів у світі. Створені, оснащені та працюють Науковий медичний центр проблем остеопорозу та його філії. Не буду перераховувати кількості публікацій, монографій, дисертацій та створених авторами пристроїв, це можете почитати в рефераті, але висновок один: робота проведена ТИТАНІЧНА!
Вклад авторів у науку та практичну охорону здоров'я неоцінимий. Вони, безумовно, заслуговують високої нагороди - Державної премії України за 2017 рік.

Тимченко Игорь Игоревич

Данная работа действительно достойна Государственной премии, поскольку изучалось очень опасное и распространенное заболевание - остеопороз. Проведенные исследования позволяют диагностировать заболевание на ранней стадии, а значит провести качественное лечение и обеспечение существенного улучшения качества жизни пациентов и снижение количества осложнений остеопороза. Благодарны авторам от имени практикующих врачей и их пациентов.

Юрій Ярмолюк, к.мед.н.,полковник медичної служби

Тема, що обрана авторами без сумніву є актуальною як в наш час, так і буде залишатись надалі. Проблема остеопорозу постійно потребує вдосконалення та отримання нових здобутків в її вирішенні. Вважаю також за необхідне відмітити величезний об'єм висококваліфікованої роботи, який виконав колектив авторів та її практичну цінність, яка наближає до вирішення цієї проблеми.
Старший ординатор травматологічного відділення Національного військово-медичного клінічного центра «ГВКГ» МО України, полковник медичної служби, к.мед.н., Ю.О.Ярмолюк

Сайдакова Наталія, д.мед.н., професор

Охорона та зміцнення здоров’я населення є однією з найважливіших завдань Держави, відповідальність за реалізацію якої розділяє медичне суспільство. Вирішення проблемних питань, пов’язаних із станом здоров’я, неможливе без врахування особливостей повікової її структури та характерних для неї, найбільш поширених та соціально значущих хвороб. На тлі несприятливої демографічної ситуації в Україні підвищеної уваги потребують патології, що притаманні особам середнього та старшого за нього віку. Саме до таких належить остеопороз. Погіршення якості життя, тривале витратне лікування, тимчасова та стійка втрата працездатності супроводжують перебіг захворювання. Епідеміологічними дослідженнями підтверджено зростання захворюванності, а, разом з цим, зростає медико-соціальне та економічне значення проблеми, яку вирішує авторський колектив. Основні науково-теоретичні, практичні результати розробки були узагальнені і подані у вигляді комплексної роботи в якій багатоаспектно розкривають механізми розвитку захворювання; обґрунтовується системний підхід до надання медичної допомоги хворим на остеопороз, що включає профілактику, діагностику, нові та удосконалені методи лікування, реабілітацію.
Вищезазначене дозволяє вважати роботу «Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень» такою, що заслуговує на присудження Державнї премії України в галузі науки і техніки.
Зав. відділом епідеміології та організційно-методичної роботи ДУ «Інститут урології НАМН України», д.мед.н., професор Сайдакова Н.О.

Владимир Шипунов, к.мед.н., врач высшей категории

Представленная коллективом авторов работа во главе с проф. Поворознюком Владиславом Валерьевичем актуальна и злободневна, а уровень методологического выполнения не оставляет сомнений в том, что данная группа ученых достойна быть награжденной Государственной премией.

Наталія Борзих, к.мед.н.

Актуальність проблеми остеопорозу не викликає сумнівів. Представлена авторським колективом робота має безсумнівну наукову складову та заслуговує на впровадження в практичну охорону здоров’я. Виконуючи докторську дисертацію, що стосується бойової травми, спостерігаємо велику кількість вогнепальних багатоуламкових переломів у поранених з виникненням остеопорозоподібних трансформацій кісток, які потребують схожих принципів лікування, як при «істинному» остеопорозі. Тому вважаю, що дуже вагомими для цієї категорії пацієнтів є як розробка диференційованого підходу до призначення остеотропної терапії залежно від віку, статі та структурно-функціонального стану кісткової тканини, так і вдосконалення авторами фіксуючих пристроїв для остеосинтезу, в першу чергу, у пацієнтів з порушеною структурою кістки. Таким чином, представлена робота має беззаперечну актуальність, а колектив заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки.
Докторант ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», к.мед.н., Борзих Н.О.

Ігор Савка, д.мед.н., полковник медичної служби

Багаторічна робота авторського колективу, в якому цілеспрямовано працювали видатні вчені та лікарі різних спеціальностей, втілилася у вирішенні важливої соціальної та медичної проблеми прогнозування, діагностики, профілактики та лікування остеопорозу. Безсумнівна наукова та практична новизна фундаментальних досліджень, що були виконані в рамках цієї роботи, підтверджується численними авторськими свідоцтвами та патентами. Покращення результатів лікування цієї категорії постраждалих забезпечує в масштабах країни великий позитивний економічний ефект. Створений авторами новий напрямок у визначенні механізмів порушення ремоделювання кістки у разі остеопорозу та остеопоротичних переломів, на мою думку, це придбання не лише вітчизняної, але й світової медичної науки та практики.
Враховуючи наведене вище, вважаю, що робота авторського колективу в складі Поворознюк В.В., Гайко О.Г., Григор’єва Н.В., Дєдух Н.В., Калашніков А.В., Кузнецова С.М., Климовицький Ф.В., Комісаренко Ю.І., заслуговує відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.
Начальник клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центра «ГВКГ» МО України, головний травматолог МО України полковник медичної служби, д.мед.н., доцент І.С. Савка

Андрій Лакша , д.мед.н., професор

З великим інтересом ознайомився з роботою «Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень». Так як остеопороз є складною проблемою, а це найбільш поширене системне захворювання скелета з високою вірогідністю виникнення переломів, ця робота має вагомий науковий та практичний внесок. Методи та технології, запропоновані в даній роботі, ґрунтуються на значному за обсягом і глибиною теоретичному, експериментальному та клінічному матеріалі, і саме тому їх застосування дозволило авторам розробити та впровадити в практичну охорону здоров’я комплексну систему прогнозування, діагностики, профілактики й лікування системного остеопорозу та його ускладнень у населення України. Це дало змогу значно підвищити ефективність лікувально-реабілітаційних заходів та покращити результати лікування пацієнтів, що дуже важливо, особливо в умовах обмеженого фінансування.
Представлена робота, на мій погляд, є прикладом для інших дослідників, тому вважаю, що робота авторів Поворознюк В.В., Гайко О.Г., Григор’єва Н.В., Дєдух Н.В., Калашніков А.В., Кузнецова С.М., Климовицький Ф.В., Комісаренко Ю.І., заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії МО України, д.мед.н., професор Лакша А.М.

Олександр Борзих, д.мед.н.,професор

На даний час дуже важливою медико-соціальною та економічною проблемою для всіх розвинутих країн світу є проблема лікування остеопорозу. Про актуальність проблеми свідчить те, що остеопороз в Україні набуває характеру непередбачуваної за своїми масштабами епідемії. Авторами розроблено система прогнозування, діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень, що ґрунтується на результатах фундаментальних досліджень. Крім наукового, робота має дуже велике практичне значення тому, що уперше в клінічній практиці доведена ефективність розроблених нових схем застосування антиостеопоротичних засобів щодо профілактики та лікування остеопорозу та його ускладнень - переломів кісток. Також, значний внесок зроблено у вирішення проблеми вдосконалення фіксуючих пристроїв для остеосинтезу у пацієнтів з порушеною структурою кістки. У зв'язку з викладеним вважаю, що робота «Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень» колективу авторів Поворознюк В.В., Гайко О.Г., Григор’єва Н.В., Дєдух Н.В., Калашніков А.В., Кузнецова С.М., Климовицький Ф.В., Комісаренко Ю.І., заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор О.В.Борзих

Малик Віталій Данилович, к.м.н.

Дана науково-практична та дослідна робота містить нові фундаментальні результати, положення та висновки, які в сукупності вирішують не тільки суто медичну, а й соціально-економічною задачу - профілактику переломів кісток та захворювань суглобів, що призведе до покращення якості життя.
Частота переломів кісток, тривалість лікування, терміни непрацездатності, економічні витрати на лікування пацієнтів є великою проблемою. Остеопороз має народно-господарське значення.

Івченко Дмитро Валерійович д. мед.н, професор Запорізького

Запропонована комплексна система прогнозування, моніторингу, профілактики та лікування хворих на остеопороз заслуговує особливої уваги, яка зумовлена епідеміологічними показниками глибоко обґрунтованими та доведеними дослідженнями колективу авторів. Система особливо цінна в практичній діяльності фахівців різного спрямування. Вагомість роботи суттєва і для ортопедів, які лікують контингент хворих з ускладненнями остеопорозу - переломами.Результати впровадження комплексної системи прогнозування, моніторингу, профілактики та лікування хворих на остеопороз призводять до зниження частоти низькоенергетичних переломів, зменшення інвалідизації населення працездатного віку та покращення якості життя людей літнього та старечого віку.

Мазанова Анна, аспірантка

На сьогодні остеопороз є тією патологією, що привертає увагу як науковців, так і клініцистів-практиків, у зв'язку з ростом відсотка населення, що страждає на дане захворювання у всьому світі. Авторами роботи "Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень" зроблено неоцінений вклад у розробку системи моніторингу та лікування даного захворювання, що дозволить не лише поліпшити життя пацієнтів, які хворіють на остеопороз, а й, що є не менш важливим, попередити розвиток цієї важкої патології. Цей факт робить дану роботу прогресивною та конче необхідною, оскільки наразі не існує чітких практичних рекомендацій щодо запобігання розвитку захворювань кісткової тканини у людей різних вікових груп.
Враховуючи вищезазначене, я вважаю, що колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії України за 2017 рік.

Микола Великий, доктор біологічних наук, професор

Автори поданої на здобуття Державної премії України за 2017 рік роботи "Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень" власне створили унікальну моніторинго-лікувальну систему скеровану на попередження профілактику та лікування патології, що має виключне соціально-економічне та медичне значення. Важливим у вирішенні проблеми захворюваності та лікування остеопорозу і його ускладнень є об’єднання зусиль практикуючих лікарів та працівників науково-дослідних установ. Саме розкриття молекулярних механізмів виникнення та розвитку патології кісткової тканини дає можливість авторам розробити алгоритм проведення лікувальних заходів. Вони ґрунтуються на знанні онтогенезу, регулювання та функціонування клітин кісткової тканини. Дослідження процесу ремоделювання засвідчили участь як системних так і чисельних локальних цитокінових факторів, дозволили оптимізувати пошук та застосування препаратів, що гальмують резорбцію кісткової тканини за участю остеокластів (бісфосфонати) та стимулювати остеосинтез (вітамін D3). Значний прогрес досягнуто у розумінні ролі остеоімунної взаємодії у процесі ремоделювання кісткової тканини у нормі та за остеопорозу. Робота є фундаментальною науковою розробкою, яка на основі багаторічного аналізу узагальнює системний підхід до прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень. Вважаю, що колектив авторів є достойним здобуття Державної премії України за 2017 рік.

Ващенко Любов, пацієнтка

Я - пацієнтка відділення ендокринної патології КМКЕЦ. Під час стаціонарного лікування з приводу цукрового діабету мені було вперше запропоновано пройти обстеження для визначення наявності остеопорозу FREX - методом та призначений препарат Д-Кап. Висловлюю щиру подяку Комісаренко Ю.І. та лікарям за кваліфіковане обстеження і лікування остеопорозу по методиці , запропонованій колективом Іституту Геронтології. Хочу висловити свою підтримку подання цієї праці на здобуття Державної премії.

Можарова Наталія, лікар

Я особисто та, впевнена, вся українська медична спільнота,підтримає подання цієї праці на здобуття Державної премії. З початку ХХІ ст. ми спостерігаємо стрімке зростання частки людей старше працездатного віку. Ці пацієнти страждають не тільки від серцево-судинних захворювань, які актуалізовані як серед лікарів, так і населення. Тому те, що автори привернули увагу до "тихої епідемії",провівши широкомасштабні епідеміологічні дослідження, розробивши та впровадивши нові методи оцінки структурно-функціонального стану кістки та схеми лікування і профілактики остеопорозу та його ускладнень, та понад усе це створили Українську асоціацію остеопорозу та асоціацію пацієнтів для подальшої популяризації знань, заслуговує визнання! Адже наука приносить плоди, коли вона впроваджується в щоденну медичну практику. Для мене саме це є найбільшою цінність роботи колективу авторів.

Луцишин Вадим, к. мед. н.

Беручи до уваги частоту переломів кісток, тривалість лікування, терміни непрацездатності, економічні витрати на лікування пацієнтів, слід відмітити, що проблема мовчазної епідемії ХХ ст, тобто, остеопорозу має народно-господарське значення.
Дана науково-практична та дослідна робота містить нові фундаментальні результати, положення та висновки, які в сукупності вирішують не тільки суто медичну, а й соціально-економічною задачу - профілактику переломів кісток та захворювань суглобів, що призведе до покращення якості життя.

Наталія Купріненко

Колектив авторів роботи "Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень", що подана на здобуття Державної премії України за 2017, - провідні спеціалісти з питань діагностики та лікування остеопорозу в Україні. Завдяки їх зусиллям в нашій країні доступні найсучасніші методи діагностики та лікування остеопорозу та його ускладнень, проблема постійно активно вивчається, проводяться експериментальні та клінічні дослідження з остеопорозу. Одним зі значущих досягнень колективу українських науковців, що займаються проблемою остеопорозу та його ускладнень, за останній рік є створення української версії системи прогнозування 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів FRAX - ефективного скринінгового інструменту для виявлення хворих з ризиком переломів. Результати багаторічної роботи колективу авторів в сфері вивчення проблеми остеопорозу та його ускладнень представлені в вищезазначеній роботі. Враховуючи фундаментальність, актуальність та безперечну практичну значимість роботи "Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень", вона заслуговує на високу оцінку - Державну премію України.

Пронько Татьяна Павловна, к.м.н., доцент

Масштабность исследований по проблеме остеопороза, представленная группой авторов, их опубликованность, цитируемость и широта внедрения должна быть отмечена государственной премией Украины в 2017 г.

Шармазанова Олена Петрівна, докторм мед.наук, професор

За останні роки проблема остеопорозу набула особливого значення , має характер непередбачуваної за своїми масштабами епідемії, запобігти якій можливо за умов створення загальнодержавної програми прогнозування, діагностики, профілактики й лікування захворювання та його ускладнень.
Авторами вперше проведені широкомасштабні епідеміологічні дослідження щодо вивчення розвитку, профілактики та лікування остеопорозу. Вперше визначені стандартизовані регіональні показники кількісної денситометрії для оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини залежно від віку, статі та рівня фізичного розвитку українських дітей.
Авторами створено новий напрямок у визначенні механізмів порушення перебудови кістки у разі остеопорозу та остеопоротичних переломів, у вивченні факторів ризику остеопорозу, експериментально-морфологічному обґрунтуванні підходів до профілактики та лікування остеопорозу.
Вперше науково обґрунтовано й впроваджено в практику диференційовані схеми лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень і визначені можливості використання антиостеопоротичних препаратів різних груп за індивідуальними показаннями.
Робота заслуговує нагородження Державною премією України в 2017 році.

Зубач Остап, травматолог Лікарні Швидкої Допомоги м.Львова

Робота «Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень» заслуговує найвищої уваги не лише науковців і організаторів охорони здоров’я, а й практичних лікарів від первинної ланки до спеціалізованих установ.
Авторським колективом проаналізовано об’ємний масив інформації, що включає в себе як теоретичний і експериментальний, так і клінічний блок досліджень, в результаті чого створено інструмент FRAX, розроблений для української популяції. Це значно полегшує прогнозування ризику переломів у пацієнтів. Особливого значення слід надати зручності і простоті використання FRAX практичними лікарями навіть у найвіддаленіших медичних установах, швидкості проведення тесту та легкості інтерпретації результатів з подальшим призначенням лікування.
Без сумніву – розробка та впровадження в практичну охорону здоров’я комплексної системи прогнозування, діагностики, профілактики й лікування системного остеопорозу та його ускладнень у населення України є рішучим кроком в розвитку Національної Системи Охорони Громадського Здоров’я.
Робота заслуговує на відзначення Державною премією України в 2017 році

Лобенко А.О., академік, д.мед.наук, професор

Вражаючий обсяг роботи дозволить піднятися ще на одну сходинку вище в прогнозуванні, профілактики і лікування остеопорозу. Оцінка структурно - функціонального стану кісткової тканини з урахуванням впливу різних чинників дозволяє більш правильно спрогнозувати перебіг даного захворювання. Роботи, які були проведені авторами та масштабні дослідження вже отримали визнання світової наукової спільноти. Втілення їхніх ідей до практики охорони здоров’я України дає змогу зменшити відсоток інвалідності, покращити якість пацієнтів, що матиме соціальний та економічний ефект. Безсумнівно, авторський колектив заслуговує колегіальної вдячності і поваги, а здобуття Державної премії має бути незаперечним фактом.

Креслов Євген Олександрович

Наукова та практична цінність роботи пов’язана не тільки з розробкою методів лікування та профілактики остеопорозу, але також вперше проведено широкомасштабні епідеміологічні дослідження, щодо вивчення особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації. Виконані авторським колективом фундаментальні та експериментальні дослідження в галузі остеопорозу є теоретичним обгрунтуванням для розробки комплексної системи його діагностики, профілактики та лікування у населення України.
Нові розробки, пристрої та методики лікування остеопорозу, розроблені авторами роботи, відповідають світовому рівню. Їх впровадження суттєво покращило ефективність медичної допомоги, скоротило терміни лікування та реабілітації хворих, заощадило бюджетні кошти на лікування та соціальну підтримку даної категорії пацієнтів.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.