Офіційний веб сайт

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив

р28

 

Автори:

Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І., Калетнік Г.М.,

Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б.,Сибірний А.А.,Циганков С.П.

 

Представлена Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України".

 

Мета роботи - створення системи використання біоресурсів на основі геноміки, біотехнології та селекції, розробка новітніх технологій їх енергоконверсії для  вирішення енергетичних потреб України за рахунок відновлюваної сировини.

На основі проведеного системного аналізу рослинних ресурсів України реалізовано новітні технології біоенергоконверсії для отримання альтернативних палив. За допомогою методів геноміки, біотехнології та селекції створено нові генотипи рослин для покращеної продукції біоетанолу, біодизелю, біогазу та твердих біопалив; рекомбінантні штами мікроорганізмів для трансформації лігноцелюлози та розроблено біотехнології промислової конверсії біомаси у рідинні біопалива.

Обґрунтовано застосування біотехнологій для переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та добрива, а також паливних сумішей на основі етанолу й рослинних олій.  Удосконалено параметри і режими роботи обладнання для виробництва та ефективного використання біопалив.

Практична значимість роботи полягає у створенні нового генофонду енергетичних рослин з 354 видів, 25 високопродуктивних сортів та сортозразків. Отримано промислові штами-продуценти та ферментні препарати для конверсії рослинної сировини у рідкі біопалива, розроблено промислові технології їх біосинтетичних компонентів. Освоєно промислове виробництво дизельного біопалива на основі рослинних олій і біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів, а також обладнання для виробництва і використання газових і рідинних біопалив.

 

Наукові результати роботи відображено  у 19 монографіях, 117 наукових статтях (89 – у міжнародних виданнях), загальний індекс цитування (Thomson Reuters) – понад 1700.  Отримано 58 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 8 докторських та 6 кандидатських  дисертацій. 

Громадське обговорення роботи відбулося  25 серпня 2011 року о 14:00 в  Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. 

Надіслати коментар

Коментарі

Баранов В.І. доцент ЛНУ ім.І.Франко

Представлена робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є своєчасною для України. Враховуючи малий асортимент рослин для озеленення техногенно порушених грунтів створена колекія рослин і культур дасть змогу використовувати їх як технічні культури, рослини для закріплення грунту, фіторемедіанти, енергетичні рослини. Актуальність її та економічна доцільність безперечна. Авторський колектив заслуговує підтримки на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Григор’єва О.В., к.б.н.

Давно слідкую за цікавими розробками цього актуального питання, - використання біопалива як альтернативи, виробництво біогазу з сільськогосподарської сировини - економічно і екологічно обгрунтовано. Робота заслуговує всілякого схвалення.

Клименко С.В., д.б.н., проф.

Актуальність представленої роботи безперечна: йдеться про новітню технологію розвитку біопаливної промисловості в Україні. За кордоном на пошуки альтернативних паливних джерел спрямовані зусилля багатьох установ і вчених. Робота має велике економічне і навіть політичне значення. Роботу треба підтримати. Авторський колектив заслуговує Державної премії у галузі науки і техніки.

Козленко О.М., канд. с.-г. наук

Робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є актуальною і перспективною на сьогоднішній день, тому що вона покликана вирішити гостру для України проблему – нестачу енергетичних ресурсів. Створений новий генофонд енергетичних рослин дозволить отримати біопалива для різних галузей нашої країни з найменшими енергетичними та економічними затратами. Тому авторський колектив є гідним претендентом на Державну премію України в галузі науки і техніки.

ЗАУР МУЗАДИЛ оглы ГАСАНОВ, доктор сельхоз наук, проф.

Очень актуальная научно-практическая разработка рационального использования растительных ресурсов и утилизации сельскохозяйственных отходов для получения альтернативной энергии и органических удобрений. Есть чему научиться и что заимствовать.Залу живет присуждения премии, которая послужит стимулом развития дальнейших разработок.
Удачи.

Zakir Ibrahimov

ЗАУР МУЗАДИЛ оглы ГАЫАНОВ, доктор сельхоз наук, проф.
ЗАКИР АББАС оглы ИБРАГИМОВ, канд. сельхоз наук, доц.

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Учитывая, что ООН объявлен “ХХI - ВЕК ЭКОЛОГИИ” и “ХХI - ВЕК БИО¬ТЕХ¬НО¬ЛО¬ГИЙ”, представленная на соискание «Государственной Премии Украины» разработка «Система использования биоресурсов в новейших биотехноло¬гиях получения альтернативных топлив» представляет высокую практи¬ческую значимость. Используя методы генетики, биотехнологии и се¬лек¬ции, создан новый генотип растений для получения твердых, жидких и газо¬образных биотоплив. Выполнен большой объем работ, который зас¬лу¬живает достойной оценки.
Разработана технология переработки сельскохозяйственных и бытовых органических отходов в биогаз и удобрения за счет этилирования расти¬тельных масел, созданием генофонда энергетических растений, включает 354 вида и 25 сортоформ.
Актуальность, научную новизну и практическую значимость пред-став¬ленной работы подтверждает перечень публикаций (19 монографий и 117 статей), 58 авторских свидетельств на патент, защита 8-и докторских и 6-ти кандидатских диссертаций.
Представленная работа группы авторов заслуживает присуждения «Государственной Премии УКраины».

Мазур А.Ю. директор КБС НАНУ

Робота наукового колективу Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І. та інш. «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є актуальною тому, що дозволяє мобілізувати рослинні ресурси світу для пошуку найефективніших рослинних джерел біопалива. Отримання завдяки сучасним методам геноміки та біотехнології промислових штамів мікроорганізмів-деструкторів дозволить значною мірою підвищити економічну доцільність зазначених технологій. Отже, висунута робота є безсумнівно актуальною, запропоновані практичний доробок є перспективним і важливим для України, тому авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Мазур А.Ю., к.б.н., ст..н.с., директор Криворізького ботанічного саду НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України галузі науки і техніки

Федорчук М.І., доктор с.-г. наук, професор

Представлена робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є своєчасною для України. Актуальність її та економічна доцільність безперечна. Авторський колектив заслуговує підтримки на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гришко В.М. к.б.н., с.н.с., зав. відділу

Подана робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» від авторського колективу - Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І., Калетнік Г.М.,
Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б.,Сибірний А.А. і Циганков С.П. на сьогодні є доволі вагомим внеском українських науквоців в розвьязання найгострішої проблеми світового масштабу - пошуку альтернативних відновлювальних джерел енергії. Потужний науковий колектив з декількох наукових установ НАН України та провідних університетів обґрунтовав застосування сучасних біотехнологій для переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та добрива, а також паливних сумішей на основі етанолу й рослинних олій. Удосконалено параметри і режими роботи обладнання для виробництва та ефективного використання біопалив.
Безсумнівна і практична значимість роботи, яка полягає у скринінгу світовогогенофонду енергетичних рослин та створенні нових високопродуктивних сортів саме для нашої країни. Також отримані промислові штами-продуценти та ферментні препарати для переробки рослинної сировини у рідкі біопалива, розроблено промислові технології їх біосинтетичних компонентів. Освоєно промислове виробництво дизельного біопалива на основі рослинних компонентів і біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів, а також обладнання для виробництва біопалива.
Вважаю, що дана робота є актуальними, має вагоме практичне значення, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Мороз П.А., доктор біол.наук, професор

Подана робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» колективу авторів Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В. та ін. на сьогодні є актуальною і своєчасною. Авторським колективом теоретично обґрунтовано та практично реалізовано основні засади використання енергетичних рослин із надзвичайно високим продукційним потенціалом для біоенергоконверсії в Україні. Встановлено найперспективніші рослинні джерела біопалива різних напрямів використання. Наукові результати роботи представлено у численних монографіях та закріплені авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Вважаю,що колектив авторів заслуговує на здобуття премії України в галузі науки і техніки.

Заморський В.В., канд. с.-г. наук, доцент

Науково-практична робота авторського колективу (Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В. та ін.), яка виконана на тему «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» заслуговує високої оцінки. Особливо важливі розроблені авторами промислові системи виробництва біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів та серійне обладнання для виробництва і використання газоподібних і рідких біопалив, які використовуються на теренах України. Тому дані розробки є актуальними, мають незаперечне практичне значення, а авторський колектив заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Музика Григорій Іванович, к.б.н., с.н.с.

Світова енергетична криза спричинює виникнення багатьох проблем сьогодення, вихід з неї - це пошук альтернативних джерел палива, саме тому дана тема є дуже актуальною, адже проведені дослідження мають фундаментальне значення не тільки для України, але і для всього світу. Виконана ґрунтовна практична робота, що дасть змогу доповнити, а в майбутньому і замінити існуючі технології виробництва палива.

Косенко І.С. д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України

Комплексна робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є актуальною і сприятиме вирішенню надзвичайно важливої енергетичної проблеми України. Проведені авторами дослідження виконані на сучасному рівні і відповідають високим науковим стандартам. Вважаю, що дана робота заслуговує на здобуття премії України в галузі науки і техніки.

Парій Ф.М. д.б.н., зав.каф. ген., сел. росл та біотех. УНУС

Авторами проекту створено цінний генофонд енергетичних рослин, з представників різних ботанічних родин. Особливого схвалення заслуговує використання багаторічних рослин, спроможних рости на "неудобках". Це рослини, що не потребують хімічного захисту і затратних технологій догляду, забезпечуючи при цьому виробництво енергетичної сировини. Тож необхідність підтримати даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки — очевидна.

Опалко А.І. канд. с.-г. наук, доцент

Робота авторського колективу (Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В. та ін.), виконана на тему «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» заслуговує цілковитого схвалення. Актуальність теми, відповідність підходів, глибина розробки, практичне значення, екологічні і соціальні наслідки — дають підстави підтримати представлений Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Новицька Н.В., канд. с-г. наук, доцент

Представлена комплексна робота є надзвичайно актуальною в сучасних умовах недостатнього забезпечення нашої країни енергетичними ресурсами. Важливим досягненням авторського колективу є універсальність отриманих результатів, оскільки на їх основі можна отримувати не один, а декілька видів палива. Безсумнівно колектив авторів заслуговує на здобуття премії України в галузі науки і техніки.

Костишин Степан Степанович, д.б.н., професор, завідувач кафе

Представлена комплексна робота Блюма Я.Б., Григорюка І.П., Дмитрука К.В., Дубровіна В.О. та інших авторів на тему « Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» презентує вирішення надзвичайно важливої енергетичної проблеми країни. Проведені авторами дослідження виконані на сучасному рівні і відповідають високим науковим стандартам. Вважаємо, що дана робота заслуговує на здобуття премії України в галузі науки і техніки.

Костишин Степан Степанович, д.б.н., професор,
завідувач кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Руденко Світлана Степанівна, д.б.н., професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Грабовий Володимир Миколайович, к.б.н., с.н.с.

Наукова робота даного авторського колективу має надважливе значення для забезпечення енергетичної незалежності України. Особливо актуальною вона є в сучасних умовах недостатнього забезпечення нашої країни енергетичними ресурсами. Створений авторами новий генофонд енергетичних рослин, нові промислові штами-продуценти та ферментні препарати для конверсії рослинної сировини у рідкі біопалива, а також розроблені промислові технології їх біосинтетичних компонентів успішно пройшли апробацію на державному та міжнародному рівнях. Важливим досягненням авторського колективу є універсальність отриманих результатів, оскільки на їх основі можна отримувати не один, а декілька видів палива.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Булах Петро Євгенович, д.б.н., с.н.с.

Вважаю роботу актуальною і своєчасною. Важливість цієї тематики для нашої Держави сумнівів не викликає. На нашу думку, авторський колектив є достойним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Вергун Олена Миколаївна, к.б.н., наук.спів.

Створення системи використання біоресурсів на основі геноміки, біотехнології та селекції і розробка новітніх технологій їх енергоконверсії для вирішення енергетичних потреб України за рахунок відновлюваної сировини є актуальним напрямом сучасної біологічної науки, зокрема В Україні. Колективом авторів поставлена низка важливих питань щодо заходів забезпечення країни альтернативним паливом.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує на здобуття премії України в галузі науки і техніки.

Корабльова Ольга Анатоліївна, к.с.-г.н., ст.наук.сп.

З кожним роком проблема забезпечення людства паливом і паливними матеріалами буде стояти все гостріше. Дуже добре, що нарешті в Україні, яка має чи не найбагатші та найродючіші ґрунти у світі, розроблено комплекс заходів для забезпечення країни альтернативним екологічно чистим паливом на основі рослинної сировини.
Автори роботи Я.Б. Блюм, І.П. Григорюк, К.В. Дмитрук, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М. Калетник, В.Г. Мироненко, Д.Б. Рахметов, А.А. Сибірний, С.П. Циганков - є авторитетними і добре знаними науковцями не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ними, по суті, закладено основи розвитку біопаливної промисловості України. Особливо цінним є комплексний підхід до вирішення проблеми, який враховує створення нових сортів енергетичних культур і рекомбінантних мікроорганізмів для їх ферментації, опрацювання промислових технологій та серійного обладнання для виробництва і використання газоподібних і рідких біопалив.
Вважаємо, що даний цикл робіт має велике практичне значення, є - надзвичайно важливим, своєчасним і актуальним, а колектив авторів - є достойним претендентом на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Бойко Михайло Іванович, д.б.н., професор

Проведена наукова робота має важливий теоретичний та практичний інтерес. Важливим є комплексний та системний підхід авторського колективу до проведеної роботи. В сучасних умовах недостатнього забезпечення України власними паливно-енергетичними ресурсами ця робота має надважливе значення для забезпечення енергетичної незалежності країни. Для досягнення поставленої мети автори застосовують найсучасніші методики дослідження. Отримані результати пройшли широку та, головне, успішну апробацію, в тому числі і на міжнародному рівні. Важливим досягненням авторського колективу є універсальність отриманих результатів, оскільки на їх основі можна отримувати не один, а декілька видів палива.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки..

Бойко Михайло Іванович
д.б.н., професор, завідувач кафедри фізіології рослин
Донецького національного університету

Старокадомский П, к.б.н.

В работе сделан акцент на ферментацию лигноцеллюлозы.Это значит, что предложен способ не просто получать спирт из с/х растений, а именно из с/х отходов, которые обычно выбрасываются. Это делает работу очень нужной и перспективной, выгодно отличая ее от традиционных способов, когда на месте пищевых культур приходится выращивать рапс либо другие технические культуры.
Считаю что работа заслуживает полной поддержки.

Guest

Throughout the World a vast variety of developed countries already implementing advanced technology in renewable energy resources. Therefore, it's allowing them to save precious nature oil, gas and other resources for the better future. By making so, they contribute to global safety and preserve all mankind from devastating our mother Earth.
What i'm trying to say, is that, by letting make through process of getting government financial support for this kind of programs, which include genetic engineering, breeds selection, and so on, we insure our near future in constant renewable energy supply. Moreover, Ukraine is one of the most soil reaches countries in the World. What makes her unique for efficient biofuel production.

Котюк Л.А., доцент , к.б.н.

У даний час досить актуальним є вирішення енергетичних потреб України за рахунок відновлюваної сировини. Використання біопалива дає можливість зменшити кількість парникових газів, що позитивно впливає на стан навколишнього середовища. Виробництво біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів є також екологічно та економічно доцільним.
Тому дослідження колективом авторів щодо розробки біотехнологій промислової конверсії біомаси у рідинні біопалива та використання рослинних ресурсів для біоенергоконверсії є досить актуальними.
Досить перспективним є використання отриманих промислових штамів-продуценти для конверсії рослинної сировини у біоетанол і ферментні препарати для виробництва рідких біопалив, а також промислове виробництво біопалив на основі рослинних олій.
Розроблені промислові системи виробництва біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів і серійне обладнання для виробництва і використання газоподібних і рідких біопалив використовується рядом підприємств України.
Дані розробки є досить актуальними, мають практичне значення, а авторський колектив є достойним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тихоненко Д.Г., Зарицький П.В., Горін М.О.

Тихоненко Д.Г., Зарицький П.В., Горін М.О

Підтверджуємо нашу думку щодо представленої від ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» на здобуття Державної премії України за 2011 р. роботи «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» – ця класична розробка однозначно заслуговує повної підтримки з огляду на її беззаперечну новизну, актуальність та еколого-енергозберігаючу спрямованість. На сьогодні подібні розробки є вкрай потрібними Україні. Повністю підтримуємо авторський колектив, до якого входять відомі й авторитетні науковці – Я.Б. Блюм, І.П. Григорюк, К.В. Дмитрук, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М. Калетник, В.Г. Мироненко, Д.Б. Рахметов, А.А. Сибірний, С.П. Циганков. Вони здійснили системний аналіз рослинних ресурсів для біоенергоконверсії в Україні; створили нові генотипи рослин для покращення продукції біоетанолу, біодизелю, біогазу тощо; розробили промислові технології біосинтетичних компонентів рідких біопалив та освоїли промислове виробництво біопалив на основі рослинних олій; розробили серійне обладнання для виробництва і використання газоподібних і рідких біопалив. Власне, вони спромоглися не лише запропонувати, але й розпочати впровадження принципово нових технологій забезпечення гострих потреб нашої держави в енергоресурсах за рахунок поновлюваних джерел енергії. Такий науковий колектив є достойним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тихоненко Дмитро Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української Екологічної академії наук, завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; Зарицький Петро Васильович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заслужений професор ХНУ, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член АН Вищої школи України, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки; Горін Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Сергій, економіст

Особливої актуальності у період вичерпання світових енергоресурсів набувають альтернативні відновлювані джерела енергії. З цих міркувань робота «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» є надзвичайно важливою та необхідною для України. В цій роботі представлено комплексне вирішення проблеми біопалива в Україні – від високоефективних, продуктивних сортів енергетичних рослин до різних методів переробки та використання сировини. Цінним є те, що авторами виконано великий обсяг роботи по розвитку біоенергетики в Україні та промисловому виробництві біопалива.

Пахомов Олександр Євгенович, д.б.н., проф.,

Дані розробки є не тільки актуальними, але і своєчасними, оскільки вичерпним природним ресурсам на зміну поступово приходить альтернативне пальне. Дешевизна і продуктивність біопалива роблять його виробництво провідною альтернативною паливною галуззю. Враховуючи можливості України, можна з впевненістю говорити про 100% забезпеченність сировинною базою виробництва біопалива, що дозволить реалізувати його за "нормальними" цінами, розширюючи при цьому сільгоспвиробництво в цілому.
Підтримуємо даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

Левенко Борис Алексеевич, д.б.н., проф.

Считаю данную работу очень актуальной и экономически важной. Разработка новейших биотехнологий для создания растений, создающих конкуренцию ископаемым ресурсам, является во многих странах перспективным направлением науки и технологии. В США на разработку таких биотехнологий направлены миллиарды долларов правительственных и частных капиталовложений. Очень хорошо, что и в Украине поддерживаются эти методы биотехнологии.
Работу заслуживает всяческой поддержки и поощрения.

Гість

Важливим є комплексний підхід у цій роботі. Авторами створено енергетичні культури рослин, які є сировиною, створено рекомбінантні мікроорганізми, що будуть ферментувати цю сировину до паливного етанолу та одночасно розроблено установку для виробництва ще одного виду альтернативного палива - біогазу, який будуть отримувати при конвертації відходів виробництва паливного етанолу.
Автори очікують, що економічний ефект від впровадження створеної системи використання біоресурсів для виробництва альтернативних палив становитиме понад 30 млн. доларів на рік.