Офіційний веб сайт

Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін

м62

Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.

Автор: Панченко Н.А., к.т.н., Безлюдна М.В., к.т.н., Петельчиц В.Ю., к.т.н.

Авторами запропоновано  нові системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін з подачею охолоджувача в поглиблення різної форми та при створенні складної вихрової структури перед поверхнею охолодження. Ці системи не поступаються за теплофізичною ефективністю кращим зарубіжним аналогам типу "fan-shape", але характеризуються більш простою технологією і меншою вартістю виготовлення.

Отримано нові наукові дані, що характеризують фізичну структуру турбулентного вихрового потоку, закономірності локальної і середньої ефективності плівкового охолодження, основні чинники, що визначають високу теплофізичну ефективність систем плівкового охолодження. Створено наукові основи систем плівкового охолодження, які враховують вплив на ефективність плівкового охолодження параметра вдування, прискорення і зовнішньої турбулентності потоку, кривизни поверхні і неізотермічності системи, які найбільш характерні для сучасних і перспективних газотурбінних двигунів енергетичного і транспортного призначення.

Результати роботи впроваджено в ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", в Інституті технічної теплофізики НАНУ,  в навчальному процесі НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Економічний ефект від впровадження більш інтенсивних поверхнево-вихрових схем плівкового охолодження лопаток полягає в зниженні до 20% витрат охолоджуючого повітря і, як наслідок, підвищення ККД на 2%, що дозволяє економити близько 5% паливного природного газу. Застосування досліджених конфігурацій дозволяє знизити число капітальних ремонтів газотурбінних двигунів з чотирьох до трьох.

 

Кількість публікацій: 52, в т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 25 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України.

Надіслати коментар

Коментарі

В.В. Вилкул

В мировой энергетике газотурбинные двигатели (ГТД) получили широкое применение, и продолжают динамично развиваться. При проектировании стационарных газотурбинных двигателей остро стоит вопрос обеспечения высокой топливной экономичности с одновременным обеспечением требований по ресурсу ГТД. Одним из направлений увеличения ресурса ГТД, при увеличении температуры газа, является совершенствование систем охлаждения лопаток турбины. Пленочное охлаждение является неотъемлемой составляющей систем охлаждения лопаток первых ступеней турбины высокотемпературных ГТД. При этом суммарный расход охладителя в системе охлаждения ГТД может достигать 20% от общего расхода воздуха через компрессор, поэтому поиск более эффективных систем пленочного охлаждения с высокой эффективностью и приемлемыми потерями охладителя является актуальной научно-технической задачей, которая представляет большой интерес для двигателестроения.
В работе авторов Панченко Н.А., Безлюдной М.В., Петельчиц В.Ю. выполнено глубокое исследование факторов, влияющих на формирование пленки охладителя на поверхности лопаток газовых турбин. Разработаны рекомендации по повышению эффективности пленочного охлаждения. Приведены методики расчета пленочного охлаждения с применением исследованных схем.
Выполненная работа представляет несомненный практический интерес, а коллектив авторов Панченко Н.А., Безлюдная М.В., Петельчиц В.Ю. заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых 2017 года.

Чайка Олександр Ілліч

Робота присвячена проблемі підвищення ефективності ГТУ та ГТД за рахунок більш ефективної організації зовнішнього охолодження. Представлено дослідження гідродинамічної структури потоку за різноманітними конфігураціями отворів подачі охолоджувача. Серед інших досліджена подача охолоджувача в сферичні поглиблення. Використання цієї конфігурації за результатами експериментів забезпечило високу ефективність. Важливим фактом є те, що дана конфігурація є гідною альтернативою закордонним аналогам. Необхідно відзначити високий рівень теоретичних досліджень, що представлені у роботі. Автори вміло використовують сучасні технології комп’ютерного моделювання. Робота, яка виконана молодим та енергійним колективом вчених, заслуговує відзнаки та присудження премії Президента України для молодих вчених.
Учений секретар Інституту технічної теплофізики НАН України канд. техн. наук О.І. Чайка

Теплицкий Юрий Семенович

Судя из описания, авторами проделана большая работа по анализу и обработке данных для разработки методик расчета и учета в них различных условий. Интересной задачей является изучение физической структуры турбулентных потоков в различных технических устройствах. Для решения практических задач такого рода, характерной является сложность постановки корректных граничных условий. К сожалению, на сайте представлено лишь краткая аннотация к работе. Тем не менее, приведенные результаты экономического расчета являются многообещающими. Считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Главный научный сотрудник лаборатории дисперстных систем Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, д.т.н. Ю.С. Теплицкий

Клименко В.М.

Для підвищення ККД газових турбін важливим аспектом є вдосконалення ефективності охолодження лопаток та інших теплонапружених деталей. Для цих цілей провідними світовими виробниками високотемпературних газових турбін використовується плівкове охолодження, застосування якого дає можливість подачі газу на вході в турбіну з температурою, що перевищує температуру плавлення конструкційних матеріалів, і знижує вплив перегріву та контакт з агресивними робочими газами.
В представленій роботі проведено детальне дослідження великої кількості різноманітних конфігурацій плівкового охолодження, що мають великий практичний інтерес для вітчизняних та закордонних виробників газотурбінних двигунів та установок. Дослідження виконано при градієнті тиску, прискоренні потоку, температурному факторі, що є характерними для реальних лопаток газових турбін. Розглянуті різноманітні геометричні умови, такі як плоска, увігнута та опукла поверхні. Авторами розроблені методики високої точності для розрахунку ефективності плівкового охолодження вхідної кромки та середньої частини лопатки.
Авторами виконана робота на високому науковому рівні, а розглянуте в ній питання є актуальним. Важливим показником значущості є те, що результати знайшли застосування в практиці енергетичного газотурбобудування України, що підтверджується актами впровадження. Група дослідників Панченко Н.А., Безлюдна М. В., Петельчиц В. Ю. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2017 року.
Головний науковий співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики ІТТФ НАН України, член-корреспондент НАН України, д.т.н. Клименко В.М.

Мітрахович Михайло Михайлович

Відгук
на роботу «Системи плівкового охолодження лопаток
високотемпературних газових турбін»
авторів Панченко Н.А., к.т.н., Безлюдної М.В., к.т.н., Петельчиц В.Ю., к.т.н.,
що висунута на здобуття щорічної Державної премії Президента України
для молодих вчених
Провідні інженери світу працюють над задачами забезпечення найбільш ефективного перетворення енергії.
За законами фізики ефективність газової турбіни тим вища, чим вища температура газу на вході в турбіну.
Подальша можливість підвищення температури газу на вході в турбіну на 50° дасть приріст наявної потужності на 8-9%, а термічний ККД збільшиться на 2-3%.
Сучасні високотемпературні газові турбіни вже працюють за температур газу, що перевищують температури плавлення робочих матеріалів. За таких умов робота турбін не можлива без застосування зовнішніх (плівкових) систем охолодження.
З огляду на все вище сказане вдосконалення систем охолодження лопаток газових турбін є дуже багатообіцяючою задачею.
Авторами отримані нові наукові дані, що характеризують фізичну структуру потоку при різних способах подачі охолоджувача, таких як: подача в напівсферичні поглиблення, парні отвори, траншею, віялові отвори, традиційні радіальні і паралельні отвори.
Дослідження виконані для реальної лопатки і моделі вхідної кромки з плоскими стінками при близьких до експлуатаційних параметрах. Отримані рівняння для розрахунку ефективності плівкового охолодження, наведено загальний підхід до розрахунку теплового потоку до охолоджуваної поверхні лопатки при наявності плівкового охолодження, а також особливості розрахунку тепловіддачі при плівковому охолодженні і ефективності плівкового охолодження за дослідженими системами на вхідній кромці лопатки газових турбін і її середньої частини.
Виконано розрахунок економічної ефективності, котрий показав, що використання представлених у роботі інтенсивних поверхнево-вихрових схем плівкового охолодження лопаток дозволяє знизити витрату охолоджуючого повітря до 20 % і, як наслідок, підвищити ККД газової турбіни на 2 %, а також знизити число капітальних ремонтів.
Робота Панченко Н.А, Безлюдної М.В. та Петельчиц В.Ю. «Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін» є актуальною, має наукове та практичне значення, а її автори вирішують важливі задачі газотурбобудування. На мою думку, робота заслуговує уваги та присудження Державної премії Президента України для молодих вчених 2017 року.

Заступник директора ДП «Івченко-Прогрес»
д.т.н., професор М.М. Мітрахович

Єпіфанов Сергій Валерійович

У роботі Панченко Н.А., Безлюдної М.В. та Петельчиц В.Ю. досліджено інноваційні системи плівкового охолодження з подачею охолоджувача в поглиблення різної форми та зі створенням складних вихрових структур на вході. Впровадження таких систем дозволяє підвищити температуру газу на вході в турбіну і, як наслідок — підвищити ККД газових турбін, що широко використовуються в різних галузях промисловості. Отримані наукові та прикладні результати носять пріоритетний характер, вони доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях і заслужили високу оцінку вітчизняних та закордонних фахівців. Вирішення таких завдань у галузі газотурбобудування дозволяє долучити Україну до передових технічних країн світу. Підтримую висунення цієї роботи на щорічну премію Президента України для молодих вчених у 2017 році.
Завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України С.В. Єпіфанов

Черноусенко Ольга Юріївна

Робота авторів Панченко Н.А., Безлюдної М.В. та Петельчиц В.Ю. присвячена удосконаленню систем плівкового охолодження робочих лопаток газових турбін, що є найбільш напруженими елементами ГТД. У представленій роботі експериментально і теоретично вивчено декілька конфігурацій перспективних систем плівкового охолодження, і показано їх переваги над традиційними, що широко застосовуються в газотурбобудуванні.
Вважаю, що робота «Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін» заслуговує на високу оцінку, а її автори – гідні присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач кафедрою теплоенергетичних установок і електричних станцій НТТУ «КПІ ім. І. Сікорського», д.т.н., професор О.Ю. Черноусенко

Дашевський Ю.Я.

Робота «Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін» присвячена проблемі забезпечення працездатності лопаток турбін ГТД і являє неабиякий інтерес для фахівців газотурбобудування, які працюють над створенням сучасних високотемпературних ГТД для теплоенергетики, авіації та флоту.
Плівкове охолодження за рахунок створення холодного захисного шару повітря на поверхні лопатки сьогодні є одним з найбільш важливих напрямків створення сучасних охолоджуваних лопаток, тому вдосконалення систем плівкового охолодження є дуже актуальною темою, над якою працюють фахівці в усіх провідних фірмах-розробниках ГТД.
Вважаю за потрібне підтримати представлену роботу, яка робить вагомий внесок в галузь турбобудування та заслуговує присудження їй державної премії Президента України для молодих вчених.

Головний конструктор проектів базових ГТД та ГТУ морського призначення ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", к.т.н.

Соломонюк Д.М.

Сучасні тенденції розвитку енергетики передбачають широке застосування газотурбінних двигунів. Основним способом підвищення економічності ГТД є збільшення температури газу перед турбіною. Тому створення високотемпературних газових турбін неможливо без застосування жароміцних матеріалів та ефективних систем охолодження лопаток.

Робота молодих вчених присвячена дослідженню перспективних систем плівкового охолодження лопаток, які дозволяють підвищити ресурсні та економічні показники ГТД. Високий рівень представленої роботи дає можливість використовувати її результати в практиці створення високоефективних ГТД.

Представлена робота заслуговує присудження їй державної премії Президента України для молодих вчених.

Асистент кафедри Суднових та стаціонарних енергетичних установок Національного університету кораблебудування, Соломонюк Д.М.

Терещенко Юрій Матвійович

В роботі Панченко Н.А., Безлюдної М.В., Петельчиц В.Ю. висвітлена тематика плівкового охолодження. Даний метод на даний момент широко використовується для розрахунків зовнішнього охолодження лопаток газових турбін. Питання ефективної організації плівкового охолодження є важливим оскільки недотримання режимних параметрів може призвести до значного зменшення ефективності систем охолодження газових турбіни. В зв'язку з цим важливим є дослідження впливу різних факторів, що визначають ефективність плівкового охолодження. На мою думку, робота є цікавою, а автори варті присудження премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Ю.М. Терещенко

Тарасов Олександр Іванович

Тривалий ресурс ГТД при збільшенні температури газу забезпечується, в основному, за рахунок вдосконалення систем охолодження лопаток турбіни. Тому збільшення її глибини залишається основним напрямком, який дозволяє збільшити температуру газу перед турбіною. В даний час плівкове охолодження є невід'ємною складовою систем охолодження лопаток перших ступенів турбіни високотемпературних ГТД. Як показав досвід проектування ГТД, застосування плівкового охолодження лопаток стає необхідним вже при температурах газу близьких до 1200 °С. Однак при високих температурах газу витрата охолоджувача стає дуже високою, але термодинамічні втрати можуть перевищити виграш від охолодження. Тому зниження витрати охолоджувача за рахунок більш ефективних систем плівкового охолодження, особливо при високій температурі газу є актуальним питанням.
У роботі виконано глибоке дослідження факторів, що впливають на формування плівки охолоджуючого повітря на поверхні лопаток газових турбін та розроблено рекомендації щодо суттєвого підвищення ефективності плівкового охолодження.
Вважаю, що робота «Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін» має практичний інтерес для підприємств турбінобудування, а її автори Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Петельчиц В.Ю. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Тарасов О.І., доктор технічних наук, професор кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Воропаєв Г.О.

У даній роботі представлено фундаментальне дослідження фізичних процесів при плівковому охолодженні. На мій погляд, цікавим з наукової точки зору є аналіз структури течії при плівковому охолодженні. Для цих цілей вдало поєднані методи експериментальної візуалізації і комп'ютерного моделювання. Зроблено ретельний аналіз, за результатами якого висунуті гіпотези про структуру течії за отворами плівкового охолодження. Це є складною і актуальною задачею сучасної газодинаміки.
Безсумнівно я підтримую представлену роботу і вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених за дане дослідження.
Завідувач відділу гідробіоніки та керування примежовим шаром Інституту гідромеханіки НАН України, чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор, Г.О. Воропаєв.

Письменний Дмитро Миколайович, к.т.н.

Ефективність охолодження лопаток газових турбін найчастіше визначає надійність та ефективність газотурбінної установки в цілому. Підвищення глибини охолодження лопаток перших ступенів дозволяє збільшити температуру газу перед турбіною та збільшити ресурс установки.
Наведена робота молодих вчених присвячена дослідженню перспективних систем плівкового охолодження лопаток та має не лише наукове, а й велике практичне значення бо містить ряд конструктивних рішень та розрахункових методик.Отримані результати вже зараз застосовуються в практиці газотурбобудування для проектування систем охолодження лопаток перспективних ГТД.
Представлена робота заслуговує присудження їй державної премії Президента України для молодих вчених.

Керівник групи розрахунків систем охолодження та температурного стану деталей турбін, ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», к.т.н. Письменний Д.М.

Гість

Сегодня все ведущие газотурбостроительные компании мира активно работают над проблемой повышения температуры газа перед турбиной и роста термодинамической эффективности ГТД. За последние 50 лет повышение температуры газа перед турбиной за счет использования различных систем охлаждения лопаток газовых турбин составило 320 градусов, тогда как вклад новых материалов - только 80 градусов. Сегодня теплофизический потенциал традиционных систем охлаждения лопаток практически исчерпан и необходимы новые технологии, обладающие высокой интенсификацией теплообмена и уменьшенным расходом охладителя. К этому прогрессивному направлению относится настоящая работа, в которой рассматриваются принципиально новые системы пленочного (внешнего) охлаждения лопаток, связанные с подачей охладителя в углубления различной формы или с созданием сложной трехмерной вихревой структуры перед участком охлаждения. В работе получен большой массив новых научных результатов в области эффективности пленочного охлаждения и физической структуры потока. Определены причины более высокой интенсификации теплообмена (в 2-2,5 раза !), что может привести к революционным мероприятиям в развитии газотурбостроения. Методика расчета новых систем охлаждения используется в ведущем КБ Украины ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект".
В целом, работа выполнена на высоком научно-техническом уровне, полученные результаты соответствуют мировому уровню (а в ряде случаев превышают его !). Они опубликованы в ведущих изданиях и получили большой отклик в США и Великобритании.
Работа заслуживает присуждения ей Премии Президента Украины для молодых ученых.
Председатель Комиссии по газовым турбинам и электроприводам Отделения физико-технических проблем энергетики НАН Украины, академик НАН Украины, д.т.н., профессор Халатов А.А.

Кудря Степан Олександрович, д.т.н., професор

Робота авторів Панченко Н.А., Безлюдної М.В. та Петельчиц В.Ю. має неабияке практичне значення. Молоді вчені зробили вагомий внесок в дослідження теплофізичної ефективності систем охолодження лопаток високотемпературних газотурбінних двигунів за рахунок використання поверхнево-вихорових систем плівкового охолодження. Комплексний підхід у проведенні досліджень дав вагомий практичний результат, адже на основі отриманих результатів авторами розроблені методики розрахунку для вхідної кромки та профілю лопатки.
Враховуючи актуальність та високий рівень виконання роботи, вважаю, що автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України, д.т.н., професор С.О. Кудря.

Будько Василь Іванович, к.т.н., доцент

Відомо, що з підвищенням робочої температури газу значно зростає економічність і потужність ГТД. При створенні високотемпературних ГТД значну увагу приділяють розробці ефективних систем охолодження для забезпечення припустимого рівня температур матеріалу лопаток турбін при мінімальних витратах на їх охолодження. Можна впевнено стверджувати, що робота присвячена важливій та актуальній науково-практичній проблемі теплоенергетики і двигунобудування, а саме підвищенню ефективності систем охолодження лопаток високотемпературних ГТД, що широко використовуються в різних галузях промисловості. Робота об’єктивно заслуговує високої оцінки, а її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих науковців.
Заступник завідуючого кафедрою ВДЕ КПІ ім.Ігоря Сікорського, к.т.н, доцент В.І. Будько.

Шубенко Олександр Леонідович

Вивчення та впровадження альтернативних схем охолодження з високою теплофізичною ефективністю і зниженою витратою охолоджувача для потреб сучасного газотурбобудування є цікавим і багатогранним завданням, з яким творчий колектив авторів, на мою думку, успішно впорався.
Хочеться відзначити, що результати, наведені у роботі, дозволяють проводити практичні розрахунки ефективності плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін.
Робота є актуальною, корисною та важливою для нашої держави і безсумнівно достойна нагороди, а Панченко Н.А., Безлюдна М.В. та Петельчиц В.Ю. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач відділом ІПМаш НАН України,
лауреат державної премії України у галузі науки та техніки,
чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Шубенко О.Л.

Книш Л.І.

Основним методом охолодження лопаток високотемпературних газових турбін є плівкове охолодження. Традиційні системи плівкового охолодження мають ряд недоліків, тому практичний інтерес викликають нові технічні рішення. Робота «Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін» містить ряд нових наукових результатів, що мають суттєве практичне значення. Результати досліджень отримані з використанням сучасних методів аналітичного та експериментального вивчення фізичних процесів, що переконує в достовірності представлених результатів. За актуальністю, ступенем обґрунтованості наукових положень та практичними результатами дана робота заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, д.т.н., професор Л.І. Книш

Шквар Є.О., д.т.н.

Проведені молодими вченими дослідження бачаться вкрай актуальними й перспективними, вони представляють суттєвий інтерес для газотурбобудування та інших високотемпературних енергетичних систем. Результати досліджень отримані з використанням сучасних методів аналітичного та експериментального вивчення фізичних процесів, що переконує в достовірності представлених результатів. Слід зазначити, що запропоновані конфігурації мають більш просту і дешеву технологію виробництва і при цьому не поступаються кращим зарубіжним аналогам за паливною ефективністю плівкового охолодження.
Вважаю за доцільне підтримати авторів даної роботи та, беручи до уваги кінцевий результат їх дослідження, вважаю Панченко Н.А., Безлюдну М.В. і Петельчіц В.Ю. гідними присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Distinguished professor of Zhejiang Normal University (P.R. China, Zhejiang province, Jinhua), a member of the Zhejiang provincial program “The Thousand Talents Plan”,
професор кафедри Приладів та систем керування літальними апаратими Факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.т.н., професор Шквар Є.О.

О.В.Шевчук

Работа посвящена исследованию перспективных систем пленочного охлаждения лопаток. В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию существующих и применению инновационных систем пленочного охлаждения лопаток газовых турбин. Определены наиболее эффективные конфигурации систем пленочного охлаждения, даны рекомендации по выбору диапазона параметра вдува. Разработана методика расчета пленочного охлаждения лопаток газовых турбин с использованием исследованных схем пленочного охлаждения. Работа посвящена проблемным вопросам температурного состояния и ресурса лопаток высокотемпературных газотурбинных двигателей.
Работа актуальна и имеет важное научное и практическое значение, решает серьезные задачи в области газотурбостроения.
Поддерживаю представление данной работы к государственной премии Президента Украины для молодых ученых.

Конструктор 1 кат. расчётно-экспериментальной бригады отдела турбин ГП "Ивченко-Прогресс" Шевчук О.В.

Гільчук А.В., к.ф.-м.н.

Провідні турбінобудівні компанії, такі як Siemens, General Electric та ін. активно використовують отвори складної форми для організації плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін, завдяки чому досягають високої ефективності. Однак у відкритій літературі детальні данні відсутні. В зв'язку з цим, робота викликає зацікавленість газотурбобудівних вітчизняних підприємств. Отримані авторами акти впровадження свідчить про її актуальність.
Підтримую висунення цієї роботи на щорічну премію Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Старший викладач кафедри фізики енергетичних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічнмий інститут імені Ігоря Сікорського", к.ф.-м.н. Гільчук А.В.

Ю.О. Богдан, к.т.н.

Газотурбінні двигуни (ГТД) займають чільне місце у стаціонарній енергетиці, знайшли широке застосування і водночас являються основним типом двигунів у сучасній цивільній та військовій авіації, у військовому суднобудуванні, являються домінуючим механічним приводом компресорів на газокомпресорних станціях газотранспортних систем.
Сучасні ГТД мають високий коефіцієнт корисної дії 36-40 % завдяки збільшенню степені підвищення тиску у компресорі і підвищенню температури газу перед турбіною. Збільшення температури газу на вході в турбіну ГТД являється основним методом підвищення його ефективності. У зв'язку з практично незмінним рівнем допустимих температур лопаток турбіни, зростання температури газу викликає необхідність підвищення ефективності систем охолодження лопаток і посилює вимоги до точності розрахунку їх температурного стану на етапі проектування. Робоча лопатка є найбільш термічно навантаженим елементом та визначає ресурс ГТД в цілому. Таким чином, виконані в роботі дослідження спрямовані на підвищення ефективності плівкового охолодження, підвищення довговічності і надійності лопаток турбіни є актуальними і перспективними.
Вважаю необхідним підтримати роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії, к.т.н. Богдан Ю.О.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.