Офіційний веб сайт

Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України

м36

Представлено Сумським державним університетом.

Автор: Клочко А.М., к.ю.н.

Основною метою проведеного дослідження було створення концепції кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Обґрунтовано висновок, що банківська діяльність є самостійним об'єктом кримінально-правової охорони, надані пропозиції з удосконалення та підвищення ефективності кримінального законодавства в цій сфері.

Сформульовані у роботі висновки і пропозиції можуть бути використані для подальшої розробки теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової охорони банківської діяльності в цілому, проблем кримінальної відповідальності за окремі види злочинів у сфері банківської діяльності.

Запропонована модель розділу Особливої частини Кримінального кодексу України "Злочини у сфері банківської діяльності" може бути використана в ході наступної кодифікації кримінального законодавства, а окремі пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства – у положеннях поточної правотворчості.

Рекомендації щодо запобігання злочинам у сфері банківської діяльності можуть бути використані практичними працівниками під час перевірки інформації щодо потенційних позичальників кредитних ресурсів банківських установ та під час виявлення сумнівних банківських операцій.

 

Кількість публікацій: 38, в т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, навчальний посібник, 14 статей (1 – у зарубіжному виданні), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 2 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 68 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Волченко Наталія Василівна, к.е.н., доцент

Наукова робота А.М. Клочко "Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України" виконана на високому академічному та професіональному рівні. За умов необхідності адаптації національних правових стандартів до європейських, дана тема набуває особливої актуальності. Не викликає жодних сумнівів доцільність запропонованих шляхів удосконалення кримінального законодавства України щодо безпеки банкківської діяльності. Результати проведених молодою вченою досліджень матимуть вагоме значення для теоретичного базису науки кримінального права так і в практичному сенсі. Крім того в результаті впровадження розробок авторки без сумніву підвищиться ефективність функціонування баківських установ за рахунок нівелювання збитків банківських установ від кримінальних правопорушень.
Вищенаведене свідчить про обгрунтованість присудження Альоні Миколаївні Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.

Н.В. Волченко, к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції СНАУ

Олександр Миколайович Боднарук

У науковому дослідженні Клочко Альони Миколаївни приділено увагу питанням кримінологічної безпеки банківських установ, визначені ключові напрямки запобігання розбійним нападам на банки, проаналізовані проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і службові зловживання у сфері банківської діяльності. Запропонована автором концепція кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності України розроблена з урахуванням провідного міжнародного досвіду та одночасно враховує особливості функціонування банківської системи України в кризових умовах.

На думку автора, кримінально-правові заборони щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності дозволять на державному рівні: знизити рівень криміналізації банківського сектору, укріпити кримінологічну безпеку банківських установ, сформувати ресурсну базу банків за рахунок коштів населення на більш високому рівні, ефективно виконувати банками їх прямі функції щодо надання різних видів банківських, ефективно впроваджувати новітні банківські технології, забезпечувати інформаційну безпеку на високому рівні. Клочко Альона Миколаївна у наукових дослідженнях наголошує на тому, що у контексті міжнародних відносин України, ефективний захист сфери банківської діяльності сприятиме продуктивній інтеграції банківської системи України в економічний простір ЄС, створить позитивний імідж нашої держави у світі, як ключового регулятора суспільних відносин.

Очевидно, що аргументи автора щодо потреби забезпечення високого рівня безпеки сфери банківської діяльності України є цілком обґрунтованими, підкріплюються факторами соціальної обумовленості криміналізації суспільно небезпечних діянь. У зв’язку з цим, підтримую кандидатуру Клочко Альони Миколаївни та її наукові дослідження. Рекомендую кандидатуру молодої вченої для здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.


Боднарук Олександр Миколайович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і криміналістики, юридичний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Шевчук А.В.

Наукова робота молодої вченої Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» привертає увагу своєю актуальністю, що підтверджується підвищенням значення сфери банківської діяльності в умовах стрімкого розвитку суспільних відносин.
У своєму дослідженні автор пропонує вирішення проблеми криміналізації сфери банківської діяльності України саме кримінально-правовими засобами. В процесі дослідження автором з’ясовані особливості шахрайських схем, що використовуються з метою отримання кредитних ресурсів банків та проблеми невиконання умов договору банківського вкладу, розглянуті ключові засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів, оскільки інформаційна безпека є важливою складовою безпеки сфери банківської діяльності. Клочко А.М. приділяє також увагу проблемі функціонування суспільства в умовах фінансової кризи в Україні, яка спричинила негативні наслідки як для економічної системи держави, так і для банківської системи як її складової. Вважаємо, що напрацювання автора потребують практичного впровадження та продовження у зв’язку із постійним підвищенням рівня криміналізації сфери банківської діяльності України та трансформацією правопорушень в нові форми. Проблема забезпечення високого рівня безпеки банківської діяльності наразі є невирішеною, а діяння які містять суспільну небезпечність потребують ретельного аналізу на предмет їх своєчасної криміналізації.
У зв’язку з цим, підтримуємо роботу Клочко Альони Миколаївни «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» та рекомендуємо її для відзнаки Премією Президента країни для молодих вчених у 2017р.

Шевчук А.В.
доцент кафедри кримінального
права і криміналістики
Чернівецького національного
Університету імені Ю. Федьковича

Ющик Олена Іванівна

Кримінальні правопорушення у сфері банківської діяльності є тим негативним явищем, що спричинює колосальні збитки як кредиторам так і клієнтам банківських установ. Запропонована Клочко А.М. система кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності України дозволить: вирішити труднощі, що виникають під час досудового розслідування та судового розгляду злочинів у сфері банківської діяльності, які полягають у багатозначності понятійного апарату диспозицій чинних кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за ці діяння, та відсутності їх належного наукового тлумачення; адаптувати законодавство України до міжнародних стандартів щодо питань захисту сфери банківської діяльності. Наприклад, кримінальне законодавство багатьох країн ЄС врегульовує питання відповідальності юридичних осіб, причетних до злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності, в структурі кримінально-правових норм за такі злочини передбачені заохочувальні норми.
Вважаємо за доцільне підтримати наукові дослідження молодої вченої Клочко А.М., які сприятимуть укріпленню рівня безпеки сфери банківської діяльності України та рекомендуємо її для присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 р.
Ющик Олена Іванівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету

Клєцова Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент

Робота автора Клочко А.М. привертає увагу своєю актуальністю, особливо в умовах посилення євроінтеграційного курсу нашої держави. Адаптація законодавства в сфері банківської діяльності до норм ЄС, створює основу формування ключових напрямів розвитку банківської системи України як на сучасному етапі, так і в найближчому майбутньому. Основним напрямком інтеграції банківської системи України до ЄС повинне стати забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг. Практична реалізація цього завдання передбачає активне впровадження в банківську практику нових технологій надання фінансових послуг з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду; стимулювання припливу депозитів, зниження ризиків раптового відпливу депозитів у разі розгортання панічних настроїв; посилення корпоративної відповідальність банківських установ, зокрема щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та недопущення недобросовісної конкуренції.
Наукове дослідження молодої вченої Клочко А.М. висвітлює питання соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Банки, як й інші суб'єкти господарської діяльності, дійсно змушені організовувати свою діяльність в умовах невизначеності, непередбачуваності, загроз і небезпек, породжених різними факторами. На розвиток банківської діяльності впливають і такі чинники, як нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні, недосконалість банківського законодавства, криміналізація суспільних відносин у сфері банківської діяльності. Саме тому запропоновані молодою вченою напрямки вдосконалення кримінального законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності України спрямовані на підвищення рівня її безпеки та забезпечення ефективного функціонування.
Особливо хочу акцентувати увагу на тому, що науковий доробок молодої вченої складають роботи, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, що є свідченням їх високого рівня. Тому, вважаємо, що наукова робота Альони Миколаївни «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.

Клєцова Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин СНАУ

Жолнович Ігор Володимирович

Наукове дослідження Клочко А.М. на тему "Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України" виконана на актуальну тему, яка носить не лише теоретичне, а й прикладне значення. Автор ставить перед собою дослідити значне коло питань, що успішно і було зроблено, якщо ознайомитися зі змістом роботи. Необхідно відзначити, що Клочко А.М. не лише формулює певну проблему, а й пропонує її вирішення. Для написання роботи автором використано емпіричний матеріал,міжнародну практику що значно підвищило значення такого наукового дослідження. Рекомендую Клочко А.М. для здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017 р.
Жолнович І.В. к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім.І.Франка

Крамар Руслана Іванівна

Банківський сектор та банківська діяльність безпосередньо впливають на всі сторони життєдіяльності суспільства. Громадяни використовують класичні банківські послуги систематично та поступово освоюють новітні банківські пропозиції. Класичними банківськими послугами є: відкриття поточних рахунків, перекази, банки також пропонують клієнтам для придбання монети, дорогоцінні метали, надають кредитні портфелі та персональні сейфи для користування. Проте, будь-яка банківська послуга для фізичної чи юридичної особи пов'язана з залученням або переміщенням грошових коштів. Безпека проведення банківських операцій та якісне надання банківських послуг сприятимуть зміцненню банківської системи України, що повинне бути підкріплено відповідною нормативною базою на законодавчому рівні та втілене на практиці шляхом дотримання керівництвом банківських установ вимог щодо протидії як внутрішнім так і зовнішнім зловживанням.
Потреба у кримінально-правовій охороні сфери банківської діяльності не викликає сумнівів. Насамперед це зумовлене тим, що чинна нормативно-правова база не враховує в більшості та не забезпечує відповідальності правопорушників за вчинювані у банківському секторі суспільно-небезпечні діяння. В наш час кримінальна діяльність розвивається паралельно з новітніми технологіями або на крок уперед. Тому, вважаю, що запропонована молодою вченою Клочко А.М. концепція кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності України є вельми актуальною. Проведені авторкою дослідження підкріплені міжнародним досвідом боротьби з банківською злочинністю та висвітлені у високорейтингових вітчизняних та закордонних наукових виданнях. Вважаю, що робота молодої вченої заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017 року.
Крамар Руслана Іванівна, к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету Львівського університету бізнесу та права.

Киян Володимир Якович

Беззаперечно, в умовах розвитку економічних відносин в Україні виникає гостра зацікавленість і до сфери банківської діяльності, а саме, щодо способів заволодіння чужого майна. Тому монографія автора Клочко А. М. «Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна характеристика та запобігання» не могла не викликати наукового інтересу.
Дана робота є першим в Україні комплексним кримінологічним дослідженням проблеми запобігання розбійним нападам на банківські установи та містить відповідні практичні рекомендації. У монографії досліджено загальнотеоретичні та практичні питання кримінологічної безпеки банківських установ, приділено увагу кількісно-якісним показникам, особі злочинця, а також детермінантам цього виду злочинності. Позитивним є те, що молода вчена не обмежилася дослідженнями виключно злочинів у сфері банківської діяльності, пов’язаних із посяганнями на власність, а запропонувала повноцінну концепцію кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності в Україні. Безсумнівно, актуальність наукового дослідження зумовлена потребами розвитку суспільних відносин та підвищенням значення банківської діяльності в умовах сучасного життя. Викликає інтерес запропонована Клочко А.М. класифікація кримінальних правопорушень у банківській сфері та авторське поняття цих злочинів. Шляхи удосконалення положень кримінального законодавства України відносно забезпечення безпеки досліджуваної автором сфери є оптимальними.
Підтримуючи наукову позицію автора, вважаю, що майбутнє науки за молодими перспективними вченими та їх дослідженнями. Рекомендую претендента Клочко А. М. для здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.
Киян Володимир Якович, к.ю.н., доцент, заступник директора Інституту права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.

Людмила

На даному етапі розвитку суспільних відносин та зміни окремих пріоритетів та орієнтирів, спрямованих на підвищення рівня життя населення та визначення місця нашої держави в світовому Європейському співтоваристві, потребується адаптація положень вітчизняного законодавства до міжнародних стандартів. При чому законодавчі зміни повинні бути підкріплені ретельними науковими дослідженнями. Необхідно приймати до уваги як правила юридичної техніки під час підготовки проектів законів так, і обґрунтування вчених та перспективні наукові розробки щодо вирішення проблем недосконалості законодавства. На сьогодні актуальним є питання оптимізації положень кримінального законодавства щодо відповідальності за злочинні посягання у сфері банківської діяльності. Попри тривалі процеси реформування банківської системи України ще складно відчути ті позитивні зміни, досягнення яких сприяло би подоланню економічної кризи та стабілізації банківського сектору. Окремі кримінальні елементи та організована злочинність дезорганізують роботу банківських установ, зокрема шляхом шахрайських оборудок, вчинення крадіжок, розбійних нападів, проведення незаконних операцій з використанням банківських електронних технологій та зловживань, пов’язаних із господарюванням. Іноді до таких правопорушень долучаються співробітники, службовіособи і навіть керівники банківських установ. Приймаючи до уваги показники вчинення злочинів у сфері банківської діяльності, можна зробити висновки, що функція кримінального законодавства України щодо попередження злочинам не спрацьовує в цьому питанні. Тому, запропоновані молодою вченою Клочко А.М. у науковому дослідженні «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» пропозиції щодо удосконалення положень КК України відносно відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності є, безсумнівно такими, що заслуговують на особливу увагу як вчених так і практиків. Хотілося би відмітити їх високий рівень та обізнаність автора із положеннями міжнародного законодавства.
Рекомендую Клочко А.М. для здобуття Премії Президента України для молодих вчених. Бажаю претенденту успіхів та віри в свої сили!
Кулинич Людмила Сергіївна, прокурор прокуратури Сумської області, к.ю.н.

Павликівський Віталій

На мій погляд, викладені у науковій роботі Альони Миколаївни Клочко «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» положення та сформульовані висновки, відображають потреби сучасного суспільства щодо забезпечення належного рівня безпеки сфери банківської діяльності країни. Результати дослідження та пропозиції є науково обґрунтованими, мають наукову новизну та практичну цінність. На сьогодні для відновлення довіри громадян до банківської системи потребуються відповідні гарантії з боку держави. Ми повинні бути впевненими у схоронності наших грошових заощаджень а також у тому, що у разі виникнення проблемних ситуацій винні особи будуть нести відповідальність за законами. Схоже на те, що у сучасних умовах, з урахуванням поширеності порушень в банківській сфері, ефективним вирішенням проблеми є посилення кримінально-правової охорони банківської діяльності. Стабільність банківської системи країни та її міцність дозволять сформувати ефективну економіку та фінансово сильну країну. Вважаю, що дослідження молодого науковця необхідно підтримати, оскільки аналогів йому в України немає, а проблематика криміналізації порушень у сфері банківської діяльності потребує вирішення та відповідного законодавчого закріплення. Відносно розкриття автором питання соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері банківської діяльності країни, то необхідно зауважити, що молодий науковець, насамперед врахувала міжнародний досвід та ретельно дослідила положення міжнародного законодавства щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності. При цьому претендентом враховано особливості реформування банківської системи України на сучасному етапі. Підтримаю кандидатуру молодого науковця Клочко А. М. на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році. Бажаю претенденту успіхів у подальшій науковій діяльності!
Павликівський Віталій Іванович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету
12.04.2017 р., м. Харків

Байдак А.Ю.

Наукове дослідження автора Альони Миколаївни Клочко «Соціальна обумовленість

кримінально-правової охорони банківської діяльності України» є не просто актуальним, а

вельми своєчасним у теперішній час. Проблеми, що існують у сфері банківської

діяльності пов’язані як із складними та інколи суперечливими процесами реформування

банківської системи України, девальвацією національної грошової одиниці та в цілому

нарощуванням темпів банківської злочинності. Статистичні дані свідчать про зростанні

рівня вчинення легалізації брудних коштів через банківські установи, штучне доведення

банків до неплатоспроможності з цією метою та нові витончені схеми кібер-злочинців, які

спричинюють своїми діями значні фінансові збитки громадянам. Всі ці процеси негативно

позначаються на економіці та міжнародному авторитеті України. Як виявляється за

допомогою чинних нормативних приписів контролювати та запобігати злочинам у сфері

банківської діяльності не вдається, тому вельми потребується розроблення ефективних

заходів щодо попередження, виявлення та розкриття цих злочинів. Причому потребується

удосконалення не лише положень матеріального, але й процесуального права з цих

питань. Зроблені молодим науковцем впевнені кроки у напрямку розроблення дієвої

системи захисту сфери банківської діяльності потребують подальшого впровадження в

положення кримінального законодавства. Дивно, що не дивячись на масштаби

злочинності у сфері банківської діяльності ця проблематика практично не досліджується

науковцями. Поряд із іншими існуючими проблемами в нашому суспільстві злочинність у

сфері банківської діяльності є абсолютно очевидною та такою, що спричинює дійсні

збитки економіці країни. Тобто це питання повинно бути вирішене впершу чергу шляхом

встановлення кримінальної відповідальності за найбільш суспільно небезпечні посягання

в цій сфері. Зміст факторів соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері

банківської діяльності авторка довела в повному обсязі.

Як практик, бачу дійсну практичну та наукову цінність у дослідження Клочко

А.М. та вважаю, що вчена заслуговує на присудження Премії Президента України для

молодих вчених.
Байдак Андррій Юрійович, начальник відділу прокуратури Сумської області

Вапсва Юрій

На мій погляд, викладені у науковій роботі «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» положення, сформульовані автором Альоною Миколаївною Клочко відображають потреби сучасного суспільства щодо забезпечення належного рівня безпеки сфери банківської діяльності країни. Висновки та пропозиції роботи є науково обґрунтованими, мають наукову новизну та практичну цінність. На сьогодні для відновлення довіри громадян до банківської системи потребуються відповідні гарантії з боку держави. Ми повинні бути впевненими у схоронності наших грошових заощаджень а також у тому, що у разі виникнення проблемних ситуацій винні особи будуть нести відповідальність за законами. Схоже на те, що у сучасних умовах з урахуванням розповсюдженості банківської злочинності єдиним виходом вирішення цієї проблеми є посилення кримінальної відповідальності за ці зловживання. Стабільність банківської системи країни та її міцність дозволять сформувати ефективну економіку та фінансово сильну країну. Вважаю, що дослідження молодого науковця необхідно підтримати, оскільки аналогів йому в України немає, а проблематика криміналізації сфери банківської діяльності потребує вирішення та відповідного законодавчого закріплення. Відносно розкриття автором питання соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері банківської діяльності країни, то необхідно зауважити, що молодий науковець, насамперед врахувала міжнародний досвід та ретельно дослідила положення міжнародного законодавства щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності. При цьому претендентом враховано особливості реформування банківської системи України на сучасному етапі. Підтримаю кандидатуру молодого науковця Клочко А. М. на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році. Бажаю претенденту успіхів у подальшій науковій діяльності!

Ю.А. Вапсва , директор відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ» ,к.ю.н., доцент

Джепа Юлія Артурівна

Злочини у сфері банківської діяльності України негативно впливають на стабільне функціонування економіки країни, а також позначаються не найкращим чином на авторитеті нашої держави на міжнародному рівні. Складність розслідування цих кримінальних правопорушень, їх коректної кваліфікації, а також відсутність ефективної системи протидії цим суспільно небезпечним діянням призводять до несприятливих наслідків для суспільства та держави в цілому. Невизначеність у конкретних випадках кола суб’єктів вчинення злочинів у сфері банківської діяльності та помилки юридичної техніки при конструювані цих кримінально-правових норм та розміщенні їх у структурі Кримінального кодексу України (наприклад ст. 218-1, 219 КК України) також ускладнюють роботу практиків. В основному проблеми практики в цьому сенсі обумовлені саме законодавчими прорахунками, що потребує ретельного аналізу зловживань у сфері банківської діяльності на предмет їх своєчасної криміналізації. Запропонована молодим науковцем Клочко А.М. система кримінально-правової охорони банківської діяльності України може бути використана в ході подальшої кодифікації кримінального законодавства, а окремі пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства – у положеннях поточної правотворчості. Поряд із цим, рекомендації автора наукової роботи «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» щодо запобігання злочинам у сфері банківської діяльності можуть бути використані практичними працівниками під час перевірки інформації щодо потенційних позичальників кредитних ресурсів банківських установ та під час виявлення сумнівних банківських операцій. Як науковець та практик вбачаю актуальність у наукових дослідженнях претендента, особливо в умовах реформування банківської системи країни. Вважаю, що автор наукового дослідження «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності країни» Клочко Альона Миколаївна заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017році.

Джепа Юлія Артурівна, к.ю.н., суддя господарського суду Сумської області, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

Чернадчук Олександр Вікторович

Проблеми злочинів у сфері банківської діяльності поряд із іншими кримінальними правопорушеннями вимагають пошуку нових дієвих шляхів їх вирішення, у зв’язку з тим, що положення чинного кримінального законодавства не в повному обсязі охоплюють всі види зловживань, що вчинюються в цій сфері останнім часом. Особливе занепокоєння викликають службові зловживання у сфері банківської діяльності, зокрема вчинювані керівниками та службовими особами банківських установ. Не менш суспільно небезпечними є злочини пов’язані з використанням електронних технологій та посяганнями на власність. У наукових дослідженнях Клочко Альони Миколаївни запропоновано класифікацію суспільно небезпечних діянь у сфері банківської діяльності в залежності від їх видового об’єкта та шляхи удосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності.
Автор дослідження, з урахуванням особливого об’єкта злочинів у сфері банківської діяльності – безпеки сфери банківської діяльності та її стабільного функціонування – розглядає вказаний вид злочинності як сукупність суспільно небезпечних діянь, які посягають на встановлений порядок здійснення банківської діяльності або таких, що вчинені у процесі здійснення банківських операцій або з їх використанням. На підставі проведених досліджень, в тому числі й положень міжнародного законодавства, щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності, Клочко А.М. дійшла висновків про можливість створення інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Пропозиції автора підтверджуються факторами соціальної обумовленості криміналізації суспільно-небезпечних діянь.
Вважаю, що результати наукового дослідження Клочко Альони Миколаївни «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» мають важливе значення для науки та практичної діяльності щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності, повинні бути враховані законодавцем з метою вдосконалення положень Кримінального кодексу України щодо відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень. А мій погляд, робота молодого вченого Клочко А.М. гідна присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.

Чернадчук Олександр Вікторович, к.ю.н., адвокат, старший партнер Адвокатського об’єднання «КОРПУС ЮРІС»

Олександр Ільченко

Вважаю, що наукове дослідження Альони Миколаївни Клочко заслуговує на увагу як теоретиків так і практиків. В період активного реформування банківської системи країни виникає особлива необхідність забезпечення належного рівня її охорони. Однак, через суперечливості та прогалини у кримінальному законодавстві у правозастосовній практиці виникають труднощі під час вирішення питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у сфері банківської діяльності, надається некоректна кваліфікація діянь, ухвалюються недостатньо обґрунтовані рішення та призначаються покарання, що не відповідають змісту й тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Як доводить Клочко А.М. у своєму дослідженні це пов’язано з неправильним визначенням об’єкта кримінально-правової охорони. Саме зміст специфіки злочинів у сфері банківської діяльності автором розкрито у науковій роботі «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України». Автор наголошує на потребі формування ефективного інституту кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності України. Цілковито підтримую позицію Клочко А.М., оскільки, як виявляється, всі інші засоби боротьби зі злочинами у сфері банківської діяльності не є ефективними в наш час. Клочко А.М. запропонувала, на мій погляд, оптимальне рішення проблеми криміналізації сфери банківської діяльності, що має, безумовно, велику практичну цінність.
Приймаючи до уваги досягнення претендента Клочко Альони Миколаївнм, підтримую її кандидатуру на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.

Ільченко Олександр Васильович, к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства ННІ права СумДУ, заступник директора ННІ права СумДУ з заочної та дистанційної форм навчання

Бондаренко Ольга Сергіївна

Результати проведеного молодим науковцем Клочко А.М. наукового дослідження на тему: «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності» отримані на основі системного аналізу загальнотеоретичних аспектів науки кримінального права та практичної складової, підтвердженої відповідними статистичними даними. Стан теоретичної розробки проблем кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні негативно відбивається на практиці, оскільки не враховує всіх існуючих для банківської діяльності загроз, а недосконалість кримінально- правового захисту банківської діяльності ускладнює можливість її убезпечення від суспільно-небезпечних посягань. Складний для банківської системи України процес її «очищення» від неплатоспроможних банківських установ також в певних випадках призводить до криміналізації діянь в цій сфері та зловживань як зі сторони проблемних позичальників так і з боку недобросовісних співробітників банків.

В роботі Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» автор аргументує своєчасність формування інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності в структурі Кримінального кодексу України. На мій погляд, дослідження Клочко А.М. мають ґрунтовний та аргументований характер, сприятимуть підвищенню рівня захисту важливої для держави сфери банківської діяльності країни та укріпленню рівня її безпеки. Підтримую кандидатуру Альони Миколаївни Клочко та вважаю її достойним претендентом для здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Бондаренко Ольга, к.ю.н., викладач кафедри права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Данько Ю.І.

У науковій роботі Клочко Альони Миколаївни «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» автором доводиться необхідність та своєчасність криміналізації суспільно-небезпечних діянь у зазначеній сфері. Як слушно зауважує автор, банки обґрунтовано є стратегічною частиною економічної системи, що відіграє найважливішу роль у налагодженні та успішному розвитку ринкового механізму. Зміни, що відбулися в Україні в період її незалежності, зумовили інтенсивний розвиток банківської системи та перетворили її на один із найбільш значущих секторів економіки. Існування так званої «економічної» злочинності спричинює суттєву шкоду державі та суспільству в цілому. Поряд із цим, можна погодитися із доводами автора, що неузгодженість між можливим законодавчим закріпленням кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння у сфері банківської діяльності та об’єктивними потребами суспільства у такій охороні стає останнім часом більш очевидною. Про це свідчать постійні резонансні злочини у банківській сфері та активне їх висвітлення в ЗМІ.
У науковому дослідженні Клочко А.М. обґрунтовано та доведено, що суспільні відносини у сфері банківської діяльності повинні бути визначені окремим об’єктом кримінально-правової охорони, зважаючи на такі їх особливості: банківська діяльність належить до окремої сфери суспільних відносин; регулюється на законодавчому рівні та має окреме нормативно-правове регулювання; формується як самостійна галузь права; тісно пов’язана з фінансовим, бюджетним, цивільним, господарським та іншими галузями права; має предметом специфічну інформацію, що складає банківську таємницю. Поряд із цим, банківська діяльність як об'єкт злочинних посягань є осередком значних матеріальних цінностей, має широкий спектр економічного впливу на діяльність різних суб’єктів господарювання і всієї економіки. Порівняно з іншими секторами економіки банківська діяльність має непропорційно високу норму прибутку, що утворюється за рахунок отримання плати за користування позиками або за надання інших послуг. Банківські операції можуть бути способом учинення злочинів в інших соціальних сферах.
Приймаючи до уваги масштаби та актуальність проведених молодим науковцем Клочко А.М. досліджень, відсутність аналогів таких робіт в Україні, вважаю претендента гідним присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017році.
Данько Юрій Іванович, д.е.н., доцент

Панченко Ольга Вікторівна

В умовах нестабільності у суспільстві та економічної кризи, посилення структурних деформацій в економіці відбувається значне зростання кількості вчинюваних злочинів у сфері банківської діяльності. Постійно викриваються факти незаконного отримання та нецільового використання пільгових кредитів, доведення банків до неплатоспроможності, службових, корупційних зловживань та інших подібних зловживань. Наукове дослідження Альони Миколаївни Клочко присвячене питанням соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Очевидним є той факт, що без розвинутої мережі банків ринкова економіка країни не зможе ефективно функціонувати. У зв ’ язку з цим забе з печення високого рівня безпеки сфери банківської діяльності України повинно бути закріпленим на законодавчому рівні. В роботі молодого науковця запропоноване рішення проблеми неналежного забезпечення безпеки сфери банківської діяльності країни. Автор розробила оптимальну систему кримінально-правової охорони банківської діяльності України та заходи щодо запобігання злочинності у цій сфері.
Визнання результатів наукової праці молодого вченого у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, а також їх відображення у міжнародній наукометричній базі даних Scopus є свідченням обґрунтованості та відповідного рівня наукових досліджень претендента. Високий рівень знання англійської мови дозволяє претенденту оприлюднювати наукові дослідження у високо рейтингових закордонних виданнях та опубліковувати навчальні посібники іноземною мовою для широкого кола іноземної аудиторії. В цілому автор відповідає всім критеріям, що висуваються до сучасного вченого нового покоління, а результати її наукових досліджень заслуговують на визнання науковою спільнотою. Бажаю успіхів Альоні Миколаївні та вважаю, що вона заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.

Панченко О.В., к.е.н., ст. викладач кафедри управління СумДУ

Кузнецова Марина Юріївна

Наукові дослідження молодої вченої Клочко А.М. є актуальними та такими, що повинні бути прийняті законодавцем до уваги з метою убезпечення сфери банківської діяльності України від протиправних діянь кримінальних елементів. Рівень вчинення злочинів у сфері банківської діяльності нашої країни постійно зростає. Необхідно відмітити постійні трансформації цих кримінальних правопорушень та неналежну ефективність положень чинного законодавства, що встановлюють відповідальність за ці суспільно-небезпечні діяння. У своєму науковому дослідженні "Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України" молода вчена Клочко А.М. обгрунтовує доцільність створення ефективної в наш час системи захисту сфери банківської діяльності від суспільно-небезпечних посягань. Автор ретельно аналізує недоліки існуючої системи кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності України, розглядає питання кримінологічної безпеки банківських установ. Автор також аналізує помилки юридичної техніки при конструюванні кримінально-правових норм та пропонує шляхи їх усунення.
На мій погляд, в умовах ринкових відносин та з метою формування ефективного законодавства та подальшої поступової інтеграції України у світове Європейське співтовариство вельми необхідним є забезпечення високого рівня безпеки сфери банківської діяльності України. Тому, підтримую Клочко Альону Миколаївну, вважаю, що вона заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році. Бажаю претенденту успіхів у подальшій науковій діяльності!

Кузнецова Марина Юріївна, к.ю.н., завідувач кафедри приватного та соціального права юридичного факультету СНАУ

Каткова Тетяна Геннадіївна

З Альоною Миколаївною познайомилась на конференції у 2011 році. Одразу справило приємне враження її професійне відношення до наукової діяльності. Сфера наукових інтересів А.Клочко пов'язана з питаннями забезпечення кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Дійсно, ця проблематика потребує свого вирішення та відповідного врегулювання на законодавчому рівні, зокрема на кримінально-правовому. Потерпілими від злочиниів, що вчинюються у сфері банківської діяльності можуть стати не лише співробітники банківських установ, але й пересічні громадяни. На сьогодні ми вже не можемо уявити наше життя без використання банківських технологій, які є невід'ємною частиною функціонування сучасного суспільства. Банківські операції, безумовно, полегшують наше життя, дозволяють здійснювати оплату різноманітних послуг найзручнішими для громадян способами (наприклад, вдома зі стаціонарного комп'ютера). Не дивно, що таке поширення банківських технологій на всі сфери життєдіяльності суспільства не може не приваблювати злочинців. У своєму науковому дослідженні "Соціальна обумовеність кримінально правової охорони банківської діяльності України" А.М. Клочко доводить необхідність створення ефективного інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Аргументи молодого науковця підкріплюються об'єктивними статистичними даними, неефектвністю існуючих положень законодавства щодо забезпечення безпеки цієї важливої для держави сфери. На мій погляд, актуальність вирішення проблеми вчинення злочинів у сфері банківської діяльності не викликає сумнівів. Ми можемо стати потерпілими від таких зловживань повсякчас, навіть не підозрюючи про неправомірні дії в Інтернет мережі або зі сторони недобросовісних банківських співробітників та умілих шахраїв.
Робота може бути використана при викладанні дисципліни "Кваліфікація та організація розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж електрозв'язку", яка викладається бакалаврам права на гуманітарному факультеті Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
Підтримую кандидатуру А.М. Клочко як достойного претендента на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2017 р.
Каткова Тетяна Геннадіївна, к.ю.н., доцент кафедри політології та історії Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", доцент

Маринів Наталія Анатоліївна

Клочко Альона Миколаївна проводить наукові дослідження, спрямовані на формування ефективної системи захисту банківської діяльності України. Проблема протидії злочинам та їх попередження у банківській сфері гостро постає в наш час. Статистичні дані свідчать про зростання рівня злочинів у сфері банківської діяльності, що потребує більш ефективної системи захисту банківського сектору. Автор наукової роботи "Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України" у процесі проведених досліджень виявила характерні ознаки функціонування банківської діяльності як об'єкта кримінально-правової охорони, особливості механізму заподіяння такому об'єкту шкоди. На підставі проведених досліджень, в тому числі й положень міжнародно-правових актів, щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності, Клочко А.М. дійшла висновків про можливість та доцільність створення інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні.
Концепція кримінально-правової охорони банківської діяльності, запропонована автором, є актуальною, новою та такою, що, безумовно, має як теоретичне так і практичне значення. Вважаю, що молодий науковець Клочко Альона Миколаївна за проведене нею ґрунтовне дослідження щодо соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської діяльності України заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.
Маринів Наталія Анатоліївна, к.ю.н., практикуючий адвокат

Рєзнік Олег Миколайович

Відносно кандидатури Клочко Альони Миколаївни зауважу, що коло її наукових інтересів пов’язане з дослідженнями кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності. Криміналізація цієї важливої для держави сфери викликає проблеми, пов’язані як із довірою громадян до банківської системи в цілому так і з авторитетом нашої держави на міжнародному рівні. Не дивлячись на тенденції щодо гуманізації кримінальної відповідальності в країнах ЄС, саме кримінально-правовій охороні сфери банківської діяльності присвячено набагато більше норм в кримінальному законодавстві Європейських країн. В цьому напрямку автор провела ретельне дослідження. Більш того випадки вчинення злочинів у сфері банківської діяльності постійно висвітлюються в ЗМІ, особливо в останні роки. Вони є резонансними, спричинюють значні збитки, а в окремих випадках пов’язані з вбивствами або спричиненням тілесних ушкоджень як співробітникам банківських установ так і пересічним громадянам. Законодавець дуже обережно ставиться до питань криміналізації діянь, проте претендент доводить аргументовані фактори соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері банківської діяльності, виводить авторське поняття цих злочинів, досліджує питання кримінологічної безпеки банківських установ.
Альона Миколаївна є активним молодим науковцем, відповідальним виконавцем проекту для молодих вчених «Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки країни». Вона дійсно захоплюється своєю роботою, бажає позитивних змін для нашої держави. Свою професійність вона довела як теоретик так і як практик у судовій системі.
Підтримую кандидатуру доцента Клочко Альони Миколаївни на присудження їй Премії Президента України для молодих вчених у 2017р.
Рєзнік Олег Миколайович, к.ю.н, доцент, заступник директора ННІ права СумДУ з наукової роботи

Балаклицький Іван Ілліч

В умовах ринкових відносин недостатнє правове забезпечення сфери банківської діяльності України зумовило виникнення сприятливої обстановки для вчинення різних видів зловживань, які підривають стабільність всієї банківської системи країни. Процеси реформування банківської системи повинні передбачати не лише її «очищення» від неплатоспроможних банків, проте й гарантування підвищеного рівня безпеки. Однак, сьогодні банківська злочинність стрімко адаптується до розвитку суспільних відносин та вдосконалених банківських технологій. У науковому дослідженні Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» піднімається актуальне питання недосконалості забезпечувальних кримінально-правових норм щодо захисту сфери банківської діяльності. Під час аналізу положень чинного Кримінального кодексу України автор виявляє проблеми в розумінні та застосуванні кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за зловживання у сфері банківської діяльності, складнощі, що виникають при кваліфікації цих видів зловживань.
До основних напрямів оптимізації кримінально-правової протидії злочинності в сфері банківської діяльності автор пропонує віднести розширення меж кримінальної відповідальності за найбільш проблемні зловживання в цій сфері, приймаючи до уваги чинники соціальної обумовленості криміналізації суспільно-небезпечних діянь. Запропонована Клочко А.М. кримінально-правова охорона банківської діяльності в кримінальному законодавстві України є оптимальною та такою, що відповідає вимогам сьогодення, подані пропозиції щодо криміналізації суспільно-небезпечних діянь у сфері банківської діяльності є цілковито обґрунтованими.
На мій погляд, наукове дослідження молодого вченого Клочко А. М. має практичну цінність та заслуговує на відзначення Премією Президента України для молодих вчених у 2017 році.
Балаклицкий Іван Ілліч, начальник відділу підготовки суддів Національної школи суддів України, к.ю.н., Заслужений юрист України

Барабаш Юрій Григорович

Сьогодні злочинність у сфері банківської діяльності адаптується до змін порядку здійснення банківських операцій та кон'юнктури ринку банківських послуг, використовуючи новітні інформаційні технології. У дослідженні Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» проведений детальний аналіз сучасного стану кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні. Автор, під час аналізу складів цих злочинів виявила проблеми в розумінні та застосуванні кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за зловживання у сфері банківської діяльності (причому багато з цих проблем, на думку автора, зумовлені недоліками законотворчої діяльності), та зуміла запропонувати адекватні варіанти вирішення цих проблем.
На мій погляд, дослідження претендента є актуальним та таким, що привертає увагу наукової спільноти, має практичну цінність та заслуговує на відзначення Премією Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Барабаш Юрій Григорович, д.ю.н., професор, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Дашутін Ігор Володимирович

Робота молодої вченої Альони Миколаївни Клочко «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» спрямована на вирішення проблеми криміналізації сфери банківської діяльності України. В своїй роботі автор досліджує такі кримінальні правопорушення як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) та інші злочини (ст. 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222 та 232 КК України). Поряд із вказаними діяннями Альона Миколаївна наводить аргументовані пропозиції щодо криміналізації інших діянь у сфері банківської діяльності з урахуванням факторів соціального детермінізму.
Актуальність роботи молодої вченої обумовлюється тим, що зловживання у сфері банківської діяльності є поширеним та небезпечним явищем в Україні, а швидкість їх трансформацій не відповідає законодавчому закріпленню їх регулювання. Новий формат функціонування банківської системи України повинен передбачати її захист на більш високому рівні, в тому числі й на кримінально-правовому. На думку претендентки криміналізація суспільних відносин у сфері банківської діяльності, недоліки правового регулювання банківських правовідносин, відсутність цілеспрямованої політики держави в цій сфері зумовлюють потребу у формуванні забезпечувальних кримінально-правових норм, які створять умови для успішного запобігання злочинам у сфері банківської діяльності.
Авторський підхід молодої вченої міститься в тому, що банківська діяльність розглядається нею як родове поняття злочинів у сфері банківської діяльності, проводиться визначеним колом суб’єктів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Поряд із об’єктом залежно від характеру зв’язку з ним предметами злочинів у сфері банківської діяльності авторка визначає: а) кредитні ресурси банків; б) кошти громадян, що перебувають на їх банківських рахунках; в) предмети, що є складовими банківської таємниці (документи, інформація на електронних носіях); г) банківські платіжні картки. Також у науковому дослідженні подається характеристика суб’єктивних ознак цих кримінальних правопорушень. Викликає інтерес також концепція кримінологічної безпеки банківських установ, запропонована автором роботи, що, безумовно, має практичну цінність.
Вважаю, що результати наукового дослідження, проведеного доцентом Альоною Миколаївною Клочко «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» сприятимуть підвищенню рівня забезпечення безпеки сфери банківської діяльності України, є своєчасними та актуальними. Підтримую молоду вчену в її прагненні вдосконалювати положення сучасного кримінального законодавства, вважаю її гідним претендентом для здобуття Премії Президента України 2017р.

Дашутін Ігор Володимирович, к.ю.н., голова Сумського районного суду Сумської області

Лощихін Олександр Миколайович

Робота претендента Клочко А.М., безперечно, є актуальною в умовах сьогодення. Злочини у сфері банківської діяльності є достатньо розповсюдженими та спричинюють суттєву шкоду як інтересам окремих громадян так і державі в цілому. Очевидно, що доречним є питання криміналізації діяння недотримання умов договору банківського вкладу, що підтверджується нещодавніми резонансними подіями у нашому суспільстві. Бездіяльність керівників та службових осіб банківських установ, що спричинила несприятливі наслідки для позичальників та завдала шкоди інтересам банків, напевно, також потребує свого закріплення в структурі чинного Кримінального кодексу України.
Аргументи Клочко А.М. є достатньо обґрунтованими та своєчасними. З урахуванням цього, рекомендуємо молодого вченого Клочко А.М. як достойного претендента для здобуття Премії Президента України для молодих вчених 2017р.

Лощихін Олександр Миколайович, д.ю.н., проф. кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернацького

Шайхатдінов Андрій Загітович

Наукова робота Альони Миколаївни Клочко «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» являється дуже актуальною. В наш час вчиняються дуже багато зловживань у банківській сфері, що потребує більшої уваги з боку правоохоронних органів та контролюючих державних установ. Автор концентрує увагу на сучасному стані нормативно-правової бази з забезпечення безпеки сфери банківської діяльності, визначаючи в ній недоліки та пропонуючи нові підходи до вирішення цієї проблеми.
На наш погляд, Клочко Альона Миколаївна за результатами проведеного нею наукового дослідження щодо кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017.
Шайхатдінов Андрій Загітович,к.ю.н., доцент, зав.каф. "Природничо-наукові та гуманітарні дисципліни" Азовського морського інституту Національного університету "Одеська морська академія"

Глушков Валерій Олександрович

Наукова робота автора Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» привертає увагу, оскільки у теперішній час криміналізація торкнулася майже всіх сфер життєдіяльності суспільства, в тому числі й сфери банківської діяльності країни. Євроінтеграційний курс держави, реформування банківської системи країни, спрямоване на досягнення позитивного результату «очищення» банківської системи від неплатоспроможних банків можуть бути знівельовані за відсутності стабільного державного механізму протидії криміналізації сфери банківської діяльності. Активізація кримінальних процесів у сфері банківської діяльності має несприятливі наслідки як для громадян- клієнтів банківських установ так і для всієї держави, підриваючи її авторитет на міжнародному рівні. В дослідженнях автор наголошує на тому, що банківська діяльність є окремим об’єктом кримінально-правової охорони, обґрунтовує свої твердження специфікою банківської діяльності відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність». Раціональне зерно вбачається в позиції автора, оскільки в різні періоди часу (в минулому, у теперішній час та у майбутньому) банківська система зосереджує в собі значні кошти, які постійно приваблюють злочинців.
Напевно, можна було би стверджувати, що майбутнє за електронними розрахунками та використанням електронних грошей, які не мають своєї вартості і є по суті одиницями виміру звичайних грошей. Наприклад, чи є криптовалюти грошима залишається на сьогодні відкритим в більшості країн світу. Розуміння правової природи криптовалют неможливе без розуміння технології, на основі якої вони функціонують, тому це питання також потребує проведення ретельних досліджень та врегулювання на законодавчому рівні оскільки як виявляється, технології випереджають законодавство.
В цілому, дослідження молодого вченого Клочко А.М. проводяться у правильному напрямку, автор має перспективи, оскільки не обмежується досягнутими результатами, а націлений на постійні наукові пошуки та відмінний результат.
Вважаю, що наукове дослідження молодого вченого Клочко А.М. «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» гідне відзнаки Премією Президента України для молодих вчених 2017р.

Валерій Олександрович Глушков, д.ю.н., професор, академік Європейської академії безпеки та конфліктології, Заслужений юрист України, професор кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу та права

Сухонос Віктор Володимирович

Вперше ознайомився з науковими працями молодої вченої Клочко Альони Миколаївни під час роботи на посаді декана юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ». Приємне враження справило прагнення цієї вченої до самовдосконалення, пізнання та розвитку. У своєму науковому дослідженні «Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України» претендентка визначає метою роботи створення концепції кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні та вироблення системи кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за злочини, вчинювані у сфері банківської діяльності. На мій погляд, автор цілком вирішує поставлені у роботі завдання, ретельно вивчає сучасний стан дослідження проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності, з’ясовує фактори соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері банківської діяльності (з урахуванням науково обґрунтованих факторів криміналізації суспільно-небезпечних діянь); аналізує стан кримінально-правової охорони банківської діяльності на національному та міжнародному рівнях; виявляє характерні ознаки функціонування банківської діяльності як об'єкта кримінально-правової охорони й родового об’єкта злочинів, особливості механізму заподіяння йому шкоди, на підставі чого визначити місце злочинів у сфері банківської діяльності в системі норм та інститутів Особливої частини Кримінального кодексу України.
Про високий рівень наукових досліджень претендентки свідчить відображення результатів її наукової праці у наукометричній базі даних Scopus та провідних вітчизняних виданнях. Зауважу, що автор сміливо заявляє свою тематику яка є актуальною та дійсно потребує врегулювання на кримінально-правовому рівні у зв’язку з масштабами «банківської» злочинності та труднощами, що виникають при кваліфікації цих кримінальних правоворушень. Звертає увагу те, що дана робота єдина у своїй спеціальності серед поданих на здобуття Премії Президента України 2017р. Це свідчить про активність молодої вченої, її прагнення розвивати та вдосконалювати науку кримінального права. Альона Миколаївна відповідає критеріям науковця нового покоління, володіє англійською мовою на високому рівні, має сертифікат рівня знання мови B2, що свідчить про можливості оприлюднення результатів її роботи на міжнародному рівні. Вважаю, що саме ця молода вчена заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Віктор Володимирович Сухонос, д.ю.н., професор, професор ННІ права СумДУ,
державний радник юстиції 3-го класу, Почесний працівник прокуратури України, член Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень

Петренко Сергій Анатолійович

Наукова робота Клочко А.М. є комплексним дослідженням спрямованим на створення концепції кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні. Грунтуючись на всебічному дослідженні проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності та її сучасного стану, використовуючи досвід Швейцарії, Республіки Польща та інших держав щодо кримінально-правової охорони банківської діяльності, який базується на положеннях Рамкового рішення Ради Європи: «Про боротьбу з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів», автором з’ясовано фактори соціальної обумовленості криміналізації діянь у сфері банківської діяльності; виявлено загальні об’єктивні й суб’єктивні ознаки, властиві усім злочинам у сфері банківської діяльності; здійснено типологізацію злочинів у сфері банківської діяльності залежно від видового (групового) об'єкта; виявлено недоліки чинного кримінального законодавства, щодо відповідальність за злочинні посягання у сфері банківської діяльності, та внесено відповідні пропозиції щодо їх усунення.
Підтвердженням високого рівня наукових досліджень Клочко А.М. є її наукової праці опубліковані у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, їх відображення у міжнародній наукометричній базі даних Scopus.
Вважаю, що Клочко А.М. за результатами проведеного нею наукового дослідження заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017.
Керівник Центру експертних досліджень НДІІВ НАПрН України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.