Офіційний веб сайт

Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері

М38

Автори: Кляпець О.Я.

Представлена Інститутом соціальної та політичної психології (АПН України).

Кількість публікацій: 19 наукових праць, в т.ч. 2 монографії, 1 навчальний посібник, 1 методична рекомендація, 16 статті, 19 тез доповідей.

Автором запропоновано сучасний підхід до розуміння процесу самоздійснення особистості в сімейній сфері та побудовано систему ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу молоді в цьому процесі. Це знайшло відображення, зокрема, в розділах у колективних монографіях “Особистісний вибір: психологія відчаю та надії”, “Життєві домагання особистості”, у науково-практичному посібнику “Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин” та методичних рекомендаціях “Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя”, у статтях у провідних фахових виданнях.

З`ясовано соціально-психологічні передумови особистісного самоздійснення молоді в сім’ї. Шлюбно-сімейні стосунки вперше досліджено як результат активної діяльності суб’єкта, спрямованих на самоконструювання, побудову власного майбутнього в сімейній сфері життя. Проаналізовано взаємовплив основних передумов особистісного самоздійснення в сім’ї, з’ясовано зв’язок між ними та якістю самоздійснення особистості в сім’ї. Досліджено чинники, що сприяють та перешкоджають цьому процесу. Глибше вивчено особливості впливу шлюбної залежності, сімейних стресів та криз на функціонування сімейної структури та окремих членів родини.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на розробку індивідуальних та групових технологій оптимізації самоздійснення в сімейній сфері і полягає у можливості використання отриманих даних у викладенні курсу з психології та соціальної роботи у вищих навчальних закладах, в консультативній та корекційній роботі центрів психологічної допомоги, соціально-психологічних служб, психологів системи освіти.

Надіслати коментар

Коментарі

Фролов П.Д.

Форми шлюбних стосунків у сучасному світі досить швидко урізноманітнюються. Часто доводиться чути про неминучість відмирання традиційного шлюбу. Його майбутнє багато в чому залежить від того, якою мірою він виявиться здатним сприяти самоздійсненню особистості. Цей критерій відіграє чималу роль при виборі молоддю тих чи тих форм сексуально-шлюбних відносин. І дуже добре, що нарешті з'явилася робота, присвячена науковому пошуку шляхів, механізмів, способів особистісного самоздійснення в сім’ї. Сподіваюся, що доробок Ольги Яківни Кляпець, яка користується заслуженим авторитетом як серед науковців, так і серед практиків, буде належним чином оцінено.
Павло Фролов, зав.лаб. соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології, кандидат психологічних наук.

Олена Любченко

З десятьох клієнтів, які приходять до нас вирішувати свої проблеми на писхологічні консультації, дев'ять моють потребу розібратися саме з сімейними відносинами та своїм місцем в сім'ї.
Тому будь-які обгрунтовані дослідження та рекомендації в цій галузі - дуже цінні. Особливо, якщо це висновки такого послідовного і талановитого науковця, як Ольга Кляпець.
Вважаю, що послідовність, сумління, наукова добросовісність автора та практична корисність її праці заслуговують на відзнаку.
Олена Любченко, керівник психологічного центру "Training-Land", кандидат психологічних наук.

Тарас

Одна з небагатьох праць, де був цікавий експеримент і цікаві висновки. Особливо зважаючи на те, що дана тема, не є розробленою в достатній мірі сучасною психологічною наукою. Сподіваюся, це буде поштовхом до більш глибокого аналізу і розробки психологів в сфері сімейних стосунків. Зараз є багато "напівхудожніх" і "напівнаукових" творів, але дуже мало наукових і толкових.

Тарас

психолог

Гість Донченко Олена

Хочу підтримати Ольгу Кляпець і побажати їй подальших здійснень в обраному науково-практичному напрямку. Особливо в тій його частині, де йдеться про таку важливу якість людини, як особистісна відповідальність за збереження сімейних стосунків, де обумовлюється і формується ставлення шлюбних партнерів до браку не тільки як до сфери побуту, відпочинку і солодких почуттів, але і як до найважливішої роботи, що вимагає насамперед терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Успіхів тобі, Олю!
Донченко Олена, доктор соціологічних наук, професор, головний наук. співроб. Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Гундертайло Юлія

Найбільша заслуга Кляпець О.Я. - увага до сьогоднішніх, зовсім нових і майже недосліджених проблем і феноменів сімейної сфери самореалізації особистості. Свіжий і відкритий науковий погляд на ті сімейні події, що відбуваються в житті наших співвідчизників у наш час, є надзвичайно важливим кроком до рефлексії як психологів, так і педагогів, вихователів, та й узагалі пересічних українців. Плідна праця у цій царині безперечно заслуговує заохочення і підтримки як приклад визнання державою наукового доробку людини, котра розвиває і підтримує опору нашої спільноти - сім"ю.

Інститут соціальної та політичної психології

Олена Злобіна

Робота вкрай важлива, зважаючи на загальну динаміку укладання та руйнування шлюбів в Україні. Як відомо наразі у сфері шлюбно-сімейних відносин спостерігається негативна динаміка - зменшується кількість тих, хто бере шлюб та збільшується кількість розлучень. Зважаючи на це, впровадження результатів досліджень Ольги Кляпець має неабияке соціальне значення. Не частий випадок, коли гуманітарна розробка може бути оцінена з точки зору прямого економічного ефекту. Автор безумовно заслуговує на підтримку і створення можливостей для широкого впровадження отриманих результатів у практику.
Олена Злобіна, доктор соціологічних наук,зав. відділом Інституту соцології НАН України

Ігор

На перший погляд, вивчення особистісного самоздійснення в сім’ї не є поширеним серед психологів-науковців, але є вкрай актуальним для розуміння доступних можливостей для самоздійснення молоді та утвердження власне інституту сім’ї в державі. Наукові праці Кляпець О.Я. відрізняються глибиною аналізу проблематики та високим практичним значення.
Ігор Носач, аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Титаренко Тетяна МихайлівнаГість

Ольга Яківна з перших кроків у науці викликала і викликає велику повагу. Її відданість справі, зануреність у неї, вміння ставити цікаві й актуальні проблеми і професійно їх розв"язувати - все це робить кожну її публікацію реальним кроком вперед. До того ж Ольга Яківна, незважаючи на молодий вік, вже активно працює з аспірантами. Вона постійно вчиться,опановує нові методи індивідуальної та групової консультативної роботи, намагаючись поєднувати дослідницькі інтереси з практичними. Думаю, її внесок у психологічну науку заслуговує на преміювання.
Доктор психологічних наук, професор, член-кор. АПН України Титаренко Т.М.

Гавриленко Ярослава

В працях Кляпець О. Я. проблематика особистості в сімейному житті не просто дуже ґрунтовно та широко досліджена теоретично, практичні та методичні рекомендації дуже легко використовувати в роботі з сім’єю. Хотілося б, щоб дослідницький запал такого автора не згасав.

Гавриленко Ярослава, практичний психолог, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Татенко Віталій

Ольга Кляпець талановитий молодий вчений-психолог, який сміливо розробляє нову наукову тематику, що є актуальною для сучасного українського суспільства. Як відомо: "Міцна сім'я - міцна держава". Наукові дослідження Ольги Кляпець сприяють формуванню здорових сімейних стосунків, тому вона заслуговує на отримання премії Президента.

Ірина Жадан

Надзвичайно актуальна наукова праця, яка, поза сумнівом, буде востребувана не лише психологами-практиками, а й молоддю, що будує взаємини в родині на засадах взаємоповаги до прагнень одне одного, з урахуванням нових реалій життя. Авторка - талановитий дослідник, перспективний вчений, що заслуговує відзнаки.

Ірина Жадан, к.психол.н., с.н.с., завідувач лабораторії психологічних проблем політичної соціалізації молоді Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Вадим Васютинський

Ольга Кляпець - цікавий і талановитий учений, уміє працювати творчо й натхненно, любить і поважає науку.
Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Евгения

Євгения Базика

Ольга Яківна Кляпець є сучасним науковцем - новатором,яка досліджує досить важливу ланку проблематики нашого сьогодення. Запропонований Ольгою Яківной сучасний підхід до розуміння процесу самоздійснення особистості в сімейній сфері і система ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу молоді в цьому процесі заслуговує на увагу як науковців, психологів-консультантів, так і широкого кола читачів.
Євгения Базика, аспірант Херсонського державного університету

Софія Грабовська

Ольга Яківна Кляпець цікаво і потужно працює в галузі психології сім"ї та психології особистості. ЇЇ роботи мають новаторський та практично спрямований характер і цікаві широкому колу чітачів. Варто відмітити наукову глибину і творчій підхід Ольги Яківни до проблем, які вона досліджує.
Завідувач кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка Софія Грабовська

Юрій

На мій погляд, допомога становленню молодих сімей - дуже актуальне питання в нашій державі.
Юрій Данько, психолог

Тетяна Ларіна

Представлені О.Я.Кляпець праці є результатом кваліфікованої науково-долсідної роботи. В її працях грунтовно та змістовно розкрито соціально-психологічні чинники та передумови гармонійного самоздійснення молоді у сімейній сфері. Її високий професіаналізм та зосередженість на актуальних проблемах життєздійснення молодої особистості заслуговує на увагу як фахівців з соціальної психології так і психологів-практиків.

Ларіна Тетяна Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології лабораторії соціальної психології особистості.

Лазоренко Борис

Цікава і корисна робота. Цілком заслуговує на нагородження премією Президента. Є хорошим посібником для практичних психологів у роботі з молоддю щодо підготовки до шлюбного життя і у вирішенні конфліктів молодої сім,ї.
Кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник інститутут соціальної та політичної психології НАПН України.

Катерина Черемних

Ольга Яківна Кляпець є талановитим і надзвичайно перспективним науковцем. Вона пропонує своїм читачам вдалу проекцією новітніх теоретико-методологічних розробок у сфері психології самоздійснення на життєпрактику сім’ї. Її роботи презентують прозорі чіткі теоретичні положення, які супроводжуються спеціалізованим психодіагностичним інструментарієм та конкретними практичними порадами і завжди є цікавими як для психологів-консультантів, так і для широкого кола читачів.

Катерина Черемних, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.