Офіційний веб сайт

Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)

м16

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

Автор: Заболотна Ю.О., к.т.н., Логунова О.О., к.т.н., Прокудін О.З.,  Тимошенко Є.В., к.т.н.

Авторами доведено закономірності деформування породного масиву навколо підземних виробок, на основі яких розроблені інноваційні технології відпрацювання запасів вугілля, впровадження яких дозволить усунути низку екологічних, соціальних і економічних проблем регіону з подальшою диверсифікацією діяльності вугледобувних підприємств.

Встановлено залежності зміни напружено-деформованого стану масиву та силових параметрів механізованого кріплення від радіуса дуги лінії очисного вибою, запропоновано наукові принципи управління станом породного масиву способом варіації режимами роботи складових елементів механізованого комплексу, що збільшить видобуток вугілля та зменшить його собівартість.

На основі запропонованого критерію повторного використання підготовчих виробок обґрунтовано параметри кріплення штреку і охоронної конструкції на сполученні «лава-штрек», що дозволило зменшити обсяг гірничих робіт і вплив на осідання земної поверхні. Розроблено технологічні схеми подрібнення шахтної породи для її використання у твердіючих сумішах при зведенні кріплення, що дозволило зменшити екологічний вплив на навколишнє середовище за рахунок зменшення породи, що піднімається на поверхню.

Розроблено комплекс інноваційних технологій, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати та собівартість вугілля, мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище. Економічний ефект від впровадження розробок очікується у розмірі 169,3 млн. грн. на рік.

 

Кількість публікацій: 70, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 33 статті (7 – у зарубіжних виданнях), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України.

Надіслати коментар

Коментарі

Богачева Лілія

Розроблена авторами технологія призводить до зменшення обсягів порід, які потрапляють на земну поверхню, забруднюють прилеглі території та погіршують умови проживання населення вугледобувних регіонів. Підвищення стійкості гірського масиву дозволяє попередити просідання земної поверхні, підтоплення і заболочування земель та виведення їх з сільськогосподарського використання. Окрім впровадженням нових технологічних заходів авторами запропоновано комплекс дій, спрямованих на диверсифікацію виробництва, що однозначно покращить економічні показники роботи шахти.
Я вважаю, що дана робота має великий потенціал, та практичну і наукову цінність, і заслуговує на визнання, а колектив авторів присудження премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

ГО "Екопростір України"

Антон Миколайович

Зацікавила робота великою кількістю коментарів. Стиль написання - копірка.
Не зрозуміло як робота набрала такого розголосу, виходячи з кількості позитивних коментарів, не будучи значною мірою представленою міжнародній науковій спільності. Нещодавно наш вуз отримав через EVERUM доступ до Web of Science. Шокований! Притенденти на найвищу нагороду для молодих науковців в Україні не мають ЖОДНОЇ статті чи матеріали конференції в періодиці коревої колекцію з JCR Web of Science.
Куди котиться наука?!!!

Лижков Максим Володимирович

Доброго дня Антон Миколайович! Ознайомившись з представленою роботою та Вашим коментарем, мені не зрозуміло як було визначено, що: «стиль написання – копірка». Я з цим в корені не згоден, тому якщо маєте можливість обґрунтуйте будь ласка, що Ви маєте на увазі. Дякую. Наскільки мені відомо публікація в виданнях, що входять до реферативної бази даних (РБД) “Web of Science” не є обов’язкова. Тим паче є альтернативні міжнародні РДБ, наприклад “SCOPUS” (я знайшов 5 статей авторів у цій РБД). До того ж публікація в таких виданнях не дешеве задоволення. Також як можна ігнорувати і не підтримувати вітчизняні фахові видання, затверджені міністерством освіти України? Тому вважаю, що вибір місця публікації наукових розробок це суто вибір авторів, який залежить від їх можливостей. В цьому випадку більш важлива загальна представленість результатів роботи громадськості, і докоряти авторів у відсутності публікацій у РБД “Web of Science”, на мою думку, як мінімум некоректно.
Хочу також написати декілька слів з приводу вражень, що склалися після ознайомлення з цією роботою.
Аналізуючи стан економіки та енергетики нашої Держави, можна стверджувати, що промисловість України значно залежить від «чорного золота». Однак, процес ліквідації вугільних підприємств, рано чи пізно, є неминучим. При цьому виникають значні проблеми як з фінансуванням проектів з їх ліквідації, так і з появою так званих «депресивних територій». Одним з варіантів попередження даних проблем є концепція “post-mining”, яка передбачає переорієнтування вугільного підприємства, що закривається на інші види виробництва.
Наукові дослідження представлені в роботі об’єднані метою забезпечення сталого розвитку гірничодобувних регіонів, і спрямовані на підвищення економічної ефективності підприємств, поліпшення екологічної ситуації територій, а також є базою для подальшої диверсифікації підприємства на основі концепції “post-mining”.
Результати досліджень молодих вчених безумовно мають наукову новизну і високу наукову та практичну цінність. Незважаючи на те що розроблені технології орієнтовані на родовище Західного Донбасу, вважаю, що втілення закладеної ідеї в інших гірничодобувних регіонах буде однозначно мати успіх.
З огляду на вагомий внесок у вітчизняну гірничодобувну науку і практику, що відображений в даній роботі, вважаю, що дана наукова праця достойна присудження премії Президента України для молодих вчених.

З повагою, Лижков Максим Володимирович, гірничий інженер, дослідник.

Антон Миколайович

Максиме Володимировичу,
Що стосується копірки, то гляньте на стиль написання коментарів. Це так чи інакше перекручування слів з реферату представленої роботи. Таке враження що коментарі пишуть ті ж самі люди і просять виставити на сайт знайомих науковців, при чому переважна їх більшість із самого Національного гірничого університету. Реального обговорення немає. Є нахвалювання роботи! Не буду більше коментувати дане питання комітет сам визначеться.

Що стосується пяти публікацій Scopus, то давайте не будемо перебільшувати їх значення. В жодному закордоному рецензованому журналі автори не опублікували ні однієї роботи. Маєте протилежні дані - наведіть їх.
По WoS - це абсолютно не логічний коментар. Наведіть мені хоч декілька платних журналів з імпакт фактором з бази WoS. Це абсурд. Інша річ що автори частіше всього не публікують в таких журналах, бо новизна результатів досить низького рівня.

Лижков Максим Володимирович

Антоне Миколайовичу, давайте поміркуємо. Когось зацікавила висунута на здобуття премії робота, він заходить на неї, та ознайомлюється з представленим матеріалом, а саме з: рефератом роботи, анотацією та творчим внеском авторів. Можливо пошукає та ознайомиться з декотрими публікаціями, але точне не з усім циклом наукових праць. Якщо шановним гостям так або інакше імпонує робота, вони залишають коментар, який базується на щойно ознайомленому матеріалі. Тому не дивно, що більшості коментарів здається схожими. Тим паче якось переінакшити терміни складна задача. Тут як кажуть «з пісні слів не викинеш». Припускаю, що збоку колег з Національного гірничого університету можливо трохи є нахвалювання, але вони також є фахівцями своєї галузі, і вважаю, що це суто їх об’єктивна професійна думка. До того ж в обговорені приймали участь достатня кількість сторонніх фахівців та спеціалістів різних профілів. Думаю в цій роботі є обговорення, а от дискусії, дійсно – ця перша.
Немає бажання дуже заглиблюватися у пошук публікацій авторів, але хочу запитати: публікація у виданнях WoS безкоштовна???
Мене взагалі трохи бентежить ситуація гонитви за цитуванням, хизування рівнем розрекламованості того чи інакшого видання. Невже наукові роботи потрібно оцінювати за рівнем опублікованості саме в престижних виданнях? Невже в звичайному фаховому видані не буває дійсно ґрунтовних і достойних праць? Тоді навіщо нам взагалі ці рекомендовані МОН видання, конференції?
Можливо моя відповідь трохи імпульсивна, але я вважаю, що не можна стверджувати про відсутність новизни та ґрунтовності результатів досліджень судячи тільки по відсутності публікацій в популярних розрекламованих виданнях.

Круковський Олександр Петрович

Вугільна промисловість є галуззю з дуже складними технологічними процесами і умовами ведення робіт. Для економічного розвитку видобувних підприємств необхідно розробляти і впроваджувати інноваційні технології, спрямовані на вдосконалення ключових технологічних процесів. Такі дії дозволяють виводити підприємства на якісно новий рівень і розвивати промисловість в цілому.
В роботі «Cталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» запропоновано декілька інноваційних розробок. Так завдяки застосуванню науково обґрунтованої технології роботи виїмкової дільниці із використанням сучасних стругових комплексів автори пропонують підвищити безпеку виконуваних робіт і збільшити швидкість видобутку корисних копалин, а застосування шахтної породи при спорудженні виробок дозволить зменшити екологічний вплив на земну поверхню.
Вважаю, що науково-технічні розробки, що увійшли в цю роботу, заслуговують на визнання, а колектив авторів Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Круковський Олександр Петрович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Бровко Дмитро Вікторович

Розвиток економіки та суспільства взаємопов’язані та потребують відповідних комплексних рішень. Так, подальший розвиток вугільної галузі, окрім вирішення суто технічних та технологічних питань, ставить завдання зниження собівартості вугілля, ресурсо- та енергозбереження, реалізації блоку екологічних питань, зайнятості населення гірничо-добувного регіону та, взагалі, стабільності задіяної роботами території.
Авторами роботи «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» запропоновано рішення низки означених важливих питань, а саме – в технологічному плані вдосконалені технології підготовки та видобутку вугілля, в екологічному напрямі – розроблені технологічні схеми подрібнення шахтної породи для її використання для твердіючих сумішей при зведенні кріплення, в соціально-економічному напрямі – запропонована до реалізації¬ концепція “post-mining”, що передбачає розвиток альтернативної інфраструктури гірничого підприємства після його закриття, а, тому гарантує стабільний подальший розвиток окремої території, що була задіяна гірничими роботами.
За результатами виконаної роботи отримані важливі наукові та практичні результати, що мають перспективу широкого впровадження та значний економічний ефект.
На мій погляд, ця робота, та колектив авторів у складі: Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З. та Тимошенко Є.В. заслуговують на присудження премії президента України для молодих вчених.
Бровко Д.В., чл.-кор. Академії гірничих наук України, канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідної частини Державного ВНЗ «Криворізький національний університет».

Пілюгін Віталій Іванович

Промислові запаси ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» складають близько 700 млн. тонн вугілля, що при існуючому рівні видобутку дозволить забезпечити роботу підприємства на термін більше 50 років. Однак, на жаль, в даний час не приділяється необхідна увага екологічним і соціальним проблемам, які неминуче виникають в процесі видобутку корисних копалин. Не секрет, що гірничі роботи чинять негативний вплив на екологічну систему територій, що розробляються. Також відсутні довгострокові проекти, спрямовані на недалеку і неминучу в майбутньому ліквідацію підприємств, які гарантували б зайнятому на виробництві населенню стабільне майбутнє на рідній землі. Слід зазначити, що подальша розробка запасів вугілля вимагає переходу гірничих робіт на більш глибокі горизонти, що спричинить збільшення витрат на проведення, кріплення, ремонт і підтримку гірничих виробок, і в кінцевому результаті негативно позначиться на собівартості вугільної продукції.

У праці, представленій на здобуття премії, наведено результат науково-дослідної роботи молодих вчених, з вирішення за допомогою інноваційних наукових розробок цих проблем в єдиному проекті. Описаний варіант розвитку вугільного підприємства, як інструменту сталого розвитку видобувних територій є гідною і сміливою ідеєю, що однозначно заслуговує на увагу і визнання. При цьому застосування запропонованого комплексу технологічних рішень на шахтах Західного Донбасу дійсно дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати і собівартість вугілля. У той же час отримана фінансова вигода від впровадження може бути спрямована на соціальні проекти розвитку регіону, які засновані наприклад, на концепції "post-mining".

Вважаю що робота виконана на високому науково-методичному рівні, а колектив її розробників заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Менеджер відділу з технології та науки,
техніки та розвитку гірничих робіт
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», д-р техн. наук
В.І. Пілюгін

Логунов Даниїл михайлович

Наукова робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)», яку представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет" (автори Заболотна Ю.О., к.т.н., Логунова О.О., к.т.н., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В., к.т.н.), присвячена доведенню закономірностей деформування породного масиву навколо підземних виробок, на основі яких розроблені інноваційні технології відпрацювання запасів вугілля.
За результатами роботи розроблено комплекс інноваційних технологій, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати та собівартість вугілля, мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище.
Підтримую роботу та її авторів і вважаю, що вони заслуговують на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених

Логунов Даниїл Михайлович, гірничий інженер, начальник відділу інформаційних технологій ПрАТ "Трансмаш".

Олексій

Дана робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі – підвищенню рівня рентабельності вугільних підприємств, як запоруки успішності сталого розвитку регіону.
Відповідно до мети роботи авторами виконано і представлено наукові дослідження, що спрямовані на обґрунтування принципів сталого розвитку гірничодобувних регіонів на прикладі цілеспрямованого вдосконалення технології видобутку вугілля на шахтах Західного Донбасу. Їх результати дозволяють знизити собівартість вугілля, зменшити техногенний вплив на навколишнє середовище, перманентно створити передумови до створення робочих місць, закласти фінансовий фундамент для подальшої або паралельної диверсифікації підприємства.

На мій погляд, робота має великий потенціал, та практичну і наукову цінність, і заслуговує на визнання, а колектив авторів присудження премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Кандидат технічних наук, доцент,
Лауреат премії Президента України для молодих вчених,
Халимендик О.В.

Негрій Сергій Григорович

Проблема ліквідації шахт Донбасу є все більш актуальною в нинішній час, коли вугільні підприємства, які створювалися 50-70 років тому, вичерпали свій ресурс. Багато з цих підприємств є містоутворюючими, що накладає відбиток на соціальну напруженість в регіоні та вимагає негайних заходів щодо забезпечення робочими місцями вивільнюваних працівників.
Важливими є й екологічні проблеми від розробки родовищ корисних копалин, які характеризуються: виснаженням природних ресурсів, затопленням і заболочуванням територій, погіршенням складу повітря, забрудненням водних ресурсів, ґрунту й атмосфери, деформаціями земної поверхні, зміною її вигляду та ін.
Тому розробка та впровадження інноваційних технологій розробки родовищ кам'яного вугілля, які забезпечують сталий розвиток регіону з подальшою диверсифікацією діяльності вугледобувних підприємств, є актуальними. Особливу цінність мають технології, які є соціально орієнтовані, безпечні для навколишнього середовища і, разом з тим, що забезпечують рентабельну роботу підприємства.
Представлена робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)», якраз таки, зачіпає всі ці аспекти, тому заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Негрій Сергій Григорович,
доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин,
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОН України (м.Покровськ),
к.т.н., доцент

Анастасія

Представлена робота актуальна, років 10-15 назад.
Прочитавши назву «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» попадаєш в легкий ступор! Автори акцентують увагу на регіон, який і без їх досліджень досить добре розвивається, не говорячи про повторне використання підготовчих виробок на шахтах Західного Донбасу.
Дана робота це яскравий приклад не логічного поєднання трьох захищених кандидатських дисертацій: «Закономірності формування опорного тиску навколо системи “лава – магістральна виробка” шахт Західного Донбасу», 2015 р., «Геомеханічне обґрунтування доцільності повторного використання підготовчих виробок вугільних шахтю», 2016 р., та «Обґрунтування технологічних параметрів виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами», 2014.
Поставлені завдання, наукова новизна, практичне значення з реферату це Copy-Paste (Ctrl+C – Ctrl+V) отриманих результатів, які були захищені в дисертаційних роботах.
Не писатиму про саму роботу – не читала, лише акцентую увагу на відсутність наукової кооперації між авторами, оскільки не знайшла жодної спільної публікації авторів даної роботи.
Шановні автори – прокоментуйти будьласка…

Прокудін Олександр Зотикович

Доброго дня Анастасія! Дякую за Ваш коментар! Спробую детально відповісти на зауваження.

За період останніх п’яти років на вугледобувних підприємствах Західного Донбасу виникали низка проблем (або необхідність розвитку), керівництво яких зверталось до Науки за допомогою в їх вирішенні. Свідченням цього є перелік науково-дослідних тем і проектів, в рамках яких виконувалась робота М16 (представлені в рефераті). Це свідчить про актуальність та необхідність виконаних досліджень.

Справді даний регіон, як в цілому і усі регіони України, розвивається. Однак також, як і скрізь є свої проблеми. Однією з них є ліквідація деяких шахт (що незабаром планується), наприклад шахти ім. Сташкова, яка спричинить величезні проблеми різного характеру. У даній роботі пропонується один з варіантів своєчасного попередження виникнення таких проблем, шляхом впровадження новітніх технологій, що дозволять збільшити рівень рентабельності підприємств (саме через низький рівень рентабельності і передбачається закриття таких підприємств), і виконання диверсифікації його діяльності.

Щодо назви роботи, то термін сталий розвиток (представлений Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку) має на увазі синтез економічного розвитку, соціального прогресу і дбайливого зберігання навколишнього середовища. В контексті даної роботи цей термін відноситься до гірничодобувних територій. Більшість міст Західного Донбасу будувались ще в Радянському Союзі, з метою зайнятості населення на вугільних підприємствах, що розвиваються. В даний час на таких підприємствах, працює більше половини працездатного населення Західного Донбасу. Також підприємства, в якійсь мірі, фінансують розвиток міст і селищ. Платять податки, які надходять до бюджету міст. Саме тому вугільні підприємства є містоутворюючими, і від успішності ведення їх діяльності безпосередньо залежить соціальна та економічна обстановка регіону. Тому логічно припустити, що розвиток вугледобувних підприємств призведе до сталого розвитку території, на яких вони розташовані.

Для виконання якісного і обґрунтованого наукового дослідження необхідно працювати не один рік. Так дійсно матеріали перерахованих Вами дисертаційних робіт, знайшли відображення в даній роботі. Але це не було бездумне поєднання декількох праць в одну. В даній роботі деяку частку напрацювань авторів ґрунтовно синтезовано, якісно доповнено і перероблено абсолютно під іншою метою обґрунтування принципів сталого розвитку гірничодобувних регіонів на прикладі цілеспрямованої вдосконалення технології видобутку вугілля на шахтах. Мета роботи має одну з форм наукової новизни, а саме: «застосування відомих напрацювань (досліджень, приладів, обладнання), що раніше не використовувались для цих цілей». Це твердження справедливе для даної роботи, оскільки раніше частка результатів досліджень застосовувалася з метою вдосконалення окремого технологічного процесу, а в роботі М16 мають більш глобальну мету - забезпечення сталого розвитку за допомогою цілеспрямованого вдосконалення технологій. Тобто дослідження кожного з авторів це лише інструмент для досягнення спільної мети.

Щодо бездумного копіювання матеріалів попередніх досліджень авторів. Якщо детально порівняти автореферати дисертацій та реферат даної роботи, Ви побачите повну якісну відмінність між ними.

Відсутність спільних публікації авторів пов’язана в першу чергу тим, що кожен з нас фахівець з різних напрямків, а об’єднання спільних зусиль в цій роботі свідчить про її комплексність. Тим паче за результатами спільної роботи завершується підготовка до виходу у світ колективної монографії.

Хочу підкреслити, що матеріали даної роботи це результат взаємодії чотирьох авторів із різними науковими інтересами, які об’єднали свої зусилля для вирішення однієї загальної проблеми.

Сподіваюся, я певній мірі відповів на Ваші питання, що виникли при ознайомленні з матеріалами нашої роботи.

З повагою, Прокудін Олександр.

Наталья

Домінуюча в гірничодобувних регіонах важка промисловість в значній мірі залежить від вугілля. У той же час проблеми погіршення екологічного стану навколишнього середовища в результаті ведення гірничих робіт з кожним днем стають все гостріше. Найбільш критичними з них є осідання земної поверхні і щоденне збільшення обсягів породних відвалів, які призводять відповідно до підтоплення, заболочування сільськогосподарських земель і забруднення повітря, ґрунту, ґрунтових вод. Тому наукові дослідження, спрямовані на зменшення техногенного впливу гірничих робіт є актуальними.
У даній роботі автори, спираючись на екологічну адаптацію гірничих технологій, на єдиній методологічній основі вирішили задачу про сталий розвиток вугледобувного регіону. Так, за допомогою апробованих методів аналітичних, комп’ютерних та експериментальних досліджень встановлено залежності зміни геомеханічних процесів в оточуючому виробку масиві при веденні гірничих робіт. Аналіз отриманих закономірностей дозволив на їх основі обґрунтувати: критерій доцільності повторного використання виробок; параметри комбінованої кріплення з використанням подрібненої порожньої породи; рекомендації з безціликового відпрацювання пластів; наукові принципи управління породним масивом способом варіації режиму роботи механізованого комплексу.
Практичне застосування запропонованих технологій дозволить в певній мірі зменшити техногенний вплив гірничих підприємств на екологічну систему регіону, а також підвищити рентабельність гірничих підприємств, що в цілому є запорукою сталого розвитку гірничодобувних регіонів.
Вважаю, що за високе наукове і практичне значення дана робота є цінною, а колектив авторів заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

директор ТОВ "Геотоп" Кудряшова Н.О.

Скобенко Олександр Васильович

У такий непростий для вітчизняної економіки час актуальність даної роботи не викликає сумнівів, оскільки вугільна промисловість є найважливішою і в той же час однією з найбільш дотаційних галузей. Запропоновані науково-технічні рішення, що спрямовані на вдосконалення основних виробничих операцій, дозволяють вирішити ряд проблем підприємства, наприклад, підвищити рівень конкурентоспроможності вугілля, що видобувається і зменшити екологічний вплив на навколишнє середовище.

Дуже вдалою і цікавою на мою думку є розглянута в роботі концепція «post-mining». В даний час дійсно існує гостра проблема ліквідації вугільних підприємств з усіма вихідними екологічними, економічними та соціальними наслідками. Впровадження у виробництво під егідою концепції «post-mining» розроблених технологічні рішень, що базуються на встановлених закономірностях, дозволить забезпечити сталий розвиток територій в зоні видобутку корисних копалин, а також уникнути катастрофічних наслідків для економіки і соціуму регіону від закриття вугледобувних підприємств.

Наукова обґрунтованість викладених результатів підтверджується достатньою кількістю публікацій в різних наукових виданнях, в тому числі і зарубіжних. Роботу підтримую, і вважаю що колектив авторів заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Фінансовий директор
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ",
к.т.н. Скобенко О.В.

Олександр

Ведення підземних гірничих робіт неминуче супроводжується виникненням ряду проблем, з яких можна виділити кілька основних: екологічні, соціальні та економічні.
Екологічні проблеми в першу чергу пов’язані зі змінами в масиві порід, що викликані веденням гірничих робіт, а також невеликою часткою використання промислових відходів. Наприклад, в Україні щорічно осідає близько 1000 кв. км поверхні землі, а деякі породні відвали в радіусі до 3-х км є джерелом забруднення повітряного, водного і поверхневого природнього середовища різними токсичними елементами. Згадані факти лише в невеликій мірі описують масштаб техногенного удару, що завдає гірничодобувна галузь по вітчизняній екології.
Оскільки більшість гірничодобувних підприємств є містоутворюючими, від успішності їх діяльності значно впливає трудова зайнятість місцевого населення, їх добробут, а також економічна успішність регіону в цілому. Слід зазначити, що перераховані вище основні проблеми видобувних районів тісно пов'язані між собою, тому рішення навіть однієї з них, однозначно позитивно вплине на динаміку рішення всього комплексу проблем.
У даній роботі рішення комплексу таких проблем досягається шляхом забезпечення сталого розвитку регіону, за рахунок впровадження інноваційних екологічно адаптованих технологій спорудження виробок і відпрацювання вугільних пластів на шахтах, з паралельним процесом диверсифікації їх діяльності. Так, на основі встановлених закономірностей науково обґрунтовано раціональні технології: стругового відпрацювання тонких вугільних пластів, кріплення капітальних і підготовчих виробок, безціликового відпрацювання запасів. Їх застосування дає можливість зменшити втрати вугілля, збільшити швидкість його видобутку, більш раціонально проектувати системи охорони гірничих виробок.
Результати роботи були опубліковані в достатній кількості вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, а їх реалізація була виконана на провідних вуглевидобувних підприємствах України.
Вважаю, що застосування матеріалів даної роботи в гірничодобувній практиці внесе значний внесок у стійкий розвиток регіонів.
На підставі вищесказаного підтримую науково-дослідну роботу, і вважаю, що колектив її авторів гідний присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор ТОВ "Гільдія інжиніринг" Халимендик О.В.

Бабець Д.В.

Вугільна промисловість є запорукою успішного становлення енергонезалежності України, але водночас провокує ряд проблем, що неодмінно супроводжують видобуток корисних копалин. Тому дослідження, спрямовані на вирішення таких проблем, безумовно є актуальними.
У представленій роботі соціальні, екологічні та економічні проблеми гірничодобувних регіонів об’єднано в єдину задачу, рішення якої дозволить забезпечити сталий розвиток територій на яких видобувається кам’яне вугілля. Керуючись такою ідеєю, автори розробили інноваційні технології спорудження виробок і відпрацювання вугільних пластів з паралельним процесом диверсифікації діяльності шахти на основі відкритого бізнес проекту “post-mining”.
Результати досліджень апробовані на вітчизняних і міжнародних конференціях, і успішно впроваджені в гірничодобувну практику.
З огляду на високий рівень і практичну цінність виконаних наукових досліджень, вважаю, що робота М16 «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених, а авторський колектив зробив значний внесок в розвиток сучасної гірничодобувної галузі.

Кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри вищої математики,
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Бабець Д.В.

Соболєв Валерій Вікторович

Представлена робота вельми актуальна і корисна як для вугільної промисловості, так і для економіки України в цілому. Наведені результати досліджень мають високу наукову і практичну цінність. Впровадження розроблених технологій у гірничодобувну промисловість дозволить вирішити ряд характерних для даної галузі гострих проблем і досягти значного економічного ефекту. Вважаю, що за значний внесок у розвиток вітчизняної науки робота «Cталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» заслуговує на визнання, а колектив авторів присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Соболєв В.В.

Вострецов Микола Олександрович

Безумовно забезпечення сталого розвитку територій, які знаходяться в зоні ведення гірничих робіт є актуальною науково-технічною задачею. Негативні наслідки, пов'язані з веденням таких робіт, на жаль, стають все гостріше, тому дослідження, спрямовані на їх усунення безумовно варті уваги.

У даній роботі пропонуються інноваційні рішення, спрямовані на розвиток підприємства, а також передбачають подальший курс на диверсифікацію його діяльності, що дозволяє уникнути катастрофічних екологічних, соціальних та економічних проблем, пов'язаних з ліквідацією підприємств.

Представлені результати досліджень мають наукову новизну, практичну цінністю, і підтверджуються високою вірогідністю.

Вважаю, що наведені дослідження виконані на рівні, що відповідає світовим стандартам, а колектив авторів заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

к.т.н., доктор будівництва,академік Академії будівництва України,
Директор ТОВ «Донбасшахтопроект» Вострецов М.О.

Коваленко Владислав Вікторович

Енергетична галузь України є однією із системоутворюючих галузей економіки України, яка має важливе значення в системі національної безпеки. Україна має можливості забезпечити зростання виробництва наукоємної, високотехнологічної продукції за рахунок широкого впровадження інновацій, екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій, спираючись значною мірою на власний науково-технічний та кадровий потенціал, на можливості вітчизняної промисловості, поглиблення її кооперації з промисловістю інших країн, на розвиток спільних з іноземними інвесторами підприємств.
У сучасних умовах перед вугільною промисловістю України стоять складні задачі: збільшення обсягів видобутку, відновлення шахтного фонду, зниження витрат, пов'язаних з експлуатацією і підтримкою виробок у стійкому стані, ефективне використання ресурсозберігаючих технологій. Вирішення даних задач являє собою пріоритетний напрямок, що вибрала вугільна промисловість як найбільш перспективні шляхи розвитку. У роботі представлений коплексний підхід, що включає ряд обґрунтованих науково- технічних розробок для забезпечення стійкості як капітальних, так і підготовчих гірничих виробок в умовах складноструктурного порідного масиву. На основі закономірностей деформування порідного масиву, з урахуванням геомеханічних особливостей зміни напружено-деформованого стану, вирішена задача зниження експлуатаційних витрат на підтримку капітальних виробок. Для роботи характерне взаємопоєднання теоретичних, технічних та технологічних розробок, що забезпечило створення єдиної концепції підвищення стійкості протяжних виробок, що значно зменшує збитки виробництва, трудові та матеріальні витрати. Робота вирішує задачі сьогодення та зорієнтована на вирішення перспективних задач вугільних шахт. Враховуючи високий рівень представлених наукових і технологічних розробок, що забезпечують ефективну експлуатацію вугільних шахт України вважаю, що робота “Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)” заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених, а авторський колектив у складі Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. вніс вагомий внесок в вирішення актуальної задачи підвищення економічної ефективності вугільної галузі України.

Коваленко Владислав Вікторович
кандидат технічних наук, доцент,
лауреат Премії Президента України для молодих вчених за 2004 рік
доцент кафедри будівництва,
геотехніки і геомеханіки
Державного ВНЗ "НГУ"

Вигодін Артем Михайлович

Перспектива розширення виробничих потужностей вугледобувної промисловості Західного Донбасу передбачає зниження собівартості видобутого вугілля, як за рахунок підвищення обсягів його видобутку, так і за рахунок вдосконалення та більш ефективного виконання операцій всього виробничого циклу. Одним з пріоритетних напрямків є оптимізація кріплення протяжних виробок з тривалим терміном експлуатації, як найбільш відповідального з точки зору безпеки об’єкта. Однак оптимізацію ускладнюють важкі гірничо-геологічні умови притаманні родовищу, та характеризуються наявністю слабких, нестійких порід, схильних до розмокання, з подальшою втратою несучої здатності. Кріплення, що застосовується в розглянутих умовах не в повній мірі справляється з проявом гірського тиску і потребують якісної доробки, що є однією з цілей авторів.
На підставі результатів їх досліджень, нашим підприємством були розроблені технологічний регламент і стандарт виконання заходів з підвищення стійкості капітальних гірничих виробок з використанням пустих шахтних порід. Також в складі шахти ім. Герої Космосу ПСП ШУ ім. Героїв Космосу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» підприємством ППФ «МЛАД» було створено підрядний підрозділ, колектив якого займався дослідно-промисловим впровадженням розробленої технології. Успішні результати впровадження дозволили відзначити задовільний стан виробок після виконаних заходів, що свідчить про досягнення мети поставленої авторами роботи.
Таким чином, на підставі досліджень молодих учених вдалося: забезпечити тривалу стійкість магістральних гірничих виробок на шахті ім. Героїв Космосу, за рахунок визначення раціональних параметрів кріплення; зменшити кількість порожньої породи, що видається на поверхню, за рахунок її подрібнення і застосування в якості матеріалу кріплення; знизити собівартість видобутого вугілля за рахунок зменшення витрат на ремонт виробок, а також економії матеріалів для їх спорудження. Перераховані досягнення описують лише невелику частину розробок авторів, що увійшли в роботу «Cталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)».
Враховую результати цих досліджень, достатність їх апробацій в науковій літературі і конференціях, високу методичну якість роботи, доцільно зауважити, що повноцінне впровадження даних розробок на вугільних підприємствах Західного Донбасу дозволить зміцнити вектор розвитку регіону в бік сталого розвитку.
Вважаю, що за науково-дослідну роботу «Cталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)», автори Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Генеральний директор ПП Фірми "МЛАД",
Вигодін Артем Михайлович

Сдвижкова Олена Олександрівна

На сьогоднішній день перед вугледобувними підприємствами стоїть надважливе завдання з забезпечення сталого розвитку територій на яких провадяться гірничі роботи. Не секрет, що наша держава стоїть на порозі вичерпання доступних запасів кам’яного вугілля, тому задля сталого розвитку таких територій, вже сьогодні необхідно подбати про вирішення соціальних та екологічних проблем, які виникають при ліквідації гірничодобувного підприємства. Одним з дієвих шляхів вирішення цих проблем є диверсифікація діяльності вугледобувного підприємства.
В даній роботі авторами проведений ґрунтовний аналіз гірничо-геологічної та гірничотехнічної ситуації на вугледобувних підприємствах, який став підставою для розробки технологічних рішень, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати та собівартість вугілля, а також мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище:
Важливим аспектом даної роботи є її наукове значення, яке полягає у встановленні закономірностей деформування породного масиву навколо очисних, підготовчих та капітальних виробок, що дозволяє на цій основі розробити інноваційні технології відпрацювання вугільних пластів і підвищити конкурентоспроможність вугілля, що добувається, та забезпечити подальшу диверсифікацію шахти на основі концепції “post-mining”, як основу сталого розвитку району. Практична цінність роботи підтверджена розробкою рекомендацій щодо планування розташування магістральних виробок без охоронних ціликів з урахуванням зон розвантаження від опорного тиску, рекомендації щодо параметрів кріплення і охоронної конструкції при повторному використанні підготовчих виробок та рекомендації щодо ефективної роботи виймальної дільниці при струговому відпрацюванні тонких вугільних пластів.
Вважаю, що науково-дослідну роботу виконано на достатньо високому рівні, її результати мають високу наукову та практичну цінність. Отже, її виконавці заслуговують присудження їм щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри вищої математики
Держаного ВНЗ
«Національний гірничий університет»
д-р техн. наук, професор О.О. Сдвижкова

Солодянкін Олександр Вікторович

Економіка України потребує ефективних рішень, які б мали комплексний характер. В першу чергу це стосується вугільної промисловості, яка, з одного боку, має велике значення для розвитку провідних галузей економіки та енергетики, з іншого, призводить до негативних наслідків на прилеглих територіях після тривалого технологічного втручання у природне середовище.
Саме такий комплексний характер має робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)». Результати роботи дозволяють суттєво вдосконалити технологічні процеси на всіх етапах видобутку вугілля, підвищити їх ефективність на основі нових рішень за рахунок вдосконалення режиму роботи механізованих комплексів, повторного використання дільничних виробок, застосування ресурсозберігаючих конструкцій комбінованого кріплення, використання подрібненої породи в комплексі підземних робот. Важливим результатом роботи вважаю запропоновану авторами програму диверсифікації шахти в межах концепції “post-mining”, як основу сталого розвитку територій, завдяки чому можливе усунення низки екологічних, соціальних і економічних проблем гірничодобувного регіону.
Вважаю, що робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» та колектив авторів у складі: Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. заслуговують високої оцінки та присудження премії Президента України для молодих вчених.
Солодянкін О.В., чл.-кор. Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного гірничого університету

Яворський А.В., Яворська О.О.

ВІДГУК
на науково-дослідну роботу
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ У ЗОНІ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
(на прикладі шахт Західного Донбасу)»
(колектив авторів: к.т.н. Заболотна Ю.О., к.т.н. Логунова О.О., Прокудін О.З., к.т.н. Тимошенко Є.В.)

Вугілля є одним з основних джерел виробництва електроенергії в Україні. У структурі запасів органічного палива країни його частка складає 95%. Величина запасів при нинішніх обсягах споживання забезпечить потребу України в паливно-енергетичних ресурсах на досить тривалий термін. Але вугільна галузь має численні проблеми, що роблять її неконкурентоспроможною. Також, відпрацювання запасів на більшості шахт України відбувається в складних гірничо-геологічних умовах. Це пов’язано з переходом гірничодобувних робіт на все більші глибини, зниженням потужності вугільних пластів, підвищенням метановиділення та іншими стримуючими факторами. Така ситуація особливо відчувається у Західному Донбасі та у Красноармійському вугленосному регіоні де залишилися значні запаси високоякісного коксівного та енергетичного вугілля у тонких та вельми тонких пластах.
Дослідження даної наукової роботи передусім направлені на розробку шляхів удосконалення роботи гірничодобувних підприємств, зниження експлуатаційних витрат та собівартості вугілля, зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище, що в свою чергу підвищить рівень безпеки праці та економічну ефективність роботи гірничодобувного підприємства. Розроблені інноваційні заходи, можна вважати основою для покрокової зміни напрямку діяльності шахти, що подовжить термін її роботи, як містоутворюючого підприємства та мінімізує негативний вплив гірничих робіт на навколишнє середовище. Запропонована концепція «post-mining», як основа сталого розвитку вугледобувного регіону, забезпечить вирішення соціальної задачі шляхом збереження існуючих та створенням нових робочих місць на модернізованих гірничодобувних підприємствах.
Вважаємо, що проведені авторами дослідження мають важливе наукове та практичне значення, тому робота та колектив авторів заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Яворський А.В.,
канд. техн. наук, доцент
доцент кафедри ПРР
Державного ВНЗ «НГУ»,

Яворська О.О.,
канд. техн. наук, доцент
доцент кафедри АОТ
Державного ВНЗ «НГУ»,

Лауреати премії Президента України для молодих вчених за 2013 рік

Шашенко О.М.

На даний час проблема вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем у вугледобувних регіонах є гострою і актульною. Вугілля є одним з основних джерел енергії, але його видобуток в Україні є дорогим та призводить до значної деградації навколишнього середовища. Зменшення собівартістості вугілля, що видобувається, мінімізація фінансових та трудових витрат на ремонт і підтримання виробок в експлуатаційному стані, дозволяє відвищити конкурентноспроможність шахти, збільшити кількість робочих місць у регіоні. Можливість залишати частку породи в шахті, що призводить до меншої кількості використання цементу при кріпленні виробок, можливість скорочення земель для складування породи на поверхні - все це робить дослідження, що викладені у роботу, екологічно привабливими. У представленій роботі розроблені та науково обґрунтовані сучасні технології видобутку вугілля, у тому числі такі, що не потребують присутності людей у вибої лави. Авторами запропонована концепція “post-mining” задля попередження виникнення «депресивних регіонів». Вона дозволяє продовжититермін роботи ишахти на иневизначений строк.
Отже, результати роботи надзвичайно важливі для подальшого розвитку вугільної промисловості та регіону в цілому. .
Вважаю, що проведені авторами дослідження мають важливе наукове та практичне значення, і тому робота №16 «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» та колектив авторів – Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В., заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор
Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України
Заслужений діяч науки і техніки України
О.О. Шашенко

Михасюк Іван Романович

У даній науково-дослідній роботі представлено вирішення як актуальної наукової, так і суспільно-політичної проблеми, яка пов’язана зі сталим розвитком гірничодобувних територій України. На сьогоднішній день деякі вугільні шахти підходять до межі вичерпання запасів вугілля, тому виникає необхідність ліквідації таких шахт, що вимагає виділення з боку держави додаткових коштів на їх закриття.

Колективом авторів цієї науково-дослідної роботи запропонована концепція “post-mining” для гірничодобувних підприємств, що підлягають закриттю. Значення цієї концепції полягає у впровадженні сучасних технологій, що дозволить більш повно використовувати енергетичний та комерційний потенціал шахт, продовжити термін їх експлуатації, вивести на прибутковий рівень їх діяльність та вирішити соціально-екологічні проблеми гірничодобувного регіону. Впровадження вищезгаданої концепції розвитку гірничодобувних підприємств дасть можливість отримати економічний ефект в розмірі понад 150 млн грн в рік.

Наукове значення роботи полягає у розвитку альтернативної інфраструктури гірничодобувних підприємств на прикладі шахт Західного Донбасу за рахунок розробки інноваційних технологій відпрацювання вугільних пластів, що підвищить конкурентоспроможність видобутого вугілля та забезпечить подальшу диверсифікацію діяльності шахт.

Вважаю, що комплексна наукова робота "Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)" під авторством Заболотної Ю.О., Логунової О.О., Прокудіна О.З., Тимошенка Є.В. є актуальною та автори роботи заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри
економіки підприємства
Львівського національного університету
імені Івана Франка
д-р екон. наук, проф.
академік АН вищої освіти
Михасюк І.Р.

Сахно Іван Гергійович

При переході на ринкову економіку вимоги, що пред'являються до рентабельності вугільних підприємств, підвищуються, що в свою чергу є основою енергетичної незалежності України. Поряд з тим при погіршенні гірничо-геологічних умов (зменшення потужності розроблювальних пластів кам’яного вугілля, збільшення глибини розробки) дуже актуальним є питання збільшення обсягів видобутку вугілля з тонких пологих вугільних пластів, одночасно зі зниженням його собівартості. Одним з напрямів вирішення даного питання є поступова диверсифікація гірничих робіт одночасно з оптимізацією процесів при веденні гірничих робіт, що вклюває в себе: забезпечення супутнього видобутку і переробку метану, виробництво тепло- та електроенергії, переробку відвалів порід.
В даній науково-дослідній роботі авторами запропонований комплекс заходів, направлених на:
- зменшення експлуатаційних витрат;
- зниження собівартості вугілля і підвищення його конкурентоспроможності;
- зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище;
- розробку ключових аспектів технології “post-mining” на прикладі вугільної шахти, що закривається.
Комплекс таких заходів дозволить подовжити термін служби шахти, що позитивно вплине на розвиток вугледобувних регіонів та зменшить техногенне навантаження на навколишнє середовище, а також буде вирішена «соціальна» складова шляхом збереження, а також створення додаткових робочих місць. Відповідно, запропонована авторами концепція є актуальною, впровадження якої дасть новий поштовх у розвитку і модернізації вугледобувної галузі України.
Вважаю, що робота виконана на високому рівні, має наукове та практичне значення для гірничих підприємств, а її автори: Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

д.т.н., проф. каф. РРКК
ДВНЗ ДонНТУ І.Г. Сахно

Тищенко С.О.

Робота актуальна у наш час та будет корисна для полмисловостi

Тищенко С.О.

Стабільна та ефективна робота гірничодобувного підприємства забезпечує сталий розвиток прилеглих територій. Для того, щоб таке підприємство відповідало сучасним технологічним, економічним та екологічним вимогам, необхідно регулярно провадити модернізацію виробництва. Саме на удосконалення технології відпрацювання вугільних пластів та підвищення конкурентоспроможність вугілля направлені дослідження даної роботи. Поряд з впровадженням нових технологічних заходів авторами запропоновано комплекс дій, спрямованих на диверсифікацію виробництва, що однозначно покращить економічні показники роботи шахти.
Слід також відзначити наявність в роботі значного обсягу промислових досліджень, які забезпечили можливість достовірного наукового обґрунтування комплексу технологічних заходів, направлених на вдосконалення технології видобутку вугілля на шахтах Західного Донбасу, що позитивно вплине на стан навколишнього середовища даного гірничодобувного регіону.
Вважаю, що дослідження проведені на високому науковому рівні, а результати роботи мають високу наукову та практичну цінність. На мою думку, автори роботи заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Тищенко С.О.
Головний технолог
з операційних удосконалень
ШУ ім. Героїв Космосу
ПАО«ДТЕК «Павлоградвугілля»

Павличенко А.В.

Вугільна галузь є важливою складовою промислового потенціалу України і забезпечує розвиток провідних галузей економіки. Від ефективності та стабільності її функціонування залежить подальший сталий розвиток держави та її енергетична безпека. Вичерпання балансових запасів, збитковість більшості шахт, складні гірничо-геологічні умови та нестабільна економічна ситуація призвели до масового закриття шахт. Саме тому, актуальність роботи, спрямованої на вдосконалення технології видобутку вугілля на шахтах Західного Донбасу, не викликає сумніву.

В результаті виконаних авторами досліджень розроблено технологію використання подрібнених шахтних порід для виготовлення твердіючих сумішей при зведенні кріплення гірничих виробок, що дозволило удосконалити технологічні схеми їх повторного використання. Це, в свою чергу, дозволяє зменшити обсяги порід, що видаються на земну поверхню, забруднюють прилеглі території та погіршують умови проживання населення вугледобувних регіонів. Крім того, підвищення стійкості гірського масиву дозволяє попередити просідання земної поверхні, підтоплення і заболочування земель та виведення їх з сільськогосподарського використання.

Створені авторами технологічні рішення реалізуються на вугледобувних підприємствах, що підтверджує їх наукову та практичну значимість.

Напрацювання авторів мають високий рівень опублікування.

Цикл наукових праць «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» має високий науковий потенціал та прикладне значення, і тому робота і її автори – Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. – заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища ДВНЗ «Національний гірничий університет», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки А.В. Павличенко.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.