Офіційний веб сайт

Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму

м17

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автор: Костенко А.В., к.т.н., Малякова М.С., к.т.н., Мельников В.О., к.т.н., Ромашихіна Ж.І., к.т.н.

Авторами розроблено нові та удосконалено існуючі методи корекції режимів роботи асинхронних двигунів (АД) з пошкодженнями в силовому електричному колі статора, що дозволяють покращити енергетичні показники та збільшити строк експлуатації частотно-керованого електропривода зі скалярним та векторним керуванням.

Реалізовано та впроваджено метод непрямого визначення енергетичних показників роботи АД у складі електроприводів змінного струму, який дозволяє без виведення двигуна із технологічного процесу оцінити ефективність роботи в умовах параметричної несиметрії електромеханічного перетворювача.

 Впроваджено розроблений метод діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора загасаючими струмами ротора у режимі самовибігу двигуна, який позбавлений впливу якості напруги мережі живлення, коливань і рівня навантаження, та дозволяє визначати пошкодження стрижнів ротора без виведення двигуна з технологічного процесу, розбирання та вбудови у конструкцію АД додаткових датчиків.

 Розроблено підсистеми сепарації та симетрування сигналів напруг мережі живлення, що дозволило вдосконалити методи компенсації неактивних складових струму в умовах нелінійності та несиметрії навантаження та підвищити ефективність роботи систем електропостачання та швидкодію роботи системи компенсації.

 

Кількість публікацій: 63, в т.ч. за тематикою роботи монографія, посібник, 49 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 26 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 7 та 77 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 9 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Ihor Orlovskyi, Ing., PhD

Improving of the electromechanical systems mode's energy efficiency is actual scientific problem. It caused of the large legacy fleet of electric motors which are used in industrial installations. The series of scientific works "Fault-tolerant energy saving AC electric drive" by collective authors A. Kostenko, M. Maliakova, V. Melnykov, Zh. Romashihina is devoted to the solution of this problem. This work presents the technical solutions for building induction motors control systems. Such systems will improve the performance and increase the life energy variable-frequency drive without changing the existing equipment. I believe that the work and the it’s authors deserve the Ukrainian President's Prize for young scientists.
Ihor Orlovskyi, Assistant Professora, doctor, engineer, Department of Power Electronics, Electrical Machines and Drives, Institute of Electrical Engineering, Faculty of Telecommunication, Information Technology and Electrical Engineering, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland. Prof. Dr. Sciences (Ukraine).

Володимир Іванович Мілих, д.т.н., професор

Комплексна науково-практична робота "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" присвячена питанню підвищення енергоефективності регульованих електроприводів змінного струму (ЕП ЗС), що наразі є одними із найпоширеніших споживачів електричної енергії як у промисловості, так, наприклад, і у комунальному господарстві.
У даному циклі праць представлено методи визначення енергетичних характеристик ЕП ЗС у робочому режимі без демонтажу елементів силової схеми електроприводу з технологічного процесу. Крім того, розроблено метод діагностики дефектів та оцінювання загального технічного стану асинхронних двигунів (АД) за аналізом частотного спектру та інтегральних характеристик споживаної трифазним АД потужності.
Запропоновані методи корекції режимів роботи АД з пошкодженнями в силовому електричному колі статора дозволяють покращити енергетичні показники та збільшити строк експлуатації частотно-керованого ЕП зі скалярним та векторним керуванням. Розроблені методи комплексного аналізу електричних сигналів та процесів перетворення енергії у частотній області та області часу дозволили підвищити ефективність методів діагностики та систем компенсації.
Одержані наукові результати повністю відображені у великій кількості публікацій у авторитетних міжнародних та національних наукових виданнях. Про актуальність та інноваційність даної роботи свідчить і досить високий показник кількості цитувань вказаних публікацій згідно із наукометричними базами даних Scopus, Web of Science та Google Scholar.
В.І. Мілих, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»

І. А. Луценко, головний інженер, д.т.н.

Одним із найважливіших завдань у галузі електромеханіки, є збереження енергоресурсів. Адже нераціональне їх використання, в кінцевому випадку, може призвести до економічної та екологічної кризи. Саме тому питання енергоощадження, яке розкрите у даному циклі наукових робіт, є вельми актуальним.
Авторами для вирішення цієї проблеми запропоновано методи своєчасної діагностики електродвигунів, що дозволяє підвищити ефективність їх використання у складі електроприводу змінного струму.
Крім методів діагностування, у роботі розроблено систему компенсації впливу пошкоджень двигунів. Використання такої системи дозволяє збільшити термін експлуатації двигунів.
Характеризуючи поданий цикл робіт в цілому, варто відзначити:
високий рівень теоретичних досліджень;
рівень апробації основних наукових положень на міжнародних семінарах та конференціях;
підтримку досліджень молодих науковців міжнародними грантами та програмами;
економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво, який складає понад 1,5 млн. грн. щорічно.
Вважаю, що, безперечно, молоді дослідники та науковці є запорукою успіху української науки в майбутньому. Тому, на мою думку, зазначений колектив авторів Костенко А.В., Малякова М.С., Мельников В.О., Ромашихіна Ж.І. заслуговує на підтримку роботи «Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму» з боку держави у вигляді присвоєння премії Президента України для молодих учених для подальшого втілення їх наукових доробок.

І. А. Луценко, д.т.н., головний інженер ТОВ «Фірма «Літа»

Морозов Дмитро Іванович, к.т.н., доц.

Ознайомившись із даною науковою роботою, можна виділити її переваги. По-перше, проблема підвищення енергоефективності та надійності експлуатації електричних двигунів у складі електроприводів змінного струму у сьогоднішніх економічних умовах є досить важливою та актуальною.
По-друге, періодична вчасна діагностика електричних двигунів та корекція режимів роботи всього електропривода змінного струму є економічно ефективною, оскільки це дозволяє зменшити втрати енергії при її перетворенні.
По-третє, метод визначення оптимального терміну експлуатації двигунів з урахуванням наявних пошкоджень дозволяє оцінити енергетичну ефективність роботи електропривода в умовах несиметрії двигуна та зміни режимів його роботи за коефіцієнтом потужності, ККД, миттєвим коефіцієнтом перетворення потужності статора, ротора та двигуна в цілому.
Крім того, не можна не відмітити високий рівень апробації роботи молодих науковців.
Зважаючи на вищесказане, звісно, цикл наукових праць "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" авторів: Костенко А.В., Малякової М.С., Мельникова В.О., Ромашихіної Ж.І. є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Морозов Дмитро Іванович, к.т.н., доц., завідувач кафедри Автоматизованих електромеханічних систем Донбаського державного технічного університету

Качура О.В., к.т.н., доцент

На підприємствах металургійної, хімічної, харчової та енергетичної галузей невпинно відбуваються процеси запровадження механізмів, в яких використовують електроприводи (ЕП) на базі асинхронних двигунів (АД). Дані обставини, безумовно, супроводжуються постійним зростанням споживання електричної енергії. Одним з напрямків вирішення даного питання є впровадження енергозберігаючих технологій шляхом підвищення ефективності ЕП змінного струму. У зв’язку з цим представлений цикл праць є вкрай необхідним і своєчасним. Авторами запропоновано нові методи діагностики пошкоджень та дефектів ЕП у робочому режимі, впроваджено системи компенсації впливу дефектів двигунів на режими роботи механізмів, розроблено методи аналізу електричних сигналів перетворення енергії, запропоновано методики визначення оптимального терміну експлуатації АД, що дозволяє зменшити витрати підприємств на їх експлуатацію. З огляду на вищезазначене вважаю, що робота є актуальною, а її автори, без сумніву, заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Качура О.В., к.т.н., доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпродзержинського державного технічного університету

О. М. Юрченко, д.т.н., ІЕД НАНУ

У представленій науковій роботі висвітлені дослідження, присвячені питанням енергозбереження у промисловості та господарстві, де широко використовуються електроприводи змінного струму (ЕП ЗС).
Авторами запропоновано вирішення проблеми енергозбереження завдяки:
1. розробці методів діагностування дефектів і несправностей та визначення енергетичних характеристик у робочому режимі двигунів без виведення елементів ЕП ЗС з технологічного процесу;
2. впровадженню системи компенсації впливу дефектів і несправностей ЕД на режими роботи електроприводу та робочого механізму, що досягнуто створенням підсистеми керування перетворювачем частоти без внесення апаратних змін у силове коло;
3. розробці методів сукупного аналізу електричних сигналів та процесів перетворення енергії у частотній області та області часу. Це дає можливість підвищити ефективність застосування вказаних вище методів діагностики та системи компенсації;
4. розробці методу визначення оптимального терміну експлуатації ЕД ЗС, що дозволяє знизити витрати промислових підприємств через їх роботу з погіршеними енергетичними характеристиками шляхом проведення своєчасного ремонту.
Враховуючи зазначене, підтримую кандидатури колективу авторів наукової праці “Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму” щодо отримання премії Президента України для молодих учених.

О. М. Юрченко, д.т.н., завідувач відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України

Мороз В. І., д. т. н., професор

Запропонована колективом молодих вчених робота є цікавою та актуальною. Це пов'язано з постійним підвищенням споживання енергоресурсів, що призводить до негативного впливу на глобальні екологічні процеси.
Автори циклу праць поставили перед собою мету: підвищити енергоефективність і збільшити ресурс роботи керованого електроприводу змінного струму. Поставлена мета досягнута з урахуванням досвіду як вітчизняних, так і закордонних науковців, які займалися дослідженням цього питання. Потрібно відзначити, що результатами представлених досліджень є розробка не лише наукових основ, але й впровадження енергоресурсозберігаючих систем керування, що й забезпечує стійкість до відмов всього електротехнічного комплексу.
Новизна циклу наукових праць полягає у тому, що автори здійснили комплексне, системне дослідження поставленої проблеми та отримали ґрунтовні результати, які підтверджені актами впровадження, вагомими науковими публікаціями та конкурентно-спроможними винахідницькими рішеннями.
З огляду на викладене, вважаю, що поданий цикл наукових робіт авторів є актуальним і заслуговує на відзначення високою державною нагородою – премією Президента України для молодих учених.

В.І. Мороз, проф. каф. електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., проф.

Гребеніков В. В., д.т.н., с.н.с. ІЕД НАНУ

Результати циклу наукових праць представляють собою ряд наукових та прикладних технічних рішень актуальної науково-практичної задачі – зниження енергоспоживання в промисловості шляхом оптимізації використання існуючого обладнання.
Авторами запропоновано методи визначення енергетичних характеристик електроприводу змінного струму (ЕП ЗС) у робочому режимі без демонтажу елементів ЕП ЗС з технологічного процесу, методи діагностики пошкоджень й дефектів на основі частотного аналізу споживаних миттєвих активної та реактивної потужностей, а також аналізу миттєвих значень електричних сигналів у перехідних режимах із використанням теорії вейвлет-перетворення.
Про актуальність даного циклу наукових праць свідчить і розрахований економічний ефект від впровадження запропонованих заходів енергозбереження засобами ЕП ЗС на основі використання методів діагностики дефектів та пошкоджень у комплексі із використанням методу розрахунку втрат та методу визначення оптимального терміну експлуатації ЕД у складі ЕП ЗС. Розрахунки показали можливість щорічної економії понад 1,5 млн. грн. для 500 асинхронних двигунів середньої потужності (160..250 кВт).
Вважаю, що колектив авторів циклу наукових праць "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" повним чином заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

В. В. Гребеніков, д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу електромеханічних систем Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Заблодского Н.Н., д.т.н., професор

Оскільки питання енергоресурсозбереження та раціонального використання енергії на промислових підприємствах України на сьогоднішній день стоїть дуже гостро, автори дуже влучно сформулювали мету представленої наукової праці, що полягає у підвищенні енергоефективності та подовження ресурсу роботи регульованих електроприводів змінного струму за рахунок розробки наукових основ і впровадження енергоресурсозберігаючих систем керування, що забезпечать стійкість до відмов усього електротехнічного комплексу.
Тому, без сумніву, вважаю, що робота "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.
Заблодський М.М. доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Яримбаш Д.С., д.т.н., доцент

Наукова новизна та практичне значення отриманих авторами результатів не викликають сумнівів. Основні результати представленої роботи доповідались, обговорювались та були схвалені на Міжнародних науково-технічних конференціях України, Туреччини, Словакії, Польщі, Чеської Республіки, Хорватії, Македонії. Наукові праці авторів були опубліковані у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science, та мають високий рівень цитування. Зважаючи на вищезазначене, вважаю, що цикл робіт «Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму» та колектив авторів Костенко А.В., Малякова М.С., Мельников В.О., Ромашихіна Ж.І. гідні бути нагорожденими Премією Пезидента України для молодих учених.
Яримбаш Д. С., доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних машин Запорізького національного технічного університету

В. М. Гудь, к.ф.-м.н., доцент

Представлена авторами робота присвячена вирішенню актуальної проблеми електромеханіки - підвищення енергоефективності та терміну служби електричних машин змінного струму.
Колективом учених запропоновано нові підходи до компенсації несиметрії параметрів та діагностики пошкоджень асинхронних двигунів, які спрямовані на підвищення їхньої енергоефективності та надійності.
Високий рівень представленої роботи підтверджується значною кількістю наукових публікацій та патентів.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому рівні, а колектив її авторів заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гудь Володимир Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., професор

Результати досліджень, представлені авторським колективом молодих вчених, спрямовані на вирішення актуальної комплексної задачі щодо підвищення енергоефективності та подовження ресурсу роботи найбільш поширеного класу регульованих електроприводів змінного струму. Авторами проекту науково обґрунтовано і розроблено нові енергоресурсозберігаючі системи керування, що реалізовують задані режими функціонування, а також забезпечують стійкість до відмов складних електротехнічних комплексів.
Безумовною перевагою даної роботи є те, що результати досліджень пройшли ґрунтовну апробацію на Міжнародних наукових конференціях та симпозіумах і опубліковані у високорейтингових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus.
Вважаю, що представлена комплексна робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Шинкаренко В.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри електромеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шведчикова І.О., д.т.н., професор

Висвітлені результати досліджень спрямовані на вирішення актуального на сьогоднішній час завдання щодо ефективного використання енергоресурсів за рахунок зменшення втрат, які виникають при роботі електроприводів змінного струму з пошкодженнями й дефектами різного роду.
Позитивний результат досягається за рахунок корекції режимів роботи засобами регульованих електроприводів та збільшення строку служби електроприводів змінного струму за рахунок проведення їх періодичної діагностики і прогнозування виникнення аварійних ситуацій.
Цикл праць містить результати досліджень авторів, які вирішують комплексну задачу, та є, безперечно, економічно обґрунтованими, що підтверджено актами впровадження та значним економічним ефектом.
Крім того, варто відзначити високий рівень апробації результатів роботи як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях. Тому, без сумніву, вважаю, що поданий цикл наукових праць "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.
Шведчикова І. О., д.т.н., професор, завідувач кафедри електричної інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Браташ Оксана Вікторівна, інженер ВАТ "Еристівський ГОК"

Про актуальність роботи "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" свідчить те, її тематика повністю відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Результати, представлені у роботі, спрямовані на вирішення проблеми раціонального використання енергетичних ресурсів шляхом зменшення втрат, пов'язаних із роботою регульованих електроприводів (ЕП) з різного роду дефектами та пошкодженнями. Авторами розвинуто методи аналізу енергетичних процесів на основі p-q теорії миттєвої потужності у частотній області, методи діагностики найбільш поширених дефектів і пошкоджень ЕП змінного струму (ЗС) на основі аналізу електричних сигналів та методи компенсації впливу дефектів та пошкоджень на енергетичні показники роботи ЕП. Розроблено математичний апарат для аналізу вказаних процесів, та виготовлено експериментальні лабораторні зразки пристроїв для діагностики ЕД ЗС, а також розроблено методику і математичний апарат для компенсації несиметрій в електромеханічній системі засобами регульованого ЕП
Беручи до уваги практичну цінність та представлені наукові результати, вважаю, що наукова праця "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" колективу авторів: Костенко А.В., Малякова М.С., Мельников В.С., Ромашихіна Ж.І., заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Данілін О.В., к.т.н., доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського

На сьогоднішній день масовість розповсюдження регульованого електроприводу змінного струму, що знайшов своє використання як у потужних енергоємних механізмах та електротранспорті, так і у прецизійних системах автоматики та побутової техніки, призвела до того що він є одним із найбільших споживачів електричної енергії в країні. Проте робота більшості із таких приводів внаслідок довгої експлуатації характеризується зниженої ефективністю та великою кількістю відмов електричних та електромеханічних перетворювачів. В цьому аспекті робота "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" представляє собою ряд актуальних технічних рішень по досягненню глобальної мети – зниження енергоресурсоспоживання в промисловості шляхом оптимізації використання існуючого обладнання. До таких рішень відносяться запропоновані авторами методи діагностики та корекції режимів роботи асинхронних двигунів із пошкодженнями та методи компенсації неактивних складових струму в трифазних мережах в умовах нелінійності та несиметрії навантаження.
Із огляду на викладене вважаю, що автори даного циклу наукових праць Костенко А.В., Малякова М.С., Мельников В.О. та Ромашихіна Ж.І. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Данілін Олександр Валерійович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Суздаленко А. И., к.т.н., исследователь, РТУ, Латвия

Представленная работа «Отказоустойчивый энергосберегающий электропривод переменного тока» решает актуальную научно-практическую задачу повышения энергоэффективности и увеличения ресурса работы регулируемых электроприводов переменного тока за счет разработки и внедрения энергоресурсосберегающих систем управления, обеспечивающих устойчивость к отказам всего электротехнического комплекса. Внедрение результатов представленных исследований в промышленность, которая является одним из крупнейших потребителей электрической энергии, позволит повысить эффективность ведения энергохозяйства и уменьшить эксплуатационные расходы предприятий, за счет оптимизации всего периода эксплуатации электротехнического оборудования на основе реальных данных о его техническом состоянии.
Считаю, что научная работа «Отказоустойчивый энергосберегающий электропривод переменного тока» коллектива авторов: Костенко А.В., Маляковой М.С., Мельникова В.А. и Ромашихиной Ж.И., которая выдвинута на соискание премии Президента Украины для молодых ученых, является актуальной работой, а её авторы - заслуживают присуждения этой премии.

Канюк Г.И. д.т.н. профессор Харьков

Представленный цикл научных работ охватывает широкий круг вопросов энергосбережение и повышения показателей надёжности работы электрооборудования. что говорит о высоком уровне проработки тематики и достаточной научной квалификации авторов цикла. Рассматриваемое направление весьма актуально в условиях энергетического дефицита и способствует решению вопроса обеспечения энергетической независимости как отдельных потребителей так и государства в целом.
Поэтому считаю, что данный цикл научных работ заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых учёных.

Adrijana Milevska, MScEE, Macedonia

The problem of high energy consumption by the AC electric drive is not unique not only to most industrial enterprises in Ukraine, but also for many companies, even in developed countries. Often, the technological process is provided by the electric motors (EM), which were manufactured 20-30 years ago, were repeatedly repaired and, consequently, their electromagnetic parameters are far from rated ones. This fact reflects in a significant losses increase during the energy conversion. That is why, the implementation of the proposed solutions for monitoring, repeating diagnosis and correction of working modes of the AC electric drive at the condition of EM defects and damages will reduce energy losses during its transformation. Due to the widespread usage of the AC electric drive, this will allow to significantly reduce the common social energy consumption in general.
In my opinion, the industrial implementation records and qualified scientific publications prove that authors of the scientific work "Fault-tolerant energy saving AC electric drive" could be awarded with the prize of the President of Ukraine for young scientists.
Adrijana Milevska, MScEE, PIU for Reconstruction and Completing of the Healthcare Facilities, Skopje, Macedonia

Еноктаев Р.Н., ассистент, аспирант

Материальные, энергетические и трудовые ресурсы необходимые для эксплуатации регулируемых асинхронных двигателей должны обеспечиваться с максимальной эффективностью. Многое уже сделано в вопросе повышения энергоэффективности и увеличения ресурса работы регулируемых электроприводов, однако еще достаточно должно быть изучено и понято в будущем. Цикл научных работ на тему "Устойчивый к отказам энергосберегающий электропривод переменного тока" актуален и выполнен на высоком уровне. Считаю,что авторы достойны присуждения премии Президента Украины для молодых учёных.

Коваль В.А., к.т.н.

Наразі найпоширенішими видом енергоємного навантаження на промислових підприємствах є електропривод. Однак його експлуатація супроводжується частими появами різноманітних дефектів, пошкоджень та аварійних ситуацій. Це відповідно призводить до підвищеного енергоспоживання та передчасного виходу електротехнічного обладнання в ремонт. Представлена робота «Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму» містить у собі вирішення сучасної актуальної науково-практичної проблеми ефективного використання енергетичних ресурсів шляхом зменшення втрат, що виникають при роботі електропривода з різного роду дефектами та пошкодженнями.
Вважаю роботу претендентів Костенко А.В., Малякову М, С., Мельникова В.О., Ромашихіну Ж.І. гідною премії Президента України для молодих учених.
Коваль В.А., к.т.н., інженер ВАТ "Еристівський ГОК"

Плахтій О.А., к.т.н.,

Наукова робота «Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму» спрямовлена на покращення загальнонаціональної проблеми підвищення енергоефективності електроприводів змінного струму, що в дійних реаліях динамічного зростання вартості на електроенергію є безумовно важливою науково-технічною проблемою. Вважаю роботу цікаю і вартою підтримки.

Стеценко М.О., Інженер ВТГ ПАТ «Полтаваобленерго»

Робота охоплює важливу проблему на сьогодні в Україні. Енергоресурсозбереження є ключовим питанням, актуальним не тільки в нашій країні, але в усьому світі, особливо у промисловості, споживачами якої є потужні електромеханічні системи. Запропоновані авторами рішення цієї проблеми дозволять заощадити чималу суму держбюджетних та приватних коштів за рахунок впровадження систем діагностики електричних двигунів та засобів керування ними.
На мою думку, ця робота є надзвичайно важливою, тому я підтримую її авторів та їх працю.
Стеценко М.О., Інженер ВТГ ПАТ «Полтаваобленерго»

Чернюк А.М. к.т.н., доцент, УИПА, Харьков

Энергетическая независимость Украины во многом есть основой её стабильного развития и укрепления государственности. Поэтому развитие научной мысли в направлении энерго- и ресурсосбережения весьма перспективно и даже жизненно необходимо. Решение вопросов энергосбережения невозможно без комплексного подхода, затрагивающего такие аспекты проблемы как повышение надёжности, точности управления, экономичности и т.д. В работе авторов данные направления рассмотрены сбалансировано и системно, что говорит о зрелом научном подходе и детальной проработке научной тематики.
Считаю, что цикл научных работ авторов Костенко А.В., Маляковой М.С., Мельникова В.О., Ромашихиной Ж.И. на тему "Устойчивый к отказам энергосберегающий электропривод переменного тока" заслуживает на государственную поддержку авторов в виде присуждения премии Президента Украины для молодых учёных.

Козакевич І.А., к.т.н.

Ознайомившись в роботою, хочу відмітити її високий науковий рівень та практичне значення, оскільки енергозбереження в даний момент є ключовим питанням розвитку нашої країни.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Козакевич І.А.,
к.т.н., доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
ДВНЗ "Криворізький національний університет"

к.т.н. Плахтий Алесандр Андреевич

Всем добрый день.
Считаю научную работу М17 "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" более чем актуальной необходимой. Призываю ее поддержать.

Kseniia Riabova, Ph.D., University of Parma, Italy

Widespread use of variable-frequency electric drive systems in industry raises an issue of reliability of both induction motors (IM) and semiconductor energy converters (EC). Their failure may cause unplanned outages of the technological process, which results in considerable economic losses, exceeding the cost of electric drive (ED) systems maintenance. IM failure is known to be caused by various damages. Usually these damages develop gradually but finally they result in IM complete breakdown. The basic causes of such faults include IM vibrations, its winding overheat and mechanical impact. Most of the damages decreasing IM effectiveness occur exactly in electric circuits. The work presents results of research of two devised vector-control systems with a function of compensation for motor broken windings influence on the characteristics of the variable-frequency electric drive. In the work it has been demonstrated that the use of the proposed control systems, depending on the chosen parameter, allows compensation for the variable component of electromagnetic torque by 73 %, or the variable component of active power consumed from the mains and power at frequency converter output by 70 %.
So in my opinion the presented work is very interesting to the scientific community worldwide. This interest is confirmed by the number of the references and citations of the authors papers. The presented work includes both the scientific and practical components, and provides the formulated problems solving. Thus, I would recommend to award the presented work «Fault-tolerant energy saving AC electric drive» with the President's Prize.

Kseniia Riabova, Ph.D.
Postdoc Research Fellow
Interdepartmental Research Center for Energy and Environment - CIDEA
University of Parma, Italy
tel.: +390521905901 | mob.: +393408696562
kseniia.riabova@unipr.it

Tibor Vince, Ing., PhD.

The presented work allows to solve very important and actual problem - the improving energy efficiency and the increasing the service life of the regulated alternating current electric drive. The achieving this goal were grounding on the development of the scientific bases and implementation of energy saving management systems, providing fault tolerance in all electrical complex. It should be mentioned that the usage of the morden active power filter with the control system with the separation and the balancing voltage signal subsystems allows to improve the compensation methods of current non-active components under the nonlinearity and asymmetry of the load such asinduction motor. It allows to increase the efficiency of the power supply systems and to improve the performance of the compensation system.
According to my opinion, the presented work « FAULT-TOLERANT ENERGY SAVING AC ELECTRIC DRIVE» and its authors deserves the Ukrainian President's Prize for young scientists 2017.

Mark Kitzner, PhD, Technical Director

Today the problem of energy and resource saving is one of the most actual ans

burning in the modern world. The scientific work "Fault-tolerant energy saving AC

electric drive" offers a few scientific and technical methods in the mentioned area.

These methods consist in more effective usage of existing power electrical

equipment through the increasing of the service life of the regulated AC electric

drive by the development of scientific bases and implementation of energy saving

management systems, providing fault tolerance in all electrical complex. The

authors have developed new and improved existing methods of correction of

induction motors modes with damages in the power of the stator electric circuit.

Also, they have offered new diagnostic methods for induction motor damages,

which are cost-effective because they allow you to perform diagnostics and

monitoring of the current state of AC electric drive in the load mode and without

outputting the induction motor from the technological process.

I am confident that the authors (A. Kostenko, M. Maliakova, V. Melnykov,

Zh. Romashihina) of this scientific work fully deserve to receive the Award of the

President of Ukraine for young scientists.

Mark Kitzner, PhD, Technical Director, HOD ASSAF INDUSTRIES LTD.

KIRYAT GAT ROLLING, Kiryat gat, Israel

Бур'ян С.О., к.т.н., доцент

Проведенні у роботі "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" дослідження дозволяють перейти до вирішення загальної проблеми реалізації заходів з підвищення енергоефективності та подовження ресурсу роботи регульованих електроприводів змінного струму, що вкрай необхідно Україні за наявної економічній ситуації, оскільки дозволить реалізовувати задачі реального енергозбереження. Впровадження результатів досліджень у промисловість призведе до підвищення ефективності ведення енергогосподарства, зменшення витрат на проведення експлуатаційних та ремонтних робіт за рахунок виводу обладнання з технологічного процесу не згідно плану, а згідно фактичного стану.
Актуальність поставленої проблеми, наукова новизна та практичне значення роботи, масштаби реалізації циклу наукових праць "Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму" не викликають сумніву.
Вважаю роботу претендентів гідною премії Президента України для молодих учених, що підтверджується рівнем впроваджень та наукових публікацій.

Бур'ян С.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», лауреат премії Президента України для молодих учених 2015 року.

Mosiundz D., Ph.D.

Presented work provides excellent methods of correction of induction motors (IM) modes with damages in the power of the stator electric circuit because the methods are relatively simple to implement and it allows their use without a motor output from the process. In addition, taking into account all the listed advantages of this work for practical use in enterprises and industry, I consider it relevant, important and deserves the President's Prize for young scientists.
Mosiundz D., Ph.D., assistant of the Automatic control department, University of Mons, Belgium.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.