Офіційний веб сайт

Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів

м66

Представлено державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет".

Автор: Малаховська Т.О., к.х.н., Філеп М.Й., к.х.н.н, Погодін А.І.

Роботу присвячено актуальній проблемі сучасного неорганічного матеріалознавства: пошуку нових і вдосконаленню параметрів відомих функціональних матеріалів з метою подальшого їх використання в якості робочих елементів для електронної техніки (твердотільна іоніка, пристрої на базі термоелектричних та нелінійно-оптичних властивостей).

В роботі встановлено кореляції склад – властивість в досліджуваних багатокомпонентних системах (Tl–Sn(Pb)–X, Tl2X–SnX–PbX, Tl2X+Sn(Pb)X'↔Tl2X'+Sn(Pb)X (де X, X' - S, Se, Te, X≠X'), CuI–CsI–RbI і Cu2S–CuHal(Hal–Br, I)–P2S5), що є важливим аспектом у пошук та одержанні речовин із контрольованим та передбачуваним набором властивостей. В результаті проведених досліджень одержано якісні монокристалічні зразки складних сполук Tl4SnS3(Sе3, Tе3), Tl4PbSе3(Те3), Tl4SnS4, Tl2SnS3, а також Cu6PS5I(Br), Cu7PS6 та твердих розчинів на їх основі. Вивчено термоелектричні, нелінійно-оптичні властивості отриманих халькогенідних кристалів та досліджено властивості електродів на основі монокристалів галогенхалькогенідів у купрумвмісних розчинах.

З практичної точки зору, отримані результати дають можливість створення на основі досліджуваних матеріалів термоелектричних елементів, помножувачів частоти лазерного випромінювання, купруміоноселективних електродів та твердоелектролітичних джерел енергії.

Кількість публікацій: 104, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей (10 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 12 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

проф. Володимир Павлюк,

ВІДГУК
на наукову роботу «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів» авторів Малаховської Тетяни Олександрівни, Філепа Михайла Йосиповича, Погодіна Артема Ігоровича представлену на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених

Наукова робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та у Науково дослідному інституті фізики і хімії твердого тіла Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України авторами к.х.н., ст.н.с. Малаховською Т.О., к.х.н. Філепом М.Й., Погодіном А.І.
Результати наукової роботи відображено в 81 публікації, з яких 30 статей у фахових виданнях, 10 статей у провідних наукових виданнях інших держав, що входять до наукометричних баз даних (загальний імпакт-фактор: 6.834); новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 12 патентами України. Матеріали наукової роботи неодноразово доповідалися на вітчизняних та міжнародних конференціях.
Створення новітніх конкурентоспроможних матеріалів для використання в якості альтернативних високоефективних джерел енергії, є актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку прикладного матеріалознавства. Розробка основ одержання монокристалічних зразків складних селенідів стануму і плюмбуму та галогенсульфідів і галогенселенідів купруму, дослідження оптичних, електрофізичних та термоелектричних властивостей, встановлення взаємозв’язку «склад–властивість», дає можливість одержання робочих елементів термоелектричних пристроїв та твердотільних джерел енергії, конденсаторів високої ємності.
Враховуючи вище наведене колектив авторів Малаховська Тетяна Олександрівна, Філеп Михайло Йосипович, Погодін Артем Ігорович наукової роботи «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів» заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих учених.

Доктор хімічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного
університету імені Івана Франка
Павлюк Володимир Васильович
проф. Володимир Павлюк,

Юрій Холін

ВІДГУК

про наукову роботу Малаховської Тетяни Олександрівни, Філепа Михайла Йосиповича, Погодіна Артема Ігоровича «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів», що представлена на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих учених

Одержання нових матеріалів для забезпечення потреб сучасної електронної техніки є одним з основних завдань неорганічної хімії та матеріалознавства. Серед багатьох сполук, які представляють інтерес для розробки функціональних матеріалів сучасної техніки в області енергозаощаджуючих технологій, значне місце посідають талійвмісні тернарні сполуки (в якості термоелектричних матеріалів) та купрумвмістні халькогеніди і галогенхалькогеніди (в якості твердотільних джерел енергії).
Дослідження фізико-хімічних характеристик взаємодій убагатокомпонентних системах шляхом побудови відповідних діаграм стану, визначення меж твердих розчинів, підбір умов синтезу та технологічних режимів вирощування якісних монокристалів сполук Tl4SnS3(Sе3, Tе3), Tl4PbSе3(Те3), Tl4SnS4, Tl2SnS3, Cu6PS5Hal (Hal – Br, I) та твердих розчинів на їх основі дають можливість одержувати нові матеріали з контрольованими та передбачуваними властивостями. Вивчення властивостей одержаних монокристалів дозволяють рекомендувати окремі з них в якості робочих елементів для електронної техніки (твердотільна іоніка та пристрої на базі термоелектричних властивостей).
Наукові результати наукової роботи відображено в 38 наукових статтях, з яких 8 входять до наукометричних баз з ненульовим індексом цитування; новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 12 патентами України. Матеріали роботи неодноразово доповідалися на вітчизняних та міжнародних конференціях.
Враховуючи актуальність теми, новизну отриманих результатів, практичну цінність та високий рівень виконаних досліджень наукова робота «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів» авторів к.х.н., ст.н.с. Малаховської Тетяни Олександрівни, к.х.н. Філепа Михайла Йосиповича, Погодіна Артема Ігоровича заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих учених.

Доктор хімічних наук, професор,
перший проректор Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна,
професор кафедри хімічного матеріалознавства,
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки,
заслужений діяч науки і техніки України Юрій Холін

12 вересня 2016 року

В.І. Сідей, к.х.н.

Незважаючи на домінування оксидної тематики в сучасному неорганічному матеріалознавстві, ціла низка складних галогенідів, халькогенідів і галогенхалькогенідів демонструє конкурентні фізичні властивості й має хороші перспективи практичного застосування. Саме до таких конкурентоспроможних матеріалів і належать складні халькогеніди і галогенхалькогеніди, досліджувані колективом молодих вчених у складі кандидатів хімічних наук Малаховської Т.О., Філепа М.Й. та Погодіна А.І. До цінного доробку вищезгаданих авторів слід віднести розробку технологічних умов одержання якісних монокристалів досліджуваних сполук, а також встановлення кореляційних залежностей склад–властивість у низці багатокомпонентних систем.
Перелік опублікованих робіт підтверджує високий рівень авторів і перспективність їхнього дослідження.
Вважаю авторів Малаховську Т.О., Філепа М.Й. та Погодіна А.І. зрілими й самостійними науковцями, а їх дослідницьку роботу "Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів" вважаю такою, що заслуговує на присвоєння Премії Президента.

Assoc. Prof. Dr. R. Mariychuk

The presented research is dedicated to the synthesis and characterization of very special family of advanced materials - chalcogenide-halides of heavy metals. Despite the complicate synthesis, authors have managed not only synthesis and identification of new compound but were successful in single crystal growth. It is important, that authors of research work have not stopped on the synthesis but they have continued on the study of physical properties. The recent published experimental papers shows the promising results for their application as non-linear optic materials and thermoelectrics.
I highly recommend the group of young scientists Malakhovska T.O., Filep M.J., Pogodin A.I. and their research work “The optimization strategy of functional parameters to chalcogenide and chalcohalide materials” for the Prize of President of Ukraine for Young Scientists in 2016.

Assoc. Prof. Dr. R. Mariychuk
Faculty of Humanities and Natural Sciences
University of Presov
Prešov, Slovakia

Автор однієї із поданої роботи

Найшовся автор в якого h-індек сягає максимум 3 (і то за рахунок самоцитцвання) і тепер тролитиме всі роботи цим же питанням...
Як можна по індексу Гірша визначити новизну і конкуреноспроможність?
Візьмемо професора Li Yan в якого h=105, ф він є співавтором 4119 робіт. Це реально?
Якщо навіть кожен день писати по 1 статті в день, що входить в Скопус, то потрібно писати приблизно 12 років!!!
Задумайтеся....

Гість

Новизна та конкурентоспроможність також визначається h-індексом (Гірша). Наведіть, будь ласка.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.