Офіційний веб сайт

Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану

Р3

 

Автори:

Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемерис І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С.,  Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я.

 

Представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

 

Метою роботи є збільшення обсягів видобутку шахтного газу метану і його використання як високоякісного енергоносія з одночасним зменшенням викидів газу в атмосферу у відповідності з вимогами Кіотського протоколу.

Встановлено і використано закономірності зміни газової проникності порід під час їх переходу з об’ємного рівнокомпонентного напружено-деформованого стану до різнокомпонентного для удосконалення способів вилучення метану.

Розроблено принципово нову технологію комплексної дегазації вуглепородного масиву – технологію „газового горизонту”, яка вперше в світі розподіляє в часі та підземному просторі процеси видобутку двох енергоносіїв – вугілля і газу. Запропоновані способи і технології дегазації обґрунтовані технічними і економічними розрахунками, застосовуються з урахуванням природних умов, а процеси вилучення метану як енергоносія забезпечують більш безпечні умови роботи шахти. 

З вилученого метану вироблено тепла і електроенергії на суму 215,1 млн. грн., виплати за квотами заліку зменшення викидів метану в атмосферу становлять 315,8 млн. грн. Загальний економічний ефект від реалізації проекту в умовах шахти ім. О.Ф. Засядька склав 272,3 млн. грн.

Результати роботи опубліковано у 12 монографіях, 78 статтях, новизна захищена науковим відкриттям та 15 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному гірничому університеті України. на засіданні Вченої ради 08 вересня  2010 року о 14.30, ауд. 1-104.

Надіслати коментар

Коментарі

Садовенко І.О.

Відгук
на роботу «Створення ефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», яка висунута Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Представлена робота спрямована на вирішення завдань, що поєднують видобуток шахтного метану як якісної вуглеводневої сировини, підвищення безпеки ведення гірничих робіт за газовим фактором та зменшення шкідливих викидів шахтного метану в атмосферу. Не зменшуючи важливість усіх вирішених завдань, слід виділити значення останнього, що дозволило у відповідності з рішенням Кіотського протоколу отримати у вигляді виплат по котах заліку зменшення викидів метану 315,8 млн. грн.
Запропоновані авторами технічні і технологічні рішення відрізняються новизною, що підтверджується наявністю наукового відкриття та 15 авторських свідоцтв і патентів.
Найбільшою перевагою вказаної роботи є, на мій погляд те, що вона впроваджена у виробництво, і збудований за розробками авторів теплоенергетичний комплекс успішно перетворює шахтний метан у теплову та електричну енергію.
Цей новітній наукоємний технологічний напрям потребує масштабного впровадження в Донбасі за державної підтримки. Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Садовенко Іван Олександрович, завідувач кафедри Національного гірничого університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України і галузі науки і техніки.

Касьян М.М.

Подана Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану» авторів Бокія Б.В., Єфремова І.О., Кісіля І.С., Лукінова В.В., Лупальцова І.В., Омельченка В.П., Павлова С.Д., Перепелиці В.Г., Радзівілла А.Я., Чемериса І.Ф., є завершеним своєчасним комплексним науково-практичним дослідженням, що має стратегічне значення для України і дозволяє обґрунтовано підійти до вирішення задачи енергетичої незалежності країни без активізації додаткових природних і матеріальних ресурсів. Практична цінність роботи підтверджена значним економічним ефектом від реалізації положень роботи в умовах шахти ім. О.Ф. Засядька, який склав 272,3 млн. грн. Робота не має аналогів в світовій практиці, що підтверджується 15 авторськими свідоцтвами та патентами, новизна захищена науковим відкриттям.
На мій погляд, представлена робота заслуговує присудження їй державної премії в галузі науки і техніки 2010 року.

Завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин Донецького Національного технічного університету,
доктор технічних наук, професор М.М. Касьян

Гість

Работа “Создание энергоэффективного комплекса для добычи и использования шахтного газа метана”, авторами которой являются Бокий Б.В., Ефремов И.А., Кисиль И.С., Лукинов В.В., Лупальцов И.В., Павлов С.Д., Перепелица В.Г., Радзивилл А.Я., Чемерис И.Ф.направлена на решение задач по использованию альтернативного энергетического ресурса - шахтного газа метана.
Используя полученные результаты по дегазации метана, авторами разработана принципиально новая технология комплексной дегазации углепородного массива, которая распределяет во времени и подземном пространстве процессы добычи двух энергоносителей угля и газа. При этом предложенные способы и технологии дегазации обоснованы техническими и экономическими расчетами с обеспечением более современных условий работы шахт.
На мой взгляд, работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины и области науки и техники.
Директор ООО НПП "Промышленные технологии" Терешкин С.Н.

Ширин Л.Н.

Работа “Создание энергоэффективного комплекса для добычи и использования шахтного газа метана”, авторами которой являются Бокий Б.В., Ефремов И.А., Кисиль И.С., Лукинов В.В., Лупальцов И.В., Павлов С.Д., Перепелица В.Г., Радзивилл А.Я., Чемерис И.Ф., направлена на решение важной для Украины проблемы - добычи и использования для нужд энергетики страны шахтного газа метана. По результатам фундаментальных исследований авторы работы установили закономерности изменения газовой проницаемости пород при переходе их с равнокомпонентного напряженно-деформированного состояния в разнокомпонентное и усовершенствовали традиционные способы извлечения шахтного метана из угольных пластов и вмещающих пород.
Авторами также разработана оригинальная и принципиально новая технология дегазации угольнопородного массива – технология “газового горизонта”, которая позволяет распределить во времени и в подземном пространстве процессы добычи угля и газа.
Практическую ценность представляют разработанные авторами и внедренные на шахте им. О.Ф.Засядько теплоэнергетический комплекс и уникальное оборудование для транспортирования извлеченого метана по подземным выработкам и подготовки его к утилизации, что позволило получить существенный экономический эффект. Отмеченные новые научно-технические решения являются объектом изучения при подготовке специалистов по специализации «Технологии аккумулирования и транспортирования газа».
Считаю, что работа “Создание энергоэффективного комплекса для добычи и использования шахтного газа метана” имеет значительное научное и практическое значение для Украины и заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2010год.

Заведующий кафедрой транспортных систем и технологий
Национального горного университета,
доктор технических наук, профессор Л.Н.Ширин

Пістун Є.П.

Робота “Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану”, яка висунута на здобуття Державної премії України за 2010р., є надзвичайно актуальною з огляду на підвищення безпеки та енергоефективності шахтного виробництва. Автори роботи протягом 2004-2010 років провели значні наукові дослідження, в результаті яких зуміли детально оцінити вплив процесів складкоутворень в породах на їх фільтраційні характеристики. Це дозволило розробити методику прогнозування зон, перспективних для формування в них метану у вуглепородному масиві, і визначати параметри цих зон за комплексом геологічних і гірничо-технічних показників.
Отримані результати та аналіз досягнень світової і вітчизняної науки і практики по дегазації метану дозволили авторам розробити принципово нову технологію комплексної дегазації вуглепородного масиву – технологію “газового горизонту”.
Значні зусилля також були направлені на розроблення реальних технологічних комплексів для дегазації і вилучення шахтного газу метану з вугільних шахт і вуглепородних пластів і ефективне використання цього газу.
Важливим, крім впровадження результатів роботи на шахті ім. О.Ф.Засядька із економічним ефектом біля 272 млн. грн., є те, що результати роботи опубліковані у 12 монографіях і 78 статтях, захищені науковим відкриттям та 15 авторськими свідоцтвами і патентами, на їх основі розроблені і затверджені 1 державний і 4 галузевих нормативних документи, захищені 1 докторська і 1 кандидатська дисертації.
Враховуючи всі здобутки авторів, робота безумовно заслуговує на присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010р.
Голова правління ЗАТ “Інститут енергоаудиту і обліку енергоносіїв”, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”, академік УНГА, докт. техн. наук, професор Пістун Євген Павлович.

Суворова І.Г. , Бастєєв А. В.

Вирішення проблем дегазації вугільних пластів і пісковиків та водночас ефективного використання видобутого шахтного газу метану – надзвичайно важливі задачі для України як з точки зору забезпечення безпеки робіт при видобуванні вугілля, так і з точки зору використання значних запасів метану вугільних родовищ (в Україні 12 трильйонів метрів кубічних метану вугільних родовищ, що в 3–3,5 разів перевищує запаси природного газу). Це дуже велика складова енергетичної незалежності держави.
Робота „Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану” направлена саме на вирішення цих задач, є комплексною і включає питання, які пов’язані із геологічними дослідженнями вуглепородних пластів, з процесами буріння свердловин і створенням шляхом гідророзривів тріщин у пластах з метою підвищення ефективності їх дегазації, з видобуванням і подальшою підготовкою шахтного газу метану до використання, з розробленням і будівництвом теплоенергетичного комплексу з метою генерування теплової і електричної енергій за когенераційним принципом на промисловому майданчику шахти ім. О.Ф.Засядька. Способи вирішення кожного із вказаних вище питань в роботі заслуговують високої оцінки. Особливо хотілося б відмітити використання когенераційного принципу, тобто одночасного вироблення електричної та теплової енергії, при цьому устаткування для його реалізації з використанням шахтного газу з низькою концентрацією метану (25-30%) і низьким його тиском на вході (біля 100 мілібар) не потребує використання додаткового компресора.
Вважаємо, що результати роботи широко представлені в науковій та періодичній літературі, захищені авторськими свідоцтвами та патентами, на їх основі розроблені необхідні нормативні документи, які дозволяють практично її реалізувати, а її автори заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Пров. наук. співробітник Інституту проблем
машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
докт. техн. наук, професор Суворова І.Г.
Пров. наук. співробітник Інституту проблем
машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,
професор кафедри аерокосмічної теплотехніки
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
докт. фіз.-мат. наук, професор Бастєєв А. В.

О.М. Трофимчук

Вугільні родовища України (Донбас, Західний Донбас та ін.) відрізняються значними концентраціями метану, який суттєво ускладнює гірничо-геологічні умови експлуатації шахт, а також є ефективним енергоресурсом.
Комплекс наукових, методичних та прикладних досліджень «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, є роботою актуального науково-технічного спрямування – від наукових передбачень стосовно перспективних ділянок та глибин і структурно-геоморфологічних передумов газоносності вугільно-породних комплексів (блоків), до пошуків, розвідки та видобування метану, пов’язаного з гірничо-геологічними технологічними особливостями Складчастого Донбасу. Комплекс досліджень, що розглядається, створює реальні перспективи в сучасних умовах вуглевидобувних басейнів України на подальше впровадження подібних і вдосконалених комплексів з метою розширення газовидобування із нетрадиційних джерел, широко розповсюджених в межах ділянок техногенно ускладнених надр України, що може сприяти зниженню гірничо-геологічних ускладнень та енергозалежності держави. Варто особливо підкреслити, крім всього зазначеного нами та викладеного в багатьох монографіях, статтях і авторських свідоцтвах, в показниках економічного ефекту, міжнародне звучання розглянутої роботи. Даний науково-технологічний потенціал роботи пов’язаний з визначеним фактом зменшення викиду метану в атмосферу в першу чергу завдяки впровадженим авторським колективом технологіям, перерахованому у відповідності з вимогами Кіотського протоколу на еквівалент СО2. Виплати по квотах заліку за зменшення викидів метану в атмосферу складають 315,8 млн. грн.
В цілому робота з розвитку сучасного технологічного комплексу щодо промислового використання метану вугільних родовищ виконана на світовому рівні. Її автори – Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лукінов В.В., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Перепелиця В.Г., Радзівілл А.Я., Чемерис І.Ф. – без сумніву заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор техн. наук, лауреат Державної премії України (2005 р.) О.М. Трофимчук

Жикаляк М.В., Кірюков В.В.

Розробка вугільних родовищ пов'язана з великомасштабним втручанням в геологічне середовище, порушенням вугільно-породних масивів, вивільненням великої кількості метану і значним забрудненням ним атмосфери. Тому створення ефективної технології дегазації вугільних шахт, при якій у власний процес видобутку вугілля закладаються заходи щодо вилучення та використання шахтного газу-метану з одночасним отриманням природоохоронного і економічного ефекту, є прикладом комплексного вирішення актуальної народно-господарчої проблеми.
Робота грунтується на використанні сукупності разроблених авторами нових наукових положень та встановлених закономірностей для удосконалення способів вилучення метану, зокрема про зміни газової проникності порід під час їх переходу з об'ємного рівнокомпонентного напружено-деформованого стану до різнокомпонентного.
Вперше обгрунтовано і використано модель утворення тріщинно-пористої пустотності у пісковиках за рахунок виникнення тріщин в умовах перевищення гранично допустимих деформацій розтягування порід, як під дією тектонічних сил під час вигину порід у складки, так і в результаті техногенної дії при зрушенні масиву після його підроблення при розрахунку допустимих параметрів дегазаційних свердловин. На цьому базується розроблена і впроваджена технологія комплексної дегазації вуглепородних масивів.
Основні положення роботи відпрацьовані на базовому підприємстві -орендному підприємстві «шахта ім. О.Ф. Засядька», яка видобуває вугілля у найскладніших у світі гірничо-геологічних умовах.
Робота виконана на сучасному науковому рівні, має важливе народно-господарське значення, впроваджена у виробництво і має перспективу впровадження у широкому колі вуглевидобувних підприємств, що діють чи проектуються. Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки^ 2010 рік.

Генеральний директор ДРШ «Донецькгеологія», канд. геол. наук
М.В. Жикаляк

Науковий консультант,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
С.-Петербурзького державного гірничого університету
В.В. Кірюков

Волосник Є.О.

Паливно – енергетичний комплекс України знаходиться у складному стані головним чином у зв’язку з незначними запасами нафти і газу. Тому планом реалізації “Національної енергетичної програми України до 2010 року” передбачено розширення сфери застосування альтернативних енергетичних ресурсів. Саме реалізації цієї “Програми…” відповідає робота колективу авторів “Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного метану”, яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки 2010 року.
Авторами роботи розроблена принципово нова технологія вилучення метану з вуглепородного масиву з подальшим використанням газу як альтернативного виду палива для виробництва тепла та електроенергії. Підвищення вилучення метану забезпечує поліпшення умов праці на вугільних шахтах, зменшує викиди газу в атмосферне повітря та дає енергетикам додаткові обсяги палива. Використання газу метану вугільних родовищ має для держави велике значення, так як зменшує залежність України від сусідніх країн – постачальників енергоносіїїв.
Представлена робота та її автори заслуговують на здобуття Державної премії України.

Головний геолог ГПУ “Шебелинкагазвидобування” Волосник Є.О.

Сафонов О.І.

Одним із шляхів вирішення задачі енергетичної безпеки України є добування і ефективне використання шахтного газу метану, запаси якого в Україні перевищують 10 трильйонів м3. Україна за запасами шахтного газу метану займає 5-те місце у світі.
Рецензована робота направлена саме на розроблення технології і технічного обладнання для добування і подальше ефективне використання шахтного газу метану. Як один із об’єктів впровадження таких технології і обладнання, про що вказано в анотації роботи, вибрана шахта ім. О.Ф. Засядька. Отримані результати впровадження підтвердили можливість реалізації досліджень і розробок роботи.
В результаті за 2004–2009 роки від впровадження результатів досліджень і розробок даної роботи вилучено біля 152 млн. м3 шахтного газу метану. Без сумніву, це незначна кількість газу у порівнянні з тим, що в США тільки за 2009 р. видобуто і ефективно використано біля 40 млрд. м3 шахтного газу метану. Однак у подальшому, судячи з анотації даної роботи, видобуток шахтного газу метану і його використання в результаті більш широкого практичного впровадження результатів роботи буде суттєво збільшуватися.
Крім вказаного вище, значною практичною цінністю даної роботи є те, що її авторами запропоновано оригінальні технології використання шахтного газу шляхом перероблення в тепло і електричну енергію, для чого запропонований і впроваджений на промисловому майданчику шахти
ім. О.Ф. Засядька розроблений спеціальний теплоенергетичний комплекс з використанням газопоршневих установок фірми „Jenbacher”. Це дозволило за 2004 – 2009 роки виробити біля 132 Гкал. тепла і біля 500 тис. МВт*год. електричної енергії, які використано для потреб шахти. При цьому скорочено викиди метану в атмосферу в еквіваленті 2,4 млн. тон СО2.
Важливим показником даної роботи є економічна ефективність від її впровадження. За 2004 – 2009 роки загальний економічний ефект від впровадження роботи на шахті ім. О.Ф. Засядька склав 240 млн. грн.
Важливим також є той факт, що у подальшому також планується будівництво теплоенергетичних комплексів на Яківлівському та Григорьївському промислових майданчиках. Енергетична потужність однієї установки складатиме біля 3 МВт, а теплова – 2,63 Гкал/год.
Особлива цінність даної роботи полягає у тому, що в результаті її впровадження здійснюється дегазація вугільних пластів, що приведе до зменшення вірогідності виникнення аварій і катастрофічних ситуацій від спалахів і вибухів метану.
Враховуючи наведене вище, підтримуємо дану роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

В.о. технічного директора - 1-й заступник генерального директора ДП "Львіввугілля" Сафонов О.І.

Гість Синков В.Г.

Представлена робота направлена на зменшення змісту Метану в шахтній атмосфері, при цьому скорочується до мінімуму можливість вибухів газу і одночасно підвищується навантаження на очисні забої. Разом з тим, такий підхід забезпечує реалізацію ідеї альтернативного джерела енергії, яке має переваги як з економічної так і з екологічної точок зору.
Вважаю, що робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу Метану», автори Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемеріс І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я. заслуговує присудження державної премії в області енергетики і екології в 2010 р.
Заступник директора Інституту фізики гірничих процесів НАН України, докт. техн. наук
Синков В.

Гість Гріньов В.Г.

Промислове використовування Метану вугільних родовищ в даний час є вже державним питанням особливої важливості, в розвитку якого основоположним внеском є представлена робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», автори Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемерис І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я.
На шахті ім. О.Засядько реалізується піонерна на Україні програма попередньої дегазації вугільних родовищ і очікується значне збільшення кількості газу, що утилізував. Упровадження програми дає можливість розробити основи промислової технології витягання Метану на вітчизняних шахтах. Вважаю, що дана робота упевнено заслуговує на привласнення державної премії 2010 р.
Завідуючий лабораторією фізичних проблем вуглегазових родовищ Інституту фізики гірничих процесів НАН України, докт. техн. наук, професор, заслужений Шахтар України
Гріньов Володимир Герасимович

Миронюк І.Ф.

Запаси шахтного газу метану в Україні перевищують 10 трильйонів м3, які з одного боку створюють значні проблеми в процесі видобування вугілля, а з другого боку представляють значний енергетичний потенціал нашої держави.
Дана робота направлена на розроблення технології і відповідного обладнання для добування і ефективного використання шахтного газу метану. Об’єктом впровадження такої технології і обладнання вибрана шахта ім. О.Ф. Засядька. Отримані результати впровадження роботи на цій шахті підтвердили можливість її ефективної реалізації. За 2004–2009 рр. в результаті впровадження було вилучено біля 170 млн. м3 шахтного газу метану
Практичною цінністю даної роботи також є те, що її автори запропонували оригінальну технологію ефективного використання шахтного газу шляхом перероблення його в тепло і електричну енергію, для чого на промисловому майданчику вказаної шахти змонтований розроблений спеціальний теплоенергетичний комплекс на базі газопоршневих установок фірми „Jenbacher”, що дозволило за 2004 – 2009 рр. виробити біля 157 тис. Гкал. тепла і біля 560 тис. МВт*год. електричної енергії.
Надзвичайно цінним при цьому є те, що в результаті зменшені викиди метану в атмосферу в еквіваленті 2,8 млн. тон СО2, має місце дегазація вугільних пластів
Загальний економічний ефект від впровадження роботи на шахті ім. О.Ф. Засядька за 2004 – 2009 рр. склав майже 270 млн. грн.
Враховуючи наведене вище, вважаю, що дана робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.

Проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
докт. хім. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Миронюк І.Ф.

Ткачук К.Н.

Видобування і подальше використання шахтного газу метану дозволить Україні в певній мірі покращити свою енергетичну незалежність з урахуванням значних запасів цього газу на вугільних родовищах України.
Авторами висунутої на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2010р. роботи «Створення ефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану» на основі проведених належних теоретичних досліджень запропоновані і впроваджені сучасні технології видобування і ефективного використання шахтного газу метану з розробленням необхідних нормативних документів. Хоча протягом 2004-2010рр. в результаті впровадження результатів досліджень даної роботи було видобуто тільки 170 млн. м3 шахтного газу метану, що майже у 200 разів менше, ніж щорічно тепер видобувається цього газу в США, в подальшому, судячи із реферату роботи, передбачається суттєве збільшення видобування і ефективне використаня шахтного газу метану в Україні за запропонованими в роботі технологіями.
Тому вважаємо, що автори даної роботи заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки у 2010 році.

Лауреат державної премії України, д.т.н. професор, кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУУ "КПІ" Ткачук К.Н.

Житльонок Д.М.

Вважаю роботу дуже корисною, та було би доцільним її тиражування на шахтах Центрального району Донбасу.

Генеральний директор ДП "Дзержинськвугілля",
доктор техничних наук Д.М.Житльонок

Свистун В.К.

Робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», автори Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемерис І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я. спрямована на вирішення актуального питання - залучення до паливно-енергетичного балансу України нетрадіційних джерел, зокрема метанових газів вугільних родовищ та поліпшенню екологічного стану у вуглевидобувних регіонах.
Авторами отримані суттєві наукові результати. Обгрунтовано модель утворення тріщинно-пористої пустотності у пісковиках за рахунок виникнення тріщин в умовах перевищення гранично допустимих деформацій розтягування порід, як під дією тектонічних сил під час вигину порід у складки, так і в результаті техногенної дії при зрушенні масиву після його підроблення. Встановлено і використано закономірності зміни газової проникності порід під час їх переходу з об’ємного рівнокомпонентного напружено-деформованого стану до різнокомпонентного для удосконалення способів вилучення метану. На підставі отриманіх закономірностей вперше в Україні розроблено та впроваджено у виробництво принципово нову технологію комплексної дегазації та утилізації шахтного газу метану з вуглепородного масиву, яка дозволяє збільшувати обсяги його добування і використання як високоякісного енергоносія з одночасним зменшенням викидів газу в атмосферу у відповідності з вимогами кіотського протоколу.
Запропоновані способи і технології дегазації обґрунтовані технічними і економічними розрахунками, підтверджені фактичними результатами, застосовуються з урахуванням природних умов, а процеси добування метану як енергоносія забезпечують енергетичні потреби шахти.
В цілому робота має велике наукове та практичне значення, впроваджена у виробництво, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Начальник Дніпропетровської
геофізичної експедиції «Дніпрогеофізика» В.К. Свистун

Черней Е.І.

Робота колективу авторів «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, направлена на отримання додаткового енергоносія, скорочення викидів шахтного газу метану в атмосферу та підвищенню безпеки ведення гірничих робіт.
Використовуючи отримані результати та узагальнивши досягнення світової і вітчизняної науки і практики по дегазації метану, авторами на основі встановленої раніше невідомої закономірності розроблено принципово нову технологію комплексної дегазації вуглепородного масиву, яка вперше у світі розподіляє в часі та підземному просторі процеси видобутку двох енергоносіїв вугілля і газу. При цьому запропоновані способи і технології дегазації обґрунтовані технічними і економічними розрахунками із забезпеченням більш сучасних умов роботи шахт.
Загальний економічний ефект від впровадження запропонованого комплексу з урахуванням витрат на спорудження поверхневої та підземної частин енергоефективного комплексу добування і використання шахтного газу метану на шахті ім. О.Ф. Засядька складає 272,3 млн. грн..
Робота відзначається високим науково-технічним рівнем, а її автори Бокій Б.В., Єфренов І.О., Кісіль І.С., Лукінов В.В., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Перепелиця В.Г., Радзівілл А.Я., Чемерис І.Ф., заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.
Президент центру Міжнародних геополітичних проблем, Міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування (центр «Геополітика»), заслужений винахідник Росії, академік Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів (м. Москва), доктор технічних наук, професор Е.І. Черней.

Маланчук З.Р.

З.Р.Маланчук

Розробка колективу авторів «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, направлена на успішну реалізацію робіт по створенню промислових комплексів з оптимальними умовами добування, використання та моніторингу скорочення викидів шахтного газу метану в атмосферу вкрай необхідна і важлива для вирішення цієї надскладної і актуальної проблеми.
Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що автори уперше на основі наукового відкриття встановили невідому раніше закономірність зміни газової проникності гірських порід під час переходу їх з об’ємного рівнокомпонентного напруженого стану в різнокомпонентний, що дозволило впровадити у виробництво спосіб створення мережі тріщин в свердловинах, пробурених в газоносному вуглепородному масиві, підвищити рівень вилучення метану, та впровадити більш безпечні умови функціонування шахт.
Економічна доцільність запропонованого підходу підтверджується цифрами отриманого економічного ефекту у відповідності до вимог Кіотського протоколу і базується на новітніх авторських розробках.
Автори рецензованої роботи Бокій Б.В., Єфренов І.О., Кісіль І.С., Лукінов В.В., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Перепелиця В.Г., Радзівілл А.Я., Чемерис І.Ф., заслуговують присудження державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.
Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Голова правління ПГО Технологічний парк «Машинобудівні технології-Полісся», д.т.н., професор З.Р. Маланчук.

Ревва В.М.

Актуальність теми роботи «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану» Лукінова В.В., Перепелиці В.Г., Чемериса І.Ф., Бокія Б.В., Єфремова І.О., Кісіля І.С., Лупальцова І.В., Омельченко В.П., Павлова С.Д., Радзівілла А.Я. як з енергетичного, так і екологічного аспектів не викликає ніяких сумнівів. Особисте знайомство з авторами та їх науковими працями дозволяє бути впевненим у високому науковому рівні запропонованих наукових рішень. Практичне значення роботи підтверджується значним реальним економічним ефектом. На мій погляд, представлена робота заслуговує присудження їй державної премії в галузі науки і техніки.
Завідувач відділу управління станом гірничого масиву ІФГП НАНУ, доктор технічних наук Ревва В.М.

О.Ю.Майстренко

Розробка та впровадження технологій видобування та використання шахтного метану є надзвичайно актуальною для України проблемою. Це обумовлено значними запасами метану в вугільних пластах та вміщуючи породах, необхідністю проведення дегазації шахт, а також зменшенням викидів метану, як потужного парникового газу, в атмосферу. На сьогодні менше 4% метану, отриманого при дегазації, використовується для тепло- та електрогенерації, а також в якості моторного палива.
Розробка методів вилучення метану, придатного для переробки в електроенергію і тепло, підвищення безпеки ведення гірничих робіт – надзвичайно актуальна задача і для зменшення використання природного газу, і для підвищення безпеки шахт, і з точки зору екології.
Робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року є актуальною, комплексною, наукоємною працею, економічна та практична цінність якої підтверджена реалізацією проекту на шахті ім. О.Ф.Засядька.
Вважаю, що робота відзначається високим науковим і інженерним рівнем, а її автори-розробники Бокій Б. В., Єфремов І. О., Кісіль І. С., Лукінов В. В., Лупальцов І. В., Омельченко В. П., Павлов С. Д., Перепелиця В. Г., Радзівілл А. Я., Чемерис І. Ф. заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.
Директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України академік НАН України, д.т.н., проф. О.Ю.Майстренко.

Бондаренко В.І.

Подана авторами робота являє собою завершений етап наукових досліджень, дослідно-промислових випробувань та промислового освоєння енергоефективного комплексу добування і використання шахтного газу метану. Мета роботи - збільшення обсягів видобутку шахтного газу метану і його використання як високоякісного енергоносія з одночасним зменшенням викидів газу в атмосферу у відповідності з вимогами Кіотського протоколу.
Наукова новизна роботи полягає у встановленні і використанні закономірностей зміни газової проникності порід під час їх переходу з об'ємного рівнокомпонентного напружено-деформованого стану до різнокомпонентного для удосконалення способів витягання метану. Науково-практична значимість полягає у розроблені та впровадженні принципово нової технології дегазації вуглепородного масиву, яка вперше в світі розмежовує в часі та підземному просторі процеси видобутку двох енергоносіїв - вугілля і газу. З вилученого метану вироблено тепла і електроенергії на суму 215,1 млн. грн., виплати по квотах заліку зменшення викидів метану в атмосферу склали 315,8 млн. грн. Загальний економічний ефект від реалізації проекту в умовах шахти ім. О.Ф. Засядька склав 272,3 млн. грн.
Вважаю, що заявлена робота і її автори заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор технічних наук, професор В.І. Бондаренко

Гість Кузьменко О.М.

Робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану» авторів Бокія Б.В., Єфремова І.О., Кісіля І.С., Лукінова В.В., Лупальцова І.В., Омельченка В.П., Павлова С.Д., Перепелиці В.Г., Радзівілла А.Я., Чемериса І.Ф., яка висунута Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року являє собою завершений етап наукових досліджень, дослідно-промислових випробувань та промислового освоєння енергоефективного комплексу добування і використання шахтного газу метану.
Результати роботи опубліковано у 12 монографіях і 78 статтях у наукових фахових виданнях, новизна захищена науковим відкриттям та 15 авторськими свідоцтвами та патентами. На їх основі розроблено і чинним порядком затверджено 1 державний та 4 галузевих нормативних документи, захищені 1 докторська і 1 кандидатська дисертації.
З вилученого метану вироблено тепла і електроенергії на суму 215,1 млн. грн., виплати по квотах заліку зменшення викидів метану в атмосферу склали 315,8 млн. грн. Загальний економічний ефект від реалізації проекту в умовах шахти ім. О.Ф. Засядька склав 272,3 млн. грн.
Ці досить вагомі показники переконливо свідчать про те, що робота та її автори заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету
доктор технічних наук професор Кузьменко О.М.

Піталенко Є.І.

Цінність роботи Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемерис І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я. «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», полягає в тому, що вона є своєрідним сплавом досвіду академічних учених і виробників. Шахтний газ метан є самим небезпечним джерелом шахтних аварій, таких як раптові викиди вугілля й газу, підземні вибухи й пожежі. Тільки за останні кілька років метан став основною причиною загибелі під землею кількох сотень шахтарів. Упоратися із цим підступним газом – основна мета вчених і виробників. Мені відомо, що одним з найбільш цілеспрямованих у боротьбі з метаном є колектив авторів даної роботи, де вдало переплітається багаторічний досвід виробників і сучасні розробки академічних учених. Вважаю, що дана робота, безсумнівно, заслуговує присудження державної премії України в галузі науки й техніки за 2010 рік, що дозволить зробити новий певний крок у боротьбі з негативними явищами в шахтах, особливо на більших понад 1000 м глибинах.
Завідувач відділу охорони надр і
зрушення земної поверхні Укр НДМІ НАНУ, докт. техн. наук Піталенко Є.І.

И.В. Антипов

Представленную работу знаю с момента зарождения самой идеи "газового горизонта". В этой работе есть очень значительная научная составляющая, подтвержденная научным открытием и, не менее значимая, практическая составляющая, подтвержденная созданием крупнейшего в мире предприятия по утилизации шахтного метана.
С авторами работы знаком лично и некоторое время выполнял с ними совместные исследования. В коллективе авторов представлены и выдающиеся ученые с мировым именем и талантливые руководители государственного масштаба: Лукинов В.В., Перепелица В.Г., Чемерис И.Ф., Бокий Б.В., Єфремов И.А., Кисель И.С., Лупальцов B.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзивилл А.Я.
Работа по созданию энергоэффективного комплекса добычи и использования шахтного метана не имеет аналогов в мире. Это наиболее значимое научное и техническое достижение за все время существования независимой Украины. Поэтому она безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины и области науки и техники.
Заведующий отделом Института физики горных процессов НАН Украины, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины Антипов Игорь Владиславович

Є.Ф. Шнюков

Розробку колективу авторів – співробітників академічних і галузевих інститутів, навчальних закладів та виробничих організацій і підприємств «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, спрямована на значне розширення обсягів виявлення, видобування і використання шахтного газу метану як високоякісного палива і хімічної сировини при зменшенні викидів газів в довкілля у відповідності до вимог Кіотського протоколу. Науково і практично обґрунтовано та здійснено повний технологічний цикл від прогнозно-пошукового і розвідувального етапів до видобутку і використання метану, обґрунтована його еколого-економічна доцільність в сучасних умовах і на перспективу.
Різносторонність напрямків досліджень і інженерних розробок фахівцями сучасного наукового рівня забезпечили їх комплексність і високу результативність, яка викладена в серії монографій і статей, а також в створенні промислового теплоенергетичного комплексу значною мірою на новітніх авторських розробках.
Автори рецензованої розробки, Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лукінов В.В., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Перепелиця В.Г., Радзівілл А.Я., Чемерис І.Ф., безперечно заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки 2010 року.
Керівник Відділення морської геології та осадочного рудогенезу, академік НАН України, професор Є.Ф. Шнюков

В.І. Лялько

Робота «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану», висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року є комплексною, багатоплановою наукоємною – від вирішення геолого-структурних критеріїв оцінки природної продуктивності та потенційності надр до визначення гірничо-геологічних режимів вуглепородного масиву конкретного шахтного поля від видобування газу до його утилізації і доведення до товарного стану.
Авторами визначені і використані невідомі раніше закономірності зміни газопроникності гірських порід і вугільних пластів від режиму переходу з рівнокомпонентного напружно-деформованого стану до різнокомпонентного для удосконалення способів вилучення метану.
Технологія комплексної дегазації вуглепородного масиву принципово нова, що відповідає особливостям гірничо-геологічних режимів складних за тектонічною будовою вугленосних масивів. Враховані природно-техногенні умови в запропонованих способах і технологіях дегазації, які направлені на більш безпечні умови функціонування шахт.
Необхідне продовження робіт в визначеному напрямі, які характеризуються як піонерські по виробленню тепла та електроенергії на суму 215,1 млн. грн. виплати за квотами заліку зменшення викидів метану в атмосферу в сумі 315,8 млн. грн., а загальний економічний ефект від реалізації проекту на шахті ім. О.Ф. Засядька досяг 272,3 млн. грн..
Робота відзначається високим науковим і інженерним рівнем – на рівні світових аналогів, а її автори-розробники Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С., Лукінов В.В., Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Перепелиця В.Г., Радзівілл А.Я., Чемерис І.Ф. безумовно заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.
Директор Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України академік НАН України, професор В.І. Лялько.