Офіційний веб сайт

Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі

м8

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

Автори: Сенецький О.В., к.т.н., Русанов Р.А.

Авторами визначено можливість генерації 80-500 кВт електроенергії на основі утилізації теплової потужності котла на біомасі за допомогою когенераційної енергоустановки на базі турбінного циклу з низькокиплячим робочим тілом, яка пропонується для автономного електро-, теплопостачання громадських будівель невеликих населених пунктів.

Створено наукові основи вибору низькокиплячих робочих тіл для замкнених паротурбінних циклів, розрахунку теплових схем та проточних частин турбін різного типу з урахуванням властивостей обраних робочих тіл. Сформовано базові концептуальні засади вибору параметрів робочих тіл у замкнених паротурбінних циклах в залежності від необхідності тепло- та електропостачання. Запропоновано технічне рішення, яке забезпечить роботу генеруючого обладнання протягом усього року на постійному номінальному навантаженні, що сприяє прискоренню окупності проекту.

Реалізовано новий підхід до формування когенераціиних установок малої потужності, що дозволить їм функціонувати незалежно від пори року та наявності споживачів теплової енергії. Інститутом проточних машин ім. Р. Шевальського Польської академії наук таку установку впроваджено у якості дослідницького зразка. Простий термін окупності міні-ТЕЦ на біомасі електричною потужністю 80-500 кВт при сучасних цінах на енергоносії складе до 4 років в залежності від питомої вартості обладнання.

Економічний ефект досягається за рахунок створення серійної когенераційної установки, у якій спалюються відновлювальні паливні ресурси. Це дозволить забезпечити малі населені пункти тепловою та електричною енергією й заощаджувати більш ніж 0,5 млн. м3 природного газу на рік на одній енергетичній установці. За рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів вдалося забезпечити ККД проточної частини турбіни у 85%, що не поступається світовим аналогам.

 

Кількість публікацій: 33, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 16 статей (5 - у зарубіжних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Харлампіді Д.Х.

Україна є активним споживачем викопних паливно-енергетичних ресурсів, при цьому має великий потенціал впровадження енергогенеруючого устаткування на відновлювальних джерелах енергії при виробництві теплоти та електроенергії. Саме тому роботи, присвячені впровадженню енергетичних установок на альтернативних видах палива, є вельми актуальними на сучасному етапі розвитку нашої Держави.
Робота авторів Сенецького О.В. та Русанова Р.А., представлена на здобуття премії Президента України для молодих учених, вкладається у контекст «Енергетичної стратегії України до 2030 р.». При створенні когенераційної установки яка використовує у якості палива біомасу авторами вирішено задачу пошуку раціональної теплової схеми та вибору відповідних робочих тіл для замкненого паротурбінного циклу, що забезпечує суттєве підвищення енергетичної ефективності. Слід також відзначити, що в наданій роботі достатня увага приділена питанням моделювання турбінного обладнання та розрахунку економічної доцільності впровадження проекту.
Вважаю, що представлена авторами робота у повній мірі заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених у 2017 р.

Доктор технічних наук, с.н.с., провідний науковий співробітник ІПМаш НАНУ Харлампіді Д.Х.

Колодяжна Л.В.

Сучасний розвиток комп’ютерної техніки дозволяє на досить високому рівні проводити розрахункові дослідження газодинамічних процесів з точністю гідною експериментальних випробовувань, що дає можливість за короткий час та з мінімальними витратами грошових коштів оцінити й оптимізувати геометричні і газодинамічні характеристики. Здобувачами, при використанні програмного комплексу IPMFlow, проведено чисельні дослідження тривимірних течій пари в проточних частинах турбін різного типу на низькокиплячих робочих тілах, виконано пошук раціональних геометричних характеристик з метою забезпечення їх максимальної газодинамічної досконалості. За результатами розрахункових досліджень обрано найбільш раціональну проточну частину з урахуванням витратних, геометричних та інших обмежень, що пред’являлися до них.
Робота здобувачів виконана на високому рівні та заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених.

Провідний науковий співробітник ІПМаш НАН України
д.т.н., с.н.с. Колодяжна Л.В.

Тарелін Анатолій Олексійович

У Європейських державах акценти розвитку енергопостачання в значній мірі ставляться на малу, децентралізовану енергетику. Це у першу чергу дозволяє:
– використовувати відновлювальні паливні ресурси, що є актуальними для обраної місцевості;
– зменшити шкідливі викиди до навколишнього середовища;
– зменшити втрати у теплових та електричних мережах;
– реалізовувати проекти з нижчою вартістю при встановленні одного тепло- й електрогенеруючого об’єкту та у короткі строки;
– забезпечити незалежність споживачів від централізованого енергопостачання.
Саме тому робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» є вельми актуальною для сталого розвитку Української енергетики, а її автори безумовно заслуговують отримання премії Президента України для молодих вчених.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Тарелін Анатолій Олексійович

Каніло Павло Макарович

У Європі та США дбайливе ставлення до навколишнього середовища являє собою предмет особливої уваги урядів та громадськості. Саме в країнах Заходу найбільш інтенсивно проводяться розробки і впровадження екологічно чистих систем генерації теплової та електричної енергії. У розвинених країнах на рівні законодавства пріоритет надається саме впровадженню джерел енергії, до яких відносяться відновлювальні паливні ресурси.
Це говорить про те, що роботу «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» виконано з урахуванням сучасних тенденцій розвитку енергетики. Розглянуті авторами питання розроблення та оцінки економічної доцільності впровадження когенераційних установок дозволяють стверджувати, що в Україні такі установки можливо розробляти, проектувати, робити та впроваджувати, та вони не будуть поступатися світовим аналогам.
На мою думку, колектив авторів заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри "Екологія" Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Каніло П.М.

Соловей В.В., д.т.н., професор, акад. ІА

Одним з напрямів, що динамічно розвиваються є впровадження енергозберігаючих заходів для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів включно з альтернативними енергоносіями на основі створення енергообладнання, що реалізують термодинамічні цикли з низькокиплячими робочими тілами.
Результати проведених фундаментальних досліджень з термо- і газодинаміки і теплофізики дозволили сформувати концептуальні підходи до вирішення проблеми оновлення парку теплоутилізаційного енергетичного обладнання і трансферу ефективних технологій у виробничу енергомашинобудівну сферу. Принципово важливим є те, що енергомашинобудівний комплекс України має необхідний науково-технічний і промисловий потенціал для розробки і виготовлення енергетичних когенераційних установок для залучення до практичного використання біомаси рослинного походження, як альтернативного відновлювального енергоносія.
Теоретичні основи і інженерно-технічні принципи створення енергосистем, які використовують низькокиплячі органічні теплоносії, що розроблено в роботі є базовою основою при вирішенні конкретних енерго-екологічних завдань і важливою складовою забезпечення переходу економіки України до п'ятого технологічного устрою.
Враховуючи вище наведене вважаю, що наукова робота Сенецького О.В., Русанова А.В. «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі», яку висунуто на здобуття премії Президента України для молодих вчених, виконано на високому науково-технічному рівні, а її результати мають вагоме значення для вирішення проблем газозаміщення, енергозбереження та підвищення екологічної сумісності енергоустановок з оточуючим середовищем.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік Інженерної академії України,
д-р техн. наук, професор Соловей В.В.

Гнесін Віталій Ісайович

На теперішній час задача підвищення ефективності газодинамічних характеристик проточних частин турбін різного типу є вельми актуальною. Вирішення цієї задачі здійснюється шляхом моделювання процесів у проточних частинах турбін і використання чисельних методів дослідження, що дозволяє отримати раціональні геометричні та газодинамічні характеристики наближені до реальних і дає можливість скоротити витрати на проведення фізичних випробовувань. Автори роботи у повній мірі провели чисельні дослідження тривимірних течій пари в проточних частинах турбін з використанням сучасного програмного комплексу IPMFlow, виконали оцінку геометричних характеристик та газодинамічної досконалості проточних частин турбін різного типу. В результаті обрано найбільш раціональну проточну частину турбіни з урахуванням обмежень. Тому ця робота заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених за вагомий внесок до подальшого економічного і соціального розвитку України.

професор кафедри турбінобудування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
д-р техн. наук, проф.,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
В.І. Гнесін

Артем'єв Сергій Робленович

Екологія вважається основним критерієм на сучасному етапі розвитку промисловості та енергетика не є винятком. Саме тому задача пошуку альтернативних джерел теплової та електричної енергії з метою зменшення використання викопних паливних ресурсів стоїть на першому плані. Робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» присвячена питанню впровадження енергогенеруючих установок на відновлювальних паливах, що дозволить частково замінити природний газ та вугілля для виробництва тепло- й електроенергії для індивідуальних підприємств. Такий підхід широко використовується у розвинених країнах світу, це говорить про актуальність та високий рівень представленої роботи.
Вважаю, що робота молодих науковців О.В. Сенецького та Р.А. Русанова заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Артем'єв Сергій Робленович
Завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
Національного університету цивільного захисту України,
к.т.н., доц.
e-mail: sergey.artemev.1967@mail.ru

Костіков Андрій Олегович

Технічне рішення, яке пропонують автори у роботі «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» вкрай важливе для України в ситуації, що склалася. Енергетична установка, що пропонується, дозволить забезпечити теплом та електричною енергією власні будівлі, а можливо частково покрити потреби об’єктів соціальної сфери населеного пункту за рахунок використання відходів сільського господарства. Пропонована когенераційна установка компонується таким чином, щоб електрогенеруючі елементи теплової схеми працювали на номінальному навантаженні протягом усього року. Це дозволить прискорити окупність проекту. Тому я вважаю, що ця робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

професор кафедри теплофізики і молекулярної фізики
Фізико-енергетичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
доктор технічних наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Костіков А. О.

Халатов Артем Артемович

Робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» молодих вчених Сенецького О. В. і Русанова Р. А., яка запропонована на здобуття премії Президента України, присвячена одному з важливіших питань сучасної енергетики – використання відновлювальних паливних ресурсів для виробництва теплової та електричної енергії.
У роботі проведено аналіз робочих тіл, що можливі для використання у замкнених паротурбінних циклах. Це є дуже важливим не тільки для цього дослідження, але й для інших науковців, що працюють у цьому напрямку.
Представлена теплова схема двокаскадної енергоустановки при реалізації на вихлопі турбіни другого каскаду паралельно підключених бойлера та повітряного конденсатора. Такий підхід є раціональним з точки зору окупності проекту.
Газодинамічні розрахунки з використанням сучасного програмного комплексу IPMFlow проведені для проточних частин осьових і радіально-осьових турбін. Необхідно відзначити, що розглянуті варіанти турбін мають високу газодинамічну ефективність.
Хочу зазначити, що робота знаходиться на сучасному рубежі вітчизняної науки та робить значний внесок у вирішення завдань енергозбереження.
Вважаю, що автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зав. відділу Інституту технічної теплофізики НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік НАН України,
доктор технічних наук, професор Халатов Артем Артемович

Мазуренко Антон

Біоенергетичні установки користуються широким попитом у державах Європи. Це говорить про значну зацікавленість розвинених країн світу до енергетичних установок, що виробляють теплову та електричну енергію на основі спалювання відновлювальних паливних ресурсів. Саме тому ця робота є вельми актуальною для України.
Наша Держава має у своєму складі великий агропромисловий комплекс, який прагне розвиватися, і саме впровадження енергетичних установок, що пропонуються у наданій роботі дозволить вийти на новий рівень розвитку – виробляти електричну і теплову енергію як для власних потреб, так і для потреб зовнішніх споживачів. На мою думку, ця робота заслуговує Державної підтримки у впровадженні та гідна здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Директор Інституту Енергетики та комп'ютерно-інтегрованих
систем управлiння Одеського національного політехнічного університету,
д.т.н., професор Мазуренко А.С.

Віталій Андрійович Маляренко

На превеликий жаль, доводиться констатувати, що сучасний стан електрогенеруючої галузі України не можна визнати задовільним. Україна все ще входить в елітну, досить невелику, кількість країн – світових виробників енергетичних установок. В той же час, енергогенеруюче обладнання, що експлуатується, морально і фізично застаріле та не відповідає сучасним вимогам з економічності, надійності та екологічності.
Вдосконалення потужних енергоблоків потребує значних грошових коштів, і вони працюють на викопних паливних ресурсах. У європейських державах все більша увага приділяється відновлювальним паливним ресурсам та децентралізації тепло- і електропостачання у зв’язку з цим рішення, що представлене у роботі «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» молодих харківських науковців у складі Сенецького О.В. та Русанова Р.А. відповідає сучасним світовим вимогам з енергоефективності та дозволить створити умови для інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до європейської.
Звичайно, цьому повинна сприяти державна енергетична програма підтримки та розвитку науки і енергетичної галузі в цілому, якої все ще немає. Незважаючи на усі добре відомі негаразди, неймовірними зусиллями, скоріше всупереч, а не завдяки підтримці держави реабілітації та відтворення сучасного рівня енергетики і енергомашинобудування, поки що вдається зберегти науковий та виробничий потенціал країни.
Актуальність і значимість наданої роботи беззаперечні та не викликають ніяких сумнівів. Вона в значній мірі вирішує вказану вище проблему шляхом створення енергоефективних когенераційних установок малої потужності на біомасі. При цьому вказані підходи пропонуються як для підвищення ефективності роботи теплової схеми в цілому, так і її складових елементів.
Таким чином, дослідження і розробки авторів вносять свій, досить суттєвий, внесок в вирішення такої глобальної і важливої для України проблеми, як створення реальних передумов паливно-енергетичної і економічної незалежності країни. Держава не може бути незалежною, якщо не вирішити питання енергетичної безпеки. Виходячи із наголошеного вище, вважаю, що колектив авторів роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі», що висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених, заслуговує її присудження.

Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік АН Вищої освіти України,
професор кафедри систем електропостачання та електровикористання міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова,
доктор технічних наук, професор Віталій Андрійович Маляренко

Цапко Юрій Леонідович, докт. біол. наук

Пошук та створення відновлювальних джерел енергії – основна задача науковців в багатьох галузях науки. В цьому аспекті наукова розробка О. В. Сенецького та Р. А. Русанова «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» являє собою технічне рішення яке в глобальному масштабі спрямоване на реалізацію концепту розвитку малої альтернативної енергетики. На основі запропонованої розробки, на мій погляд, необхідно якомога швидше налагодити виробництво енергетичних установок малої потужності, які конче потрібні для індивідуальних господарств. Зауважу, що в Україні відновлювальне енергетичне виробництво тільки починає набирати обертів. Наприклад, в науковій установі де я працюю, протягом останніх трьох років проводяться дослідження щодо встановлення придатності земель, які не використовуються в традиційному веденні сільського та лісового господарства (гідроморфних ґрунтів заплав, бедлендів, деградованих ґрунтів та ін.), для вирощування енергетичних культур. Новаторська розробка О.В. Сенецького та Р.А. Русанова зайвий раз підтверджує той факт, що найбільш економічно доцільним є використання отриманої сільгоспвиробниками відновлювальної енергетичної сировини саме в енергогенеруючих установках невеликої потужності, які розташовані у сільській місцевості.
Вважаю, що розробка «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» є актуальною та інноваційною, а її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» доктор біологічних наук Юрій Леонідович Цапко

Канюк Геннадий Иванович

Енергозбереження при сучасних цінах на паливо є не тільки важливим, а й дуже конкретним напрямом у різних галузях промисловості як при виробництві електричної та теплової енергії, так і при їх споживанні. Ці два види енергії на сучасному етапі розвитку України у більшості випадків виробляються при спалюванні викопних паливних ресурсів. Тому питання створення ефективних когенераційних установок на відновлювальних паливних ресурсах для сучасного стану економіки України є одним з найважливіших.
Економію палива при виробництві електричної та теплової енергії на міні-ТЕЦ можна досягти шляхом вибору раціональної теплової схеми та режимів роботи енергетичного устаткування.
У роботі запропоновано можливість підвищення ефективності когераційної установки за рахунок другого каскаду турбінного циклу. Проаналізовано варіанти теплової схеми енергоустановки: з гарячим водопостачанням, чисто конденсаційний режим та при паралельному встановленні бойлеру й конденсатору. Комбінована схема дозволить працювати енергетичній установці незалежно від наявності споживачів теплової енергії, що дозволить за більш короткий час окупити вартість проекту.
Крім того важливим напрямом розробки економічних турбін є створення лопаткових апаратів проточної частини турбін із застосуванням програмних комплексів розрахунків тривимірних турбулентних течій в’язкого середовища.
Авторами роботи поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених виконано велику серію досліджень тривимірних течій пари в проточній частині турбіни на низькокиплячому робочому тілі (при врахуванні його властивостей) з використанням сучасного програмного комплексу IPMFlow, розробленого в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. При проведенні розрахункових досліджень розглянуто різні варіанти проточних частин турбіни та обрано найбільш ефективну з точки зору як геометричних, так і газодинамічних характеристик.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених за виконану роботу.

Заведующий кафедрой
«Теплоэнергетики и энергосберегающих технологий»
Украинской инженерно-педагогической академии,
действительный член Академий Энергетики
и Высшего образования Украины,
доктор технических наук, профессор Г.И. Канюк

Бурняшев Аркадій Васильович

Сучасні тенденції розвитку енергетики спрямовані на використання теплоти малого потенціалу та відновлювальних паливних ресурсів. Представлена робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» авторів О.В. Сенецького та Р.А. Русанова присвячена питанням створення енергогенеруючого устаткування малої потужності на низькокиплячих робочих тілах при спалюванні місцевих паливних ресурсів.
Ця робота показує, що у нашій Державі є потенціал розробки таких установок на рівні вищому від світових аналогів. Для підприємств, зацікавлених у впровадженні таких установок з метою генерації теплової та електричної енергії на власні потреби й для потреб зовнішніх споживачів, більш економічно доцільним буде використання енергетичних установок саме Українського виробництва. Виробництво у нашій країні когенераційних установок такого типу дозволить знизити їх вартість для потенційних користувачів та забезпечити роботою кваліфікованих інженерів та техніків. Виходячи з досвіду європейських країн, все це можливе лише за підтримки Держави.
ПАТ «Турбогаз» є провідним розробником та виробником турбодетандерних установок, які несуттєво відрізняються від турбін, що працюють на низькокиплячих робочих тілах. Саме тому ПАТ «Турбогаз» з зацікавленістю прийме участь у розробці, проектуванні та виробництві турбінної частини і системи автоматики енергетичних установок.
Робота заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Заступник головного інженера
ПАТ «Турбогаз»
Бурняшев А.В.

Сарапін Володимир

Розвиток енергетики у розвинутих державах світу спрямований на використання енергозберігаючих технологій та відновлюваних джерел енергії. У роботі «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» авторів О.В. Сенецького та Р.А. Русанова розглядаються питання розробки енергетичного устаткування малої потужності, при використанні низькокиплячих робочих тіл, а в якості джерела теплової енергії використовується тепло спалювання паливної сировини – сільськогосподарських відходів.
Розглянуті питання у цій роботі відкривають нові напрямки отримання електричної та теплової енергії з високими показниками використання теплоти малого потенціалу і дають можливість підвищити енергонезалежність держав у яких недостатньо своїх паливних ресурсів.
Виходячи з вище сказаного ця робота заслуговує високої оцінки, а її автори здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Сарапін В.П.
інженер-конструктор турбоустановок

Костянтин Вакуленко

Сільське господарство України потребує впровадження сучасних технологій не тільки висівання, зрощування та обробки культур, але й подальшого використання вторинної сировини (лушпиння насіння, солома, кукурудза і таке інше).

Надана робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» молодих вчених О. В. Сенецького та Р. А. Русанова показує, що сільське господарство може бути корисним як галузь виробництва електричної та теплової енергії. Це є дуже важливим при сучасному стані енергетичної залежності України. При підтримці Держави, як це робиться у європейських країнах, ми можемо з використанням обладнання українських виробників реалізовувати запропонований підхід впровадження енергетичних установок з метою децентралізації енергопостачання.

В цей енергетично нелегкий час для УКРАЇНИ, робота є вельми актуальною та її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Вакуленко Костянтин Іванович. Директор Ф/Х "Геркулес"

Третяк Олексій

Використання відновлювальних паливних ресурсів з метою заміщення викопних паливних ресурсів є актуальною задачею для більшості Європейських країн.
У наведеній роботі «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» розглядається актуальне питання зі створення когенераційної установки на низькокиплячому робочому тілі. Авторами досліджені когенераційний і конденсаційний варіант теплової схеми залежно від наявності та відсутності споживачів теплової енергії. Результати показали, що при наявності споживачів теплоти (когенераційний режим) ефективність використання палива значно вища. Як відомо, у літній період споживання теплоти є величиною не рівномірною на протязі доби, тому авторами запропоновано оригінальне рішення для безперебійного режиму роботи когенераційної установки, це встановлення паралельно підігрівача гарячої води повітряного конденсатору (комбінована схема), що дозволить експлуатувати турбіни при номінальному навантаженні.
З огляду на викладене, вважаю, що автори роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» Сенецький О.В. та Русанов Р.А. заслуговують присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Завідувач сектором механічних розрахунків турбогенераторів,
гідрогенераторів і ВМПС, ДП «Завод «Електроважмаш»,
Кандидат технічних наук,
e-mail: alex3tretjak@ukr.net

Дунєв Олексій Олександрович

Енергетика є невід’ємною частиною сталого розвитку будь-якої держави, але викопні ресурси вичерпуються. Саме тому використання відновлювальних паливних ресурсів для виробництва теплової та електричної енергії є вельми актуальною задачею, тим більше на сьогоднішній день необхідної економії ресурсів. У наданій роботі наведено технічне рішення яке дозволить виробляти теплову і електричну енергію на основі створення енергоефективної когенераційної установки на біомасі з використанням замкненого паротурбінного циклу на низькокиплячому робочому тілі. Також необхідно відмітити, що такі енергогенеруючі установки можуть отримати великий попит для малих підприємств аграрного сектору.
У роботі наведено особливості впровадження енергетичних установок на біомасі, результати розрахункових досліджень теплової схеми та проточної частини турбіни з урахуванням термодинамічних властивостей обраних робочих тіл. Про високий рівень проведеної роботи говорять наукові публікації.

На мою думку, робота «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» авторів Сенецького О.В. та Русанова Р.А. заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Дунєв Олексій Олександрович,
Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут",
канд. техн. наук, старший викладач.

Лисиця Олексій

На сучасному етапі розвитку України виникає дефіцит та зростає вартість нафтопродуктів, природного газу й вугілля, саме тому важливим є питання заміни викопних паливних ресурсів відновлювальними шляхом створення енергетичних установок для енергоспоживаючих об’єктів малої потужності.
Авторами у роботі проведено низку наукових досліджень з вибору робочих тіл, компонування й розрахунків теплової схеми, проведення газодинамічних розрахунків проточної частини турбіни. Все це говорить про високу кваліфікацію наукових дослідників та високий рівень проведеної роботи. Наукові результати опубліковано у таких відомих виданнях як «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», «Вісник НТУ «ХПІ»», «Open Engineering», «Вестник двигателестроителя» та ін., доповідались на міжнародних наукових конференціях.
Колектив авторів безумовно заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Лисиця Олексій Юрійович
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ".
к.т.н, доцент

Микола Юрійович

Створення енергоефективних когенераційних установок малої потужності на біомасі дозволить частково замінити викопні паливні ресурси при виробництві теплової та електричної енергії, що є надзвичайно актуальним, особливо в теперішній, важкий для України час.
У наданій роботі реалізовано новий підхід до формування когенераційних установок малої потужності, що дозволить їм функціонувати незалежно від пори року та наявності споживачів теплової енергії. Це є дуже важливим з точки зору окупності проекту.
З огляду на викладене, вважаю, що автори роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» Сенецький О.В. та Русанов Р.А. заслуговують присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

М.Ю. Бабак
Інститут проблем машинобудування НАН України,
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник

Заблоцька Марія Сергіївна

Автори роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» впродовж багатьох років займаються тематикою енергозбереження на основі впровадження енергогенеруючого устаткування у різних галузях народного господарства та досягли значних результатів. Саме завдяки таким талановитим, енергійним та молодим науковцям Україна сягне значного економічного і соціального розвитку. Тільки за підтримки Держави молоді й талановиті вчені не втратять жагу до подальшого прославляння України, як незалежної та заможної країни. Ця робота спрямована на економічне зростання й енергетичну незалежність, саме тому гідна здобуття премії Президента України.

Наталя Борисівна

Тематика роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» авторів Сенецького О.В. і Русанова Р.А., представленої на здобуття премії Президента України для молодих вчених, на сучасному рівні край важлива, оскільки це значний крок у розвитку нашої Держави. Завдяки їх результатам та досягненням у розвитку сучасних підходів до формування енергетичних об’єктів впроваджується у дію «Енергетична стратегія України до 2030 р.». Вважаю, що ця робота безумовно заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених.

Володимир Гощапов

Проблема енергозбереження для України є однією з актуальних, що забезпечує розвиток економіки. Дефіцит викопних паливних ресурсів (кам’яного вугілля, нафти, природного газу) та підвищення їх вартості створюють суттєві перешкоди для використання як вторинних енергоресурсів, скидної теплоти низькопотенційних джерел, так і місцевих ресурсів для отримання двох видів енергії – теплової та електричної.
Важливим напрямком для використання місцевих ресурсів рослинного походження є як створення енергетичних установок потужністю до 500 кВт для індивідуальних господарств, працюючих за органічним циклом Ренкіна з використанням низькокиплячих робочих тіл, так і розробка турбінних установок для міні-ТЕЦ, для яких основним видом палива є біомаса.
У науковому дослідженні Сенецького О.В. та Русанова Р.А. «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» розглянуто основні характеристики теплової схеми паротурбінних установок, в котрих у якості робочих тіл використовуються фреони з різними температурами конденсації.
Наведені результати дослідження достатні для реалізації проектів створення енергоблоків для міні-ТЕЦ, представляють практичний інтерес, а надана робота заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки В.М. Голощапов

Piotr Klonowicz

The proposed topic of the project aims at developing new Rankine cycle based systems dedicated to distributed generation and cogeneration. In my opinion, this is a very up-to-date topic which is also interesting from the scientific point of view.
The main focus is laid on the expansion unit which is the core part of almost every thermal power system. The Authors show broad skills and experience in developing these kind of machines. They prove they understand the complicated physical phenomena of the viscous and turbulent flows in the turbine flowpaths. What is more, they also show that they can creatively use advanced computational tools in order to develop very efficient designs for a variety of different fluids which by way reveal strong real gas effects during the flow.
I truly recommend the Authors for the Prize of the President of Ukraine.

Костянтин Кобзар

На сучасному етапі розвитку України важливим є створення енергоефективних енергетичних установок малої потужності з метою децентралізації енергопостачання. У Європейських державах підхід до створення біоенергетичних об’єктів на базі спалювання біомаси з використанням для виробництва електроенергії органічних циклів Ренкіна показав свою ефективність.
В Україні є великий потенціал розробки і створення теплових схем та їх елементів, що дозволить виробляти енергетичне обладнання малої потужності за ціною нижчою за закордонне й забезпечити додаткові робочі місця.
Наприклад, ДП «завод «Електроважмаш» має у своєму розпорядженні потужності та спеціалістів з розробки електричних генераторів й з великою зацікавленістю прийме участь у проектуванні та створенні такого важливого елементу енергетичної схеми як генератор.
З огляду на викладене, вважаю, що колектив авторів роботи «Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі» безумовно заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Кобзар Костянтин Олександрович.
Головний конструктор з турбогенераторів ДП «Завод «Електроважмаш»,
к. т. наук, лауреат держ. премії України

Пр. Московський, 299, м.Харків, 61089, Україна
Тел. / Факс: +38 (057) 727-51-06
Моб.: + 38 (050) 34-34-210
E-mail: kk7@ukr.net

Ірина

Подорожчання електричної енергії змушує промислових споживачів здійснювати пошук альтернативних джерел енергії, при цьому сільськогосподарські підприємства не є винятком. Маючи у своєму розпорядженні відходи сільськогосподарської переробки вони зможуть використовувати її для виробництва електричної та теплової енергії покриваючи власні потреби частково, у повній мірі, а при наявності надлишків видавати енергію до мережі. Також важливим є забезпечення додаткових робочих місць.
Наявність виробництва енергетичних установок на території України, на мою думку, дозволить зменшити вартість обладнання та видатки на обслуговування.
У роботі наведено не тільки технічні аспекти створення таких установок, але й оцінки інвестиційної привабливості проекту, що є вельми важливим для потенційного замовника.
Вважаю, що авторський колектив роботи "Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі" заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 році. Вакуленко І.І., б
бухгалтер СФГ «Агро-Два»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.