Офіційний веб сайт

Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем

р13

Автори:

Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С. В., Дружинін А.О.,

Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О.

 

Представлена Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

 

Інтелектуальні системи належать до нових науково-технічних досягнень, які мають перспективу застосування практично у всіх галузях людської діяльності та спроможні кардинально змінити організацію і структуру різних видів виробництва, тестування біологічно- i хімічно-активних речовин, аналіз і контроль в системах охорони здоров’я та моніторингу довкілля.

  Авторами проведено теоретичний аналіз і моделювання нових фізичних ефектів, електрохімічних і фізичних процесів, які були покладені в основу створених принципово нових мікроелектронних датчиків на основі функціональних матеріалів з використанням нових фізичних, хімічних, біохімічних і біофізичних ефектів, застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних і стабільних вимірювальних каналів, широкого використання інформаційних мереж та впровадження високих технологій для реалізації цих засобів. Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

Розроблені технології є основою для вітчизняного конкурентноспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволить виключити імпорт аналогів.

Основні результати роботи опубліковано у 9 монографіях, більш як у 400 публікаціях у наукових виданнях, (174- 6 – у виданнях бази SCOPUS,сумарний імпакт-фактор 201,209, індекс цитування становить 1841,160. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені понад 70 авторськими свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Науково-виробничому об'єднанні "КАРАТ" 07 вересня 2010 року о 12.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Блонський Іван Васильович

Я добре ознайомлений із значною кількістю робіт, які ввійшли в даний цикл, представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Вважаю, що останній безперечно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Мої мотиви наступні. Актуальність теми безперечна, через те що наше сьогодення ознаменоване створенням все нових датчиків для різноманітних і багатофункціональних інтелектуальних систем на основі останніх досягнень фізики, хімії, біології, медицини, тощо. Дальше, представлені авторським колективом роботи засвідчують, що на фоні упадку напівпровідникової індустрії України зародився і набув сили новий науково-технічний напрямок « Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем», який і репрезентує даний цикл робіт. Позитивною оцінкою досягнень в цьому наших дослідників є високий рейтинг робіт, позитивні відзиви провідних фахівців, рейтингові профільні міжнародні конференції, які проводяться за участю учасників даного циклу робіт.
На мою думку робота є важливою, сприятиме розвитку високих технологій на Україні і безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, керівник ЦЛКК «Лазерний фемтосекундний комплекс» НАН України, завідувач відділом
фотонних процесів Інституту фізики НАН України, двічі лауреат Державної премії України Блонський Іван Васильович.

д.т.н. проф. Шостак Ігор Володимирович

Актуальність проблеми підвищення ефективності функціонування інтелектуальних інформаційних систем, на мій погляд, є незаперечною. Вирішення цієї проблеми великим чином залежить від успішності досліджень в галузі створення принципово нових мікроелектронних датчиків, інтегрованих в інтелектуальні системи.
Сучасний етап розвитку мікроелектроніки дозволяє реалізацію нових підходів до створення датчиків, що повністю інтегровані в інтелектуальні системи та забезпечують в повному обсязі необхідний рівень метрологічних та експлуатаційних характеристик в режимі реального часу, а також мікромініатюризації з одночасним підвищенням надійності.
Таким чином, розв’язання проблеми підвищення ефективності функціонування інтелектуальних інформаційних систем вимагає розробки комплексного підходу на основі використання нових матеріалів і структур, а також нових ідей і конкурентоспроможних методів і принципів побудови датчиків. Крім того, вирішення зазначеної проблеми передбачає проведення фундаментальних досліджень, створення новітніх методів і технологій виробництва.
Робота колективу авторів: Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевіча С.В., Дружиніна А.А., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. виконана саме в такому форматі. Доцільно відзначити, що в ході виконання роботи мала місце інтеграція з представниками провідних в Україні установ в галузі вхідної комп’ютерної периферії: Київського і Одеського національних університетів, Львівської політехніки, Харківського національного університету радіоелектроніки, Інституту молекулярної біології та генетики, Інституту фізики напівпроводників ім. В.Є. Лашкарьова, Інституту електродинаміки, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Важливим є й те, що члени авторського колективу - відомі в Україні та за її межами вчені, вони мають свої наукові школи, брали участь у багатьох конференціях (у тому числі за кордоном) з сенсорики, інформаційно-комунікаційних, вимірювальних та інтелектуальних систем.
Нові інженерні та технологічні рішення, що запропоновано в рамках даної роботи, підтверджено патентами України і міжнародними патентами. Вони носять комплексний характер, бо охоплюють увесь спектр: дослідження – розробка – випробування – впровадження – виробництво.
Ряд розробок, у тому числі і ті, що виконано на замовлення Мінполітики України, добре зарекомендували себе в реальних умовах виробництва та експлуатації і впроваджені на ряді підприємств, у тому числі авіаційної та оборонної промисловості.
Беручі до уваги загальнодержавне значення даної роботи, значний внесок її авторів у теорію і практику створення високоефективних датчиків для інтелектуальних систем, широке впровадження розробок у виробництво, вважаю, що висунута на Державну премію України в галузі науки і техніки 2010 року робота «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» та її авторський колектив у складі: Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевіч С.В., Дружинін А.А., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2010 року.

Професор кафедри інженерії
програмного забезпечення
Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
доктор технічних наук І.В. Шостак

Геник Василь Миколайович

Робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. присвячена актуальній тематиці - створенню сучасних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем. Так, без сумніву, використання різноманітних датчиків нового покоління в галузях національної економіки є важливим. Але не менш важливим є і використання їх у військовій сфері. Особливо гостро це питання стало на сьогоднішній день, коли необхідно розробляти нові зразки озброєння і військової техніки та підтримувати у належному стані існуючи, які були розроблені кілька десятиліть назад. Використання розроблених авторським колективом датчиків дозволить оперативно отримувати достовірну інформацію про технічний стан зразків озброєня та приймати правильне рішення щодо подальшої їх експлуатації. Датчики пройшли апробацію під час експлуатації в науково-дослідних установах і промислових підприємствах і показали високу ефективність при їх застосуванні. Їх використання забезпечить вимоги за експлуатаційними характеристиками зразків озброєння з одночасним підвищенням рівня їх надійності.
Вважаю, що робота «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» є актуальною, має значну наукову та практичну цінність і без сумніву заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник начальника факультету військової підготовки з навчальної та наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, к.т.н., с.н.с. Геник Василь Миколайович.

Плаксин Сергей Викторович

Представленная работа посвящена одной из важнейших задач, решение которой определяет успешность и эффективность построения интеллектуальных систем, а именно – обеспечение достоверности, точности и оперативности предоставления первичной информации об условиях функционирования систем и о процессах взаимодействия с окружающей средой.
Предлагаемые технические решения в виде микроэлектронных датчиков нового поколения, несомненно, получат широкое применение, в частности, в системах, подверженных влиянию разнообразных метеорологических факторов и отвечающих жестким требованиям эксплуатационной надежности и работы в режимах on-line.
Характеристики микроэлектронных датчиков, приведенные в реферате, представляют особый интерес для применения в устройствах и системах возобновляемой энергетики: ветро-фотоэнергетических установках, эффективность работы которых требует оперативной и детальной информации для оптимизации процессов преобразования энергии.
Несомненно, что решение вопросов широкого применения нового поколения микроэлектронных датчиков требует конкурентоспособных ценовых характеристик, адекватных украинским реалиям. Снижение стоимости датчиков возможно при их массовом производстве, организации которого поспособствует высокое государственное признание в виде Госпремии Украины.

Зав. отделом систем управления
Института транспортных систем и технологий
НАН Украины «Трансмаг»,
д. ф.-м. н. Плаксин С. В.

Войтович Ігор Данилович

Підтримую висунення роботи "Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Ця робота виконана в тісній співпраці вчених НАН і МОН України. Авторами створені тисячі мікроелектронних датчиків і десятки інтелектуальних систем на їх основі, які вже зараз успішно використовуються в харчовій, аграрній і інших галузях народного господарства для експрес-діагностики стану рослин, продуктів харчування, виявлення токсичних речовин в стічній воді і повітрі. Результати висунутої на Державну премію роботи захищені 70 патентами, апробовані на багатьох міжнародних виставках і конференціях і добре відомі мені особисто.
Зокрема, я добре знаю і високо оцінюю ту частину роботи, яка стосується приладів і систем для діагностики рослин, бо вже сім років працюю по цій тематиці спільно з учасником колективу В.О. Романовим по програмі НАН України по біосенсориці. Впровадження розроблених під його керівництвом приладів "Флоратест" у сільське господарство сприятиме його контрольованості, логічності і незалежності від погодних і екологічних стресів. Я також добре знаю і підтримую роботи С.В. Дзядевича і В.Г. Мельника, які теж успішно працюють по тій же програмі з біосенсорики.
Зав. відділом Сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова академік НАН України лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки І.Д. Войнович.

Костерін Сергій Олексійович

Я вважаю цю комплексну міждисциплінарну роботу вельми змістовною та перспективною. По-перше, мені подобається те, що вона виконана "на перехресті" різних галузей технікие та природничих наук. Як біохімік та біофізик можу ствержувати, що розробки авторів роботи є, зокрема, вкрай суттєвими для подальшої розбудови нагальних питань біоінформатики та сучасної біосенсорики, що є важливим для вдосконалення методів аналітичної хімії та аналітичної біохімії, тестування стану довкілля, а також для розвитку наукового приладобудування, вирішення окремих питань у галузі охорони здоров'я. По-друге, не викликає сумнівів особистий науковий авторитет авторів. І, по-третє, роботу дуже добре апробовано на сторінках великої кількості монографій, у 400 публікаціях у фахових наукових виданнях, автори мають понад 70 авторських свідоцтв і патентів України та міжнародні патенти. Вважаю, що авторський колектив зазначеної роботи цілком заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки. Член-кореспондент НАН України професор С.О.Костерін, заступник директора Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

В.В. Скачков, А.Н. Ефимчиков

Внедрение средств автоматизации и роботизации во всех областях народного хозяйства Украины, а также в сферах её информационной, экономической и военной безопасности, невозможно без широкого применения сенсорных интеллектуальных систем, неотъемлемой составляющей которых являются датчики первичной информации. Качество получаемой от них информации определяет метрологические, эксплуатационные и экономические характеристики информационно-измерительной интеллектуальной систем и эффективность её функционирования. Разработка, производство и внедрение в практику принципиально новых микроэлектронных датчиков, функционирование которых основано на новых функциональных материалах с использованием новых физических, химических, биохимических и биофизических эффектов, современных нанотехнологий представляет самостоятельную научно-техническую проблему. Поэтому работа «Создание микроэлектронных датчиков нового поколения для интеллектуальных систем» (коллектив авторов: Лепих Я.И., Гордиенко Ю.Е., Дзядевич С. В., Дружинин А.А., Евтух А.А., Ленков С.В., Мельник В.Г., Романов В.А.) является, несомненно, актуальной и своевременной. Данная работа отличается комплексностью решения проблемы, логически объединяет глубокое теоретическое обоснование новых подходов в её решении с практическими предложениями по технологии разработки, производства и эксплуатации микроэлектронных датчиков в различных областях промышленности, науки и обороны Украины.
Учитывая актуальность, новизну и практическую значимость проведенных исследований, считаем, что работа коллектива авторов: Лепиха Я.И., Гордиенко Ю.Е., Дзядевича С. В., Дружинина А.А., Евтуха А.А., Ленкова С.В., Мельника В.Г. и Романова В.А. «Создание микроэлектронных датчиков нового поколения для интеллектуальных систем» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Профессор кафедры информационной безопасности
Одесского национального политехнического
университета д.т.н., доцент Скачков Валерий Викторович
Доцент кафедры информационной безопасности
Одесского национального политехнического
университета к.т.н., доцент Ефимчиков Александр Николаевич

Братченко Геннадій Дмитрович

Перспектива застосування інтелектуальних систем практично у всіх галузях виробництва та життєдіяльності суспільства очевидна. Якість первинної інформації в цих системах безпосередньо впливає на ефективність їх функціонування. Важливим джерелом первинної інформації у інтелектуальних системах є мікроелектронні датчики. Один зі шляхів підвищення якості первинної інформації - використання нових фізичних та хімічних принципів при проектуванні та реалізації датчиків на основі сучасних функціональних матеріалів з використанням нових ефектів та впровадження високих технологій.
Питання створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем розглядаються в циклі робіт авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Ленкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. „Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем”, яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Унікальність роботи полягає у її комплексності, адже робота охоплює важливі проблеми фізики, хімії, біології, технології та техніки мікроелектронних датчиків.
Про наукову цінність роботи свідчать публікації у відомих вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, велика кількість докторських і кандидатських дисертацій, що були підготовлені авторами та їх учнями в цьому напрямі. Практичну цінність визначає впровадження у виробництво отриманих результатів, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами.
В циклі робіт представлений значний обсяг цінного експериментального матеріалу, який буде корисним в роботі науковців, викладачів, здобувачів наукового ступеня та конструкторів.
Зважаючи на наукову новизну та практичну цінність, економічну та соціальну спрямованість, вагомість науково-технічних досягнень робота заслуговує найвищої оцінки, а її автори Лепіх Я. І., Гордієнко Ю. О., Дружинін А. О., Дзядевич С. В., Євтух А. А., Лєнков С.В., Мельника В. Г., Романова В. О. - відомі українські вчені гідні присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Начальник науково-дослідного відділу Наукового центру бойового застосування Сухопутних військ (м.Одеса)
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Братченко Геннадій Дмитрович

Данилов В.В., Крижановський В.Г.

Для створення роботизованих систем у промисловості, систем охорони навколишнього середовища та роботи у небезпечних умовах потрібні як виконавчі механізми, так і датчики для отримання інформації про параметри довкілля. Тому створення інтелектуальних датчиків є актуальним. У монографії «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мірошника В.Г., Романова В.О., що відтворює суть роботи, яка висунута авторами на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р., представлена широка номенклатура сучасних датчиків, виконаних на основі нових функціональних матеріалів, на базі хімічних, фізичних, біохімічних і біофізичних ефектів. У роботах авторів проведено теоретичне обґрунтовування роботи датчиків на різних принципах перетворення інформації у мікроелектронному виконанні.
Викладений матеріал підсумовує роботи за період з 1985 по 2009 рр. (це більш ніж 400 публікацій, зокрема й у провідних міжнародних виданнях).
Авторами описано розробку й виробництво мікроелектронних датчиків і інтелектуальних сенсорних систем, для яких властива висока чутливість, вибірковість, метрологічна надійність.
Вважаємо, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Данилов Володимир Васильович, доктор технічних наук, проф., зав. кафедри радіофізики Донецького національного університету,
Крижановський Володимир Григорович, доктор технічних наук, доц., професор кафедри радіофізики Донецького національного університету

Зорі Анатолій Анатоліовичу

Роботи, які мають за мету створення мікроелектронних датчиків для забезпечення ними інформаційних систем в умовах загальної інформатизації, що стрімко розвивається, є особливо актуальними й важливими для економіки будь-якої держави. У цьому зв'язку представляється надзвичайно важливою й актуальною робота, висунута від Одеського національного університету імені І.І.Мечникова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колективом добре відомих в Україні й за межами України вчених і фахівців в області сенсорної електроніки й інформатизації виконаний цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення нових класів датчиків різних за призначенням з характеристиками, що дозволяють віднести їх до класу датчиків нового покоління. Дана робота вносить значний вклад у фундаментальну науку й має широке впровадження у виробництво. Ними забезпечено ряд інтелектуального рівня інформаційних систем.
Висунута робота виконана на високому науковому рівні, а результати опубліковані в престижних наукових журналах, доповідалися на міжнародних науково-технічних конференціях.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри електронної техніки Донецького національного технічного університету, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України.

Старостенко Володимир Вікторович

Сучасні інтелектуальні інформаційні системи складають клас нових науково-технічних досягнень, які широко застосовуються практично в усіх галузях людської діяльності та кардинально змінюють організацію і структуру сучасного промислового виробництва. Ефективність впровадження інтелектуальних систем вимагає створення принципово нових мікроелектронних датчиків на основі сучасних матеріалів з використанням нових ефектів та впровадження високих технологій.
В роботі надано фізико-математичне обґрунтування явищ та ефектів, що виникають при взаємодії первинного перетворювача з об’єктом контролю. Це дозволяє створити нове покоління багатофункціональних інтелектуальних сенсорів, які забезпечують оперативне отримання достовірної об’єктивної інформації. Результатом роботи є закладення підвалин для створення інтелектуальних інформаційних систем на базі розроблених датчиків і впровадження їх у різні галузі промисловості.
Велика частина роботи присвячена безелектродному експрес-контролю параметрів напівпровідникових матеріалів та структур при виробництві інтегральних схем, контролю параметрів в галузі біофізики, біотехнології, вологометрії, гігрометрії та ін.
Враховуючи актуальність роботи, наукову і практичну значимість, а також впровадження у виробництво і організацію серійного випуску цілої низки датчиків і інтелектуальних систем різного призначення вважаю, що робота авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем», заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Завідувач кафедри радіофізики та електроніки Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського, доктор фізико-математичних наук, професор Старостенко В.В.; e-mail:starostenko@crimea.com

Боряк Костянтин Федорович

Усім відомо, що при створенні спецтехніки, нестандартного обладнання для випробування, або діагностування різноманітних біологічних систем, газових середовищ або рідини, механічно-електронних виробів, будівельних конструкцій, тощо суттєву роль, якщо не першу, відіграють мікроелектронні датчики і прилади до них. Тому створення мікроелектронних датчиків нового покоління з суттєво підвищеними технічними характеристиками - чутливістю, селективністю, стабільністю і покращення якості первинного сигналу при мінімізації геометричних розмірів, можна вважати вирішенням важливої науково-технічної проблеми, яку представлений авторський колектив, на мій погляд, подолав з успіхом завдяки застосування нових фізичних принципів і науково-технічних підходів при їх створенні. Це дало можливість створити нові класи мікроелементних датчиків с використанням наноструктурованних функціональних матеріалів і формування мікроструктур на їх основі, що має особливо велике практичне значення при створенні портативних інтелектуальних систем експрес-діагностики в галузі охорони здоров’я людини.
Вважаю, що весь авторський колектив: Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С. В., Дружинін А.О.,Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. представленої роботи «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» заслуговує у 2010 році на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Генеральний директор науково-виробничої фірми «КОМПРО» (м. Одеса), доктор технічних наук, винахідник 12 українських, 9 російських і 2 міжнародних патентів - Боряк Костянтин Федорович.

Братченко Геннадій Дмитрович

Перспектива застосування інтелектуальних систем практично у всіх галузях виробництва та життєдіяльності суспільства очевидна. Якість первинної інформації в цих системах безпосередньо впливає на ефективність їх функціонування. Важливим джерелом первинної інформації у інтелектуальних системах є мікроелектронні датчики. Один зі шляхів підвищення якості первинної інформації - використання нових фізичних та хімічних принципів при проектуванні та реалізації датчиків на основі сучасних функціональних матеріалів з використанням нових ефектів та впровадження високих технологій.
Питання створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем розглядаються в циклі робіт авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Ленкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. „Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем”, яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Унікальність роботи полягає у її комплексності, адже робота охоплює важливі проблеми фізики, хімії, біології, технології та техніки мікроелектронних датчиків.
Про наукову цінність роботи свідчать публікації у відомих вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, велика кількість докторських і кандидатських дисертацій, що були підготовлені авторами та їх учнями в цьому напрямі. Практичну цінність визначає впровадження у виробництво отриманих результатів, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами.
В циклі робіт представлений значний обсяг цінного експериментального матеріалу, який буде корисним в роботі науковців, викладачів, здобувачів наукового ступеня та конструкторів.
Зважаючи на наукову новизну та практичну цінність, економічну та соціальну спрямованість, вагомість науково-технічних досягнень робота заслуговує найвищої оцінки, а її автори Лепіх Я. І., Гордієнко Ю. О., Дружинін А. О., Дзядевич С. В., Євтух А. А., Лєнков С.В., Мельника В. Г., Романова В. О. - відомі українські вчені гідні присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Начальник науково-дослідного відділу Наукового центру бойового застосування Сухопутних військ (м.Одеса) ВІ ОНПУ
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Братченко Геннадій Дмитрович

Кузьмічов Володимир Сергійович

Робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С.В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О., яка представлена Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова на здобуття Державної премії, є актуальною з точки зору сучасної криміналістики. Застосування таких датчиків у криміналістичній апаратурі, на мою думку, значно підвищить роздільну здатність багатьох приладів, що використовуються у різних видах судової експертизи. Це, у свою чергу, повинно сприяти значному поліпшенню якості виконання експертиз та боротьбі зі злочинністю.
Вважаю, що ця робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Професор кафедри криміналістики
Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України,
лауреат Державної премії України
Кузьмічов Володимир Сергійович

Куташев Ігор Вікторович

Робота «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» колективу авторів Лепіха Я. І., Гордієнка Ю. О., Дружиніна А. О., Дзядевича С. В., Євтуха А. А., Лєнкова С.В., Мельника В. Г., Романова В. О., що подана на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки є глибокою, об’ємною, високонауковою працею, яка виконувалася впродовж багатьох років.

Зокрема, авторами розроблені нові, ефективні, прогресивні технології формування чутливих елементів для адекватного перетворення в електричний сигнал в режимі on-line величин, що визначаються, з подальшою їх обробкою інтелектуальними системами.

Робота має важливе наукове і значне практичне значення та перспективи подальших досліджень. Підтримую авторів та представлену ними наукову роботу «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем». Вони заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Голова правління
ВАТ «Київський мотоциклетний завод»,
Заслужений машинобудівник України,
доктор політичних наук
Куташев Ігор Вікторович

Годованюк Василь Миколаєвич

Годованюк Василь Миколайович, Рюхтін В’ячеслав Васильович
Робота ”Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем“, висунута на Державну премію у галузі науки і техніки, є результатом багаторічної праці колективу відомих фахівців з наукових установ НАН та МОН України. Особлива увага у цій роботі спрямована на створення мікроелектронних датчиків нового покоління широкої номенклатури, висвітлено нові підходи до розв’язання проблеми інтеграції датчиків із засобами обчислювальної техніки і побудови мультисенсорних вимірювальних приладів, забезпечення їх високої чутливості та селективності. Запропонований принцип побудови мультисенсорних пристроїв на кремнієвих структурах дозволить їх реалізацію в умовах масового мікроелектронного виробництва методами групової технології.
Враховуючи актуальність і практичну цінність та результати впровадження у виробництво низки сенсорів і інтелектуальних систем різного призначення, вважаємо, що робота авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С. В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Ленкова С.В., Мельника В. Г., Романова В.О. “Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем”, заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Годованюк В.М. –Директор - головний конструктор ВАТ “ЦКБ “Ритм”, м. Чернівці, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
Рюхтін В.В. – Перший заступник директора з наукової роботи ВАТ “ЦКБ “Ритм”, м. Чернівці, кандидат технічних наук, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Поперенко Леонід Володимирович

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р. робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" авторського колективу Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. виконана висококваліфікованими фахівцями провідних університетів МОН України та інститутів НАН України. На мою думку поєднання зусиль і ресурсів різних організацій дало змогу отримати вагомі наукові і практичні результати. Як наслідок, є реальні сучасні розробки цілої низки мікроелектронних сенсорів різного призначення на основі нових мікро- та наноелектронних технологій і нових функціональних матеріалів для використання їх в інтелектуальних системах. Важливо, що впровадження розробок у виробництво має суттєвий економічний ефект у межах України і великий експортний потенціал, що дасть прибуток державі від експорту за кордон високотехнологічних і конкурентоспроможних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем.
Оскільки у виконанні роботи задіяні такі провідні університети України як Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Львівський національний технічний університет „Львівська політехніка”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет радіоелектроніки , зазначу її важливість для професійної підготовки висококваліфікованих в цьому перспективному напрямі.
Ознайомившись детально з роботою під час Міжнародної конференції SEMST -4 ( Одеса, 28.06.10-03.07.10) вважаю, що робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" має велике практичне значення для розвитку сучасних мікроелектронних датчиків та інтелектуальних систем в Україні, а її автори заслуговують звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Поперенко Леонід Володимирович, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проценко В'ячеслав Олександрович

Проценко В'ячеслав Олександрович

ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова більше 50 років спеціалізується на виготовленні складних радіоелектронних приладів і інформаційно-вимірювальних систем для науки, промисловості, медицини, моніторингу навколишнього середовища тощо.
Мікроелектронні датчики є одним з найважливіших елементів, що визначають експлуатаційні, метрологічні й економічні показники цих приладів і систем. Впровадження у виробництво датчиків нового покоління з поліпшеними характеристиками по чутливості, стабільності, селективності й достовірності дозволить розширити виробництво сучасної продукції нашого підприємства.
Робота « Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» безумовно сприяє розвитку інформаційних технологій і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голова правління ВАТ «Меридіан» їм С. П. Корольова,
заслужений машинобудівник України, к.т.н. Проценко В.О

Serguei JOURBA, PhD

It’s a great pleasure for me to support the work “Creation of microelectronic transducers of new generation for intellectual systems” by Ya.I.Lepikh, O.E.Gordienko, S.V.Dzyadevych, A.O.Drughinin, A.A.Evtukh, S.V.Lenkov, V.G.Melnik and V.O.Romanov for nomination to the Ukrainian State Prize.

Working in the microelectronic industry, I’d like to point out the pertinence of the presented work for rapidly growing area of the highly integrated microcontroller systems. The perfect balance between fundamental and applicative aspects allowed bringing out an impressive amount of the innovative and industrially feasible solutions that might be directly integrated into products and applications. The continuous efforts aiming to improve sensors stability and sensitivity are particularly appreciated.

I strongly support the nomination.

Serguei JOURBA
R&D Project Coordinator
Technology Development Department - Atmel Corporation

Фреїк Дмитро Михайлович

Представлена авторським колективом робота належить до сучасних передових і критичних технологій мікро-і наноелектроніки та напрямків їх розвитку. Авторами, які є відомими фахівцями в галузі мікроелектронних технологій, проведено величезний обсяг досліджень, починаючи зі створення матеріалів, технологій і завершуючи проектуванням інтелектуальних систем на основі розроблених мікроелектронних датчиків. Особливо цінним є те, що більшість елементів датчиків можуть бути виготовлені за груповими методами мікроелектронних технологій, що сприятиме їх масовому виробництву і є одним із шляхів відродження мікроелектронної галузі в Україні.Тому вважаю, що доробок авторів є унікальним,своєчасним, вагомим, має важливе наукове і прикладне значення, високу новизну і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Фреїк Дмитро Михайлович - заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук,професор, директор Фізико-хімічного інституту, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

Jacko Andriy

Ponieważ tendencja rozwoju nauki i techniki w ciągu ostatniego czasu wskazuje na co raz częstsze wykorzystanie czujników, na przykład w automatyce i robotyce, to prace dotyczące tworzenia takich czujników są nadal bardzo aktualne. Szczególnie ważnym uważam wykorzystanie czujników dla otrzymania sygnałów pierwotnych w intelektualnych systemach informacyjnych. Jasne, iż podobne opracowania są kompleksowe i mają obejmować aktualne zagadnienia fizyki,chemii,informatyki i techniki. Dlatego autorzy przedstawionej pracy wykazali, że są naukowcami o szerokich horyzontach, którzy zużyli wiele wysiłku na stworzenie czujników nowego stulecia. Zasługuje na uwagę także opracowanie nowych procesów technologicznych,nowych materiałów oraz metod diagnostycznych.Praca została poparta wynikami doświadczeń,co pozwoliło wyjść na inną płaszczyznę - praktyczną i dokonać ważnych wniosków,odkryć i uogólnień.Uważam, iż ważna w planie strategicznym praca "Stworzenie mikroelektronicznych czujników nowego pokolenia dla intelektualnych systemów" niewątpliwie zasługuje na przyznanie Państwowej nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki w 2010 roku.

Profesor katedry Wyższej matematyki
Politechniki Koszalińskiej w Polsce
dr hab.nauk technicznych, dr hab.nauk fizyko-matematycznych Jacko Andriy

Карлов Володимир Дмитрович, Купченко Леонід Федорович

Дослідження процесів у складних природних та технічних системах вимагає отримання та опрацювання великої кількості інформації на протязі обмеженого часу. Зараз різноманітні вимірювальні прилади та виконавчі пристрої об’єднуються у інтелектуальні системи, якість роботи яких, в решті решт, обумовлюється наявністю, повнотою та точністю даних, що надходять від первинних вимірювачів. Тому робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С.В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О., яка представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року є актуальною.
При виконанні роботи були розроблені як теоретичні засади створення нових класів мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем, так і технології їх виготовлення. Деякі з них вже впроваджені у серійне виробництво, що дозволяє говорити про появу новітньої вітчизняної мікроелектронної елементної бази для широкого вжитку у різних сферах діяльності.
Враховуючи, що в результаті багаторічної праці авторського колективу розроблено і наукову базу для створення датчиків нового покоління для інтелектуальних систем, а також організовано їх виробництво, вважаємо, що робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" та її автори Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, завідувач кафедри радіоелектроніки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба В.Д. Карлов
доктор технічних наук, професор, Почесний працівник космічної галузі України, професор кафедри радіоелектроніки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Л.Ф. Купченко

Видолоб Віктор Васильович

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем» безумовно заслуговує на всебічну підтримку та схвалення.
Авторським колективом проведена не тільки значна теоретична робота, а й показані шляхи її практичного застосування. Розроблені новітні технології виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволяє вітчизняній промисловості освоювати конкурентноспроможну інноваційну продукцію.

Заступник генерального директора
ТОВ «Газотрон-Люкс», кандидат технічних наук
Видолоб В.В.

Лукомський Дмитро Васильович, к.т.н., с.н.с.

В роботі Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дружиніна А.О., Лєнков С.В. та інших, яка присвячена створенню мікроелектронних датчиків нового покоління для сучасних інтелектуальних систем, була розв’язана важлива проблема по створенню новітніх технологій, спрямованих на виробництво широкої гамми мікроелектронних датчиків та систем на їх основі. Серед предметів дослідження було приділено особливу увагу датчикам фізичних величин, датчикам газу, біодатчикам і мультисенсорним системам, а також іншим інтелектуальним системам на їхній основі. Результати виконаної роботи знаходять чи можуть знайти своє застосування у дуже багатьох галузях людської діяльності та мають велике значення для розвитку науково-технічного потенціалу нашої держави. Робота колективу авторів є гарним прикладом того, як актуальні проблеми можливо розв’язувати новими та конкурентоспроможними шляхами, спираючись на наукові розробки та не забуваючи про кінцевий практичний результат. Я вважаю, що робота «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем», яка поєднала результати фундаментальних і прикладних досліджень в області сенсорики з їх впровадженням у виробництво та науку, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Провідний фахівець з керування проектами
ЗАО "Смарт-Холдінг"
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Лукомський Дмитро Васильович

Птушинський Юрій Григорович

Наукова робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем", виконана науковим колективом у складі Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О., базується на фундаментальних дослідженнях авторів і має важливе прикладне значення. Вона є актуальною і пріоритетною не тільки для України, але і поза її межами. В ній наведені результати багаторічних досліджень та розробок фізичних, хімічних, біофізичних, та технологічних основ нових сучасних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем. Слід відмітити використання авторами нових функціональних матеріалів, зокрема ниткоподібного кремнію, пористого кремнію, мезопористих композитів для створення мікроелектронних сенсорів. Відкриті нові фізичні , хімічні та біофізичні ефекти та електронні процеси лягли в основу створення нових датчиків різних типів та покращення їх функціональних параметрів. Велика увага приділена використанню розробок у різних галузях народного господарства.
Робота виконана на сучасному науково-технічному рівні, широко апробована на міжнародних конференціях і в наукових виданнях, захищена українськими та міжнародними патентами.
Вважаю, що ця робота заслуговує на присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, керівник відділу Інституту фізики НАН України, Лауреат Державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки Птушинський Юрій Григорович.

Видолоб Віктор Васильович

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" безумовно заслуговує на всебічну підтримку та схвалення.
Авторським колективом проведена не тільки значна теоретична робота, а й показані шляхи її практичного застосування. Розроблені новітні технології виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволяє вітчизняній промисловості освоювати конкурентноспроможну інноваційну продукцію.

Заступник генерального директора
ТОВ "Газотрон-Люкс", кандидат технічних наук
Видолоб В.В.

Раренко Іларій Михайлович

Робота „Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем ”, представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року присвячена актуальній тематиці – створення мікроелектронних датчиків нового покоління .
Проведений комплекс фундаментальних і прикладних розробок дав змогу створити у важкі для науки і наукоємного виробництва часи на Україні багато різновидностей унікальних переважаючих по параметрах закордонні аналоги або немаючих аналогів мікроелектронних датчиків механічних та теплових величин, газових та біодатчиків для інтелектуальних систем, а також заклав фізичні, хімічні, біофізичні, технічні, технологічні та конструкторські основи нових перспективних напрямків сучасної сенсорної техніки.
Важливо відмітити,що у Одеському університеті, за безпосередньої участі авторів роботи, видається журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", та на протязі багатьох років проводяться представницькі міжнародні наукові конференції з цих питань. Тут зосереджено ряд провідних фахівців України, працюючих в області сенсорики. Тому цілком закономірно і оправдано висунення авторського колективу від вказаного університету в співдружності з провідними фахівцями у даній області науки і техніки з інших організацій України на здобуття Державної премії.
Широке використання розробок авторського колективу у виробництві, яке вже почалося, сприятиме зростанню конкурентоздатності і ефективності відповідної української наукоємної продукції на світовому ринку.
Вважаю, що присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Я. І. Лепіху, Ю. О. Гордієнко, А. О. Дружиніну, С. В. Дзядевичу, А. А. Євтуху, С. В. Лєнкову, В. Г. Мельнику та В. О. Романову буде справедливим відзначенням їхньої багаторічної праці в галузі науки, підготовки відповідних кадрів для науки і промислового виробництва сенсорної техніки.
Доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України та премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки, Почесний працівник космічної галузі України Раренко Іларій Михайлович

Ящук Валерій Миколайович

Робота "Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем" авторів Лепіха Я.І., Гордієнка Ю.О., Дзядевича С.В., Дружиніна А.О., Євтуха А.А., Лєнкова С.В., Мельника В.Г., Романова В.О. має високий рівень, апробована на численних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Авторами створено не лише моделі електронних датчиків, вони конкретно реалізовані в промислових зразках та апробовані в реальних умовах. Така робота є унікальною та єдиною в Україні. Рівень роботи - світовий. Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість Вагапов Володимир Белалович

Робота авторів зі створення периферійних інформаційних датчиків нового покоління, які б максимально точно відображали контрольований параметр (величину) у вигляді первинного електричного сигналу в реальному масштабі часу і були інтегровані в інформаційну систему, дає можливість усунути протиріччя між сучасними вимогами до таких датчиків та властивостями переважної більшості датчиків первинного сигналу, що використовуються в системах озброєння на даний час і суттєво обмежують можливості подальшого підвищення їхньої (систем ) ефективності.
Застосування розроблених авторами датчиків дозволить кардинально підвищити ефективність інформаційних систем обробки інформації в засобах озброєння і військової техніки.
Вважаю, що ця робота є значним внеском у розвиток вітчизняного приладобудування, а її автори безумовно заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний редактор журналу "Наука і оборона",
профессор, канд. техн. наук
Вагапов Володимир Белалович

ХРУСТ Дмитро Володимирович

Якісне виконання завдань в сфері прикордонної безпеки України вимагає відповідного технічного забезпечення цих процесів. В прикордонному відомстві України широко використовуються різноманітні датчики, призначені для охорони об‘єктів та контролю за протяжними і локальними ділянками державного кордону. Багато з цих приладів потребують заміни відповідними сучасними зразками. Запровадження у виробництво датчиків нового покоління та їх подальше застосування в інтегрованих інтелектуальних системах безпекового сектору держави дозволить ефективно вирішувати завдання із забезпечення національної безпеки держави.
Крім того, розроблені технології повинні стати основою для вітчизняного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків та їх конкурентоспроможності.
На підставі вищезазначеного, представлена робота за актуальністю і за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, масштабом впровадження заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Начальник науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України, кандидат ві1йськових наук Хруст Дмитро Володимирович