Офіційний веб сайт

Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами

р17

Автори:

Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М.,  Костік Б.Я., Олійник В.Ф.,

Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О.,  Шульга В.В.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

 

З метою забезпечення відповідності міжнародним принципам Національної системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами ВАТ „Укртелеком" на основі виконаних авторами наукових досліджень створено і  впроваджено нову національну систему управління інфокомунікаційними мережами.  

Згідно міжнародних принципів побудови, взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI здійснено перехід від мереж електрозв’язку до телекомунікаційних і інформаційних систем. 

 Авторами запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з урахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій.

Ідеї побудови економетричних моделей з використанням кусково-лінійних випадкових процесів та методи визначення прогнозованих показників знайшли відображення  в пакеті документів, що визначили завдання та функції національного центру управління в умовах надзвичайних ситуацій: відпрацьовано взаємодію з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами телекомунікацій

Розроблено та впроваджено  на регіональних мережах телекомунікацій енергозберігаючий пристрій тактової синхронізації, який дозволив зменшити енергоспоживання в цілому національної системи управління. Результати роботи сприяли створенню національної системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, яка знаходиться на рівні кращих закордонних аналогів.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано в 14 монографіях,  12 підручниках, більш ніж в 350 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.Під керівництвом авторів захищено 10 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"   на засіданні Вченої ради  Інституту телекомунікаційних систем  НТУУ "КПІ"  2 вересня 2010 року о 15-00, ауд. 402.

Надіслати коментар

Коментарі

Євсеєва О.Ю., докторант ХНУРЕ

Останнім часом спостерігається тенденція інтегрування різних видів інформації (мова, дані, зображення, інформація для телеуправління і контролю) та послуг зв'язку у єдину мережу, яка оснащена різними видами апаратури систем передавання та різними терміналами, тобто створюються та впроваджуються інфокомунікаційні мережі. Управління такими мережами можливе тільки з застосуванням нових способів тасистем управління мрежами. Крім того, технічний прогрес у сфері засобів зв'язку, обчислювальної техніки зумовлює потребу вдосконалення систем управління. Тому проблема створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами є доцільною і своєчасною.
Вважаю, що робота має важливе значення та безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лемешко О.В. д.т.н. профессор ХНУРЕ

В умовах зростаючого попиту споживачів на нові послуги зв'язку та підвищення вимог до їх якості, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій тощо виникають усе нові й нові задачі, пов'язані з управлінням телекомунікаційними мережами.
Побудова раціонального варіанту системи управління пов'язана з вибором великої і дуже різнорідної множини параметрів - типів і моделей обладнання, яке використовується, модифікацій цього обладнання, об'єктів управління, типів операційних систем, стекуів протоколів, їх параметрів тощо. Таким чином, в даний час одним з визначальних завдань є побудова оптимальної системи управління сучасними телекомунікаційними мережами.
Тому вважаю, що представлена наукова робота є значущою, а її автори достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Венцковський Ю.В.

Тематика роботи «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами»
є актуальною. В сукупності результати роботи дозволяють проводити ефективну взаємну
інтеграцію мереж телекомунікаційних операторів національного та міжнародного рівня. При
цьому забезпечується надання високоякісних інфокомунікаційних послуг, попит на які
невпинно зростає.
Результати роботи «Створення національної системи управління інфокомунікаційними
мережами» сприяють розвитку національної галузі зв’язку України, свідчать про високий
науковий рівень її авторів, що підтверджений численними публікаціями у науково-технічних
виданнях. За тематикою даної роботи та під керівництвом її авторського колективу
підготовлено велику кількість науковців і спеціалістів у галузі телекомунікацій.
Підтримую роботу авторів Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник
В.Ф., Попівський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В. як
практично та методично цінну, та таку, що заслуговує Державної премії України в галузі
науки і техніки.

Генеральний директор телекомунікаційної компанії «Телком» Венцковський Ю.В.

Олексін М.І.

Робота «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами»
вирізняється поєднанням актуальності наукових досліджень в галузі телекомунікацій та
практичною спрямованістю отриманих результатів – завдяки створеним комплексам та системам
управління, розробленим технологіям передавання даних та управління потоками, методикам
взаємодії мережних служб у випадку надзвичайних ситуацій. Робота авторів Кривуца В. Г.,
Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Попівський В.В., Проживальський
О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В. дозволяє розвивати національні
інфокомунікації, приводити їх у відповідність до світових стандартів.
Особливий інтерес становить пристрій мережної синхронізації, що за характеристиками
відповідає кращим світовим зразкам, забезпечує стабільну роботу транспортних мережних
систем та приносить значний економічний ефект державним телекомунікаційним операторам.
Вважаю, що доробок авторів за темою «Створення національної системи управління
інфокомунікаційними мережами» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі
науки і техніки.

Начальник РЦТЕТТМ-6 філії «Дирекція первинної мережі» ВАТ «Укртелеком», кандидат
технічних наук Олексін М.І.

Кузнецов Г.В.

Работа, представленная авторами Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костик Б.Я.,
Олийнык В.Ф., Поповский В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга
В.В. является актуальной и нужной. Разработка и внедрение систем управления сетями в
условиях динамического перестраивания национальной сети связи сами по себе являются
сложными научно-техническими проблемами. Коллектив авторов проделал громадную
научно-методическую и научно-исследовательскую работу, подготовил серию нормативных
документов, создал научные школы, выпускающие высококвалифицированных специалистов во
всех научных центрах нашей страны.
Построенная на основании результатов исследований и с применением современных технологий
передачи данных, а также методов управления потоками, национальная система управления
сетями является эффективным средством координирования работы сетевой инфраструктуры,
обеспечивая взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций.
Усилиями авторского коллектива получены весомые результаты, позволившие развить
украинские сети связи до мирового уровня, перейти к сетям нового поколения, заложить
основу для развития государственной инфраструктуры предоставления инфокоммуникационных
услуг, в частности повысив конкурентоспособность ОАО «Укртелеком».
Считаю, что работа «Створення національної системи управління інфокомунікаційними
мережами» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в отрасли науки и
техники.

Заведующий кафедрой электроники и вычислительной техники Нацинонального горного университета Кузнецов Г.В., доктор технических наук, профессор.

Турупалов В.В.

Актуальність теми цієї роботи не викликає сумнівів оскільки масштаби та темпи розвитку телекомунікацій дозволяють говорити про конвергенцію інфокомунікаційних та інформаційних технологій, перехід до мереж нового покоління, різноманітність типів та розгалуженість мереж, зростаючий попит споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренцію операторів на ринку телекомунікацій. Тому можна стверджувати, що виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з управлінням інфокомунікаційними мережами.
Від організації системи управління інфокомунікаційними мережами залежить надійність і, відповідно, конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. Крім того, є необхідність виробити єдину концепцію автоматизації управління для подальшого розвитку інфокомунікаційної мережі. Тому обговорення цієї роботи надає можливість привернути увагу до виконаних авторами розробок.
Характерною перевагою цієї роботи є комплексний підхід до вирішення проблеми, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження.
Відзначення представленої роботи Державною премією приверне додаткову увагу громадськості до проблем телекомунікацій і сприятиме ще більш широкому впровадженню її результатів у виробництво. Авторський колектив, представлений авторитетними, знаними науковцями, які внесли вирішальний вклад в виконання обговорюваної роботи, безумовно заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 р.

Декан факультету комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматики
Донецького національного технічного університету,
доцент, к.т.н.,
Турупалов В.В.

Смирнов Николай Исаакович

Обсуждаемая работа, несомненно, актуальна и очень важна, так как решает проблему создания национальной системы управления инфокоммуникационными сетями.
На основании фундаментальных исследований созданы научные основы для создания принципиально новой национальной системы управления инфокоммуникационными сетями с достижением, необходимых в современных условиях, эффективности и экономичности управления, как традиционными, так и новейшими сетями, которая соответствует наилучшим мировым разработкам.
Считаю, что работа безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Ученый секретарь Отделения Информатика и Связь Международной Академии Информатизации, академик, д.т.н. профессор Московского технического университета связи и информатики

Смирнов Н.И.
10.04.2010 год

Безрук В.М.

Підтримую представлену в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки
роботу „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами ”,
авторів: Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський
В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В.
Експериментальні і теоретичні розробки роботи охоплюють широке коло актуальних проблем,
що стосуються сучасного стану телекомунікацій. Вирішення цих проблем надзвичайно важливе
не тільки з точки зору фундаментальної науки, але й щодо практичного використання
зазначених розробок в галузі науки і техніки.
На мою думку особливої уваги заслуговує удосконалена структурна схема системи управління,
за допомогою якої система володіє як властивістю адаптивності до плинно спрогнозованих
збурень, так і інваріантності до випадкових факторів. Це дозволяє підвищити надійність
обладнання інфокомунікаційних мереж.
Вважаю роботу актуальною і необхідно важливою у напрямку інфокомунікацій!

Д.т.н., професор, зав. каф. "Мережі зв'язку" Харківського національного університету
радіоелектроніки
Безрук Валерій Михайлович

Микитюк З.М.

Представлена колективом науковців робота зі створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами України є актуальною і важливою. Розроблено наукові основи і науково-методичні принципи побудови інфокомунікаційних мереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які на відміну від існуючих, забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI.
Безумовно, колектив авторів виконав величезну роботу (про що, у тому числі, свідчить велика кількість їхніх публікацій в даному напрямку), що безсумнівно сприяло розвитку вітчизняних інфокомунікацій, а також істотному підвищенню рейтингу української науки у світовому науковому співтоваристві.
Вважаю, що подана робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами ” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри "Електронні прилади" Національного університету "Львівська політехніка"
Микитюк З.М.

Вострецов А.Г.

Хорошо знаком по многочисленным публикациям и диссертациям с работами участников коллектива, представившего работу "Создание национальной системы управления инфокоммуникационными сетями" на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники. Авторами разработаны эффективные методы построения систем управления разнородными инфокоммуникационными сетями на основе многокритериальной оптимизации, чем внесен существенный вклад в развитие науки в области телекоммуникаций. Совокупность научных положений, сформулированных и обоснованных в работе, составляет решение проблемы построения оптимальной системы управления инфокоммуникационными сетями и позволяет значительно повысить показатели качества системы в сравнении с известными аналогами. Хорошо проработанным является и прикладной аспект проблемы. В целом, работа выполнена на высоком научном уровне, ее результаты имеют большое практическое значение для экономики Украины.
Считаю, что работа "Создание национальной системы управления инфокоммуникационными сетями" достойна присвоения ей Государственной премии Украины в области науки и техники, а ее авторы Кривуца В. Г., Беркман Л.Н.,Климаш М. Н., Костик Б.Я.,Олейник В.Ф., Поповский В.В., Проживальский О.П.,Скляренко С.Н., Слюсарь В.А. и Шульга В.В. - звания лауреатов этой премии.
Вострецов Алексей Геннадьевич, д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор по научной работе, заведующий кафедрой конструирования и технологии радиоэлектронных средств Новосибирского государственного технического университета.

Приходько С.І.

Підтримую роботу "Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами" авторів Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В. як базисну для побудови існуючої національної інфокомунікаційної інфраструктури. Результати роботи дозволяють забезпечувати надання телекомунікаційних і інформаційних послуг провайдерам, операторам телекомунікацій з підтримкою необхідної якості послуг згідно міжнародних стандартів за рекомендаціями ITU-T. Дана робота дозволяє інтегрувати національну телекомункаційну систему в глобальну інформаційну інфраструктуру, як її складову і надати доступ до світових інформаціних ресурсів як Україні, так і іншим державам, які орендують транзитні транспортні інформаційні потоки. Результати роботи дають можливість вперше провести конвергенцію технологій телекомунікаційних і інформаційних систем згідно світових стандартів.

Вважаю, що дана робота заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор, зав. кафедри "Транспортний зв'язок" Української державної академії залізничного транспорту
Приходько С.І.

Ільїнов М. Д.

Зазвичай, кількість управляючої інформації визначають за умови, що кожній відмові в системі управління надходить заявка на відтворення. До того ж між елементами мережі та системи управління виникає стохастичний потік заявок. Для обслуговування надходження заявок до системи управління, існують спеціальні пристрої, де час обслуговування може мати довільний і детермінований характер.
Якщо визначено кількість управляючої інформації, то система управління телекомунікаційною мережею повинна своєчасно виконувати аналіз надходження заявок про стан мережі і видачу рішень, які адекватно вплинуть на те, щоб привести мережу до нормального стану роботи. Тобто середня затримка управляючої інформації не повинна перевищувати установлені норми та негативно впливати на роботу мережі належним чином.
В роботі наведена методика розрахунку затримки інформації в системі управління, яка, на мою думку, допоможе вирішити завдання оптимального проектування як системи управління телекомунікаційними мережами, так і самих телекомунікаційних мереж в цілому, що дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше управління телекомунікаційними мережами.
З представленого розрахунку видно, що значне зменшення часу затримки інформації в системі управління відбувається при збільшенні пропускної спроможності каналу у разі використання як одного, так і двох обслуговуючих приладів.
Автори роботи по своїм публікаціям та діяльності в галузі телекомунікацій широко відомі науковому суспільству.
Вважаю, що робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами”достойна отримати Державну премію України в галузі науки і техніки.

Ільїнов Михайло Дмитрович, к.т.н.. доцент кафедри ВІТІ НТУУ “КПІ”

Савченко Ю. Г.

Розв’язувана в представленій науковій роботі задача побудови ефективного цифрового каналу передачі управляючої інформації для системи управління мережами зв’язку України є актуальною внаслідок розповсюдження мереж диспетчерського зв'язку, що базуються здебільшого на аналогових принципах і відрізняються низьким рівнем стандартизації.
Тому особливої уваги, на мою думку, заслуговує розроблений оптимальний алгоритм, який базується на максимально правдоподібній оцінці сигналу, що забезпечує завадозахищеність близьку до потенційної.
Також в роботі розроблено сигнальні сузір’я на основі оптимальних за завадостійкістю двовимірних регулярних структур.
Визначено за допомогою моделювання характеристики завадостійкості розроблених сигнальних сузір’їв та усереднені оцінювані параметри.
Запропоновано метод підвищення ефективності використання блокових завадостійких кодів в системах зі зворотнім зв’язком для виправлення пакетів помилок.
Визначено за допомогою моделювання ефективність запропонованого методу для коду, стандартизованого МСЕ для канального рівня.
Враховуючи актуальність проблеми, фундаментальне та практичне значення результатів роботи, вважаю, що робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” та її автори Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О.,Шульга, цілком заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Савченко Юрій Григорович, д.т.н., професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, факультет електроніки НТУУ “КПІ”

Бунін С. Г.

Основний принцип створення системи управління полягає в тому, що її структурування повинне здійснюватись відповідно до видів діяльності та бізнес-процесів оператора телекомунікацій, з урахуванням існуючої організаційно - штатної структури, з застосуванням методів, що дозволять побудувати оптимальну систему управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій.
В роботі вперше розроблено та застосовано для системи управління інформаційно-ентропійний метод на основі теорії інформації, який дозволяє визначити один із основних параметрів системи управління, а саме: кількість управляючої інформації, котра забезпечує необхідну точність параметрів мережі, що управляється; розрахувати кількість каналів зв`язку для системи управління з заданою пропускною спроможністю для керування параметрами мережі з необхідною точністю.
Вцілому результати роботи являють широкий інтерес для фахівців галузі телекомунікацій, а сама робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бунін Сергій Георгійович, зав. каф. телекомунікаційних систем, д.т.н., с.н.с ННІТС НТУУ “КПІ”

Успенський О. А.

Створення та розвиток телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій ґрунтується на використанні сучасних цифрових систем комутації, передачі, абонентського доступу тощо.
Технічне переоснащення мереж, їх цифровізація з застосуванням сучасних інтелектуальних технологій дозволяють створити автоматизовану систему управління телекомунікаційними мережами на новому технологічному рівні, що дає можливість краще використовувати ресурси телекомунікаційних мереж, зменшити експлуатаційні витрати, в тому числі за рахунок зменшення кількості персоналу, покращити якість надання телекомунікаційних послуг і розширити їх номенклатуру, підвищити надійність функціонування телекомунікаційних мереж.
Розвиток інфокомунікаційних послуг вимагає рішення завдань ефективного управління інформаційними ресурсами з одночасним розширенням функціональності телекомунікаційних мереж.
В роботі показано, що з подальшою еволюцією NGN процес управління розглядатиметься не стосовно одного окремо оператора телекомунікацій або провайдера телекомунікацій, а до співтовариства таких операторів і провайдерів телекомунікацій, що беруть участь в наданні послуги кінцевому споживачу. Тільки за умови такого розуміння можна побудувати наскрізні (end-to-end) і безшовні (seamless) процеси надання телекомунікаційних послуг, які підтримуються в розподіленому (між учасниками процесу) середовищі платформ і систем управління.
Визначено, що для ефективного функціонування телекомунікаційних мереж важливими чинниками є визначення показників ступеня автоматизації виробничих процесів, стан розвитку систем управління телекомунікаційними мережами та технічної експлуатації.
Розроблення інформаційної моделі системи управління має відповідати рекомендації МСЕ-Т M.3100 і повинно складатися з: визначення сутностей моделі та їх атрибутів; проведення атрибутного аналізу й оптимізацію сутностей; ідентифікацію відносин між сутностями і визначення типів відносин; вирішення неспецифічних відносин; аналіз інформаційної моделі.
Я щиро та повністю підтримую роботу „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” авторів Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О.,Шульга, яка гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Успенський Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”

Пампуха І. В.

Зі збільшенням кількості обладнання та ускладнення топології телекомунікаційної мережі завдання управління стає однією з найважливіших для розвитку мережі. Готових рішень немає; навіть з урахуванням розроблених стандартів для систем управління, таких як загальний протокол управління інформацією (CMIP) і простий протокол мережного управління (SNMP), не можна дати гарантії, що конкретна система управління повністю відповідатиме вимогам. Саме тому в даний час на перший план виходять задачі оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами, вирішувати які слід, починаючи з вибору критерію оптимізації, визначення структури і сукупності параметрів системи управління.
Розроблено методики визначення синтезу оптимальної системи управління телекомунікаційними мережами за двома і трьома показниками якості з застосуванням умовного критерію переваги. Наведено синтез оптимальної системи управління за двома такими показниками якості функціонування системи управління: достовірність (імовірність помилки) прийому інформації в системі управління; час виконання транзакції в системі управління. Наведено синтез оптимальної системи управління за трьома такими показниками якості функціонування системи управління: достовірність (імовірність помилки) прийому інформації в системі управління; час виконання транзакції в системі управління; вартість системи управління.
Розроблено відповідні алгоритми та програмне забезпечення отримання узагальненого критерію оптимальності системи управління, що дозволяє одержати ефективні значення параметрів системи управління з урахуванням поставлених до неї вимог.
Враховуючи актульність проблеми, вважаю, що робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пампуха Ігор Володимирович, к.т.н., доцент, начальник відділу науково дослідного центру ВІКНУ ім.. Т. Шевченко

О. В. Кокоток

Існуючий стан розвитку системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій характеризується недостатнім рівнем автоматизації процесів управління телекомунікаційними мережами. Зараз в телекомунікаційних мережах використовуються напівавтоматизовані процеси управління та окремі автоматизовані системи управління, що вирішують деякі завдання на рівнях управління елементами мережі та, частково, на рівні управління мережею. Лише в деяких нових цифрових телекомунікаційних мережах впроваджені та впроваджуються автоматизовані системи управління.
В роботі значну увагу приділено дослідженню та розробці програмного забезпечення, яке дозволяє отримати оптимальне рішення для векторного критерію, що компромісно оптимізує обмеження вхідних даних та спектр визначених умов. Розроблено комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів. Розроблено способи врахування різних збурюючих факторів у випадках, коли відомі закони розподілу, і якщо апріорна інформація про них відсутня. Запропоновано метод отримання узагальненого критерію при оптимізації систем управління, який дозволяє одержати ефективні значення параметрів керованої мережі з врахуванням поставлених до них вимог.
Безсумнівно, як сама робота, так і колектив її авторів заслуговують на найвищу нагороду України - Державну премію в галузі науки і техніки.
Кокоток Олег Вікторович, к.т.н., доцент, професор кафедри ВІТІ НТУУ “КПІ”

Волков О. В.

В міру розширення телекомунікаційних мереж та відповідної номенклатури телекомунікаційних послуг, що надаються ними, у операторів телекомунікацій виникає гостра необхідність оптимізувати витрати на управління та адміністрування телекомунікаційних мереж. Одним з ефективних шляхів, що дозволяють значно зменшити експлуатаційні витрати, а також забезпечити безвідмовність телекомунікаційного обладнання, є застосування автоматизованих систем управління телекомунікаційними мережами.
В представленій науковій роботі запропоновано реалізувати в системі управління розроблений універсальний алгоритм когерентної обробки багатопозиційних сигналів з ортогональним розподілом несучих частот та оптимальний алгоритм, який базується на максимально правдоподібній оцінці сигналу. Можливість реалізації квазикогерентного демодулятора дозволяє застосувати модуляцію сигналами з ортогональними гармонічними несучими, що мають в умовах обмеженої смуги пропускання ряд переваг перед одноканальним режимом передачі та сигналами з частотним розподілом каналів без взаємного перекриття спектрів сигналів частотних підканалів.
Авторами розроблено і впроваджено конкретні алгоритми когерентної обробки ефективних систем різних багатопозиційних сигналів з амплітудно-фазовою модуляцією, що орієнтовані на цифрові методи реалізації. Визначено характеристики завадостійкості розроблених алгоритмів та тривалість усереднених оцінюваних параметрів.
Автори роботи – відомі в Україні фахівці в галузі телекомунікацій, їх ідеї та розробки сприяють у вирішенні практичних задач з оптимізації мереж, теорії систем зв’язку, організації та створення сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, тому вони дійсно заслуговують стати Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Волков Олександр Віталійович, начальник кафедри техніки спеціального зв’язку та криптографії, ВІТІ НТУУ “КПІ”

Cубач І. Ю.

В умовах конвергенції телекомунікаційних та інформаційних технологій, переходу до мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій тощо виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з управлінням телекомунікаційними мережами.
В представленій науковій роботі „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” вперше розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє визначити відхилення параметрів керованої мережі від значень, котрі вимагаються. На базі цього програмного забезпечення створено автоматизовану систему управління, що забезпечує ефективне керування систем передачі, комутації, модемів та інших компонентів мережі з заданою якістю.
За допомогою програмного забезпечення, запропонованого авторами, вперше вдалося мінімізувати кількість керованої інформації, затримку, а також забезпечити задану достовірність інформації з низьким відношенням сигнал/шум, що сприяло створенню системи управління з низьким споживанням електроенергії.
Вперше реалізовано в системі управління два режими: адаптивний та інваріантний одночасно. Це забезпечило інваріантність параметрів керованої мережі до випадкових непрогнозованих впливів та адаптивність до плинно прогнозованих збурень. Таким чином, система управління гарантує точність основних параметрів, вказаних розробниками різноманітних технологій, а також непрямих параметрів, за допомогою яких забезпечується інваріантність основних параметрів як в режимі нормального функціонування, так и при надзвичайних ситуаціях.
В цілому робота є прекрасним прикладом ефективної розробки та впровадження нових методів та техніки, що представляють значний інтерес і підтверджують високий авторитет авторів, які безперечно заслуговують стати Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.
Cубач Ігор Юрійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри ВІТІ НТУУ “КПІ”

Бондаренко О.В.

На базі багаторічних досліджень авторів роботи створено наукові основи розробки та експлуатації сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, розроблено та впроваджено ряд необхідних сучасних засобів, впроваджено та успішно використовуються нові методи та методики в процесах управління потоками інформації, в процесах збирання, обробки та розповсюдження інформації управління.
Особливу увагу на мою думку заслуговує розроблена комбінована структура системи управління, яка забезпечує системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів.
В цілому робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” відповідає рівню найновіших світових досягнень, а її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Бондаренко О.В., зав. кафедрою ВОЛС, к.т.н., проф., лауреат Державної премії в області науки та техніки

Лунтовський А.О.

Від організації системи управління телекомунікаційними мережами залежить надійність і, відповідно, конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. На початковому етапі розвитку, або в умовах жорстких фінансових обмежень, можна обійтися мінімальними можливостями у сфері управління. Проте для оператора телекомунікацій, який займає достатньо стабільне положення на ринку телекомунікацій, пропонує широкий спектр послуг, і, відповідно, має у власному розпорядженні велику кількість обладнання, потрібна система автоматизованого управління телекомунікаційними мережами. Крім того, з'являється необхідність виробити єдину концепцію автоматизації управління для подальшого розвитку телекомунікаційної мережі.
В представленій роботі досліджено математичні моделі телекомунікаційних систем та систем управління притаманних Україні, вперше запропоновано методи оптимального проектування та побудови сучасних систем зв’язку і кібернетичних систем. В основу досліджень покладено математичні методи моделювання, аналізу і синтезу складних організаційно-технічних систем як детермінованих, так і стохастичних. Головну увагу приділено методам моделювання і аналітичного подання систем управління, структурним моделям та моделям поведінки (біхейворальним) в надзвичайних ситуаціях.
Вважаю, що наукова робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” представляє значний науково-технічний інтерес для подальшого розвитку теорії управління телекомунікаціями, а колектив її авторів безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., доцент, Університет "Беруфсакадемія", м. Дрезден (ФРН)

Стрелковська І.В.

Представлена наукова робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” підкріплена опублікуванням 14 монографій, 12 підручників, результати роботи висвітлено більш ніж в 300 статтях в наукових журналах, в яких узагальнена низка отриманих наукових результатів, які наведено у роботі.
Вперше на основі теорії інформації розроблено та застосовано для системи управління інформаційно-ентропійний метод, який дозволяє визначити один із основних параметрів системи управління, а саме: кількість управляючої інформації, котра забезпечує необхідну точність параметрів мережі, що управляється; розрахувати кількість каналів зв`язку для системи управління з заданою пропускною спроможністю для управління параметрами мережі з необхідною точністю. Запропонований інформаційно-ентропійний метод розрахунку кількості каналів для системи управління є універсальним, тобто придатним для будь-якого типу телекомунікаційної мережі, який реалізований з використанням оцінки параметрів реальної системи управління.
Зважаючи на актуальність та направленість роботи „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” її автори без сумніву заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Стрелковська Ірина Вікторівна, к.т.н., доцент ОНАЗ, декан фак.-ту Інформаційних технологій

Мицик Б.Г.

Наукова робота «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами»
виконувалася одночасно зі становленням і розвитком телекомунікаційної галузі України. На
основі отриманих в результаті багаторічної праці здобутків були розвинені кілька наукових
напрямів сучасних інфокомунікацій: теорія управління інформаційними потоками, розрахунку
керуючих мережних систем, вдосконалені методи передавання інформації та синхронізації на
мережах зв'язку. Більшість з отриманих результатів уже зараз впроваджені у виробництво і
приносять країні реальний економічний ефект. Це і пристрої синхронізації та нормативні
документи щодо управління мережами зв'язку України - створено центр управління мережами,
який демонструє свою ефективність у сучасних умовах. Проектування систем управління
взагалі є досить складним завданням, а для інфокомунікацій даний процес ускладнений
безліччю технологічних і організаційних чинників. Заслуга колективу Кривуца В. Г.,
Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський
О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В. у тому, що вони вирішили у своїх наукових
дослідженнях, повсякденній науковій праці основну масу теоретичних і практичних проблем,
забезпечивши входження українських мереж у світові системи нового покоління, як на
технічному, так і на кадровому рівні.
Підтримую дану роботу на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки як
гідну, практично корисну і науково зрілу.

Мицик Богдан Григорович, д.ф.-м.н., заступник директора з науки Інституту фізичної оптики МОН України

Yashchyshyn Y.

I would like to support the work “The national control system creation for info
communicational networks” nominated for Ukrainian State Awards in Science and Technology.
The informational and communicational systems are extremely complex objects to be
controlled trough technical facilities, consequently numerous cross co-related
investigations were carried out by the team of authors of this work to create appropriate basis to develop Next Generation Networks in national scales. So, that experiences both proposed effective methods and technologies of control systems development, network synchronizing, control data transmitting, flow control at emergency situation at State level are useful for world telecommunication societies as great pattern of management fundamentals synthesis and technological guidelines development of complex info communication systems. I was pleased to underline, that contribution of main Ukrainian scientific centers representatives to the telecommunication branch of sciences stimulates us to realize mutual EU-Ukrainian projects with multiple experience exchanges at actual practical implementation of achieved results. I would like to note, that real results of this work are very useful for Ukrainian and world info communications, so this scientific team deserves State Award, which mentioned above.

Yevhen Yashchyshyn, Ph.D., D.Sc., professor, Head of Radiocommunication Division of Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Баранніков В.В.

В роботі «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами»
закладено міцну основу для розвитку вітчизняних інфокомунікаційних систем як з
науково-технічної, так і з економічної точок зору.
Робота містить результати впроваджених новітніх результатів: фундаментальних – у частині
розроблення та вдосконалення систем управління сучасними телекомунікаційними мережами, та
прикладних – удосконалення елементів та комплексів мережних систем. Слід відзначити
новизну та конкурентоспроможність запропонованих до розгляду розробок, їхню узгодженість
із міжнародними нормативно - стандартизуючими документами. Саме такий підхід дозволяє
піднести українські телекомунікації до якісно нового рівня розвитку – на рівні світових
зразків.
Оптимізація параметрів системи управління інфокомунікаційними мережами, розроблення
ефективних методів управління інформаційними потоками, підходів та методів вдосконалення
систем передавання інформації, систем синхронізації, а також доведення всього вище
перерахованого до практичної реалізації – усе це свідчить про надзвичайно високий рівень
українського колективу авторів - Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я.,
Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга
В.В.
Процеси надання інфокомунікаційних послуг та інформатизації в Україні завдяки
результатам даної роботи зазнали інтенсивного та плідного розвитку, що, безумовно має
значний економічний ефект та стратегічне значення для держави в цілому та добробуту її
населення зокрема.
За сукупністю та значимістю вирішених у даній роботі науково-прикладних та
науково-практичних проблем її можна рекомендувати на здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки за 2010 рік.

Баранніков Володимир Вікторович, д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник
наукового центру Харківського університету повітряних сил ім. І.Кожедуба.

Серков О.А.

Підтримую роботу авторів Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник
В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В.
«Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами», представлену на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік, як таку, що є
відображенням вагомого внеску української науки у розвиток сучасних телекомунікаційних
систем та мереж.
Робота вражає великим об’ємом нормативно-технічної та методологічної інформації, який
знайшов практичне впровадження в сучасних мережних системах України, забезпечуючи
оперативно-технічного управління у відповідності із світовими показниками. Слід
відзначити, що розвиток мережних технологій в Україні представниками авторського
колективу відбувався паралельно із становленням національної телекомунікаційної
інфраструктури, проте, враховуючи високий професіоналізм авторів, на сьогодні ми маємо
повноцінний інструментарій, що забезпечує надання надзвичайно широкого спектру сучасних
інфокомунікаційних послуг усім споживачам України, за відносно низькими цінами, а також
надійний транспорт інформаційних потоків через територію України. Саме розвиток
інфокомунікаційними мережами забезпечив входження до мережі Інтернет усіх бажаючих,
стрімкий розвиток транспортних мереж, мереж мобільного зв’язку наступного покоління.
Усе це стало можливим, завдяки злагодженій праці вітчизняних науковців, результати роботи
яких знаходять мою підтримку,

завідувач кафедри "Системи інформації" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор,
заслужений винахідник України, академік міжнародної Академії Наук Прикладної
Радіоелектроніки, IEEE member Серков Олександр Анатолійович

Цмоць І.Г.

Робота авторів Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О., Шульга В.В. «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами» представляє собою завершену наукову працю, написану представниками провідних наукових шкіл України в галузі телекомунікацій. Створення методик розрахунку системи управління із врахуванням міжнародних стандартів в галузі зв’язку є складною проблемою, розв’язання якої дозволяє вивести телекомунікаційну галузь на якісно новий рівень, що не поступається світовому.
Особливу увагу приділено колу питань інформаційної безпеки українських телекомунікаційних мереж, тим технологіям, які забезпечують ефективний та динамічний розвиток мережних ресурсів – базису сучасних телекомунікацій. Окрему увагу приділено стабільності роботи мережних систем – запропоновано новітній підхід до синхронізації ключових мережних елементів.
Слід віддати належне складності практичної реалізації переходу від мереж, що були отримані галузевими об’єднаннями електрозв’язку після СРСР, до мереж, що надають підвалини для розвитку NGN у недалекому майбутньому на основі впроваджених технологій та методів мережного управління, проектування, покращення існуючих технологій синхронізації та систем передавання інформації. Автори роботи підтвердили свій високий рівень численними публікаціями, патентами, практичними апробаціями результатів роботи.
Висловлюю щиру підтримку авторському колективу у висуненні роботи «Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Д.т.н., проф., проф. кафедри "Автоматичних систем управління" Національного університету "Львівська політехніка" Цмоць Іван Григорович

Олешко Т.І.

На Державну премію України в галузі науки і техніки представлено роботу „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами”
Я з великою повагою і гордістю відношусь до наукових відкриттів і впроваджень наших співвітчизників. Створена національна система управління інфокомунікаційними мережами за своїми показниками краща світових аналогів і при цьому значно дешевша. Особливо важливим відкриттям є впровадження нового виду модуляції, який дозволяє підвищити завадозахищеність та використовувати не дорогі канали зв’язку для передавання управляючої інформації.
Вважаю, що робота за значимістю цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а автори Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О. Шульга В.В. - достойні звання лауреатів.
Д.т.н., професор, зав. кафедри Національного авіаційного університету Олешко Т.І.

Варфоломеєва О.Г., начальник наукового відділу ДП "УНДІЗ"

Розвиток телекомунікаційних технологій з їх інтеграцією до нової глобальної мережної інфраструктури на базі широкосмугових технологій ставить особливі вимоги до показників якості системи управління телекомунікаційними мережами України.
Перехід до інформаційного суспільства суттєво змінює вимоги до існуючих телекомунікаційних мереж. В галузі зв'язку нашої та інших країн виникають нові задачі більшої складності і масштабу.
Своєчасне розв'язання цих задач є дуже важливим для України. Також велике значення при модернізації мереж має можливість прорахувати заздалегідь ефективність запланованих змін з допомогою математичного моделювання, застосування методів економетрії та обробки відповідних даних на ЕОМ. Це суттєво збереже економічні та людські ресурси, що дуже важливо для економіки нашої країни, зокрема, в умовах кризи.
Задачі удосконалення інфокомунікаційних систем і мереж відносяться до задач аналізу і синтезу. Складність таких задач обумовлена значною кількістю показників (критеріїв) і чинників впливу на них, необхідністю розробки систем управління і методів розрахунків пристроїв, оптимізацією основних показників і чинників мережі в умовах її еволюції.
Тому наукова робота „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами», яка присвячена вирішенню цих задач є дуже важливою і, на мій погляд, заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Конахович Г.Ф.

Підтримую науково-прикладну роботу „Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами” авторів Кривуци В.Г., Беркман Л.Н., Климаша М.М., Костіка Б.Я., Олійника В.Ф., Поповського В.В., Проживальського О.П., Скляренка С.М., Слюсара В.О., Шульги В.В.
В Україні в перше розроблено пакет системно-технічних документів з питань взаємодії систем управління. Це дало можливість виконати структурну перебудову системи управління. Одночасно розроблялись документи, що визначили завдання та функції НЦУ в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану у державі. Була відпрацьована взаємодія з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами інфокомунікацій.
З метою підвищення надійності роботи системи управління інфокомунікаційними мережами на окремих локальних ділянках розроблено пристрій тактової синхронізації (ПТС). ПТС – це генератор синтезуючої послідовності імпульсів відповідно з вимогами ITU G.703, G.704, який призначений як джерело опорних частот для роботи обладнання зв’язку на первинній мережі. ПТС має спеціальні входи, що дозволяють по надходжуваним сигналам від генераторів більш високого рівня підстроювати частоту та фазу власних задавальних осциляторів, а у разі їх відсутності (аварії, або інших причин) синтезувати самостійно потрібні імпульсні та синусоїдальні послідовності для локальної синхронізації відповідної ділянки мережі. Пристрій було представлено на міжнародних виставках і одержано високу оцінку фахівців, особливо акцентовано увагу на енергозберігаючих властивостях. Впровадження на регіональних мережах інфокомунікацій вітчизняного пристрою тактової синхронізації дозволило зменшити енергоспоживання системи управління в цілому.
Результатом багаторічних цілеспрямованих зусиль стало створення в Україні Національної системи оперативно-технічного управління інфокомунікаційними мережами, яка продовжує успішно розвиватись. представлено структурну схему діючої системи управління інфокомунікаційними мережами Центру управління мережами зв’язку ВАТ „Укртелеком”(одну з кращих на просторі країн-членів РСЗ).
Вважаю, що подана робота виконана на високому науково-технічному рівні, за техніко-економічними показниками немає аналогів в світі, за актуальністю і значимістю цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а самі автори - звання лауреатів.

Д.т.н., професор, зав. кафедри Національного авіаційного університету Конахович Г.Ф.