Офіційний веб сайт

Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону

м50

Автор: Каплаушенко А.Г., д.фарм.н.

Представлена Запорізьким державним медичним університетом Міністерства охорони здоров'я України

На основі цілеспрямованого синтезу більш ніж 350 сполук ряду 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону, вивчення їх біологічної активності створено потенційний оригінальний малотоксичний нейропротекторний лікарський засіб з адаптогенними властивостями «ТІОМЕТРІЗОЛ» антиоксидантного і протиішемічного механізму дії.

Автором науково обґрунтовано його застосування в профілактиці, наданні першої медичної допомоги та терапії захворювань, пов’язаних з порушенням мозкового кровообігу, а також для підвищення адаптаційних можливостей організму. Розроблено наукові засади і методологію синтезу та вивчення біологічної активності нових сполук – 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону. Розроблено методи контролю якості, лабораторні методики синтезу, проекти технічних вимог щодо готового продукту і напівпродуктів отримання, технологічний регламент отримання субстанції і лікарської форми потенційного засобу «ТІОМЕТРІЗОЛ».

Про світовий рівень свідчить отримання 320 невідомих сполук (за результатами фармакологічного скринінгу знайдено речовини, що перевищують активність відомих препаратів), встановлення закономірностей «будова-біологічна дія», проведення досліджень з фармакокінетики, визначення можливого шляху біотрансформації потенційного лікарського засобу.

Кількість публікацій: 196, в т.ч. за темою роботи - 85 (49 статей, 22 тези доповідей, отримано 14 патентів (2 патенти України на винахід, 12 патентів на корисну модель). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 15.

Надіслати коментар

Коментарі

Валентин Чебанов, Микола Горобець

За даними журналу Forbes великі фармацевтичні компанії витрачають на створення одного нового препарату в середньому від 1 до 6 мільярдів доларів США. Левова доля цих витрат відноситься до ретельного відбору найбільш ефективного, й у той же час, найменш небезпечного для людського організму кандидата, для гарантування безпеки нового препарату, що з’являється на світовому ринку. Створення нового лікарського препарату за сучасних умов – це комплексне та багатостадійне завдання, що потребує не лише глибоких знань у галузях синтетичної органічної та медичної хімії, медицини та фармакології, але також розуміння хіміко-технологічних, маркетингових і навіть соціальних аспектів, здібностей до організації взаєморозуміння й плідної співпраці спеціалістів у цих та інших суміжних науково-технологічних областях.
Андрій Григорович Каплаушенко один з небагатьох науковців України, хто взявся за виконання цього завдання, та довів первісний етап його вирішання до логічного завершення. Вважаємо, що автор безсумнівно заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а його робота на подальшу всебічну підтримку до появи препарату «ТІОМЕТРІЗОЛ» на полицях аптек України, та й надалі.

В.о. генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАНУ, д.х.н.. проф. Чебанов Валентин Анатолійович

Старший науковий співробітник НТК «Інститут монокристалів» НАНУ, к.х.н. Горобець Микола Юрійович

Харківська медична академія післядипломної освіти

Викладачі кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти : к.фарм.н, доцент О.В. Чубенко, к.фарм.н., ст. викл. Н.В. Гузенко, к.фарм.н., ст. викл. В.В. Альхуссейн.

В представленій роботі Каплаушенка А.Г.була вирішена проблема по створенню та реєстрації нового лікарського засобу «Тіометрізол». Дослідження майбутнього лікарського засобу були проведені в відповідних лабораторіях провідних медичних університетів України. При цьому встановлено високі показники антиоксидантної, антигіпоксичної, антиішемічної, нейропротективної та актопротекторної активності, вивчено вплив препарату на наповненість судин мозку та деяких важливих показників різних частинах головного мозку,а також встановлені детоксикуючі властивості. Було встановлено, що лікарський засіб «Тіометрізол» перевищує активність аналогів по дії таких як пірацетам, пентоксифілін та тіотріазолін.
Безперечною вартістю роботи є встановлення метаболітів морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату (тіометрізо-лу), а також широкі фармакокінетичні дослідження, де були встановлені параметри гострої токсичності, вивчено хронічну токсичність, токсичну дію та відсутність деяких побічних ефектів нового препарату. Автор розробив та затвердив лабораторні методи синтезу та проекти технічних умов, «Методи контролю якості субстанції для виготовлення стерильних лікарських форм», для ін’єкційних лікарських форм.
На нашу думку, робота є своєчасною,має незаперечні перспективи та заслуговує на наукове визнання.

Гість І.Й.Галькевич, зав.каф.Токсикологічної та аналітичної

На основі проведених досліджень Каплаушенком А.Г. впроваджено методологію синтезу сполук ряду 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону, а також встановлена біологічна активність цих сполук. Проведені експериментальні дослідження дозволили виділити фармакологічно активний компонент - тіометризол, який рекомендується впровадити в медичну практику як ефективний нейропротекторний препарат із адаптогенними властивостями. Автором розробки опрацьовані лабораторні методи синтезу, методи контролю якості, ТУ на готовий продукт та півпродукти синтезу, технологічний регламент отримання субстанції та лікарської форми. Проведено фармакокінетичні дослідження та підтверджено швидкий механізм протиішемічної дії препарату. Дана робота є значимою, оскільки створено нову лікарську форму. Результати проведеної роботи захищено 2 національними патентами та 12 патентами на корисну модель. За результатами опубліковано 85 праць.
Вважаю, що ця праця заслуговує на здобуття державної премії України в області науки та техніки.

Журавель Ірина

Дизайн потенційних лікарських речовин – окрема філософія органічного синтезу. Окрім високого рівня знань вона потребує тонкого відчуття молекули: її конформаційної рухливості, хімічного та біологічного потенціалу, здатності до трансформацій. Для справжнього медичного хіміка синтезована речовина – не кінцевий результат його роботи, а лише початок життя цієї молекули, яке їм судилося прожити разом.
На сьогодні хімічна наука може пишатися понад 200 млн синтезованих сполук, та лише декілька десятків тисяч з них стали ліками. В цьому парадокс, але в цьому й оцінка та значущість такої роботи. В цьому ж і розуміння важливості вибору вірного напрямку досліджень.
Вважаю, що робота доктора фармацевтичних наук Каплаушенка Андрія Григоровича має значні перспективи для подальшого розвитку і заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених, оскільки спрямована на вирішення гуманної та нагальної проблеми - забезпечення населення ефективними вітчизняними ліками. Сподіваюсь, що «ТІОМЕТРІЗОЛ» займе гідне місце на полицях аптек, а автори препарату матимуть натхнення для подальших наукових звершень.

Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри токсикологічної хімії НФаУ

Березнякова Наталя, д.фарм.н., Національний фармацевтичний у

У представленій роботі здійснено науково обгрунтований цілеспрямований синтез великої серії нових похідних 1,2,4-тріазолу, серед яких за результатами проведеного широкого спектра біологічних випробувань знайдені потенційні біологічні сполуки. Обраний підхід свідчить про безумовну наукову новизну та перспективний напрям створення ефективних та безпечних лікарських препаратів.
Запропонований автором оригінальний лікарський засіб «ТІОМЕТРІЗОЛ» з нейротропною активністю особливо актуальний і своєчасний, оскільки за останні роки спостерігається зростання числа хворих з різними формами цереброваскулярних захворювань і судинних уражень мозку.
Без сумніву, необхідність розробки та впровадження у медичну практику нових малотоксичних нейротропних засобів очевидна, а репрезентована наукова робота д.фарм.н. Каплаушенка А.Г. заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених.

Галстян А.Г., д.х.н., декан ФХН ІХТ СНУ ім. В.Даля ІХТ СНУ

Розробка нових ефективних лікарських засобів проти захворювань, пов'язаних з порушенням мозкового кровообігу є актуальною проблемою хіміко-фармацевтичної промисловості. Тому робота молодого вченого, д.фарм.н. Каплаушенка А. Г., яка присвячена розробці оригінального нейропротекторного препарату на основі синтезу похідних 1,2,4-тріазол-3-тіону є своєчасною, актуальною та має важливе практичне і теоретичне значення, оскільки дозволяє розширити асортимент цих лікарських засобів і встановити нові шляхи їх синтезу.
Оцінюючи представлену роботу, можна зробити висновок, що вона є завершеним науковим дослідженням, в якому поставлені завдання були вирішені, про що говорить велика кількість публікацій у наукових виданнях та отриманих патентів. Тому вважаю, що робота Каплаушенка А.Г. цілком заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених.

Любов Пилипчук

Наукова робота доктора фармацевтических наук, доцента Каплаушенка А.Г. є важливим здобутком молодого вченого, виконана на актуальну тему для медицини і фармації, яка полягає у розробці нових, високоефективних та малотоксичних вітчизняних лікарських засобів. Автором синтезовано більше як 350 сполук ряду 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,3-тріазол-3-тіону. На підставі вивчення їх біологічна активність, запропоновано потенціально оригінальний лікарський засіб «Тіометрізол», обґрунтовано його застосування для лікування і профілактики захворювань, пов’язаних із порушенням мозкового кровообігу, і підвищення адаптаційних властивостей людини, який зможе конкурувати з дорогими препаратами закордонного виробництва.
Робота дуже своєчасна, виконана на світовому рівні та заслуговує державної відзнаки.
Доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л.Шупика, к.фарм.н., доцент Пилипчук Любов Борисівна.

пров. наук. співр. ДУ "ІФТ НАМН України" Гудзенко А.В.

Конкурсна робота Каплаушенка А.Г. присвячена проблемі пошуку перспективних лікарських засобів серед похідних 4-моно та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону та їх структурних аналогів.
В своїй роботі автор використовує сучасний підхід до вирішення цієї проблеми – цілеспрямований синтез ряду нових малотоксичних та високоефективних сполук з протимікробною, протитуберкульозною, антиоксидантною, протизапальною, антигіпоксичною, гіполіпідемічною, гіпоглікемічною, аналгетичною та іншими видами фармакологічної активності.
На основі проведених досліджень автором створено потенційний оригінальний малотоксичний лікарський засіб «Тіометрізол» з адаптогенними, антиоксидантним та нейропротекторними властивостями.
Вважаю, що конкурсна робота Каплаушенка А.Г. «Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону» відповідає усім вимогам, а її автор заслуговує Премії Президента України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Провідний науковий співробітник Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" Гудзенко А.В.

Гість

Викладачі кафедри хімії Запорізького національного університету: д.б.н., професор О.А. Бражко, к.фарм.н, доцент Т.В. Панасенко, к.б.н., доцент М.П. Завгородній,к.б.н.,доцент В.І. Генчева

Здобувачем, Каплаушенком А.Г. вирішена важлива проблема фармації і медицини, а саме підготовлено повний пакет документів для реєстрації нового лікарського засобу «Тіометрізол». Дослідження даного потенційного лікарського засобу проведені в сертифікованих лабораторіях Луганського, Запорізького і інших медичних університетів. При цьому підтверджено високі показники антиоксидантної, антигіпоксичної, антиішемічної, нейропротективної та актопротекторної активності. Крім того, встановлено вплив препарату на наповненість судин мозку та показники концентрації оксигену в різних частинах головного мозку, встановлені детоксикуючі властивості. Варто зазначити, що потенційний оригінальний нейропротекторний лікарський засіб «Тіометрізол» перевищує активність таких відомих і широко застосовуваних препаратів як пірацетам, пентоксифілін та тіотріазолін.
Автором проведено визначення можливих метаболітів морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату (тіометрізолу), здійснені фармакокінетичні дослідження, в рамках встановлення нешкідливості та оцінки безпечності встановлені параметри гострої токсичності, вивчено хронічну токсичність, токсичну дію при передозуванні і його усунення, дію на імунну систему, мутагенну дію з прогнозом канцерогенності, визначенно мінімальну летальну дозу, встановлено відсутність ембріолетального, фето- та ембріотоксичного ефекту, тератогенної, ульцерогенної, алергізуючої, подразливої дії.
Автором розроблені і затверджені лабораторні методи постадійного синтезу та проекти технічних умов, а також «Методи контролю якості субстанції для виготовлення стерильних лікарських форм», та для ін’єкційних лікарських форм.
Результати досліджень стали фрагментами 3-х захищених дисертаційних робіт: 1 докторської та 2-х кандидатських.
На підставі всього вищесказаного вважаю, що наукова робота заслуговує на присудження їй премії президента України для молодих вчених.

Професор,, д.х.н. Блажеєвський Миколай

Представлена праця пана Каплаушенка А.Г. присвячена з'ясуванюю загальних закономірностей "структура - біологічна активність" в ряду низки добутих ним у співавторстві за оригінальними методиками 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,3-тріазол-3-тіону. Як наслідок завершених фундаментальних досліджень опрацьовані лабораторні методики синтезу, аналітичні методики контролю якості, необхідні для забезпечення технологічного процесу виробництва субстанції та лікарської форми потенційного оригінального нейропртекторного з адаптогенними властивостями лікарського препарату "ТІOMEТРІАЗОЛ" (біологічна активність якого значно перевищує таку референс-препарату), які покладено в основу проектів ТУ на напівпродукти, а також готовий продукт, а також технологічного регламенту виробництва субстанції та ЛП та ін. документи.Вивчена фармакокінетика та доведений механізм протиішемічної швидкої дії препарату. Як на мене - це достойна робота зрілого науковця-дослідника, пріоритет якої захищений 2 повноцінними національними патентами та 12 патентами на корисну модель, опубліковано 85 праць. Вважаю, що ця праця заслуговує на здобуття державної премії України в області науки та техніки.

Інна Тернинко

Робота д.фарм.н. Каплаушенка А.Г, що присвячена створенню нового оригінального лікарскього засобу "ТІОМЕТРІЗОЛ" має безумовну наукову новизну та практичну значимість, що полягає у розширенні асортименту малотоксичних нейропротекторних препаратів з адаптогенними властивостями. Автором проведено значний спектр наукових досліджень, що полягає у цілеспрямованому синтезі сполук ряду 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону,вивченні та доведенні їх біологічної дії, розробці методик контролю якості на отриману субстанцію, технічних вимог та технологічного регламенту виробництва субстанції "ТІОМЕТРІЗОЛ". Все це у сукупності вирішує прикладну наукову задачу фармацевтичних досліджень - синтез нових біологічно-активних субстанцій з метою їх подальшого впровадження у фармцевтичне виробництво та медичне використання. У рамках площини наукової новизни треба зазначити значну кількість наукових публікацій з проблеми, що досліджується, зокрема 14 патентів України. На мою особисту думку, робота є своєчасною, перспективною та заслуговує на наукове визнання.
Доцент кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії ДЗ "Луганський державний медичний університет", д.фарм.н, доцент Тернинко Інна Іванівна

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.