Офіційний веб сайт

Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України

р11

Представлено Публічним акціонерним товариством "Турбоатом".

 

Автори: Сокол Є.І., чл.-к., Царюк А.К., к.т.н., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М.

 

Метою роботи є створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.

Створено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, що поєднує високі характеристики енергокавітацій, як в насосному, так і в турбінному режимах. Сформовано базові концептуальні засади.

Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде покривати пікову частину графіку навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.

Отримані в результаті випробувань великомасштабної моделі характеристики проточної частини насос-турбіни дозволяють створити цілий ряд оборотних агрегатів для ГАЕС різної потужності.

Результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.

Економічний ефект від впровадження  становить  понад  4 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 61 стаття. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 35 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Оримано 2 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії за адресою:  м. Краматорськ, вул. Академічна (Шкадінова), 72 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Дмитрик Віталій Володимирович

Наукова робота "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України" є завершеним дослідженням, на основі якого розроблені та впроваджені гідроагрегати Дністровської ГАЕС. Автори роботи обгрунтували концепції створення гідроакумулюючих електростанцій, що доцільно для економіки України.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Дмитрик Віталій Володимирович, завідувач кафедри "Зварювання" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", професор, доктор технічних наук.

Шинкарук Любомир Антонович

Світовий досвід експлуатації гідроелектростанцій та подальше їх будівництво показує, що необхідно впроваджувати найоптимальніші варіанти використання наявних водних ресурсів, тобто вибирати ту нішу щодо використання води і виробітку гідроенергії, яка найдоцільніша, в першу чергу, за умови забезпечення екології. У цьому плані Дністровська ГАЕС повністю відповідає зазначеним умовам і включає у своєму складі гідротехнічні споруди та унікальне гідроенергетичне обладнання.
Наукова робота "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України" виконана на високому інноваційному рівні та повністю закриває технологічну частину ГАЕС.
Вважаю, що авторський колектив у складі Сокола Є.І., Царюка А.К., Черкаського О.Ю., Линника О.В., Іщенко Г.І., Сироти І.Г., Галата В.В., Вакуленко О.М. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Шинкарук Любомир Антонович, в.о. завідувача кафедри гідротехнічного будівництва Інституту водного господарства та природооблаштування Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук,доцент.

Щодро Олксій Євгенович

Робота "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України", авторами якої є: Сокол Є.І., Царюк А.К., Черкаський О.Ю., Линник О.В. Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М., безумовно, має наукову новизну у тому, що:
1.Розроблено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з
використанням оборотної гідромашини.
2.Обгрунтовано встановлення кільцевого закриву між статором і
напрямним апаратом, що обумовлює підвищення енергоефективності
гідромашини і дає ряд конструктивних та технологічних переваг перед
варіантом з традиційним компонуванням.
На мій погляд автори вдало запропонувати досить простий технічний пристрій і розробили відповідну наукову концепцію і практичну технологію проектування агрегатів ГАЕС. Їх робота може бути відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Щодро О.Є., професор кафедри гідротехнічного будівництва Національного університету водного господарства та природокористування, д.т.н.

Гість

Робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об`єднаної енергетичної системи України» авторів у складі Сокола Е. І., Царюка А. К ., Черкаського О. Ю., Линника О. В., Іщенко Г. І., Сироти І. Г., Галата В. В. та Вакуленко О. М., висунута ПАТ «Турбоатом» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році, є надзвичайно важливою і актуальною для нашої країни.
Робота має значну наукову новизну. Розроблено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини. Розроблено і виготовлено модель гідромашини та проведено комплексні дослідження моделі на енергокавітаційному стенді та ін.
Введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить зробити суттєвий внесок у поліпшення існуючої в об`єднаній енергосистемі України ситуації, коли багато електростанцій застаріли і мають низьку надійність виконувати функції маневрування.
Представлена робота виконана на високому науково – технічному рівні і відповідає всім необхідним вимогам. Новизна та конкурентноспроможність технічних рішень захищена авторськими свідоцтвами і патентами.
Вважаю, що висунута авторами робота заслуговує присудження їй Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Безвесільна О. М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н, професор кафедри «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Касаткін Олег георгійович

Робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об`єднаної енергетичної системи України», висунута ПАТ «Турбоатом» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році, є дуже важливою і актуальною. ГАЕС дає можливість заміни енергоблоків ТЕС, що беруть участь у регулюванні навантаження, і як наслідок, сприяє зниженню витрат на їхню експлуатацію, у першу чергу на паливо і ремонти обладнання.
Основні положення роботи опубліковано у монографіях, фахових журналах і статтях авторів. Новизну отриманих результатів підтвержджено патентами на винаходи.
Наукова новизна роботи є значною: розроблено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини; проведено спеціальні дослідження з моделювання роботи та отримано енергокавітаційні характеристики при різних режимах роботи та інше. Добудова Дністровської ГАЕС дозволить отримати значний економічний ефект.
В цілому, висунута робота виконана на високому науково – технічному рівні, відповідає всім вимогам і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Касаткін О. Г., докт.техн.наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

Тихоновський Михайло

В Україні значна частка електроенергії виробляється атомними електростанціями, які мають обмежені можливості роботи в маневровому режимі. Тому при створенні об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України однією з найважливіших проблема є покриття пікових навантажень в певні часи. Науково - технічна робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» в значній мірі направлена на вирішення цієї проблеми. Передбачається, що запропоновані в роботі сучасні агрегати, впроваджені на Дністровській ГАЕС, значно поліпшать режими роботи теплових та атомних електростанцій. Новизна науково – технічних розробок, а також вагомий економічний ефект свідчать про те, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тихоновський Михайло Андрійович, начальник лабораторії ННЦ ХФТІ НАН України, кандидат фізико-математичних наук.

Пилипенко Микола Миколайович

Наукова робота на тему: "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів нового покоління, що мають техніко-економічні показники світового рівня. Проведені дослідження при проведенні пусконалагоджувальних робіт показали високу ефективність цих гідроагрегатів. Вважаю, що робота є закінченою науковою розробкою що має важливе теоретичне і практичне значення і дозволить вирішити ряд важливих проблем в енергетиці України, а її автори цілком і повністю заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пилипенко Микола Миколайович, начальник лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Купріянов Олександр Володимирович

Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Впровадження в експлуатацію Дністровської ГАЕС дозволить зробити значний внесок в поліпшення існуючої в енергетиці України ситуації, коли існуючі електростанцій мають низьку здатність виконувати функції маневрування. Впровадження запропонованого технічного обладнання дозволить покривати пікові навантаження, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій.

Також вважаю, що технологічний рівень Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» дозволяє реалізувати поставлені завдання і технічні пропозиції.

Купріянов Олександр Володимирович, доцент Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук

Канюк Геннадій Іванович

В даній роботі розроблено науково-розрахункові методи проектування і дослідження, які були застосовані при виготовленні обладнання ГАЕС, що відповідає найсучаснішим вимогам. Результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, який складається з трьох гідроагрегатів, що дасть змогу покривати пікову частину графіка навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години.
Зважаючи на те, що дана робота була виконана на високотехнологічному обладнанні і висококваліфікованими інженерними кадрами на ПАТ "ТУРБОАТОМі", вважаю, що представлена робота відповідає всім необхідним вимогам і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р.

Канюк Геннадій Іванович, докт.техн.наук., професор, завідувач кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Української інженерно-педагогічної академії

Юрій Собко

Актуальність проведеної роботи зумовлюється актуальністю і унікальністю самої Дністровської ГАЕС, як невід’ємної складової частини об’єднаної енергосистеми України. Зокрема це відноситься до створення оборотних гідромашин, що мають високі техніко-економічні показники.

Наукове і практичне значення роботи полягає в теоретичному і експериментальному дослідженні моделі гідромашини з робочим колесом діаметром D1= 500 мм, яка дає можливість виконання повного комплексу досліджень і побудови прототипу. Розроблена надійна конструкція вмонтованого кільцевого закриву, оптимальна форма оголовка, надійне ущільнення, а також закон закриття. Розроблена концепція ГАЕС з оборотною гідромашиною, що дозволить оптимізувати структуру потужності та забезпечити раціональні режими роботи об’єднаної енергосистеми України і, як наслідок, продовжити цикл її життя, що в свою чергу збільшить міжремонтні терміни і знизить експлуатаційні затрати. Також досягається економія природнього газу і палива для ТЕС, відповідно зменшується кількість шкідливих викидів та парникових газів, що сприяє покращенню екології і зменшення парникового ефекту.

Вважаю, що представлена робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Собко Юрій Мирославович, доцент каф. «Автомобільні дороги та мости» Національного університету “Львівська політехніка” к.т.н.

Резниченко Микола Кирилович

Наукова робота на тему:Создание обратимых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС для повышения эффективности объединенной энергетической системы Украины зроблена на потужній виробничій базі ПАТ "ТУРБОАТОМ",яке має унікальне верстатне обладнання та кваліфікованих інженерних кадрів.При виготовленні гідравлічної турбіни були вдосконалені технологічні процеси,що дозволило значно скоротити цикли виробництва і трудомісткість виготовлення, забезпечити високу якість продукції.Я вважаю, що дана робота цілком і повністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Резниченко Микола Кирилович, д.т.н.,професор,зав.каф.інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварного виробництва Української інженерно-педагогічної академії

Черкашенко Михайло Володимирович

Наукова робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об`єднаної енергетичної системи України», яка подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 р., колективом авторів у складі: Сокола Є.І., Царюка А.К., Черкаського О.Ю., Линника О.В., Іщенко Г.І., Сироти І.Г., Галата В.В. та Вакуленко О.М. досить актуальна, має високий науковий рівень та практичну цінність. Авторами на основі теоретичних досліджень та експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини. Визначено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, яка поєднує високі енерго-кавітаційні характеристики, як в насосному, так і в турбінному режимах.
Вважаю, що робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об`єднаної енергетичної системи України» та її автори безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Черкашенко Михайло Володимирович, завідувач кафедри гідравлічних машин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор

Шубенко Олександр Леонідович

Дністровська ГАЕС є однією з найбільших станцій у світі. Слід зазначити, що конструкція відповідає сучасним вимогам надійності до гідроагрегатів. Значення Дністровської ГАЕС підвищується з введенням в експлуатацію двох блоків потужністю по 1000 МВт на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Дністровська ГАЕС у складі Дністровського комплексу буде нести 25...30% циклічного навантаження національної енергосистеми, що дасть можливість значно зменшити її коливання в Україні. Як зазначено, на Дністровській ГАЕС знаходяться в постійній експлуатації три гідрогенератори-двигуни 1-го пускового комплексу. Кожен з трьох електричних блоків складається з синхронного гідрогенератора-двигуна (ГД) з номінальними параметрами: потужність 324/421 МВт, напруга 15,75 кВ, коефіцієнт потужності 0,9/0,98, частота обертання 150 об/хв. і блокового трансформатора номінальною потужністю 430 МВА та напругою 15,75/347 кВ, що забезпечує вагомий внесок у енергобезпеку України.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шубенко Олександр Леонідович
Лауреат державної премії України
чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор,
зав. відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш), м. Харків

Гакал Павло Григорович

Розроблення та впровадження нових конструкції гідроагрегатів забезпечує енергобезпеку нашої країни. Рішення, що впроваджені у конструкції безперечно мають високу наукову оцінку, що мають підтвердження у 7 монографіях, 61 статті, а новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2-ма патентами України. По представленій роботі за даною науковою тематикою захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертації, а отже признано науковою спільнотою. Результати науково- практичної роботи дозволять додатково отримати економію палива для ТЕС за рахунок більш оптимальних режимів роботи ТЕС.

Вважаю, що робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гакал Павло Григорович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри аерокосмічної теплотехніки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"

Вайнберг Олександр Ісаакович

Работа "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" является важнейшим инновационным достижением последних десятилетий в области гидроэнергетики, в частности, в области разработки и создания крупных гидроагрегатов для гидроаккуамулирующих электростанций. Гидроагрегат Днестровской ГАЭС является крупнейшим в Европе. Выполненные экспериментальные и численные исследования позволили получить обоснованные параметры гидроагрегата. Проведенные исследования при проведении пусконаладочных работ показали эффективность этих гидроагрегатов.
Считаю, что работа "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" имеет важное теоретическое и практическое значение, а ее авторы безусловно заслуживают присуждения им государственной премии Украины в области науки и техники.
Вайнберг Александр Исаакович, заведующий кафедрой гидротехнического строительства Харьковского национального университета строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор.

Ігор Вольчин

Наукова робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності Об`єднаної енергетичної системи України», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 р., має суттєві переваги перед відомими ГАЕС в Європі. За основними показниками Дністровська ГАЕС є однією з найкращих у порівнянні із закордонними аналогами. Вона надійно вирішує проблему покриття змінних навантажень української енергосистеми, оптимізує структуру потужностей, поліпшує режими роботи ТЕС і знижує при цьому перевитрати викопного палива, спалювання якого призводить до погіршення екологічного стану довкілля.
Дана робота виконана на високому науково-технічному рівні. Основні положення роботи опубліковано у фахових журналах і статтях авторів. Новизну і конкурентоспроможність технічних рішень підтверджено патентами на винаходи.
Вважаю, що представлена авторами робота відповідає всім необхідним вимогам і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р.

Вольчин Ігор Альбінович, докт. техн.наук, заст. директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України з наукової роботи

Третяк Олексій

Представлена робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» відповідає основним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності відповідно до Закону України від 08.09.2011 № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» із змінами, внесеними згідно із Законом України № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41: Стратегічному пріоритетному напряму на 2011-2021 роки: освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних , ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та відповідно до Закону України від 11.07.2001 № 2623 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» зі змінами внесеними згідно із законами України від 09.02.2006 № 3421, від 09.09.2010 № 2519, від 16.10.2012 № 5460): енергетика та енергоефективність , що підтверджує безперечну актуальність роботи.

Отримані результати були широко опубліковані у фахових наукових виданнях, а наукові здобутки були захищені у ряді докторських та кандидатських дисертаціях, та отримали позитивну оцінку серед наукової спільноти України.

Безперечним здобутком авторського колективу, є втілення науково- практичних результатів, захищених патентами України, у розроблений та побудований гідроагрегат Дністровській ГАЕС, що відповідає кращим світовим аналогам та є одним з найбільших у Європі. Слід звернути увагу, що отриманий економічний ефект від впровадження, що становить понад 4 млрд. грн., безперечно вносить вагомий вклад у економіку України.

Вважаю, що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Третяк Олексій Володимирович, Заступник завідувача відділу теоретичних досліджень і розрахунків турбогенераторів, гідрогенераторів і ВМПС, ДП«ЗАВОД«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», кандидат технічних наук

Дунєв Олексій

Створення нових конструкцій основного енергогенеруючого обладнання є однією з наукоємних областей техніки. Прийняті сьогодні технічні рішення мають задовольнити надійну роботу гідроагрегату на протязі більш ніж 30 ти років.
Представлена робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» присвячена рішенню складних завдань, а отримані результати та їх впровадження дозволяють забезпечити енергобезпеку України.
Вважаю, що робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дунєв Олексій

Дунєв Олексій Олександрович, к.т.н., ст. викл. кафедри "Електричні машини", НТУ "ХПІ", м. Харків.

Лисиця Олексій

Значення Дністровської ГАЕС для енергосистеми України має велику вагу, бо покриває понад 25...30% циклічного навантаження національної енергосистеми, що дозволяє зменшити коливання напружень. Наразі, Дністровській ГАЕС знаходяться в постійній експлуатації три гідрогенератори-двигуни 1-го пускового комплексу. Кожен з трьох електричних блоків складається з синхронного гідрогенератора-двигуна (ГД) номінальною потужністю 324/421 МВт, номінальною напругою 15,75 кВ, номінальним коефіцієнтом потужності 0,9/0,98, номінальною частотою обертання 150 об/хв. і блокового трансформатора номінальною потужністю 430 МВт, номінальною напругою 15,75/347 кВ, а отже змешити навантаження для ТЕС та АЕС у пікові години. Це дозволяє зекономити дефіцитні енергоресурси України, вугілля та газ.

Вважаю, що робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

к.т.н., доц. кафедри аерокосмічної теплотехніки Лисиця Олексій. Національний аерокосмічний университет ім. М.Е. Жуковського "ХАI"

Хлапук Микола Миколайович

Робота колективу спеціалістів по створенню унікальних практично за всіма показниками оборотних гідроагрегатів вражаюча. Неодноразово приймав участь у засіданнях науково-технічної ради ПАТ Укргідроенерго, на яких розглядались питання введення в дію гідроагрегатів, стабільності їх роботи. Саме цей колектив показав талант в розв'язанні надскладних наукових, технічних та організаційних задач.
Вважаю, що авторський колектив у складі Сокола Є.І., Царюка А.К., Черкаського О.Ю., Линника О.В., Іщенко Г.І., Сироти І.Г., Галата В.В. та Вакуленко О.М. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Хлапук Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор, директор інституту водного господарства та природооблаштування Національного університету водного господарства та природокористування, професор кафедри гідротехнічного будівництва.

Сінякін Анатолій Геннадіович

Наукова робота на тему: "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України", крім високої економічної ефективності та новизни є цікавим та завершеним науковим дослідженням, результати якого вже використовуються в енергетиці України, а також були широко представлені на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
При всій складності завдання і його безумовній новизні, хочеться відзначити лаконічність і «красу» застосовуваних рішень від отримання завдання, опрацювання теорії, розробки методології виконання експериментів, узагальнення результатів в проектуванні і реалізації в готових алгоритмах і механізмах. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначені концепції побудови і реконструкції гідроакумулюючих електростанцій на далеке майбутнє. Широко використовувався передовий вітчизняний і зарубіжний досвід при вирішенні подібних завдань.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Сінякін Анатолій Геннадіович, доцент Харківського Національного Університету Будівнитства та Архітектури, кандидат технічних наук.

Швецов Віктор Леонідович

Робота «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» стосується значного досягнення енергетичного машинобудування в гідроенергетиці.
Робота є вагомим науковим та технічним кроком в гідротурбіно- будуванні та гідрогенераторобудуванні. Спільна творча праця з науковими та проектними організаціями дозволила отримати цілу низку нових наукових кроків та розробити новітні технічні рішення. Підтвердженням значущості роботи є втілення створених гідроагрегатів в успішну експлуатацію на Дністровській ГАЕС.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Швецов Віктор Леонідович, головний конструктор парових турбін, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений енергетик України, член-кореспондент Інженерної академії України, кандидат технічних наук.

Пермяков Олександр Анатолійович

Наскільки унікальним є проект Дністровської ГАЕС з оборотними гідроагрегатами нового покоління, настільки слід вважати унікальною і технологію виготовлення гідротурбін. При вирішенні такої масштабної науково-технічної проблеми важливі не лише перспективні конструкторські ідеї, а і досвід виготовлення гідромашин, що базується на передовій технологічній думці і потужній виробничій базі. Усе це є на заводі "Турбоатом" - перлині важкого енергетичного машинобудування України.
Слід підкреслити, що напередодні вирішення поставлених завдань на заводі в період з 2008 по 2016р.р. проводилися роботи з технічного переозброєння виробництва. Виконано комплекс заходів щодо вдосконалення металургійного і заготівельно-зварювального виробництв. При виготовленні гідравлічної турбіни була розроблена і впроваджена у виробництво нова технологія механічної обробки деталей складного профілю лопатей і лопаток на верстатах з ЧПК. Ця технологія впроваджена на модернізованих обробних центрах «Вальдріх Кобург» (Німеччина), «Шкода» (Чехія), «Іноченті» (Італія), спроектоване і виготовлене спеціальне оснащення, а контроль деталей виконується з використанням нової координатно-вимірювальної машини «Фаро» (Франція). Удосконалення технологічних процесів дозволили значно скоротити цикли виробництва і трудомісткість виготовлення, забезпечуючи високу якість продукції.
Вважаємо що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пермяков Олександр Анатолійович, зав.кафедрой технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ "ХПІ", професор, д.т.н.

Білоус Віталій Арсентійович

Наукова робота "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів світового рівня.Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде покривати пікову частину графіку навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.Данна робота є закінченою науковою розробкою, яка доведена до практичної реалізації в вигляді першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.Результат роботи дає реальний єкономічний ефект з вражаючим розміром.Враховуючи вище сказане та напружену ситуацію в енергетичному комплексі слід відмітити, що дана робота не тільки унікальна а й своєчасна, має як наукову так і практичну цінність і дозволила вирішити ряд нагальних проблем в енергетиці України.
Дана робота, на наш погляд,цілком і повністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Білоус Віталій Арсентійович,заступник директора з наукової роботі Інституту фізики твердрого тіла матеріалознавтства та технологій ННЦ ХФТІ НАН України,доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Соловей В.В., д.т.н., проф., акад. ІА України

Важливою проблемою енергетики України є незбалансованість енергогенеруючих потужностей з істотним дефіцитом маневреної складової на рівні 7000-7500 МВт, що складає менше 9 %, тоді як для забезпечення надійної роботи енергосистеми країни необхідно, щоб ця цифра була на рівні 20 %. Вказані проблем посилюються особливостями структури паливно-енергетичного комплексу, яка зазнала істотні зміни за останні три роки та з введенням в експлуатацію двох блоків АЕС потужністю по 1000 МВт на Рівненській та Хмельницькій станціях. Оборотні гідроагрегати у складі Дністровського комплексу в змозі забезпечувати до 30 % змінного навантаження в енергосистемі, що дасть можливість значно підвищити надійність її функціонування. З огляду на унікальність гідротехнічних агрегатів, що забезпечують роботу ГАЕС та їх високу ефективність, підтримую висунення цієї роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Соловей Віктор Васильович,
зав. відділом водневої енергетики Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік Інженерної академії України
д-р техн. наук, професор

Тарасюк Анатолій Петрович

Наукова робота "Створення оборотных гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об єднаної енергетичної системи України" досить актуальна, має високий науковий рівень та практичну цінність. ПАТ "ТУРБОАТОМ" маючи унікальне верстатне обладнання та висококваліфікований персонал мабуть єдине в Україні підприємство, якому під силу такий рівень робіт.Разом з науковцями НТУ "ХПІ" виконана значима для науки та практики наукова робота , яка з нашої точки зору, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.Важливим аргументом для цього є введення в в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС.
Тарасюк Анатолій Петрович, докт.техн.наук,проф., перший проректор Української інженерно-педагогічної академії

Туз Валерій Омелянович

Туз Валерій Омелянович, зав.кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", професор, д.т.н.

Туз Валерій Омелянович

Робота направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів нового покоління, які за своїми техніко-економічними показниками відповідають світовому рівню, а за одиничною потужністю не мають аналогів у Європі. Виконані при проектуванні різні розрахунково-теоретичні дослідження оборотних гідромашин мали на меті оптимізацію конструкції - зниження матеріаломісткості за одночасним забезпеченням показників надійності.
У світовій практиці експлуатації енергетичних систем розвинутих країн прийнято вважати, що в енергооб’єднаннях з перевагою генерації ТЕС і АЕС в структурі потужностей ГЕС і ГАЕС повинні складати не менше 15%. В балансі потужностей енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9%. Ситуація, що склалася, характеризує вкрай неоптимальну структуру генеруючих потужностей та обумовлює дефіцит як маневрених, так і регулюючих джерел енергії.
У цьому випадку робота - «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» є безумовно своєчасною для вирішення найважливішої проблеми забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки та населення України.
Дністровська ГАЕС - одна з найкрупніших у світі гідроакумулюючих електростанцій, потужністю 2700 МВт, повинна стати важливим стабілізуючим фактором Національної енергетики України. ГАЕС буде нести до 30% циклічного навантаження та істотно зменшить його коливання, поліпшить якість електроенергії, що виробляється енергосистемою України.
В роботі сформовано базові концептуальні засади. Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде виконувати наступні функції в енергосистемі: покривати пікову частину графіку навантажень; зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.
Важливо також відзначити, що результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.
Зважаючи на викладене, вважаємо що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Черноусенко Ольга Юріївна

Робота колективу авторів у складі: Сокола Є.І., Царюка А.К., Черкаського О.Ю., Линника О.В., Іщенко Г.І., Сироти І.Г., Галата В.В. та Вакуленко О.М. направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів нового покоління, які за своїми техніко-економічними показниками відповідають світовому рівню, а за одиничною потужністю не мають аналогів у Європі. Виконані при проектуванні розрахунково-теоретичні дослідження оборотних гідромашин мали на меті оптимізацію конструкції - зниження матеріаломісткості за одночасним забезпеченням показників надійності.
При розрахунку елементів конструкції оборотної гідромашини широко використовувалися сучасні методи розрахункового аналізу - метод кінцевих та граничних елементів.
Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.
Створено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, що поєднує високі характеристики енергокавітацій, як в насосному, так і в турбінному режимах.
У роботі сформовано базові концептуальні засади. Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде виконувати наступні функції в енергосистемі: покривати пікову частину графіку навантажень; зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.
Важливо відзначити, що результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.
Вважаю, що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Черноусенко Ольга Юріївна, зав.каф. теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій Національного технічного університету України "Київський політехнічний іститут імені Ігоря Сікорського, професор, д.т.н.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.