Офіційний веб сайт

Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям

м15

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Автор: Клименко С.А., к.т.н., Нємченко У.С.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення сучасного різального інструменту із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору зі захисним покриттям, що дозволить підвищити стійкість інструменту та ефективність обробки, шляхом удосконалення існуючої технології нанесення та створення нових підходів до використання захисного покриття.

Розроблено наукові засади отримання та застосування інструментів, оснащених полікристалічними надтвердими матеріалами на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям, в процесах високопродуктивної лезової обробки виробів із загартованих сталей та сплавів. Розроблено і впроваджено високотехнологічні, енергозберігаючі технології нанесення захисних покриттів, створено сучасний високоефективний різальний інструмент із полікристалічного надтвердого матеріалу на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям та технологія його застосування при обробці виробів із загартованих сталей та сплавів.

Очікуваний ефект від впровадження результатів роботи на машинобудівних підприємствах України становить не менш ніж 2 млн. грн. в рік.

Кількість публікацій: навчальний посібник, 20 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

д.т.н., проф. Харламов Юрий Александрович

Работа «Создание современных высокоэффективных режущих инструментов с поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора с защитным покрытием» выполнена на высоком научно-техническом уровне, а поученные результаты представляют большой интерес для внедрения на предприятиях машиностроительного и металлургического комплексов Украины. В данной работе была поставлена и решена задача создания прогрессивного режущего инструмента на основе поликристаллического кубического нитрида бора из защитным покрытием и технологии его применения при механической обработке изделий из высокотвердых материалов. Применение разработанных авторами инструментов с покрытиями позволяет повысить стойкость и снизить скорость износа инструмента в сравнении с аналогичным инструментом без покрытия при значительно более низкой стоимости разработанного инструмента по сравнению с зарубежными аналогами. Учитывая вышесказанное, считаю данную работу актуальной с точки зрения развития современного украинского машиностроения и роста конкурентоспособности продукции данной отрасли, а ее авторы заслуживают присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.
д.т.н., проф. Харламов Ю. А., ЖГТУ.

д.т.н. В.В.Литвиненко

Модифікація покриттів на основі кубічного нітриду бору є одним з напрямків створення перспективного різального інструменту для обробки загартованих матеріалів. Авторам вдалось здобути важливі результати з синтезу кубічного нітриду бору, які базуються на системних дослідженнях впливу технологічних факторів: тиску робочого газу, потенціалу зміщення, модульованості імпульсів напруги зміщення.
Сильною стороною роботи є оцінка співвідношення температурних спалахів у місці контакту інструменту з контртілом на ділянці пружної та пластичної деформацій. Саме співвідношення цих видів деформації та відповідних ним температур є проявом еволюції розвитку тріщин і подальшого руйнування матеріалу. Тобто обґрунтування принципів синтезу захисного покриття різального інструменту відбувалося на підставі зворотного зв’язку з експлуатаційними параметрами – температурою в зоні різання та станом оброблювального матеріалу. Даний підхід є певним кроком до створення інтелектуальних захисних матеріалів.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих учених.

д.т.н., проф. Ляшенко Б.А.

Наиболее эффективными инструментальными материалами, которые обеспечивают обработку изделий из закаленных сталей и сплавов твердостью 45-60 HRC при скоростях резания до 3,0 м/с из заданным качеством обработанной поверхности есть инструменты из поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора. Увеличение в промышленности доли использования закаленных сталей и сплавов, а также стоимости инструментов заграничного производства, обуславливает актуальность проведения исследований направленных на повышение стойкости и продуктивности обработки инструментами из ПСТМ на основе КНБ. Проблему повышения стойкости режущего инструмента из ПСТМ на основе КНБ авторы работы решают использованием на рабочих поверхностях пластин защитного покрытия. Применение покрытия обеспечивает повышение стойкости инструмента и продуктивности процесса обработки закаленных сталей и сплавов. Рекомендую данную работу к присуждению Премии Президента Украины для молодых ученых.
д.т.н., проф., Ляшенко Б.А. Лауреат Государственной Премии, заведующий лабораторией ИПП им. Г.С. Писаренка НАН Украины.

Долматов А. І.

Створення сучасного високоефективного різального інструменту із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору зі захисним покриттям, що дозволить підвищити стійкість інструменту при обробці виробів із загартованих сталей та сплавів, являється важливою задачею машинобудівного виробництва. Дану задачу автори роботи вирішують шляхом удосконалення існуючих методик нанесення та створення нових підходів до використання захисного покриття в інструментальному виробництві. Особливо актуальне питання використання інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору із захисним покриттям при обробці великогабаритних виробів із високоміцних сплавів де потрібно забезпечити цілісність різальної кромки на всій довжині оброблюваного виробу. Поставлені завдання були з успіхом вирішені авторами в роботі «Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям». Повністю підтримую висунення даної роботи на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2016 р.
д.т.н., проф., Долматов Анатолій Іванович. Лауреат Державної премії, завідувач кафедри НАУ «ХАІ».

д.т.н., проф. Мазур Микола Петрович

Створення нових високоефективних різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) з захисним покриттям, що дозволяє підвищити стійкість інструменту та продуктивність обробки є важливою задачею машинобудівного виробництва. Особливо актуальне питання підвищення стійкості інструменту при обробці великогабаритних виробів із конструкційних матеріалів високої твердості, наприклад валків прокатних станів із загартованої сталі. В роботі автори дане питання вирішують шляхом використання на робочих поверхнях інструменту захисного покриття, що дозволяє зменшити термосилове навантаження робочих поверхонь інструменту.
Результати, які наведені в роботі, в значній мірі сприяють рішенню поставлених задач, в зв’язку з чим автори, на мій погляд, заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Мазур М. П., д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету.

д.т.н., проф. Букетов А. В.

Розвиток сучасного машинобудування супроводжується використанням нових конструкційних сплавів з високими фізико-механічними властивостями та пошуком нових ефективних інструментів для механічної обробки таких матеріалів. В роботі дане завдання вирішено шляхом створення нових різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору із захисним покриттям. Висока ефективність розробленого інструменту із захисним покриттям підтверджується перевіркою результатів роботи на механообробних підприємствах України та широкою публікаціє отриманих результатів як вітчизняних та і закордонних наукових виданнях.
Вважаю, що робота «Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям» заслуговує найвищих оцінок, а автори отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Букетов Андрій Вікторович д.т.н., проф., зав кафедри Херсонської державної морської академії.

Ивашко В. С.

Разработка новых режущих инструментов из поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора с применением функциональных покрытий позволяет эффективно решать задачи обработки изделий, изготовление которых связано с повышенным расходом инструмента при применении стандартного инструмента без покрытия. Авторами данной работы создано именно такой инструмент. Специализированный инструмент, оснащенный новыми сверхтвердыми композитами на основе плотных модификаций нитрида бора с применением на рабочих поверхностях защитного покрытия, характеризируется высокими прочностными и стойкостными параметрами, что позволяет с успехом производить черновую и чистовую обработку изделий из материалов высокой твердости, при этом повышая стойкость инструмента и производительность технологического процесса.
Ивашко Виктор Сергеевич д.т.н., проф. зав. кафедры Белорусского национального технического университета.

д.т.н., проф. Тонконогий В. М.

Робота «Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям» відзначається цілісністю і послідовністю в постановці і рішенні ряду актуальних проблем сучасного машинобудування. В ході проведення досліджень авторами розроблено концепцію створення інструментів із ПНТМ на основі КНБ із захисним покриттям, створено енергозберігаючу технологію нанесення захисних покриттів та проведено комплекс досліджень впливу захисного покриття на основні параметри процесу різання матеріалів високої твердості. Результати досліджень дозволили отримати нові різальні інструменти із ПНТМ на основі КНБ із захисним покриттям, які дозволяють підвищити стійкість інструменту та суттєво інтенсифікувати режими різання.
Вважаю, що автори роботи заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н., проф., Тонконогий Володимир Михайлович директор Інституту промислових технологій, дизайну і менеджменту ОНПУ.

д.т.н., проф. Л. Р. Вишняков

Представлена робота виконана на високому науковому рівні і відзначається логічною послідовністю постановки задач досліджень та їх вирішення. Основними результатами роботи є:
– створено сучасний, вітчизняний, високоефективний різальний інструмент із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям;
– розроблено ефективні, енергозберігаючі технологій нанесення захисного покриття;
– проведено дослідження працездатності інструментів із захисним покриттям.
В комплексі отримані результати досліджень дозволяють підвищити стійкості різального інструменту та ефективність обробки виробів із загартованих сталей та сплавів.
Підтримую дану роботу і вважаю, що автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н., проф. Вишняков Л. Р., завідуючий відділу ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України

Гість д.т.н. Андреев А.А.

Актуальная проблема обработки изделий из закаленных сталей (НRС 55-62) в работе успешно решается путем использования инструментов на основе поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) с нанесенным на их режущие поверхности защитных покрытий вакуумно-дуговым способом.
Несмотря на то, что твердость покрытий ниже твердости ПКНБ, сам вакуумно-дуговой процесс нанесения покрытий, при котором заполняются микротрещины и другие несовершенства режущих поверхностей, способствует повышению износостойкости и усталостной прочности режущего инструмента в целом. Кроме того, покрытие способствует снижению температуры в зоне резания, что также уменьшает износ инструмента. Поэтому можно ожидать значительный экономический эффект от применения предлагаемых инструментов в производстве.
По моему мнению, коллектив авторов заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых в 2016 г.
Лауреат Государственно премии СССР по науке и технике, д.т.н., ведущий научный сотрудник Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» Андреев А.А.

Мельнійчук Ю. О.

В науково-дослідній роботі наведені результати розв’язання актуальної наукової задачі – створення високоефективних різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) із захисним покриттям для обробки важкооброблюваних сталей та сплавів.
В роботі обґрунтовано наукову концепцію створення різальних інструментів із ПКНБ, розроблено енергозберігаючу технологію нанесення покриття та показано високу ефективність використання розробленого інструменту в процесах механічної обробки важкооброблюваних матеріалів.
Практичне значення отриманих результатів полягає у підвищенні стійкості різального інструменту із покриттям, що підтверджується дослідною перевіркою на механообробних підприємствах України.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к.т.н., с.н.с Мельнійчук Ю. О.

д.т.н. Бондаренко Н. А.

Главной проблемой обработки изделий из закаленных сталей является повышение стойкости режущих инструментов при сохранении точности и качества обработанных поверхностей и обеспечения требуемой производительности. Эта проблема в работе решается путем создания новых режущих композитов на основе поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) с наличием защитного покрытия на рабочих поверхностях.
В практике машиностроительных предприятий Европейских стран, в последнее время наблюдается рост использования инструментов из ПКНБ, в том числе с покрытиями. Особенно это относится к обработке изделий из закаленных до высокой твердости сталей при высоких скоростях резания. Поэтому проведение исследований направленных на создание отечественных высокоэффективных режущих инструментов на основе ПКНБ является актуальной задачей.
В процессе проведенных исследований авторами разработана концепция повышения стойкости режущих инструментов из ПКНБ при точении закаленных сталей, основанная на уменьшении температуры в зоне резания и реализуется применением на рабочих участках инструмента покрытия из нитрида бора в аморфном состоянии.
Авторами разработаны рекомендации и проведена опытная проверка обработки изделий из закаленных сталей инструментом из ПКНБ с покрытием, позволившая повысить стойкость инструмента и уменьшить скорость износа за счет изменения термобарических условий нагрузки рабочих поверхностей инструмента по сравнению с аналогичными инструментами без покрытия.
Считаю, что авторы работы заслуживают получения Премии Президента Украины для молодых ученых.
Лауреат Государственной Премии Украины в области науки и техники, директор государственного предприятия «Алкон-Диамант» д.т.н. Бондаренко Н. А.

Волков О. С.

Сучасний етап розвитку промисловості характеризується збільшенням долі використання важкооброблюваних сталей та сплавів, а також вартості інструментів для їх обробки, що обумовлює актуальність проведення досліджень направлених на створення нових високоефективних інструментів в тому числі і із використанням захисних покриттів.
Складні умови різання призводять до інтенсивного зношування різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору, що пов’язано із виникненням високих температур в локальній зоні різання, які є превалюючим фактором, що збільшує інтенсивність протікання хімічних реакцій взаємодії між інструментальним та оброблюваним матеріалами.
Автори роботи показали, що однією із сучасних тенденцій вдосконалення різальних інструментів є нанесення на їх робочі поверхні захисних покриттів. На сьогодні більше 60% різальних інструментів виготовляється із покриттями. Нанесення покриттів дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики та збільшити межі ефективного використання інструментів за рахунок зменшення термосилового навантаження, мінімізації протікання хімічних процесів зношування.
Враховуючи високу ціну різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору, підвищення їх стійкості дозволяє суттєво заощадити кошти підприємств, тому робота має широкий інтерес на механообробних підприємствах України та, на мою думку, заслуговує отримання премії Президента України для молодих вчених.
Інженер-конструктор ТОВ "ДАНІКО".

Танович Л.

Эффективным средством обеспечения надежности и ресурса работы промышленного оборудования при одновременном повышении уровня конкурентоспособности является гарантированное качество обработанных поверхностей деталей. Применение в производстве современных инструментов из поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) при обработке деталей из закаленных сталей позволяет существенно улучшить качество изделий. Однако, недостаточно высокая стойкость рабочей части инструмента, ограничивает их использование в условиях интенсивной обработки. В связи с этим актуальность работы направленной на создание новых инструментов из ПКНБ с использованием на рабочих частях защитного покрытия не вызывает сомнений.
Работа интересна тем, что в ней соединены и решены три взаимосвязанные научные проблемы – разработана концепция повышения стойкости режущих инструментов из ПКНБ при точении закаленных сталей, разработано высокотехнологические и энергосберегающие технологии нанесения защитных покрытий, проведено широкие экспериментальные исследование работоспособности инструментов из ПКНБ с защитным покрытием.
Результаты работы подтверждаются научными публикациями, в том числе и в зарубежных изданиях, участием в конференциях и наличием патентов.
Хочу подчеркнуть, что работа заслуживает высоких оценок, а авторы работы – вручения Премии Президента Украины для молодых ученых в 2016г.

д.т.н., проф. Внуков Ю. М.

Питання створення нових різальних композитів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям для високоефективної обробки загартованих сталей твердістю 55-62 HRC є актуальним для сучасного машинобудування.
Авторами проведено широкий комплекс експериментальних досліджень технологічних параметрів процесу нанесення покриття, процесу точіння інструментами із ПНТМ на основі КНБ із покриттям та без покриття, що дозволило науково обґрунтовано підійти до вибору раціонального матеріалу покриття – нітриду бору в аморфному стані. Показано, що наявність покриття на робочих поверхнях інструменту дозволяє зменшити температуру та сили різання, підвищити стійкість інструменту та зменшити швидкість його зношування за рахунок зменшення коефіцієнту тертя та зміни умов контактування.
Особливу увагу заслуговують дослідження зміни пружної та пластичної ділянок контакту інструменту з оброблюваним матеріалом залежно від умов обробки та наявності покриття на інструменті. В результаті проведених лабораторних досліджень і дослідної перевірки в умовах виробництва розроблено практичні рекомендації по підвищенню стійкості різальних інструментів із ПНТМ на основі КНБ при чистовому точінні загартованих сталей. Вважаю, що робота заслуговує найвищих оцінок, а автори присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проректор по науковій роботі Запорізького національного технічного університету д.т.н., проф. Внуков Ю. М.

Тимофеева Л. А.

Эффективная технология обработки, обеспечивающая высокое качество поверхностного слоя рабочих поверхностей, является одной из основных составляющих обеспечения надежности работы деталей машин и механизмов, работающих в тяжелых условиях. Совершенствование технологических операций точения закаленных сталей инструментами из поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) позволяет существенно улучшить их эксплуатационные свойства. В связи с этим работы направленные на создание новых инструментов, в том числе с покрытиями не вызывают сомнений в их актуальности.
В работе авторами, разработана концепция повышения стойкости режущих инструментов из ПКНБ при точении закаленных сталей, основанная на уменьшении температуры в зоне резания, путем нанесения покрытия на рабочие участки. Разработана технология нанесения покрытия. Установлено, что применение покрытия из нитрида бора в аморфном состоянии уменьшает уровень температуры в контактной зоне резания. Что дает возможность снизить скорость износа инструмента и повысить технологические параметры процесса резания.
Практическая ценность работы заключается в совершенствовании процесса токарной обработки деталей из закаленных сталей инструментами из ПКНБ с покрытием из нитрида бора в аморфном состоянии. Покрытие за счет изменения температурных условий в зоне резания обеспечивают повышение стойкости инструмента по сравнению с аналогичными инструментами без покрытий.
Выводы и предложения авторов представляются обоснованными. Результаты научных исследований достаточно полно представлены в публикациях авторов. На инструменты с покрытием и конструкции режущих пластин получены патенты. Считаю, что коллектив авторов заслуживает получения Премии Президента Украины для молодых ученых.
д.т.н., проф. Тимофеева Л. А. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, зав. кафедры Украинского государственного университета железнодорожного транспорта.

д.т.н., проф. Ковальов В. Д.

Актуальною проблемою машинобудування є створення нових різальних інструментів, які забезпечують високоефективну обробку загартованих сталей та сплавів. Автори вирішили цю проблему шляхом створення нових високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям. Використання таких інструментів дозволяє зменшити температуру різання, яка є одним із факторів, що обмежує продуктивність обробки та значно впливає на якість та точність виробів.
Одним із найбільш ефективних методів зниження температури є зменшення сили тертя у зоні різання, що досягається шляхом нанесення покриття на робочі поверхні різального інструменту. Наявність покриття на робочих поверхнях різальних інструментів дозволяє забезпечити високошвидкісну обробку при відносно невисоких температурах різання та зменшити інтенсивність зношування інструменту.
Робота має високу практичну цінність – впровадження створеного інструменту на машинобудівних підприємствах України дозволить отримати економічний ефект понад 2 млн. грн. Тому, враховуючи наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів вважаю, що робота заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії, ректор Донбаської машинобудівної академії
д.т.н., проф. Ковальов В.Д.

Ю.Д. Філатов

Представленная работа посвящена решению важной народнохозяйственной проблемы создания режущего инструмента из поликристаллических сверхтвердых материалов для лезвийной обработки изделий из закаленных сталей и сплавов. На основе результатов исследований контактного взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью изделия, изучения тепловых явлений, происходящих в зоне резания, а также усовершенствования существующих и разработки новых технологий нанесения покрытий создан режущий инструмент из поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора с покрытием из аморфного нитрида бора, позволяющий существенно повысить его стойкость и эффективность применения при точении закаленных сталей и сплавов. Внедрение разработанного инструмента в производство на машиностроительных предприятиях Украины позволит получить значительный экономический эффект, не менее 2,0 млн. грн. в год. Научные и практические результаты, полученные авторами, изложены в учебном пособии «Тепловые явления при обработке резанием», которое используется при подготовке студентов, магистров и аспирантов технических специальностей НТУУ «Киевский политехнический институт».
Считаю, что авторы заслуживают присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых в 2016 г.
Ю.Д. Филатов, д.т.н., проф., лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Я.К. Свицельський механік ТОВ ОмКар

Актуальність поданої роботи підтверджується домінуючими тенденціями у сучасному машинобудуванні – високопродуктивне лезове оброблення твердих та міцних матеріалів різальними інструментами із надтвердих матеріалів. Процес оброблення таких матеріалів інструментами із ПКНБ має деякі особливості – висока температура в зоні різання та хімічна взаємодія між оброблюваним та інструментальним матеріалом. Автори роботи показали, що для зменшення хімічної взаємодії та температури різання доцільно використовувати покриття, що змінює умови контактування на передній поверхні та підвищує стійкість різального інструменту. Тому робота направлена на створення нових високоефективних інструментів із ПКНБ із захисним покриттям відноситься до актуальної науково-технічної проблеми машинобудування, та має зацікавлення на машинобудівних підприємствах України. Вважаю, що робота заслуговує найвищих оцінок.

В.М. Волкогон

Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення
стійкості різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду
бору (ПКНБ) при точінні загартованих сталей. Запропоновано концепцію
підвищення стійкості різальних інструментів із ПКНБ при точінні
загартованих сталей, яка основана на зменшені температури в зоні різання
та реалізується застосуванням на робочих поверхнях покриття із нітриду
бору аморфної структури.
На основі проведених досліджень і промислової перевірки отриманих
результатів встановлено, що використання інструментів із ПКНБ із покриттям
з аморфного нітриду бору дозволяє підвищити стійкість інструменту при
обробці загартованих сталей.
На мою думку, робота заслуговує на отримання Премії Президента України для
молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
д.т.н., проф. В.М. Волкогон

В.С. Антонюк

Создание и применение защитных покрытий для режущих инструментов является мировой технологической тенденцией. Традиционно такой подход к повышению эффективности режущих инструментов применяется для стальных и твердосплавных инструментов. Авторы развили его применительно к инструментам из поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора. В основу нового защитного покрытия авторы положили результаты широкого комплекса оригинальных исследований контактного взаимодействия в зоне резания. Они изучили температурные особенности процесса резания закаленных сталей инструментами сверхтвердых материалов на уровнях пятен вспышки и средних температур, что позволило им сформулировать комплекс требований, предъявляемых к защитным покрытиям. Впервые для режущего инструмента из ПСТМ на основе КНБ было создано покрытие из нитрида бора с аморфной структурой. Учитывая высокую стоимость режущего инструмента из ПСТМ, повышение его стойкости на 25 % дает колоссальный экономический эффект при изготовлении высокотехнологичных изделий из самых современных конструкционных материалов. Материалы исследований авторов опубликованы в авторитетных отечественных изданиях -"Сверхтвердые материалы", "Порошковая металлургия"- которые переводятся и переиздаются издательством Springer. Работа несомненно заслуживает самой высокой оценки.
В.С. Антонюк, лауреат Государственной премии Украины, д.т.н., проф.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.