Офіційний веб сайт

Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини

Р35

Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Автори: Дирда В.І., Волошин О.І., Губін Г.В., Морус В.Л., Надутий В.П., Попович І.М., Пухальський В.М., Смірнов А.В., Сорокін О.Г., Хохотва О.І.

Представлена робота являє собою завершений етап наукових досліджень, дослідно-промислових випробувань та впровадження нових гірничих машин з еластомерними елементами.

Вирішено важливу науково-технічну проблему створення принципово нового класу машин з еластомерними елементами – пружними ланками і зносостійкими поверхнями,  що дозволило створити і реалізувати широкомасштабне впровадження високоефективної техніки, яка відповідає вимогам технічних і технологічних характеристик та безпеки функціонування. Розроблено наукові засади і методологію розрахунку гірничих машин з еластомерними елементами, створено фундаментальну теорію деформування та руйнування еластомерних матеріалів як пружно-спадкових середовищ.

 Розроблено і впроваджено у виробництво 64 типорозміри гірничих машин, 14 типорозмірів гірничих живильників, 50 типорозмірів гірничих машин різного технологічного призначення.

 Економічний ефект від впровадження робіт у виробництво склав понад  25 млрд. грн.

Кількість публікацій: 35 монографій, 800 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6237 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 32. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 150 авторськими свідоцтвами та 60 патентами. За даною тематикою захищено 14 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулоя на засіданні вченої ради  Національного  гірничого університету 11 вересня 2014 року о 14.30 годині за адресою: м. Дніпропетровськ,  просп. Карла Маркса, 19, аудиторія 1/104 (зал засідань вченої ради).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Коиітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Караманец Ф.И.

В течение многих лет Институтом геотехнической механики им. Полякова, совместно с НИПИ «Механобрчермет», другими научными организациями и производственными предприятиями, разрабатывались, проводились испытания, и внедрялись в производство оборудование и механизмы с применением эластомерных материалов.
Данные работы выполнялись, в том числе и для горнорудной промышленности. Созданное и внедренное в производство оборудование и детали из элаетомерных материалов, до настоящего времени эффективно применяется на горнорудных предприятиях Кривбасса, а именно:
- просеивающие поверхности на виброгрохотах из элаетомерных
материалов различного сечения и размеров ячеек;
- резинострунные просеивающие поверхности на виброгрохотах;
- вибрационные питатели с элементами эластомерных материалов;
- резинометаллические элементы футеровки мельниц;
- резиновые футеровки бункеров и желобов;
- барабанные грохота (щепоотделители) с резиновыми просеивающими
поверхностями.
В технологических циклах рудоподготовки ПАО «Кривбассжелезрудком», - шахта им. Ленина, шахта «Гвардейская», шахта «Октябрьская» и шахта «Родина» - прежде всего на дробильно-сортировочных фабриках, прошли ромышленные испытания, внедрены в производство и высокоэффективно эксплуатируются до настоящего времени следующее виды оборудования:
- плиты резиновые (ребристые и плоские) для футеровки бункеров и
желобов;
- резиновые муфты;
- ролики подъемных сосудов стволов шахт комбината на коробчатых
проводниках (типа УНР);
- обрезиненные ролики от схода ленты на ленточных конвейерах.
Применение деталей из эластомерных материалов в машинах и
механизмах при добыче и переработке железных руд на шахтах ПАО «Кривбассжелезрудком» позволило снизить металлоемкость оборудования, повысить эффективность производственных процессов за счет увеличения производительности и сроков эксплуатации, снизить шумовые и вибрационные нагрузки.
Многолетний опыт эксплуатации деталей из эластомерных материалов в ПАО «Кривбассжелезрудком» и достигнутые положительные результаты, показывают правильность выбранного направления по их использованию, которое в свою очередь является базой для создания и внедрения высокоэффективного оборудования для добычи и переработки железорудного сырья.
Председатель правления ПАО «Кривбассжелезрудком» Ф.И.Караманиц

Грінченко В.Т.

Грінченко В.Т.

Еластомерні матеріали й композити на їх основі знаходять широке застосування в багатьох галузях сучасної техніки, зокрема при розв'язуванні таких важливих задач акустики, як демпфування стаціонарних і нестаціонарних коливань з метою зменшення рівня динамічних напружень в конструкціях різного призначення, зменшення вібрацій і шуму тощо. Термомеханічна поведінка цих матеріалів має свої специфічні особливості, які потрібно враховувати при розробці методів розрахунку еластомерних елементів при механічному й температурному навантаженнях. Фундаментальні наукові результати з моделювання термомеханічної поведінки еластомерів і з розробки методів розрахунку елементів конструкцій з них одержано в Інституті геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України, який представив роботу колективу авторів (Дирда В.І., Волошин О.І., Губін Г.В., Морус В.Л., Надутий В.П., Попович І.М., Пухальський В.М., Смірнов А.В., Сорокін О.Г., Хохотва О.І.) "Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014р. Одержані авторами фундаментальні наукові результати в цьому напрямку висвітлено в багатьох статтях і монографіях, зокрема в недавно опублікованому фундаментальному багатотомному виданні "Прикладная механика упруго-наследственных сред. В 4-х томах. - Киев. Наукова думка, 2011-2014р.р.". Експериментально - теоретичні наукові результати претендентів на премію доведено до такого рівня, який дозволив їм створити принципово новий клас машин з еластомерними елементами і реалізувати їх широко-масштабне впровадження у виробництво з серйозним економічним ефектом.
Новизна й конкурентноспроможність технічних рішень захищено великою кількістю патентів та авторських свідоцтв.
Вважаю, що автори циклу наукових праць "Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини", який представлено Інститутом геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

В.Т. Грінченко, директор Інституту гідромеханіки НАН України, академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Шевченко Ю.Н.

Работа «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» представляет собой законченный цикл фундаментальных научных исследований и промышленных испытаний горных машин с эластомерными элементами для разработки новых прогрессивных технологий добычи, переработки и обогащения минерального сырья и является результатом многолетней научной работы известных ученых в области механики деформируемого твердого тела.
Актуальность, научная новизна и практическая ценность работы достаточно полно отражены в многочисленных публикациях авторов и подтверждены актами внедрения и экономической эффективностью. Авторы хорошо известны у нас в стране и за рубежом: известны их фундаментальные публикации, в частности, фундаментальное четырехтомное издание «Прикладная механика упруго-наследственных сред. В 4-х томах. - Киев: Наукова думка, 2011-2014р.р.», известны их многочисленные монографии, научные статьи и патенты. Авторами решена важная научно-техническая проблема расчета, разработки и создания принципиально нового класса машин с эластомерными элементами; внедрено в промышленность 64 типа машин, из них 18000 вибропитателей, свыше 1450 горных машин различного технологического назначения.
Считаю, что работа и ее авторский коллектив заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Шевченко Ю.Н., заведующий отделом Института механики
им. С.П.Тимошенко НАН Украины, академик НАН Украины, доктор техн. наук, профессор, Лауреат Государственных премий Украины в области науки и техники

Івасів В.М., Рачкевич Р.В.

Авторським колективом роботи «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомірних матеріалів в технологіях видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» виконаний завершений етап фундаментальних, теоретичних і прикладних досліджень. Здійснено впровадження розробок у народне господарство, зокрема видобувну і переробну галузі нашої держави.
Захищені патентами і авторськими свідоцтвами нові конструкції гірських машин з еластомірними елементами, а ресурсо-енергозберігаючі технології видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини свідчать про світовий рівень розробок. Вважаємо, що представлена робота і її авторський колектив безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Івасів В.М., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д-р техн. наук, професор.

Рачкевич Р.В., канд. техн. наук, доцент.

Член-корреспондент НАН Украины Гудрамович В. С.

Работа «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» обобщает многолетние научные исследования и опытно-промышленные разработки в области актуальных разделов горной техники.
Созданы основы разработки горных машин, обладающих высокими техническими характеристиками, основной особенностью которых является использование эластомерных материалов. Именно использование таких материалов дает возможность существенно расширить функциональные возможности таких машин, широко используемых в различных технологических процессах добычи, переработки, а также обогащения различных видов минерального сырья.
Выходные данные по указанной работе впечатляют.
35 монографий, 800 статей, 60 патентов, 150 авторских свидетельств. Разработаны и используются в производстве десятки типоразмеров горных машин различного назначения.
Авторы имеют подтверждения высокого экономического эффекта от внедрения проведенных исследований в народное хозяйство – около 25 млрд. грн.
Немаловажным является использование соответствующих разработок при подготовке научных кадров высшей квалификации (14 докторских и 8 кандидатских диссертаций).
Авторский коллектив этой работы вполне заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 г.

Гудрамович В. С., Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор.
Институт технической механики НАН Украины и Государственного космического агентства Украины, зав. отделом прочности, динамики и технологии изготовления конструкций.

Член-кореспондент НАН України Кушнір Р.М.

Математичне моделювання термомеханічної поведінки еластомерних матеріалів та елементів конструкцій є однією з найсклад-ніших проблем механіки деформівного твердого тіла. В Інституті геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України впродовж багатьох років проводяться дослідження з цих питань. У названій науковій установі сформувався колектив висококваліфікованих спеціалістів світового рівня, відомих своїми науковими досягненнями в галузі механіки еластомерних матеріалів та елементів конструкцій. Автори даного циклу робіт заклали наукові основи моделювання термомеханічної поведінки еласто-мерів в екстремальних умовах їх функціону-вання, розробили експериментальні методи дослідження їх поведінки, запропонували критерії руйнування таких елементів, розви-нули методи розв'язування складних задач термомеханіки еластомерних конструкцій за механічного та температурного навантажень. Результати досліджень авторів роботи опубліковано в багатьох статтях та монографіях, зокрема, в 4-ох томному виданні "Прикладная механика упруго-наследственных сред". Вагомим досягненням авторів циклу є широкомасштабне впровадження результатів теоретичних досліджень у промисловість зі значним економічним ефектом.
Вважаю, що колектив авторів роботи заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Кушнір Р.М., директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України,
член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Маланчук З.Р., проф., д.т.н.

Авторський колектив роботи "Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини" вніс значний вклад у розвиток механіки полімерів. Їхні роботи відомі широкому колу фахівців не тільки в гірничій галузі, а і в загальному машинобудуванні.
Актуальність вирішення фундаментальних теоретичних і прикладних завдань пов'язана з поширенням застосовування еластомерів у народному господарстві з метою зниження металоємності обладнання і використання енергії, підвищення експлуатаційних показників та комфортності обслуговування. Для цього авторами на протязі майже півстоліття було виготовлено і впроваджено значну кількість обладнання із застосовуванням еластомерів, розроблено методи та методики розрахунку, що дозволили раціонально використовувати еластомери при створенні нових техніки і технології сучасного покоління.
Значний обсяг наукових розробок з механіки еластомерів, великий практичний досвід їх використання являють собою цінні матеріали для підвищення кваліфікації наукових працівників, інженерної діяльності та у навчальних процесах вищих учбових закладів.
Вважаю, що авторський колектив роботи, яка представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, гірничих машин і комплексів ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування», доктор технічних наук, професор З.Р. Маланчук

В.В. Степанов

У результаті виконання науково-дослідних робіт і промислових випробувань, в тому числі на уранових шахтах України, авторами створені й впроваджені у виробництво різні конструкції еластомерних елементів (пружні ланки, виброізолятори, захисні футеровки); з їхнім застосуванням розроблена високоефективна техніка (живильники, грохоти), і на її базі створені нові енерго- і ресурсозберігаючі технології видобутку, переробки й збагачення мінеральної сировини.
Важливим показником для даної роботи є економічний ефект отриманий від впровадження наково-дослідних робіт у виробництво, який склав за період з 1974 по 2011 роки понад 1 млрд. руб., а з 2000 по 2013 р. -близько 235 млн. грн.
Робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
Шахта "Родіна" ПАТ "Кривбасзалізрудком", Степанов В.В.

Іщенко К.С.

Практична вагомість роботи “Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» не викликає сумнівів. Результатом роботи стало впровадження в гірниче виробництво більш ніж 200 тис. еластомерних конструкцій і понад 18 тис. гірничих живильників.
Безсумнівно, робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», к.т.н. Іщенко К.С.

Семенов Р.С.

Масштабне впровадження у виробництво гірничих машин різного технологічного призначення із застосуванням еластомерних конструкцій стало можливим завдяки баготорічним науковим дослідженням авторського колективу, а саме:
- в області фундаментальних теоретичних досліджень - це створення прикладної механіки деформування й руйнування еластомерних матеріалів як пружно-спадкових середовищ;
- в області прикладних теоретичних досліджень - це вперше розроблені методи розрахунків лінійних і нелінійних динамічних систем з еластомерними елементами, параметри яких змінюються в часі, й від дії зовнішнього агресивного середовища та інші.
Вважаю, що робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
Державний концерн "Ядерне паливо", к.т.н. Семенов Р.С.

Погомаренко М.І.

Створення гірничих машин і їх елементів із застосуванням еластомерів з попередньо заданими параметрами надійності, довговічності й фізико-механічними властивостями має велике практичне значення як для гірничої науки так і для гірничої промисловості загалом. Масштабність впровадження результатів роботи в виробництво та їх обгрунтованість науковими положеннями підтверджуються більш як 800 друкованими працями, у т.ч. 35 монографіями, 210 патентами і авторськими посвідченнями; розробленими галузевими, Державними й Міждержавними стандартами.
Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор технічних наук Пономаренко М.І., Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворень.

Ніконінко В.І.

Робота «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» присвячена вирішенню актуальній науково-практичній задачі, а саме: створенню гірничих машин і їх елементів із застосуванням еластомерів. Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Інженер-механік, кандидат технічних наук Ніконінко В.І.

І. Іванов

Авторами роботи «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» на базі фундаментальних теоретичних, експериментальних і промислових досліджень створено принципово новий клас машин різного технологічного призначення з широким застосуванням еластомерних конструкцій, які дозволили створити і реалізувати їх в нових технологіях видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини. Робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.
ТОВ «ВОСТОК-РУДА», к.т.н. І. Іванов.

Василенко М.М.

Авторським колективом виконано безумовно повномасштабний цикл фундаментальних наукових досліджень – теоретичних, стендових і промислових, результати яких дозволили створити й реалізувати впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних конструкцій, що відповідають вимогам технічних характеристик і безпеки функціонування в технологіях видобутку, переробки й збагачення мінеральної сировини. Робота і її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014р.
Інститут механіки і транспорту Кременчуцького національного університету, доктор технічних наук, професор Василенко М.М.

д. т. н. Кузьо І.В, д. т. н. Ланець О. С.

Цінністю представленої роботи «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» є те, що авторами створено принципово новий клас машин різного технологічного призначення з широким застосуванням еластомерних конструкцій, які дозволили створити і реалізувати широкомасштабне впровадження високоефективної вібраційної техніки.
Конструкції такого обладнання базувались на використанні перспективних еластомерних елементів. Для цього автори розробили методи розрахунку динамічних систем з еластомерними елементами і навчилися прогнозувати роботу обладнання на їх основі. Безумовно, це вагомий внесок у розвиток промисловості, адже релаксаційні ефекти й дисипація енергії в навантажених еластомерних елементах настільки істотні, що вони в більшості випадків визначають поведінку машин, їх довговічність і надійність.
Варто відзначити, що представлені дослідження з динаміки машин і механіки еластомерів проводилися більше 45 років. У результаті були отримані унікальні результати в лабораторних і промислових умовах по реологічних, теплофізичних і втомлювальних характеристиках еластомерних матеріалів.
Представникам Львівської школи вібротехніки знайомі дані дослідження та їх результати – високоефективне вібраційне технологічне обладнання, більшість з якого не має аналогів у світі. Ми високо цінуємо Дніпропетровську школу і вважаємо, що дана робота заслуговує на отримання держпремії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”, д-р техн. наук, професор Кузьо І.В. та декан повної вищої освіти Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”, доцент кафедри “Механіка та автоматизація машинобудування”, д-р техн. наук, доцент Ланець О. С.

Самуся В.І., проф., д.т.н

Робота «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомірних матеріалів в технологіях видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини», що представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України на здобуття Державної премії України, являє собою завершений комплекс наукових досліджень і дослідно-промислових випробувань, а також впровадження гірничих машин нового покоління з еластомерними елементами.

Авторським колективом вирішено важливу науково-технічну проблему створення принципово нового класу машин з еластомерними елементами, що дозволило створити і реалізувати широкомасштабне впровадження високоефективного гірничого обладнання, яке відповідає сучасним вимогам технічних і технологічних характеристик та безпеки функціонування.

Розроблено наукові засади і методологію розрахунку гірничих машин з еластомерними елементами, створено фундаментальну теорію деформування та руйнування еластомерних матеріалів як пружно-спадкових середовищ.

Нові конструкції гірничих машин з еластомірними елементами та ресурсо-енергозберігаючі технології видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини, що захищені патентами та авторськими свідоцтвами незаперечно свідчать про світовий рівень розробок авторського колективу. Три встановлені закономірності зареєстровані як наукові відкриття Міжнародною асоціацією авторів наукових відкриттів і винаходів.

Розроблено і впроваджено у виробництво 64 типорозміри гірничих машин, 14 типорозмірів гірничих живильників, 50 типорозмірів гірничих машин різного технологічного призначення. Економічний ефект від впровадження робіт в різних галузях промисловості склав понад 25 млрд. грн.

Вважаю, що авторський колектив роботи «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомірних матеріалів в технологіях видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини», що представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України, безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Завідувач кафедри гірничої механіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», доктор технічних наук, професор В.І. Самуся

Оксень Евгений Иванович

Актуальность, научная новизна и практическая ценность результатов работы "Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья" достаточно полно изложены в многочисленных публикациях авторов по данной тематике и подтверждены большим количеством актов экономической эффективности.
Результаты, приведенные в материалах данной работы, и, в частности, касаю-щиеся поведения липких материалов на упругой вибрирующей поверхности дают основание считать, что авторский коллектив этой работы заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины 2014 года в области науки и техники.

Заместитель директора по учебной и научной работе Автомобильно-дорожного института ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», заведующий кафедрой «Строительно-дорожные машины и детали машин», д-р техн. наук, профессор Оксень Евгений Иванович

Высоцкий Сергей Павлович

Работа обобщает результаты многолетних фундаментальных и прикладных исследований по применению эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья. Практическая ценность полученных результатов подтверждена актами экономической эффективности применения новых конструкций горных машин с эластомерными элементами, которые защищены патентами и авторскими свидетельствами. Особую ценность представляют результаты исследований по разработке и промышленному освоению горного оборудования для транспортирования липкого и влажного материала по вибрирующей поверхности, которые получены на высоком научном и техническом уровне.
На основании вышеизложенного считаю, что работа и ее авторский коллектив заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники, присуждаемой в 2014 году.

Высоцкий Сергей Павлович
д-р техн. наук, профессор
Академик международной энергетической Академии, член-корреспондент Академии инженерных наук Украины

Стаднік М.І.

Авторами роботи «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомірних матеріалів в технологіях видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини» узагальнено низку фундаментальних та прикладних досліджень, які виконувались на протязі декількох десятиріч та були широко впроваджені у гірничовидобувну та переробну галузь нашої держави. Так, використання еластомірних конструкцій у вібропневмозакладальній техніці нового технічного рівня дозволило вперше досягнути можливості стійкого транспортування вологих та липких матеріалів у трубопровідному пневмотранспорті.
Вважаю, що рівень фундаментальних та прикладних досліджень даної роботи, її економічна ефективність, світовий рівень розробок заслуговують на те, щоб авторський колектив отримав Державну премію України у галузі науки і техніки у 2014 році.
Доктор технічних наук, професор кафедри «Гірничі машини» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Стаднік М.І.

Карнаухов В.Г.

Выдвинутый на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г. цикл научных работ ”Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья" является результатом многолетних научных исследований. опытно-промышленных испытаний и широкомасштабного внедрения новых конструкций горных машин с эластомерными элементами, работающих на совершенно новых принципах. В составе коллектива претендентов - известные в Украине и мире ученые, получившие фундаментальные результаты по термомеханике эластомерных материалов и элементов конструкций, представленные в многочисленных монографиях и статьях. Коллектив авторов отличает удачное сочетание глубоких научных знаний в области механики и инженерной интуиции при разработке принципиально новых машин с эластомерными элементами.
По моему мнению, авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Зав. отделом термоупругости Института механики НАН Украины,доктор физ-мат. наук, профессор,
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники
Карнаухов В.Г.

Муляр Г.Н.

В представленной работе приведены результаты многолетних научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и результаты их внедрения в производство:
- конструкции эластичных элементов для модернизации машин и оборудования, используемого при добыче, переработке и обогащении минерального сырья, выполненых на уровне изобретений, что подтверждено 210 патентами и авторскими свидетельствами;
- разработано 64 типоразмера горных машин, характеризуемых высокими техико-эксплуатационными показателями, надежностью и долговечностью и др.
Работа «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г.
Генеральный директор Акционерного общества «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» («СП УКРТВС») Муляр Григорий Николаевич.

Калюх Ю.І., докт.тех.наук, проф.

Работа актуальна. Имеет практическую направленность и новизну. В условиях техногенных воздействий в мегаполисах позволяет обеспечить экологическую безопасность проживания на территориях, прилегающих к источникам вибрационных воздействий.

Кузин Р.Е.

Работа "Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья" является актуальной и обладает практической ценностью.
Авторами созданы и апробированы:
- методы расчётов линейных и нелинейных динамических систем с эластомерными элементами, параметры которых изменяются во времени и от действия внешней агрессивной среды;
- методы комплексных расчётов эластомерных конструкций тяжёлых горных машин, работающих в экстремальных условиях.
Работа и её авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» Государственной корпорации «Росатом»
(ОАО «ВНИИХТ», г. Москва, Россия)
Кузин Рудольф Евгеньевич

Александр Корчевский

Технологичность работы вибрационного оборудования, предназначенного для переработки минеральных ресурсов, обеспечивается рядом физических процессов, основанных на свойствах обрабатываемого материала и поверхности рабочего органа. Движение материала в условиях транспортирования зачастую осуществляется за счет работы «трибо» эффекта. Обеспечению стойкости поверхностей к абразивному и гидроабразивному износу, механическому повреждению, улучшению взаимного контактирования, увеличение срока службы рабочих органов и ремонтнопригодности, эффективности работы, снижение виброактивности и шумового воздействия посвящена многолетняя работа. Впервые в отечественной практике сделана попутка сопоставить фундаментальные исследования практическим результатам эксплуатации и применению эластомеров в горной промышленности. Научный поход анализа диссипативных функций рассеивания энергии в элементах с упругими свойствами позволил получить зависимости в их проектировании и создании, которыми ранее пренебрегали и опускали в виде допущений из-за неизученности и отсутствия научного обоснования. Данная работа дает широкую возможность использования научно-практического использования наработок для работников, которые эксплуатируют данный вид оборудования, создают высокоэффективное оборудование, для научно-педагогических работников.
Поддерживаю работу «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» и ее авторский коллектив, и считаю, что решение присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г. будет заслуженным решением.
Доцент кафедры «Обогащение полезных ископаемых» ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», заведующий лабораторией «Углехимическая» НИЧ ГВУЗ «ДонНТУ», к.т.н., Корчевский А.Н.

Пузырей А.В.

Создание машин и их элементов на основе конструкционных материалов с эластомеров обеспечивает снижение вибронагрузок, звукового давления, повышение надежности и безопасности при ведении горных работ в горнорудной промышленности.
Ценность лабораторных и промышленных исследований, изложенных в работе «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья», состоит в том, что они проводились на натурных образцах в реальных условиях рудных, угольных и урановых шахт.
Работа «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» и ее авторский коллектив: Дырда В.И., Волошин А.И., Губин Г.В., Морус В.Л., Надутый В.П., Попович И.Н., Пухальский В.Н., Смирнов А.В., Сорокин А.Г., Хохотва А.И. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г.
Директор ГП «Научно-производственный комплекс «Автоматика и машиностроение» Пузырей А.В.

Директор ПАО НИПИ "Механобрчермет" Воробьев Н.К., к.т.н.

Дезинтеграция бедных железных руд в технологи обогащения имеет огромное значение с точки зрения получения высоких технико-экономических показателей. Однако обычно измельчение производится по традиционным технологиям, которые за последние 100 лет с точки зрения энергосбережения изменились несущественно. В горной промышленности Украины обогатительному переделу подвергается свыше 100 млн. т/год железной руды. На дезинтеграцию руд приходится порядка 50-70% энергозатрат, капитальных и эксплуатационных расходов. В себестоимости железорудного концентрата энергозатраты на измельчение руды в шаровых мельницах составляют более 50%.
Одним из способов улучшения технико-экономических показателей является создание резиновых футеровок.
Известно, что энергоёмкость разрушения горных пород пропорциональна квадрату прочности и обратно пропорциональна модулю упругости. Предел прочности на сжатие примерно в 7-10 раз больше предела прочности на сдвиг. Т.е. разрушение горной породы должно осуществляется за счет создания преимущественно сдвиговых напряжений.
Реализовать такие напряжения можно за счет конструкции футеровки, ее морфометрических параметров и рациональной укладки элементов в барабане мельницы. Важную роль играет также материал футеровки, который должен обладать высокой прочностью, износостойкостью и большой диссипацией энергии. Наиболее подходящим материалом является резина, в т.ч. и в сочетании с металлом.
Применение таких футеровок позволило создать новую энергосберегающую технологию измельчения руды. Благодаря этой технологии на мельницах МШЦ 3,6×5,5 второй и третьей стадии обогатительной фабрики ПАО «СеверныйГОК» масса комплекта футеровки снизилась более чем в 3-5 раз, что привело к увеличению срока службы опорных подшипников, к снижению эксплуатационных затрат на монтажно-демонтажные работы по замене футеровки и уменьшению рисков несчастных случаев; шум снизился в 2-3 раза, на 3-5% повысился коэффициент использования мельниц; уменьшился расход мелющих тел на 6-12%; снизилось потребление электорэнергии в целом на технологическую секцию на 10-12%; увеличился срок службы на 80-150%; увеличился срок межремонтных циклов в 2 раза; на 25-30% снизилось время простоев мельниц для ремонтов; увеличился прирост готового класса на 17-20%.
Поэтому институт «Механобрчермет» поддерживает работу «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов для добычи, переработки и обогащения минерального сырья». Авторский коллектив – Дирда В.И., Волошин О.И, Губин Г.В., Морус В.Л., Надутый В.П., Попович И.М., Пухальский В.М., Смирнов А.В., Сорокин О.Г., Хохотов О.И. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Гість

ГМК, в т.ч. и горнообогатительный комплекс является одним из наиболее энергоемких отраслей Украины.
Расчеты показывают, что на ГОКах удельный вес обогащения по энергозатратам занимает 19,07%. В тоже время обогатительная фабрика является основным потребителем электроэнергии – 44,08% общекомбинатских затрат. Самым энергоемким на обогатительной фабрике является измельчение. В себестоимости процесса измельчения затраты на энергию, шары и футеровку оставляют около 70%, а в полной себестоимости процесса обогащения – 50-60%. Поэтому для получения наибольшей экономии электроэнергии на ГОКе следует применять инновационные технологии измельчения. Именно такая технология разработана и внедрена авторами работы, представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года «Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини».
Создана новая прогрессивная ресурсо- и энергосберегающая RES – технология измельчения руд в шаровых мельницах с резиновой футеровкой. Применение этой технологии для мельниц МШЦ 3,6×5,5 второй и третьей стадии измельчения железистых кварцитов на ПАО «СевГОК» увеличило прирост готового класса на 17-29%, расход шаров уменьшился на 10%, удельных расход электроэнергии снизился на 10-12% в целом на технологическую секцию обогатительной фабрики.
Это только один из многочисленных примеров разработки и внедрения в производство эластомерных материалов.
Поддерживаем представленную на Государственную премию работу и ее авторский коллектив в составе: Дырда В.И., Волошин А.И., Губин Г.В., Морус В.Л., Надутый В.П., Попович И.Н., Пухальский В.Н., Смирнов А.В., Сорокин А.Г., Хохотва А.И.

Вице-президент Академии горных наук Украины А.П.Станков

Марин О.Н.

В настоящие время сложилась сложная ситуация в угольной промышленности, практически все угольные предприятия столкнулись с большим количеством технологических проблем, наступил тот момент, когда без модернизаций технологического процесса, без подробного анализа и выявления коренных причин сбоев в работе , не возможно представить положительную динамику развития предприятия.
Применение усовершенствованного процесса позволяет решить ряд приоритетных задач, а именно простота монтажа и обслуживания, стойкость к абразивному износу, способность сохранять живое сечение при переработке глинистых и высоковлажных углей за счет постоянного динамического изменения размера ячейки в незначительных пределах, позволяет избежать внеплановых простоев оборудования, что способствует снижению себестоимости переработки рядового угля.
Предприятие ЦОФ Колосниковская поддерживает работу «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья». Данная работа заслуживает особого внимания, т.к. анализируя положительную и стабильную динамику развития предприятий считаем, что она заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г.
С ув., Директор ЧАО «ЦОФ «КОЛОСНИКОВСКАЯ» О.Н. Марин.

Паска А.В.

Паска А.В.

Актуальность работы и ее результаты имеют научную и практическую ценность:
- за период 1967-2013 годы поставлено на горные предприятия более 200 тысяч эластомерных конструкций;
- разработано 64 типоразмера горных машин разного технологического назначения;
- внедрено в производство горных питателей 14 типоразмеров (более 18 тыс. шт.);
- экономический эффект составил за период 1974-2013 годы более 1 млрд. 355 млн. руб., а за период 2000-2013 годы более 234 млн. грн.
Поэтому считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г.
Горный инженер механик Паска А.В.

Кривохин Борис Иванович

Ценность работы «Создание и промышленное внедрение высокоэффективной техники с применением эластомерных материалов в технологиях добычи, переработки и обогащения минерального сырья» состоит в комплексе фундаментальных исследований и промышленных испытаний, позволивших внедрить высокоэффективную технику с использованием эластомерных конструкций в технологии добычи, переработки и обогащения минерального сырья.
Данная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014г.
Горный инженер Крывохин Б.И.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.