Офіційний веб сайт

Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв

Р5

 

Автори:  

Вареник Є.О., Випанасенко С.І., Дзюбан В.С., Омельченко О.М.,    

Савицький В.М., Соболєв В.В., Чернов І.Я., Шкрабець Ф.П.

 

Представлена Національним гірничим університетом МОН України

 

Робота спрямована на вирішення надзвичайно важливої для держави проблеми створення, освоєння серійного виробництва комплексу вибухозахищеного електрообладнання нового покоління для виробництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем. Основою роботи є відкриті нові явища фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері та дослідження електромагнітних процесів для забезпечення показників надійності і рівня безпеки гірничого обладнання при застосуванні підвищеної напруги живлення (660В, 1140В, 6000В), що реалізується шляхом використання нових технологій діагностики устаткування, його енергозабезпечення та управління виробничими процесами.

Авторами теоретично обґрунтовано механізм впливу нерівноважної низькотемпературної і вторинної плазми у проміжку між електродами на стійкість хімічних зв’язків молекул, що дозволило вирішити проблему негативного впливу дугогасильних процесів у вибухозахищених оболонках на надійність апаратів; встановлено закономірності електромагнітних процесів та розроблено нові способи, методи та технічні рішення, які дозволили створити потужні вибухозахищені джерела живлення і системи захисту від аварійних режимів для мереж напругою 1140 і 6000 В.

Розроблено наукові основи створення комплексу обладнання для живлення безконтактного рудникового транспорту, що дозволяє кардинально вирішити проблему безпеки його експлуатації, вищий досягнутого за кордоном.

Економічний ефект від впровадження розробок авторів за останні 5 років складає понад 250 млн. грн.

Наукові результати досліджень відображено у 23 монографіях, понад 190 статтях, підтверджено 110 авторськими свідоцтвами і патентами, в тому числі в США, Англії, Німеччині, Франції. За результатами роботи захищено 4 докторські і 9 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донецькому державному технічному університеті на засіданні Вченої ради 30 серпня 2010 року о 10.30.

Надіслати коментар

Коментарі

А. Лікаренко

Практична цінність роботи підтверджується широким переліком на-йменувань розробленого устаткування, який включає практично усі види кому-таційних пристроїв, трансформаторних підстанцій та іншого електрообладнан-ня, що використовується на підприємствах гірничої промисловості. Позитивна сторона роботи полягає також у тому, що вона містить ряд евристичних технічних рішень, які базуються на глибокому аналізі явищ, на досвіді авторів роботи в організації наукових досліджень.Заслуговує присудження Державної премії України
Лікаренко А.Г. – кандидат техн. наук, доцент кафедри компьютерних систем автоматичного управління електроприводом Кріворізьського металургійного факультету Національної металургійної академии.

Качан Ю.Г.

Народне господарство України отримало серії апаратів вітчизняного ви-робництва на напругу до 1140 В і 6/10 кВ у виконанні РВ-ЗВ, РВ-4В, РН. Ство-рення і впровадження у виробництво нових серій вибухозахищених апаратів та систем захисту практично повністю задовольнило потребу України в такому обладнані, дозволило реалізувати безпечну експлуатацію гірничих електро-установок підземних систем електропостачання та транспорту.
В цілому робота виконана на високому науково-технічному рівні, є вели-ким досягненням вітчизняного вибухозахищеного електроапаратобудівництва та має велике народногосподарське значення. Враховуючи науково-технічне та виробничо-практичне значення роботи, є всі підстави стверджувати, що робота заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри енергетичного менеджменту Запорізької державної
інженерної академії, доктор техн. наук, професор Ю.Г.Качан

Фичёв В.В., зам. министра угольной промышленности

Известно, что наращивание уровня мощности горных машин при заданном питающем напряжении возможно до вполне определенной границы. И этот па-раметр является принципиальным и физически обоснованным. Очевидный вы-ход из такой ситуации – повышение номинального напряжения питания, напри-мер, до 660, 1140 В и выше. Однако попытки быстрого перевода подземных электроустановок на повышенные напряжения оказались неудачными из-за ка-тастрофически быстрого снижения сопротивления изоляции, потерей служебных функций и выходом из строя взрывозащищенных и рудничных аппаратов управ-ления и защиты. В таких условиях срок службы, например, пускателей не пре-вышает 1-3 месяца. При этом резко возрастает степень опасности эксплуатации оборудования, что обусловлено специфическими условиями подземных уголь-ных предприятий (высокая влажность, температура, токопроводящая пыль, взрывоопасная пылевоздушная и метановоздушная смесь и др.).
Для решения таких важнейших научно-технических проблем и, в том числе, защиты людей от поражения электрическим током, подземных электроустановок и систем электроснабжения от аварийных режимов работы, электрооборудова-ния от передачи взрывного импульса в рудничную атмосферу и пр. авторы ра-боты впервые в мировой практике разработали комплексы оборудования соот-ветственно на 660 и 1140 В. Эти комплексы включают устройства селективной защиты от однофазных замыканий на землю, устройства автоматической ком-пенсации емкостных токов в аппаратах защиты, выявления и защитного зазем-ления фаз сети с поврежденной изоляцией, комплектные распределительные устройства типа КРУВ-6, КРУРН-6, УК-6 с аппаратами защиты, управления и системой автоматики, взрывозащищенные трансформаторные подстанции се-рий ТСВП, КТПВ; комплектные аппараты управления и защиты технологических комплексов и т.д. Также впервые в мире созданы универсальные высоконадеж-ные аппараты защиты персонала от поражения электрическим током при напря-жениях до 1140 В. В Украине и других странах за годы этого столетия не зареги-стрировано ни одного случая поражения человека электрическим током, что свидетельствует о высокой надежности технических средств, предложенных ав-торами.
Пионерские изобретения, уникальные технические решения, фундамен-тальные результаты, обеспечение высокой надежности и безопасности работ, наконец, факт достижения поставленной цели – существенное увеличение про-изводительности и устойчивой работы горных машин, объема добычи угля, ме-таллических руд, других полезных ископаемых и обеспечение при этом эффек-тивной и надежной защиты технологических систем горных производств – явля-ются не полным перечнем научных, технических и технологических достижений, используемых в данной работе и заслуживающих присуждения Государственной премии в области науки и техники.
Фичёв Владимир Викторович, заместитель Министра угольной промышлен-ности, Заслуженный шахтер Украины

Л.А.Плащанский

Основной проблемой горнодобывающих отраслей промышленности яв-ляется повышение эффективности работы, производительности труда и одно-временно его безопасности. Решение этой проблемы требует периодического значительного увеличения питающего рудничные электроустановки напряже-ния, без чего невозможно кардинально повысить мощность и производитель-ность добычных, проходческих и транспортных машин и их комплексов.
Основой работы являются открытые новые явления физико-химических реакций в рудничной атмосфере и исследование электромагнитных процессов для обеспечения показателей надежности и уровня безопасности горного обо-рудования при использовании повышенного напряжения питания, что реализу-ется путем использования новых технологий диагностики оборудования, его энергообеспечения и управления производственными процессами.
О масштабах работы говорит и тот факт, что для того, чтобы осветить ее потребовалось опубликовать более 170 работ, в том числе 23 монографии. Но-визна технических решений защищена более 100 авторских свидетельств СССР, патентов Украины, России, США, Англии, ФРГ и др. Значение разрабо-танных научных положений, выводов, рекомендаций на развитие мировой нау-ки и техники в рассматриваемой области знаний признается ведущими учены-ми и специалистами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Профессор кафедры электрификации горных предприятий Московского государственного горного университета Л.А.Плащанский.

А.Ворона

До позитивних сторін роботи слід віднести її спрямованість на вирішення широкого кола проблем, які виникли в процесі експлуатації гірничого електрообладнання. Запропоновані рішення стосуються як силового електроустаткування, так і функціонування систем управління та захисту. Результати роботи широко використовуються в проектах інституту "Дніпрогіпрошахт" як перспективний технічний напрям у вугільній промисловості. Рбота є важливою для держави і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник начальника електротехнічного відділу ДВАТ "Дніпрогіпрошахт" А.М.Ворона.

Солодянкін Олександр Вікторович

Розвиток гірничодобувної галузі в Україні є пріоритетним напрямком, оскільки країна має значні запаси мінеральної сировини – вугілля, залізної та марганцевої руди та ін. Ефективна та надійна робота гірничодобувного підприємства можлива тільки на основі безаварійного функціонування всіх його підсистем, серед яких енергопостачання та експлуатація підземних установок є однією з головних. Тому подана на здобуття Державної премії України робота «Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв» є надзвичайно актуальною і важливою.
Робота виконана на високому науковому рівні, що підтверджується відкриттям нових фізичних явищ, встановленням низки нових закономірностей, великим обсягом теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних вперше у світовій практиці. Створені наукові основи для синтезу засобів і систем захисту підземних електричних мереж та електроустаткування. Рівень безпеки, що забезпечений на підставі використання результатів роботи, вищий досягнутого за кордоном.
Результати роботи мають практичне значення, широке впровадження у виробництво і використані при створенні ефективного та надійного обладнання систем електропостачання не тільки гірничодобувної, але й інших галузей промисловості, а також сільського господарства.
Економічний ефект від впровадження у виробництво щорічно сягає кількох десятків млн. грн.
Оригінальність розробок підтверджено більш ніж 100 авторськими свідоцтвами і патентами, в тому числі міжнародного рівня. Результати роботи доповідалися на міжнародних конференціях, демонструвалися на відомих світових виставках, відображені у великій кількості публікацій, 23 монографіях. За результатами роботи захищені докторські та кандидатські дисертації.
Вважаю, що робота «Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв» та її авторський колектив у складі Вареника Є.О., Випанасенка С.І., Дзюбана В.С., Омельченка О.М., Савицького В.М., Соболєва В.В., Чернова І.Я., Шкрабця Ф.П. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Солодянкін О.В., доктор технічних наук, професор кафедри будівництва і геомеханіки Національного гірничого університету

Товстик Ю.В.

Выполненная работа несомненно имеет научное и практическое значение для горной промышленности.
К существенным ее результатам следует отнести:
- теоретическое обоснование физико-химического механизма влияния электрических зарядов низкотемпературной и вторичной плазмы на стойкость химических связей молекул, что позволило практически решить проблему локализации негативного влияния процессов дугогашения во взрывозащищенных оболочках на надежность электрических аппаратов;
- теоретическое обеспечение и разработку новых способов, методов и технических решений, позволивших создать и освоить производство мощных взрывозащищенных источников питания, систем управления и защиты при обеспечении для высоких уровней напряжения необходимых показателей эксплуатационной надежности, безопасности и эффективности рудничных электроустановок и систем электроснабжения;
- разработку научных основ и создание комплекса оборудования для реализации нового способа организации и питание бесконтактного электровозного транспорта.
Работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Зав. лабораторией электробезопасности
горно-шахтного оборудования Государственного
Макеевского научно-исследовательского института
по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ),
канд. техн. наук,
с.н.с.
Товстик Юрий Васильевич

Гість Ковальов О.П.

У зв’язку з підвищенням напруги живлення шахтних мереж вимоги до засобів захисту людини від ураження електричним струмом стають більш жорсткими і можуть бути реалізовані лише при застосуванні нових способів захисту, орієнтованих на підвищення чутливості цих систем, застосування нової інформаційної основи для аналізу стану ізоляції обладнання.
Представлена робота вирішила цілу низку теоретичних і практичних проблем, які виникли на шляху розробки та впровадження ефективних засобів підвищення безпеки електроустановок в складних умовах і особливих режимах експлуатації. Глибокі теоретичні дослідження дозволили розробити і упровадити у виробництво рудникове електрообладнання з унікальними характеристиками. Практична цінність роботи підтверджується широким переліком найменувань розробленого устаткування, який включає практично усі види комутаційних пристроїв, трансформаторних підстанцій та іншого електрообладнання, що використовується на підприємствах гірничої промисловості.
Робота безумовно має практичне значення для гірничої промисловості України і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств та міст Донецького національного технічного університету Ковальов О.П.,

Буткевич Олександр Федотович

Робота «Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв» спрямована на вирішення надзвичайно актуальної і важливої для України проблеми, пов’язаної з розробкою, серійним виробництвом та впровадженням комплексу вибухозахищеного обладнання нового покоління для систем підземного електропостачання й транспорту, керування та захисту технологічних систем гірничорудних та інших виробництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем. Авторами вперше у світі вирішено низку наукових проблемних питань та запропоновано нові інженерні рішення, які стали наріжними «блоками» створеної науково-технічної бази, використання якої сприяє вирішенню аналогічних проблем й у інших галузях економіки – на підприємствах видобутку та транспортування нафти і газу, в металургії, хімічній промисловості та ін.
Попри одержаний значний економічний ефект, незаперечним і головним критерієм важливості, необхідності даної роботи для України, як на мою думку, могла би бути кількість збережених людських життів завдяки впровадженню у виробництво комплексу вибухозахищеного електрообладнання, створеного завдяки зусиллям авторському колективу у складі Вареника Є.О., Випанасенка С.І., Дзюбана В.С., Омельченка О.М., Савицького В.М., Соболєва В.В., Чернова І.Я., Шкрабеця Ф.П.
Вважаю, що за рівнем наукових здобутків та одержаних практичних результатів, їх впливом на безпечність функціонування різних галузей економіки України, ця робота та її автори, безперечно, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України,
д.т.н., проф. Буткевич Олександр Федотович

Cергій Борщевський

Актуальність наукових досліджень, виконаних в роботі, полягає у тому що в умовах гірничих підприємств експлуатація електрообладнання здійснюється в особливій рудниковій атмосфері і потребує принципово нових підходів до вирішення проблем безпеки та надійності. У зв'язку з підвищенням напруги живлення шахтних мереж вимоги до засобів захисту людини від ураження електричним струмом стають більш жорсткими і можуть бути реалізовані лише при застосуванні нових способів захисту, орієнтованих на підвищення чутливості цих систем, застосування нової інформаційної основи для аналізу стану ізоляції обладнання.
Практичне значення роботи полягає у створенні на теоретичній основі ряду способів захисту електричних апаратів, методик налагодження систем, оригінальних засобів підвищення надійності апаратів. Все це реалізовано в нових серіях вибухозахищених трансформаторних підстанцій, пускових апаратів, комплексів шахтного транспорту. Широкий перелік нових розробок, їх новизна, яка підтверджена значною кількістю патентів та авторських свідоцтв, дозволяє зробити висновок про важливість представленої роботи для гірничої промисловості України.
Робота має важливе для нашої держави наукове та практичне значення і безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор кафедри
«Будівництво шахт та підземних споруд»
Донецького національного технічного університету Борщевський Сергій Васильович

КАШУБА ОЛЕГ

Основу роботи складають відкриті авторами нові явища динаміки високошвидкісних селективних фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері, обумовлених об’ємними і поверхневими процесами у нерівноважній низькотемпературній плазмі газового розряду. Використання цих результатів сприяли визначенню та забезпеченню показників експлуатаційної надійності, необхідного рівня безпеки, продуктивності і енергоефективності гірничого обладнання, систем живлення при застосуванні підвищеної напруги живлення (660, 1140, 6000 В) в складних умовах небезпечних виробництв. Саме завдяки цій роботі в Україні та у країнах СНД було здійснено переведення систем електропостачання у вугільних шахтах і рудниках на напругу 660 В, і в цей час іде інтенсивний перехід на напругу 1140 В.
Впровадження наукових розробок у виробництво дало можливість підвищити потужності машин майже в 7 разів, значно знизити втрати електроенергії в мережах, витрату провідникових матеріалів і т.д.
Робота має загальнодержавне значення, тому що дає можливість вирішити аналогічні проблеми (економія електроенергії, дорогих кольорових металів, підвищення ефективності машин і механізмів) у таких галузях промисловості як хімічна, нафтова, газова та інші.
В роботі вирішена також наукова проблема підвищення безпеки рудникових електровозів. Оригінальність рішення полягає у застосуванні способу індуктивної передачі енергії рухомому об’єкту, що ліквідує можливість вибуху в рудниковій атмосфері.
Вважаю, що робота "Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв" заслуговує найвищої оцінки, а її автори присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Кашуба Олег Іванович, доктор технічних наук, професор, завідуючий сектором МакНДІ

Губенко Светлана Ивановна

Учитывая большой вклад в развитие фундаментальных исследований, полученные принципиально новые технические решения, реализацию их в промышленности Украины и предприятиями ведущих фирм Европы, Азии и Америки, считаю, что представленная работа заслуживает самой высокой оценки, а ее авторы – присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Губенко Светлана Ивановна, доктор технических наук, профессор, академик АН высшей школы Украины.

Коренькова Т.В.

Робота якраз присвячена вирішенню надзвичайно важливої проблеми створення теоретичних основ, розробки та освоєння виробництва нового покоління вибухозахищеного і рудникового електроустаткування на підприємствах України для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки, та ефективності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення (660, 1140, 6000 В) в ланкових і розподільчих підземних мережах. При розробці такого електрообладнання було вирішено низку складних проблем вибухо-, пожежо- та електробезпечності при його експлуатації, проведені дослідження гірничої атмосфери та її вплив на стан електрообладнання, розроблені апарати керування та захисту електрообладнання і людей від враження їх електричним струмом.
Можна із упевненістю затверджувати, що досягнутий прогрес у вугільній і гірничорудній галузях був би неможливий без розглядаємої роботи. Робота також має загальнодержавне значення, тому що дає можливість вирішити аналогічні проблеми (економія електроенергії, дорогих кольорових металів, підвищення ефективності машин і механізмів) у всіх інших галузях промисловості.
Новизну представлених розробок захищено 110 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами, в тому числі в США, Англії, Німеччини, Франції; наукові матеріали опубліковано в понад 190 роботах, в тому числі у 23 монографіях. Економічний ефект від впровадження у виробництво розробок даної роботи за останні 5 років складає понад 250 млн грн.. Зразки техніки демонструвались на багатьох міжнародних виставках і мають нагороди.
Все це в сукупності дозволяє зробити висновок, що робота заслуговує високої оцінки, як така, що вирішує ряд важливих проблем гірничої галузі. Вона заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

К.т.н., доцент, доцент кафедри
систем автоматичного управління та електроприводу
Кременчуцького державного університету
імені Михайла Остроградського
Коренькова Т.В.

Некрасов А.В.

Теоретичні дослідження знайшли широке впровадження. Розроблені та випускаються серійно апарати вітчизняного виробництва на напругу до 1140 В у рудниковому виконані РВ-3В, РВ-4В, РН. Перелік включає трансформаторні підстанції ТСВП, КТПВ, низьковольтні комутаційні апарати ПВІ, ПРВІ, ПВР, СУВ-350 та інші.
Значний економічний ефект, отриманий від впровадження електроустановок, підтверджує важливість роботи для економіки України. Оригінальність розробок підтверджується широким переліком патентів, авторських свідоцтв, опублікованих статей та виданих монографій.
В цілому до позитивних сторін роботи слід віднести її спрямованість на вирішення широкого кола проблем, які виникли в процесі експлуатації гірничого електрообладнання. Запропоновані рішення стосуються як силового електроустаткування, так і функціонування систем управління та захисту. Теоретичні дослідження тісно пов’язані з отриманими практичними результатами.
Загальний висновок такий, що виконана робота має важливе для нашої держави наукове та практичне значення і, виходячи з цього, вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

К.т.н., доцент, доцент кафедри
електричних машин та апаратів
Кременчуцького державного університету
імені Михайла Остроградського
Некрасов А.В.

Скоробогатова В.І.

Аналізуючи наукову частину роботи, слід зазначити, що тут викладені теоретичні основи безпечної експлуатації підземних установок в умовах підвищеної напруги, та підвищення надійності електричних апаратів. Вперше в світовій практиці проведені теоретичні та експериментальні дослідження перехідних процесів в підземних електричних мережах, що пов’язані з порушенням ізоляції та наявністю комутації. Це дозволило створити систему захисту від струмів витоку для мереж 1140 В і забезпечити необхідні умови захисту людини від ураження електричним струмом.
Надзвичайно важливим для практики є встановлення причини виходу із ладу комутаційних апаратів. В роботі вирішена також наукова проблема підвищення безпеки рудникових електровозів. Оригінальність рішення полягає у застосуванні способу індуктивної передачі енергії рухомому об’єкту, що ліквідує можливість вибуху в рудниковій атмосфері.
Теоретичні дослідження знайшли широке впровадження. Розроблені та випускаються серійно апарати вітчизняного виробництва на напругу до 1140 В у рудниковому виконані РВ-3В, РВ-4В, РН. Перелік включає трансформаторні підстанції ТСВП, КТПВ, низьковольтні комутаційні апарати ПВІ, ПРВІ, ПВР, СУВ-350 та інші.
Оригінальність розробок підтверджується широким переліком патентів, авторських свідоцтв, опублікованих статей та виданих монографій. Демонстрація електрообладнання на міжнародних виставках дістала високу оцінку фахівців і відзначена чисельними нагородами. Це сприяло розширенню сфери його застосування як в Україні, так і закордоном.
Висновок: робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

завідувач кафедри "Електричні системи і мережі" Чернігівського державного технологічного університету, д.т.н., професор В.І. Скоробогатова

Сиченко В.Г.

Робота спрямована на вирішення надзвичайно важливої проблеми створення теоретичних основ, розробки та освоєння виробництва нового покоління вибухозахищеного і рудникового електроустаткування на підприємствах України для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки, та ефективності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення (660, 1140, 6000 В) в ланкових і розподільчих підземних мережах.
Виконана робота має й загальнодержавне значення, так як створена наукова база прийнятна для вирішення аналогічних проблем у інших галузях господарства, насамперед у металургії, хімічній промисловості, на підприємствах видобутку та транспортування нафти, газу і т.п..
Загальний висновок такий: робота має важливе для нашої держави наукове та практичне значення і, виходячи з цього, вона, та її автори, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри
електропостачання залізниць
Дніпропетровського національного
університету залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна В. Г. Сиченко

Садовенко

Единственно возможным и эффективным решением проблемы обеспечения устойчивой и производительной работы шахтного оборудования, в том числе приводов горных машин мощностью, превышающей 200 кВт, является электроснабжение напряжением 1000 В и выше.
Авторы нашли пути, которые обеспечили бездуговую коммутацию силовых цепей с полупроводниковыми преобразователями, например, в устройствах плавного пуска машин с тяжелыми режимами работы, что в десятки раз повысило надежность их работы. Подтверждением сказанного выше является опыт применения созданных на основе результатов исследований аппаратов в Украине, Германии и Польше.
Фундаментальные исследования химических реакций в неравновесной плазме разряда, переходных процессов в подземных электрических сетях, аппаратах защиты и управления обеспечили высокую точность и надежность средств защиты, стабильность их защитных характеристик при колебаниях температуры окружающей среды от –40 до +85оС.
Установленные закономерности физико-химических процессов внутри оболочек взрывозащищенных аппаратов, ведущие к потере ими работоспособности за практически ничтожный период эксплуатации, стали надежной основой для создания и внедрения принципиально новых технических решений.
Можно без преувеличения сказать, что успешное решение научно-технических проблем в работе „Створення та впровадження комплексу обладнання живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв” способствовало значительному прогрессу в горнодобывающих отраслях всех ведущих стран мира.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Садовенко Иван Александрович, д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Корсун Валерій Іванович, докт. техн. наук, професор

Представлена робота вирішує дуже важливу для України проблему, яка спрямована на створення та серійне впровадження комплексу електрообладнання нового покоління для агресивних та вибухонебезпечних виробництв.
Характерною особливістю даної розробки є те, що вона спирається на відкриті нові властивості фізико-хімічних реакцій, які мають місце в рудниковій атмосфері, та на результати досліджень електромагнітних процесів.
Виконані дослідження знайшли своє практичне впровадження у виробництві вибухонебезпечного електрообладнання при захисті персоналу від поразки електричним струмом, запобігають виникненню відкритого джерела запалення метану в шахтній атмосфері.
Результати досліджень викладені у 12 монографіях, написаних авторами, та у великій кількості їх статей.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що робота «Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ципленков Дмитро Володимирович

Робота «Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, керування та захисту технологічних систем гірничого виробництва» направлена на вирішення важливої науково-технічної проблема з створення та впровадження комплексу електрообладнання для технологічних систем гірничого виробництва. Робота відображає результати досліджень, пошуку, та розробки комплексу вибухозахищеного електрообладнання нового покоління.
Вважаю, що ця робота заслуговує присудження їй державної премії України в галузі науки та техніки.
Ципленков Дмитро Володимирович, канд. техн. наук, доцент

J.OWSIK, K.JACH; Institute Of Optoelectronics MUT Warsaw PL

Необходимость обеспечения взрыво-, электро-, искро- и пожаробезопасности в процессе эксплуатации электрооборудования является масштабной и сложной научно-технической задачей.
Существующая тенденция увеличения темпов добычи полезных ископаемых вызывает необходимость в постоянном наращивании мощности машин и механизмов, роста энерговооруженности в целом, а это значительно увеличивает количество нештатных ситуаций, несчастных случаев, катастроф. Таким образом, для эффективного развития угольной, горнорудной, газовой и других отраслей промышленности авторам работы потребовалось решить две противоречащих одна другой проблемы. Для их решения потребовались большие усилия коллективов ученых, конструкторов, технологов, специалистов по организации серийного производства изделий, длительные исследования, испытания, создание принципиально новых технических решений и т.д.
Результаты этого большого комплекса исследований легли в основу действующих стандартов и предопределили пути развития горной электротехники и автоматики.
Исследования физико-химических процессов в замкнутых объемах оболочек при работе дугогасительных систем потребовали создания и применения во взрывозащищенном и рудничном электрооборудовании коммутационных аппаратов с герметизированными, а впоследствии и с вакуумными дугогасительными камерами. Эти технические особенности реализованы в аппаратуре управления, производимой ведущими польскими фирмами, что позволило в сотни раз повысить надежность горношахтного электрооборудования и систем электроснабжения.
Учитывая сложность и чрезвычайно большое значение решенных проблем, несомненное влияние полученных решений на развитие мировой науки и практики в соответствующих областях промышленности, рассматриваемая работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Ян Овсик, доктор технических наук, профессор, Варшава;
Кароль Ях, доктор технических наук, профессор, Варшава.

Радченко Віталій Васильович

Представлена робота актуальна й своєчасна, відповідає головним запитам сьогодення. Вона спрямована на вирішення надзвичайно важливої для держави технічної проблеми – створення й освоєння вітчизняного виробництва комплексу сучасного обладнання нового покоління для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничорудних та інших виробництв з небезпечними та агресивними середовищами.
Використання названих теоретичних розробок надало можливість створення та широкого використання безпечного електричного обладнання в системах підземного електропостачання й транспорту, яке за своїми технічними характеристиками навіть перевищує світовий рівень.
Виконана робота має велике загальнодержавне значення тому, що створена наукова база, прийнятна для вирішення аналогічних проблем у інших галузях господарства, насамперед у металургії, хімічній промисловості, на підприємствах видобутку транспортування та використання нафти, газу тощо.
Вважаю, що представлена робота за якістю та рівнем безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Радченко Віталій Васильович, к. т. н., доцент.

Гість

Незважаючи на те, що рудникове електрообладнання експлуатується в
надзвичайно важких умовах, а вимоги по надійності і безпеці безперервно
підвищуються, слід відзначити, що за останній період вітчизняне
електрообладнання набуло достатньо високої якості, стало
конкурентоспроможним і повністю задовольняє потреби вугільної промисловості
України, в чому велика заслуга авторів роботи.
Досягнуті нові результати в галузі налагодження ефективного контролю
використання електроенергії підприємствами вугільної промисловості,
оптимізації режимів роботи електроприводів гірничих машин та комплексів.
Створені системи телеконтролю робочих параметрів енергоспоживачів з
іскробезпечними каналами зв’язку датчиків та блоків перетворення аналогових
сигналів у цифровий код з центрами контролю та обліку електроенергії.
Впровадження таких систем телеконтролю дозволило оптимізувати роботу
гірничих машин, та значно знизити їх аварійність.
Ми знаємо багатьох авторів роботи, як здійснюють практичну допомогу в
повсякденному житті шахтарям і звичайно підтримуємо роботу на здобуття
державної премії.

Головний механік ТОВ <Укрвуглебуд> Оренчак Віктор Васильович

Олійник Борис Миколайович

Виконана робота має практичне значення, важлива для гірничої промисловості.

Головний енергетик - заступник Управління "ГЗК-Сервіс" ВАТ "Полтавський ГЗК"

Семинякін Віктор Іванович

З результатами цієї роботи шахтарі мають справу кожний день, адже в наших шахтах повсюдно застосовуються апарати захисту від витоків струму на землю типу АЗУР, АЗПБ, які спасли життя багатьом людям, комплектні розподільчі пристрої типу КРУВ-6 та КРУРН-6 з селективним захистом від замикань на землю в розподільчих мережах напругою 6 кВ, трансформаторні підстанції ТСВП, КТПВ потужністю до 1000 кВА, пускачі типу ПВІ і ПВР на струми від 32 до 400 А, автоматичні вимикачі серії АВ, станції управління та багато іншого. Причому, постійна необхідність збільшення об’ємів видобутку вугілля вимагає значного росту потужностей гірничих машин і механізмів, збільшення довжини кабелів, переходу на більш високий рівень напруги живлення. Кожна з цих вимог породжувала нові складні технічні проблеми, які успішно вирішені колективом авторів створення комплексу вибухозахищеного електрообладнання.
В цілому робота відображає результати багаторічних досліджень, випробувань, пошуків і розробок комплексу рудникового вибухозахищеного електроустаткування для передачі і розподілу електроенергії в небезпечних умовах вугільних шахт, для контролю, діагностики і керування гірничими машинами і механізмами, для захисту електроустановок від аварійних режимів, а людей від ураження електричним струмом.
Перераховані вище питання успішно вирішені, правильність цих рішень підтверджена багаторічною практикою експлуатації вибухозахищеного електроустаткування, що забезпечує повну безпеку його експлуатації у вугільних шахтах. Повністю вирішені питання захисту людей від враження електричним струмом у розподільних мережах 660 і 1140 В.
Беручи до уваги складність і важливість вирішених наукових і технічних проблем при розробці, освоєнні виробництва і впровадженні в експлуатацію, високий економічний ефект комплексу вибухозахищеного електрообладнання, рівень його безпеки та надійність вважаю, що робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Головний технолог ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» Семенякін Віктор Іванович

ГістьТкачев виктор Васильевич

Виконана робота відповідає вимогам сьогодення. Вона спрямована на вирішення надзвичайно важливої для держави проблеми створення, освоєння серійного виробництва на вітчизняних підприємствах та впровадження ком-плексу вибухозахищеного обладнання нового покоління для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничорудних та інших вироб-ництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем.
Використовуючи теоретичні розробки наукових шкіл Національного гірничого університету та Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту рудникового і вибухозахище-ного електрообладнання (м. Донецьк), спираючись на досвід розробок і ви-робничий потенціал УкрНДІВЕ разом з рядом підприємств України, розроб-лено і забезпечено створення та широке використання в шахтах і рудниках вибухозахищеного електрообладнання в системах підземного електропоста-чання й транспорту, яке за своїми технічними характеристиками перевищує світовий рівень.
Виконана робота має загальнодержавне значення тому, що створена наукова база, прийнятна для вирішення аналогічних проблем у інших галузях господарства, насамперед у металургії, хімічній промисловості, на підприєм-ствах видобутку та транспортування нафти, газу тощо.
Робота такого високого науково-технічного рівня безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.
Ткачов Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки.

Чепрасов Александр Иванович

Актуальная, добротная, выполненная на высоком научном уровне работа. Создание экономичного, надежного и безопасного оборудования для энергетического обеспечения горных работ особенно важно для наших национальных условий. Считаю, что эта работа и ее авторский коллектив заслуживают присуждения государственной премии Украины в области науки и техники.

Декан факультета энергетики и энергосбережения Запорожской Государственной Инженерной Академии, к.т.н., доц. Чепрасов А. И.

Кузнєцов Ігор Борисович

З результатами цієї роботи шахтарі мають справу кожний день, адже в наших шахтах повсюдно застосовуються апарати захисту від витоків струму на землю типу АЗУР, АЗПБ, які спасли життя багатьом людям, комплектні розподільчі пристрої типу КРУВ-6 та КРУРН-6 з селективним захистом від замикань на землю в розподільчих мережах напругою 6 кВ, трансформаторні підстанції ТСВП, КТПВ потужністю до 1000 кВА, пускачі типу ПВІ і ПВР на струми від 32 до 400 А, автоматичні вимикачі серії АВ, станції управління та багато іншого. Причому, постійна необхідність збільшення об’ємів видобутку вугілля вимагає значного росту потужностей гірничих машин і механізмів, збільшення довжини кабелів, переходу на більш високий рівень напруги живлення. Кожна з цих вимог породжувала нові складні технічні проблеми, які успішно вирішені колективом авторів створення комплексу вибухозахищеного електрообладнання.
В цілому робота відображає результати багаторічних досліджень, випробувань, пошуків і розробок комплексу рудникового вибухозахищеного електроустаткування для передачі і розподілу електроенергії в небезпечних умовах вугільних шахт, для контролю, діагностики і керування гірничими машинами і механізмами, для захисту електроустановок від аварійних режимів, а людей від ураження електричним струмом.
Перераховані вище питання успішно вирішені, правильність цих рішень підтверджена багаторічною практикою експлуатації вибухозахищеного електроустаткування, що забезпечує повну безпеку його експлуатації у вугільних шахтах. Повністю вирішені питання захисту людей від враження електричним струмом у розподільних мережах 660 і 1140 В.
Беручи до уваги складність і важливість вирішених наукових і технічних проблем при розробці, освоєнні виробництва і впровадженні в експлуатацію, високий економічний ефект комплексу вибухозахищеного електрообладнання, рівень його безпеки та надійність вважаю, що робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Головний енергетик ОП «Шахта ім. Засядько» Кузнєцов Ігор Борисович

Шашенко Александр Николаевич

Многие угольные шахты Украины остро нуждаются в широкомасштабном внедрении высокопроизводительных забоев с питающим напряжением 1140 В и установленной мощностью электродвигателей на добычных машинах до 500 – 800 кВт, целой серии принципиально новых взрывозащищенных электроприводов. Именно новая надежная, высокоэффективная и безопасная техника способна обеспечить стабильную среднюю нагрузку на лаву 2–2,5 тысячи тонн, а в некоторых случаях и 4–5 тысяч тонн.
Авторы работы установили новые ранее неизвестные закономерности и явления, обусловленные особенностями динамики высокоскоростных селективных физико-химических реакций в рудничной атмосфере, включающих объемные и поверхностные процессы, протекающие в неравновесной низкотемпературной плазме газового разряда. Фундаментальные результаты способствовали определению и обеспечению показателей эксплуатационной надежности, необходимого уровня безопасности, продуктивности и энергоэффективности горного оборудования, систем питания при использовании повышенного напряжения – 660, 1140 и 6000 В. Разработанные новые технические решения позволили впервые в мировой практике создать производство мощных взрывозащищенных источников питания и систем защиты от аварийных режимов для сетей напряжением 1140 и 6000 В.
Используемое высоковольтное технологическое оборудование, как показывает опыт, соответствует лучшим мировым образцам, а в некоторых случаях превосходит их уровень по техническим параметрам и физическим возможностям. Такие показатели свидетельствуют о высокой эффективности выполненных работ авторским коллективом. Созданные принципиально новые способы выявления и селективного отключения поврежденного участка сети, исключают аварии по вине электрооборудования и обеспечивают надежную защиту от поражения электрическим током обслуживающего персонала.
Экономический эффект от внедрения нового поколения техники в производство за последние пять лет составляет почти 250 млн. грн., в том числе в 2009 г. – 50,8 млн. грн. Созданный комплекс электрооборудования положил начало новому этапу развития горно-добывающей отрасли и других базовых отраслей народного хозяйства Украины. Считаю, что работа «Создание и внедрение комплекса оборудования для питания, управления и защиты технологических систем горного производства» и ее авторский коллектив Вареник Е.А., Выпанасенко С.И., Дзюбан В.С. и др. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Шашенко А.Н., доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Сивокобиленко Віталій Федорович

В представленій роботі вирішена важлива наукова проблема по створенню та впровадженню комплексу електрообладнання для технологічних систем гірничих виробництв.
Робота базується на використанні нових відкритих авторами явищ протікання газового розряду в рудниковій атмосфері, що дозволило значно підвищити надійність і ресурс комутаційних апаратів для електричних мереж напругою 660 і 1140 В , які використовуються на гірничодобувних підприємствах.
Авторами зроблено новий підхід і концепція в розвитку рудникових пересувних трансформаторних підстанцій, впровадження яких дозволило перейти на більш високі рівні напруги і потужності.
Велика робота проведена авторами по дослідженню процесів і вдосконаленню систем управління і захисту електромереж живлення і електрообладнання. Вирішена важлива для України проблема по створенню і освоєнню серійного виробництва на вітчизняних підприємствах комплексу вибухозахищеного електрообладнання нового покоління.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії Україні в 2010 року в галузі науки і техніки.
Сивокобиленко В.Ф. доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри «Електричні станції» Донецького національного технічного університету.

Ковальов Євген Борисович

Комплекс силового комутаційного електрообладнання вміщує нові технічні рішення, що дозволяють суттєво спростити конструкцію апаратів, зменшити їхні масо-габаритні показники, спростити експлуатацію, поширити інформативність індикаційних та телеко-мунікативних засобів. Це є важливим для ефективного ведення гірничих робіт. Принципові технічні рішення впроваджені як у створенні ефективних конструкцій силових електричних вузлів, так і в суттєвому удосконаленні схем управління, захисту, блокування, що використані в силовій рудниковій електроенергетичній апаратурі.
Створений та широко впроваджений у промисловості комплекс вибухозахищеної апаратури дозволив підвищити ефективність експлуатації гірничого обладнання, приводів гірничих машин. Він дав можливість розпочати експлуатацію ряда принципово нових електроприводів. Це стосується асинхронних електроприводів підвищенної потужності, двошвидкісних та частотно-керованих асинхронних електроприводів у рудниковому виконанні. Результатом роботи колектива є також обгрунтування параметрів дільничних трансформаторних підстанцій підвищенної потужності.
Розроблені нові технічні засоби не є прерогативою тільки гірничої промисловості як об’єкта застосування. Крім цього, вони можуть знайти використання у виробництвах і галузях, де є вибухо – та пожежонебезпечні умови роботи.
Представлена колективом авторів робота заслуговує на присудження Державної премії України.
Професор кафедри “Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова”, Донецького національного технічного університету, доктор техн. наук, професор Є.Б. Ковальов