Офіційний веб сайт

Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань

р30

Автори:

Бобало Ю.Я., Дудикевич В.Б., Хорошко В.О., Максимович В.М.,

 Смук Р.Т., Сторонський Ю.Б., Бісик А.М.

 

Представлена Національним університетом “Львівська політехніка”.

 

На основі розвитку теорії аналізу і синтезу пристроїв для опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів (ДД) і розроблення на цій базі нових методів та засобів побудови дозиметричних пристроїв (ДП) з покращеними метрологічними характеристиками авторами створено і впроваджено у серійне виробництво сучасні мобільні засоби вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань

Запропоновано нові методи і засоби опрацювання вихідних сигналів ДД, які базуються на створеній теорії синтезу і аналізу число-імпульсних функціональних перетворювачів. Отримали подальший розвиток методи і засоби відновлення вихідних імпульсних потоків ДД, які дозволяють істотно розширити динамічний діапазон дозиметричних пристроїв і дають можливість отримувати інформацію про динаміку випромінення протягом часу вимірювання. Удосконалено програмні засоби, що дозволило мінімізувати час вимірювання при забезпеченні заданої точності і діапазону перетворення в умовах невизначеної динаміки зміни вимірюваної величини.

Запропоновано нові методи та засоби побудови генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, що дозволило створити моделі джерел радіаційного випромінювання, моделі ДД і ДП в цілому, які дозволяють автоматизувати процеси їх проектування, дослідження, налагодження і тестування.

Розроблено та впроваджено у серійне виробництво на підприємстві „НВПП „Спаринг-Віст Центр” вісім типів приладів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань, виготовлено і реалізовано всього близько 26 тис. приладів.  Географія експорту складає понад 60 країн світу.

Результати досліджень опубліковано в  3 монографіях, 80 статтях. Захищено 23 авторських свідоцтв і патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Рубан М.Е. директор ГОАО «ШПУ №10»

Коллективом авторов (Бешта А.С., Вовченко А.Р., Гринев В.Г., Грядущий В.Б., Житлёнок Д.М., Коваль А.Н., Лобода В.В., Пашковский П.С., Самуся В.И., Стариков Г.П.) выполнена работа «Научное обоснование и разработка эффективных технологий ведения горных работ в условиях глубоких шахт с применением специальных мобильных функционально связанных систем», которая является актуальной с научной и практической точки зрения по использованию их на предприятии.
Практическое значение заключается в том, что для решения проблем ведения горных работ выбран комплексный подход по обеспечению эффективной работы очистных и подготовительных забоев не зависимо от температуры окружающих пород, газоносности угольных пластов и склонности их к самовозгоранию.
В результате выполненной работы разработано и серийно выпускается горно-шахтное оборудование, которое внедряется на предприятиях угольной отрасли и даёт свои положительные результаты по увеличению нагрузки на очистной забой и повышению безопасности труда за счет использования мобильных функционально связанных систем подземного базирования максимально приближенных к местам ведения горных работ.
Учитывая важность решенных научных и технических проблем, считаю, что данная работа и коллектив авторов заслуживает высокой оценки и присуждения Государственной премии в области науки и техники в 2011 году.
Директор-председатель правления ГОАО «ШПУ №10» ОАО «Трест «Горловскуглестрой» Рубан М.Е.