Офіційний веб сайт

Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні

м22

Автори: Смоквина В.В., к.т.н., Дєвицький О.А.

Представлена Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних інструментальних матеріалів за рахунок внутрішніх резервів, що закладені як в алмазно-абразивних інструментах, так і технологіях оброблення. Розроблено наукові засади застосування алмазно-абразивного інструменту із зміненими характеристиками, отриманими за рахунок внутрішніх резервів, що закладені у зерна НТМ, підвищення його зносостійкості та якісних характеристик процесу шліфування, використанням особливостей гетерогенності зв’язуючого, а також застосування методики оцінювання зносостійкості шліфувального інструменту з НТМ, шляхом врахування електричних явищ, що супроводжують процес оброблення. Розроблено і впроваджено алмазно-абразивний інструмент із зміненими характеристиками робочого шару та зерен НТМ, шляхи підвищення його зносостійкості та ефективності оброблення інструментальних матеріалів, а також методи контролю та діагностики процесу шліфування. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів роботи становить не менше ніж 250 тис. грн. на рік.

Кількість публікацій: 47, в т.ч. 35 статей, 5 тез доповідей, отримано 7 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Кальченко В.В., д.т.н., проф.

Дослідження робочих процесів шліфування важкооброблюваних інструментальних матеріалів є актуальною задачею, яка потребує не тривіальних шляхів розв'язання. Автори роботи досліджували шляхи підвищення ефективності шліфування інструментальних матеріалів із застосуванням кругів з сучасних надтвердих матеріалів.
Застосування електрофізичного впливу на робочу поверхню зерен з надтвердих матеріалів, безпосереднє термічне їх оброблення та зміна характеристик робочого шару інструменту і зерен дозволили значно підвищити зносостійкість інструмента, що призводить до відчутної економії коштів і дозволило авторам проекту отримати 250 тис. грн. річного економічного ефекту.
Результати роботи достатньо оприлюднені у публікаціях, в тому числі і у виданнях, що входять до наукометричних баз.
Отримані результати мають актуальну наукову новизну і перевірену виробництвом практичну значимість.
Вважаю представлену роботу актуальною, значимою і такою, що заслуговує присудження Премії Президента України.

Кальченко Володимир Віталійович,
доктор технічних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи,
професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування і автомобілів Чернігівського національного технологічного університету

Проц Л.А., к.т.н., доц. наук. співроб ІЕФ НАН України

Розроблення і впровадження нових алмазно-абразивних інструментів з особливими характеристиками робочого шару для механічної обробки важкооброблюваних інструментальних матеріалів в сучасних умовах є актуальною і затребуваною проблемою. При вирішенні цієї проблеми авторами була проведена велика робота, яка представлена у понад 40 наукових працях та 7 патентах. Кінцевим результатом проведеної роботи стало впровадження нового алмазно-абразивного інструменту та методів контролю і діагностики процесу шліфування що дало сумарний економічний ефект не менше ніж 250 тис. грн. на рік. Вважаю, що робота «Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні» авторів Смоквини В.В. і Дєвицького О.А. безперечно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доброскок В.Л. д.т. н,, проф

Метою науково-технічної роботи є створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних інструментальних матеріалів за рахунок внутрішніх резервів, що закладені як в алмазно-абразивних інструментах, так і технологіях оброблення, що є актуальним.
Авторами роботи Смоквиною В.В. та Дєвицьким О.А., розроблено новітній алмазно-абразивний інструмент із зміненими характеристиками, отриманими за рахунок внутрішніх резервів, що закладені у зерна НТМ. Розглянуто особливості підвищення його зносостійкості та якісних характеристик процесу шліфування використанням особливостей гетерогенності зв'язуючого, а також можливості підвищення ефективності процесу шліфування, які базуються на врахуванні електричних явищ, що супроводжують процес оброблення.
Робота дозволила підвищити зносостійкість шліфувальних кругів з НТМ до 2-х разів за рахунок примусового електрофізичного впливу на їх робочу поверхню та безпосередньо термічного оброблення зерен НТМ, до 3-х разів підвищити зносостійкість, а також до 2-х разів збільшити продуктивність оброблення.
Усі основні результати цієї групи робіт одержані вперше, є оригінальними, надруковані в провідних наукових виданнях, захищені патентами України, та доповідались на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.
Вважаю, що робота Смоквини В.В. та Дєвицького О.А. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доброскок В.Л. докт. техн.. наук, професор кафедри "Інтегровані технології
машинобудування" ім. М.Ф. Семка Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Родічев Ю.М.

В сучасних умовах виробництва варто приділяти значну увагу впровадженню високоефективних та економічних технологій оброблення. Для реалізації цього авторами розроблено новітній алмазно-абразивний інструмент та подані рекомендації з отримання ефективного та енергоощадного процесу шліфування. Вирішення поставленої задачі підтверджено науковою новизною, а практична цінність роботи – впровадженням розглянутих технологій та інструменту у виробництво, що дало змогу отримати значний економічний ефект. Вважаю, що робота «Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні» авторів Смоквини В.В. і Дєвицького О.А., заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Зав. відділом міцності конструкцій з крихких матеріалів
Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к.т.н.

Сорока О.Б., д.т.н.

В роботі розглянуто шляхи підвищення ефективності оброблення в тому числі за рахунок застосування шліфувальних кругів з наперед зміненими характеристиками робочого шару. Як свідчать результати досліджень, проведених авторами, це дає змогу підвищити зносостійкість алмазно-абразивного інструменту, нівелювати негативний вплив електризації при шліфуванні та підвищити продуктивність оброблення. Результати роботи увійшли в 40 наукових праць та впроваджені у виробництво. Це свідчить про високу практичну цінність виконаних досліджень. Вважаю, що робота Смоквини В.В. та Дєвицького О.А. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

Сорока О.Б., Провідний науковий співробітник Інституту проб

В роботі розглянуто шляхи підвищення ефективності оброблення в тому числі за рахунок застосування шліфувальних кругів з наперед зміненими характеристиками робочого шару. Як свідчать результати досліджень, проведених авторами, це дає змогу підвищити зносостійкість алмазно-абразивного інструменту, нівелювати негативний вплив електризації при шліфуванні та підвищити продуктивність оброблення. Результати роботи увійшли в 40 наукових праць та впроваджені у виробництво. Це свідчить про високу практичну цінність виконаних досліджень. Вважаю, що робота Смоквини В.В. та Дєвицького О.А. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.