Офіційний веб сайт

Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки

р47

 

Автори:

Рижков С.С., Блінцов В.С., Єгоров Г.В., Жуков Ю.Д., Квасницький В.Ф., Кошкін К.В.,

Крівцун І.В., Нєкрасов В.О., Cеврюков В.В., Солоніченко Ю.В.

 

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему загальнодержавного значення – розроблено наукові, методологічні, конструкторські і технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки.

Розроблено наукові засади та методологію проектування універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки нового покоління для внутрішнього, змішаного та необмеженого районів плавання в широкому діапазоні вантажопідйомності, що дає змогу створювати проекти суден та засобів океанотехніки на сучасному світовому рівні та забезпечувати розвиток України як морської держави.

Розроблено і впроваджено вітчизняну нормативно-законодавчу базу забезпечення надійності суден, охорони навколишнього середовища і людського життя на морі, програмні комплекси дослідницького проектування і передконтрактного опрацьовування проектів, сучасне басейнове дослідницьке обладнання.

Про світовий рівень свідчить виготовлення за проектами авторів суден та засобів океанотехніки на верфях в Туреччині, Росії, Китаї, В’єтнамі, Болгарії, Німеччині тощо. Загальний підтверджений економічний ефект від впровадження результатів роботи перевищив 1138 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 23 монографіях , понад 600 статтях. Новизну технічних рішень захищено   понад 50 патентами,  в т.ч. в Росії,  США,  Німеччини Франції. За даною тематикою захищено 9  докторських та 27 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи  відбулося в  Одеському національному морському університеті 31 серпня 2011 року. 

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

В правлении Союза археологов Украины о рекомендации Воронова информация отсутствует.

Федорович О.Є., зав. каф. ІУС "ХАІ"

Розвиток машинобудівельного комплексу є пріоритетним напрямком в Україні. Суднобудування як і авіабудування вимагає нових інноваційних напрямків розвитку. У Національному університеті кораблебудування створена наукова школа, яка має велику кількість переваг в області створення нових транспортних суден, засобів океанотехніки, досліджень океанічного і морського шельфу, засобів автоматизації та інформатизації конструкторських і технологічних робіт.
У пропонованій роботі на здобуття Державної премії України розглядаються наукові результати, отримані за останні роки наукових досліджень, які пов'язані зі створенням нового покоління транспортних суден, що мають широкі функціональні можливості з засобами автоматизації досліджень. Завдяки універсальності забезпечується широка сфера їх застосування для досліджень морських і океанічних глибин і шельфу.
Вважаю, що наукові результати роботи творчого колективу мають велике науково-практичне значення для суднобудування України і заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри «Інформаційні управляючі системи» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», д.т.н., професор О.Є. Федорович.

Білозубенко С.А., Головний інженер ПАТ "Завод "Ленінська куз

Слід визначити практичне значення роботи, а саме,нові технології виготовлення деталей, складання та зварювання секцій, блоків і корпусу судна, нові способи складання секцій без застосування постілок, що в свою чергу знижує вартість виготовлення конструкцій.
Впроваджено технологію зварювання дротом у суміші газів з застосуванням керамічних підкладок, а також використання порошкового дроту і відповідного зварювального устаткування. що значно підвищило продуктивність зварювальних робіт. Впроваджено плазмове різання сталі товщиною до 30мм у спеціальних басейнах під водою та ефективний спосіб повітряно-плазмового різання з додаванням води.
Вважаю, що робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" має велике науково-технічне та народногосподарське значення і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки 2011 року.

Зеленцов Д.Г., ДВНЗ УДХТУ

Робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" є актуальною, обґрунтованою роботою, що присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми – кардинального підвищення технологічності та конкурентоспроможності суднобудівних підприємств України. Ця робота надає приклад застосування комплексного підходу до вирішення складних загальнодержавних завдань. Багато уваги приділяється створенню засобів керування у різних сферах діяльності підприємств, теоретичних основ щодо проектування, виробництва та експлуатації суден. Вважаю, що робота «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри комп’ютерних технологій та
вищої математики ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет»,
доктор технічних наук, професор Д.Г. Зеленцов

Президент Укр. асоціації управління проектами Бушуєв С.Д.

Результаты работы представляют научно-практический интерес для совершенствования механизмов управления наукоемкими предприятиями, включая их трансформацию сначала в проектно-ориентированное, а затем в проектно-управляемое предприятие.
Применительно к судостроительному производству это позволяет предложить эффективные организационные структуры управления различными видами деятельности предприятия на протяжении всего жизненного цикла судна: маркетинговых исследований, проектирования, производства, эксплуатации.
По нашему мнению результаты работы авторов дали возможность реорганизовать украинские судостроительные предприятия в современные, конкурентоспособные верфи.
Мы положительно оцениваем представляемую работу, результаты которой будут использованы при подготовке соответствующих методических материалов в области управления проектами и программами.

Др. наук, профессор Родни Тернер
Директор программы подготовки магистров
по управлению проектами и программами
бизнес школы ЕSC Лиль

Голуб С.В.

Майбутнє зростання економіки України зумовлюється саме такими науковими здобутками та їх промисловим впровадженням, які представили автори роботи “Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки”. Наявні наукові, методологічні, конструкторські і технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, які містяться в поданій роботі, дозволяють вирішувати проблеми та розв'язувати комплекс задач теорії проектування і конструювання суден та засобів океанотехніки, розробки новітніх технологій побудови суден, теорії управління виробництвом, охорони навколишнього середовища та людського життя.
Наукова новизна та практична значимість даної роботи дозволяє дійти висновку про те, що в процесі розв'язаня важливої проблеми загальнодержавного значення автомами отримані наукові результати світового рівня та розроблені технології їх промислового використання.
Вважаю, що робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заваідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д.т.н. С.В. Голуб

Федоров М.А.,ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море""

Мета та зміст роботи “Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки” повністю відповідають завданням Морської доктрини України. Автори розв´зують широке коло проблем: розробку Првил Регистру, створення теоретичних основ проектування та побудови суден і засобів океанотехніки, забезпечення іх екологічної безпеки, побудову значної кількості універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки.
Слід визначити практичне значення роботи, до якого відносяться нові технології виготовлення деталей, складання та зварювання секцій, блоків і корпусу судна, нові способи складання об´ємних секцій, що виключають необхідність застосування постілці та забезпечують точніть і зниження вартості виготовлення конструкцій.
Вважаю, що робота «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» за своїм науковим рівнем та практичним значенням заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 р.

Федоров М.А., начальник технічого відділу,
заступник головного інженера ВАТ”Феодосійська суднобудівна компанія ”Море””

Фан Ван Ван

Научные исследования в области судостроения и океанотехники, которые проводятся в Национальным университете кораблестроения, хорошо знакомы вьетнамским инженерам и ученым. Их высокий научный уровень подтверждается изданием монографий и статей, защитой диссертаций, в том числе и гражданами Социалистической Республики Вьетнам. Украинская научная школа океанотехники успешно развивается во Вьетнаме, где уже созданы подводные аппараты нового поколения для изучения и освоения морского шельфа.
Морская академия Вьетнама поддерживает работу «Создание универсальных транспортных судов и средств океанотехники» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

The scientific researches in shipbuilding and ocean technology, which are carried out in the National University of Shipbuilding, are well-known to the Vietnamese engineers and scientists. Their high scientific level is confirmed by a great amount of monographs and articles, thesis defence by the Vietnam Socialist Republic citizens as well. The Ukrainian Scientific School of Ocean Technology is successfully developed in Vietnam, where the new generation underwater vehicles have been already created for the sea shelf research and development.
The Vietnam Marine Academy supports the scientific work called “Creating of Multipurpose Carrying Vessels and Means of Ocean Technology” for the 2011 Ukrainian State Prize in the field of science and technology.

Проректор
Морской Академии Вьетнама,
д-р философии (Ph. D.) Фан Ван Ван

Рильков Олександр Михайлович

В процесі досягнення основної мети роботи - створення ефективних і надійних універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки для розвитку України як морської держави, колективом авторів було розв’язано ряд задач, що мають практичне застосування не тільки в суднобудівельній, а і в інших галузях народного господарства.
1. Створені моделі та механізми впровадження проектно-орієнтованої організаційної структури управління суднобудівним підприємством, запропоновані механізми (алгоритмічне та програмне забезпечення) для розробки більш обґрунтованих виробничих планів судноверфей на різні часові терміни можуть бути використані для управління великими підприємствами.
2. Новий підхід до очищення викидів з суднобудівних підприємств та суден в атмосферу, гідросферу та літосферу за рахунок енергопотенціалу самих викидів; а також наукові основи комплексних технологій очистки та утилізації газових, рідких та твердих викидів які дозволили створити широке коло обладнання по підвищенню екологічної безпеки знайдуть широке застосування. Особливо для очищення і зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Вважаю, що робота “Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки” має велике наукове-технічне та народно-господарське значення і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.
Рильков О.М. Заступник головного енергетика ВАТ "Азот" м. Черкаси

Ріппа С.П., зав. каф. ІСПР НУДПСУ

Наукова робота щодо створення та впровадження універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки, яка виконана і представлена Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова, є зразком надзвичайно актуального і відповідального націоналим інтересам України наукового дослідження. Колектив авторів продемонстрував, що науковий потенціал в галузі кораблебудування, створений ще в дорадянські та радянські часи, збережений і примножений. Більше того, наукове обгрунтування універсалізації караблебудування створює фундамент для майбутніх результативних проектів України, як потужної суднобудівної держави для річкових та морських флотів.
Бажаємо авторам цієї важливої науково-, індустріально- та інвестиційно-новаційної роботи успіхів та всебічної підтримки держави.

Шор Олександр Меєрович

Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона
зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах передові науково-технічні напрацювання,
якими володіє. Але зробити це неможливо без тісної економічної і
технологічної співпраці з розвинутими країнами. Тому стратегічною метою для
України повинно бути її входження до міжнародних науково-технічних потоків,
які дозволять модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити
конкурентоспроможність основних галузей промисловості.Науковці-
Рижков С.С., Блінцов В.С., Єгоров Г.В., Жуков Ю.Д., Квасницький В.Ф., Кошкін К.В.,Крівцун І.В.,Нєкрасов В.О., Cеврюков В.В., Солоніченко Ю.В.це ті небайдужі люди, завдяки яким Україну знають як на заході,так і на сході як розвинуту,у науковому сенсі,сучасну країну.
"7 футов под килем!"
З повагою
Шор О.М. начальник управління у Головному управлінні економіки Черкаської облдержадміністрації.

ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"", Єрмак М.І.

В нових економічних умовах створення конкурентоздатного підприємства можливо тільки із використанням проектно-орієнтованої науково-виробничої системи організації виробництва. Дослідження авторів дозволили запропонувати ефективну організаційну структуру наукоємного виробництва, яка інтегрує фази розробки та виробництва, що дозволяє значно скоротити терміни і знизити вартість розробки продукції.
Враховуючи великий середній вік українського морського та річкового флотів, велику наукову і практичну цінність мають отримані авторами результати щодо збільшення термінів життєвого циклу суден. В роботі наведено реальні проекти реновації виведених із експлуатації суден і спішного вводу їх у склад діючих.
В роботі представлені теоретичні основи розробки, реалізація і результати апробації засобів океанотехніки, які були створені в Національному університеті кораблебудування. Слід відзначити, що ці засоби є конкурентоздатними на світовому ринку і унікальними для України. Підводні апарати успішно використовувалися для дослідження морських ресурсів берегового шельфу та обстеження трубопровідних систем України і Російської Федерації.
Вважаю, що робота “Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки” має велике наукове-технічне та народно-господарське значення і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 р.

Юрій Рак

Сучасний стан суднобудівної галузі України вимагає кардинальних змін як на стадії проектування, будівництва, так і експлуатації суден та засобів океанотехніки універсального типу. Саме процес конструювання та експлуатації таких технічних засобів вимагає забезпечення вимог щодо безпеки людини на морі.
Надзвичайно важливим на сьогодні є розробка та експлуатація кораблів рятувального типу здатних функціонувати в умовах ліквідації пожеж, а також при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру тощо.
Запропоновані автором теоретичні основи щодо проектування та серійного виробництва універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки носять інноваційних характер та системний підхід.
Слід також відмітити, що запропонована автором методологія побудована на основі використання механізмів та моделей управління інноваційними проектами і програмами розвитку підприємств. Вважаю, що робота «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» за своєю науковою і практичною значимістю відповідає світовому рівню за заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член Міжвідомчої науково-експертної ради з оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій НАН та МНС України, доктор технічних наук, професор, Академік Міжнародної академії комп‘ютерних наук та систем, професор кафедри управління інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Ю. Рак

Hiroshi Tanaka

The result of the research "The Development of Universal Transport Ships and Offshore Technology Means" which completes for the state Prize of Ukraine in Science and Technology have been applied by the Japanese Association of Project Management for developing the methodological basis to increase the technological maturity of Ukrainian science-absorbing enterprises. It has made it possible to develop the algorithmic software and the corresponding instrumental means of assessing and monitoring the level of technological maturity of enterprises and also to offer the comprehensible program for perfecting the organizational structure of enterprise management.
The results of the joint research of the authors and their Japanese counterparts have been used for compiling the manual "Project and Program Management".

National President
of the Project Management Association of Japan
Lille Graduate School of Management,
PhD, PMP, Professor Hiroshi Tanaka

Член-корреспондент РАН Новиков Д.А.

Результаты роботы "Создание универсальных транспортных судов и средств океанотехники", представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники представляют научно-практический интерес для совершенствования механизмов управления инновационными проектами и программами развития предприятий и регионов. Исследования авторов работы использованы в совместной монографии Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии наук (ИПУ) и Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова (НУК) "Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития", подготовленной в рамках договора о сотрудничестве между ИПУ и НУК.
Результаты работы положительно оценены российскими специалистами и будут использованы для совершенствования организационных структур судостроительных предприятий.
Заместитель директора
Института проблем управления
им. В.А. Трапездникова Российской АН
член-корреспондент Российской АН. Д.А. Новиков

Віктор Гогунський

Сучасні концепції створення нової техніки та технологічного устаткування орієнтовані на комплексне розв’язання завдань проектів. Автори роботи зберегли і надали подальший розвиток національним надбанням України в галузі суднобудування. Фахівці різних галузей науки і техніки підтримують здобутки і досягнення авторів у прагненні розв’язати нагальні проблеми суднобудування у проекції своїх наукових напрямків. Представлена до відзнаки Державною премією України робота є багатогранною. Всі напрямки досліджень авторів і теорія проектування та конструювання суден, і технології суднобудівництва, і методологія управління проектами і програмами науково виробничими комплексами, і теорія та практика забезпечення безпеки життєдіяльності, і розв’язання екологічних науково-технічних проблем експлуатації суден гідні відзначення, як унікальні наукові і технологічні рішення, що винайдені в Україні і перевершують відомі у світі технології.
Автори роботи отримали нові наукові і практичні результати у галузі створення систем управління безпекою життєдіяльності при побудові та експлуатації суден. Впроваджено широке коло обладнання щодо забезпечення екологічної безпеки при побудові та експлуатації суден. Створені струминні масловіддільники для газотурбінних двигунів (ГТД) третього та четвертого поколінь розробки НПКГ «Зоря-Машпроект» (Україна, м. Миколаїв) на більш ніж 800 суднових ГТД (ГТД ДП-73), ГПА-10, ГПА-16, ГПА-12,5, ГПА-6; ДГ-90, ДН-90, ДН-90, ДН-80, ГТГ-110 та ін. Винайдені струминні масловологовідділювачі для очищення стисненого повітря низького й середнього тиску для суднобудівних підприємств і суден, які впроваджено більш ніж на 150 підприємствах країн СНД і можуть бути використані як локальні, так і магістральні, мають автоматизований відвод конденсату. Розроблені масловіддільники для систем вентиляції картера суднових дизельних і карбюраторних двигунів. Впроваджені проекти сучасних газоочисників для очищення випускних газів суднових дизель генераторів.
Головним добутком авторів роботи є внесок у становлення України, як суднобудівної держави – у підготовку кадрів для суднобудівної галузі України. Розроблені теорії, методи та комп’ютерні програмні комплекси впроваджені у навчальний процес вищих закладів освіти кораблебудівного профілю, виконується підготовка на новій платформі висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів для вітчизняного суднобудування та океанотехніки.
Враховуючи наукову новизну, практичну цінність та світовий рівень отриманих результатів, вважаю, що дана робота заслуговує присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності
Одеського національного політехнічного університету,
д-р техн. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
В. Гогунський

Воронов С.О. Спілка археологів України

Одним з напрямків української археології є пошук, вивчення та музеєфікація предметів підводної спадщини – затонулих у минулі епохи суден. Їх дослідження можливе лише сучасними засобами океанотехніки – підводними апаратами-роботами. Тому створення вітчизняного парку таких апаратів має загальнодержавне та міжнародне значення.
Практичне застосування підводних апаратів, розроблених і створених у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, на об’єктах підводної культурної спадщини Чорного моря показало їх високу ефективність, заклало основи вітчизняної глибоководної археології, сприяло зростанню авторитету української науки на міжнародному рівні, у тому числі, на рівні ЮНЕСКО.
Вважаю, що робота «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» за своїм науковим рівнем та практичним значенням заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Голова Правління
Спілки археологів України,
д-р істор. наук, проф. Козак Д.Н.

Заступник Голови правління
Спілки археологів України,
експерт ЮНЕСКО Воронов С.О.

Єрмаков Д.В. ХДЗ "ПАЛЛАДА", м. Херсон

Тематика даної роботи допомагає вирішити одну з найбільш виражених проблем південного регіону України – впровадження високих технологій у проектування та виробництво продукції суднобудівної галузі, а також підвищення ефективності менеджменту компаній.
Удосконалення технологій виробництва дає можливість значно скоротити терміни і вартість виконання замовлень, підвищує універсальність підприємств галузі, а також рівень конкурентоспроможності вітчизняних суднобудівних підприємств на світовому ринку.
Одним з домінуючих напрямків даних наукових розробок є екологічність, як самих виробництв (удосконалення технологічних процесів, основних засобів), так і продукції (ефективність експлуатації суден). Це питання в нашій країні традиційно займало одне з останніх місць в створенні будь-якої продукції. Дуже приємно, що автори роботи придали екологічним технологіям важливе місце. Робота з іноземними замовниками ще раз це підтверджує.
Комплексній підхід у впровадженні наукових-технічних знань обумовлює досягнення досить великих практичних результатів, як по кількості виробленої продукції, так і за її технологічністю, ефективністю і прибутковістю.

Заступник директора Херсонського Державного заводу «ПАЛЛАДА»
Д.В. Єрмаков

Гайдачук Александр Витальевич, д.т.н., профессор

Николаевский судостроительный университет всегда был и сегодня остается признанным лидером в подготовке кадров и научных исследованиях для своей отрасли. Их работы в области создания специализированных средств океанотехники для глубинных исследований шельфа хорошо известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами, неоднократно апробированы. Надеюсь, что столь мощные научные наработки будут восстребованы в Украине в самое ближайшее время. Считаю, что результаты работы коллектива, имеющие важнейшее значение для науки и всей судостроительной отрасли Украины, безусловно заслуживают Государственной премии.
Проректор Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" А.В. Гайдачук

Гість Рибак Анатолій

Транспортна система як ключова інфраструктура життєдіяльності економіки держави є найбільш впливовим інструментом її розвитку. Доля морських контейнерних та інших перевозок, як і їх актуальність у часі, має стабільно зростаючу закономірність,яка позитивно впливає на імідж України як морської держави.
Аналіз аналітично-експериментальних досліджень - «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки», виконаний під керівництвом науково-творчого колективу, - відомих вчених і практиків - сімбіозу науки і техніки, здійснений в умовах провідних суднобудівних підприємств на базі системного аналізу і проектно-орієнтованного управління розвитком структур суднобудівної галузі.
Як результат, авторами здійснений новий інноваційний крок і впровадженний у практику через серійне виробництво універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки.
Виконані дослідження мають не тільки науково-технічний, а й економічний ефект державного рівня, а його авторський колектив заслуговує присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, академік Академії зв’язку України, д-р техн.наук Рибак А.І.

Шахов Анатолій

Робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" являє собою приклад комплексного вирішення загальнодержавної науково-технічної проблеми. Результати багаторічних досліджень знайщли відображення у різних галузях вітчизняної науки:
- теорії проектування і конструювання суден;
- суднобудівництві;
- теорії управління проектами і програмами;
- екодогії тощо.
Враховуючи наукову новизну, практичну цінність та світовий рівень отриманих результатів, вважаю, що дана робота заслуговує присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки

Професор кафедри "Судноремонт" Одеського національного морського університету, д.т.н. А.В.Шахов

Кононенко Ігор

Авторами розв’язано задачі, які відповідають основним завданням Морської доктрини України, у тому числі: розроблено та реалізовано нову методологію проектування та конструювання суден; створено вітчизняну нормативну базу класифікації та побудови суден, яка обумовлює світовий рівень їх надійності; розроблено та освоєно сучасні металообробні і складально-зварювальні технології та устаткування для побудови суден, що забезпечують їх конкурентоспроможність на світовому ринку; створено нове забезпечення управління вітчизняними верфями на основі комп’ютеризованих інтегрованих виробництв.

Знайомство з роботою дозволяє зробити висновок, що вона є значним науковим досягненням, яке заслуговує надання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри стратегічного управління
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
д.т.н., професор І.В.Кононенко

Валентин Рач

Україна як країна, яка має вихід до морських просторів, повинна бути потужною морською державою. А в сучасних умовах це неможливо без системної роботи багатьох взаємопов’язаних організацій і напрямків діяльності. Прикладом такої роботи є робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки". Завдяки системності підходу вдалося досягти не тільки суттєвих теоретичних результатів, а і значного практичного результату. Це підтверджується наявністю в роботі теоретичних і практичних доробок в галузі проектування і конструювання суден та засобів океанотехніки, новітніх технологій побудови суден, управління виробництвом, охорони навколишнього середовища та людського життя. Не викликає сумнівів, що робота має світовий рівень, підтвердженням чому її востребуваність в інших країнах світу.

Завідувач кафедрою управління проектами та прикладної статистики, науковий керівник науково-дослідної лабораторії "Створення виробів з композитних матеріалів" Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, дійсний член SAMPE, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, В. Рач

Пасічник Володимир

Важке становище українського флоту потребує негайних заходів, щоб Україна залишилась морською державою, а не стала країною біля моря.
Тому спрямованість роботи на створення ефективних і надійних універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки для розвитку України як морської держави є безумовно актуальним і важливим з точки зору збереження геополітичного потенціалу України.
Автори пропонують низку нових теоретичних рішень для розробки наукових, методологічних, конструкторських і технологічних засад створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, у результаті чого на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано понад 180 суден і 20 засобів океанотехніки (підводних апаратів).
Про світовий рівень наукових результатів свідчать видання 23 монографій ( в тому числі в Китаї та Росії); розроблення авторами діючих Правил Регістру України; написання понад 600 статей (у тому числі 157 у міжнародних журналах); наявність понад 50 міжнародних та українських патентів на винаходи; захист авторами 8 докторських та однієї кандидатської дисертації, а також підготовка під їх науковим керівництвом 25 кандидатів і докторів наук; виготовлення за проектами авторів суден та засобів океанотехніки на верфях Туреччини, Росії, Китаю, В’єтнаму, Болгарії, Німеччини та ін.; високий загальний індекс цитування робіт авторів.
Практичне значення результатів роботи підтверджується чисельними актами впровадження на підприємствах і організаціях України, Китаю, Росії, Японії, Франції та інших країн. Загальний економічний ефект від впровадження становить понад 1138 млн. грн.
На підставі викладеного вважаю, що робота «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» має велике науково-технічне та народногосподарське значення і заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки 2011р.

Завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор
В.Пасічник

Декан ф-ту Націо-го техн. універ-ту "КПІ" Павлов О.А.

Дослідження авторів дозволили запропонувати інноваційні технології, які інтегрують стадії проектування та виробництва, що у цілому скорочує терміни побудови суден та засобів океанотехніки і підвищює їх якість. Теоретично обгрунтовано і доведено до практичної реалізації технології реновації суден, що з урахуванням значного середнього вікук українського флоту має велике економічне значення для забезпечення транспортних потоків як в Україні так і за її межами.
Використання сучасних інформаційних технологій і відповідного алгоритмічного та програмного забезпечення, розробленого авторами, дозволимо запропонувати віртуальніц технології проектування та побудови суден із залученням кращих проектних команд і верфей з України та інших країн.
Вважаю, що авторами вирішена важлива науково-технічна проблема загальнодержавного значення, і отримані резельтати світового рівня.
Робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки і
техніки України,лауреат
Державної премії України Павлов О.А
в галузі науки і техніки,
Декан факультету Інформатики
та обчислювальної техніки
Національного Університету
України "КПІ", д.т.н., проф

Президент Укр. асоціації управління проектами Бушуєв С.Д.

В роботі викладені теоретичні основи створення і серійної побудови універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки.
Авторами роботи запропоновані інноваційні технології створення суден різного призначення. Ці технології інтегрують різні етапи життєвого циклу створення судна, включаючи вибір ефективної організаційної структури управління виробництвом та інтегрований процес проектування і побудови судна.
Слід відзначити запропоновані методологічні основи підвищення технологічної зрілості українських проектних організацій і верфей, а також механізми управління інноваційними проектами і програмами розвитку підприємств.
Вважаю, що робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" за своєю науковою і практичною значущістю заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки
і техніки України, лауреат
Державної премії України в
галузі науки і техніки,
д.т.н, проф. Бушуєв С.Д.

Гість Козярук А.Е.,д.т.н.,проф..г.Санкт-Петербург.

Створення унiверсальних суден i спецiальних апаратiв океанотехнiки особливо важливо для рiшення про-
блеми сучасностi - освоення мiнеральних i енергетичних ресурсiв на континентальному шельфi.
Работы научных,проектных и производственных школ Украины всегда были значимы в деле проектирования и создания новых типов судов.Ведущую роль по этому направлению всегда играла научная школа Николаевского
кораблестроительного института.В период единства науки и производств России и Украины автор комментария
непосредственно участвовал в создании и введении в эксплуатацию судов-спасателей,судов снабжения и плавучих платформ,построенных заводами Украины.
После разрушения единого научно-технического комплекса по судостроению,украинским машиностроителям и судостроителям удалось сохранить и развить исследования на базе новых технологий и проектных решений.
И,безусловно,школа Николаевского судостроительного университета,проектных и производственных школ
ЦКБ-проектантов,заводов "Заря",ЧСЗ,ХСЗ и других сыграли (и играют) важную и эффективную роль в создании
транспортных и специальных судов.
Вважаю,що робота "Створення унiверсальних транспортних суден та засобiв океанотехнiки' заслуговуе
присудження державноi премii Украiни в галузi науки i технiки 2011 року.

Д.т.н.,проф. Козярук А.Е. г.Санкт-Петербург.
зав.кафедрой СПГГУ.

Damen Shipyards Group, Kommer Damen

Damen Shipyards Group supports the work “Creating of universal transport ships and ocean engineering vehicles” presented by National University of Shipbuilding named after admiral Makarov to be nominated for the Ukrainian State Prize 2011 in field of science and technology. Developed by the authors of this work theoretical basics and practical integrated methods of design, engineering and construction of vessels are very important not only for Ukrainian shipbuilding and are already widely and successfully implemented practically globally, including most of design houses and yards of Damen Group in The Netherlands, Ukraine, Romania, China, Cuba, etc.

Технічний директор ВАТ ЧСП Панков В.В., к.т.н. Чучко Ю.І.

Зміст роботи відображає роль науки і результатів наукових досліджень Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та інших організацій, що брали участь в роботі, в розвитку суднобудування в Україні, підвищенні його конкурентоспроможності за рахунок розвитку таких наукових досліджень, як створення нових методів проектування суден на основі використання розроблених теорій, вдосконалення виробничої бази суднобудування шляхом впровадження новітніх технологій і принципів управління суднобудівним виробництвом, збільшення інвестиційної привабливості суднобудівних заводів, комерційної ефективності побудованих суден, забезпечення безпеки їх плавання, збереження людського життя на морі.

На підставі викладеного вважаю, що робота "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" має велике науково-технічне та народногосподарське значення і заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Технічний директор ВАТ "Чорноморсуднопроект"
Панков В.В.

Ведучий спеціаліст ВАТ "Чорноморсуднопроект"
к.т.н. Чучко Ю.І.