Офіційний веб сайт

Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління

р20

 

Автори:

Безручко К.В., Борщов В.М.,Замірець М.В.,Замірець О.М.,Лістратенко О. М.,

Перекопський І.Т., Романовський О.В, Семенов Л.П., Туркін І. Б., Шовкопляс Ю.А.

 

Представлена Державним підприємством «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування».

 

Зусиллями авторського колективу в Україні створено сучасні і конкурентоспроможні системи електрозабезпечення космічних апаратів різного призначення.

Наукова новизна роботи полягає в розробці інноваційного способу виготовлення арсенід-галієвих та кремнієвих модулів сонячних батарей на гнучкому лакофольговому алюміній-поліамідному діелектрику, в комплексному підході до одержання математичних моделей джерел і накопичувачів енергії та в систематизованому теоретичному та експериментальному дослідженні дифузійних процесів з твердотільних джерел та рідинорозчинних композицій разом з процесами зовнішнього гетерування.

Виконані авторами розробки дозволили досягти питомої потужності вітчизняних сонячних батарей по площі – (190-380) Вт/м2 і питомої потужності по масі (100-180) Вт/кг, що відповідає світовому рівню.

В умовах космічного польоту реалізовані нові системи космічних виробів малого класу (,,Мікрон”, ,,Січ-2”, ,,EgyptSat-1”) . Економічний ефект  від впровадження роботи склав понад 17  млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 3 монографіях, 77 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами і патентами Захищено 2 докторські  та 5  кандидатських  дисертацій. 

Надіслати коментар

Коментарі

Деревенко А.П. ТОВ "Арофел Семікор"

Відгук заступника директора з наукових розробок та якості, лауреата премії Семінського, лауреата Державної премії УРСР, к. ф-м н. Деревенко А.П.
Робота є важливою і актуальною особливо для України – держави, яка займається розробкою, виготовленням та запуском космічних апаратів.
З найкращої сторони її характеризує те, що вона чітко направлена на конкретну кінцеву ціль виготовлення систем енергетичного забезпечення космічних апаратів з конкретними експлуатаційними параметрами світового рівня, а в багатьох випадках його визначаючи. Особливим є те, що ці науково-технічні досягнення впроваджені в виробництвах багатьох підприємств і в виготовленні і випробуваннях цілого класу систем енергетичного забезпечення космічних апаратів.
Робота є комплексною. Вона захвачує цілі напрямки наукових, технічних і технологічних робіт, починаючи від створення субмікронних структур методами дефузії із твердих і рідиннорозчинних джерел з використанням гетерування, виготовлення модулів арсенід галієвих сонячних батарей на гнучкому алюміній-поліімідному лакофольговому діелектрику, використання лінійних лінз Френеля, дозволяющих збільшення щільності фотоелектричних перетворювачів на одиницю об’єму і до вперше розробленої технології нанесення тонких 25 - 30 мкм оптично прозорих, просвітлюючих, захисних, герметичних компаундів, працюючих в діапазоні - 100 до + 200 градусів Цельсія, та створення багатошарової вуглестільникопластової конструкції каркасу сонячних батарей.
Для моделювання наукових досліджень, випробування систем енергетичного забезпечення космічних апаратів та їх складників, удосконалення технологій, вибору матеріалів, конструкцій, контролю результатів в рамках цієї роботи створена унікальна стендова база – науково-технічний комплекс, дозволяющий ефективно вирішувати ряд складних науково-технічних завдань, що виходять за рамки цієї роботи.
Є маленькі опечатки, як захисне скло СоО2.
В цілому робота та її автори безумовно заслуговують нагородження Державною премією України в області науки та техніки.

Бидуха Владимир Ильич

Очень приятно, что авторский коллектив смог, в условиях реального времени, создать совершенную систему энергообеспечения космических аппаратов.Методы достижения результата при формировании р-п переходов близки к серийным, используемых при формировании диффузионных слоёв в приборостроении, что позволяет серийно изготавливать преобразователи для различных областей применения в энергосберегающих технологиях.Создание развитой поверхности с помощью геттерирования и методы концентрации светового пучка повышают эффективность пребразователей в условиях вакуума.Достигнутые результаты с применением новых технологических подходов к используемым материалам, конструкционных усовершенствований,для применения в условиях реального космоса заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Начальник производственного отдела "Завода полупроводников" г.Запорожье - Бидуха Владимир Ильич.

Медведников Сергей Владимирович

Работа «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» актуальна и знаменует весьма важный этап развития космического приборостроения в Украине, характеризуемый созданием конкурентоспособных систем электроснабжения отечественных космических аппаратов нового поколения и признанием их на международном уровне.
Авторы своим творческим подходом добились качественного сдвига в методах изготовления солнечных батарей, в оптимизации алгоритмов функционирования систем электроснабжения, что позволило существенно повысить эффективность использования первичных и вторичных источников энергии и характеристики космических аппаратов малого класса в целом. В частности, высокие электроэнергетические характеристики системы электроснабжения в составе спутника EgyptSat-1 были одним из факторов, обеспечившим победу украинского проекта в международном тендере на создание спутника EgyptSat-1. В ходе эксплуатации спутника EgyptSat-1 его система электроснабжения надежно обеспечила электроэнергией бортовую аппаратуру спутника во всех условиях полета, включая условия, близкие к критическим.
Результаты, полученные авторами, создают серьезный задел для дальнейшего совершенствования космических энергосистем.
Считаю, что авторский коллектив заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Медведников Сергей Владимирович, заместитель начальника отдела ГП “КБ ”Южное”, технический менеджер проекта EgyptSat-1

Гринь Григорій Васильович (Директор виробничого підприємства

Робота є важливою та актуальною. Результати впровадження роботи призводять як до створення нового класу сонячних систем електричного живлення космічних апаратів, так і до створення умов для впровадження нових технологічних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії наземного базування, що в свою чергу створює нові умови для розвитку індустрії напівпровідникових матеріалів в Україні.
Робота та її автори безумовно заслуговують нагородження державною премією України в області науки та техніки.

Грошелєв Д.Г.

Представлена робота «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторів Безручко К.В., Борщов В.М.,Замірець М.В.,Замірець О.М.,Лістратенко О. М.,Перекопський І.Т., Романовський О.В, Семенов Л.П., Туркін І. Б., Шовкопляс Ю.А. містить усі етапи проектування системи електрозабезпечення космічних апаратів (КА).
Актуальними задачами, які мають розглядатись під час проектування обладнання космічного призначення є підвищення питомих характеристик (потужність на одиницю ваги, площі тощо) із збереженням стійкості до умов середовища експлуатації ці завдання авторами вирішені завдяки технології виготовлення фотоелектричних перетворювачів і захисного покриття із підвищеними показниками прозорості для сонячного випромінювання. Важливе місце займає використання концентраторів сонячного випромінювання, яке забезпечує зберігання питомих характеристики модулів сонячної батареї в цілому не підвищуючи її собівартості, що має місце при застосуванні багато перехідних сонячних елементів. Важливе місце в роботі відведено розгляду газовиділенню елементів яке має практичний вплив на вихідну потужність системи в цілому.
Важливо зазначити, що отримані результати мають практичне підтвердження.
Вважаю що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Аспірант кафедри "Систем автоматизованого управління", Фізико-технічного факультету, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
Грошелєв Дмитро Геннадійович.

Кулабухов А.М.

Работа «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторов К.В. Безручко, В.М. Борщов, М.В.Замірець, О.М.Замірець, О. М. Лістратенко, І.Т. Перекопський, О.В. Романовський, Л.П. Семенов, І.Б. Туркін, Ю.А. Шовкопляс представляет собой итоги многолетней работы коллектива авторов по созданию эффективных систем энергоснабжения КА. Для большинства КА срок активного существования определяется сроком работы системы энергоснабжения. Ограничения по массе, наличие факторов космического пространства, минимизация собственного потребление энергии, высокая энергоотдача и безусловно надежность систем электроснабжения требуют создание математических моделей, адекватных реальным процессам.
Похоже авторам удалось решить научные проблемы, связанные с созданием эффективных систем электроснабжения КА, довести их до создания методик и реализовать их в виде программных продуктов при проектировании современных систем энергоснабжения. Важным условием является также соединение этапов проектирования с технологией изготовления, что позволяет существенно сократить время от начала разработки до создания летного образца изделия.
Работа безусловно имеет научную новизну и практическую ценность. Результаты работы коллектива авторов внедрены на конкретных КА, что подтверждает значимость полученных результатов. Работа многогранна и безусловно заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011г.

Зав. кафедрой систем автоматизированного управления
физико-технического факультета
Днепропетровского национального университета им. О. Гончара
Кулабухов Анатолий Михайлович

Кулик Олексій Володимирович

Робота «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторського колективу у складі представників ДП НДТІП, ДП «КБ «Південне», НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та НКАУ являє собою зразок успішної реалізації системного підходу до вирішення складних науково-технічних проблем.
Усі аспекти створення систем електрозабезпечення сучасних космічних апаратів у ході виконання представленої роботи були не лише відпрацьовані, але й збагачені новими науковими, технічними та технологічними здобутками, що дозволило досягнути результатів найвищого світового рівня.
Вважаю, що робота «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» є актуальною, інноваційною, такою, що сприяє подальшому розвитку технічних наук, позитивно впливає на суспільний прогрес і утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі, а її авторський колектив, безумовно, заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

О.В. Кулик, к.т.н., заступник генерального директора з науки та освіти Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова

Золотой Сергей Анатольевич

Работа ”Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения” авторского коллектива в составе Безручко К.В., Борщова В.М., Замирца Н.В., Замирца О.Н., Листратенко А.М., Перекопского И.Т., Романовского А.В., Семенова Л.П., Туркина И.Б., Шовкопляса Ю.А. наряду с выраженной практической направленностью несет в себе высокий научно-технический потенциал.
Научная составляющая представлена в работе разработанными авторами физико-технологическими решениями, позволившими методом диффузии из твердых источников и жидкорастворимых композиций одновременно с процессами внешнего геттерирования изготавливать радиационно-стойкие фотопреобразователи космического применения.
Значимый практический интерес представляет предложенная авторами технология изготовления модулей арсенид-галлиевых солнечных батарей на гибком алюминий-полиамидном диэлектрике, позволяющая повысить эффективность солнечных батарей на 30-45% и снизить трудоемкость сборки модулей на 30-40%.
Практическое значение работы подтверждается результатами её внедрения в научных, проектных и производственных центрах Днепропетровска, Харькова, Запорожья. В результате внедрения созданы системы электрообеспечения спутников EGYPTSAT-1, СМ-КФ и Сiч-2. Характеристики этих систем отвечают современному мировому уровню.
Считаем, что работа ”Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения” авторского коллектива в составе Безручко К.В., Борщова В.М., Замирца Н.В., Замирца О.Н., Листратенко А.М., Перекопского И.Т., Романовского А.В., Семенова Л.П., Туркина И.Б., Шовкопляса Ю.А. заслуживает самой высокой оценки и достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

От научно-инженерного республиканского унитарного предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси:
директор, главный конструктор белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, кандидат технических наук Золотой С. А.,
заместитель директора по научной работе, кандидат технических наук Чернуха Б. Н.

Ахмедов Даулет Шафигуллович

Работа ”Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения” подтверждает высокий научно-технический уровень разработок предприятий космической отрасли Украины. Теоретическое значение работы состоит разработке физико-технологических основ процессов синхронной диффузии из твёрдых источников и жидкорастворных композиций одновременно с процессами внешнего геттерирования. Применение разработанного авторами подхода позволило создать радиационно-стойкие кремниевые фотопреобразователи с удельной выходной мощностью до 220 Вт/м2.
Следует отметить комплексный подход авторского коллектива к решению поставленной задачи, охватывающий все аспекты, необходимые для успешной эксплуатации систем электрообеспечения в составе перспективных космических аппаратов. В этом плане особый интерес представляет разработанная авторами оригинальная методика оценки надёжности систем электрообеспечения космических аппаратов, которая, в отличие от известных аналогов, базируется на всестороннем учёте как различных механизмов внезапных отказов, так и деградации характеристик элементов системы.
Большой интерес вызывают технические решения по изготовлению солнечных модулей с использованием кремниевых и арсенид-галлиевых фотопреобразователей, гибких алюминий-полиимидных плат и теплопроводящих углепластиковых конструкций.
Внедрение результатов работы при изготовлении спутников EGYPTSAT-1, СМ-КФ и Січ-2 подтверждает её высокую практическую ценность.
Считаю, что работа ”Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения” авторского коллектива в составе Безручко К.В, Борщова В.М, Замирца Н.В, Замирца О.Н, Листратенко А.М, Перекопского И.Т, Романовского А.В, Семёнова Л.П, Туркина И.Б, Шовкопляса Ю.А. заслуживает самой высокой оценки.

Директор Института космической техники и технологий Национального центра космических исследований и технологий Национального космического агентства Республики Казахстан, доктор технических наук Ахмедов Д.Ш.

Гість Гуз Юрий Владимирович

Предложенная на соискание Государственной премии Украины работа "Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения" открывает новые пути в области создания высокоэффективных систем энергообеспечения космических аппаратов, что имеет принципиальное значение для продолжительной работы в условиях космоса. Актуальность и практическая ценность работы очевидны.
Считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Выпускник МВТУ им.Н.Э.Баумана

Гість Елисеев С.М. (ОИЯИ, Дубна)

Работа «Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения» вносит существенный вклад в решение проблемы
создания современных систем электроснабжения различных спутников длительно эксплуатируемых на орбитах. Использование же таких спутников позволяет производить физические эксперименты в космосе, в результате которых можно получать данные, которые практически невозможно получить в земных условиях. В частности, можно изучать энергетический спектр (а также ядерный состав) космических лучей сверхвысоких энергий, недоступных современным ускорителям. Таким образом, открываются новые перспективы для производства фундаментальных исследований, связанных со структурой и происхождением вселенной, многими другими проблемами.

Гість Теньковцев Виталий Владимирович

Коллективом авторов этой работы предложен и использован комплексный подход на всех стадиях создания современных систем электроснабжения для КА, длительно эксплуатируемых на околоземных орбитах. Этот подход обеспечивает существенное повышение качественных и количественных характеристик современных космических аппаратов и с успехом может служить фундаментом их дальнейшего развития, что является весьма актуальным в современной и перспективной космической электроэнергетике.
Важно отметить, что многочисленные теоретические разработки подтверждены экспериментальными работами, положенными в основу практических результатов, что позволяет утверждать о серьезном научном подходе. Особенно следует подчеркнуть глубокое и всесторонние исследования фактических характеристик и потребительских качеств всех составных частей системы электроснабжения с учетом режимов, условий и продолжительности их работы на орбите функционирования КА, а также синтез соответствующих математических и имитационных моделей, адекватно описывающих поведение системы и ее составных частей, что позволяет создавать высокоэффективные и надежные системы с наименьшими затратами времени и средств.
Коллективом авторов работы "Создание высокоэффективных систем электроснабжения космических аппаратов нового поколения", имеющей весомые научно-практические результаты и достижения, несомненно заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Доктор химических наук, Научно-исследовательский и технологический аккумуляторный институт, г. С.-Петербург.

Гість Нефедов Леонид Иванович

Робота "Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління " авторів .Безручко К.В., Борщов В.М., Замірець М.В., Замірець О.М., Лістратенко О.М., Перекопський І.Т., Романовський О.В., Семенов Л.П., Туркін І.Б., Шовкопляс Ю.А. спрямована на створення сучасних конкурентноспроможніх у світі систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління. Це забезпечить Україні повний цикл виробництва космічної техніки, що визначає актуальність роботи. Результати роботи опубліковані у фахових виданнях та обговорювалися на багатьох міжнародних конференціях. Практична цінність роботи підтведжена впровадженням в провідних підприємствах космічної галузі.
Вважаю, що робота "Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління " авторів .Безручко К.В., Борщов В.М., Замірець М.В., Замірець О.М., Лістратенко О.М., Перекопський І.Т., Романовський О.В., Семенов Л.П., Туркін І.Б., Шовкопляс Ю.А. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зав. каф. автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д-р техн. наук, професор Нефьодов Л.І.

Габринец Владимир Алексеевич

Работа «Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения» имеет значение для современой Украины, все еще остающейся космической державой. В космической отрасли, как нигде наблюдается постоянный и непрерывный прогресс. Космическая энергетика при этом является одним из приоритетных направлений развития. так как энергетическая установка практически любого КА по весу занимает приблизительно 30%. Работа авторов позволяет создать новые высокоэффективные системы энергообеспечения на базе отечественных полупроводниковых материалов. Ценность работы усиливается при внедрении полученных решений в наземную альтернативную энергетику.
Считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году.
Зав. кафедрой теплотехники Днепропетровского Национального университета железнодорожного транспорта д.т.н., проф. Габринец В.А.

Володимир Іванович Мальованний

Системи електрозабезпечення космічних апаратів різного призначення, які мають високу ефективність і надійність, актуальні для України, адже космічні технології - технології майбутнього, особливо в сфері телекомунікації. Повернення Україні статусу великої космічної держави - один з небагатьох перспективних напрямків розвитку - лише питання часу.

Наукові та прикладні роботи в сфері вдосконалення систем перетворення енергії сонця в електричну заслуговують на підтримку зі сторони держави і потребують подальшого поглиблення і розширення досліджень.

Здешевлення вартості електричної енергії, отриманої з альтернативних джерел, можливе за умови підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД) і зменшення матеріаломісткості. За таких показників ККД і матеріаломісткості, одержаних авторами, вартість електроенергії, отриманої шляхом прямого перетворення енергії сонця в електричну, зменшується не менш, чи в два рази.

На базі проведених наукових досліджень, які провели провідні вчені України Безручко К.В., Борщов В.М., Замірець М.В., Замірець О.М., Лістратенко О. М.,Перекопський І.Т., Романовський О.В, Семенов Л.П., Туркін І. Б., Шовкопляс Ю.А., можливо виробництво високоефективних наземних систем, тобто, відкрито новий напрямок для широкомасштабних довгострокових інвестицій як державних так і приватних.

Вважаємо, що робота заслуговує нагородження Державною премією України в галузі науки та техніки у 2011 році.

Володимир Іванович Мальованний, керівник, співвиконавець НДР, ДКР в сфері розробки та виробництва фотоперетворювачів, сонячних батарей космічного та побутового призначення, директор консалтингової фірми "Технології Сталого Розвитку"

Вартанян Василий Михайлович

Работа производит хорошее впечатление, поскольку авторским коллективом проделан большой объем работы по созданию конкурентоспособных на мировом рынке систем электроснабжения космических аппаратов разного назначения, все исследования выполнены высоком уровне. Работа очень актуальна, можно говорить о разработке инновационного способа изготовления арсенид-галиевых и кремниевых модулей солнечных батарей, который открывает новые возможности. Внедрение в практику предложенных коллективом методов позволило достичь удельной мощности отечественных солнечных батарей по площади и удельной мощности по массе, удовлетворяющей мировому уровню. Причем наиболее перспективным является реализация в условиях космического полета новых космических аппаратов малого класса, таких как «Сич-2», «EgyptSat-1». Думаю, что уровень самой работы, многогранность исследований, математический аппарат, достигнутый экономический эффект, который был достигнут, говорит о том, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году.

Заведующий кафедрой «Экономики и маркетинга» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», доктор технических наук, профессор Вартанян В.М.

Чертков Георгий Николаевич

В работе коллектива авторов предложен комплексный подход к созданию современных систем электроснабжения для КА, который позволяет значительно повысить качественные характеристики современных космических аппаратов и заложить фундамент их дальнейшего развития, что гармонично соответствует отечественной «Концепции развития космической отрасли на 2012 – 2032 года».

Важно отметить, что теоретические разработки легли в основу практических результатов, что позволяет говорить о серьезном научном подходе и актуальности решаемых проблем. Поэтому, научно-практические достижения данной работы могут стать базовыми для создания систем электроснабжения перспективных платформ отечественных микроспутников. Все это говорит о том, что коллектив авторов работы "Создание высокоэффективных систем электроснабжения космических аппаратов нового поколения" , несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Заместитель директора ГП "Госцентркачества"
Государстенной инспекции ядерного регулирования Украины
Заслуженный машиностроитель Украины
Чертков Георгий Николаевич

Гість Леонід Андрійович Назаренко

Підтримую висунення Державним підприємством «Науково – дослідний технологічний інститут приладобудування» роботи «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.
В роботі відображені нові підходи при створенні сонячних батарей на базі врсенід - галієвих та кремнієвих модулів. Розробки впроваджені в космічні апарати.

Завідуючий кафедрою «Світлотехніки та джерела світла» Харківської націонаьної академії міського господарства, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України і галузі науки і техніки Л. А. Назаренко.

Гість Матусевич Володимир Анатольович

Робота «Створення високоефективних системелектрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторов: Безручко К.В., Борщов В.М., Замірець О.М., Лістратенко О.М., Перекопський І.Т., Романовський О.В., Семенов Л.П., Туркін І.Б., Шовкопляс Ю.А. є важливою та актуальною, тому що дозволяє розробляти сонячні енергосистеми нового покоління в умовах, визначенних існуючою диспропорцією миж рівнем наявного потенціалу космичної галузі й реальним рівнем його використання.
Результати впроваджені у провідні підприємства космічної галузі України та визнані українською й міжнародною грамадськістю. В рамках віконанняроботи опубліковано значна кількість монографій, наукових статей, захищені докторскі та кандидатські дисертацій.
Вважаю що робота «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» заслугоує нагородження державної премії України у галузі науки та техніки у 2011 році.
Директор - главний
конструктор ГП «ХАКБ» В.А. Матусевич

Гість Кривоносов Анатолий Иванович

Создание и развитие высокоэффективных систем электроснабжения космических аппаратов нового поколения является одним из приоритетных направлений национальной космической программы .
Актуальность и новизна работы «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторов К.В. Безручко, В.М. Борщов, М.В.Замірець, О.М.Замірець, О. М. Лістратенко, І.Т. Перекопський, О.В. Романовський, Л.П. Семенов, І.Б. Туркін, Ю.А. Шовкопляс заключаются в целенаправленном развитии и обеспечении замкнутого цикла производства космической техники Украины при существующих материальных и финансовых ограничениях. Достигнутые результаты позволяют создавать системы электроснабжения КА, конкурентоспособные на рынке систем электроснабжения КА различного назначения с учетом мирового уровня развития систем и приборов бортовой энергетики.
Особенностью работы является создание научно-технического комплекса для эффективного решения как сложных научно-исследовательских задач, так и для практической отработки и испытаний новых структурных и конструктивных решений.
Результаты, полученные авторами работы, являются важным достижением в повышении эффективности функционирования космических систем и оказывают положительное влияние на дальнейшее развитие теоретических и практических аспектов космической техники.
Считаю, что работа заслуживает присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.
Д.т.н., профессор, Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР
Кривоносов Анатолий Иванович

Сливинський Володимир Іванович

На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік подана робота, що є результатом багаторічної праці творчого колективу вчених Державного підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», в якій освітлений перспективний напрямок створення високоефективних конкурентоспроможних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління.
Серед найбільш важливих результатів роботи, вважаю розробку інноваційного способу виготовлення арсенід-гелієвих та кремнієвих модулів сонячних батарей на гнучкому лакофольгованому алюміній-поліамідному діелектрику.
Крім того, слід відзначити комплексний підхід авторів до одержання математичних модулів джерел і накопичувачів енергії.
Значний внесок в роботу додають систематизовані теоретичні та експериментальні дослідження дифузійних процесів з твердотільних джерел та рідиннорозчинних композицій разом з процесами зовнішнього гетерування.
Перевагою цієї роботи є досягнення вітчизняних сонячних батарей з питомою потужністю по площі - (190-380) Вт/м. кв. і питомою потужністю по масі (100-180) Вт/кг, які відповідають рівню світових зразків.
Особливо хочеться зазначити, що робота практично реалізована в нових системах космічних виробів малого класу («Мікрон», «Січ-2», «EgyptSat-1»).
Наукова новизна і конкурентоспроможність підтверджена 3 авторськими свідоцтвами і патентами. Результати роботи відображені в 3 монографіях і 77 статях.
Дуже сподіваюся, що представлена робота належним чином буде відзначена Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Сливинський В.І.
Головний науковий співробітник ВАТ «УкрНДІТМ», докт. техн. наук, старший науковий співробітник, член-кор. Міжнародної Астронавтичної Академії

Жора Володимир Дмитрович

Результатами роботи «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторів К.В. Безручко, В.М. Борщова, М.В.Замірця, О.М.Замірця, О. М. Лістратенка, І.Т. Перекопського, О.В. Романовського, Л.П. Семенова, І.Б. Туркіна, Ю.А., Шовкопляса є виготовлення вітчизняних сучасних конкурен-то-спроможних систем енергозабезпечення космічних апаратів різного призначення.Серед численних наукових новітніх розробок авторів хотілося б окремо виділити використання в цих системах, що базуються на застосуванні арсенід-галієвих та кремнієвих модулів сонячних батарей, гнучких лакофольгових діелектриків типу алюміній-поліімід. Гнучкі модулі в подальшому монтуються на вуглепластикову основу. Цим забезпечується суттєве покращення малогабаритних характеристик модулів і питомої потужності по масі до світових рівнів (100–180 Вт/кг) при одночасному забезпеченні стійкості до радіа-ційних потоків та температурних коливань, що діють на космічні вироби у відкритому космосі. Разом з цим, також зменшується трудомісткість збирання модулів на 30-40 %.
Практична значимість роботи підтверджується викорис-танням розробок для енергозабезпечення космічних апаратів “Мікрон”., “Січ-2”. та “EgyptSat-1”.
Вважаю, що работа «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Начальник відділу ДП "НДІ мікроприладів", к.т.н.,
Жора В.Д.

Віктор Васильович Попов

Ця робота є важливою та актуальною, про що свідчить впровадження у такі провідні підприємства України в галузі ракетно-космічної техніки як КБ «Південне», Південмаш, НДТІП, Хартрон. Результати впровадження призвели до створення нового класу сонячних систем електрозабезпечення сучасних космічних апаратів, що створюються Україною. Результати роботи визнані українською й міжнародною науково-технічною громадськістю і є базовими для подальшого розвитку космічної техніки й технології в Україні.
Той факт, що економічний ефект від впровадження цієї роботи становить понад 17 млн. грн. дає підстави вважати що робота заслуговує нагородження державної премії України у галузі науки та техніки у 2011 році.

Голова правління ВАТ «ФЕД»,
кандидат технічних наук,
академік Інженерної Академії України
Віктор Васильович Попов

д.ф.-м.н. Михайлов И. Ф.

Работа «Создание высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов нового поколения» имеет практическую направленность на создание нового класса систем электрообеспечения и их внедрение в космическое приборостроение.
Следует отметить фундаментальность и научную новизну работы: впервые в Украине разработана технология изготовления радиационностойких кремниевых фотопреобразователей космического назначения, что позволило достичь уменьшения деградации и увеличения времени жизни неосновных носителей заряда, а также повышение удельной выходной мощности по площади до 220 Вт/м2; впервые в Украине при разработке и изготовлении солнечных батарей (СБ) космического назначения для космического аппарата использованы однопереходные арсенид-галлиевые фотопреобразователи с КПД = 19-20%.
Особый интерес представляет разработанный авторами новый высоко-технологический способ изготовления модулей солнечных батарей на гибком алюминий-полиимидном лакофольговом безадгезивном диэлектрике, что позволило повысить коэффициент заполнения СБ до 95% и уменьшить трудоемкость сборки модулей на 30-40%.
Приведенные выше данные подтверждают достаточно высокую экономическую эффективность данной работы, результаты которой являются существенно полезными и были внедрены при изготовлении и эксплуатации отечественных и зарубежных космических аппаратов.
Считаю, что данная работа и её авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины.

Михайлов И. Ф. доктор физ.-мат. наук,
старший научный сотрудник,
главный научный сотрудник
Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»

Гість проф. Свищ В. М.

Разработка высокоэффективных систем электрообеспечения космических аппаратов является постоянно актуальной задачей.Особенно она актуальна сейчас при проектировании и освоении космических аппаратов нового поколения, когда в мире высокими темпами развивается создание новых спутников.Эта работа открывает перспективы создания современных систем электроснабжения спутников на всех этапах - от разработки до технологии изготовления. Для Украины работа позволяет обеспечить замкнутый цикл изготовления космических аппаратов при ограниченном финансовом обеспечении.Особо хочется отметить,что работа раскрыта в монографиях. Работа заслуживает присуждения государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году. Проф.,д.т.н.,засл.деятель науки и техники,лауреат гос.премии СССР Свищ В.М.

Гість

Ця робота є актуальною та досить цікавою науково-технічною працею великого та поважного колективу. Автори роботи протягом багатьох років проводили науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню та удосконаленню систем космічних апаратів і зокрема систем електрозабезпечення. результатом цієї великої багаторічної праці і стала ця робота, яка подана на здобуття Державної премії України.
Робота дозволяє поліпшити експлуатаційні параметри фотоперетворювачів; виготовлювати модулі арсенід галієвих сонячних батарей на гнучкому алюміній-поліамідному лакофольгованому діелектрику; створювати сонячні батареї з використанням лінійних лінз Френзеля; одержати математичні моделі джерел і накопичувачів енергії; оцінити надійність систем електрозабезпечення з урахуванням різних механізмів раптових відмов та деградації складових елементів системи; автоматизувати випробування систем електрозабезпечення космічних апаратів, що забезпечує зниження трудомісткості випробувань та економію ресурсу об'єкта випробувань.
Вважаємо, що робота заслуговує нагородження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2011 році.

Генеральний директор
Державного науково-виробничого підприємства
"Об'єднання Комунар" (м. Харків) Л.Ю. Сабадош

Головний конструктор ДНВП "Об'єднання Комунар" -
Начальник НТ СКБ "ПОЛІСВІТ" С.Я. Яценко

проф. Соколов Ю.М.

Створення сучасних і конкурентоспроможних систем електрозабезпечення космічних апаратів різного призначення є важливим та актуальним, особливо при обмеженому матеріальному та фінансовому забезпеченні.
Високу наукову значимість результатів, представлених на здобуття Премії, на мій погляд, має розроблена інформаційна технологія автоматизації випробувань, що базується на використанні спеціалізованої мови опису процесів випробувань. Використання цієї технології дозволяє знизити трудомісткість випробувань та економічно використати ресурс об’єкту випробувань.
Також, вважаю, що отримані теоретичні результати дають можливість комплексно врахувати різноманітні механізми відмов складних елементів системи та оцінити надійність СЕЗ, що важливо для подовження терміну активного існування КА в умовах впливу руйнівних факторів космічного простору.
Перевагою цієї наукової праці є значна практична спрямованість, що підтверджується впровадженнями результатів роботи на підприємствах аерокосмічної галузі України, а також в науково-виробничих та науково-дослідних установах.
Зважаючи на актуальність, важливість та практичну спрямованість цієї наукової праці вважаю доцільним та своєчасним її висунення на здобуття щорічної Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 році.

К.т.н., проф. кафедри виробництва радіоелектронних літальних апаратів
Національного аерокосмічного університету «ХАІ»
Соколов Ю.М.

Бороденко Юрий Афанасьевич

Работа «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторов К.В. Безручко, В.М. Борщов, М.В.Замірець, О.М.Замірець, О. М. Лістратенко, І.Т. Перекопський, О.В. Романовський, Л.П. Семенов, І.Б. Туркін, Ю.А. Шовкопляс направлена на создание в Украине современных конкурентоспособных на мировом рынке систем энергообеспечения космических аппаратов и позволит обеспечить в Украине максимально замкнутый цикл производства космической техники. Необходимо отметить, что современные космические технологи определяют стратегическое место страны в мире. Это, безусловно, определяет актуальность данной работы.
Результаты работы опубликованы в высокорейтинговых изданиях и обсуждались на многочисленных международных собраниях. Практическая значимость работы подтверждается внедрениями на ведущих в этой отрасли предприятиях страны.
Считаю, что данная работа «Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління» авторов К.В. Безручко, В.М. Борщов, М.В.Замірець, О.М.Замірець,О.М. Лістратенко, І.Т. Перекопський, О.В. Романовський, Л.П. Семенов, І.Б. Туркін, Ю.А. Шовкопляс заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Старший научный сотрудник
Института сцинтилляционных материалов НАН Украины (г. Харьков)
кандидат тех. наук
Ю.А. Бороденко