Офіційний веб сайт

Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів

р41

Автори:

Ткачук М.А., Кравченко С.О., Батюшин І.Є., Сапожніков В.М., Д’яченко С.С.,

Посвятенко Е.К., Гончаров В.Г., Клімова О.П., Бобров М.І., КлімовО.В.

 

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

 Розроблено концепцію узагальненого параметричного опису складних механічних систем, методи аналізу фізико-механічних процесів та метод синтезу конструктивних параметрів і нових технологій зміцнення для забезпечення заданого ресурсу деталей машинобудівних конструкцій на прикладі агрегатів тепловозів.

Розроблено методи розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів зон дискретного зміцнення високонавантажених деталей на основі результатів лабораторних досліджень мікроструктури металу, мікротвердості, жорсткості, триботехнічних параметрів та втомної міцності.

Створено і впроваджено технологію дискретного зміцнення приповерхневого шару деталей машин, що позбавлена недоліків існуючих технологій (короблення, розтріскування, велика тривалість, залишкові деформації та напруження) і потребує витрат в 6–8 разів менших, ніж у традиційних технологіях. Крім того, технологія дає ефект одночасного покращення трибологічних характеристик та показників міцності оброблюваних деталей.

Застосування запропонованої технології зміцнення (в першу чергу – колінчастих валів двигунів) дає змогу для тепловозів на 40 % підвищити ресурс з одночасною економією витрат на 70 % та скороченням часу на80 %.

Економічний ефект від впровадження роботи складає 780,0 млн. грн. на рік.

За результатами роботи опубліковано  5 монографій, 2 підручники і 260 наукових праць та отримано  53 патенти, в т.ч. 22 - міжнародних.

Надіслати коментар

Коментарі

Леонець Віктор Адамович

Сьогодні актуальною проблемою є продовження ресурсу колінчатих валів дизельних двигунів залізничних тепловозів. Зараз в Україні одним з небагатьох працездатних методів відновлення геометричних розмірів шийок цих колінвалів є впроваджений авторами електроіскровий метод.
Вагомий внесок в розробку електроіскрової технології нанесення дискретних покриттів різноманітного призначення зробили співробітники Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України (кандидат техн. наук Ю.О.Кузема; провідний інженер В.С.Комар; професор, доктор технічних наук Б.А.Ляшенко; кандидат технічних наук М.С.Дігам; кандидат технічних наук В.О.Маковей).
Досконало вивчивши властивості дискретних зносостійких покриттів, нанесених електроіскровим методом, авторами роботи, висунутої на здобуття Державної премії України, вдалось ефективно їх впровадити не лише для продовження ресурсу вищезгаданих колінвалів за критерієм відновлення геометричних розмірів їх корінних та шатунних шийок, а також для зміцнення різноманітних деталей машин та елементів конструкцій.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.
Леонець Віктор Адамович , пров. наук. співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, доктор техн. наук
Леонець Віктор Адамович , пров. наук. співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, доктор техн. наук

Кундрак Янош (Угорщина)

Известно, что около 75% деталей ремонтируемых машин имеют большой остаточный ресурс и могут быть использованы повторно. При этом затраты на их восстановление не превышают 40–60% стоимости новых деталей. Особую значимость эти данные приобретают при ремонте тяжелых машин: тепловозов, прокатных станов, турбин, мощных металлорежущих станков, морских и речных судов. Представленная работа имеет большую научную и практическую ценность, поскольку на примере восстановления коленчатого вала тепловоза авторы показали высокую эффективность новой ремонтной технологии, основанной на методе дискретного упрочнения. Этот метод состоит в создании в заданной последовательности чередующихся прочных и пластических участков слоя металла на высоконагруженных трущихся поверхностях деталей. Технология дискретного упрочнения коренных и шатунных шеек коленчатых валов обеспечивает высокие триботехнические характеристики поверхностей при сохранении оптимального уровня усталостной прочности детали. Это позволяет повысить эффективность технологии ремонта тепловозного дизеля и тепловоза в целом.
На основании исследования закономерностей изменения структуры и свойств поверхности металла после дискретного упрочнения впервые научно обоснована и экспериментально подтверждена взаимосвязь режимных параметров упрочнения материалов деталей с износостойкостью, коэффициентом трения и сопротивлением образованию задиров.
Работа хорошо известна ученым-машиностроителям и производственникам, поскольку ее авторы постоянно публикуются в научно-технических изданиях и выступают с докладами на авторитетных международных научных конференциях. Внедрение результатов работы в производство позволило повысить ресурс тепловозов в 1,5 раза с экономическим эффектом свыше 750 млн. грн.
Доктор технических наук, профессор Мишкольцкого технического университета, Венгрия, Кундрак Янош

Вітченко В.І.

Відповідь
Вітченко В.І.

В настоящее время во многих городах Украины подвижной состав городского электротранспорта имеет большую степень износа, в связи с чем очень остро стоит вопрос его капитального ремонта и продления срока эксплуатации. Поэтому внедрение новых эффективных, менее энергоемких технологий имеет большое значение. Разработанная Национальным техническим университетом «ХПИ» технология дискретного упрочнения высоконагруженных деталей нам известна. Она внедрена и успешно применяется на ряде машиностроительных заводов Украины, в том числе и на ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод». В 1998-2003 гг. нашим предприятием была отремонтирована по этой технологии опытная партия агрегатов. Многолетняя их эксплуатация с систематическим контролем технического состояния показала, что результаты применения данной технологии отвечают техническим требованиям агрегата. Экономический эффект от внедрения составил около 25000 грн. Поддерживая развитие новых эффективных технологий считаю, что данная работа Национального технического университета «ХПИ» заслуживает широкого распространения.

Директор Харьковского коммунального предприятия «Вагоноремонтный завод» Витченко В.И.

Шейко А.И.

Разработка и внедрение в производство перспективных, современных, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к существующей и разрабатываемой технике, технологий упрочнения деталей на ДП"Завод имени В.А. Малышева" ведется на протяжении многих лет.
За это время были адаптированы к условиям производства и внедрены такие технологии как ТВЧ, цементация, опробованы технологии азотирования высоконагруженных поверхностей. Все они себя хорошо зарекомендовали. Но в связи с резким падением производства, высокой энергоемкостью этих технологий, довольно длительным производственным циклом стоимость производимой заводом продукции резко возросла. Возникла потребность в новых, альтернативных технологиях упрочнения высоконагруженных деталей. Одной из таких технологий и является технология дискретного упрочнения, предложенная Национальным техническим университетом "ХПИ". Технология прошла все стадии внедрения, апробирована на опытно-промышленной партии дизель-генераторов типа Д80 и внедрена в серийное производство при изготовлении дизель-генератора 1Д80Б. В течение почти 10-летней эксплуатации этих двигателей выходов из строя по причине задира шеек коленчатых валов не зафиксировано.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предложенная технология дискретного упрочнения поверхностей трения высоконагруженных деталей не имеет недостатков известных технологий упрочнения, менее энергоемка, не требует дополнительных производственных площадей и дорогостоящего оборудования. Работа заслуживает высокой оценки.
Заместитель главного инженера ДП"Завод имени В.А. Малышева" Шейко А.И.

Борт С.Г.

Локомотивное депо Полтава знакомо с представленной работой с практической стороны вопроса, так как эксплуатирует тепловоз серии ТЭП70, на дизеле которого установлен коленчатый вал, восстановленный по технологии дискретного упрочнения приповерхностного слоя. Пробег данного коленчатого вала на текущий момент уже составляет более 350 тыс. км и его эксплуатация успешно продолжается.
Возможность восстановления чертежных размеров деталей с гарантированным сохранением заложенных для них конструкторской документацией характеристик является хорошим решением вопроса повышения эксплуатационной надежности отремонтированных по предложенной технологии коленчатых валов тепловозных дизелей при одновременном сокращении расходов на ремонт. И уж тем более эффект от применения данного метода проявляется в том случае, когда позволяет отказаться от необходимости закупки нового дорогостоящего коленчатого вала.
Считаю, что методы восстановления по технологии дискретного упрочнения приповерхностного слоя заслуживают широкого внедрения на железнодорожном транспорте при выполнении восстановительных ремонтов коленчатых валов и других сходных деталей тягового подвижного состава.
Начальник локомотивного депо Полтава Южной железной дороги Борт С.Г.

Гість Гуцул В.И.

В настоящее время проблема энергосбережения ресурсов стоит очень актуально и прежде всего это связано с ростом энергопотребления ресурсов во всех отраслях, и ростом их стоимости. Эти проблема заставляет ученых искать различные пути снижения потребления ресурсов и увеличение срока службы машин и механизмов. Одним из направлений снижения энергозатрат есть совершенствование технологий в машиностроении за счет увеличения КПД машин и механизмов-снижение сил трения в трущихся узлах и увеличение ресурса деталей за счет новых технологий упрочнения материалов.
Ознакомившись с предложенной технологией упрочнения деталей, можно сделать вывод о том, что данная технология дискретного упрчнения очень актуаль на сегодняшний день и ее практическое внедрение имеет большое значение для всех отраслей. Известы многие традиционные методы упрочнения поверхностей трущихся деталей. В последнии годы разработан, например, метод минирализации поверхностей трущихся деталей, что очень положительно влияет на физико-механические свойства трущихся деталей и резко увеличивает их ресурс. Предлагаемый метод дискретного упрочнения также в разы позволит улучшить физические процессы в трущихся деталях двигателей, исключить трещины в шейках коленвалов двигателей, что приведет к значительному увеличению ресурса двигателей и снижению эксплуатационных затрат на протяжении всего жизненного цикла машин.

Генеральный директор ЗАО "Энерпром-Инжиниринг",г. Москва, кандидат технических наук СНС

Годлевский В.У.

Рецензируемая работа весьма актуальна, поскольку повышение ресурса тяжелых транспортных машин и, в частности, тепловозов за счет современных технологий изготовления и ремонта их ответственных деталей является крупной народнохозяйственной задачей не только для Украины, но и для других государств, ставших на путь приоритетного развития машиностроения.
Авторы, обладающие многолетним научным и производственным опытом в области создания процессов упрочнения деталей машин и механизмов, решили проблему путем комбинирования нескольких эффективных способов инженерии поверхности: нанесение покрытий, модифицирования поверхностного слоя изделия, повышения качества его поверхности финишными механическими операциями, создание на последней регулярных макрорельефов. За счет такого нового технического и технологического, с одной стороны, получен поверхностный слой, обладающий преимуществами сплошных защитных покрытий – износостойкостью, твердостью, тепло-, и коррозийной стойкостью, а с другой – прочным сцеплением металла слоя с основой – главным преимуществом модифицирования. Кроме того, прерывистость несущей поверхности позволяет устранить основной недостаток сплошного слоя – опасность растрескивания от тангенциальных нагрузок в парах трения.
Как отмечается в работе, износостойкие «островки» поверхности можно получить различными способами. Однако, электроисковое легирование имеет ряд преимуществ по следующим причинам. Этот процесс достаточно хорошо освоен промышленностью, а специализированные предприятия серийно выпускают установки для электроискового легирования. Для реализации разработанного процесса в производстве авторы использовали как базовую установку Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко Национальной академии наук Украины, предварительно модернизировав ее, Еще одной особенностью работы является выбор электрода. Многочисленные эксперименты показали, что лучшим материалом для электроискового дискретного легирования является малоуглеродистая нержавеющая аустенитная сталь. Этот материал, интенсивно перемешиваясь с высокопрочным шаровидным чугуном, из которого изготовлен коленчатый вал форсированного дизеля тепловоза, создает тело «островка», металл которого обогащен хромом, никелем, титаном, марганцем и кремнием, находящимися в эвтектиках или химических соединениях с железом и углеродом. Благодаря этому дискретный слой детали имеет комплекс полезных свойств, перечисленных выше.
Широкая практическая реализации результатов рецензируемой работы показала, что ее внедрение в производство позволяет значительно увеличить межремонтный период деталей и машины в целом и, что особенно важно, довести число ремонтов до 12-13 по сравнению с 3-4 ремонтами при известных технологиях упрочнения( газовое азотирование, поверхностная закалка, закалка ТВЧ и др.)
Учитывая сказанное, считаю, что работу «Создание высоконадежной транспортной техники на основе научно-технической разработки процессов дискретного упрочнения высоконагруженных деталей форсированных двигателей и агрегатов» авторами которой являются Ткачук Н.А., Кравченко С.А., Батюшин И.Е., Сапожников В.М., Дяченко С.С., Посвятенко Э.К., Гончаров В.Г., Климова Е.П., Бобров Н.И.,Климов А.В. следует рекомендовать на соискание Государственной премии в области науки и техники Украины на 2010

Член-корреспондент Академии технологических наук России, Генеральный директор.

Молчанов С.Г.

Авторы данной работы затронули важную тему как для народного хозяйства Украины так и России. Приведенные результаты исследований и опытно-промышленных испытаний показывают, что дискретное упрочнение
обеспечивает высокую надежность и работоспособность деталей, позволяет при этом использовать в полной мере их остаточные ресурсы. Это говорит о том, что можно намного сократить количество закупаемых дорогостоящих запасных частей. Оснащение ремонтных мастерских оборудованием для дискретного упрочнения значительно расширит область ремонтных работ и улучшить их качество.

Полковник запаса Молчанов С.Г., ВВС, Россия, Главное Управление капитально-восстановительного ремонта
вооружения и военной техники, Главный технолог

Левченко Г.В.

В роботі для зміцнення поверхонь, які працюють в умовах тертя і зношування, запропонований спосіб електроіскрового дискретного легування, який за умов розробки правильних режимів і вірного вибору матеріалу електрода є придатним як для сталевих, так і чавунних виробів.
Запропонована авторами технологія дискретного електроіскрового зміцнення деталей має цілу низку переваг перед методами, які використовуються в теперішній час. Вона одночасно підвищує і опір втомі, і зносостійкість, не викликає знеміцнення серцевини виробу, не призводить до короблення, утворення напружень, не потребує великих енергетичних витрат, на 80 % скорочує час обробки.
Автори показали, що при даному електроді вирішальне значення має дискретність нанесення розрядів на зміцнювальну поверхню.
Серйозні дослідження структури, розподілу елементів в поверхневому шарі, визначення рівня залишкових напружень з залученням передових комп’ютерно-інформаційних технологій дозволили оптимізувати режими поверхневого зміцнення.
Технологія впроваджена для зміцнення шийок колінчастих валів тепловозних двигунів, що підвищило їх ресурс на 40 % і на 70 % зменшило витрати і дало значний економічний ефект – 780 млн. грн.
Цей метод також добре себе зарекомендував для зміцнення прокатних валків, деталей важких верстатів тощо.
Авторами роботи є відомі вчені, що забезпечило високий методичний та експериментальний рівень роботи.
Особливо слід відзначити дуже значний, реальний, а не очікуваний економічний ефект – 780 млн. грн. При подальшому впровадженні запропонованого способу поверхневого зміцнення виробів цей ефект буде зростати.
Ми вважаємо роботу дуже актуальною, результативною і підтримуємо її висунення на Державну премію України.

Заступник директора Інституту чорної металургії НАН України.

Лещенко В.М.

Україна - потужна науково-технічна держава, авторитет якої відомий в усьому світі. Це покладає на неї велику відповідальність, і незважаючи на всесвітню економічну кризу, зобов’язує брати участь у розвитку науково технічного прогресу. Всі підстави для цього вона має, - це велика кількість всесвітньо відомих науково-технічних та навчальних закладів, багато потужних машинобудівельних заводів та інше. Тимчасовий спад виробництва означає, що промисловості потрібні нові технології: менш енергоємні, екологічно-безпечні, не потребуючі великих економічних вкладень. Саме така технологія дискретного зміцнення важко-навантажених деталей машин та механізмів і запропонована колективом вчених та підприємців, який висунуто Національним технічним університетом «ХПІ» на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Ця технологія універсальна. Її можна використовувати як при виробництві нової техніки, так і при ремонті. Надійність роботи виготовленої за її допомогою транспортної техніки, великий економічний ефект, який отримає держава з впровадження цієї технології в виробництво, дає підставу вважати цю науково-технічну розробку своєчасною, відповідаючою всім вимогам сучасного розвитку машинобудування, а колектив - гідним присудження Державної премії України.

Голова правління «Союзу інвесторів» Лещенко В.М.

Бойчук В.Б.

На чотирьох пасажирських тепловозах ТЕП70 Південної залізниці, що вже вичерпали нормативний термін експлуатації, (у локомотивних депо Основа, Полтава та моторвагонному депо Люботин) починаючи з 2005 -2006 років успішно працюють дизеля 5Д49, обладнані колінчатими валами, корінні та шатунні шийки яких відновлені виробничо-комерційною фірмою «ТАВІ» за допомогою технології дискретного зміцнення високонавантажених деталей.
Пробіг тепловозів ТЕП70 з відновленими колінчатими валами становить понад 300-400 тисяч км., що дало змогу заощадити значні кошти на придбання нових колінчатих валів, які в Україні не виготовляються, та ввести у експлуатацію тепловози, ресурс колінчатих валів котрих був вичерпаний.
Вважаю, що технології дискретного зміцнення високонавантажених деталей заслуговує поширення для подальшого використання на залізничному транспорті по відновленню не тільки колінчатих валів дизелів тепловозів, а й інших високонавантажених деталей локомотивів і кранів на залізничному ходу, а автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Начальник локомотивного депо Основа
«Південної залізниці» В.Б. Бойчук

Братан С. М., Новоселов Ю. К.

В данной работе предложен метод поверхностного упрочнения тяжелонагруженных деталей, отличающийся своей простотой и оригинальностью. Данный метод лишен многих недостатков, присущих другим методам упрочнения поверхностей. Анализ работы показывает, что оборудование для реализации данного метода отличается простотой исполнения и может со сравнительно небольшими затратами применяться на машиностроительных заводах.
Считаем, что авторы данного метода заслуживают присвоение им государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Зав. кафедрой «Технологии маиностроения» СевНТУ
д.т.н., профессор Братан С. М.

д.т.н., профессор Новоселов Ю. К.

Магопець С.О.

Нажаль, останнім часом в нашій країні продовжує існувати значний розрив між виробництвом та наукою, що пояснюється відсутністю належного фінансування наукових досліджень та незначною зацікавленістю з боку промислових підприємств у проведенні досліджень. Таке становище сприяє тому, що результати досліджень в більшості залишаються без належної оцінки й наступного впровадження.
Представлена же розробка є не тільки завершеним високотехнологічним дослідженням, а й беззаперечно на сьогодні дослідженням вельми актуальним та потрібним, про що свідчить вже існуюче впровадження. Заслуговує на увагу не тільки доволі простий спосіб відновлення й зміцнення робочих поверхонь колінчастих валів тепловозних дизелів та інших відповідальних деталей двигунів і силових агрегатів, а й сама можливість отримання суттєвої економії за рахунок більш повного використання наявного залишкового ресурсу особливо відповідальних деталей. Використання електроіскрової обробки дозволяє мінімізувати термічний вплив на деталь та регулювати величину дискретності покриття; забезпечує високу продуктивність і стабільність процесу тощо.
Саме тому вважаю, що проведені авторами ґрунтовні дослідження формування дискретного покриття, яке володіє підвищеними показниками зносостійкості при абразивному зношенні та не викликає зниження втомної міцності валів, є беззаперечно актуальними, а самі автори заслуговують високої оцінки та присудження їм Державної премії в галузі науки і техніки.
Заступник завідуючого кафедрою "Експлуатація та ремонт машин" Кіровоградського національного технічного університету к.т.н., доцент Магопець С.О.

Леоненко О.М.

На сьогоднішній день проблема, яка вирішується в роботі, торкається також і Збройних Сил, де питання збільшення ресурсу озброєння та військової техніки, зокрема автомобільної техніки сімейств ЗІЛ, КамАЗ, КрАЗ є досить актуальним. В тому числі це стосується і засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, які базуються на цих автомобільних шасі та були прийняті на озброєння й виготовлені ще за часів Радянського Союзу. Це викликає необхідність пошуку новітніх шляхів підвищення надійності вузлів та агрегатів автомобілів як в процесі виготовлення, так і при технічному обслуговуванні та ремонті.
Спосіб формування зносостійких поверхонь металевих виробів (дискретне зміцнення) як альтернатива стандартним технологіям поверхневого гартування і азотування при виготовленні і особливо при ремонті високонавантажених деталей переконливо доведений авторами роботи та вже перевірений на практиці часом. По це свідчать не лише значна кількість наукових праць, патентів, дисертацій і т.д., але й промислове впровадження на підприємствах України, демонстрація переваг у процесі тривалої експлуатації чималої кількості зміцнених виробів протягом десяти років та отриманий економічний ефект від впровадження технології дискретного зміцнення.
Робота є актуальною, виконана на високому рівні, має значну наукову новизну і практичну цінність. Тому вважаю, що її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
К.т.н., доцент кафедри аеродромно-технічного та тилового забезпечення авіації Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.

Frank A.

Wissenschaftliche Forschungen, die der Verbesserung der Ressourceneffizienz von Diesellokomotiven gewidmet sind, haben eine große Bedeutung nicht nur für ukrainischen, sondern auch für europäischen Transportmaschinenbau. Die Härtung des schwächstes Glied der Diesellokomotive – die Kurbelwelle (Kurbelzapfen und Hauptlagerzapfen) wird meistens durch Gasnitrieren durchgeführt. Allein der Prozess unter Industriebedingungen dauert bis 100 Stunden mit einer Temperatur in der Kontaktzone von mehr als 500°C. Dies führt zur Runzelbildung auf der Kurbelwelle und großen Bearbeitungszugaben beim Schleifen. Als Folge kann die teure und massive Welle nur 2- bis 3-mal überarbeitet werden.
Die ukrainische Wissenschaftler entwickelten eine alternative Technologie zur Herstellung einer verschleißfesten metallischen Schicht auf den Gleitflächen. Ähnlich zu klassischen kontinuierlichen Beschichtungen besitzt diese Schicht eine hohe Schutzwirkung und Verschleißfestigkeit. Gemäß der neuen Entwicklung wachsen die Fragmente der Schicht (s.g. „Inseln“) in die Oberfläche hinein und haften fest am Werkstück. Die harten Abschnitte übernehmen dabei die normale und die tangentiale Belastung, während die zähen Abschnitte eine dämpfende Rolle spielen.
Der neue Prozess ist schon erfolgreich in die Produktion an den Eisenbahnausbesserungswerken eingesetzt. Von unserer Seite wünschen wir unseren Kollegen viel Erfolg in der Anerkennung von wissenschaftlichen Ergebnissen und hoffen irgendwann die positive Erfahrung übernehmen zu können.

Prof. Technische Univ. Graz (Ӧsterreich), Inst. für Fertigungstechnik, Dipl.-Ing. Dr. A.Frank

Ящук В.В.

Ящук В.В.
Представленная работа является своевременной и имеет огромное
практическое значение. Предложенный метод упрочнения позволит убрать из
производства энергозатратные и экологически вредные процессы (ТВЧ,
азотирование, цианирование и т.д.), а также появится возможность
замены дорогостоящих материалов на более дешевые, что в период кризиса
очень важно. Метод дискретного упрочнения металлических изделий можно
использовать при изготовлении, модернизации и ремонте железнодорожного
подвижного состава. Одним из направлений может быть изготовление и
ремонт осей колесных пар вагонов.
Начальник Вагонной службы (ОАО "МЗТМ").

Панченко А.І., Черкун В.Ю., Сушко О.В.

Відгук
на роботу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік "Науково-технічні основи підвищенння ресурсу тепловозів на базі технології дискретного зміцнення деталей двигунів та силових агрегатів"
Використання енерго- та ресурсозберігаючих технологій на сучасному етапі використання будь-якої техніки є дуже важливим і злободенним питанням пррактично для всіх галузей народного господарства України.
Загальновідомо, що значна кількість двигунів, які використовуються на автомобілях, траткорах, тепловозах, важких токарних верстатах і т.ін. передчасно направляються в ремонт. Їх залишковий ресурс використовується не повноюмірою, а ресурс двигунів після ремонту порівняно із ресурсом ногового перевищує 50 %.
Робота колективу авторів "Науково-технічні основи підвищення ресурсу тепловозів на базі технології дискретного зміцнення деталей двигунів та силових агрегатів" заслуговує не тільки високої оцінки наукових кіл, керівників підприємств, науково-дослідних, виробничих та комерційних фірм і т.ін., а й особливої уваги та відзника уряду. Причому значущими слід рахувати всі складові представленої роботи: від концепції параметричного опису складних механічних систем, методів аналізу фізико-механічних процесів та синтезу конструктивних параметрів до запропонованих методів розрахунково-експериментального обгрунтування параметрів, метаріалів та режимів нової технології дискретного зміцнення. Запропанована технологія не тільки позбавлена недоліків всеуючих технологій, є більш енергоефективною (потребує у 6 - 8 разів менше енергії, ніж традиційні), але й покращує триботехнічні характеристики та показники міцності деталей, що дає можливість скоротити закупівлю дорогих імпортних запчастин і сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
Вражає й економічна ефективність (780 мнл. грн.). І це тільки при використанні технології для магістральних та маневрових тепловозів! При використанні запропанової технології на двигунах рухомого складу країни та у галузі сільського господарства цей ефект буде не менш та значущим.
Цей творчий колектив без сумніву достойний Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри "Мобільні енергетичні засоби" Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ) А.І.Панченко

Професор ТДАТУ, заслужений діяч науки і техніки України В.Ю.Черкун

К.т.н., доцент кафедри "Технологія конструкційних матеріалів" ТДАТУ О.В.Сушко

Дрягин Дмитрий Прокопьевич

Новый метод дискретного повышения износостойкости и трещиностойкости поверхностей тяжело нагруженных ответственных деталей весьма оригинален, перспективен и экономически эффективен. Считаю, что работа достойна присвоения ей Государственной премии Украины.
Дрягин Д.П., кандидат технических наук, доцент кафедры общей механики и динамики машин Сумского Государственного университета.

Тартаковський Едуард Давидович

Значительное старение подвижного состава железнодорожного транспорта Украины обусловило подготовку и принятие на правительственном уровне комплексной программы обновление железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 гг. Эта программа предусматривает проводить капитальный ремонт двигателей с обеспечением увеличения срока их службы.
Основным фактором повышения экономической эффективности капитального ремонта агрегатов транспортной техники является максимальное использование остаточного ресурса деталей.
Считаю, что дискретное упрочнение тяжелонагруженных деталей является наиболее оптимальным методом упрочнения, который обеспечивает высокие триботехнические характеристики пары трения, не влияет на прочностные свойства основного металла, упрочнение одной детали может производиться неограниченное количество раз и самое главное этот метод обеспечивает высокую ремонтопригодность деталей.
Проведенные на «Укрзалізниці» сравнительные испытания различных методов упрочнения коренных и шатунных шеек коленчатых валов, в которых участвовали зарубежные фирмы, подтвердили преимущества дискретного упрочнения.
Авторы работы достойны присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Доктор технических наук,профессор, зав. кафедрой "Эксплуатация и ремонт подвижного состава" Украинской государственной академии железнодородного транспорта, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники,академик транспортных академий Украины и России.

Шуринов В.А., Самарин А.Е.

Предложенный в работе метод упрочнения поверхностного слоя тяжелонагруженых деталей отличается простотой и оригинальностью. Кроме того, он лишен многих недостатков присущих другим методом упрочнения поверхностей. Можно предположить, что оборудование для реализации данного метода не отличается сложностью, а по тому может быть легко изготовлено и внедрено на машиностроительных предприятиях.
Считаем, что авторы данного метода заслуживают присвоение им государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Генеральный конструктор ООО НПП
«Херсонский машиностроительный завод»,
д.т.н.,профессор Шуринов В.А.

Ведущий инженер конструктор ООО НПП
«Херсонский машиностроительный завод»,
к.т.н.,доцент Самарин А.Е.

Дмитренко Я.М.

Наукові розробки мають суттєве значення для розвитку України тоді, коли вони покликані до життя потребами реального виробництва, виконані на високому рівні, впроваджені зі значним ефектом та володіють перевагами порівняно із відомими зарубіжними розробками.
Всі ці складові у роботі, що подана на здобуття Державної премії України, присутні. Більше того, вони значно випереджають відповідні критерії. Адже порівняно з відомими дана розробка не тільки краща за кінцевими результатами (характеристики елементів транспортної техніки – ресурс та міцність), але й за рівнем та новизною і глибиною теоретичних розробок, а також набагато дешевша та нешкідлива для довкілля. Таке поєднання, безперечно, робить подану роботу дуже привабливою для впровадження на підприємствах України та за рубежем.
Постійний моніторинг наукових розробок авторів дає підставу для обґрунтованого висновку про їхню високу кваліфікацію, наполегливість, прагнення до отримання позитивного кінцевого практичного результату, а тому колектив авторів гідний високої нагороди. Робота, яка представлена Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», характеризується як актуальна, така, що має наукову новизну, практичну цінність, та достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Технічний директор ВАТ «Азовзагальмаш» Дмитренко Я.М.

Бородин В.Г.

Считаю, разработанный метод дискретного упрочнения деталей узлов трения очень перспективным и актуальным. Теоретические ожидания повышения износостойкости упрочненных деталей узлов трения нашли свое практическое подтверждение на самых разнообразных деталях узлов трения, в том числе и на высоконагруженных деталях двигателей. Технология дискретного упрочнения особенно актуальна, именно сейчас в период кризиса и отсутствия финансовых возможностей для обновления парка транспортных средств. Считаю, что метод дскретного упрочнения универсален и имеет широкую область применения, использование данной технологии позволит значительно продлить ресурс технике, требующей капитального ремонта и повысить ресурс новым транспортным средствам, значительно снизить затраты на ее эксплуатацию и ремонт.
Работ очень актуальна и своевремена и коллектив авторов достоин присвоения Государственной премией Украины.
Технический директор ООО НПП "SINTA" Бородин В.Г.

Бубнов В.М.

Україна володіє значним потенціалом у галузі науки і техніки, особливо у певних напрямах. Це, зокрема, стосується проблеми забезпечення міцності та зносостійкості деталей машин шляхом застосування покриттів та спеціальної обробки поверхні деталей. Однак автори даної розробки пішли нетрадиційним шляхом. Вони не обробляють поверхню суцільно, а пропонують новий, дискретний спосіб нанесення зміцнених зон. Завдяки цьому забезпечується і міцність, і зносостійкість деталей машин, а, отже, запропонована основа для створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів.
Колектив авторів є сплавом наукового потенціалу з виробничим прагматизмом. Таке поєднання забезпечує прекрасний кінцевий результат, що досягнутий при виконанні роботи.
При виконанні роботи автори створили новий потужний методичний апа-рат, концепції, методи і моделі, а також залучили найсучасніші системи комп’ютерного моделювання та кластерні комп’ютерні системи. Що важливо, у роботі описаний великий обсяг експериментальних лабораторних та промислових досліджень із використанням сучасного обладнання. Крім того, досягнені результати вражають: йдеться про покращення характеристик не на проценти, а в рази; область застосування – дуже широка; економічна та екологічна привабливість – надзвичайна.
Вважаю, що робота, яка представлена Національним технічним універси-тетом «Харківський політехнічний інститут» у рік свого 125-річчя, характеризується актуальністю, науковою новизною, практичною цінністю та гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Д.т.н., директор – генеральний конструктор ТОВ «ГСКБВ» Бубнов В.М.

Сердюк Ю.Д.

Сучасна промисловість потребує все нових і нових способів підвищення технічних характеристик машинобудівних конструкцій. У той же час постійно підвищується інтенсивність навантажень найбільш навантажених деталей нових машин. Особливо це стосується високонадійної транспортної техніки. Крім того, для України ця проблема загострюється внаслідок значного зношення рухомого складу залізниць, автопідприємств та промислових підприємств. Тому тема роботи колективу авторів є актуальною і важливою.
Неодноразове ознайомлення з науковими роботами авторів роботи, що публікувалися в журналах та виходили з друку у вигляді монографій і підручників, свідчить про їх високу кваліфікацію, науковий рівень та визнання вітчизняних і зарубіжних колег. Автори представляють авторитетні установи України, що славляться своїми науковими школами.
Разом з тим основним критерієм оцінки роботи є її актуальність, наукова новизна та практичне значення. А вони - незаперечні. Розроблені наукові основи для підвищення ресурсу елементів машин. Створена конкурентоспроможна технологія для розробки високонадійної транспортної техніки. Вона впроваджена у реальне виробництво. Отриманий значний економічний ефект.
У сукупності вирішена актуальна і важлива для науки і промисловості України науково-практична проблема, що дає підстави для висновку про те, що автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Генеральний директор ЗАТ «АзовЕлектроСталь» Сердюк Ю.Д.

Литвиненко О.В.

Оцінка роботи вченого передбачає визначення співвідношення тих витрат, які були зроблені при наукових розробках, та ефективності, що досягається при їх впровадженні.
Це не єдина оцінка, але досить конкретна, зрима та об’єктивна. Виходячи саме з такої оцінки, можна не просто позитивно оцінити подану роботу, але й відзначити, що вона може бути відмічена Державною премією України.
Можна з різних сторін розглядати роботу. Актуальність, важливість проблеми, яка нею розв’язується, не викликають сумніву. Науковий рівень і новизна розробки очевидні і підкріплені схвальним сприйняттям публікацій та оприлюднень матеріалу на конференціях, семінарах та виставках. Практична цінність підкреслюється цифрами ефекту від впровадження та ростом технічних характеристик об’єктів транспортної техніки. Можна також оцінити склад авторського колективу: у ньому присутні відомі учені, практики та дослідники.
За всіма параметрами представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Неодноразове ознайомлення з науковими роботами авторів роботи, що публікувалися в журналах та виходили з друку у вигляді монографій і підручників, свідчить про їх високу кваліфікацію, науковий рівень та визнання вітчизняних і зарубіжних колег. Автори представляють авторитетні установи України, що славляться своїми науковими школами.
Разом з тим основним критерієм оцінки роботи є її актуальність, наукова новизна та практичне значення. А вони - незаперечні. Розроблені наукові основи для підвищення ресурсу елементів машин. Створена конкурентоспроможна технологія для розробки високонадійної транспортної техніки. Вона впроваджена у реальне виробництво. Отриманий значний економічний ефект.
У сукупності вирішена актуальна і важлива для науки і промисловості України науково-практична проблема, що дає підстави для висновку про те, що автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

К.т.н., головний iнженер проекту, вчений секретар ВАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» Литвиненко О.В.

Терещенко В.М.

Придніпровська залізниця у 2007 році скористалася науково-технічною розробкою процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей на дизелях 5Д49 тепловозів 2ТЕ116. Було відновлено працездатність двох колінчатих валів, що дало можливість ввести в експлуатацію двох секцій тепловозів без закупки нових колінчатих валів.
Вважаю, що даний метод може бути широко використаний на залізничному транспорті по відновленню колінчатих валів дизелів тепловозів, компресорів локомотивів і МВРС, тягових редукторів локомотивів і МВРС.
Начальник Дніпропетровського моторвагонного депо В.М. Терещенко

Чепурний А.Д.

Робота «Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів», подана Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік, присвячена актуальній і ва-жливій темі. Із практики відомо, що втрата експлуатаційних характеристик складної машини значним чином визначається зношуванням та втратою міцності найбільш відповідальних і навантажених її деталей. У першу чергу це деталі, що рухаються у спряженні з іншими деталями машини та підлягають дії значних контактних зусиль. Прикладами можуть бути колінчасті вали, ротори важких верстатів, валки прокатних станів тощо. Відомі технології не забезпечують одночасного росту і триботехнічних характеристик, і міцності. Тому тема роботи актуальна і важлива.
Автори творчо підійшли до аналізу задачі. Замість традиційного суцільного покриття або обробки поверхні деталей машин було запропоновано піддавати її дискретному зміцненню. При цьому розміри окремих зон зміцнення досить малі, а розташовані вони настільки густо, що покривають 60-75% поверхні. Завдяки застосуванню методу електроіскрового легування відбувається проникнення легуючого матеріалу в масу основного металу, а в поверхневому шарі чітко виявляється зона, яка різко відрізняється від основного матеріалу. Товщина цього шару дорівнює 200 400 мкм, а його мікротвердість перевищує мікротвердість основного металу.
Завдяки цьому контакт між деталлю, що оброблена за технологією дискретного зміцнення, та іншою деталлю відбувається переважно шляхом опирання на острівці легованого металу, що сприяє росту міцності та зносостійкості.
Наукова новизна представленої роботи полягає в тому, що в ній запропоновані нові концепція, методи і моделі для підвищення ресурсу деталей важконавантажених машин на базі технології дискретного зміцнення.
Практичне значення роботи полягає у розробці принципово нових технічних рішень для забезпечення зміцнення деталей високонавантажених машин.
Робота пройшла промислове впровадження на підприємствах України.
Автори роботи – авторитетні вчені, промисловці та винахідники. В Україні та за рубежем відомі їхні наукові розробки, що відповідають високому міжнародному рівню.
Робота дуже актуальна і важлива для науки та промисловості України, ви-конана на високому рівні, має значну наукову новизну і практичну цінність та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Доктор технічних наук, професор, Лауреат державних премій УРСР та України, Заслужений машинобудівник України, Головний інженер
ВАТ «Азовмаш» А.Д. Чепурний

Козаренко В.Н.

Предложенный в работе метод упрочнения поверхностного слоя путем нанесения дискретных участков с повышенной твердостью отличается простотой и оригинальностью. При этом ему присущи существенные преимущества перед другими аналогичными методами. Апробация метода для широкого спектра узлов и агрегатов различных машин и механизмов подтверждает теоретические положения, лежащие в его основе.
Следует отметить, что данный метод может быть широко использован в судостроении и судоремонте в частности для упрочнения опорных поверхностей валовых линий и других элементов судовых энергетических установок.
Козаренко В.Н., к.т.н., доц., декан факультета «Судовождение и энергетика судов» Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова (Севастополь)

Белоусов Е.В.

Разрушение поверхностного слоя сопрягаемых деталей является одной из основных причин выхода из строя машин и механизмов. В этой связи разработка новых методов упрочнения поверхностного слоя всегда актуальна и востребована. В предложенной коллективом авторов технологии удачно сочетаются свойства твердых поверхностей имеющих высокие противоизносные свойства со способностью вязкого материала основы поглощать напряжения. Дискретное упрочнение материалов является серьезной альтернативой, другим, более сложным методом упрочнения поверхностей, имея перед ними ряд существенных преимуществ, а имени:
- формирование дискретных включений в вязкую поверхность материала основы, не создает высоких напряжений, которые могут развиться в микро и макротрещины;
- при электродуговом методе нанесения дискретных участков может быть проведено легирование упрочняемых участков;
- энергозатраты на технологический процесс значительно меньше, чем при других способах упрочнения.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что разработанный метод упрочнения найдет широкое применения во многих отраслях техники, в том числе в автомобилестроении и авторемонте, а его авторы заслуживают присвоения им Государственной премии в области науки и техники за 2010 год.
Зав каф. «Автомобильный транспорт», к.т.н., доц. Херсонского факультета ХНАДУ при ХНТУ Белоусов Е.В.

Подригало М.А.

Предложенная технология дискретного упрочнения деталей транспортных средств в настоящее время имеет болшую актуальность, в связи с тем, что существующие способы упрочнения не обеспечивают возросших требований, предъявляемых к деталям, агрегатам и машинам в целом.
Достоинством дискретного покрытия является то, что этот метод позволяет обеспечить высокие механические свойства детали и износостойкость одновременно.
Д-р техн. наук, профессор кафедры Технологии машиностроения и ремонта машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета