Офіційний веб сайт

Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів

р25

 

Автори:

Вівчаренко О.В., В’ялий К.І., Гречушкін В.В., Демченко А.П., Ковалевська І.А.,

Копилов О.П., Кузьменко О.М., Мартовицький А.В., Черватюк В.Г., Чередніченко Ю.Я.

 

Представлена ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

 

    Шляхом створення і впровадження сучасних технологій на базі запропонова­них комплексних інновацій авторами вирішено одну з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України - радикальне підвищення ефе­ктивності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в най­складніших у світі умовах Західного та Центрального Донбасу і складають по­над 80 % геологічних запасів України.

     Встановлено параметри технологічних схем розробки пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більші вітчизняних і еквівалентні світовим на­віть для середньої потужності пластів, а також базуються на використанні висо­коефективної техніки і найсучасніших технологій високого рівня безпеки.

    Отримано нові закономірності динаміки гірського тиску в складних сполу­ченнях кріплень очисних і підготовчих виробок у нестійкому шаруватому масиві з відображенням фізичного процесу з використанням тривимірних моделей, що є складовими операційного управління технологією видобувних робіт.

     Показники ефективності праці та зростання заробітної платні від впрова­дження комплексної технології розробки родовищ вугілля перевищують вітчиз­няні до 5 разів при скороченні обсягу гірничих виробок у 2,7 рази, що відповідає світовому рівню.

    Запропоновані новітні інноваційні технології видобутку вугілля готові для їх всеосяжного впровадження у вугільну галузь. Одинадцять шахт ДТЕК забезпе­чують понад 40 % енергетичного вугілля від загальнодержавного обсягу видобу­тку, поєднуючи інтереси держави, суспільства і бізнесу.

   Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.

    Наукові результати роботи відображено у 20 монографіях, 107 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторсь­кими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторсь­ких і 9 кандидатських дисертацій.

   Громадське обговорення роботи відбулося   в  Донецькому національному технічному університеті  на засіданні вченої ради 30 серпня 2011 року об 11 годині.