Офіційний веб сайт

Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів

р25

 

Автори:

Вівчаренко О.В., В’ялий К.І., Гречушкін В.В., Демченко А.П., Ковалевська І.А.,

Копилов О.П., Кузьменко О.М., Мартовицький А.В., Черватюк В.Г., Чередніченко Ю.Я.

 

Представлена ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

 

    Шляхом створення і впровадження сучасних технологій на базі запропонова­них комплексних інновацій авторами вирішено одну з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України - радикальне підвищення ефе­ктивності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в най­складніших у світі умовах Західного та Центрального Донбасу і складають по­над 80 % геологічних запасів України.

     Встановлено параметри технологічних схем розробки пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більші вітчизняних і еквівалентні світовим на­віть для середньої потужності пластів, а також базуються на використанні висо­коефективної техніки і найсучасніших технологій високого рівня безпеки.

    Отримано нові закономірності динаміки гірського тиску в складних сполу­ченнях кріплень очисних і підготовчих виробок у нестійкому шаруватому масиві з відображенням фізичного процесу з використанням тривимірних моделей, що є складовими операційного управління технологією видобувних робіт.

     Показники ефективності праці та зростання заробітної платні від впрова­дження комплексної технології розробки родовищ вугілля перевищують вітчиз­няні до 5 разів при скороченні обсягу гірничих виробок у 2,7 рази, що відповідає світовому рівню.

    Запропоновані новітні інноваційні технології видобутку вугілля готові для їх всеосяжного впровадження у вугільну галузь. Одинадцять шахт ДТЕК забезпе­чують понад 40 % енергетичного вугілля від загальнодержавного обсягу видобу­тку, поєднуючи інтереси держави, суспільства і бізнесу.

   Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.

    Наукові результати роботи відображено у 20 монографіях, 107 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторсь­кими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторсь­ких і 9 кандидатських дисертацій.

   Громадське обговорення роботи відбулося   в  Донецькому національному технічному університеті  на засіданні вченої ради 30 серпня 2011 року об 11 годині.

Надіслати коментар

Коментарі

В.К.Задорожный, Днепропетровская ОГА

С точки зрения руководства Днепропетровской области основная ценность научной работы «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и сверхтонких пластов» заключается в том, что ее авторы предлагают научно-обоснованное решение не только производственно-технических проблем угледобывающей отрасли, обусловленных сложной геологией, но и социально-экономических проблем угледобывающих регионов. Показатели эффективности, роста заработной платы, налоговых отчислений предприятий при внедрении комплексной технологи разработки месторождений угля, предлагаемой представителями ДТЭК и НГУ, существенно превышают средние показатели по Украине. Таким образом, учитываются и удовлетворяются интересы государства, общества и бизнеса.
Консолидация творческого потенциала бизнеса (ДТЭК) и науки (Национальный горный университет) при подготовке данной работы создает прецедент для развития аналогичных проектов и в других отраслях отечественной промышленности, что является выполнением одной из задач национальной Программы экономических реформ на 2010-2014 г. г. в части внедрения государственно-частного партнерства в научно-технической сфере.
Предоставление ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» производственной экспериментальной площадки для передовых научных разработок, а также для практических занятий студентов профильных вузов дает мощный импульс для развития в регионе отраслевой науки и повышения качества подготовки молодых специалистов.
Научная работа описывает модель эффективной производственной системы, обеспечивающей соблюдение интересов производства/бизнеса, общества и регионов. Применение такой модели во всех угледобывающих регионах Украины обеспечит надежную перспективу развития производства, рост экономики в регионах присутствия и энергетическую безопасность государства. Поэтому научная работа «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и сверхтонких пластов» заслуживает присвоения ей Государственной премии Украины в области науки и техники, а также изучения всеми заинтересованными сторонами с целью широкого применения научных разработок на практике.

Первый заместитель председателя
Днепропетровской облгосадминистрации
В.К.Задорожный

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації

За роки своєї роботи ДТЕК показала себе ефективною компанією. Вона зробила практично неможливе – довела, що з тонких вугільних пластів потужністю близько одного метра можна видобувати вугілля, яке буде конкурентоспроможним на ринку. Навіть на надтонких вугільних пластах об'єднання ДТЕК «Павлоградвугілля» сьогодні досягає таких виробничих показників, які, за оцінками фахівців, характерні для світових показників на пластах середньої потужності.
При цьому більшість вітчизняних запасів вугілля – близько 80% – зосереджені саме в тонких і надтонких пластах. І цілком логічно, що унікальний досвід представників ДТЕК вилився в написання наукової роботи. Сьогодні ця робота висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Я вважаю, що це безпрецедентний факт, коли приватна компанія готова ділитися своїми практичними напрацюваннями та досягненнями з усіма зацікавленими сторонами. І сьогодні ці напрацювання можуть бути використані в масштабах всієї держави, у всій вугільній галузі України. Я переконаний, що особливо важливим є те, що в цій науковій роботі мова йде про соціально орієнтовану виробничо-економічну модель роботи бізнесу.
У цій роботі доводиться той факт, що така модель може поєднувати в собі задоволення інтересів бізнесу, суспільства й держави. І сьогодні ми бачимо, що це практично впроваджено на підприємствах «ДТЕК Павлоградвугілля». Зокрема, компанія забезпечує своїм співробітникам гідний рівень заробітної плати. А в рамках програм соціального партнерства з містами своєї присутності компанія реалізує ряд важливих соціальних проектів.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Вілкул Олександр Юрійович.

Директор Інституту вугільних енерготехнологій О.Ю.Майстренко

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є своєчасною і актуальною.
В ній вирішено одну з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України шляхом створення і впровадження сучасної комплексної технології на базі соціально-орієнтованих інновацій для радикального підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших за світовими показниками умовах.
Автори вирішили нові складні задачі дослідження закономірностей швидкоплинної динаміки гірського тиску в складних сполученнях кріплень очисних і підготовчих виробок у нестійкому шаруватому масиві з відображенням фізичного процесу з використанням тривимірних моделей. Це дало можливість обґрунтувати, що підвищення стійкості гірничих виробок, шляхом зміцнення приконтурних порід і управління геомеханікою взаємодії системи «масив-зміцнені породи-кріплення», доцільно здійснювати при розвитку зони нестійкої рівноваги порід у покрівлі виробки більш двох її радіусів.
Заслуговує особистої уваги той факт, що створена комплексна схема оптимізації взаємодії системи реалізує одночасно умови адаптації вантажонесучої конструкції до характеру проявів гірського тиску й умови рівноміцності самої конструкції у просторовій постановці.
Новітні розробки дозволили 11 шахтам ДТЕК забезпечити понад 40% видобутку енергетичного вугілля від загальнодержавного обсягу.
Вважаю, що за створення комплексної інноваційної моделі, яка дозволяє прогнозувати етапи інтенсивних і еволюційних змін у видобутку вугілля, автори цієї роботи заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Директор Інституту вугільних
енерготехнологій, д.т.н., професор,
академік НАН України О.Ю. Майстренко

Професор Ф. Преображенський

«Соціально-орієнтована» брехня.

Перш за все, дані на претендентів в титулі автореферату обговорюваної роботи не відповідають дійсності. Перший з членів команди на момент подачі документів в Комітет із державних премій в області науки і техніки України (березень, 2011 р.) вже працював в структурі керівництва Міненерговугілля, а останній – весь 2010 р. працював заступником Міністра Мінвуглепрому, а на момент подачі матеріалів на конкурс був радником в ДТЕК.
Назва і мета даної роботи також не відповідають дійсності. На 2-й стор. в тексті реферату при описі мети роботи явно має місце серйозна друкарська помилка, тому проблема не була сформульована: «метою роботи є рішення одній з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України шляхом створення…» - не вказано, якої саме проблеми.
Також викликають сумнів три формулювання в меті роботи.
1. Формулювання – «тонкі і надтонкі пласти». По загальноприйнятій в Україні Класифікації вугільних пластів по потужності (до 0.7 м - вельми тонкі; від 0.7 до 1.3 м – тонкі; від 1.3 до 3.5 м – середні, категорії «надтонкі пласти» в Україні немає). Шахти ТОВ «Павлоградвугілля» і шахта «Комсомолець Донбасу» фактично експлуатують тільки тонкі пласти і, практично, не відпрацьовують вельми тонкі пласти.
Довідково, дані за останні три роки по статистичній формі міністерства. В 2008 р. з 71 діючої лави тільки дві (менше 3 %) працювали на вельми тонкому, не небезпечному по викидах пласті: на ш. «Благодатна» - геологічна потужність 0,66 м, що виймається – 1,17 м, добове навантаження 1000 т; на ш. «Героїв космосу» - геологічна потужність 0,62 м, що виймається – 1,08 м, добове навантаження 1000 т. В цей період в ДП «Львівугілля» працювало 6 лав на пластах з геологічною потужністю 0,61-0,67 м.
В 2009 р. лав, які б відпрацьовували вельми тонкі пласти в Україні не було.
В 2010 р. з 69 лав тільки дві лави працювали на вельми тонких, але не небезпечних по викидах пластах: на ш. «Благодатна» при геологічній потужності 0,68 м і що виймається – 1,15 м, з добовим навантаженням 1000 т; на ш. ім. Сташкова при геологічній потужності 0,64 м і що виймається – 1,0 м з добовим навантаженням порядка 200 т. В цьому ж році на ш. ім. О.Ф. Засядько на небезпечному по викидах пласті працювала лава з геологічною потужністю 0,67 м і що виймається – 1,1 м з добовим навантаженням 1500 т.
Таким чином, претензії авторів на рішення проблем експлуатації вельми тонких пластів в Україні вельми завишені.
2. Формулювання – «в умовах Західного і Центрального району Донбасу». Шахта «Комсомолець Донбасу» розробляє три пласти з діапазоном потужності 0.9 -1.6 м ( тонкі і середньої потужності пласти) та розташована в східній частині Донбасу, а не в Центральній.
3. Формулювання – «соціально-орієнтовані інновації», це гра слів. Такого нормативно-правового поняття в Україні немає (див. Закон України «Про інноваційну діяльність»). Інновація – це знов створені технології, продукція або послуги, які істотно поліпшують структуру і якість виробничої та соціальної сфери. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних умов для розвитку і використовування науково-технічного потенціалу країни. Таким чином, «інновація» в Україні по суті не може бути соціально не орієнтованій.

Зауваження по пунктах в розділі «Узагальнені науково-технічні результати і наукова новизна».
2. Що таке «екстремум», це невизначеність, а технологічні параметри слід оптимізувати або, в крайньому випадку, приймати раціональні значення для певних умов. Правильно авторами мовиться, і абсолютно природно, що при екстремумах відбуваються корені зміни в проявах гірничого тиску. Було слід би, як приклад, дати в рефераті інформацію про те, що влітку 2010 р. в очисних вибоях ш. «Самарська» мали місце декілька аварійних випадків посадки кріплення КМ 90 «на жорстку», які супроводжувалися великими втратами видобутку вугілля.
3. Виробнича дисципліна не відноситься до наукової новизни, набір фраз які не мають відношення до сучасних технологій.
5. Гасла про революційні зміни. Які нові і технологічні розробки дозволяють досягти високих показників. «Інвестиційна політика… дозволяє досягти революційних змін…» - в чому наука?
6. Були описані загальновідомі речі – а де новизна. На ш. «Самарська» вірогідність посадки « на жорстку» комплексу досягла одиниці.
Який же висновок з цих спостережень аномального навантаження переднього ряду гидростояків?
10. «Інноваційні процеси», «інноваційна модель» (див. Закон України «Про інноваційну діяльність»). Спекуляція модними термінами.
«Еволюція» - процес зміни, тому фраза «еволюційні зміни» відповідає виразу – «масло масляне».
«Адаптація нової техніки» - конкретно, яку «нову техніку» мають на увазі автори: на шахтах м. Павлоград в 2010 р. працювало 49 кріплень КД 80 (серійно почали випускатися з 1984 року, а зараз виготовляються тільки за замовленням); 8 одиниць кріплень КД 90 (серійно почали випускатися з 1994 року); 7 од. кріплень ДМ (серійно почали випускатися з 2000 року); 5 імпортних кріплень OSTROJ і одне кріплення – ДВТ.

Практичні результати роботи.
Описані практичні результати роботи в розділах 1,2,8,9 не були пов'язані з науково-технічними результатами роботи.

Упровадження науково-технічних результатів у виробництво.
Дві сторінки реферату (стр.7,8) присвячено створенню, структурі і функціонуванню компанії ДТЕК, хоча жоден з претендентів не має відносин до створення цієї компанії і не входить в її керівництво. Безпосередньо до створення Донбасівської паливно-енергетичної компанії мала відношення корпорація «Укрподшипник» з дозволу тодішнього керівництва країни і Донецької області.
«Тощие угли», які розробляє ш. «Комсомолець Донбасу» - це «писні вугілля», а не «худі вугілля».
Статистичні дані показників навантаження на лави в 2010 р. по шахтах ТОВ «Павлоградвугілля» і діапазон навантажень по очисних вибоям за останні три роки не відповідає досягнутим показникам навантаження на лаву, які були приведені в авторефераті роботи на стор. 10:

Шахта Діапазон геологічної потужності Дані в авторефераті за 2010 р., т /доб. Дані статистики за 2010 р., діапазон середнього навантаження по вибоям т /доб. Дані статистики за 2008 - 2010 рр., діапазон в т /сут.
Тернівська 0.77-1.52 2480 984-1618 151-1618
Павлоградська 0.74-1.0 3848 296-2299 296-2299
Героїв Космосу 0.73-1.01 2385 752-1706 486-1706
Благодатна 0.68-0.85 4065 1047-2397 816-2397
Степна 0.81-0.91 4500 1747-2055 552-2055
Ювілейна 0.87-1.06 2457 628-1644 628-1882
Самарська 0.81-0.91 3005 1024-1732 529-1732
Дніпровська 0.7-1.17 2831 151-1643 151-1643
Зах.-Донбаська 0.91-0.97 2495 612-1583 586-1721
ім. Сташкова 0.64-1.16 2240 127-1568 127-1568

Якщо під «досягнутими показниками навантаження на лаву» були зважаючи на навантаження, які були досягнуті у вигляді «екстремуму» (рекорду), наприклад, в дні підвищеної здобичі, то причому тут претензія на створення сучасної комплексної технології. За останні три роки істотних змін в показниках роботи шахт немає.
Описані на стр.10 реферату проект соціального партнерства, рівень зарплати, кількість здравниць, ода на честь створеної інфраструктури і т.п. вельми цікаві, але ж заявлена тема конкурсної роботи повинна мати відношення до сучасних технологій видобутку вугілля.
В компанії ДТЕК успішно була освоєна стара, надійна і дешева гірнича техніка. В цілому гірники міст Павлограду і Кіровське уміють добре видобувати вугілля. Невелика глибина шахт, відносно не старий шахтний фонд, відсутність проблем з метаном, раптовими викидами вугілля і газу, гірничими ударами, робота гірників на власну кінцеву продукцію, жорстка дисципліна і адекватна праці зарплата зрештою дають позитивні результати. Але це не має ніякого відносини до конкурсу в області науки і техніки в Україні і залишає враження пародії на «науку».
Викликає сумнів об'єктивність авторів коментарів відносно даної роботи на сайті Комітету із державних премій по науці і техніці України.
В числі авторів, які підтримали роботу:
- чотири генеральні директори ДП по видобутку вугілля, вугільна продукція яких поставляється на підприємства ДТЕК, значить, вони знаходяться у фінансово-виробничих відносинах з авторами роботи і не можуть об'єктивно виказувати свою думку про неї;
- декілька фахівців з вузів «гірницького» міста Рівно (Національний університет водного господарства і Гуманітарний університет) дають оцінки по підземних гірничих розробках;
- заступник Міністра Міненерговугілля, енергетик, не фахівець в гірничій справі;
- за загальноприйнятим в науковому середовищі принципами не коректно направляти декілька відгуків на роботу з однієї організації, як зробили, наприклад, професора з ІГТМ НАНУ – 5 відг., з НГУ – 3 відг., з ДонДТУ – 3 відг.
- професор з центру «Геополітика», докторант з «водного університету», мери шахтарських міст і голови районних адміністрацій, продавці імпортної техніки, мабуть, грають роль «масовки», яка теж дає оцінку рівню гірничої науково-технічної роботи. А завершує список «об'єктивних коментарів» 9 відгуків підлеглих авторам ІТР (начальники ділянок, заступники головного інженера і рядові інженера) з шахт «Комсомолець Донбасу», Павлоградськая», «Самарська».
Таким чином, верхи цинізму є представлення «потогінної системи» на старій гірничій техніці як сучасної технології, яка була заснована на глибоких наукових дослідженнях. Велике щастя для всіх, що на цих, відносно не глибоких шахтах, немає метану і газодинамічних явищ. Там, де це має місце – результати такої «екстремальної» роботи закінчуються трагічно.

Професор Ф. Преображенський

Гість

Все вроде бы ничего , я с Вами согласен но:"Велике щастя для всіх, що на цих, відносно не глибоких шахтах, немає метану і газодинамічних явищ."....ошибаетесь,несколько шахт Павлоградугля сверхкатегорные и опасные по взрывам угольной пыли...

Автори роботи

Відповідь
на пасквіль професора Ф. Преображенського «Соціально-орієнтована» брехня

Ознайомившись з матеріалом, викладеним в адрес роботи «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка допущена до участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, її автори вирішили дати відповідь на цей анонімний відгук, не дивлячись на те, що давно на анонімки ніхто не звертає уваги, так як достовірності там немає. Чесні й принципові науковці за анонімки не ховаються й не ганьблять чесне ім’я героя й звання професора з відомого художнього твору. Про це свідчить той фактичний матеріал, де до наукових здобутків авторів зауважень немає, а є судження щодо географії та української мови.
Отже, все по-порядку. Дані на претендентів відповідають оригіналам записів в трудовій книжці на момент подання документів в Комітет із державних премій в області науки і техніки, що підтверджується наказами керівників відповідних установ. Всі вони мають безпосереднє відношення до виконання роботи, так як працювали довгий час на шахтах і очолювали їх, приймали і приймають участь у виконанні наукових розробок, що представлені в роботі, та впроваджують їх у виробництво.
Стосовно назви та мети роботи. Для науковців, що займаються науковою роботою та готують фахівців вищої кваліфікації (магістрів, кандидатів і докторів наук) є зрозумілим, при викладенні мети необхідно вказати ціль та механізм її досягнення. Тому вона повинна складатися з двох частин, що й викладено, а саме: ціль – вирішення однієї з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України; механізм її досягнення – створення і впровадження сучасної комплексної технології на базі соціально-орієнтованих інновацій для радикального підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших, за світовими показниками, умовах Західного та Східного Донбасу.
Посилання до класифікації вугільних пластів за потужністю є помилковими, а саме посилання на термін «надтонкі вугільні пласти» в Україні немає. За російсько-українським словником прислівник (наречие) весьма – вельми, дуже, надто. По-перше в класифікації вугільних пластів тонкі пласти знаходяться в інтервалі 0,71-1,2 м, а не 1,3 м, як це написано, а пласти середньої потужності – 1,21-3,5 м,. По-друге, в українській мові прикметник «вельми» застосовується при звернені до людей, а не до предметів. Втретє, в роботі йдеться про можливості застосування існуючих засобів механізації очисних робіт та їх можливості, де класифікація інша, обумовлена компонуванням технічних засобів і гірничих робіт з урахуванням присутності людей в робочому просторі лави. Класифікація відноситься до геологічної потужності вугільних пластів, тоді як в технології ми оперуємо до виймальною потужністю, що не зовсім одне і теж. Терміни річ не стала і в залежності від умов відбувається її корегування, тим більш в українській мові, де це знаходиться в початковій стадії та в більшості випадках непрофесійним перекладом з російської мови.
Приведений перелік потужностей вугільних пластів включає пласти з геологічною потужністю до 0,7 м, а саме шахти «Благодатна» – 0,66 м; «Герої Космосу» – 0,62. Невже це не надтонкі пласти? Не вір очам своїм. Тим більше, що в меті зазначено, 80% запасів вугілля знаходиться в вугільних пластах в інтервалах потужностей, зазначених в роботі. Тільки в Західному Донбасі знаходиться 670 млн. т запасів, із них розробляються 330 млн. т, а 340 млн. т потребує технологічного й технічного вирішення. Така ж ситуація має місце й в інших регіонах Донбасу, де із-за відсутності технологічних та технічних рішень закрили шахти, але запаси там є, і це багатство України та її енергетична незалежність та вирішення соціальних питань в цих депресійних районах.
Щодо району розташування шахти «Комсомолець Донбасу» то річ йдеться не про частину Донбасу, а про Чістяково-Сніжнянський гірничопромисловий район. Те, що запропоновані технологічні рішення показали себе ефективно в складних умовах залягання тонких пластів, де висока газова складова, є безпека щодо раптових викидів газу в гірничі виробки, свідчить про інновації в підходах до вирішення проблеми. Впровадження тільки нової техніки дає ефект, але на короткий час, де і спостерігаються еволюційні процеси.
Тільки комплексний підхід до виваженого наукового обґрунтування технологічних параметрів та можливостей засобів комплексної механізації гірничих робіт дозволяє досягти революційних змін. За 6 останніх років видобуток вугілля на шахті збільшився більш ніж в 1,5 рази в умовах, де виконується повний комплекс робіт з дегазації вугільних пластів та кооптування газу метану. Чим не комплексна розробка вугленосної товщі? Для фахівців з гірничої справи зрозуміло, що технологічна схема видобутку вугілля враховує багато складових: послідовність розвитку гірничих робіт, їх узгодження у часі, організацію виконання технологічних процесів щоб забезпечити безпеку працівників та досягти високих техніко-економічних показників. Всі шахти Західного Донбасу є газовими, а на шахтах «Західно-Донбаська» і «Степова» виконуються роботи з дегазації пластів. Питання щодо газу метану є, але вони вирішуються позитивно. Це до відома авторів пасквілю та поповнення їх компетентності в гірничих роботах на вугільних шахтах України.
Зауваження щодо терміну «екстремумів» та їх розвитку це просто проф. Преображенський робить для того, щоб набрати обсяг в написаному та придати йому важливості. Про це свідчить перескакування з 3 пункту на 5, а потім з 6 на 10 пункт.
Не можна проминути такого «важливого зауваження» як ставлення до трудової дисципліни та її новизни. Відома річ, що засоби виробництва без трудових відносин не існують одна без одного. В тому й комплексність роботи, де враховуються усі складові технологічного процесу та їх організації.
Екстремуми технологічної схеми досягалися при прямому стимулюванні персоналу та отриманні реальної зарплатні за видобуте вугілля у дні підвищеної добичі по усіх її ланцюгах від забоїв до поверхневого технологічного комплексу. Перевірялась максимальна можливість технологічної схеми та техніки, але на короткий термін, де геомеханічна складова не суттєво проявляла себе або навпаки, потім довгий час ремонтували гірничі виробки та техніку.
В запропонованій комплексній технології ланцюги технологічної схеми будуються на досягнення максимального результату з використанням гірничої техніки на межі можливості, враховуючи геомеханічну складову. Так, на шахті «Самарська» були посадки лави на «жорстку базу». Це продовжувалось до тих пір, поки не внесли нові технологічні зміни та режим роботи очисного вибою. До речі, шахту в складний час очолив один із авторів роботи – к.т.н., Черватюк В.Г. Були впроваджені рекомендації науковців спільно з керівництвом шахти і негативні явища зупинені. Зараз лава дає стабільно більше 2000 т вугілля на добу, а за сприятливої геомеханічної обстановки більше 3000 т на добу.
Зауваження щодо термінів типу «Інноваційні процеси» та інші, то це не розуміння новизни наукової роботи, де пропонуються нові результати, а не репродуктивна діяльність та компіляція відомих робіт.
Образи типу пародії на «науку», «потогінної системи», сумнівність об’єктивних суджень авторів коментарів відносно сайту Комітету залишимо на совісті «проф. Ф. Преображенського», що говорить про його відношення до колег та приміряння на себе бачення цієї роботи. Але до його відома хочемо довести, що Вузи готують фахівців гірничого профілю і працюють там доктори та кандидати наук за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин», а докторант, це людина що має науковий ступінь кандидата наук і готує до захисту докторську дисертацію. До речі вони активно займаються науковою роботою і є відомими фахівцями з гірничої справи в Україні та за її межами.
Ми також не поділяємо думку, що є рядові та не рядові інженери. Всі вони фахівці з гірничої справи, як мери міст, що відізвалися на нашу роботу. Це відомі керівники вугільної промисловості, що пройшли усі керівні ступені на шахті, очолювали їх, а тепер опікуються долями гірників, їх сімей та розвитком регіонів. Судити так про людей, це більше ніж образа (вони мають 25-30 років стажу підземних робіт).
Автори роботи нікого не примушували давати відзив. Як можна примусити дати відзив заступника Міністра Міненерговугілля? Зрозуміло, що він розуміє майбутнє розвитку вугільної галузі та бачить фактичні результати та їх втілення в подальший розвиток.
Ще раз хочу відмітити, щодо наукової новизни та отриманих результатів, практичної їх реалізації та ефективного впровадження в виробництво об’єктивних зауважень опонентів немає. Про це свідчить останній абзац пасквілю, де визнається що технологічні інновації дозволили адаптувати наявну на шахтах техніку до нової геомеханічної ситуації при великих швидкостях посування довгого очисного вибою, доказавши ефективність розробки надтонких і тонких вугільних пластів Донбасу підземним способом і дає надію на забезпечення енергетичної безпеки України.

Автори роботи: Вівчаренко О.В., В’ялий К.І.,
Гречушкін В.В., Демченко А.П., Ковалевська І.А.,
Копилов О.П., Кузьменко О.М., Мартовицький А.В.,
Черватюк В.Г., Чередніченко Ю.Я.

Представитель компании OSTROJ a.s. Тополь Юрий

В 2010 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» стал признанным лидером по добыче угля в Украине: на гора было поднято 15 млн.тонн угля. Вертикально- интегрированная угольная компания из 11 шахт, входящая в состав ООО « ДТЭК» добыла 20% от добычи всех украинских угольных предприятий.

Авторы работы «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и весьма тонких пластов» создали и внедрили современную комплексную горную технологию на базе социально ориентированных инноваций и таким образом решили одну из главных научно-технических проблем энергетической безопасности Украины –радикальное повышение эффективности добычи угля из тонких и сверхтонких пластов, которые залегают в самых сложных в мире условиях Западного и Центрального Донбасса и составляют свыше 80% геологических запасов Украины.

Фирма OSTROJ a.s. на протяжении 2009 -2011 годов также участвует в оснащении очистных забоев ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» высокопроизводительной техникой, при эксплуатации которой среднесуточные нагрузки на очистные забои составили, тонн :

Шахты Годы
2010 2011
Днепровская 982
Благодатная 2200 2279
Павлоградская 2299 2400
Степная 2055 2277

Считаю, что работа «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и весьма тонких пластов» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году за актуальность темы, т.к. авторы получили результаты, которые стали основой комплексной инновационной модели, что позволяет прогнозировать этапы интенсивных и эволюционных изменений в добыче угля с соответствующим воссозданием сложных фаз горного давления и развития горных работ.

Фахівець з мониторингу інвестицій Пономаренко А.М.

У роботі, на основі передового вітчизняного досвіду вуглевидобутку встановлено: поліпшення стану виробок на основі раціонального використання кріплень безпосередньо дозволяє вирішувати також інші проблеми загальної економічності відпрацювання запасів,в тому числі: зниження навантаження на шахтні підйомні установки, рівня негативних екологічних наслідків вуглевидобутку.
Можливість вторинного використання штреків, різке зменшення конвергенції, зменшення динаміки травматизму, зниження дільничної та загальношахтної депресії також сприяють досягненню високого навантаження на лаву. У сукупності зазначені заходи дозволяють довести добовий видобуток вугілля до проектного, в повній мірі використати потужності комбайнів, конвеєрів та іншої вугледобувної техніки, що й забезпечить розрахункове навантаження на лаву.
Вважаю, що за таке поглиблене вивчення робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Провідний фахівець з підготовки та моніторингу інвестиційних проектів
ВСП "ШАХТА "ПАВЛОГРАДСЬКА" ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" ПОНОМАРЕНКО А.М.

вiд компанii Bucyrus Europe GmbH, Володимир Семенков

ПАО«ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», входящее в состав ООО «ДТЭК», объединяет десять шахт, расположенных в Западном Донбассе, характеризуется довольно специфическими горно-геологическими условиями: наличием крепкого, вязкого угля, имеющего высокую сопротивляемость резанию, при средневзвешенной мощности разрабатываемых угольных пластов 0,99 м.

В рамках внедрения передовых технологий разработки угольных пластов, ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в 2009 году был приобретен высокопроизводительный струговый комплекс производства фирмы Bucyrus Europe GmbH.

Внедрение струговой установки Bucyrus Europe GmbH явилось составной частью стратегического плана развития ПАО « ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в области добычи угля на маломощных угольных пластах.

В 2010 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» достигнуты производственные показатели:
добыча рядового угля –15,0 млн. тонн в год; среднедействующая нагрузка на очистной забой при эксплуатации оборудования фирмы Bucyrus Europe GmbH составила в 2010 году - 1 747 т/сутки; в 2011 году – 2 637 т/сутки, в том числе максимальная нагрузка была достигнута в марте 2011 года - 4 500 т/сутки.

Фирмой Bucyrus Europe GmbH совместно с ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» постоянно ведутся работы по усовершенствованию уже эксплуатируемого оборудования. Большое внимание уделяется компанией Bucyrus и разработкам очистного оборудования нового поколения для горно-геологических условий шахт ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».

Считаю, что работа «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и весьма тонких пластов» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году за актуальность темы, т.к. запасы угольных месторождений катастрофически истощаются, а внедрение передового опыта в области добычи угля на маломощных угольных пластах в масштабах украинских угледобывающих предприятий принесёт весомый экономический результат.

С уважением,
Bucyrus Europe GmbH

Владимир Семенков
зам. директора по продажам
в странах Восточной Европы

Гірничий інженер Шишова І.В.

В роботі "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів" видані рекомендації по підвищенню стійкості підготовчих виробок при зниженні металоємкості кріплення, які засновані на передових комп'ютерних дослідженнях геомеханічних моделей системи «масив-кріплення» і шахтних випробуваннях рамних, анкерних, опорно-анкерних,рамно-анкерних кріплень. Подальше вдосконалення та оптимізація параметрів рамно-анкерного кріплення в поєднанні з опорно-анкерним є перспективним для шахт Західного Донбасу, яке в результаті забезпечить зниження матеріаломісткості кріплення підготовчих виробок до 40%, а також трудовитрати на виготовлення кріплення та його зведення.
Роботою обгрунтований весь комплекс вихідних гірничо-геологічних і гірничотехнічних параметрів для максимально достовірного моделювання процесів зрушення шаруватої вуглевмісної товщі у межах пластової виробки.Як гірничий інженер вважаю результати даної роботи економічно доцільними, а також маючими велике практичне значення, та заслуговуючими присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.
Гірничий інженер технологічної служби
ВСП "ШАХТА "САМАРСЬКА"
ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Шишова І.В.

Заступник головного інженера Бекешко О.Р.

В даний час нова техніка і технологія вуглевидобутку вимагають принципово іншого підходу до форм організації виробництва і праці на вугільних підприємствах, пошуку таких з них, які найбільшою мірою сприяють повному використанню нової техніки та отриманню високих економічних результатів роботи в очисних забоях.Головною умовою для досягнення даної мети є наукова організація праці і керування технологічними процесами видобутку вугілля. Результати роботи "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів" у повній мірі підтримують ці вимоги, тому й заслуговують присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.

Заступник головного інженера з
виробництва ВСП "ШАХТА "ПАВЛОГРАДСЬКА"
ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Бекешко О.Р.

Виктор Юрко, начальник участка подобыче угля №6

Впровадження нових комплексних схем розрахунку параметрів кріплення гірничих виробок, які реалізують умови адаптації вантажонесучої конструкції до характеру проявів гірського тиску й умови рівноміцності самої конструкції у просторовій постановці дозволили розробити нові методи та методики розрахунку, систему операційного управління інноваціями.
Все це стало ґрунтом для отримання значних показників виробництва. Так у 2010 році ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» досягнуло видобутку рядового вугілля понад 4 млн. т., а річна продуктивність працівника з видобутку вугілля склала 90,9 т., що є найкращім результатом в галузі.
За такі досягнуті показники робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Начальник дільниці з видобутку вугілля №6 ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
повний кавалер знаку "Шахтарська слава"
Юрко Віктор Федорович

Юрий Скорик, начальник участка по добыче угля №2

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» є дуже актуальною тому, що в першу чергу дозволяє вирішувати соціальні питання.
Можна навести приклад, що сьогодні ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАССА» за рівнем середньої заробітної плати входить до трійці підприємств вугледобувного комплексу країни з найбільшим рівнем оплати праці. Також оздоровлюються працівники шахти, надаються соціальні пільги. Вражає факт, що у 2010 році на реалізацію соціальних проектів в місті Кировське було інвестовано 840 тис. грн.
Тому вважаю, що вищеназвана робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Начальник дільниці з видобутку вугілля №2 ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"

Андрей Вашура, начальник участка по добыче угля №3

Розглядаючи роботу «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» вражають світові показники, які досягнуті шахтою «Комсомолець Донбасу», що входить до вугледобувного напрямку першої приватної вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України ДТЕК, у 2010 році з щодобовим навантаженням на лаву 1757 тонн.
У 2010 році за впровадженням сучасної технології комплексної розробки вугілля видобуток на підприємстві склав майже 7% від загальноукраїнського видобутку. Всі ці досягнення поєднуються з розвитком соціальної сфери, у тому числі освіти, охорони здоров’я, культурного надбання.
Підсумовуючи сказане, вважаю, що робота має велике значення та заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.

Петр Чая

Ежегодное повышение мировых цен на нефть и газ приводит к необходимости совершенствовать технологии отработки угольных пластов. Предложенное решение проблемы основывается на технологических изменениях согласно конкретных горно-геологическим условиям и созданию моделей восприимчивости инвестиций шахт и инновационных внедрений. Были установлены целесообразные пределы применения технологического усовершенствования добычных работ исходя из определения необходимой длины лав и выемочного столба.
Вся эти изменения основываются на внедрении техники нового технического уровня и подтверждены промышленной апробацией на шахтах ПАТ «ДТЭК Павлоградуголь». Это дало возможность существенно увеличить объемы добычи и вывело компанию в лидеры производителя энергетического угля в Украине.
Проблема отработки тонких и весьма тонких пластов является также актуальной задачей для Польши. Исчерпание пластов мощностью свыше 1,5 м., приводит к необходимости перенесения добывающих работ именно на такие пласты. Украинский опыт является интересным и крайне необходимым для поддержки производственных мощностей наших шахт. Поэтому считаю, что работа «Современные технологии комплексной разработки угольных месторождений Украины в горно-геологических условиях отработки тонких и весьма тонких пластов» безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в отрасли науки и техники в 2011 году.

Петр Чая
декан факультета горного дела и геоинженерии
ТУ «Краковская горно-металлургическая академия им. С. Сташица»
д.т.н., профессор

Зам.главного инженера по производству Иванов В.А.

Робота, яка висунута на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» має велике значення, особливо за досягнуті показники навантаження на лаву 2500-3000 т/доб на пластах потужністю 1,05-1,1 м. Ці значення еквівалентні для пластів 1,8-2,1 м за продуктивністю праці персоналу з видобутком 5000-6500 т/доб.
В складних гірничо-геологічних умовах тонких та надтонких вугільних пластів Західного Донбасу нові технічні й технологічні розробки дозволяють досягти високих показників, які властиві технологіям, що застосовуються на пластах середньої потужності. Інвестиційна політика, орієнтована на підвищення надійності роботи всіх технологічних ланок, дозволяє досягти революційних змін у технології ведення гірничих робіт.
Вважаю, що за такі світові показники робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Заместитель главного инженера по производству
ПАО "ДТЭК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ ДОНБАССА"
Иванов В.А.

Заступник головного інженера Романчук Дмитро Ярославович

Робота, яка висунута на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки є особливо актуальною тому, що вугілля є головним енергоносієм в Україні. Від стабільності роботи вугільної промисловості багато в чому залежить робота базових галузей економіки.
Ефективність діяльності вугільних шахт в першу чергу визначається собівартістю вугілля, в якій до 45% складають витрати на підтримку гірничих виробок. Цей напрямок дуже обширно висвітлений у створеній комплексній схемі «масив-зміцнені породи-кріплення», на базі якої розроблений новий метод розрахунку та регулювання раціональних параметрів анкерного і рамно-анкерного кріплення, комбінованого кріплення, утвореного при тампонажі закріпного простору гірничих виробок.
Отримані результати стали основою комплексної інноваційної моделі.
Вважаю, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує здобуття Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.

Доктор технічних наук, професор Ширін Л.Н.

Представлена на здобуття Державної премії України робота мені подобається своєю комплексністю і високою ефективністю. Перш за все за останні 7 років шахти ВАТ «Павлоградвугілля» якісно і кількісно змінилися. Збільшився видобуток вугілля до 15 млн. т/рік при тому, що чисельність очисних механізованих комплексів зменшилася майже в 2 рази, суттєво підвищилась продуктивність праці та всі техніко-економічні показники.
І що вражає, підвищення збільшилося в рази. За рахунок яких важелів це сталося? За рахунок нової техніки, нової технології чи нових форм, оцінок і стимулювання праці робітників шахт та об’єднання?
Досвід вченого і практика, з майже 45-річним стажем роботи у вугільній галузі, дає мені право заявити, що це досягнуто за рахунок комплексності і головним важелем є, безумовно, наукова складова. З пониженням глибини розробки вугільних пластів суттєво змінюється стан гірського масиву, техніка і технологія. Останнє обумовлено тим, що напружено-деформований масив проявляє нові, раніше не відомі, геомеханічні закономірності, неврахування яких ні в якому разі не дозволить досягти таких високих світових показників видобутку вугілля з тонких пластів.
Неврахування інтенсивності стану гірського масиву, який постійно змінюється, наукового обґрунтування та рекомендацій, що спрямовані на управління геотехнологічними процесами не дали б бажаного результату.
Вважаю, що в роботі вирішена суттєва науково-практична проблема видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів вугілля, яка має державне значення.
Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» і її автори, безумовно, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Завідуючий кафедрою
транспортних систем і технологій НГУ
д.т.н., проф. Л.Н. Ширін

Директор Західно-Донбаського НВЦ "Геомеханіка"

У зв’язку з все більшою актуальністю проблеми розробки тонких та надтонких пластів як в Україні, так і за її межами, робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» є дуже своєчасною та необхідною.
В умовах щорічного підвищення світових цін на нафту і газ, запаси яких обмежені, вугілля є головним енергоносієм в Україні, гарантом її економічної незалежності.
Вирішення проблеми ґрунтувалось на дослідженні ресурсів докорінних технологічних змін розробки вугільних пластів і визначалось створеними моделями сприйняття інвестицій і соціальної привабливості шахт та інноваційних впроваджень. За цими вимірами були виявлені екстремуми параметрів технологічних схем розробки тонких та надтонких пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більше вітчизняних і еквівалентні світовим для середньої потужності пластів, а також базуються на безпеці персоналу, використанні високоресурсної техніки і надійних кріплень.
Стійка позитивна динаміка розвитку шахт стала можливою завдяки інноваційній політиці компанії ДТЕК, яка заснована на інвестиційній моделі формування та впровадження програм і проектів.
Приклад отримання світових показників дозволяє вважати, що робота, яка висунута на здобуття Держаної премії в галузі науки і техніки України заслуговує її присудження.

Директор Західно-Донбаського
науково-виробничого центру «Геомеханіка»,
член-кореспондент Академії гірничих наук,
кандидат технічних наук, Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки В.Я. Кириченко

Доктор технічних наук,професор Римарчук Б.І.

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році,присвячена одній із важливіших проблем енергетичної безпеки України видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів,що залягають в найскладніших умовах,які складають 80% геологічних запасів України і не мають прийнятної альтернативи видобування.
Науково-технічні результаи роботи були досягнуті в наступному:
- в складних гірничо-геологічних умовах тонких та надтонких вугільних пластів Західного Донбасу нові технічні й технологічні розробки запропоновані авторами дозволяють досягти високих показників;
- критичні прояви гірничого тиску в довгих очисних вибоях високонавантажених лав на тонких і надтонких вугільних пластах реалізується у перші шічсть годин просування;
- у нестійких шаруватих породах зона впливу сполучення штрек-лава і способів його охорони поширюється від відміткит - 7 метрів (позаду лави) до позначки +4 (попереду лави);
- підвищення стійкості гірничих виробок шляхом зміцнення приконтурних порід і управління геомеханікою взаємодії системи "масив-зміцнення породи-кріплення" доцільно - здійснювати при розвитку зони нестійкої рівноваги порід у покрівлі виробки більш двох її радіусів.
Теоритичніт результаи роботи стали підгрунтям для практичних результаів роботи:
- розроблені техніко-економічні моделі сприйнятя інвестицій у сферу видобутку енергетичного вугілля з тонкитх та надтонких вугільних пластів зі складними гірничо-геологічними умовами їх залягання, ефективна розробка яких не має аналогів у світі;
- складні технічні умови до найбільш ефективного використання видобувних механізованих комплексів;
- розроблені нові способи і засоби управління гірським тиском у складних сполученнях виїмкових штреків з лавами в умовах швидкоплинних за часом і складних за амплітудою проявів гірського тиску, та ін.
Робота нтайштлатттттт витпровадження на підпритємствах що знаходяться у Донецькій, Дніпропетровській,Луганській і Запорізькій областях.
Досягнуто значний економічний ефектттттттт який петртетвищуєтт 3 млрд.грн.
Вважаю, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Професор кафедрит підземної розробкит родовищ корисних копалин Криворізького технічного університету, д-р техн.наук, професор Римарчук Б.І.

Мiський голова м.Тернівка Тарелкін В.В.

На мій погляд робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки має велике значення. Про це свідчить загальний економічний ефект понад 3 млрд. грн. Слід зазначити, що наукові результати роботи відображені в 20 монографіях та великій кількості публікацій як в Україні, так і в закордонних виданнях.
Наукові та практичні результати доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях Німеччини, Польщі, Росії, Китаю, України та інших країнах. За даною тематикою захищено 4 докторських і 9 кандидатських дисертацій.
Комплексний підхід до впровадження нової техніки наряду з технологічними змінами і науковим супроводженням дає підставу вважати, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Тарелкін В.В. ,мiський голова м.Тернівка,
Заслужений шахтар України,
повний кавалер знаків "Шахтарська слава", "Шахтарська доблесть",
загальний стаж роботи в вугiльнiй галузi 29 рокiв.

Д-р техн. наук, професор Садовенко І.О.

Знайомий з проблемами у гірничий галузі України понад тридцять років. Певні досягнення передували періоду знаходження галузі у складі господарчої системи СРСР, яка не могла досягти рівня розвинутих економік. Наслідки відокремлення гірничої галузі України у 90-ті роки були руйнівними. Відсталість технічного фонду помножувалась надскладними гірничо-геологічними умовами залягання вугільних пластів, більшість яких тонкі і не розробляються світовими лідерами вуглевидобутку.
Результат сьогодення – представлена робота, яка вражає масштабом впровадження, докорінністю науково-технічних змін вуглевидобутку з параметрами, які перевищують світові для пластів вугілля з більшою потужністю.
Коментарі з кожного науково-технічного досягнення, які склали основу роботи вважаю за зайві, бо вони зрозумілі гірничим інженерам і науковцям.
Підтверджую, що таке досягнення є запорукою енергетичної безпеки держави.
Автори роботи заслуговують бути Лауреатами Державної премії України. Додам, що позитивне вирішення цього питання потрібне не тільки авторам, а Україні в цілому.

Гірничий інженер-гідрогеолог,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
докт. техн. наук, професор І.О. Садовенко

Д-р техн. наук, професор Калініченко В.О.

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році спрямована на вирішення актуальної науково-технічної проблеми енергетичної безпеки України.Результати, отримані в роботі, дозволяють здійснювати прогнозування розвитку робіт при відпрацюванні тонких та надтонких пластів з застосуванням прогресивних технологій у видобутку вугілля підземним способом.
Заслоговує уваги впровадження енергетичною компанією України ДТЕК сучасних комплексних технологій з використанням високоресурсної техніки та високоефективного кріплення.
Особистої уваги заслуговує високий рівень соціального партнерства і співпраці між владою, бізнесом і суспільством.
Наведені аспекти дозволили отримати економічний ефект більше 3 млрд. грн.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Професор кафедри підземної
розробки родовищ корисних
копалин Криворізького технічного університету
д.т.н., проф. Калініченко В.О.

Мiський голова м.Павлоград Метелиця І.С.

Висока інтенсивність проявів гірського тиску на шахтах Західного та Центрального Донбасу пов`язується фахівцями за міцними властивостями порід шаруватої вуглевміщуючої товщі, а перспективи розвитку цього регіону з переходом на більш глибокі горизонти в діючих шахтах з ускладненням гірничо-геологічних умов однозначно вказують на зростаючу актуальність прогнозування стану масиву для обгрунтованного прийняття технічних рішень щодо забезпечення надійного функціонування.
Тому створена комплексна іноваційна модель на базі першої вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України ДТЕК сприяє вирішенню важливої народно-господарської задачі:об`єднанню видобутку і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.
Вважаю, що робота "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів"є дуже актуальною та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Мiський голова м.Павлоград Метелиця І.С.

Голова Петропавлівської районної адміністрації Лисунець І.П.

Розглядаючи роботу «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки необхідно звернути увагу на досить актуальне питання соціально-орієнтованої інновації для радикального підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів.
Слід зазначити особливу важливість впровадженого проекту соціального партнерства, який обумовлює цілі, принципи, форми і методи співпраці вугледобувної компанії ДТЕК за довгостроковими програмами у сфері сучасної освіти, охорони здоров’я, культурного надбання та розвитку.
Таким чином, можливо вважати, що позитивна динаміка розвитку стала можливою завдяки інноваційній політиці компанії ДТЕК, яка застосована на інвестиційній моделі формування та впровадження програм і проектів.
Вважаю, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова Петропавлівської районної державної адміністрації в Дніпропетровської області Лисунець І.П.

Голова Павлоградської районної адміністрації Дуднік В.М.

Поглиблення гірничих робіт призвело до суттєвого погіршення умов вуглевидобутку. Тому робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка спрямована на підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших за світовими показниками умовах Західного та Центрального Донбасу є дуже своєчасною. Досвід роботи 10 шахт Західного Донбасу і шахти «Комсомолець Донбасу» є унікальною, тому що вони забезпечують видобуток 40% енергетичного вугілля від загальнодержавного обсягу.
У ході досліджень виявлені екстремуми параметрів технологічних схем розробки тонких та надтонких пластів за довжиною лав і виїмкових стовпів, що вдвічі більше вітчизняних та еквівалентні світовим для середньої потужності пластів.
Підтримую роту та вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Голова Павлоградської районної державної адміністрації в Дніпропетровської області, повний кавалер знаку "Шахтарська слава", кавалер знаку "Шахтарська доблесть" 3 ступеня, загальний стаж роботи у вугільній промисловості 29 років, Дуднік В.М.

Мiський голова м.Першотравенськ Копитов О.А.

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році спрямована на розгортання соціальних програм з об’єднанням інтересів держави, бізнесу і суспільства, тому вона є дуже актуальною.
Особливе враження надають показники навантаження на лаву (2500-3000 т/доб на пластах потужністю 1,05-1,1 м). Слід зазначити, що це еквівалентне видобутку 5000-6500 т/добу для пластів 1,8-2,1 м.
Такі показники досягаються у складних гірничо-геологічних умовах тонких та надтонких вугільних пластів на базі нових технічних й технологічних розробок. Все це дозволяє вважати, що досягнуті революційні зміни у технології ведення гірничих робіт. Тому робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Копитов О.А.,мiський голова м.Першотравенськ,кавалер знаку "Шахтарська слава" 2,3 ступеню,загальний стаж роботи в вугiльнiй галузi 28 рокiв

Д-р техн. наук, доц. Я.Б. Петрівський

Робота подана на здобуття Державної премії України 2011 р. в галузі науки і техніки «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» є прикладним вирішенням завдання щодо необхідності розроблення нових технологій та обладнання по видобутку вугілля з похилих і тонких пластів, яке згідно стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні на 2003 – 2013 роки внесено до переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.
Застосування комплексу сучасних наукових методів та оригінальних експериментальних вимірювань, розробка і впровадження інноваційних комплексних технологій ведення гірничих робіт видобутку вугілля з тонких і надто тонких пластів із радикальним підвищенням навантаження на лави, дозволило авторам при вирішенні сформульованої науково-технічної проблеми, на достатньому рівні економічної надійності, визначити дійовий алгоритм прийняття ефективних управлінських рішень з оптимізації всіх складових технологічного процесу виймання вугілля у реальному часі, доцільність чого підтверджується зафіксованими показниками ефективності на рівні світових значень.
Результати роботи є розв’язком проблеми по обґрунтуванню геотехнологічних параметрів підземної розробки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах і безперечно мають важливе для країни наукове та практичне значення, спрямоване на забезпечення енергетичної незалежності, а автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Проректор з навчальної роботи
Рівненського державного гуманітарного університету,
доктор технічних наук, доцент
Я.Б. Петрівський.

Докторант, к.т.н. доцент, Калько А.Д.

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» - актуальна і своєчасна праця, спрямована на вирішення проблеми енергетичної безпеки України.
Розробка нових сучасних технологій підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших за світовими показниками умовах Західного та Центрального Донбасу вимагає раціональних рішень на сьогодні і є прийнятною альтернативою видобування.
Важливим є наявність показників ефективності та зростання заробітної платні від впровадження комплексної технології розробки родовищ вугілля, що перевищують вітчизняні до 5 разів при скороченні обсягу гірничих виробок в 2,7 рази, що еквівалентне світовому рівню для пластів середньої потужності, і дозволяє визначити створену інфраструктуру гарантії енергетичної безпеки України і поєднує інтереси держави. Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.
Враховуючи на викладене, вважаємо, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Докторант кафедри розробки родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування,
кандидат технічних наук, доцент (м. Рівне)

Д-р техн. наук, проф. Г.І. Гайко

Робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, вирішує актуальну проблему ефективної розробки вугілля з тонких і надтонких пластів, що суттєво впливає на підвищення енергетичної безпеки України, оскільки близько 80% вітчизняного вугілля зосереджено саме в таких пластах. Слід відзначити, що без нових, наукоємних технологій (до яких відносяться й рішення авторів роботи) рентабельна, прибуткова експлуатація українських вугільних родовищ не має перспективи. Тому запропановані авторами технології комплексної розробки тонких пластів, що довели свою ефективність широкою практичною апробацією, варті найбільшої уваги й високої оцінки вітчизняної наукової спільноти.
Хочу підкреслити, що українські науковці, опановуючи технології розробки тонких вугільних пластів в складних гірничо-геологічних умовах, йдуть шляхом першовідкривачів, а їх рішення привертають велику зацікавленність зарубіжних вчених, оскільки після відпрацювання більш потужних пластів світова практика вуглевидобутку буде змушена повертатися к сучасному українському досвіду. Це свідчить про те, що висунута праця випереджає світовий науковий рівень для гірничої галузі.
Вважаю, що робота «Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів», заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Професор кафедри Будівельних геотехнологій
і гірничих споруд ДонДТУ Г.І. Гайко.